Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændring i Lov Nr. 116 af 7. April 1936 om Danmarks Nationalbank. (* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

§ 23 i Lov Nr. 116 af 7. April 1936 om Danmarks Nationalbank affattes saaledes:

»Naar det sandsynliggøres, at et af Banken udstedt Indlaansbevis eller Modtagelsesbevis er bortkommet, er Banken berettiget til ved en Bekendtgørelse, der indrykkes i Statstidende i det første Nummer i et Fjerdingaar, med 3 Maaneders Varsel at indkalde Ihændehaveren. Hvis ingen melder sig, kan banken udbetale det efter Beviset skyldige til den, der efter Bankens Bøger er rette Kreditor.«

§ 2

Nærværende Lov træder i Kraft den 1. Juli 1938.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 13. April 1938.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

--------------

Johs. Kjærbøl.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Se Rigsdagstidenden for 1937-38; Folket. Tid. Sp. 2927, 3228, 5102, 5198; Landst. Tid. Sp. 1241, 1330, 1435; Till. A. Sp. 3791; Till. B. Sp. 1945; Till. C. Sp. 1347, 1501.