Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.721-2 om bestemmelser for militærpolitiets anvendelse og beføjelser.


BESTEMMELSER FOR MILITÆRPOLITIETS ANVENDELSE OG BEFØJELSER

 

 Bilag:    1. Opgaver for hærens militærpoliti. 

        2. Opgaver for søværnets militærpoliti. 

        3. MP-tjenestekort. 

        4. Militærpolitirapport. 

        5. Mititærpolitirapport vedrørende 

          motorkøretøjskontrol. 

        6. Militærpolitirapport vedrørende hittegods. 

        7. Notitsblanket. 

 Erstatter:  PBH 5-4, pkt. f. og g. samt PBH 10-10. 

        CHS BST 466-1. 

 1.  Generelt. 

   a.  Betegnelsen' -MILITÆRPOLITIET' (MP) anvendes på personel 

      som har gennemgået en egentlig militærpolitiuddannelse, og 

      som forretter tjeneste i en organisatorisk MP-funktion ved 

      et tjenestested, en enhed, skole eller stab. 

   b.  Under udøvelse af befalet MP-tjeneste anlægger det i pkt. 

      a. nævnte personel normalt den for MP-personel særligt 

      fastsatte specialafmærkning (MP-armbind, rød 

      hovedbeklædning/MP-hjelm, fløjtesnor m.v. jf. gældende 

      uniformsbestemmelse). 

      Anvendelse af uniform uden denne specialafmærkning eller 

      evt. civil påklædning under udøvelse af MP-tjeneste kan 

      kun finde sted efter bemyndigelse fra MP-enhedens chef i 

      forbindelse med observations-, eftersøgnings- og 

      kontrolopgaver. Civilt klædt MP-personel bør normalt ikke 

      skride ind, medmindre øjemedet ellers ville forspildes. 

      Indskriden over for civile bør i denne forbindelse undgås, 

      jf. i øvrigt pkt. 2.e. 

   c.  Under udøvelse af befalet MP-tjeneste 

      bæres MP-tjenestekort, jf. pkt. 4. Kortet tjener som 

      legitimation for den pågældende militærpolitimand og skal 

      på forlangende fremvises. 

      En militærpolitimand, som under de i pkt. b., sidste 

      stykke nævnte omstændigheder ser sig nødsaget til at 

      skride ind, skal i forbindelse hermed uopfordret fremvise 

      sit tjenestekort. 

   d.  En værnepligtig militærpolitimand må kun anvendes til 

      egentlig MP-tjeneste, dvs. uddannelse og tjeneste i en 

      MP-funktion ved et tjenestested, en enhed, skole eller 

      stab. 

   e.  Såfremt en militærpolitimans gør sig skyldig i et forhold, 

      der er uforeneligt med tjeneste i Militærpolitiet, kan han 

      dog, efter chefen for vedkommende personelforvaltende 

      myndigheds nærmere bestemmelse, overføres til tjeneste ved 

      en anden enhed inden for pågældende myndigheds område. 

 2. MILITÆRPOLITIETS BEFØJELSER. 

  a. Generelt. 

   (1)  En militærpolitimand har under udførelse af befalet 

      tjeneste samme myndighed som en vagt. 

      Tjenstlige ordrer, påbud og anvisninger, der gives af 

      militærpolitiet inden for de fastsatte tjenesteområder, 

      skal således efterkommes af forsvarets personel, som var 

      de givet af en foresat myndighed. 

   (2)  Militærpolitiet kan, inden for den foresatte myndigheds 

      område, virke overalt på offentligt område. Inden for 

      et kommandoområde (militært etablissement, formeret enhed, 

      kolonne el.lign.) kan militærpolitiet normalt kun virke 

      efter ordre eller forud indhentet bemyndigelse fra den for 

      området ansvarlige person eller myndighed. 

      Er der grund til at antage, at øjemedet ville forspildes 

      ved indhentelse af bemyndigelse, kan en tjenestehandling 

      dog umiddelbart gennemføres, idet melding snarest muligt 

      afgives til den for kommandoområdet ansvarlige person 

      eller myndighed. 

   (3)  Under udøvelse af befalet MP-tjeneste kan militærpolitiet, 

      når det er nødvendigt, afkræve enhver oplysning 

      om navn, fødselsdata og adresse og for militært personel 

       tillige grad og tjenestested. 

   b. Beføjelser i forbindelse med brug af forsvarets køretøjer. 

   Efter foresat myndigheds nærmere bestemmelse gennemfører 

   militærpolitiet kontrol med anvendelsen af forsvarets køretøjer 

   herunder overholdelse af civile og militære færdselsregler. 

    (1) Militærpolitiet kan standse enkeltkørende militære 

       køretøjer med henblik på at kontrollere de i FKOBST 

      M.660-1 anførte bestemmelser såsom, 

      - at køreren medføreer gyldigt kørekort, 

      - at der medføres autoriseret køreordre, 

      - at kørslen er tjenstligt motiveret, 

      - at sikkerhedssele er anlagt, hvor dette er lovbefalet. 

      Endvidere at køretøjet ikke er behæftet med grove 

      færdselssikkerhedsmæssige fejl og mangler. 

      I forbindelse med motorkøretøjskontrol kan militærpolitiet 

      foretage kontrol med overholdelsen af civile og militære 

      hastighedsbestemmelser. 

   (2)  Militærpolitiet kan foretage alkotest og foranledige 

      spiritusprøve, jf. FKOBST P.721-1. Militærpolitiet kan om 

      nødvendigt med magt forhindre en militærperson under 

      indflydelse af spiritus eller euforiserende stoffer i at 

      føre eller forsøge at føre militært motorkøretøj. 

   (3)  Militærpolitiet kan tilkaldes til og assistere 

      ved færdselsuheld med militære køretøjer. Militærpolitiet 

      kan i forbindelse hermed optage rapport. 

   (4)  Militærpolitiet kan i øvrigt udføre færdselsmæssige 

       opgaver i overensstemmelse med FKOBST M.660-1. 

 c. Beføjelser vedrørende magtanvendelse. 

   Militærpolitiet kan, i overensstemmelse med Militær Straffelovs 

   § 8, jf. Borgerlig Straffelovs § 13 om nødværge, anvende den 

   fornødne magt, når det er nødvendigt for at gennemføre en 

   tjenestehandling. Der skal altid anvendes mindst mulig magt og 

   udvises størst mulig skånsomhed. 

   Bestemmelserne FKODIR O.206-2, bilag 5, pkt. 6 og 7, om 

   anvendelse af magt finder tilsvarende anvendelse for 

   militærpolitiet med følgende tilføjelser: 

   (1)  Politistav kan endvidere anvendes til fremtvingelse af 

      lydighed over for en given befaling, hvis øjeblikkelige 

      efterkommelse er nødvendig, og mod hvilken der gøres aktiv 

      eller passiv modstand, som ikke på anden måde skønnes at 

      kunne overvindes. Militærpolitipersonel under kommando må 

      kun bruge staven efter ordre, medmindre anvendelse er 

      nødvendig for at afværge betydelig personlig overlast 

      eller betydelig overlast mod andre personer eller for at 

      afværge groft hærværk. 

      Såfremt staven anvendes af personel under kommando, skal 

      alene føreren for styrken foretage indberetning til 

      militærpolitienheden eller foresat myndighed. 

   (2)  Skydevåben kan endvidere anvendes for at gennemføre 

      anholdelse af eller forhindre undvigelse af personer, som 

      efter det foreliggende med føje må antages at have 

      forrettet eller ville forrette livsfarligt angreb på 

      person eller have begået eller ville begå en alvorlig 

      forbrydelse mod et bevogtet område. 

      En militærpolitimand, som er under kommando, må kun 

      anvende skydevåben efter ordre, medmindre anvendelse er 

      nødvendig for at afværge en situation, hvor hans eget 

      eller andres liv er i overhængende fare. Skydevåben må 

      kun i yderste nødsfald anvendes, når der er nærliggende 

      fare for, at udenforstående kan rammes. 

      Det skal under skydningen tilstræbes alene at 

      uskadeliggøre den pågældende, f.eks. ved skud mod arme 

      eller ben, således at våbenbrug eller flugt umuliggøres. 

      Om enhver anvendelse af skydevåben skal der omgående 

      meldes mundtligt til militærpolitienheden som underretter 

      foresatte myndigheder, jf. FKO R-plan. 

   (3)  Andre magt- og uskadeliggørelsesmidler kan anvendes under 

      nøje overholdelse af de herfor fastsatte bestemmelser. 

  d. Beføjelser i forbindelse med efterforskning og undersøgelser. 

   Militærpolitiet kan, over for militært personel anvende 

   de midler til en sags oplysning, som er omhandlet i Borgerlig 

   Retsplejelovs 4. bog, andet afsnit, jf. Militær Retsplejelovs § 

   13. Endvidere kan de i Borgerlig Retsplejelovs § 742, stk. 1, 

   jf. Militær Retsplejelovs § 22, stk. 1, anførte anmeldelser 

   afgives til en militærpolitienhed, hhv. en etableret 

   militærpolitistation. 

   (1)  Militærpolitiet kan vedvirke 

      ved efterforskning og undersøgelser 

      efter anmodning fra auditør, militære chefterr eller 

      politiet. 

      Såfremt øjemedet ellers ville forspildes, kan 

      militærpolitiet på eget initiativ påbegynde 

      efterforskning/undersøgelser primært til sikring af spor, 

      bevismidler m.v. 

   (2)  Militærpolitiet kan foretage beslaglæggelse, ransagning 

      og anholdelse i overensstemmelse med bestemmelserne i 

      Militær Retsplejelovs §§ 14 - 16. Har militærpolitiet 

      foretaget en anholdelse, uden at dette er sket på begæring 

      af auditør, rettergangschef eller anden militær chef eller 

      politiet, kan en sådan anholdelse ophæves af 

      militærpolitimandens nærmest foresatte, (i søværnet dog 

      normalt af vagthavende officer eller nærmest foresatte 

      myndighed), såfremt dette sker inden meddelelse er givet 

      til vedkommende rettergangschef, jf. Borgerlig 

      Retsplejelovs § 760 og Militær Retsplejelovs § 16. 

 e.  Beføjelser over for civile. 

   (1)  Militærpolitiet kan anholde civile personer, i 

      overensstemmelse med Borgerlig Retsplejelovs § 755, stk. 

      2. 

   (2)  Militærpolitiet kan endvidere anholde civile personer, når 

      disse, jf. Borgerlig Straffelovs § 119, søger at hindre 

      militærpolitiet eller andet militært personel i at udføre 

      et hverv, der er pålagt dem. 

      Ved anholdelse af civile skal politiets bistand så vidt 

      muligt søges, og anholdte skal snarest overgives til 

      politiet. 

   (3)  Militærpolitiet kan, når det er absolut nødvendigt, 

      anvende den fornødne magt over for civile ved 

      gennemførelse af en tjenestehandling i overensstemmelse 

      med de i pkt. c. anførte bestemmelser. 

 3.  Militærpolitiets pligter. 

    a.  I overensstemmelse med givne beføjelser samt foresat 

      myndigheds bestemmelser skrider militærpolitiet ind over 

      for militært personel med henblik på  at 

      sikre efterlevelse af love og bestemmelser samt ved 

      konstatering af eller anmeldelse om overtrædelse af love 

      og bestemmelser. 

      Indskriden kan finde sted i form af: 

      (1) Anvisninger og påbud i forbindelse med færden på 

        militært område, kørsel med forsvarets køretøjer samt 

        militært personels optræden og færden i øvrigt. 

      (2) Optagelse af notits eller militærpolitirapport, jf. 

        pkt. 5, a. og b. 

      (3) Anholdelse, jf. pkt. 2.d.(2) med påfølgende 

        rapportoptagelse. 

   b.  I forbindelse med anholdelse påhviler det militærpolitiet, 

      -  at oplyse anholdelsestidspunktet og sigtelsen til den 

        pågældende, jf. Borgerlig Retsplejelovs § 758, stk. 2, 

      -  at visitere (ransage) den anholdte i overensstemmelse 

        med Borgerlig Retsplejelovs § 758, stk. 1, 

      -  At melde om forholdet til anholdtes rettergangschef og 

        tjenestested samt til 

        militærpolitienheden/militærpolitistationen, 

      -  at optage og udfærdige rapport om forholdet. I 

        rapporten optages oplysning om anholdelsestidspunkt, 

        anholdelsesgrundlag, evt. løsladelsestidspunkt og 

        løsladelsesgrund, samt at Borgerlig Retsplejelovs § 

        758, stk. 2, er iagttaget, 

      -  at foranledige den anholdte løstaget, afleveret til 

        tjenestestedet eller indsat i arrest/detention efter 

        rettergangschefens/auditørens bestemmelser, jf. dog 

        pkt. 2.d.(2). 

   c.  En militærpolitimand har tavshedspligt med hensyn til 

      oplysninger/forhold han måtte få kendskab til under 

      udøvelse af militærpolititjenesten. 

 4.  Udstedelse og forvaltning af MP-tjenestekort. 

   a.   Udstedelse. 

      MP-tjenestekort, som vist på bilag, udstedes af Chefen for 

      Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og MP-skole (JTRR/-HTMS) 

      og Søværnets Våbeninspektør (VBI). 

      MP-tjenestekort kan kun udstedes til MP-personel, jf. pkt. 

      1.a. 

   b.   Forvaltning. 

      (1) Der oprettes et centralkartotek/HÆR for 

        MP-tjenestekort ved JTRR/HTMS og et 

        centralkartotek/SVN ved VBI. 

      (2) Når en person indtræder i en organisatorisk 

        MP-funktion, rekvirerer tjenestestedet MP-tjenestekort 

        ved pågældende centralkartotek. 

      (3) Når en person afgår fra en organisatorisk MP-funktion, 

        inddrager tjenestestedet MP-tjenestekortet og sender 

        det til pågældende centralkartotek, hvor det 

        arkiveres. 

        Hvis en person afgår fra MP-tjeneste i medfør af pkt. 

        1.d., meddeler tjenestestedet dette til pågældende 

        centralkartotek samtidig med indsendelsen af 

        MP-tjenestekortet. I dette tilfælde tilintetgøres 

        kortet ved centralkartotekets foranstaltning. 

      (4) For tjenstgørende personel, der er designeret til en 

        MP-funktion, men ikke bestrider en sådan til daglig 

        opbevares MP-tjenestekortet sammen med stampapirerne i 

        stamkuvert II. Når den pågældende designeres til en 

        sådan funktion, rekvirerer tjenestestedet 

        MP-tjenestekortet ved pågældende centralkartotek, 

        ligesom tjenestestedet ved designeringens ophør 

        tilbagesender kortet til centralkartoteket. 

        MP-tjenestekortet må af tjenestestedet kun udleveres 

        til den pågældende person, når han skal indtræde i 

        designeringsfunktionen, herunder ved øvelser i 

        designeringsfunktion. Ved afslutning af 

        tjeneste/øvelse i designeringsfunktionen afleveres 

        kortet igen til tjenestestedet. 

      (5) For hjemsendt/hjemkommanderet personel, der er 

        mobiliseringsplaceret i en MP-funktion, opbevares 

        MP-tjenestekortet sammen med stampapirerne i 

        stamkuvert II. 

        Når en person mobiliseringsplaceres i en MP-funktion, 

        rekvirerer det pågældende mobiliseringskontor 

        MP-tjenestekortet ved pågældende centralkartotek, 

        ligesom mobiliseringskontoret ved sådan 

        mobiliseringsplacerings ophør tilbagesender 

        MP-tjenestekortet til centralkartoteket. 

        Mobiliseringskontorerne giver meddelelse til 

        pågældende centralkartotek, når MP-uddannet personel 

        overføres til hjemmeværnet. I dette tilfælde 

        tilintetgøres MP-tjenestekortet ved centralkartotekets 

        foranstaltning. 

      (6) Ved bortkomst af MP-tjenestekort forholdes som i 

        FKOBST P. 404-4, pkt. 6 og 7, beskrevet. 

        Erstatning for bortkommet tjenestekort rekvireres ved 

        pågældende centralkartotek, idet rekvisitionen 

        vedlægges foto. 

 5.  Administrative forhold: 

   a.   Militærpolitirapporter udfærdiges på særlige formularer 

      og anvendes ved forhold vedrørende 

      -  overtrædelse af love og bestemmelser (se bilag 4) 

      -  færdselsuheld (bilag 4 i forbindelse med 

        uheldsrapport) 

      -  motorkøretøjskontrol (se bilag 5) 

      -  hittegods (se bilag 6). 

      Militærpolitirapporter udfærdiges i tre eksemplarer, der 

        fordeles således: 

      -  Ekspl. nr. 1: Direkte til vedkommende rettergangs- 

               chef/personelforvaltende myndighed. 

      -  Ekspl. nr. 2: MP-enhedens foresatte myndighed. 

       - Ekspl. nr. 3: MP-enheden. 

   b.   Notits udfærdiges på signalblanket (i søværnet dog på 

      særlig notitsblanket, jf. bilag 7) og anvendes ved forhold 

      vedrørende 

      -  mindre forseelser, der ikke skønnes at skulle medføre 

        optagelse af rapport, f.eks. mindre overtrædelser af 

        uniforms-/påklædningsbestemmelser. 

      -  Observationer, uregelmæssigheder eller andre forhold, 

        der ønskes meddelt en bestemt myndighed. 

      Notits udfærdiges i tre eksemplarer, der fordeles således: 

      -  Ekspl. nr. 1: Til berørt myndighed, i søværnet 

               via foresatte myndighed. 

      -  Ekspl. nr. 2: Til foresatte myndighed: 

      -  Ekspl. nr. 3: MP-enheden. 

   c.  I forbindelse med udførelse af politimæssige funktioner 

      fra en MP-station eller lignende gennemføres en særlig 

      administration, som har til formål at muliggøre kontrol 

      med at retsplejeloven efterleves, samt at muliggøre at 

      personellet kan holde sig og foresatte myndigheder 

      orientereret om løbende sager m.v. 

      (1) Sagsprotokol indeholdende hovedpunkterne af skrevne 

        MP-rapporter i kronologisk orden. 

      (2) Døgnrapport indeholder en kort beskrivelse al alle 

        hændelser inden for det pågældende døgn. 

        Rapporten skal til stadighed være ajourført. Rapporten 

        skal indeholde tidspunkt, hændelse og 

        foranstaltninger. 

      (3) Statistik. 

        Foresat myndighed kan pålægge MP-enheden at udarbejde 

        en periodisk statistik over udførte politimæssige 

        funktioner. 

 EB 

 P. B. KROGEN 

 generalmajor 

 Chef for Personelstaben 

 Fordeling:  Standardfordeling 

        + HRN AFD/UAFD 

         FLV ESK 

 BILAG 1 

  OPGAVER FOR HÆRENS MILITÆRPOLITI. 

 Militærpolitiets opgaver omfatter: 

  - Udøvelse af politimæssige funktioner i forbindelse med 

   håndhævelse af disciplin, lov og orden, og 

  - gennemførelse af sikkerhedsmæssige opgaver i forbindelse med 

    - personbeskyttelse samt sikring af lokaliteter og vigtige 

     transporter, 

    - etablerings- og opbrudskontrol og 

    - adgangs-, opholds- og udgangskontrol. 

  Herudover deltagelse i: 

  - Trafikkontroltjenesten; gennem udførelse af færdselsregulerende 

   foranstaltninger, 

  - krigsfangetjenesten; gennem etablering og drift af 

   krigsfangesamlesteder samt virke i krigsfangekontroltjenesten på 

   afhøringscentre, 

  - feltsikkerhedstjenesten; gennem udførelse af 

   feltsikkerhedskontrolopgaver, 

  - omstrejferkontroltjenesten; gennem udførelse af 

   omstrejferkontrolforanstaltninger, 

  - flygtningekontroltjenesten; gennem udførelse af 

   flygtningekontrolforanstaltninger og 

  - bekæmpelse af større uroligheder; gennem udførelse af 

   kontrolforanstaltninger. 

 BILAG 2 

  OPGAVER FOR SØVÆRNETS MILITÆRPOLITI. 

 1.  Generelt. 

   a.  Søværnets Militærpoliti omfatter befalingsmænd og menige, 

      der rekrutteres efter særlige retningslinier primært 

      blandt søværnets stampersonel. Personnellet tilkommanderes 

      permanent eller midlertidigt tjenestesteder, hvor 

      militærpolititjeneste findes påkrævet. 

   b.  Tjenestesteder, der er normeret med militærpoliti, 

      etablerer en militærpolitistation og udarbejder interne 

      instrukser for militærpolititjenesten. 

 2.  Særlige forhold. 

   a.  Søværnets Våbeninspektør er inspektør for 

      militærpolititjensten. Han koordinerer 

      militærpolititjenesten og fører tilsyn med dennes 

      udførelse. 

      Han skal tilstræbe den størst mulige koordination imellem 

      værnene med henblik på at opnå ensartethed i personellets 

      uddannelse og militærpolititjenestens udførelse. Han 

      udsteder MP-tjenestekort og leder centralkartoteket for 

      søværnet. 

      Han foranlediger udstikning af en militærpolitiofficer, og 

      indstiller om langtidsansættelse. 

   b.  Militærpolitiofficeren fører fagligt tilsyn med tjenesten 

      på søværnets militærpolitistationer. 

      Han deltager i udvælgelsen og udstikningen af personellet. 

      Han koordinerer fordelingen af militærpolitistøtte og 

      udstikningen af lærere fra militærpolitistationerne til 

      søværnets øvrige tjenestesteder. 

      Han fører centralkartoteket og er faglig uddannelsesleder 

      for den praktiske militæruddannelse. 

   c.  Militærpolitistationernes personel er underlagt 

      tjenestestedets kommandomyndighed. 

      Militærpolitistationens daglige ledelse varetages af en 

      stationsleder. 

 3.  Opgaver. 

   a.  Søværnets Militærpoliti anvendes til at løse følgende 

      opgaver: 

      - Opretholdelse af ro og orden blandt forsvarets personel, 

      - tilsyn med militært personels optræden og færden, 

      - overholdelse af uniformsbestemmelser, 

      - adgangs- og opholdskontrol ved søværnets tjenestesteder, 

      - bevogtning af stabe og særlige objekter, 

      - afspærring og bevogtning ved begivenheder af særlig 

       karakter (f.eks. besøg af prominente personer eller ved 

       ulykker), 

      - overvågning og kontrol af personer der udviser 

       mistænkelig adfærd på eller ved søværnets 

       etablissementer eller skibe, 

      - eskortering af transporter, 

      - trafikregulering, herunder afmærkning af ruter, 

      - tilsyn med anvendelse af forsvarets motorkøretøjer, 

      - kurertjeneste, 

      - eftersøgning af militært personel og materiel, 

      - arrestvagt, 

      - transport af anholdte og fængslede og 

      - krigsfangetjeneste. 

 Opgaverne løses i henhold til gældende publikationer, ordrer og 

  bestemmelser. 

BILAG 3 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= BILAG-4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= BILAG 5 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= BILAG 6

BILAG 7 DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.