Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE O. 375-1 om rekvisition og levering af luftfotografier fra flyvevåbnets luftfotoarkiv.


Erstatter: FKOBST O. 375-1 DEC 1973.

FORMÅL

1. Formålet med denne bestemmelse er at give retningslinier for rekvirering og levering af luftfotografier fra flyvevåbnets luftfotoarkiv.

REKVISITION

2. Rekvirering af luftfotografier skal ske skriftligt med angivelse af stednavn, UTM- eller geografiske koordinater for det ønskede område samt evt. foto- og missionsnummer.

3. Rekvisitionen tilsendes Flyvertaktisk Kommando, Kølvrå, 7470 Karup J, således a. Skoler, operative enheder m.fl. under værnene fremsender rekvisition via respektive værnsstab, operative kommando eller tilsvarende. b. Kommandomyndigheder, institutioner m.fl. under Forsvarsministeriet eller forsvarskommandoen samt civile statsinstitutioner o.lign. sender rekvisition direkte til Flyvertaktisk Kommando.

4. Ved prioritetsopgaver kan rekvirering ske direkte ved Flyvertaktisk Kommando under anvendelse af hurtigste meddelelsesmiddel efterfulgt af skriftlig rekvisition som ovenfor anført.

5. Rekvisitioner, hvis effektuering efter rekvirentens eller Flyvertaktisk Kommandos skøn vil kunne medføre ekstraordinære krav til ressourcer, kan tilsendes eller forelægges Forsvarskommandoen til afgørelse. Rekvisitioner, der stiles direkte til Forsvarskommandoen, skal sendes til efterretning for Flyvertaktisk Kommando.

EFFEKTUERING

6. Levering af luftfotografier vil kun finde sted, hvis det er tjenstligt eller samfundsmæssigt motiveret, og da kun i det omfang Flyvertaktisk Kommando, under hensyntagen til andre opgaver, finder det muligt.

7. Flyvertaktisk Kommando vil i hvert enkelt tilfælde underrette rekvirenten, hvis unormal lang leveringstid kan forudses.

REFUSION

8. Levering af luftfotografier til enheder under Forsvarskommandoen skal normalt ske uden beregning. Hermed præsterede ydelser skal dog registreres med henblik på periodiske opgørelser af medgåede omkostninger. Nærmere aftale herom træffes direkte mellem Flyvertaktisk Kommando og Flyvematerielkommandoen.

9. Levering til andre myndigheder, institutioner, civile rekvirenter m.fl. afregnes efter Flyvematerielkommandoens nærmere bestemmelse.

EB

O.K. LIND

generalmajor

Chef for Operationsstaben

Fordeling: Standardfordeling

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.