Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov
om offentlige veje og lov om private fællesveje

(Ny videregivelsesordning for ejendomsdata, samling af regelgrundlaget for adresser, ophævelse af markedsføringsforbudet m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 28. februar 1990, som ændret ved lov nr. 275 af 8. maj 1991, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »boligministeren« til: »by- og boligministeren« og »Boligministeren « til: »By- og boligministeren«.

2. I § 1, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »bygnings- og boligforhold«: »samt tekniske anlæg m.v.«, i 2. pkt. udgår »etableres og«, og »bygnings- og boligregistrering« ændres til: »registrering af bygninger, boliger og tekniske anlæg m.v.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Bygnings- og Boligregistret (BBR) har til formål at

1) indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.,

2) indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser og

3) stille data til rådighed for offentlige myndigheder, koncessionerede selskaber, personer og virksomheder.«.

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »oprettelse« til: »vedligeholdelse« og » kommunen« til: »kommunalbestyrelsen«.

5. I § 1 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:

»Stk. 4. By- og boligministeren er dataansvarlig myndighed.«

6. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. By- og boligministeren kan fastsætte regler om registrering af andre oplysninger om bygnings- og boligforhold samt af tekniske anlæg m.v., som har betydning for varetagelsen af opgaver, der påhviler offentlige myndigheder eller har anden væsentlig samfundsmæssig interesse.«

7. § 2, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan registrere oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v., som ikke er indeholdt i registreringen efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. By- og boligministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren, indenrigsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for registrering af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet og Justitsministeriet.«

8. § 3, stk. 2, ophæves.

9. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Kommunalbestyrelsen fastsætter navne på offentlige veje, jf. § 1 i lov om offentlige veje.

Stk. 2. For hovedlandeveje og landeveje fastsættes navne dog efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse.

§ 3 b. Kommunalbestyrelsen fastsætter de enkelte husnumre for bebyggede ejendomme med adgang til offentlig vej og andre ejendomme, der er udstykket med henblik på bebyggelse, og hvor der er adgang til vejen. For hovedlandeveje og landeveje kan husnumre dog kun fastsættes efter samtykke fra vedkommende vejbestyrelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ændre de enkelte husnumre, for hovedlandeveje og landeveje dog kun efter samtykke fra vedkommende vejbestyrelse.

§ 3 c. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendomme ved ejernes foranstaltning og på disses bekostning skal forsynes med skilte med angivelse af husnummer og matrikelnummer samt belysning af husnummerskilte.

Stk. 2. Nærmere bestemmelser om udførelse og anbringelse af skilte med husnumre og matrikelnumre samt belysning af husnummerskilte kan fastsættes af kommunalbestyrelsen, for hovedlandeveje og landeveje dog kun efter forhandling med vedkommende vejbestyrelse.

§ 3 d. §§ 3 a-3 c finder tilsvarende anvendelse på private fællesveje, jf. § 2 i lov om private fællesveje.

Stk. 2. For private veje, interne veje, torve, pladser og lign. kan kommunalbestyrelsen efter samråd med den enkelte grundejer fastsætte vejnavne og husnumre, jf. §§ 3 a og 3 b.

§ 3 e. Kommunalbestyrelsen fastsætter adressebetegnelser for de enkelte bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg samt tekniske enheder m.v.

Stk. 2. Adressebetegnelsen for den enkelte bygning og for det enkelte tekniske anlæg m.v. kan foruden vejnavn bestå af husnummer og bogstav. I bygninger og tekniske anlæg, hvortil der er mere end én hovedadgangsvej, kan der fastsættes et selvstændigt husnummer og eventuelt bogstav til hver enkelt adgangsvej.

Stk. 3. Adressebetegnelsen for de enkelte enheder kan bestå af etagebetegnelse samt sidebetegnelse eller dørnummer.

§ 3 f. By- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om tildeling og ændring af adresser, jf. §§ 3 a-3 e, samt om registreringen heraf.

Stk. 2. By- og boligministeren kan efter aftale med de dataansvarlige myndigheder fastsætte regler om, at registreringen efter stk. 1 skal tilknyttes andre administrative betegnelser som postnummer, matrikelnummer, bygningsnummer, ejendomsnummer og lign.

Stk. 3. By- og boligministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren, indenrigsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for tildeling og ændring af adresser vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet og Justitsministeriet.«

10. I § 4 indsættes efter »registrerede«: »bygninger,«, efter »enheder« indsættes: »m.v.«, og i samme paragraf udgår »oprettelse og«.

11. I § 4 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Offentlige og private virksomheder m.fl. kan efter regler, der fastsættes af by- og boligministeren, meddele oplysninger til brug for registrets drift.

Stk. 3. By- og boligministeren kan fastsætte regler om eventuelt vederlag for oplysninger meddelt efter stk. 2.«

12. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Koncessionerede selskaber har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger, der er af betydning for en sags afgørelse eller for selskabets virksomhed.

Stk. 3. Virksomheder m.v. har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger til brug i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art eller til brug i andet lovligt øjemed.

Stk. 4. Private personer har på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger.«

13. § 5 a ophæves.

14. § 6, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret kan anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

Stk. 2. By- og boligministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren, indenrigsministeren og justitsministeren fastsætte særlige regler for videregivelse af oplysninger vedrørende ejendomme, bygninger samt tekniske anlæg m.v., der anvendes af Forsvarsministeriet, Indenrigsministeriet og Justitsministeriet.

Stk. 3. Oplysninger om ejeres og lejeres økonomiske forhold og om forhold, der i øvrigt har væsentlig betydning for beskyttelse af ejeres og lejeres interesser, må ikke videregives. By- og boligministeren kan dog fastsætte regler om, at videregivelse af sådanne oplysninger kan ske på nærmere vilkår.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

15. I § 6, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »bygnings- og boligregistret« til: »Bygnings- og Boligregistret«.

16. I § 6, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »opbevaring,«: »anvendelse,«, og » stk. 1« ændres til: »§ 5 og § 6, stk. 1-4«.

17. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »ydelser«: », herunder vederlag for ejeres og lejeres indsigtsret« .

18. § 7, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Det påhviler by- og boligministeren i videst muligt omfang at fremme udveksling af oplysninger mellem registre indeholdende oplysninger som nævnt i stk. 1 og registre indeholdende oplysninger om personer og virksomheder.

Stk. 3. Det påhviler by- og boligministeren at etablere rammer og vilkår for videregivelsen af oplysninger efter stk. 1, der sikrer, at disse oplysninger er tilgængelige på en enkel og sikker måde. «

19. § 8, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

20. I § 8, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 1, ændres »§ 4« til: »§ 4, stk. 1«, og i § 8, stk. 1, nr. 3 og 4, der bliver nr. 2 og 3, ændres »bygnings- og boligregistret« til: »Bygnings- og Boligregistret«.

21. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

22. I § 9, stk. 1, ændres »§§ 3-4« til: »§ 4«.

23. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 3 a-3 e kan påklages til by- og boligministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden se bort fra overskridelse af klagefristen.

Stk. 3. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og om fristen for indgivelse af klage.

Stk. 4. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.«

§ 2

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, ophæves §§ 109 og 110 og overskrifterne til disse bestemmelser.

§ 3

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af 19. august 1999, som ændret ved lov nr. 292 af 28. april 2000, ophæves § 63 a og overskriften til denne bestemmelse.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

    Stk. 2. § 1, nr. 23, har virkning for klager over afgørelser, der er truffet af kommunalbestyrelsen efter denne lovs ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 19. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lotte Bundsgaard