Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af byggeloven

(Modernisering af bebyggelsesregulerende bestemmelser, handicaptilgængelighed m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »bolig- og byministeren« til: »by- og boligministeren«, »Bolig- og byministeren« til: »By- og boligministeren« og »Bolig- og Byministeriet« til: »By- og Boligministeriet«.

2. I § 1 indsættes efter »vedligeholdes forsvarligt,«:

»at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,

at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,«.

3. I § 6, stk. 1, litra b, indsættes efter »sanitære og tekniske anlæg«: »samt faste installationer af tekniske hjælpemidler for handicappede«.

4. I § 6, stk. 1, litra d, indsættes efter »bygninger«: »samt faste konstruktioner og anlæg«.

5. §§ 6 A, 6 B og 6 C ophæves.

6. § 8 affattes således:

»§ 8. By- og boligministeren kan fastsætte regler om

1) mindstegrundstørrelser for ejendomme,

2) bebyggelsesprocenter ved bebyggelse af ejendomme,

3) højder og antal etager for bebyggelser samt

4) mindsteafstand for bebyggelse til skel mod anden grund eller sti.

    Stk. 2. By- og boligministeren kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens administration af regler fastsat i medfør af stk. 1, herunder for inddragelse af nabointeresser i forbindelse med anvendelsen af reglerne.

    Stk. 3. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Nærmere regler om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal fastsættes i bygningsreglementet.

    Stk. 4. Regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende forhold er fastsat regler i en lokalplan eller en byplanvedtægt. Regler udstedt i medfør af stk. 1, nr. 1-3, samt stk. 2 finder heller ikke anvendelse i tilfælde, hvor der er fastsat regler om det pågældende forhold i en reguleringsplan i medfør af de tidligere gældende byggelove.«

7. I § 10 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder ikke anvendelse på private andelsboliger uden offentlig støtte, på boliger, der opføres med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og på landbrugsejendomme.«

8. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Dispensationer fra de i medfør af §§ 8 og 9 fastsatte regler til varetagelse af naboers interesser samt fra § 10 A, stk. 1, kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes inden 2 uger. Dette gælder dog ikke, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er uden større betydning for de pågældende naboer. Kommunalbestyrelsen underretter de naboer, der efter orientering i henhold til 1. pkt. rettidigt har fremsat bemærkninger til den søgte dispensation, om afgørelsen.«

9. I § 25, stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 6 B, 6 C, 6 D, stk. 2, og § 8 og de i medfør af §§ 6 B, 6 C, 8 og 9« til: »§ 6 D, stk. 2, og de i medfør af § 8, stk. 1, nr. 2-4, og stk. 2 og 3, og § 9«.

10. I § 30, stk. 1, litra e, ændres »§§ 6 B, 6 C og § 7, stk. 2, 1. pkt.« til: »§ 7, stk. 2, 1. pkt., og de i medfør af § 8, stk. 1, nr. 2-4, fastsatte regler.«

11. I § 31 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. By- og boligministeren kan bemyndige DANAK, Erhvervsfremme Styrelsen, til at udpege og notificere godkendelses-, kontrol-, certificerings- eller prøvningsorganer i henhold til de i stk. 1 nævnte direktiver. De afgørelser, som DANAK, Erhvervsfremme Styrelsen, træffer herom, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

    Stk. 6. Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om DANAK s priser (gebyrer) for akkreditering m.v. finder tilsvarende anvendelse for de i stk. 5 nævnte udpegninger.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. § 1, nr. 5, 6, 9 og 10, træder i kraft den 1. oktober 2001.

    Stk. 3. Regler fastsat i medfør af byggelovens § 8, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6, finder anvendelse på ansøgninger, der indgives efter det i stk. 2 fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt for § 1, nr. 5, 6, 9 og 10.

    Stk. 4. § 1, nr. 8, finder anvendelse på ansøgninger om dispensation, som indgives den 1. april 2001 eller derefter. For ansøgninger, der indgives inden 1. april 2001, anvendes de hidtil gældende regler.

Givet på Amalienborg, den 31. marts 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lotte Bundsgaard

Redaktionel note
  • Opmærksomheden henledes på, at uanset loven efter sin ordlyd, jfr. § 2, stk. 1, træder i kraft den 1. april 2001, er loven først kundgjort den 2. april 2001. Loven er tilgængelig i Retsinformation fra den 1. april 2001.