Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper


BESTEMMELSER FOR TJENESTEREJSER

TIL UDLANDET

FOR ENKELTPERSONER OG MINDRE GRUPPER

 

 Ref.:   Se oversigt over referencer (tillæg A). 

 Tillæg:  A. Oversigt over referencer. 

      B. Tidsfrister for indstilling. 

      C. Forsikringer, sygehjælp, sygesikring m.v. 

      D. Regler for forsendelse af bagage m.v. 

      E. Regler for tilmelding, hotelreservation m.v. i 

        forbindelse med møder ved NATO hovedkvarteret i 

        Belgien. 

      F. Særlige regler i forbindelse med tjenesterejser til USA 

        og Canada. 

      G. Kilometerafstande til de mest benyttede destinationer. 

      H. Indberetning om tjenesterejser til, fra og i Grønland. 

      I. Adressefortegnelse over (og telefonnumre til) 

        forsvarsattacheer og ambassader m.fl. 

 Bilag:   1. Anmeldelse til Forsvarsattacheen i Bonn. 

      2. Anmeldelse til Forsvarsattacheen i London 

        ved besøg i Frankrig. 

      3. Anmeldelse til Forsvarsattacheen i London 

        ved visse besøg i England. 

      4. Anmeldelse til Forsvarsattachheen i 

        Washington, D.C., ved besøg i USA. 

      5. Anmeldelse til Forsvarsattacheen i 

        Washington, D.C., ved besøg i Canada. 

      6. Anmeldelse til Forsvarets Overkommando, 

        Oslo, ved besøg i Norge. 

      7. Erklæring om betaling for sygdomsbehandling. 

      8. Ansøgning om uniformsbæretilladelse ved 

        besøg i Schweiz. 

      9. Anmeldelse til Forsvarsattacheen i Bonn 

        ved besøg til Holland. 

Erstatter: FROBST P.810-1, MAR 1984, (4. udg., rev.).

FORMÅL

     1. Ved ref.a. og b. har Forsvarsministeriet bekendtgjort de mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes centralorganisationer indgåede aftaler om godtgørelse af udgifter under tjenesterejser og udstationering i udlandet samt fastsat administrative bestemmelser i tilslutning hertil.

I medfør af ref.a. og b. fastsættes supplerende retningslinier for iværksættelse af tjenesterejser til udlandet, regler for indkvartering, forplejning m.v.

For personel tjenstgørende i udlandet (udsendt personel) gælder tillige særlige bestemmelser.

GENERELT

     2. Der skelnes mellem:

a. Tjenesterejser med henblik på deltagelse i møder, besøg, midlertidig tjeneste o.l. (i denne bestemmelse herefter benævnt egentlige tjenesterejser), og

b. tjenesterejser og midlertidig tjeneste i forbindelse med uddannelse, kurser, »On-the-job-training« m.v. (i denne bestemmelse herefter benævnt uddannelsesrejsr).

INDHOLD

 

 3. Bestemmelsen indeholder 

  -  Formål ...........................................pkt. 1 

  -  Generelt .........................................pkt. 2 

  -  Indstilling og godkendelse .......................pkt. 4 - 7 

  -  Tilmelding .......................................pkt. 8 

  -  Iværksættelse.....................................pkt. 9 - 10 

  -  Tilrettelægelse...................................pkt. 11 - 21 

  -  Underretning/melding vedr. den iværksatte rej- 

    se samt ændring af rejse .........................pkt. 22 - 24 

  -  Indkvartering, forplejning og lægehjælp...........pkt. 25 - 28 

  -  Medtagelse af familie.............................pkt. 29 - 30 

  -  Rejsens afslutning ...............................pkt. 31 - 35 

INDSTILLING OG GODKENDELSE

     4. Indstilling om deltagelse i egentlige tjenesterejser og uddannelsesrejser sker til Forsvarskommandoen (FKO) for godkendelse.

Indstilling om deltagelse i udenlandske kurser - herunder NATO-kurser - sker endvidere i overensstemmelse med ref.c. til FKO.

For de i pkt. 6.a. anførte kommandoer m.v. gælder tillige særlige regler.

Ved rejser i forbindelse med deltagelse i NATO-samarbejdet inden for Armaments Committee (AC) organer m.v. følges de i ref.d. fastsatte bestemmelser.

     5. Indstillingerne skal være velmotiverede og indeholde bl.a. følgende oplysninger:

- personnr., fulde navn,

- grad, tjenestestilling,

- sikkerhedsgodkendelse,

- evt. tjenestepligtserklæring, (se pkt. 15.a.),

- besøgsted, installationer m.v. (evt. kontaktmand),

- besøgsperiode (præference og alternativ),

- fødested (ved besøgstilladelse til Sverige).

Tidsfrister for indstilling fremgår af tillæg B. Se endvidere pkt. 8, TILMELDING.

     6. Nedennævnte myndigheder m.fl. kan selv iværksætte (d.v.s. beordre) egentlige tjenesterejser til udlandet, jf. pkt. 2.a. for eget personel og personel fra underlagte myndigheder. Iværksættende myndigheder kan delegere til underlagte myndigheder inden for rammerne af egne beføjelser.

 

  a.  (1)  Landsdelskommandoerne, i den udstrækning samarbejdet 

        med NATO-myndigheder nødvendiggør det, 

     (2)  Søværnets operative Kommando, 

     (3)  Flyvetaktisk Kommando, Luftværnsgruppen, Kontrol- og 

        varslingsgruppen samt FSN Ålborg, Karup Skrydstrup og 

        Værløse, herunder i forbindelse med deltagelse i 

        Squadron Exchange, ASP skydninger m.v., 

     (4)  materielkommandoerne, jf. ref.e., 

     (5)  de 3 officersskoler samt Forsvarsakademiet i 

        henholdtil godkendte uddannelsesprogrammer, 

     (6)  Forsvarets Forskningstjeneste efter FKO nærmere 

        bestemmelse, 

     (7)  NATO-Depotforvaltningen i den udstrækning samarbejdet 

        med NATO- og udenlandske myndigheder om oplagt 

        materiel o.lign. nødvendiggør det. 

     (8)  Forsvarets Gynmastikskole til idrætsarrangementer, der 

        er godkendt af FKO. 

     (9)  Forsvarets Center for Lederskab. 

  b.  Ved visse tjenesterejser til ikke-NATO-lande, herunder 

     Sverige og Finland, skal der fremsendes indstilling om 

     godkendelse til Forsvarsministeriet, jf. ref.a., pkt. 3, § 

     2. 

  c.  Rejseordrer underskrives af 

     -   en chef, som i henhold til ovenstående selv kan 

        iværksætte egentlige tjenesterejser til udlandet, 

     -   en tjenestestedschef eller en chef for en myndighed 

        eller enhed på tilsvarende eller højere niveau, der er 

        underbragt på tjenestestedet i henhold til befaling 

        fra en myndighed, der er bemyndiget til at iværksætte 

        tjenesterejser og udstationeringer til udlandet, eller 

     -   en undergiven, som vedkommende chef har givet 

        bemyndigelse dertil. 

     I de tilfælde, hvor rejsen tilrettelægges af FKO 

     rejsekontor, udfærdiges rejseordren på grundlag af 

     oplysninger fra FKO rejsekontor. 

     Tjenestestedschefer m.fl. fastsætter inden for eget 

     myndighedsområde fornødne lokale bestemmelser vedrørende 

     beordring og tilrettelæggelse af tjenesterejser og 

     udstationeringer til udlandet. 

     7. Når FKO godkender eller beordrer en tjenesterejse, giver FKO

samtidig meddelelse om, hvorvidt den pågældende myndighed selv skal

tilrettelægge rejsen, d.v.s. varetage det administrative arrangement,

herunder rejsearrangementet.

TILMELDING

     8. Hvor tilmelding til kursus, uddannelse, besøg e.l. er påkrævet

eller ønsket, foretager den iværksættende myndighed tilmelding og

udfærdiger nødvendige tilmeldingsformularer m.v.

a. Forbundsrepublikken Tyskland.

Før besøg ved Forbundsværnet og ved industrivirksomheder i Forbundsrepublikken Tyskland sendes den i bilag 1 viste tilmeldingsformular i udfyldt stand til forsvarsattacheen i Bonn. Formularen udfærdiges på tysk i 4 eksemplarer og skal ikke underskrives. Flere deltagere i een rejse kan anføres på samme formular. Den udfyldte formular skal være forsvarsattacheen i hænde senest 7 uger før besøgets påbegyndelse, se også tillæg B.

Hvis anmeldelse af et besøg undtagelsesvis ikke kan ske inden nævnte frist, skal forsvarsattacheen underrettes om årsagen til forsinkelsen.

Formularen rekvireres ved FKO rejsekontor. Hvis besøg ønskes aflagt ved industrivirksomheder, skal i formularens pkt. 11 oplyses hvilken materielkategori e.l., som besøget omhandler.

b. Frankrig.

Forud for de i tillæg B anførte besøg i Frankrig, skal den som bilag 2 viste formular i 4 eksemplarer i udfyldt og underskrevet stand være de franske myndigheder i hænde henholdsvis 9 uger og 26 uger forud for hvert enkelt besøg og tilsendt via forsvarsattacheen i London.

c. Storbritannien.

Forud for de i tillæg B anførte besøgsrejser i Storbritanien skal den som bilag 3 viste formular i 4 eksemplarer tilligemed det viste sikkerhedscertifikat i 1 eksemplar i udfyldt og underskrevet stand være det britiske forsvarsministerium i hænde senest 3 uger før besøget, tilsendt via forsvarsattacheen i London, hvor de skal være senest 4 uger før besøget. Retningslinier for udfyldelse af formularerne fremgår af bilag 3. Formularer rekvireres ved FKO rejsekontor.

d. USA.

Ved anmodning om besøgstilladelse til amerikanske militære anlæg og til industrien skal de som bilag 4 nævnte oplysninger sendes til den danske forsvarsatteche i Washington. Anmodningen skal indeholde de i bilag 4 nævnte oplysninger, da den ellers ikke vil blive behandlet af de amerikanske myndigheder.

Oplysningerne skal være forsvarsattacheen i hænde senest 35 arbejdsdage forud for det ønskede tidspunkt for besøgets påbegyndelse, dog for de under USA (tillæg B) anførte besøg ved Office of the Director, m.fl. senest 50 arbejdsdage forud for besøgets påbegyndelse. For at spare forsendelsestid kan de ønskede oplysninger sendes pr. signal. Signalet skal adresseres til FORATT WASH og sendes til Signalcenter Vedbæk med anmodning om videresendelse.

e. Canada.

Ved anmodning om besøgstilladelse til canadiske militære anlæg, myndigheder, enheder, m.v. og til industrivirksomheder med tilknytning til forsvaret skal de i bilag 5 nævnte oplysninger sendes til den danske forsvarsattache i Washington. Oplysningerne skal være forsvarsattacheen i hænde senest 50 dage (kalenderdage) forud for besøgets påbegyndelse, hvor klassificerede emner ønskes drøftet. Hvis der alene skal drøftes uklassificerede emner, skal de nævnte oplysninger være forsvarsattacheen i hænde senest 35 dage forud for besøgets påbegyndelse. Såfremt anmodninger om besøgstilladelser undtagelsesvis ikke kan være fremme med de ovenfor nævnte frister, skal besøgsanmodningen ledsages af begrundelse for, at anmeldelsen ikke har kunnet ske rettidigt.

Når besøgstilladelse er givet, er den besøgende selv ansvarlig for befordring, logi og aftaler med civile virksomheder, med mindre de canadiske myndigheder bestemmer andet.

f. Norge.

Skriftlig anmodning om besøg ved norske militære hovedkvarterer, kommandoer, enheder m.v. skal være fremme ved Forsvarets Overkommando, Oslo Mil., Oslo 1, senest 4 uger før besøgets påbegyndelse, se bilag 6.

g. NATO-myndigheder i Belgien.

Ved ethvert besøg i NATO HQ i Bruxelles skal tilmelding have fundet sted forinden til DANATO, idet tilmelding af besøgende for deltagelse i møder m.v. i Militærkomiteens regie dog skal ske til DAMIREP. Tilmeldingen skal ske skriftligt eller pr. signal, med bl.a. opgivelse af grad, fulde navn og nødvendig (forlangt) sikkerhedsgodkendelse (se også tillæg E).

h. Sverige.

Inden en tjenesterejse til Sverige kan tiltrædes, skal indstilling om besøgstilladelse tilsendes FMN via FKO med de i pkt. 5 nævnte oplysninger. De svenske myndigheder forlanger normalt 3 mdrs. ekspeditionstid af ansøgninger om besøgstilladelse (se tillæg B,), dog ikke ved besøg, der finder sted efter invitation fra svensk side, eller hvor generel besøgstilladelse for den/de rejsende foreligger. Der gælder særlige regler for tilmelding af større grupper f.eks. hele klasser fra officersskoler m.v.

i. Holland.

Inden besøg ved hollandske militære myndigheder, enheder o.s.v. skal det som bilag 9 viste »Foreign Personnel Notification Card« tilsendes den hollandske »Foreign Liaison Officer« via Forsvarsattacheen i Bonn. Formularen skal være forsvarsattacheen i hænde senest 5 uger før besøget. Formularen sendes i to eksemplarer plus eet eksemplar pr. besøgsstid. Ved besøg ved civile institutioner, virksomheder o.lign., der fremstiller militært udstyr eller arbejder med militære projekter, skal den samme formular sendes til de hollandske myndigheder i to eksemplarer via Forsvarsattacheen i Bonn. Formularen skal være forsvarsattacheen i hænde senest 6 uger før besøget. Formularen sendes i to eksemplarer.

IVÆRKSÆTTELSE

     9. I forbindelse med de tjenesterejser, der tilrettelægges af FKO, indhentes ved FKO rejsekontors foranstaltning nødvendige administrative oplysninger ved tjenestestederne.

Meddelelse om rejsemåde, -tider, billetter, forsikringspolicer, legitimationspapirer m.v. vil - såfremt intet andet er meddelt - blive tilsendt tjenestestederne.

     10. Når en myndighed bemyndiges til at iværksætte eller tilrettelægge en rejse, følges retningslinierne i denne bestemmelse, idet der ved tvivlsspørgsmål kan rettes henvendelse direkte til FKO rejsekontor.

TILRETTELÆGGELSE

     11. Enhver rejse skal afvikles på den for staten - alle forhold taget i betragtning - mest økonomiske måde, hvoraf bl.a. følger, at ingen tjenesterejse må beordres påbegyndt tidligere og afsluttet senere, end de tjenstlige forhold betinger.

a. Selve rejsearrangementet med offentlige transportmidler skal foretages gennem rejsebureau, der kan anvende statens hotelaftaler m.v. jf. ref.a., pkt. 3, § 3, stk. 3 samt ref.b., pkt. 3, ref.t. og ref. u. (befordringsklasse m.v.). Gældende rabatordninger skal udnyttes i størst muligt omgfang (bl.a. kombinerede rejser). Tegning af rejseulykkesforsikringer og evt. rejsegodsforsikring skal ligeledes ske gennem rejsebureau, jf. ref.a., pkt. 4, § 10. Tegning af forsikring herudover er for den/de rejsendes egen regning og risiko. (Se tillæg C).

b. Dersom tjenesterejse kan koordineres med brug af flyvevåbnets lufttransport, og de med tjenesterejsen forbundne udgifter derved reduceres, skal denne rejseform benyttes, jf. ref.f.

c. Rejse med civilt fly, jf. ref.a. og g. vil kunne finde sted, når afgørende tjenstlige grunde taler derfor, eller når denne rejsemåde er billigere end andre rejsemåder. Vedr. bagage ved civile flyrejser henvises der til tillæg D.

d. Angående benyttelse af charterrejser henvises til ref.a., pkt. 4, § 7, idet bemyndigelse indhentes ved FKO i hvert enkelt tilfælde.

e. Hvor tidsfaktoren eller andre særlige årsager bevirker, at hverken rute- eller militær fly kan benyttes, kan mindre gruper (4-12 personer, eller 18 personer på korte stræk) benytte taxafly ved rejse i Europa og Mellemøsten. Da billetprisen beregnes efter flyets størrelse og destinationen, må taxafly kun benyttes i særligt presserende tilfælde. Forespørgsel og bestilling rettes til rejsebureau, mandag - fredag kl. 0900 - 1700. Hastebestilling vil kunne afgives døgnet rundt til Sterling Airways, tlf. (01) 535353. Alle direkte bookinger skal faktureres til et rejsebureau.

f. Såsnart en tjenesterejse er blevet bekendtgjort, skal deltagerens særlige ønsker vedrørende rejsemåde, hotelbestilling m.v. straks fremsættes overfor den iværksættende myndighed. Ønskerne bør imødekommes, såfremt de ikke medfører forøgede udgifter for forsvaret, jf. pkt. 24.

g. Betalingskort kan ved hyppige og/eller langvarige tjenesterejser udstedes via tjenestestedet, jf. ref. u.

12. Rabatordninger. Såsnart perioden for en tjenesterejse kendes, skal dette straks meddeles iværksættende myndighed, for at der ved rejsearrangementet kan drages fordel af gældende rabatordninger gennem det benyttede rejsebureau.

Det skal bl.a. oplyses, om den rejsende skal foretage flere tjenesterejser inden for det nærmeste år med oplysning om bestemmelsessteder og omtrentlige tidspunkter, jf. ref.a. 3, § 3, stk. 3.

13. Kørsel med privat motorkøretøj under tjenesterejseer til udlandet kan ikke beordres, men beror alene på frivillighed fra personellets side.

Såfremt personellet fremsætter ønske om at foretage tjenesterejsen til udlandet i privat motorkøretøj kan tilladelse hertil gives af den myndighed, der tilrettelægger rejsen.

Der vil kunne ydes befordringsgodtgørelse i henhold til ref.h., pkt. 9. Oversigt over tabelafstande til de mest benyttede destinationer er opført i tillæg G.

I rejseordren gives oplysning om den tabelafstand t/r, som kilometergodtgørelsen beregnes efter, samt oplysning om det beløb, som kørslen i eget befordringsmiddel maksimalt vil kunne godtgøres med, jf. ref.h., pkt. 9.

Der vil kunne udbetales ydelser i henhold til ref.h., pkt. 10. I rejseordren oplyses de i rejseplanen anførte tidspunkter for afrejse og ankomst, der lægges til grund for beregning af ydelser.

14. Kørsel med forsvarets motorkøretøjer.

a. Forsvarets motorkøretøjer må normalt ikke benyttes i forbindelse med tjenesterejser, som gennemføres i h.t. denne BST.

b. Såfremt FKO eller de i pkt. 6 nævnte kommandoer i forbindelse med godkendelse af tjenesterejser finder det strengt nødvendigt eller økonomisk fordelagtigt for forsvaret, at rejsen gennemføres under anvendelse af forsvarets motorkøretøjer, og rejsen derfor betragtes som en transportsag, varetages det samlede administrative arrangement efter respektive kommandoers nærmere bestemmelse, jf. ref.i. I forbindelse med uddannelsesrejser må forsvarets motorkøretøjer kun anvendes efter FKO tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

15. Tjenestepligt, sikkerhed og legitimation.

a. Samtidig med indstilling til FKO af personel til kurser af over 1 måneds varighed vedlægges underskrevet tjenestepligtserklæring/erklæring i henhold til ref.j., pkt. 3.a. og 3.b.

b. Hvor der i forbindelse med en tjenesterejse kræves sikkerhedsgodkendelse, skal den iværksættende myndighed sikre sig, at det pågældende personel har - eller er indstillet til - den fornødne sikkerhedsgodkendelse. Hvor sikkerhedscertificat i h.t. ref.k., jf. ref.l., kræves, skal den iværksættende myndighed foranledige sikkerhedscertifikat m.v. udstedt, jf. ref.k.

c. Biographical Dates and Security Statement (Vare nr. 576.3185, Formular nr. 1248(79)) benyttes ved visse kursus og OBS/OJT. Meddelelse herom gives af iværksættende myndighed.

d. NATO Travel Order udstedes i henhold til ref.m.

e. Movement Order udstedes i henhold til ref.m.

f. ID-kort. Identitetskort og evt. -mærke skal medbringes under rejsen (ref.n.).

g. Rejsepas. Gyldigt rejsepas (dækkende hele tjenesterejseperioden) medbringes normalt på alle tjenesterejser (dog ikke nødvendigvis til Norge, Sverige og Finland) af hensyn til evt. legitimation overfor civile myndigheder. NATO Travel Order sammenholdt med ID-kort kan træde i stedet for rejsepas ved tjenesterejser til og gennem NATO-lande. (Gælder kun for militært personel). Evt. fremskaffelse af og betaling af rejsepas påhviler rejsedeltageren. Krav om visering af pas meddeles af den iværksættende myndighed, jf. ref.a., pkt. 3, § 3. stk. 4.

16. Medtagelse af klassificeret materiale. Til befordring af klassificeret materiale, er det ved brug af civile fly kun bestemte ruter og flyafgange, der må benyttes. Der henvises til ref.o. og p.

Medbringes klassificeret materiale skal dette mærkes (forsegles), og oplysning herom anføres i NATO Travel Order. Desuden skal kurercertifikat medbringes.

17. Medtagelse af våben. Ved medbringelse af tjenestevåben til NATO-lande, skal våbnets art og nr. samt ammunitionsmængde anføres i NATO Travel Order, jf. ref.m.

I forbindelse med transport af våben m.m. i fly følges de i ref.q. anførte bestemmelser.

Medtages våben og ammunition på tjenesterejser til ikke-NATO-lande, skal tilladelse hertil indhentes ved værtsnationen via FKO, FMN og Udenrigsministeriet. Indstilling herom sendes hurtigst muligt til FKO. I forbindelse med idrætsarrangementer, hvor FGS tilrettelægger rejsen, sørger FGS for indhentning af nødvendige tilladelser. Ved grænsepassage medbringes fortegnelse over våben (art, nr. og evt. ammunition) samt kopi af tilladelse til at medføre våben.

18. Uniform. Vedrørende uniformering m.v. henvises til ref.r. og s. samt i øvrigt herfor gældende bestemmelser.

I forbindelse med rejser til - samt transitering af - ikke-NATO-lande, f.eks. Schweiz, Sverige og Østrig, skal der rejses i civil påklædning.

Ønskes uniformsbæretilladelse under besøg i Schweiz udfyldes den i bilag 8 viste ansøgningsformular og vedlægges besøgsanmodning til FKO.

19. Vaccination. Evt. vaccinationskrav oplyses af tjenestestedets læge.

20. Ledsagereglen. Anvendelse af »Ledsagereglen«, jf. ref.a., pkt. 4., § 9, og ref.b., pkt. 3, § 4, skal påføres rejseordren inden rejsen påbegyndes.

21. Ferie. Der kan afvikles ferie i forbindelse med tjenesterejser til udlandet.

Anmodning om afvikling af ferie i forbindelse med uddannelsesrejser tilsendes FKO rejsekontor ved indsendelse af administrative oplysninger.

UNDERRETNING/MELDING VEDR. DEN IVÆRKSATTE REJSE SAMT ÆNDRING AF

REJSE

22. Underretning. Ved rejser til lande med dansk forsvarsattache skal den iværksættende myndighed straks efter rejsens godkendelse underrette forsvarsattacheen i pågældende land. Ved rejser til Frankrig underrettes den danske forsvarsattache i London, og den danske ambassade i Paris informeres. Inden afrejsen til Frankrig skal forsvarsattacheen på ny underrettes pr. signal. Ved rejser til Holland skal forsvarsattacheen i Bonn underrettes.

Ved de i pkt. 6.a. (1) omhandlede tjenesterejser skal forsvarsattacheen i Bonn ikke underrettes, jf. ref.a., pkt. 3, § 1.

23. Melding. Efter at have meldt sig til besøgs-/kursus-/uddannelsesstedet skal enten evt. holdleder eller rejsedeltager, melde ankomsten til dansk forsvarsattachee eller forbindelsesofficer - evt. ambassade. Melding kan ske skriftligt, telefonisk eller i særlige tilfælde personligt.

Adresser og tlf. nr. på forsvarsattacheer, ambassader m.v. fremgår af tillæg I.

Straks efter ankomst til besøgs-/kursus-/uddannelsessted, skal der ved ophold af over 14 dages varighed ssendes luftpostbrev til den myndighed, der har tilrettelagt rejsen, med nøjagtig postadresse på kursussted, besøgssted og indkvarteringssted (hvis forskellig herfra), samt områdenr., tlf.nr. og evt. lokal nr.

Adresseændringer o.l. tilsendes ligeledes myndigheden.

24. Ændring af rejse m.v. Så snart der er givet meddelelse om rejsemåde, -tider, hotel m.v., vil ændringer ikke kunne foretages, medmindre tjenstlige forhold gør det nødvendigt.

Såfremt der under en rejse sker ændringer i rejseplanen, må de pågældende selv drage omsorg for ændring af rejsehjemmel.

Dersom de udleverede billetter ikke benyttes, skal disse straks påtegnes af nærmeste jernbanestation, lufthavn, rejsebureau e.l., jf. pkt. 33.

INDKVARTERING, FORPLEJNING OG LÆGEHJÆLP

     25. Hvor opholdet i udlandet er et led i en grund- eller videreuddannelse fastsætter FKO i h.t. ref.a., pkt. 3, § 3, stk. 2, hvorvidt der skal finde indkvartering, forplejning m.v. sted på militært etablissement eller kursussted.

Ved uddannelsesrejser vil der således normalt blive anvist eleverne logi og forplejning på det militære etablissement eller kursussted, idet udgiften for ophold udenfor uddannelsesstedet normalt kun vil kunne godtgøres i de tilfælde, hvor en tilsvarende tilladelse til at få dækket udgifter for ophold uden for uddannelsesstedet gives værtsnationens egne elever.

Oplysning herom medtages på rejseordre under afsnittet »Særlige rejsedirektiver« eller meddeles ved særlige skrivelse fra FKO. Jf. også ref.h.

     26. Eventuelle økonomiske mellemværender med udenlandske messer, klubber m.v. skal være afviklet inden hjemrejsen.

27. Lægehjælp under tjenesterejsen. Nødvendige merudgifter som følge af akut sygdom under tjenesterejsen kan godtgøres af staten mod forelæggelse af fornøden dokumentation, idet der i de afholdte udgifter skal fradrages, hvad der kan fås refunderet af den hjemlige offentlige sygesikring og af privat sygeforsikring e.l., jf. dog også tillæg C, pkt. 6.

Under evt. hospitalsophold e.l. bortfalder den faste godtgørelse, og udgifter til hotel m.v. skal søges undgået eller begrænset mest muligt. Jf. ref.a., afsnit 4, § 11.

     28. Den i ref.a., afsnit 4, bmk. til § 11 omtalte dokumentation skal på forlangende udstedes af den iværksættende myndighed med indhold som en af de i bilag 7 viste erklæringer og medgives personellet på tjenesterejsen. Erklæring skal altid udstedes ved tjenesterejser til USA.

Erklæringen skrives på myndighedens normale brevpapir (evt. fortrykt). Erklæringen forsynes med adresse(r) og telefonnummer (numre) på dansk forsvarsattache eller ambassade i det/de land(e), der rejses til og/eller igennem, med anmodning om henvendelse dertil i akutte situationer.

MEDTAGELSE AF FAMILIE

     29. Tilladelse til at medtage familie (hustru/samleverske og hjemmeboende børn) og til at tage ophold udenfor det militære etablissement eller kursussted kan forventes imødekommet, såfremt det ikke måtte stride imod de af værtsnationen fastsatte retningslinier for kursus.

a. Når kursus/uddannelse er af en varighed på under 6 måneder, vil evt. medtagelse af familie ske for den pågældendes egen regning og risiko og uden ekstra ydelser til den pågældende, udover hvad ophold på kursusstedet måtte medføre, jf. ref.h.

b. Ved uddannelse af en varighed på 6-12 måneder, vil evt. medtagelse af familie ligeledes ske for den pågældendes egen regning og risiko, der vil dog kunne ydes godtgørelse for udgifter til logi udenfor kursusstedet, jf. ref.h.

c. Ved efteruddannelse af en varighed på 12 måneder og derover, vil der kunne godtgøres gift personel dokumenterede befordringsudgifter i et af følgende tilfælde: - ved medtagelse af familie til udlandet, - ved besøg af familie i udlandet, - ved besøgsrejse til familie i Danmark. Der vil herudover kunne ydes godtgørelse for ophold uden for kursusstedet, jf. ref.h., pkt. 24.

     30. Når FKO, i de i pkt. 29 nævnte tilfælde, har meddelt tilladelse til, at familien medtages, yder den iværksættende myndighed hjælp og vejledning vedrørende rejsearrangementet.

Opmærksomheden henledes på, at når familie medtages (pkt. 29), påhviler det den enkelte selv for egen regning at tegne de i denne forbindelse evt. ønskede forsikringer for sygdom, ulykke, rejsegods m.v. (jf. tillæg C).

REJSENS AFSLUTNING

31. Inddragelse af legitimationspapirer. Det påhviler tjenestestederne umiddelbart efter rejsedeltagerens hjemkomst at inddrage og destruere samtlige i forbindelse med rejsen udfærdigede legitimationspapirer. NATO Travel Order og Movement Order skal dog returneres til udstedende myndighed, jf. ref. m.

32. Billetter og billethæfte. Hvor det af rejsebureau udstedte billethæfte til en oversøisk t/r rejse er led i en rejserabatordning (kombinerede rejser), skal billethæftet, hvor dette ikke er fuldt udnyttet, straks efter hjemkomsten fra tjenesterejsen afleveres til og opbevares af den myndighed, der har tilrettelagt rejsen.

Ved den pågældendes næste udenlandsrejse skal billethæftet tilsendes det rejsebureau, der har udstedt hæftet, for at rabatordningen kan udnyttes til den nye rejse.

Såfremt rejsebureauet har oprettet »billetbank«, indsendes billethæftet med ubenyttede billetter dertil straks efter rejsens afslutning.

33. Rejseregnskab. Afregning skal ske snarest og senest 10 dage efter rejsens afslutning, jf. ref.a., pkt. 3, § 3, stk. 7.

Ubenyttede billetter returneres af iværksættende myndighed til det udstedende rejsebureau for refundering eller til »billetbank« (flybilletter).

34. Rapport. På forlangende fra den iværksættende myndighed fremsendes rapport over tjenesterejsen senest 1 måned efter hjemkomsten. Rapportens omfang vil fremgå af forlangendet.

35. Indberetning om tjenesterejse. Indberetning om tjenesterejser til, fra og i Grønland se tillæg H.

EB

J. O. FISCHER

kontreadmiral

Chef for Personelstaben

 

 Fordeling:  Standardfordeling 

        + HMD Adjudantstab   (1) 

         FKO Rejsekontor    (5) 

 TILLÆG A 

            OVERSIGT OVER REFERENCER 

 Ref.:  a. KFF B.19/1979 

     b. KFF B.17/1979 

     c. FKOBST P.180-3, TTJ. 

     d. FKOBST M.212-1. 

     e. FKOBST M.231-1, TILLÆG A, TTJ. 

     f. FKODIR O.851-1. 

     g. KFF B.10/1956. 

     h. FKOBST Ø.560-2, afsnit 3-4. 

     i. FKOBST M.660-2. 

     j. FKOBST P.400-4 

     k. FKOBST P.358-1, FTR 

     l. KFF B.7/1975. 

     m. FKOBST P.810-3. 

     n. FKOBST P.404-2 og 404-3. 

     o. FKOBST P.302-1, TTJ. 

     p. FKODIR P.358-3 

     q. FKOBST P.850-1 

     r. KFF B.36/1953. 

     s. FKOBST M.628-1. 

     t. FKO skr. Ø 566.70/ØA2-14057 af 19 JUN 1984. 

     u. FKO skr. Ø.566.70/ØA2-12898 af 3 JUN 1985. 

     v. FKOBST Ø.560-2, afsnit 3-13, JUN 1985. 

   a. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter ved 

     tjenesterejser og udstationerinbg m.v. i udlandet for 

     personel under forsvarsministeriet. 

   b. Bestemmelser om iværksættelse af tjenesterejser og 

     udstationering samt godtgørelse af befordringsudgifter m.v. 

     i ind- og udland. 

   c. Deltagelse på udenlandske kursus. 

   d. Dansk deltagelse i NATO-samarbejdet inden for Armaments 

     Committee (AC) organer m.v. 

   e. Bestemmelser for materielkommandoerne. 

   f. Lufttransport. 

   g. Anvendelse af SAS (Scandinavian Airlines System) ved rejse 

     med civilt fly. 

   h. Godtgørelse af udgifter til kost og logi m.v. under 

     tjenesterejser og udstationering i udlandet. 

   i. Forvaltningsmæssige bestemmelser for forsvarets køretøjer. 

   j. Bestemmelser vedrørende tjenestepligt for forsvarets 

     personel. 

   k. Sikkerhedsgodkendelse af personel. 

   l. C-M(55)15(Final) - Sikkerhed inden for NATO/Certificate of 

     Security Clearance. 

   m. Bestemmelser for anvendelse af NATO-Rejseordre. 

   n. Bestemmelser bl.a. vedr. anvendelse af ID-kort under 

     tjenstligt ophold i udlandet. 

   o. Bestemmelser for forsvarets kurertjeneste i fredstid. 

   p. Den militære sikkerhedstjeneste. 

   q. Bestemmelser for transport af våben i fly. 

   r. Bæring af dansk uniform i udlandet. 

   s. Uniformering af militært personel. 

   t. Befordringsklasse m.v. på tjenesterejser (ændring til 

     ref.b.). 

   u. Brug af rejsebureau i forbindelse med tjenesterejser til 

     udlandet. 

   v. Bestemmelser om betalingskort (credit-cards). 

TILLÆG B

TIDSFRISTER FOR INDSTILLING

     1. Indstillinger om godkendelse skal fremsendes så betids, at de er

iværksættende myndighed ihænde med følgende minimumsfrister før

afrejsetidspunktet

 

   a. Ved egentlige tjenesterejser samt uddannelsesrejser, hvor 

     der ikke er fastsat særlige bestemmelser 

   (se nedenfor) .......................................... 4 uger 

   b. Særlige bestemmelser for visse uddannelses- og besøgsrejser: 

      USA/CANADA: - Uddannelsesrejser................... 12 uger 

            - Besøgsrejser til forsvars- og 

             forskningsinstitutioner samt 

             industrien ......................... 9 uger 

      USA:     - Besøgsrejser til Office of The 

             Direktor, og Defence Research 

             and Engineering, Defence Commu- 

             nications Agency og Defence 

             Advanced Projects Agency ........... 12 uger 

      Forbundsre- - Uddannelses- og besøgsrejser 

      publikken   ved Forbundsværn (stabsmøder 

      Tyskland:   undtaget) samt industri............. 9 uger 

      Frankrig:  - Uddannelses- og besøgsrejser 

             til militære og civile institu- 

             tioner m.fl.: 

             Enkeltpersoner og mindre 

             grupper............................. 12 uger 

             Institutioner og skoler............. 28 uger 

      Storbritannien: - Uddannelsesrejser............... 11 uger 

            - Besøgsrejser til forsvars- og 

             forskningsinstitutioner samt 

             industrien ......................... 5 uger 

      Norge:    - Uddannelses- og besøgsrejser 

             til militære institutioner ......... 6 uger 

      Sverige:   - Uddannelses- og besøgsrejser 

             til militære og civile myndig- 

             heder eller virksomheder, der 

             fremstiller forsvarsmateriel ....... 16 uger 

            (Det gælder dog ikke ved besøg efter 

            svensk invitation, eller såfremt ge- 

            nerel besøgstilladelse for den/de 

            rejsende foreligger). 

      Holland:   - Besøgs- og uddannelsesrejser 

             til militære myndigheder, en- 

             heder m.v. ......................... 9 uger 

            - Besøgs- og uddannelsesrejser 

             til civile institutioner og 

             virksomheder ...................... 10 uger. 

     2. Såfremt længere eller kortere tidsfrist i forbindelse med uddannelsesrejser er påkrævet, vil dette fremgå af bestemmelser for eller skrivelser om de enkelte kurser.

TILLÆG C

FORSIKRINGER, SYGEHJÆLP, SYGESIKRING M.V.

REJSEGODS- OG ULYKKESFORSIKRING

     1. Den myndighed/enhed, der forestår rejsearrangementet, sørger for tegning af nødvendige forsikringer for rejsedeltageren i h.t. ref.a, pkt. 4, § 10.

Forsikringen tegnes og afregnes ved henvendelse til et DSB rejsebureau; ved rejser fra udlandet kun til DSB rejsebureau TERMINUS, Vesterbrogade 5, 1620 København V (tlf. (01) 14 11 26).

INDBOFORSIKRING

     2. Ved ophold i udlandet tilrådes det at tegne en indboforsikring (for egen regning), jf. ref.a., pkt. 4, § 10, bmk. c.

TILSKADEKOMST

     3. Tilskadekomst under en tjenesterejse, der kan betragtes som en del af tjenesten, skal indberettes inden 8 dage til Direktoratet for Ulykkesforsikring, 1. afdeling, Æbeløgade 1, Postbox 2566, DK-2100 København Ø (tlf. (01) 29 91 33). Speciel formular skal udfyldes og fremsendes, henvendelse herom til forsvarsattache/forbindelsesofficer eller ambassade/konsulat. Se endvidere bestemmelsens pkt. 28 og bilag 7.

GRØNLAND

     4. Ved tjenesterejser til, fra og i Grønland skal ikke der tegnes rejseulykkes- og rejsegodsforsikring, idet man automatisk er forsikret gennem Kgl. Grønlandske Handel (se tillæg H). Ledsagende familie, inkl. frirejsende familiemedlemmer må selv sørge for, at evt. forsikringer bringes i orden.

FÆRØERNE Tjenesterejser til Færøerne henhører i forsikringsmæssig henseende under statens selvforsikringsordning. Ledsagende familie, inkl. frirejsende familiemedlemmer, er ikke omfattet af statens selvforsikring og må selv sørge for, at evt. forsikringer bringes i orden.

SYGEHJÆLP M.V.

6. Skandinavien

Ved rejser i Finland, Island, Norge og Sverige har danske statsborgere - idet hensyn til formålet med og varigheden af opholdet - ret til samme sygehjælp fra opholdslandet, som det pågældende land yder sine egne statsborgere. Færøerne. Under midlertidigt ophold på Færøerne har personer, der har bopæl i Danmark, ret til sygehjælp i h.t. den for Færøerne gældende lov om offentlig sygesikring. Grønland.

Under midlertidigt ophold i Grønland har personer, der arbejder for det offentlige, samt personer der opholder sig som turister, ret til fuld vederlagsfri sygehjælp i h.t. lov om sundhedsvæsenet i Grønland. EF-medlemslande.

Under midlertidigt ophold i et EF-medlemsland har personer, der er omfattet af dansk sygesikring, ret til naturalydelser (lægehjælp, medicin, hospitalsophold m.v.), hvis tilstanden kræver øjeblikkelig ydelse af hjælp. Ydelserne udredes for dansk regning af opholdslandets sygesikringsinstitution.

De pågældende må inden rejsen henvende sig til deres kommunes Social- og sundhedsforvaltning og rekvirere en EF-formular E-111, der i udfyldt stand i en given situation udleveres til det midlertidige opholdslands sygesikringsinstitution. Hvis rejsens varighed er over eet år, anvendes EF-formular E-106.

Ved tjenesterejser af mindre end to døgns varighed til et EF-medlemsland kræves det ikke, at personellet benytter denne adgang til lægehjælp, idet vedkommende kan benytte hjemmelen for sig selv (ikke for familie) i bestemmelsens pkt. 28. Sygesikring på ferie.

Familie (medfølgende eller besøgende) er sikret i indtil 2 mdr. igennem den offentlige sygesikrings regler om ferierejser og studierejser for egen regning i et nærmere angivet geografisk område: Europa (indtil Ural), landene med kystlinie til Middelhavet (samt Jordan, De Kanariske Øer og Madeira). Som adkomst til hjælpen benyttes det danske sygesikringsbevis.

Forsvarets personel er ikke garanteret dækning under ferie i forbindelse med tjenesterejse, da ovenstående regler forudsætter, at ferien eller studierejsen er for egen regning. Det anbefales derfor, at vedkommende inden afrejsen retter henvendelse til sin kommunes Social- og sundhedsforvaltning for nærmere oplysninger om feriesygesikring.

For ophold i USA og Canada se tillæg F. Forsikring af pårørende.

Ovennævnte bestemmelser om forsikringer omfatter ikke familie (medfølgende eller besøgende), overfor hvilke forsvaret ingen forpligtelser har.

TILLÆG D

REGLER FOR FORSENDELSE AF BAGAGE M.V.

1. Generelt.

Der kan ved rejser med fly frit medtages tjenstlig bagage på 30 kg. (66 pounds) på I klasse og 20 kg (44 pounds) på økonomiklasse. (Der må i Europa kun benyttes økonomiklasse). Jf. pkt. 2 vedr. særlige regler for rejser med fly til og fra USA og Canada

Hvor fribagagen er tjenstligt udnyttet fuldt ud, og yderligere bagage ønskes medtaget, kan forsendelsesudgiften for »uledsaget bagage« (luftfragt) godtgøres, når bagagen af strengt tjenstlige grunde har været nødvendig. Dette skal gennem en oversigt over såvel »ledsaget, som »uledsaget« bagage godtgøres overfor tjenestestedet og derefter godkendes af FKO.

Som tjenstlig bagage regnes militær udrustning, herunder evt. undervisningsmateriel samt nødvendige personlige ejendele afpasset efter opholdets art og varighed.

Der er ikke adgang til at yde særskilt godtgørelse for forsendelse af bagage i forbindelse med medtagelse af familie på statens regning.

En uge før afrejsen sendes den »uledsagede bagage« fra nærmeste jernbanestation som ekspresgods til: DAN-LK Luftfragt, restante Københavns Hovedbanegård. (Bagagen kan også indleveres på en af DAN-LK Luftfragts filialer i Ålborg, Tirstrup, Esbjerg, Billund eller fa. Beck-Hansen og Studsgaard i Rønne). Bagagen skal være forsynet med nøjagtig afsenderadresse.

Såfremt bagagen sendes til DAN-LK Luftfragt, restante Københavns Hovedbanegård, skal der samtidig sendes et skriftligt advis til

 

              DAN-LK Luftfragt, 

             Eksportafdelingen, 

             Amager Strandvej 100, 

              2300 København S 

med angivelse af forsendelsen, (d.v.s. kuffert, køjesæk m.v. samt vægt) land og lufthavn, hvortil rejsen finder sted, samt ens egen nøjagtige adresse i udlandet, (lignende meddelelse skal tilgå den filial af DAN-LK Luftfragt, som evt. benyttes). Samlet faktura for forsendelsen skal sendes via DAN-LK Luftfragt til den myndighed, der iværksætter rejsen.

Ved rejser til Asien (og Afrika) skal endvidere angives flybillet nr., afrejsedag samt rejserute.

Den pågældende skal selv afhente bagagen i den lufthavn, hvor ankomsten finder sted.

Evt. forespørgsler angående forsendelsen rettes telefonisk til DAN-LK Luftfragt, Eksportafdelingen, tlf. (01) 55 48 22.

Ved hjemrejsen fra udlandet kan tjenstlig bagage, der ikke skal bruges umiddelbart efter hjemkomsten, forsendes som alm. fragtgods pr. tog/skib, den øvrige bagage sendes som »ledsaget« og »uledsaget« bagage. Fflere rejsedeltagere sender »uledsaget« som »collect« til DAN-LK Luftfragt.

Lære- og håndbøger, der ikke kan betegnes som personlig ejendom, vil kunne hjemsendes til tjenestestedet efter regning, såfremt dette af vægthensyn eller klassifikation er nødvendigt, og den tilladte fribage er fuldt tjenstligt udnyttet.

Lære- og håndbøger, der er uklassificerede eller »Til Tjenestebrug« sendes fordelagtigst som pakkepost (Surface parcel post direkte til tjenestestedet i Danmark.

Materiale, klasseficeret FORTROLIGT/CONFIDENTAL/NATO CONFIDENTIAL forsendes med kurer.

Forsendelsen kan ske fra ethvert postkontor, hvor nærmere oplysninger kan indhentes. På posthusene i USA kan udleveres en brochure »International Postage Rates and Fees«, hvori der er anført specielle takster for forsendelse af bøger.

Såfremt forsendelse af den tjenstlige bagage ikke kan ske som postpakke, f.eks. på grund af bagagens art, forsendes bagagen som regel fordelagtigst med jernbane og skib. I visse tilfælde, afhængig af bagagens rumfang og vægt, kan det dog være billigere at anvende »Container Luftfragt«.

Der er således mange muligheder afhængig af bagagens art og afsendelsessted, hvorfor den mest økonomiske forsendelsesmetode må undersøges i hvert enkelt tilfælde.

2. Særlige bagageregler for rejser med fly til og fra USA/Canada

Bagage Piece Concept).

Reglerne for fribagage og overvægtsbagage (men ikke uledsaget bagage) mellem Europa og Nordamerika er ændret til at gælde antal stykker bagage i stedet for antal kg.

 

   a.  Fribagage. 

      Første kl.:  2 stk. ekspederet bagage 

                max. mål pr. stk.        158 cm 

                              (62 inches) 

             max. vægt pr. stk.           32 kg 

                              (71 pounds) 

      Økonomi kl.: 2 stk. ekspederet bagage 

                max. mål tilsammen       273 cm 

                             (107 inches) 

             (intet stk. må måle mere 

             end 158 cm (62 inches) 

             max. vægt pr. stk.           32 kg 

                              (71 pounds) 

      Begge klas- 

      ser      Håndbagage               115 cm 

             max. mål             (45 inches) 

             NB! SAS max. mål            100 cm 

               (45 x 35 x 20 cm) 

             max. vægt                5 kg 

                              (11 pounds) 

   (1)  Alle max. målene repræsenterer summen af de tre 

      dimensioner (længde - højde - bredde). 

   (2)  For bagagestykker, der måler mere end 158 cm, se overvægt. 

   (3)  Håndbagagen betragtes som 1 stk. uanset om flere stykker 

      medbringes, forudsat at max. målene overholdes. 

   (4)  Passageren må ikke udnytte tilladt håndbagage som 

      ekspederet bagage. 

   (5)  Til børn (under 2 år) kan medbringes 1 stk. ekspederet 

      bagage med max. mål 115 cm (45 inches), samt en fuldt 

      sammenklappelig klapvogn. 

   (6)  Uformelige/store genstande betragtes som 1 stk. ekspederet 

      bagage med målene 135 cm, 

       -  en sovepose, 

       -  en rygsæk, 

       -  en vadsæk/køjesæk m.m., 

       -  et par ski med stave og et par støvler, 

       -  en golftaske. 

   (7)  Et transportabelt musikinstrument, hvor længden er max. 

      100 cm (39 inches), betragtes som 1 stk. ekspederet bagage 

      med dimensionerne 100 cm. 

   (8)  Ledsagende dyr (inkl. container) kan ikke inkluderes i 

      fribagagen, men skal betales som overvægt (efter 

      BPC-princippet). 

   (9)  Foruden fribagage kan medbringes overfrakke, lille kamera, 

      etc. (»Free Articles«). 

   (10) Passagerer, der rejser sammen, kan »poole« deres bagage 

 i 

      h.t. de nye regler. Dog må bagagen, hvor max. målene 

      overskrides, ikke indgå i poolen. 

 b.  Overvægtsbagage. 

      for bagage, der ikke er inkluderet i fribagagen, opkræves 

      et fast gebyr pr. stk., der er afhængig af 

      rejsestrækningen. 

   (1)  For 1 stk. bagage, der er større end de max. tilladte mål, 

      og samtidig overskrider det tilladte stk. antal, betales 

      dobbelt gebyr. 

   (2)  Bagagestykker, der er større end 273 cm eller vejer mere 

      end 32 kg, vil kun blive accepteret, hvis aftale herom i 

      forvejen er indgået med luftfartsselskabet. I givet fald 

      skal denne bagage vejes og der opkræves 3 gange det faste 

      gebyr for de første 45 kg eller part heraf, plus det faste 

      gebyr for hver ekstra 10 kg eller part heraf. 

   (3)  Et par ski med stave samt et par skistøvler bliver 

      beregnet som 25% af det faste gebyr, forudsat at de ikke 

      indgår i fribagagen. 

   4)  En golftaske med udstyr bliver beregnet som 50% af det 

      faste gebyr, forudsat at den ikke indgår i fribagagen. 

   (5)  For et ledsagende dyr (inkl. container) opkræves (efter 

      BPC-princippet) normal overvægtspris, uanset om det kunne 

      være indgået i fribagagen. 

3. Betaling af overvægt.

Betaling af overvægt er for det pågældende personels egen regning, idet der henvises til reglerne under pkt. 1, der er gældende, hvor fribagagen er tjenstligt udnyttet fuldt ud.

Såfremt det af tidshensyn e.lign. ikke er muligt at sende tjenstlig bagage ud over fribagage som »uledsaget bagage«, kan det undtagelsesvis tillades, at udgifter til betaling af overvægt godtgøres.

Hvis forsendelse af »uledsaget bagage« er dyrere end betaling for overvægt, kan udgifter til overvægt ligeledes godtgøres.

TILLÆG E REGLER FOR TILMELDING, HOTELRESERVATION M.V. I FORBINDELSE MED MØDER VED NATO-HOVEDKVARTERET I BELGIEN

     1. For at DANATO/DAMIREP skal kunne imødekomme ønsker om tilmelding og bestilling af adgangnskort for deltagelse i møder ved NATO-hovedkvarteret, skal nedennævnte oplysninger meddeles DANATO/DAMIREP - pr. brev eller pr. signal - i så god tid som muligt før mødernes begyndlse: - Navn, med første fornavn stavet fuldt ud, og evt. grad. - NATO-sikkerhedsgodkendelse (henvisning til evt. tidligere oplysning om bemyndigelsesgrad er ikke tilstrækkelig). - Hvilket møde (helst med angivelse af AC-betegnelse). - Hvilken periode adgangskortet ønskes udstedt for.

Adgangskort hentes ved skranken i forhallen ved NATO's hovedindgang.

Såfremt hotelreservation ønskes foretaget ved DANATO/DAMIREP foranstaltning bedes følgende oplysninger angivet: Tidspunkt for ankomst og afrejse. Eventuelle særlige hotelønsker.

DANATO/DAMIREP bekræfter ikke hotelreservationen. Har den ikke kunnet foretages på det ønskede hotel, eller er der opstået problemer i forbindelse med reservationen, vil meddelelse herom blive givet til mødedeltageren.

Såfremt den foretagne hotelreservation ikke vil blive benyttet, skal DANATO/DAMIREP straks underrettes herom.

Mødedeltagerne bedes inden hjemrejse kontakte den danske repræsentation med henblik på eventuel transport af kurerpost til Udenrigsministeriet.

     2. Hyrevogne o.lign. har ikke adgang til NATO-hovedkvarterets område. Besøgende skal derfor stige af/på ved gæsteparkeringspladserne. Undtaget herfra er dog fysisk handicappede, der efter forudgående meddelelse kan afhentes ved alle andre udgange end »Main Courtyard«.

Personlig bagage skal afleveres i/hentes fra et særligt område ved »Main Gates« og må ikke medtages andre steder. Klassificeret materiale er dog undtaget fra denne bestemmelse.

TILLÆG F SÆRLI-

GE REGLER I FORBINDELSE MED TJENESTEREJSER TIL USA OG CANADA

ENGELSKPRØVE

     1. Inden optagelse på specialkursus under det amerikanske/canadiske forsvar, forlanges det af de amerikanske/canadiske militære myndigheder, at deltageren gennemgår sprogprøve ved FKO foranstaltning, hvorom meddelelse vil blive givet i hvert enkelt tilfælde.

Ved helikopteruddannelse skal personel fra alle 3 værn - ved raketuddannelse under U.S. Army skal stampersonel - og ved pilotuddannelse skal flyveelever gennemgå en sådan prøve.

Såfremt sprogprøve ellers måtte kræves af de ovennævnte myndigheder, vil meddelelse blive givet.

REJSEMÅDE

     2. Ved tjenesterejser til og fra USA og Canada benyttes fortrinsvis flytransport.

Såfremt en rejsedeltager ønsker at benytte skib ved rejsen, fremsættes ansøgning herom samtidig med indstilling om tjenesterejsen.

Ansøgning om rejse med skib vil kunne imødekommes, såfremt tjenstlige forhold ikke taler herimod samt under forudsætning af, at den ekstra rejsetid og eventuel ventetid i forhold til flytransport modsvares ved, at den pågældende erklærer sig indforstået med at afholde ferie for egen regning og risiko i denne periode.

Endelig er det en forudsætning, at skibsrejsen ikke er dyrere end flytransport.

LÆGEHJÆLP OG TANDPLEJE I USA

     3. Personel af forsvaret, der under tjenesterejser til USA medbringer Invitational Travel Order (udstedt af ODC, Denmark), NATO Travel Order eller Movement Order, vil kunne opnå vederlagsfri ambulant lægehjælp ved henvendelse til nærmeste militære myndighed.

Pårørende til personel på kurser ved U.S. Army, U.S. Navy og U.S Air Force, som er opført på Invitational Travel Order, vil kunne opnå vederlagsfri ambulant lægehjælp på det pågældende uddannelsessted.

Personel, der foretager tjenesterejse til USA, skal medbringe erklæring om, at den danske stat garanterer for betaling af udgifter til sygdomsbehandling, jf. bilag 7.

LÆGEHJÆLP OG TANDPLEJE I CANADA

     4. Militært personel, der gennemgår kurser ved Canadian Forces modtager fri lægehjælp og tandpleje.

Pårørende til nævnte kursusdeltagere vil ikke normalt modtage nogen form for fri lægehjælp eller tandpleje, men vil normalt mod betaling kunne modtage lægehjælp ved den pågældende skole/base.

KØB OG BRUG AF BIL UNDER TJENESTEREJSER I USA OG CANADA

     5. Internationalt førerbevis forlanges for at kunne føre motorkøretøj i USA/Canada. Køb og leje af privat motorkøretøj i USA og Canada er en privat sag, ligesom udgifter i forbindelse hermed er forsvaret uvedkommende.

Ved kurser under U.S. Army, U.S. Navy og U.S. Air Force skal det fremgå af den udstedte Invitational Travel Order, at FKO har givet tilladelse til køb eller leje af bil.

Ansøgning om at måtte benytte privat motorkøretøj under kursusopholdet i USA/Canada skal derfor tilsendes FKO sammen med øvrige forlangte papirer, jf. denne BST, pkt. 9, idet tjenestestedet skal attestere, hvorvidt ansøgeren har gyldigt førerbevis.

Leje af bil til brug under opholdet i USA kan ske allerede inden afrejsen, idet rejsedeltageren (-erne) henvender sig herom til et af de internationale biludlejningsfirmaer i Danmark.

     6. Tilladelse til at benytte privat motorkøretøj på tjenesterejser rundt i USA og Canada kan meddeles af forsvarsattacheen, idet de i ref.b., pkt. 4, § 4 og § 5 givne retningslinier følges.

     7. For benyttelse af privat motorkøretøj på militære områder, herunder forternes (basernes) indkvarteringsområder, udsteder den pågældende pladskommandant særlige bestemmelser. Disse går normalt ud på, at kun køretøjer, som er ansvarsforsikrede for en vis sum, og som kan godkendes sikkerhedsmæssigt af fortets motorsagkyndige, tillades parkering og anvendelse på fortets område. Dette markeres ved udlevering af mærkat, som klæbes på vognen.

Yderligere bestemmelser for det pågældende sted meddeles af det pågældende kursussted ved henvendelse til Foreign Training Officer/Allied Student Battalion.

Foreign Training Officer vil ligeledes være den pågældende behjælpelig med at bringe de nødvendige papirer og forsikringer i orden, inkl. udfærdigelse af Drivers License, som først udleveres efter et obligatorisk »Driver Training Course«.

DIVERSE

     8. Det tilrådes fra amerikansk side at medbringe rejsechecks i stedet for større pengebeløb, og ved længere ophold hurtigst muligt at få åbnet en checkkonto.

Det kan dog tilrådes rejsedeltageren (-erne), gennem deres egen bank/sparekasse, at oprette checkkonto i USA i god tid (4-5 uger) inden afrejsen. Det kan desuden tilrådes at være i besiddelse af et eller flere betalingskort (credit-cards), jf. ref. v.

     9. En speciel vejledning for flyve- og navigatørerelever samt raketpersonel under uddannelse i USA/Canada udleveres af henholdsvis Flyveskolen og Luftværnsgruppen inden afrejsen.

Opmærksomheden henledes på, at der er en særlig aftale om løn og ydelser til flyveelever under ophold i USA med henblik på gennemgang af den grundlæggende pilotuddannelse, der finder sted ved EURO/NATO Joint Jet Pilot Training programmet.

     10. Tjenestesteder, der sender personel til grunduddannelse i USA, skal sikre, at personellet forinden afrejsen er bekendt med og opfylder kravene i de særlige tjenestebestemmelser, der bl.a. gælder for U.S. Army Air Defense School, Fort Bliss og U.S. Army Missile and Munitions Center and School, Redstone Arsenal, samt for Air Force Base, jf. AR 600-20 og AFM 35-10 (Dress and Personel Appearance).

     11. Ved deltagelse i kurser ved US Navy installationer skal ledsagende familiemedlemmer medbringe »medical certification«, der er udstedt efter en almen helbredsundersøgelse.

     12. Personel, der gennemgår uddannelse ved militære installationer i USA og deres ledsagende familiemedlemmer, må ikke tage arbejde i USA og må ikke søge visum, der giver adgang til at tage arbejde i USA (visum mærket »employment authorized«).

TILLÆG G KILOMETERAFSTAN-

DE TIL DE MEST BENYTTEDE DESTIMATIONER I EUROPA I DANMARK

 

 København - Vedbæk     = 22 km 

 København - Gedser     = 147 km 

 København - Rødby      = 152 km 

 København - Helsingør    = 47 km 

 København - Halskov     = 107 km 

 København - Kalundborg   = 99 km 

 København - Hundested    = 70 km 

 København - Sjæll.Odde   = 117 km 

 Roskilde  - Gedser     = 134 km 

 Ringsted  - Halskov     = 47 km 

 Ringsted  - Gedser     = 106 km 

 Ringsted  - Rødby      = 112 km 

 Ålborg   - Kruså      = 272 km 

 Århus   - Kruså      = 173 km 

 Fredericia - Kruså      = 99 km 

 Karup   - Kruså      = 188 km 

 Kolding  - Kruså      = 80 km 

 Varde   - Kruså      = 118 km 

 Vejle   - Kruså      = 94 km 

 Skagen   - Kruså      = 376 km 

 Esbjerg  - Skagen     = 356 km 

 Esbjerg  - Kolding     = 73 km 

 Esbjerg  - Kølvrå     = 113 km 

 Esbjerg  - Ålborg     = 234 km 

 Esbjerg  - Århus      = 157 km 

 Esbjerg  - Viborg     = 155 km 

 Esbjerg  - København    = 275 km 

 Esbjerg  - Næstved     = 244 km 

 Esbjerg  - Ringsted    = 216 km 

 Fr.havn  - Skagen     = 41 km 

 Fr.havn  - Ålborg     = 64 km 

 Fr.havn  - Århus      = 177 km 

 Fr.havn  - Karup      = 163 km 

 Fr.havn  - Kolding     = 277 km 

 Fr.havn  - Varde      = 278 km 

 Fr.havn  - Esbjerg     = 296 km 

 Fredericia - Esbjerg     = 93 km 

 TIL TYSKLAND 

 København    - Bonn           = 607 km 

 Vedbæk      - Oberammergau       = 1109 km 

 Ringsted     - Oberammergau       = 1027 km 

 Karup      - Oberammergau       = 1214 km 

 København    - Rendsburg 

  - via Puttgarden             = 290 km 

 via Halskov   - Fynshav 

 Kruså                    = 278 km 

 Karup      - Furstenfeldbruck     = 1158 km 

 Karup      - Erndtebruck       = 781 km 

 Viborg      - Neumunster        = 303 km 

 Fredericia    - Neumunster        = 204 km 

 Haderskev    - Neumunster        = 153 km 

 Varde      - Neumunster        = 235 km 

 Vordingborg   - Neumunster        = 202 km 

 København    - Oberammergau       = 1087 km 

 København    - Erndtebruck       = 750 km 

 København    - Feldafing        = 1023 km 

 Århus      - Kiel           = 265 km 

 Kruså      - Rendsburg        =  64 km 

 Kruså      - Kiel           =  92 km 

 Kruså      - Hamburg         = 173 km 

 Oksbøl      - Flensburg        = 168 km 

 Oksbøl      - Munster         = 630 km 

 Ålborg      - Boostedt         = 399 km 

 Viborg      - Boostedt         = 326 km 

 Varde      - Boostedt         = 250 km 

 Afstande fra Sjælland er, hvor intet andet er bemærket, regnet via 

  Gedser - Travemunde. 

 TIL LUXEMBOURG 

 Ålborg      - Luxembourg        = 1061 km 

 Tirstrup     - Luxembourg        = 999 km 

 Karup      - Luxembourg        = 977 km 

 København    - Luxembourg        = 989 km 

 Vandel      - Luxembourg        = 911 km 

 Skrydstrup    - Luxembourg        = 864 km 

 TIL HOLLAND 

 København    - Amsterdam        = 702 km 

 Karup      - Hoek v. Holland     = 868 km 

 Vedbæk      - Brunssum         = 720 km 

 København    - Haag           = 744 km 

 TIL BELGIEN 

 Vedbæk      - Bruxelles        = 839 km 

 Vedbæk      - Mons (SHAPE)       = 894 km 

 TIL NORGE 

 København    - Oslo           = 605 km 

 Fr.havn - Gøteborg - Oslo          = 324 km 

 TIL FRANKRIG 

 København    - Paris          = 1111 km 

 København    - Toulon          = 1773 km 

 Hamburg     - Paris          = 873 km 

 TIL ITALIEN 

 København    - Rom           = 1914 km 

 Kruså      - Rom           = 1849 km 

 TIL SVERIGE 

 København    - Stockholm        = 623 km 

 København    - Jønkøping        = 295 km 

 København    - Linkøping        = 422 km 

 København    - Gøteborg         = 281 km 

 København    - Strængnæs        = 600 km 

 I TYSKLAND 

 Puttgarden    - Rendsburg        = 138 km 

 Kiel       - HaMburg         =  97 km 

 Travemunde    - Hamburg         =  91 km 

 Hannover     - Kassel          = 161 km 

 Wurzburg     - Nurnberg         = 102 km 

 Munchen     - Oberammergau       =  99 km 

 Bremen      - Osnabruck        = 129 km 

 Munster     - Geilenkirchen      =  98 km 

 Køln       - Aachen          =  55 km 

 Hannover     - Dortmund         = 101 km 

 Dusseldorf    - Køln           =  36 km 

 Puttgarden    - Lubeck          =  97 km 

 Lubeck      - Hamburg         =  68 km 

 Hamburg     - Hannover         = 128 km 

 Kassel      - Wursburg         = 205 km 

 Nurnberg     - munchen         = 154 km 

 Hamburg     - Bremen          =  81 km 

 Osnabruck    - Munster         =  51 km 

 Munster     - Køln           = 139 km 

 Aachen      - Liege (B)        =  49 km 

 Dortmund     - Dusseldorf        =  71 km 

 Køln       - Bonn           =  33 km 

 I BELGIEN 

 Geilenkirchen  - Antwerpen        = 179 km 

 (Tyskland) 

 Antwerpen    - Bruxelles        =  40 km 

 Liege      - Namur          =  62 km 

 Namur      - Mons           =  67 km 

 Bruxelles    - Mons           =  54 km 

 I HOllAND 

 Amsterdam (Schiphol) 

 Den Haag (Gravenhage)            =  42 km 

 Den Haag     - Hoek v. Holland     =  19 km 

 Amsterdam    - Utrecht         =  40 km 

 Utrecht     - Arnhem          =  58 km 

 I ENGLAND 

 Harwich     - London          = 123 km 

 Harwich     - Latimer         = 164 km 

 Harwich     - Sleaford (Cranwell)   = 238 km 

 Harwich     - Liverpool        = 333 km 

 London      - Dover          = 120 km 

 London      - Farnborough       =  51 km 

 London      - Portsmouth        = 123 km 

 London      - Plymouth         = 364 km 

 London      - Stanford         = 150 km 

 London      - Swindon         = 119 km 

 Liverpool    - Manchester        =  74 km 

 I NORGE 

 Gøteborg (Sverige) - Oslo          = 324 km 

 Oslo       - Gardermoen        =  66 km 

 Oslo       - Stavern         = 137 km 

 Oslo       - Larvik          = 129 km 

 Larvik      - Stavern         =  8 km 

 Oslo       - Trondheim        = 549 km 

 I SVERIGE 

 Helsingborg   - Jønkøping        = 248 km 

 Jønkøping    - Linkøping        = 127 km 

 Helsingborg   - Karskrona        = 219 km 

 Helsingborg   - Gøteborg         = 234 km 

 Gøteborg     - Jønkøping        = 168 km 

 Malmø      - Karlskrona        = 204 km 

 I ITALIEN 

 Hamburg(Tyskland)- Rom           = 1676 km 

 Rom       - Latina          = 107 km 

 Milano      - Rom           = 577 km 

 Rom       - Civitavecchia      =  65 km 

TILLÆG H

INDBERETNING OM TJENESTEREJSER TIL, FRA OG I GRØNLAND

Til brug ved Forsvarsministeriets afregning med Ministeriet for Grønland af rejseforsikringer, omfattende ulykkes- og bagageforsikring, skal forsvarets myndigheder, der iværksætter tjenesterejser for personel fra forsvaret til, fra og i Grønland, indberette dette til FKO rejsekontor. Rejserne opdeles således:

Rejser fra Danmark til Grønland OG OMVENDT (eksterne REJSER).

Rejser fra tjenestested/bopæl i Danmark respektive Grønland og til endeligt bestemmelsessted i Grønland respektive Danmark. Under denne kategori falder også rundrejser/inspektionsrejser o.l. med udgangspunkt i Danmark respektive Grønland med efterfølgende returrejse. Endvidere rejser i forbindelse med ferie, orlov o.l., når retten hertil har hjemmel i pågældendes ansættelsesvilkår.

Rejser Internt i Grønland-(interne rejser).

Rejser fra opholdssted i Grønland til endeligt bestemmelsessted, samt rundrejser/inspektionsrejser o.l. i Grønland og returrrejse til udgangspunktet.

Transportmidler.

Forsikringen dækker rejser under en hvilken som helst form for transportmåde. Hvad luftfartøjer angår skal disse være nationalitetsbetegnede.

Forsikringsdækning.

Dækningen omfatter også risikoen under ophold på de ovenfor nævnte rundrejser.

Undtaget fra forsikringsordningen.

Personel i forsvaret, der indgår som besætningsmedlemmer i de enheder, hvormed rejsen foretages.

Herudover er evt. frirejseberettigede familiemedlemmer undtaget fra ordningen.

Indberetningen.

Indberetningen skal finde sted hvert kvartal til FKO (FST PCA 2) og personantal skal fordeles på de 3 kategorier af rejsemåder og føres under de måneder, hvor rejsen er foregået.

Indberetningen skal fremsendes, så den er FKO i hænde senest 10 dage efter kvartalets udløb.

TILLÆG I ADRESSEFORTEGNEL-

SE OVER FORSVARSATTACHEER OG AMBASSADER M.FL. 1. Forsvarsattacheer:

 

 (* 1) Canada:      Royal Danish Embassy, 

             85, Range Road Apt. 702, 

             Ottawa, Ontario KIN 8J6. 

             Tlf. (613)-234-0704. Tlgr.adr. Ambadane. 

 (* 2) Storbritannien:  Royal Danish Embassy, 

             55 Sloane Street, 

             London, SW1X 9SR. 

             Tlf. (1)-235-9492/93/94. 

             Tlgr.adr. Dandefence, London. 

 (* 3) Forbundsrepublikken Tyskland: 

             Køniglich Dænische Botschaft, 

             Pfælzer Strasse 14, 

             Postfach 180220, 5300 Bonn 1. 

             Tlf. 009-49-228-72991-0. Tlgr.adr. Ambadane. 

 (* 2) Frankrig:     Ambassade Royale de Danemark, 

             77, Avenue Marceau, 

             75116 Paris. 

             Tlf. (1)-723-54-20. Tlgr.adr. Ambadane. 

    Holland:     De Koninklijke Deense Ambassade, 

             Koninginnegracht 30, 

             2514 AB Den Haag. 

             Tlf. (70)-655830. 

    USA:       Royal Danish Embassy, 

             3200 Whitehaven Street, N.W., 

             Washington D.C. 20008. 

             Tlf. 202.265-1100. Tlgr.adr. Ambadane. 

 2. Ambassader: 

             Royal Danixh Embassy/Ambassade 

             Royal de Danmark. 

    Belgien:     Avenue Louise 221, Btc. 7, 

             B-1050 Bruxelles. 

             Tlf. (02)-648-2525. Tlgr.adr. Ambadane. 

    Finland:     Georgsgatan 9, P.B. 178, 

             SF-00121 Helsinki 12. 

             Tlf. (0)-641948. 

    Græken- 

    land:       15 Philikis Etairias, 

             (Platia Kolonaki), 

             Athinai 138. 

             Tlf. (1)-713.012 og 723.825. 

    Island:      Hverfisgata 29, 

             101 Reykjavik. 

             Tlf. 13737 og 24585. 

    Italien:     Via del Monti Parioli 6, 

             I-00197 Roma. 

             Tlf. (6) 360.0441/42/43 og (6) 805.660. 

    Luxem- 

    bourg:      11 b. Boulevard Joseph II, 

             Luxembourg. 

             Tlf. 20964/20965. 

    Norge:      Olav Kyrres Gate 7, 

             Oslo 2, 

             postadresse: Postuttak Oslo 1. 

             Tlf. (2) 441846. 

    Portugal:     Rua Castilho, 14-3 grader, 

             1296 Lisboa Codex, 

             Tlf. (19) 545099, 54124, 545249. 

    Schweiz:     Thunstrasse 95, 

             3006 Bern. 

             Tlf. (31) 444040 og 443642. 

    Spanien:     Calle de Serrano 63, 

             Madrid 6. 

             Tlf. (1) 2268296 og 2255084. 

    Sverige:     Gustav Adolfs Torg 14, 

             Posstadresse: Box 1638, 

             11186 Stockholm. 

             Tlf. (8) 231860. 

    Tyrkiet:     Kirlangic Sokak 42. 

             Gazi Osman Pasa, 

             Ankara. 

             Tlf. (41) 275258, 275368. 

    Østrig:      Fuhrichgasse 6, 

             Postfach 298, 

             A-1015 Wien. 

             Tlf. (222) 527904/05. 

 3. Militære myndigheder: 

    Belgien:     Den danske militære Repræsentant ved SHAPE, 

             (* 1) 

             NMR Denmark, 

             B-7010 SHAPE, 

             Belgium. 

             Tlf. (009-32)-(065) 445000, lokal 4387 el. 

             4022. 

             Telex 57465. 

             Den permanente danske Repræsentant i 

             Militærkomiteen (* 1) 

             DAMIREP - IMS - IS, 

             NATO, B-1110 Bruxelles, 

             Belgium. 

             Tlf. (009-32) - (02) 241-4400, 241-0040 og 

             241-4490. 

             MAS AIR BOARD ext. 3676. 

             DAMIREP Telex 23683. 

             NATO Integrated Communications Systems 

             Management Agency, 

             NICSMA, 

             Rue de Geneve 8, 

             B-1140 Bruxelles, 

             Belgium. 

             Tlf. (009-32) - (02) 242-2330 

             Den danske Delegation til NATO, (* 1) 

             DANATO, 

             NATO, B-1110 Bruxelles, 

             Belgium. 

             Tlf. (009-32) - (02) 215.1844. 

    Luxem- 

    bourg:      Danish Liaison Officer, 

             NATO Supply Center, 

             B.P. 13-CAP, 

             Camp De Capellen, 

             Luxembourg 

             Tlf. (009) 352 309451 og 474821. Ext. 224. 

    Norge:      Det danske Sekretatiat ved HQ AFNORTH, (* 4) 

             (Danish Support Element), 

             N-1348 Kolsås, 

             Norway. 

             Tlf. (009-47) - 556690. 

BILAG 1

Verteidigungsattache

KGL. DÆNISCHE BOTSCHAFT,

Pfælzerstrasse 14, 5300 Bonn

An das Bundesministerium der Verteidigung,

Fu S II 5,

5300 Bonn 1.

Betr.: Besuchsantrag fur auslændische Besuche/Antrag auf Genehmigung zum Tragen der Uniform.

 

 1. Folgender Besuch wird angemeldet:   TEILNEHMER 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. Heimatland des Besuchers:            Dænemark 

 2. Name, Vorname:               wie oben angefuhrt 

 3. Dienstgrad, Rang, Titel:          wie oben angefuhrt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. Geburtstag- und Ort: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. Pass- oder Ausweis-Nr.: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. Sicherheitsstufe: 

  (Geheimhaltungsgrad, zu dem 

  der Besucher zugelassen ist) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. Entsendende Dienststelle 

  oder Firma: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. Dienststellung in der 

  Dienststelle oder Firma: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 9. Militærische Dienststellen 

  oder Firmen, die besucht 

  werden sollen: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10. Datum und Dauer des 

  Besuches: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. Genaue Angaben uber 

  den Besuchszweck: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12. Unterbringung und 

  Transport werden/sind 

  geregelt durch: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. Sprachkenntnisse: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. Erlæuterungen: 

 --------------------------------------------------------------------- 

BILAG 2

ANMELDELSE TIL FORSVARSATTACHEEN I LONDON

VED BESØG I FRANKRIG

Ambassade:

Embassy:

 

 Reference:            Date: 

DEMANDE D'AUTORISATION DE VISITE APP-

LICATION FOR AUTHORISATION OF VISIT

 

 Nom              Prenoms 

 Name              Forenames 

ne le

born

a

at

Passeport

Passport (no, place and date of issue)

Fonctions

Function

Representant

Representing

Lieu de visite

Place to be visited

Date de visite

Date of visit

But de visite

Object of visit

I certify that the above-named have a security clearance up to the level of

Je certifie que l'les interesses a/ont fait l'object d'un controle de securite jusqu'a

SECRET and that he/they do not constitute a risk for France.

SECRET et qu'il/s ne constitue/ent pas un risque pour la France.

My Goverment accepts all responsibility in this matter, in particular concerning.

Toutes responsabilites en la metiere et en particulier celles concernant le respect.

The safequarding of secret information which may be communicated.

Du secret des informations qui pourraient etre communiquees a l'interesse/aux interesses, sont acceptees par mon Gouvernement.

Monsieur le Collonel Chef de 2 Bureau

 

                      Signature: 

de l'Etat-Major de l'Armee de l'Air

Copie a:

BILAG 3

HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT

APPLICATION TO VISIT MINISTRY OF DEFENCE (INCLUDING PROCUREMENT EXECUTIVE) HEADQUARTERS, ESTABLISHMENTS OR DEFENCE CONTRACTORS

 

 NOTES:- 1. This form should be used for the following: 

       (i)  all visits to MOD and MOD(PE) Headquarters; 

       (ii) all visits to MOD and MOD(PE) Defence Research and 

          Development Establishments; 

       (III) all visits on classified matters or to restricted 

          areas at a MOD(PE) contractor's premises; 

     2. FOUR COPIES OF THIS APPLICATION should be sent to: 

         D/MOD SY5c/IVCO, Room 2/3, Metropole Building, 

         Northumberland Avenue, London WC2N 5BL 

     3. Applications must be submitted TWENTY-ONE DAYS BEFORE 

       THE PROPOSED VISIT. Any applications not compliant to 

       this ruling will be liable to automatic rejection. 

     4. If repeated visits will be necessary, eg in connection 

       with a contract or a joint project, applications should 

       be made for a clearance for the necessary period not 

       exceeding twelve months. 

     5. Full details of the purpose and reasons for the visit 

       are required to be given in Sections 2 and 3. If the 

       information given is inadequate, the application will be 

       returned for amplification. 

 --------------------------------------------------------------------- 

                    Ref.: ------------------------- 

Approval is requested for the following persons(s) to visit the locations named in Section 4 overleaf.

Date ----------- Signature ----------- Position/Rank ----------

(Name in BLOCK LETTERS)

Title and address of Embassy/High Commission:-

---------------------------------------------------------------------

     1. Details of visitor(s)

 

              Armed Service, Department, Establishment, 

 Name   Nationality   Contractor or other Organisation and par- 

              ticulars of appointment or post held 

     2. Give precise details of the subjects to be discussed at each location. IT IS NOT SUFFICIENT TO STATE MERELY THE SUBJECT OF INTEREST. A FULL DESCRIPTION INCLUDING DETAILS OF CONTRACT NUMBERS, EXPORT LICENCES, ECT, IF KNOWN MUST BE GIVEN. ABBREVIATIONS SHOULD NOT BE USED:-

     3. Give reason why access to the United Kingdom classified information detailed under Section 2 is required, including, if any, the nature of your Government's interest in the visit. For example, is the visit being made under the auspices of a multinational agreement, Information Exchange Programme, The Technical Collaboration Programme, etc, if so, give precise details of number, title, etc.-

     4. Give the FULL NAME AND ADDRESS of the Departments, Establishments orf Contractors it is proposed to visit together with the name of the contact and the date of the visit(s):-

     5. Give name and telephone number of another person for reference if the originator of this application is not available:-

CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE FOR VISIT TO MINISTRY OF DEFENCE (INCLUDING PROCUREMENT EXECUTIVE): HEADQUARTERS; ESTABLISHMENTS OR DEFENCE CONTRACTORS

 

          (NOTE: Only one copy of this form is required) 

                             Level of 

      Full Name     Passport Number   Security Clearance 

                          Ref:............... 

 I CERTIFY that: 

     (i)  THE ABOVE NAMED VISITOR(s) hold personal security 

        clearance to the level shown; 

     (ii) the above named visitor(s) are authorised to receive 

        classified information from the United Kingdom; 

     (III) the information received will be given the same 

        degreee of security protection as that given to it by 

        the United Kingdom Government. 

     (iv) such information received will not be released to any 

        other country without the prior agreement of the 

        United Kongdom Ministry of Defence. 

     (v)  any corporate rights involved, patented or not, will 

        be respected and protected 

Data ............ Signature ............ Position/Rank ............ (Name in BLOCK LETTERS) .....................

Title and address of Embassy/High Commission etc:-

VISITS BY FOREIGN AND COMMONWEALTH NATIONALS TO MINISTRY OF

DEFENCE AND MINISTRY OF DEFENCE (PROCUREMENT EXECUTIVE)

HEADQUARTERS, RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTABLISHMENTS AND

MINISTRY OF DEFENCE (PROCUREMENT EXECUTIVE CONTRACTORS NOTES

FOR GUIDANCE CONCERNING THE COMPLETION OF D MOD SY FORMS-370

AND 371

     1. MODSy 5c/International Visit Control Office (IVCO) is located in the Ministry of Defence at the following address:

Ministry of Defence

MOD Sy 5c/IVCO

Room 2/3

Metropole Building

Northumberland Avenue

London WC2N5BL

Telephone: 01-218-0135, 0074, 0075, 0078 or 0130

     2. The purpose af MOD Sy 5c/IVCO is the processing of applications submitted by London based Embassies/High Commissions on behalf of their nationals who wish to visit Ministry of Defence and Ministry of Defence (PE) Headquarters, Research and Development Establishments and MOD(PE) contractors where access to a restricted area and/or classified information is involved.

     3. The following procedures also apply to London based staff, including Defence Attaches/Advisers and all personnel serving periods of attachment at MOD and MOD(PE) Headquarters, Research and Development Establishments and MOD(PE) contractors or as exchange officers at Service locations who are also required to apply via their respective Embassy/High Commission.

PROCEDURE TO BE FOLLOWED

     4. Four copies of D MOD Sy Form 371 and one copy of Form 370 should be completed in accordance with these instructions and sent to MOD Sy 5c/IVCO.

     5. APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED AT LEAST TWENTY ONE DAYS BEFORE THE PROPOSED VISIT(S). Any applications not compliant to this ruling will be liable to automatic rejection. This action will be taken whenever there is insufficient time for MOD Sy 5c/IVCO to process the applications and ensure that the host(s) at the location(s) to be visited can be provided with appropriate guidance. We of course realise that there are certain exceptions when urgent visits are essential and it is not possible to provide the normal 21 days notice and in those circumstances MOD Sy 5c/IVCO will endeavour to process such applications. However, if due to pressure of work this is not possible access to classified information will be refused and the visitor allowed only unclassified information.

     6. ALL QUESTIONS ON BOTH FORMS MUST BE ANSWERED CONCISELY AND ACCURATELY, IN PARTICULAR D MOD SY FORM 371 WHICH MUST SHOW: a. DETAILS OF THE VISITORS (Section 1) Full details of name, nationality, rank and parent unit or company are required. b. PRECISE SUBJECTS TO BE DISCUSSED (Section 2) Precise details of the subjects to be discussed at each location, including contract numbers, export licenses if known, must be given. However, the inclusion of just contract numbers or abbreviations is not sufficient. For example, to state merely the subject »Ammunition« is unacceptable. We need to know what precise item is repuired to be discussed. An application stating »155 mm Shell Ammunition for the Fiedls Howitzer 70« is an example of the type of information required. c. WHY ACCESS TO UK CLASSIFIED INFORMATION IS REQUIRED (Section 3) We wish to know why access to UK classified information is required, including if any, the nature og your Government's interest in the visit. For Example:

     1. Is the visit being made under the auspices of a multinational agreement, Information Exchange Programme, The Technical Collaboration Programme, etc. If so give precise details of the number, title etc.

     2. Is the visit in support of a present contract (ie Government to Government, Government to Contractor or Contractor to Contractor).

     3. Is the visit prior to a possible project or sales agreement involving the visitor and the host.

d. THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE MOD(PE) BRANCH; RESEARCH AND DEVELOPMENT ESTABLISHMENT OR MOD(PE) CONTRACTOR TO BE VISITED AND THE PERSON AT THE SITE TO BE CONTACTED.(Section 4) The correct name and full address of the person to be visited must be given on all applications. When submitting requests for a party to visit several locations please state which personnel will be required to visit each particular location. One large list of personnel to cover all locations is not sufficient unless they will all need to visit each location.

INTERMITTENT Clearances

     7. We are always prepared to consider 12 month intermittent clearances on collaborative or other projects involving repetitive visits. These clearances avoid frequent individual requests and thus save a considerable amount of administrative effort both for us and yourselves. It is the visitor's responsibility to initiate the renewal of any existing visit application as and when necessary. APPLICATIONS FOR INTERMITTENT CLEARANCES MUST BE SUBMITTED AT LEAST TWENTY ONE DAYS BEFORE THE FIRST VISIT IS PROPOSED.

ATTACHMENTS

     8. A continuous visit of more than three weeks duration to any one particular site is processed as an Attachment. It is therefore necessary to distinguish between intermittent visits and attachments in Section 4 of D MOD Sy Form 371.

BILAG 4 ANMELDEL-

SE TIL FORSVARSATTACHEEN I WASHINGTON, D.C. VED BESØG I USA Følgende

skal oplyses:

     1. Besøgendes fulde navn(e), grad(er) og funktion(er):

     2. Besøgsmodtager (fuldt navn på myndighed/tjenestested el.lign.; ved fabrikker m.v. komplet adresse):

     3. Besøgets formål (indeholdende kortfattet erklæring om formålet uden forkortelser o.lign.):

Desuden besvares følgende spørgsmål (med »ja/nej«, suppleret med yderligere oplysninger ved »ja«-svar for a - d):

 

  a. Vedrører besøget et bestemt materiel- eller våbensystem ? 

    ja/nej: 

    hvis »ja«, hvilket: 

  b. Vedrører besøget en bestemt FMS-case eller eksportlicens ? 

    ja/nej: 

    Hvis »ja«, hvilken: 

  c. Vedrører besøget et bestemt program, DEA, IEP, fælles projekt 

    eller overenskomst ? 

    ja/nej: 

    Hvis »ja«, hvilket program: 

  d. Vedrører besøget »the Defence Department Aquisition process ? 

    ja/nej: 

    Hvis »ja«, hvilket program: 

  e. navn, titel og evt. tlf. nr. på kontaktperson for besøget. 

     4. Den/de rejsendes sikkerhedsgodkendelse:

     5. Besøgets påbegyndelsesdato og varighed:

     6. Evt. supplerende bemærkninger/oplysinger, der kan have betydning for behandlingen af anmodningen:

BILAG 5 ANMELDEL-

SE TIL FORSVARSATTACHEEN I WASHINGTON, D.C. VED BESØG I CANADA

 • (a) Country (of visitors),
 • (b) Surname, given name(s) and rank og visitors,
 • (c) Passport number, date and place of birth,
 • (d) National Security Clearance (NATO Clearance if available)
 • (e) Name and location of visitor's present organization,
 • (f) Visitor's official title and appointment,
 • (g) Installation to be visited and person to be contacted,
 • (h) Purpose of visit, subjects to be discussed,
 • (k) The proposed date and duration of the visit with alternative dates and
 • (m) Method of travel and accommodation.

BILAG 6 SKRIFT-

LIG ANMODNING TIL FORSVARETS OVERKOMMANDO, OSLO VED BESØG I NORGE

Anmodning skal foruden formålet med besøget indeholde:

     1. Fulde navn og rang.

     2. Sikkerhedsgodkendelse.

     3. Besøgssted, installationer m.v.

     4. Besøgsperiode (preference og alternativ).

     5. Rejsemåde.

     6. Ønske om hjælp ved hotelreservation.

BILAG 7

(Tjenestestedets navn

og adresse)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that

Full name:

Rank/Title:

Who is in the service of the Government of Denmark, is travelling on official mission to

country/countries: The mission is expected to be performed during the period from:

to:

if, while on mission, he/she is attacked by acute disease or injury requiring special services such as medical assistance, ambulance transport or hospitalization, the expenses involved will be paid on presentation to this (Headquarters e.lign.) of a bill specifying the services provided and stating the patient's name, rank/title and personel identity number (serial number).

 

 --------------------------, Denmark 

    Authority stamp    Signed: ----------- 

               Title: 

               Date: 

(Tjenestestedets navn

og adresse)

AN ALLE, DIE ES ANGEHT

Erklærung uber Erstattung von

Kosten in Verbindung mit pløtzlich

auftretender Krankheit.

Hierdurch wird bescheinigt, dass

Name:

Dienstgrad/Rang:

in Dienst des Dænischen Staat steht, und dass er/sie sich auf einer

Dienstreise in

Land/Lænder:

befindet.

Die Dienstreise wird voraussichtlich

 

 vom:           bis zum:          dauern. 

 Die, wæhrend der Dienstreise durch plotzlich auftretende Krankheit, 

  entstehenden Kosten, z.b. Artzkosten, Kosten fur Transport mit 

  Krankenwagen und Krankenhausaufenthalt, werden nach Einsendung 

  spezifizierter Rechnung an diese Dienststelle unter Angabe des 

  Namens, Dienstgrad/Rang und Personenkennziffer des Betreffenden 

  vom Dæniscen Staat bezahlt werden. 

 -------------------------- Dænemark, 

 Stempel (Dienststelle)   Unterschrift: ------------------- 

               Dienstgrad/Rang: 

               Datum: 

BILAG 8

Departement federal des affaires etrangeres

Service du protocole (tel. 031 61 30 29)

 

 3003 Berne             Mission diplomatique: 

 Demande d'autorisation de port d'uniforme en Suisse 

 (a completer en cinq exemplaires, de preference a la machine) 

 en faveur de (nom, grade):    ----------------------------------- 

 (S'il s'agit d'un groupe depassant----------------------------------- 

 dix personnes, veuillez en    ----------------------------------- 

 indiquer le nombre, ainsi que le ----------------------------------- 

 nom et le grade du chef de la   ----------------------------------- 

 delegation.)           ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

 qui participeront a:       ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

 Lieu et date:           ----------------------------------- 

 Moyen de transport        ----------------------------------- 

 (event.plaques de controle et   ----------------------------------- 

 marque du vehicule)        ----------------------------------- 

 Poste-frontiere entree:     ----------------------------------- 

 suisse est date sortie:     ----------------------------------- 

 Armes transportees:        ----------------------------------- 

 Remarques et indications     ----------------------------------- 

 complementaires:         ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

                  ----------------------------------- 

 Date et signature:        ----------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Reference: 

 Decision du Departement federal 

 des affaires etrangeres: 

 Berne, le            Le Chef du Protocole 

                 p.o. 

 --------------------------------- 

Cette autorisation est a presenter

lors d'un eventuel controle.

---------------------------------

BILAG 9

FOREIGN PERSONNEL NOTIFICATION CARD

(see Guide for service attaches para 17 a.)

To be forwarded in duplicate

---------------------------------------------------------------------

     1. Country:

---------------------------------------------------------------------

     2. Name and Christian name(s):

---------------------------------------------------------------------

     3. Date and place of birth:

---------------------------------------------------------------------

     4. Rank or occupation:

---------------------------------------------------------------------

     5. Nr. of identity card or passport:

---------------------------------------------------------------------

     6. Official representative of:

---------------------------------------------------------------------

     7. Degree of security granted:

---------------------------------------------------------------------

     8. Authority, Military Establishment, factory, or plant to be visited:

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

     9. Required Security level for Discussion:

---------------------------------------------------------------------

     10. Subject to be discussed, and with whom:

---------------------------------------------------------------------

     11. Date, time and duration of visit:

--------------------------------------------------------------------

     12. Arrangements for accommodation and/or transport will be made by:

---------------------------------------------------------------------

     13. Coordination for the visit, if any, has been effected through:

---------------------------------------------------------------------

     14. Other data that may be of interest:

---------------------------------------------------------------------

Officielle noter

(* 1) FORATT i USA er samtidig FORATT i Canada.

(* 2) FORATT i Storbritanien er samtidig FORATT i Frankrig og Irland.

(* 3) FORATT i Bonn er samtidig FORATT i Holland.

(* 4) Tilknyttet det militære fjerntelefonnet.

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.