Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste. 

 Tillæg A: Oversigt over forsvarets arkivskabende myndigheder. 

    B: Oversigt over forsvarets underarkiver. 

 Bilag:  1. Ordforklaring. 

      2. Eksempel på registreringsstempel. 

      3. Eksempel på postliste. 

      4. Eksempel på emnekort. 

      5. Arkivkode. 

      6. Alfabetisk stikordsregister til arkivkoden. 

      7. Nummerisk stikordsregister til arkivkoden. 

Erstatter: FKOBST P.321-1, SEP 1974, med rettelser af OKT 1976.

FORMÅL

     1. Bestemmelsen fastsætter generelle retningslinier for arkivtjenesten ved forsvarets arkivskabende myndigheder.

GENERELT

     2. Arkivtjenesten i forsvaret bygger på et arkiveringssystem opdelt i emner efter decimalklassifikationsprincippet, jf. bilag 5.

ARKIVETS ORGANISATION

     3. a. Arkivet bør være direkte underlagt chefen (stabschefen). Ved enheder, i hvis organisation indgår et sekretariat, er arkivet en del af dette. I mulig udstrækning bør den forretningsgang, der er optaget i FKOBST P.321-0, Bestemmelser for fællessekretariater og sekretariater på hærens tjenestesteder, følges. Herudover kan der fastsættes nødvendige lokale bestemmelser, således at: - Arkivets plads i organisationen og - dets ansvarsområder er klarlagt i en instruks, hvori der også fastsættes retningslinier for arkivets virksomhed og regler for den daglige kontakt mellem arkivet og enhedens sagsbehandlende sektioner m.v. Ved enhver enhed med eget arkiv skal der være en leder, som over for den foresatte er ansvarlig for den daglige ledelse af arkivtjenesten. b. Laveste myndigheder eller institution, hvor der kan etableres egentligt arkiv, er de arkivskabende myndigheder (ARKMYN.), som er anført i nærværende bestemmelser Tillæg A. Disse myndigheder kan efter behov oprette nødvendige underarkiver (UNDARK.) der fremgår af Tillæg B. Ved decentraliseret arkivorganisation udpeges der en fælles leder for samtlige arkiver og en tilsvarende leder for hvert af de lokale arkiver, for hvilke forretningsgangen tilrettelægges af lederne i forening. Lederen tilrettelægger forretningsgangen ved arkiver, der etableres midlertidigt i forbindelse med afdelingens detachering, skibe og lign. Når omstændighederne, der har medført sådanne arkivers midlertidige oprettelse, ikke mere er til stede, afleveres arkivalierne ordnet efter aftale med lederen, som derefter behandler dem i henhold til herfor gældende bestemmelser. c. Arkivpersonellet. Tjenesten ved arkivet skal normalt være af længere varighed. Personellet bør ikke anvendes til anden tjeneste, med mindre arkivet er helt ajour. Ved lederskifte skal den tiltrædende have en rimelig lang overleveringsperiode. d. Opbevaringmidler. Udstyr til opbevaring og lign. må afhænge af størrelsen af de til rådighed værende lokaler og arkivaliernes art og antal. I visse tilfælde kan det være praktisk med arkivskabe til vertikal ophængning af arkivalier. Det gælder i særdeleshed, hvor pladsforholdene er trange. Afgørende er imidlertid, at det er let at fremtage arkivalier og lægge dem på plads igen. Forud for anskaffelse af arkivskabe o.lign. må det nøje overvejes, om - pladsforholdene nødvendiggør anskaffelsen og/eller - den tidsmæssige besparelse, som kan opnås, står i rimeligt forhold til de med anskaffelsen forbundne udgifter. e. Standardhjælpemidler. Arkivsystemet er baseret på følgende standardhjælpemidler: forsvarets arkivkode, stikordsregister til forsvarets arkivkode, registreringsstempel, postliste, emnekort, kopibog. Derudover kan de enkelte arkiver lade fremstille (duplikere) sådanne blanketter, som det anses for formålstjenligt og arbejdsbesparende at anvende, f.eks. standardfølgeskrivelser, samlemapper, notatomslag, blanketter til brug ved sags- og ekspeditionskontrol samt udlån m.v.

FORRETNINGSGANG VED ARKIVET

     4. a. For at kunne opfylde de krav, der stilles til en effektiv arkivtjeneste, må der ved myndigheden være faste retningslinier for arkivmaterialets behandling. Arkivet skal medvirke til, at en effektiv sagsbehandling kan foregå ved bl.a. at - finde verserende (levende) sager, så man f.eks. kan tilaktere nye skrivelser, - finde hvilende sager, som skal genoptages, - finde sager, der kan benyttes som fortilfælde med henblik på udformning eller fastholdelse af praksis, - besvare forespørgsler, - kontrollere, at sagsbehandlingen sker med den ønskede hurtighed (restancekontrol), - kontrollere, at anmodninger om erklæringer m.v. indkommer med den ønskede hurtighed (erindringskontrol), - kontrollere, at udlånte og tilakterede sager tilbageleveres, - tilsikre, at de for behandling af klassificerede sager givne bestemmelser overholdes, - sandsynliggøre, at post ikke er modtaget, eller at post er sendt, - rekonstruere en bortkommen sag, - udarbejde statistik over indgået og afgået post, antal sager etc. b. Behandling af indgående post. Posten sorteres og fordeles således: - post påført personlig adresse afleveres uåbnet til adressaten, - post til underlagt enhed, der har egen registrering, afleveres uåbnet til denne, - al anden post åbnes af arkivet. Post, som indgår direkte til de af enhedens kontorer, enheder m.v., der ikke har egen registrering, afleveres omgående til arkivet til registrering. Ved åbning af posten skal det påses, at - forsendelserne ikke er beskadigede, - seglet er ubeskadiget på forseglede forsendelser, - alle bilag m.v. medfølger. Eventuelle uregelmæssigheder noteres på skrivelsen og i postlisten, ligesom afsenderen underrettes. Åbning og behandling af værdipostforsendelser skal ske under betryggende former. Klassificerede skrivelser skal behandles efter de herfor særligt gældende regler. Sager, der ikke skal registreres, sendes direkte til sagsbehandler. (1) Registrering. Efter åbningen registreres den indgående post. Da registrering ikke i sig selv er et formål, men kun et hjælpemiddel, bør det overvejes, om alt materiale skal registreres. Materiale, der ikke bør registreres, kan bl.a. omfatte - kontoudtog, - syge- og raskmeldinger, - beretninger, betænkninger, boglister, bøger og tidskrifter, - anordninger, cirkulæreskrivelser, instrukser, lovbekendtgørelser, love, reglementer, bestemmelser og regulativer fra andre ministerier og styrelser, - brochurer, reklamer og kataloger. Det bør fremgå af den stedlige instruks, hvilket materiale der ikke skal registreres. Registreringen af den øvrige post omfatter: - stempling med registreringsstempel, - emnebestemmelse og dermed den rigtige arkivplacering af skrivelsen (sagen). Dette er en af de vigtigste handlinger i arkivet, hvorfor det bør foretages af arkivlederen eller andet dertil kvalificeret personel, - påføring af emne- og løbenummer samt dato, - påføring af sektion/sagsbehandler, - eventuel indføring på erindringsliste eller erindringskalender, - indføring på postliste, - indføring på emnekort på grundlag af postlisten. - ved anvendelse af skrivemaskine med hukommelse, udfærdiges postlisten på grundlag af indføring på emnekort. For klassificerede skrivelsers vedkommende gælder, at postoversigt, postliste, emnekort og kvitteringsformularsæt skal føres særskilt for sager klassificeret »FORTROLIGT« eller højere klassifikation. Der føres ligeledes særskilt klassificeret kopibog med bilag. Sager af hastende karakter registreres først og bringes snarest til rette vedkommende. (2) Registreringsstempel kan indeholde rubrikker for emne- og løbenummer samt dato, evt. også rubrikker for sagsbehandler, hvilke sektioner m.fl. skrivelsen skal passere, samt dato og signatur for henlæggelse. Eksempler på registreringsstempel fremgår af bilag 2. (3) Postlisten, der har standardformat A4, føres med maskinskrift med kopier efter behov, beregnet anvendt til orientering for chefer, afdelinger m.fl. Originalen forbliver i arkivet til hjælp ved eftersøgning m.v. og indsættes i kronologisk orden i samlebind. På postlisten optages kun de sager, der af hensyn til effektiv kontrol skal registreres. Postlisten skal mindst indeholde oplysninger om løbenummer, emnenummer, udstedende myndighed, udsteders registreringsnummer, skrivelsens dato, klassifikation og eksemplarnummer, antal bilag, uddrag af indhold. Eksempel på postliste fremgår af bilag 3. (4) Emnekort. For hvert benyttet emnenummer oprettes emnekort for en 5 års periode i overensstemmelse med afleveringsterminen til Rigsarkivets 3. afdeling, Forsvarets Arkiver. Kortet er af tyndt karton, standardformat A4 og opbevares i emnenummerorden. Emnekortet føres hovedsageligt på grundlag af postlisten og kopi af udgående skrivelser og skal som minimum indeholde samme oplysninger som postlisten. Emnekortene tjener følgende formål: - angiver alle ind- og udgåede skrivelser inden for emnet, - udgør en fortegnelse over de skrivelser, der hører til i den pågældende emnemappe, hvorfor kortet aldrig må fjernes fra arkivet, - angiver hvilke skrivelser, der er til sagsbehandling eller udlånt til sagsbehandlere m.fl. samt dato for udlån, - giver, som led i ekspeditionskontrollen, oversigt over ikke-færdigekspederede sager, - angiver hvilke skrivelser, der er udtaget af arkivet f.eks. ved overførsel til henlæggelsesarkiv, til andet emnenummer eller tilintetgjort, - henviser til andre skrivelser, der har principiel tilknytning til emnet, men er arkiveret under et andet emnenummer. Eksempel på emnekort fremgår af bilag 4. (5) Kopibog. Der tages 2 kopier af udgående skrivelser, hvoraf den ene opbevares i udgået løbenummerorden (kopibog), medens den anden efter notering på emnekortet arkiveres ved sagen i emnemappen.Derudover kan tages kopier efter behov. (6) Fordeling til salgsbehandlere foretages af chefen eller den af ham bemyndigede - normalt arkivlederen, der da fordeler posten i overensstemmelse med den lokale instruks og de retningslinier, der måtte være fastlagt herfor. c. Registrering og kontrol af udgående post. Udgåede skrivelser forsynes med emnenummer og løbenummer, der tilsammen danner udregistreringsnummeret, samt med dato. På grundlag af de udgåede skrivelsers kopier ajourføres eventuel erindringsliste (erindringskalender) samt emnekort. Foran udregistreringsnummeret kan påføres et symbol som forkortelse for den afdeling, sektion eller lign., der har udfærdiget skrivelsen. (1) Forsendelsesmåder. De udgående sager kan ekspederes med postvæsenet, pr. ordonnans, kurer eller via elektroniske kommunikationsmidler. Anden forsendelsesmåde end med postvæsenet benyttes, når det er påkrævet af hensyn til tiden eller sikkerheden, eller det af andre grunde findes hensigtmæsssigt. Post sendes anbefalet, når dens betydning eller gældende bestemmelser kræver det. Postkvitteringsbog skal benyttes for pakkepost, anbefalet post og værdipost. Meddelelser via elektroniske kommunikationsmidler sker efter de herfor gældende regler. (2) Kuvertering og frankering. Flere skrivelser til samme myndigheder skal i almindelighed sendes i samlekuvert. Til flere myndigheder, hvortil der jævnligt sendes post, kan der med fordel benyttes kuverter med fortrykte adresser. Frankering af udgående post bør være underlagt en bestemt person, som har ansvaret for frimærkebeholdningen. Der kan med fordel anvendes frankeringsmaskine ved enheder med større mængder udgående post. (3) Rundsendelseskopier. Efter behov kan en ekstra kopi af udgåede skrivelser samt en kopi af dagens postliste indsættes i en mappe, som rundsendes til chefen og sagsbehandlere til orientering. d. Behandling af sager mærket FORTROLIGT P Generelle bestemmelser. For behandling af særlige personelsager gælder følgende regler, idet de betegnes FORTROLIGT P, når - de af diskretionshensyn ikke bør komme til uvedkommendes kendskab, - der som bilag medfølger personelbedømmelser, eller - de indeholder indstillinger eller lign., der omfatter en bedømmelse af det omhandlede personels egnethed. Forsendelser mærket FORTROLIGT P må kun åbnes af den person, til hvem de er adresseret. Er forsendelsen adresseret til en myndighed, må den kun åbnes af dennes chef eller den (de) af denne hertil bemyndigede person(er). Sådanne sager opbevares under lås og må ikke komme andre i hænde end de personer, der er tjenstligt berettiget hertil. I det omfang, det skønnes ønskeligt, vil der kunne oprettes særlig registratur, arkiv m.v. (1) Mærkning. Sager af omhandlede art skal på forsiden øverst til højre være mærket FORTROLIGT P, men skal herudover ikke klassificeres. (2) Forsendelse. Ved forsendelse af FORTROLIGT P sager skal der anvendes 2 almindelige kuverter. Den indre kuvert skal foruden adresse være mærket med FORTROLIGT P. Endvidere kan der påføres denne sådanne identifikationer af indholdet, at forsendelsen eventuelt kan åbnes af de af chefen hertil bemyndigede personer. Den indre kuvert sikres med tape eller lign. Der anvendes ikke laksegl. Den ydre kuvert afmærkes ikke. Almindelig postforsendelse kan anvendes. Ved forsendelser i »samlekuverter« træder denne i stedet for den ydre kuvert. Ved samtidig forsendelse af et større antal sager, bør dette ske som ANBEFALET forsendelse. Sker forsendelsen med kurer, bud eller ordonnans, kan den yderste kuvert undlades. e. Sags- og ekspeditionskontrol. Arkivlederen træffer sådanne foranstaltninger, at såvel »periodiske indberetninger« som »engangsbesvarelser« indgår og afsendes til tiden. Kan beordrede tidsfrister ikke overholdes, er arkivlederen ansvarlig for, at forsinkelsen meddeles modtagende myndighed. Der bør ved et arkiv være tilrettelagt et kontrolsystem, der sikrer, at indgåede sager henlægges eller besvares inden for en rimelig tidsfrist. Det kan eksempelvis ske på grundlag af rubrikken »Færdigekspederet« på emnekortene. Med passende mellemrum (f.eks. en gang om måneden) forelægges materialet for sektioner, sagsbehandlere eller vedkommende chef i form af restancelister eller på anden måde. f. Arkivering. (1) Modtagelse af arkivalier. Skrivelser, der efter endt behandling sendes til arkivering, skal af den, der er bemyndiget hertil, mærkes »Henlægges« og påføres signatur og dato. Inden henlæggelse af en sag, skal arkivpersonellet kontrollere, at alle skrivelsens bilag m.v. er til stede. Såfremt dette ikke er tilfældet, rettes henvendelse til sagsbehandleren (eller kontor) for at bringe sagen i orden idet eventuelle kvitteringer samtidig destrueres. I arkivet noteres henlæggelsen i rubrikken på emnekortet, inden skrivelsen lægges på plads i samlemappen. (2) Henlæggelse i arkiv. Arkivet anlægges som et sagsarkiv opdelt i overensstemmelse med Forsvarets Arkivkode, jf. bilag 5. Efter at uvedkommende materiale er frasorteret, herunder overflødige ekstrakopier, arkiveres sagerne efter omstændighederne i nummerorden, idet bilag m.v. forbliver vedhæftet sagen. Lejlighedsvis bør arkivet gennemgås og kontrolleres for at sikre, at sagerne er arkiveret rigtigt. Ved arkivering af klassificerede sager kontrolleres, at emnemapper, sagsomslag, sagsnoter, behandlingsformularer eller lign. er forsynet med samme klassifikationsmærke, som det højst klassificerede dokument, der skal opbevares i eller vedlægges sagen. Kundgørelser, befalinger samt navnebetegnede sager kan opbevares i samlebind, springbind eller lign. (3) Udlån fra arkivet sker ved henvendelse til arkivlederen eller til de personer, denne bemyndiger hertil. Der etableres udlånskontrol. Udlån af klassificerede sager sker efter de herfor gældende bestemmelser. (4) Lokalisering af sager i arkivet. De oplysninger, der i videst muligt omfang må meddeles arkivet, for at dette kan lokalisere og udlåne sagsakter, er følgende: - sagens type (skrivelse, befaling, signal, mødereferat o.s.v. og dens klassifikation), - sagens emne- og/eller løbenummer samt dato, - udstedende eller modtagende myndighed. g. Sager der er nødvendige under feltforhold. På grundlag af den pågældende myndigheds opbrudsplan eller lign. udarbejder arkivlederen instruktion for arkivtjenestens videreførelse under - og overgang til - beredskabs- og feltforhold. h. Omlægning af arkivsystem. Ved overgang til nyt arkiveringssystem bør de gamle arkiver principielt forblive i det gamle system. Overføring af gamle sager bør dog efterhånden finde sted i de tilfælde, hvor det af arkivtekniske grunde er mest hensigtsmæssigt at opbevare alle sagsakter samlet. Ved nedlæggelse af myndigheder inden for forsvaret ordnes arkiverne efter de gældende regler for aflevering af arkivsager. Ved sammenlægning af to eller flere myndigheder inden for forsvaret bør gamle arkiver principielt forblive i de gamle systemer. Fra sammenlægningsdatoen oprettes et nyt fælles arkivsystem. Overføring af gamle arkivsager kan derefter finde sted, efterhånden som behov opstår.

EB

J. O. Fischer

kontreadmiral

Chef for Personelstaben

Fordeling: Standardfordeling + HRN AFD FMK PUBSEK (10) Forsvarets Arkiver (7)

-----------

TILLÆG A FORSVARETS ARKIVSKABENDE MYNDIGHEDER

Bilag: Henvisninger.

Oversigten omfatter forsvarets arkivskabende myndigheder.

Definitionen på en arkivskabende myndighed fremgår af FKOBST P.324-1, pkt. 3.

Antallet af arkivskabende myndigheder er reduceret ved sammenlægning af visse arkiver. De nærmere bestemmelser herfor fremgår af bilaget.

Det enkelte arkiv identificeres ved angivelse af arkivnummer og navn. Arkivnumre fastsættes af Rigsarkivet.

 

 Arkiv nr.       Navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

        VÆRNSFÆLLES STABE 

 101.7     Forsvarskommandoen 

 - .50    Chefen for Forsvarets operative Styrker 

        FORSVARETS INSTITUTIONER OG SKOLER 

 110.1     Generalauditøren 

 - .10    Forsvarskommandoauditøren 

 - .12    Hærauditøren 

 - .14    Marineauditøren 

 - .16    Auditøren i Fredericia 

 - .18      -   i Viborg 

 - .20      -   i Ålborg 

 120.2     Forsvarets Bygningstjeneste (Direktoratet) 

 - .3     Vestre Byggeadministration 

 - .7     Østre Byggeadministration 

 - .10    POL-Afdelingen 

 130.5     Forsvarets Materielintendantur 

 180.2     Forsvarets Civiluddannelse 

 - .3       -   Datatjeneste 

 - .4       -   Efterretningstjeneste 

 - .5       -   Forskningstjeneste/Forskningsråd 

 - .6       -   Materielnævn 

 - .7       -   Musiktilsyn 

 - .8       -   NATO-Depotforvaltning 

 - .9       -   Oplysnings- og Velfærdstjeneste 

 - .11    Forsvarsministeriets Jagtbestyrer 

 - .12    Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn 

 - .13    Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab 

 - .14     -    -     -   Jagtkaptajn 

 180.18    Forsvarsattacheen i Forbundsrepublikken Tyskland 

 - .19        -     i England 

 - .23        -     i USA 

 - .26        -     i Warszawa 

 - .29    Kommandantskabet i Vedbæk 

 - .30      -      i Nyboder 

 - .31    Forsvarets Rekruttering 

 - .41    Forsvarsministerens Rådgivnings- og analysegruppe 

 190.1     Forsvarsakademiet 

 - .3     Forsvarets Brevskole 

 - .4      -  Center for Lederskab 

 - .6      -  Forvaltningsskole/Forvaltningsinspektør 

 - .8      -  Gymnastikskole/Gymnastik og Idrætsinspektør 

 - .10    Forsvarets Sanitetsskole            9) 

        HÆREN 

 201.58    Vestre Landsdelskommando 

 - .63    Østre Landsdelskommando 

 - .65    Jyske Division 

 201.91    1. jyske Brigade                1) 

 - .92    2. jyske  -                  1) 

 - .93    3. jyske  -                  1) 

 - .94    1. sjællandske Brigade             1) 

 - .95    2. sjællandske  -               1) 

 201.105    Militærregion I                 1) 

 - .106      -    II                1) 

 - .107      -    II                1) 

 - .108      -    IV                1) 

 - .109      -    V                 1)  3) 

 - .110      -    VI                1)  6) 

 210.29    Den kongelige Livgarde             1)  2) 

 - .34    Danske Livregiment               1)  2) 

 - .41    Slesvigske Fodregiment             1)  2) 

 - .45    Prinsens Livregiment              1)  2) 

 - .48    Sjællandske Livregiment             1)  2) 

 - .63    Fynske Livregiment               1)  2) 

 - .67    Kongens jyske Fodregiment            1)  2) 

 - .72    Dronningens Livregiment             1)  2) 

 - .163    Bornholms Værn/Region              1)  7) 

 220.13    Jyske Dragonregiment              1)  2) 

 - .23    Gardehusarregimentet              1)  2) 

 230.6     Kongens Artilleriregiment            1)  2) 

 - .10    Nørrejyske Artilleriregiment          1)  2) 

 - .14    Sønderjyske Artilleriregiment/Hærens 

        Artilleriskole                 1)  2) 

 240.35    Jyske Ingeniørregiment             1)  2) 

 - .45    Sjællandske Ingeniørregiment/Hærens 

        Ingeniør- og ABC-skole             1)  2) 

 250.1     Jyske Telegrafregiment             1)  2) 

 - .11    Sjællandske Telegrafregiment/Hærens 

        Signalskole                   1) 

 260.10    Jyske Trænregiment/Hærens Træn- og 

        MP-skole                    1) 

 - .11    Sjællandske Trænregiment            1) 

 270.5     Hærens Materielkommando 

 - .9     Jyske Parkområde                11) 

 - .11    Sjællandske Parkområde 

 - .16    Ammunitionsarsenalet 

 280.32    Garnisonskommandanten i Tønder         5) 

 280.50    Kommandantskabet på(i) Farum Kaserne 

 - .58    Kommandantskabet og Pladskommandantskabet på(i) 

        Gurrehus 

 - .63    Kommandantskabet på(i) Høvelte Kaserner 

 - .65          -      Kastellet 

 - .90          -      Svanemøllens Kaserne 

 - .106         -      Borrislejren 

 - .115         -      Jægersprislejren 

 - .119         -      Melbylejren 

 - .121         -      Oksbøl 

 - .126         -      Søgaardlejren 

 280.160    Jægerkorpset 

 - .161    FN-Afdelingen 

 - .173    Hærens Flyvetjeneste 

 - .174    Det Kongelige Garnisonsbibliotek 

 290.7     Hærens Officersskole              8) 

 - .23    Sergentskolen i Sønderborg           4) 

 - .24    Hærens Kampskole 

 - .42     -  Materiel- og Færdselsskole       10) 

 - .44     -  Specialskole 

        SØVÆRNET 

 301.12    Søværnets operative Kommando 

 - .13    Sundets Marinedistrikt 

 - .14    Bornholms Marinedistrikt 

 - .17    Kattegats Marinedistrikt 

 - .18    Færøernes Kommando 

 - .19    Grønlands Kommando 

 310.3     Fregateskadren 

 - .4     Torpedobådseskadren 

 - .5     Undervandsbådseskadren 

 - .6     Inspektionsskibseskadren 

 - .7     Mineskibseskadren 

 320.3     Flådestation København 

 - .4      -  Frederikshavn 

 - .5      -  Korsør 

 - .15    Langelandsfort 

 370.21    Søværnets Materielkommando 

 380.1     Søværnets Flyvetjeneste 

 - .2      -    Frømandskorps 

 - .3     Marinens Bibliotek 

 390.1     Søværnets Officersskole 

 - .3      -   Sergent- og Reserveofficersskole 

 - .4      -   Konstabelskole 

 - .5      -   Specialskoler 

 - .6      -   Eksercerskole 

        FLYVEVÅBNET 

 401.20    Flyvertaktisk Kommando 

 420.7     Flyvestation Ålborg 

 - .8        -   Karup 

 - .9        -   Skrydstrup 

 - .10       -   Tirstrup 

 - .11       -   Vandel 

 - .12       -   Værløse 

 470.6     Flyvematerielkommandoen (Personel- og Uddannelsesafd.) 

 480.3     Luftværnsgruppen 

 - .15    Kontrol- og Varslingsgruppen 

 - .25    Flyvevåbnets Bibliotek 

 490.4     Flyveskolen 

 - .6     Flyvevåbnets Officersskole 

 - .7        -   Sergent- og Reserveofficersskole 

 - .8        -   Specialskole 

 - .11       -   Hundeskole 

        HJEMMEVÆRNET 

 501.1     Hjemmeværnskommandoen 

 510.1     Hjemmeværnsregion I 

 - .6         -    II 

 - .16         -    III 

 - .23         -    IV 

 - .28         -    V 

 - .33         -    VI 

 - .47         -    VIII 

 - .52    Bornholms hjemmeværn 

 580.7     Den kommitterede for Hjemmeværnet 

        (Distriktsudvalgssager) 

 - .8     Den kommitterede for Hjemmeværnet 

        (Personligt tjenestearkiv) 

 - .9     Hjemmeværnets konsulenttjeneste 

 590.1     Hjemmeværnsskolen 

 --------------- 

HENVISNINGER:

Med henblik på at reducere antallet af arkivskabende myndigheder (enkeltstående arkiver) sammenlægges visse arkiver (indgår i samme nummerrækkefølge) pr. 1 JAN 1985 således: 1) Selvstændige kompagnier/Brigade/Region m.v. samt batailloner/afdelinger indgår i den opstillende myndigheds arkiv. 2) Garnisonskommandants- og kommandantskabsarkiver indgår i regimentsarkivet på tjenestesteder, hvor disse myndigheder har fælles chef. 3) Garnisonskommandanten i Helsingør og Kommandantskabet på Kronborg Kaserne sammenlægges. 4) Garnisonskommandanten i Ringsted og Kommandantskabet på Ringsted Kaserne indgår i Militærregion V arkiv. 5) Garnisonskommandanten i Sønderborg og Kommandantskabet på Sønderborg Kaserne indgår i Sergentskolen i Sønderborgs arkiv. 6) Garnisonskommandanten i Tønder og Kommandantskabet på Tønder Kaserne sammenlægges. 7) Kommandanten i København indgår i Militærregion VI arkiv. 8) Kommandanten på Bornholm og Kommandantskabet på Almegaards Kaserne indgår i Bornholms Værns arkiv. 9) Kommandantskabet på Frederiksberg Slot indgår i Hærens Officersskoles arkiv. 10) Kommandantskabet på Gurrehus indgår i Forsvarets Center for Lederskabs arkiv. 11) Kommandantskabet på Jægersborg Kaserne indgår i Forsvarets Sanitetsskoles arkiv. 12) Kommandantskabet i Avedørelejren indgår i Hærens Materiel- og Færdselsskoles arkiv. 13) Garnisonskommandanten i Hjørring indgår i Jyske Parkområdes arkiv. --------------- BILAG TIL TILLÆG A OVERSIGT OVER ARKIVSAMMENLÆGNINGER HENVISNINGER

Med henblik på at reducere antallet af arkivskabende myndigheder sammenlægges visse arkiver (indgår i samme nummerrækkefølge) pr. 1 JAN 1985 således: 1) Selvstændige kompagnier samt bataljoner/afdelinger indgår i den opstillende myndigheds arkiv. 2) Garnisonskommandants- og kommandantskabsarkiver indgår i regimentsarkivet på tjenestesteder, hvor disse myndigheder har fælles chef. 3) Garnisonskommandanten i Ringsted og Kommandantskabet på Ringsted Kaserne indgår i Militærregion V arkiv. 4) Garnisonskommandanten i Sønderborg og Kommandantskabet på Sønderborg Kaserne indgår i Sergentskolen i Sønderborgs arkiv. 5) Garnisonskommandanten i Tønder og Kommandantskabet på Tønder Kaserne sammenlægges. 6) Kommandanten i København indgår i Militærregion VI arkiv. 7) Kommandanten på Bornholm og Kommandantskabet på Almegaards Kaserne indgår i Bornholms Værns/Regions arkiv. 8) Kommandantskabet på Frederiksberg Slot indgår i Hærens Officersskoles arkiv. 9) Kommandantskabet på Jægersborg Kaserne indgår i Forsvarets Sanitetsskoles arkiv. 10) Kommandantskabet i Avedørelejren indgår i Hærens Materiel- og Færdselsskoles arkiv. 11) Garnisonskommandanten i Hjørring indgår i Jyske Parkområdes arkiv. ----------------

TILLÆG B FORSVARETS UNDERARKIVER

Oversigten omfatter forsvarets underarkiver. Definitionen på et underarkiv fremgår af FKOBST P.324-1, pkt. 3.

Det enkelte arkiv identificeres ved angivelse af arkivnummer og navn. Arkivnumre fastsættes af Rigsarkivet.

Underarkiv nr. Navn

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 FORSVARETS INSTITUTIONER M.V. 

 Forsvarets Center for Lederskab 

 190.13    FCL-Ledelsesudviklingsafdeling  ) 

 - .14    FCL-Uddannelsesudviklingsafdeling ) fra 1/1 1987 

        HÆREN 

        Vestre37.17sdelskommando 

 250.17    Landsdelssignalofficeren 

        FSEK Antvorskov Kaserne 

 201.124    4. Sjællandske Kampgruppe 

        3. Vedligeholdelseskompagni/ELK 

        FSEK FARUM Kaserne 

 180.28    Forsvarets ABC-Central 

 201.113    Militærdistrikt Nordsjælland 

 240.44    Landsdelsingeniørofficer/ELK 

        FSEK Gardehusarkasernen 

 201.122    2. Sjællandske Kampgruppe 

 270.40    2. Vedligeholdelseskompagni/ELK 

        FSEK Holstebro Kaserne 

 201.120    Jyske Kampgruppe 

 220.16    III/Jyske Dragonregiment 

        FSEK Høvelte Kaserne 

 201.121    1. Sjællandske Kampgruppe 

        FSEK Langelandsgades Kaserne 

 250.20    Signalopklaringskompagni/JDIV 

        FSEK Randers Kaserne 

 240.39    Landsdelsingeniørofficer/VLK 

 - .40    Divisionsingeniørofficer/JDIV 

 250.6     6. Telegrafbataljon 

        FSEK Ringsted Kaserne 

 250.19    Områdetelegrafkompagni/ELK 

        FSEK Ryes Kaserne 

 250.4     3. Telegrafbataljon 

 - .7     Uddannelseskompagni/JTGR 

        FSEK Sjælsmark Kaserne 

 230.7     Sjællandske Landsdelsartilleri 

 270.39    1. Vedligeholdelseskompagni/ELK 

        FSEK Skive Kaserne 

 230.11    Jyske Divisionsartilleri 

        FSEK Tønder Kaserne 

 250.3     2. Tegrafbataljon 

        FSEK Varde Kaserne 

 201.125    Militærdistrikt Vestjylland 

        FSEK Viborg Kaserne 

 210.158    Stabskompagni/2. Jyske Brigade 

        FSEK Vordingborg Kaserne 

 201.123    3. Sjællandske Kampgruppe 

 270.42    4. Vedligeholdelseskompagni/ELK 

 290.70    Hærens Materielkommandos Rekrutskole 

        FSEK Ålborg Kaserner 

 260.7     Drivmiddeltransportkompagni/VLK (JTRR) 

        FN-Afdelingen 

 280.167    DANCON/UNFICYP 

        Militærregion VI 

 201.114    Militærdistrikt Roskilde 

        Hærens Kampskole 

 220.16    III/Jyske Dragonregiment 

        SØVÆRNET 

        Sundets Marinedistrikt 

 320.1     Marinestation Møn 

 - .9        -   Dragør 

 - .12        -   Gedser 

 - .14        -   Stevnsfort 

        Kattegats Marinedistrikt 

 320.10    Marinestation Anholt 

 - .11        -   Esbjerg 

        Flådestation Korsør 

 320.16    Torpedostation Kongsøre 

        Grønlands Kommando 

 301.30    Forbindelsesofficer Thule Airbase 

 - .31         -     Sdr. Strømfjord Airbase 

        Søværnets Materielkommando 

 370.13    Orlogsvæftet 

        Søværnets Specialskoler 

 390.8     Søværnets Kampinformationskursus 

 - .9       -   Kommunikationskursus 

 - .10      -   Fjernkendingskursus 

 - .11      -   Undervandsvåbenkursus 

 - .12      -   Artillerikursus Sjællands Odde 

 - .13      -   Maskinteknisk Kursus 

 - .14      -   Elektronikteknisk Kursus 

 - .15      -   ABCD/SA Kursus 

        FLYVEVÅBNET 

        Flyvematerielkommandoen 

 470.7     Hovedværksted Karup 

 - .8        -    Værløse 

 470.9     Hovedværksted Ålborg 

 - .10    Forsyningsdepot Ålborg 

 - .11       -     Værløse 

 - .12       -     Karup 

 - .13       -     Skalstrup 

 - .14       -     Skrydstrup 

 - .15    Flyteknisk Afdeling 

 - .16    Signalteknisk Afdeling 

 - .17    Våbenteknisk Afdeling 

 - .18    Forsyningsafdelingen 

 - .19    Handelsafdelingen 

 - .20    Økonomiafdelingen 

 - .21    Planlægningssektionen 

 - .22    Kvalitetssikringssektionen 

 - .23    Driftsteknisk Sektion 

 - .24    Administrationssektionen 

        Luftværnsgruppen 

 480.4     HAWK-afdeling øst 

 - .8     Eskadrille 541 

 - .9       -   542 

 - .10       -   543 

 - .11       -   544 

 - .13    Flyvestation Sigerslev 

 - .32    Eskadrille 531 (IHAWK) 

 - .33       -   532 ( - ) 

 - .34       -   533 ( - ) 

 - .35       -   534 ( - ) 

 - .36    HAWK-Afdeling Vest 

        Kontrol- og Varslingsgruppen 

 480.16    Eskadrille 500 

 - .17       -   602 

 - .18    Flyvestation Skovhuse 

 - .19       -    Bornholm 

 - .20       -    Skagen 

 - .27       -    Thorshavn 

        HJEMMEVÆRNET 

        HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 

 501.2     Marinehjemmeværnsdistrikt 1 

 - .3           -       2 

 - .4           -       3 

 - .5     Kvindeligt Marinekorpsdistrikt 1 

 - .6       -       -     2 

 - .7       -       -     3 

 - .8     Luftmeldedistrikt Ålborg 

 - .9        -     Århus 

 - .10        -     Viborg 

 - .11        -     Kolding 

 501.12    Luftmeldedistrikt Odense 

 - .13        -     København 

 - .14        -     Nykøbing Falster 

 - .15    Luftmeldeafsnit Bornholm 

 - .16    Flyvestationskorpset 

 - .17    Kvindeligt Flyvekorpssektion Øst 

 - .18      -        -    Vest 

        Hjemmeværnsregion I 

 510.2     Hjemmeværnsdistrikt 11 

 - .3         -     12 

 - .4         -     13 

 - .5     Lotteregion I 

        Hjemmeværnsregion II 

 510.7     Hjemmeværnsdistrikt 21 

 - .8         -     22 

 - .9         -     23 

 - .10         -     24 

 - .11         -     25 

 - .12         -     26 

 - .13         -     27 

 - .14         -     28 

 - .15    Lotteregion II 

        Hjemmeværnsregion III 

 510.17    Hjemmeværnsdistrikt 31 

 - .18         -     32 

 - .19         -     33 

 - .20         -     34 

 - .21         -     35 

 - .22    Lotteregion III 

        Hjemmværnsregion IV 

 510.24    Hjemmeværnsdistrikt 41 

 - .25         -     42 

 - .26         -     43 

 - .27    Lotteregion IV 

        Hjemmeværnsregion V 

 510.29    Hjemmeværnsdistrikt 51 

 - .30         -     52 

 - .31         -     53 

 - .32    Lotteregion V 

        Hjemmeværnsregion VI 

 510.34    Hjemmeværnsdistrikt I 

 - .35         -     II 

 510.36    Hjemmeværnsdistrikt III 

 - .37        -    IV 

 - .38        -    V 

 - .39        -    VI 

 - .40        -    VII 

 - .42        -    IX 

 - .43        -    91 

 - .44        -    92 

 - .45        -    93 

 - .46    Lotteregion VI 

 201.115    Militærdistrikt Storkøbenhavn 

        Hjemmeværnsregion VIII 

 510.48    Hjemmeværnsdistrikt 81 

 - .49         -     82 

 - .50         -     83 

 - .51    Lotteregion VIII 

        Hjemmeværnsskolen 

 590.2     Marinehjemmeværnslinien Slipshavn 

 --------------- 

 Bilag 1 

               ORDFORKLARING 

 Adressater 

  Fælles betegnelse for foranstaltnings- og efterretningsadressater. 

 Aktering 

  Fremtagning af arkivalier, der har betydning for sagsbehandling af 

  indgåede sager. 

 Arkiv 

  Fælles betegnelse for 

  a. Samling af arkivalier. 

  b. Sted hvor arkivalier opbevares. 

  c. Institution som varetager opbevaring af arkivalier. 

 Arkivalier 

  Skrivelser, dokumenter, aktstykker, sager og lign. 

 Arkivering 

  Henlæggelse i arkiv af arkivalier. 

 Arkiveringsstystem 

  System for henlæggelse af skrivelser, dokumenter og aktstykker i 

  henhold til arkivkoden. 

 Arkivkode 

  Det decimalklassifikationssystem, forsvaret anvender til 

  emnebestemmelser af sager. 

 Arkivleder 

  Person der forestår den daglige ledelse af tjenesten i et arkiv. 

 Arkivsystem 

  System der anlæggges til løsning af arkiveringsopgaver. 

 Arkivtjeneste 

  Den tjeneste der omfatter modtagelse, emnebestemmelse, 

  registrering og intern fordeling samt arkivering af arkivalier. 

 Bilag 

  Sager eller akter og lign. som vedlægges en skrivelse eller 

  publikation uden at disses tekst indgår som en egentlig del af 

  skrivelsen eller publikationen. 

 Efterretningsadressat 

  Den myndighed eller person, der på en skrivelse er anført som Eft. 

  og derfor normalt ikke skal træffe foranstaltninger i sagen. 

 Ekspeditionskontrol 

  De foranstaltninger, som træffes for at sikre, at indgået post 

  behandles inden for en rimelig tidsfrist, og at svar afsendes i 

  rette tid. 

 Emne 

  Den emneangivelse en skrivelse indledningsvis forsynes med. 

 Emnekort 

  Kort hvorpå sagen inden for et bestemt emnenummer anføres. 

 Emnemappe 

  Mappe hvori de skrivelser samles, der er anført på samme emnekort. 

 Emnenummer 

  Det emnenummer en sag får i henhold til arkivkoden ved 

  registrering og/eller ekspedition. 

 Emnenummerbestemmelse 

  Henføring af en sag efter dens indhold til det emnenummer, der vil 

  være bestemmende for sagens placering i arkiv. 

 Foranstaltningsadressat 

  Den myndighed eller person, til hvem en skrivelse er direkte 

  rettet, og som normalt skal træffe foranstaltninger i sagen. 

 Henlæggelse 

  En sag er færdigbehandlet og kan lægges på plads i arkivet. 

 Kopibog 

  Samlebind, hvori en myndigheds (institutions) 

  kopisamling er indsat i løbenummerorden. 

 Postliste 

  Liste hvorpå indgåede sager opføres i løbenummerorden inden for de 

  enkelte kalenderår. 

 Reference 

  De tidligere ekspeditioner i samme sag eller angivelse af 

  kundgørelser, befalinger og lign., der har betydning for sagens 

  behandling. 

 Registrering 

  De handlinger der er nødvendige for at sikre 

  ekspeditionskontrollen og muligheden for eftersøgning af 

  dokumenter. 

 Registreringsnummer 

  Emnenummer, bindestreg og løbenummer. 

 Sanering 

  Udskillelse, vurdering og tilintetgørelse af sager/arkivalier fra 

  arkivet for hvilke, der ikke er afleveringspligt og som ikke har 

  betydning for den løbende administration. 

 Sikkerhedsinstruks 

  Den instruks en sikkerhedsofficer udfærdiger for 

  sikkerhedstjeneste, herunder kontorsikkerhed. 

 Tillæg 

  Skemaer, opstillinger og lign., der af praktiske grunde trækkes ud 

  af den egentlige tekst men medregnes dog i skrivelsernes 

  sideantal. 

 Underbilag 

  Bilag til bilag betegnes som underbilag. 

 --------------- 

 BILAG 2 

          Eksempel på registreringsstempel 

 Fig. a.:      Registreringsstempel med alle 

               rubrikker. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Registrerende 

 myndighed: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Registrerings- 

 nummer: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Dato f/ank.: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Behandles af:      Rundsendes til: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Henlægges: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fig. b.:      Registreringsstempel i forenklet 

                 form. 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= 

 --------------- 

 BILAG 3 

                EKSEMPEL 

                 på 

                POSTLISTE 

 --------------- 

 BILAG 4 

                EKSEMPEL 

                 på 

                EMNEKORT 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

---------------

BILAG 5 FORSVARETS ARKIVKODE

VEJLEDNING

     1. Arkivkodens opbygning. Forsvarets arkivkode er en bearbejdelse af »ALLIED COMMAND EUROPE SUBJECT SCHEME«.

Arkivkoden, der skal anvendes som et standardhjælpemiddel i forsvarets arkivtjeneste, er udarbejdet efter princippet for decimalklassifikation, således at al forekommende sagsmængde er opdelt i 10 hovedgrupper, 10 grupper og 10 undergrupper,

hvorved fremkommer trecifrede emnenumre.

For arkivkoden gælder, at alle trecifrede emnenumre, der ender på 0 benyttes til generaliseringer, alle emnenumre, der ender på 1-8, er til speciel brug, efter anførte emner, mens emnenumre, der ender på 9 er til diverse sager, som ikke kan placeres under 0-8.

Der må i de tre cifre ikke anvendes andre numre end de i arkivkoden med emne anførte emnenumre.

De anførte trecifrede emnenumre emd emnebetegnelse skulle være tilstrækkelige til at imødekomme kravene inden for de fleste af forsvarets arkivskabende myndigheder, men kan i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, udbygges med intern underinddeling.

Opstår der behov for opdeling ud over de tre cifre, foretages den af de enkelte arkiver ved efter 3. ciffer at sætte punktum og opdele efter samme princip i øvrigt, som arkivkoden er opbygget efter.

     2. Anvendelse af arkivkoden. Arkivpersonellet skal inden anvendelse af arkivkoden tilegne sig tilstrækkelig viden om den ramme, hvori den er opbygget. Fremfindingssikkerheden og fremfindingshastigheden for sager er i et arkiv afhængig af personellets kendskab til sagsbehandling og sagstyper, arkivkodens opbygning og rutine i emnenummerfastsættelse.

Ved emnenummerfastsættelse må besvarelse af spørgsmålet: »Hvordan vil denne sag blive forlangt, når sagsbehandlere m.fl. igen ønsker at få den til sagsbehandling«? være afgørende for, hvorvidt den skal betegnes efter det funktionelle indhold eller som »navnesag« efter geografisk navn, personnavn, institutionens navn eller militære organisation eller på anden måde.

For at være i stand til at placere sagen rigtigt er det nødvendigt, at den, der fastsætter emnenumre, er nøje kendt med de foranstaltninger, der kan blive en følge af sagen ligesom et nøje kendskab til anvendelse og opbygning af arkivkoden er absolut nødvendig.

Brugen af det til arkivkoden hørende stikordsregister vil være en hjælp, når emnenummer fastsættes. Kan det ikke umiddelbart fastsættes, må forskellige muligheder afvejes nøje.

     3. Emnenumre. Arkivkoden er opbygget som en logisk gruppering af

cifre af hvilke det første betegner en hovedgruppe, f.eks. »6«

Forsyningstjeneste, bygninger og materiel. Det andet ciffer betegner

en gruppe inden for vedkommende hovedgruppe, f.eks. »4«

Krigsmateriel, ammunition, våben og tilbehør. Det tredie ciffer

betegner en undergruppe inden for vedkommende gruppe, f.eks. »2«

Ammunitionsdele og -tilbehør samt sprængstoffer. Emnenummeret vil i

dette tilfælde blive:

 

   »642   Ammunitionsdele og -tilbehør samt sprængstoffer«. 

   Er sagsmængden ikke særlig stor bruges »642« som emnenummer. 

   Anses en yderligere opdeling formålstjenlig, foretages den 

   f.eks. således: 

   642    Ammunitionsdele og -tilbehør samt sprængstoffer 

   642.0   Generelt 

   642.1   Ammunitionsdele og -tilbehør 

   642.2   Sprængstoffer 

   osv. til 

   642.9   Diverse 

   En yderligere opdeling af f.eks. 642.1. kan foretages således: 

   642.1   Ammunitionsdele og -tilbehør 

   642.10  Generelt 

   642.11  Perkussionsbrandrør 

   642.12  Brandrør med forsinkelse 

   osv. til 

   642.10  Ammunitionskasser 

   642.19  Diverse 

 En for stærk opdeling i specielle emner vil gøre arkivet 

   uoverskueligt og medføre vanskeligheder i 

   emnenummerfastsættelsen, hvorfor der forud for en opdeling efter 

   ovvenævnte princip bør foretages en nøje gennemgang af 

   emneområdet og kritisk vurdering af behovet for yderligere 

   opdeling. 

 4. Navnesager. Alfabetisk underinddeling vil for nogle arkiver på 

   nogle emner være at foretrække fremfor decimalunderinddeling, 

   f.eks. 

   021    Lande, Landsdele (stater), områder og byer 

   021    Lande: Albanien, 

            Belgien, 

            Frankrig, 

            Grækenland, 

            Holland, 

            Italien, 

            osv. 

   342    Pressen som oplysningsmiddel 

   342    Aviser: Aktuelt 

            Berlingske Tidende, 

            BT, 

            Ekstrabladet, 

            Information, 

            Jyllandsposten, 

            Politiken, 

            osv. 

 Personeloversigter og -lister samt personelsager kan ligeledes med 

   fordel registreres på emnenummer 400, henholdsvis alfabetisk 

   eller i personnummerfølge på 415, 425, 435 og 470-479. 

 Med en sådan alfabetisk underinddeling henlægges sagerne i arkivet 

   under det trecifrede emnenummer og eventuel korrespondance føres 

   på dette emnenummer. 

 Arkiver med tilgang af dokumenter i serier kan med fordel undlade 

   emnebestemmelse efter indhold og blot opføre dokumenterne under 

   emnenummer 323, evt. tilføjet seriebetegnelse, f.eks. 323/AC 98. 

 5. Logistik. Hvor logistik anvendes i emnebetegnelsen kan sagerne 

   efter deres indhold henføres til områderne: 

   Forsyningstjeneste. 

   Vedligeholdelsestjeneste. 

   Transporttjeneste. 

   Sanitetstjeneste. 

   Konstruktionstjeneste. 

   Personeltjeneste. 

   Varetagelse af civile anliggender. 

   Penge- og regnskabstjeneste. 

 Henset til ovenstående er ordet logistik ikke optaget i det til 

   arkivkoden hørende stikordsregister. 

 6.  Arkivkoden. 

   Oversigt over 

      a.: 0 -   9 Hovedgrupper 

      b.: 00 -  99 Grupper 

      c.:000 - 999 Undergrupper 

   a.  Hovedgrupper. 

      0  INTERNATIONALE OG NATIONALE ANLIGGENDER 

        00  Internationale anliggender 

        01  Nationale regeringer og nationale politiske 

           forhold 

        02  Geografiske forhold (grænser etc.) 

        03  Nationale naturrigdomme 

        04  National industri, handel, søfart og transport 

        05  National uddannelse og kulturel virksomhed 

        06  Offentlig sikkerhed, sundhed og velfærd 

        07  Offentlige, private og internationale 

           finansielle og økonomiske anliggender 

        08  Offentlig ejendom og anlægsvirksomhed 

        09  Nationalt militært forsvar 

      1  FRED OG KRIG 

         MILITÆRE OPERATIONER, PLANLÆGNING OG UDDANNELSE 

        10  Fred og krig 

        11  Tilstedeværelse og anvendelse af styrker 

        12  Kollektivt nationalt og internationalt forsvar 

        13  Beskyttelse af krigsramte 

        14  Grundlæggende militære principper 

        15  Militære operationer 

        16  Felttog 

        17  Uddannelse i krigsførelse 

        18  Uddannelse af den enkelte befalingsmand og 

           menige 

        19  Militær administration af civile anliggender 

      2  ORGANISATION AF FORSVARET 

        20  Funktionel organisation 

        21  NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) 

        22  NATO militære kommandoer 

        23  Forsvarets øverste ledelse 

        24  Hærens organisation 

        25  Søværnets organisation 

        26  Flyvevåbnets organisation 

        27  HJemmeværnets organisation 

        28  Institutioner m.v., organisation 

        29  Totalforsvarets organisation 

      3  STABS- OG FAGTJENESTE 

        30  Stabstjeneste, administration 

        31  Signal- og radartjeneste 

        32  Arkivtjeneste 

        33  Historisk program 

        34  Oplysninger til offentligheden (pressetjenste) 

        35  Efterretnings- og sikkerhedstjeneste 

        36  Korttjeneste 

        37  Fototjeneste 

        38  Datatjeneste 

        39  Fagtjenester, forskellige 

      4  PERSONEL 

        40  Personeladministration 

        41  Officerspersonel 

        42  Øvrigt militært personel 

        43  Civilt personel 

        44  Personer med en vis tilknytning til forsvaret 

        45  Personer der er kommet bort fra deres 

           hjemsted/tjenestested på grund af krig 

        46  Tjenesteområder (stillingsbeskrivelser og 

           beordring til tjeneste) 

        47  Personer (navnesager) 

        48  Fjendtlige agenter og krigsforbrydere 

           (navnesager) 

        49  Moral og velfærdstjeneste 

      5  ØKONOMI 

        50  Økonomi, kasse- og regnskabsvæsen 

        51  NATO-budget 

        52  Nationale budgetter 

        53  Udbetaling 

        54  Regnskab med bevilgede midler 

        55 

        56  Lønninger og tillæg 

        57  Kasser, konto og fonds 

        58  Bestemmelser for kasse- og regnskabsvæsen 

        59  Forsikring og sikkerhedsstillelse 

      6  FORSYNINGSTJENESTE, BYGNINGER OG MATERIEL 

        60  Forsyningstjeneste 

        61  Infrastructure (Bygninger og anlæg) 

        62  Almindelige materialer 

        63  Maskiner, værktøj og industrielt udstyr 

        64  Krigsmateriel, ammunition, våben og tilbehør 

        65  Signalforbindelses- og elektronisk materiel 

        66  Køretøjer, jernbanemateriel og dyr 

        67  Materiel og forsyninger til sanitets-, læge- og 

           videnskabelig tjeneste 

        68  Flyvemateriel 

        69  Flådemateriel 

      7  MILITÆRE RETS- OG STRAFFEFORHOLD 

        70  Militær retspleje 

        71  Militær lovgivning 

        72  Militær disciplin 

        73  Erstatningskrav, fordringer og retsforfølgelse 

        74  Juridisk bistand til militært personel 

        75 

        76 

        77 

        78 

        79 

      8  TRANSPORT, REJSER OG FORSENDELSER 

        80  Transport 

        81  Rejser og befordring af personel 

        82  Godstransport og forsendelser 

        83  Landtransport 

        84  Søtransport 

        85  Lufttransport 

        86 

        87 

        88 

        89 

      9  LÆGE- OG SUNDHEDSTJENESTE, VIDENSKABELIG OG 

         BESLÆGTET VIRKSOMHED 

        90  Lægetjeneste 

        91  Medicinsk og kirurgisk lægetjeneste 

        92  Feltlæge-, -sanitets- og -ambulancetjeneste 

        93  Medicinske og kirurgiske specialer 

        94  Tandlægetjeneste 

        95  Veterinærtjeneste og sundhedskontrol 

        96  Tab, dødsfald og tilskadekomst 

        97  Forhold vedrørende døde 

        98 

        99  Videnskabelig virksomhed 

   b.  Grupper. 

      0  INTERNATIONALE OG NATIONALE ANLIGGENDER 

      00  INTERNATIONALE ANLIGGENDER 

        000  Generelt 

        001  Internationale politiske forhold 

        002  Verdensstrategi 

        003  Den militære verdenssituation 

        004  Internationale anliggender og forhold 

        005  Internationale overenskomster og traktater 

        006  Internationalt diplomati 

        007  Folkeret 

        008  De forenede nationers organisation 

        009  Diverse 

      01  NATIONALE REGERINGER OG NATIONALE POLITISKE FORHOLD 

        010  Generelt 

        011  Regeringssystemer og -organisation 

        012  Civilret 

        013  Borgerlige rettigheder 

        014  Civile domstole 

        015  Udenrigspolitik og udenrigske anliggender 

        016  Politiske ideologier 

        017 

        018 

        019  Diverse 

      02  GEOGRAFISKE FORHOLD (Grænser etc.). 

        020  Generelt 

        021  Lande, landsdele (stater), områder og byer 

        022  Vandveje 

        023 

        024  Kyster 

        025  Parkområder, reservater og slagmarker 

        026  Næs, halvøer og landtanger 

        027  Øer 

        028  Bjerge, dale og kløfter 

        029  Diverse 

      03  NATIONALE NATURRIGDOMME 

        030  Generelt 

        031  Mineralske forekomster og deres udvikling 

        032  Landbruget og dets udvikling 

        033  Skovbruget og dets udvikling 

        034  Fiskeriet og dets udvikling 

        035 

        036 

        037 

        038 

        039  Diverse 

      04  NATIONAL INDUSTRI, HANDEL, SØFART OG TRANSPORT 

        040  Generelt 

        041  Industri 

        042  Import og eksport 

        043  Arbejdskraft og beskæftigelse 

        044 

        045  Handel 

        046  Skibsfart, søfartsanliggender og handelsflåde 

        047  Transport 

        048  Civil luftfart 

        049  Diverse 

      05  NATIONAL UDDANNELSE OG KULTUREL VIRKSOMHED 

        050  Generelt 

        051  Historie og historiske minder 

        052  Etnologiske forhold 

        053  Uddannelse 

        054  Sprog 

        055  Religioner 

        056  Sociale forhold og skikke 

        057  De skønne kunster 

        058  Dokumentsamlinger 

        059  Diverse 

      06  OFFENTLIG SIKKERHED, SUNDHED OG VELFÆRD 

        060  Generelt 

        061  Offentlig sikkerhed 

        062  Forbrydelse 

        063  Forstyrrelser af den offentlige sikkerhed 

        064 

        065 

        066  Udrensning 

        067  Sundhedsvæsen 

        068  Offentlig velfærd og social forsorg 

        069  Diverse 

      07  OFFENTLIGE, PRIVATE OG INTERNATIONALE FINANSIELLE 

        OG ØKONOMISKE ANLIGGENDER 

        070  Generelt 

        071  Statens gæld, formue og indtægter 

        072  Nationale budgetter (Finanslove) 

        073  Beskatning 

        074  Lån og offentlige tilgodehavender 

        075  Banker og bankvirksomhed 

        076  Penge og priser 

        077  Investeringer 

        078  Rationering 

        079  Diverse 

      08  OFFENTLIG EJENDOM OG ANLÆGSVIRKSOMHED 

        080  Generelt 

        081  Fast ejendom, arealer 

        082  Fast ejendom, bygninger 

        083 

        084  Hospitaler 

        085  Beskyttelsesanlæg 

        086  Lufthavne 

        087  Havneanlæg 

        088  Jernbane- og vejanlæg 

        089  Diverse 

      09  NATIONALT MILITÆRT FORSVAR 

        090  Generelt 

        091  Tilvejebringelse af militært personel 

           (værnepligt, udskrivning, militærtjeneste) 

        092  Nationale militære styrker i almindelighed 

        093  Nationale landstyrker 

        094  Nationale søstridskræfter 

        095  Nationale flyvestyrker 

        096  Nationale styrker uden for landet 

        097  Nationale reservestyrker 

        098  Nationale signalstyrker og -anlæg 

        099  Diverse 

   c.  Undergrupper. 

      1  FRED OG KRIG 

         MILITÆRE OPERATIONER, PLANLÆGNING OG UDDANNELSE 

      10  FRED OG KRIG 

        100  Generelt 

        101  Fredens bevarelse 

        102  Aggression eller invasion 

        103  Overgang fra fred til krig 

        104  Straffeekspeditioner 

        105  Nationale rettigheder i krigstid 

        106  Enkeltpersoners rettigheder i krigstid 

        107  Ejendomsrettigheder i krigstid 

        108  Afslutning af krig 

        109  Diverse 

      11  TILSTEDEVÆRELSE OG ANVENDELSE AF STYRKER 

        110  Generelt 

        111  Personelstyrker og mobilisering 

        112  Opstilling og sammensætning af NATO-styrker 

        113  Formering af styrker 

        114  Stationering af styrker, dislocering 

        115  Troppebevægelser 

        116  Taktisk anvendelse af styrker 

        117  Flyvninger 

        118  Skibsbevægelser 

        119  Diverse 

      12  KOLLEKTIVT NATIONALT OG INTERNATIONALT FORSVAR 

        120  Generelt 

        121  Forsvarssystemer 

        122  Krigsplaner 

        123  Kyst- og landforsvar 

        124  Europas forsvar 

        125  Aktivt luftforsvar 

        126  Søforsvar 

        127  Passivt forsvar og civilforsvar 

        128  Evakuering 

        129  Diverse 

      13  BESKYTTELSE AF KRIGSRAMTE 

        130  Generelt 

        131  Beskyttelse af sanitetspersonel og af syge, 

           sårede og skibbrudne 

        132  Almindelig beskyttelse af civilpersoner i 

           krigstid 

        133  Behandling og administration af internerede 

           eller tilbageholdte personer 

        134  Behandling og administration af krigsfanger 

        135 

        136 

        137 

        138  Krigsforbrydelser 

        139  Diverse 

      14  GRUNDLÆGGENDE MILITÆRE PRINCIPPER 

        140  Generelt 

        141  Bevægelseskrig 

        142  Stillingskrig 

        143  Strategisk krigsførelse 

        144  Økonomisk krigsførelse 

        145  ABC-krigsførelse 

        146  Elektronisk krigsførelse 

        147  Politisk og psykologisk krigsførelse 

        148  Guerilla-, jungle-, bjerg- og ørkenkrig samt 

           arktisk krigsførelse 

        149  Diverse 

      15  MILITÆRE OPERATIONER 

        150  Generelt 

        151  Landoperationer 

        152  Luftoperationer 

        153  Flådeoperationer 

        154 

        155 

        156 

        157 

        158 

        159  Diverse 

      16  FELTTOG 

        160  Generelt 

        161 

        162 

        163 

        164 

        165 

        166 

        167 

        168 

        169  Diverse 

      17  UDDANNELSE I KRIGSFØRELSE 

        170  Generelt 

        171  Fællesværnsøvelser og samvirkeuddannelse 

        172  Landøvelser og anden enhedsuddannelse 

        173  Luftøvelser og anden enhedsuddannelse 

        174  Flådeøvelser og anden enhedsuddannelse 

        175  Signaløvelser 

        176  Uddannelse i arktisk krigsførelse og bjergkrig 

        177  Jungle-, ørken- og guerillauddannelse 

        178  Uddannelse i ABC-krigsførelse 

        179  Diverse 

      18  UDDANNELSE AF DEN ENKELTE BEFALINGSMAND OG MENIGE 

        180  Generelt 

        181  Uddannelse i administration 

        182  Uddannelse af håndværkere og teknikere 

        183  Kampuddannelse 

        184  Uddannelse i føring 

        185  Grunduddannelse 

        186 

        187  Konkurrencer, udstillinger og prøver 

        188 

        189  Diverse 

      19  MILITÆR ADMINISTRATION AF CIVILE ANLIGGENDER 

        190  Generelt 

        191  Militærregering 

        192  Administration af økonomiske og financielle 

           anliggender 

        193  Administration af civilt retsvæsen, lov og orden 

        194  Administration af den civile forsyningstjeneste 

        195  Administration af offentligt sundheds-, 

           renovationsvæsen og social forsorg 

        196  Administration af civile transportmidler, 

           offentlige værker og kommunikationsmidler 

        197  Administration af offentligt skolevæsen og 

           kulturelle virksomheder og institutioner 

        198  Administration af landbrug, handel og industri 

        199  Diverse 

      2  ORGANISATION AF FORSVARET 

      20  FUNKTIONEL ORGANISATION 

        200  Generelt 

        201  Administration 

        202  Ceremoniel, traditioner og højtideligholdelse 

        203  Konferencer og møder 

        204  Standardisering og rationalisering 

        205  Inspektioner 

        206  Sikkerhed og bevogtning 

        207 

        208 

        209  Diverse 

      21  NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) 

        210  Generelt 

        211  Det nordatlantiske Råd 

        212  Øvrige råd, udvalg og arbejdsgrupper 

        213 

        214 

        215 

        216  Militærkomiteen 

        217  Regionale planlægnin108.13per 

        218  Våbenhjælpsprogrammer 

        219  Diverse 

      22  NATO MILITÆRE KOMMANDOER 

        220  Generelt 

        221  Allied Command Europe (ACE) 

        222  Allied Forces Northern Europe (AFNORTH) 

        223  Allied Forces Baltic Approaches (BALTAP) 

        224  Andre kommandoer under ACE 

        225  Andre større kommandoer under NATO 

        226 

        227 

        228 

        229  Diverse 

      23  FORSVARETS ØVERSTE LEDELSE 

        230  Generelt 

        231  Forsvarsrådet 

        232  Forsvarschefen 

        233  Chefen for forsvarets operative styrker 

        234  Forsvarskommandoen 

        235  Forsvarsstaben 

        236 

        237 

        238  Forsvarets Efterretningstjeneste 

        239  Diverse 

      24  HÆRENS ORGANISATION 

        240  Generelt 

        241  Stabe 

        242  Taktiske enheder 

        243  Administrative og forvaltende myndigheder 

        244  Skoler 

        245  Institutioner, tekniske tjenester m.fl. 

        246 

        247 

        248 

        249  Diverse 

      25  SØVÆRNETS ORGANISATION 

        250  Generelt 

        251  Stabe 

        252  Taktiske enheder 

        253  Administrative og forvaltende enheder 

        254  Skoler 

        255  Institutioner, tekniske tjenester m.fl. 

        256 

        257 

        258 

        259  Diverse 

      26  FLYVEVÅBNETS ORGANISATION 

        260  Generelt 

        261  Stabe 

        262  Taktiske enheder 

        263  Administrative og forvaltende myndigheder 

        264  Skoler 

        265  Institutioner, tekniske tjenester m.fl. 

        266 

        267 

        268 

        269  Diverse 

      27  HJEMMEVÆRNETS ORGANISATION 

        270  Generelt 

        271  Stabe 

        272  Taktiske enheder 

        273  Administrative og forvaltende myndigheder 

        274  Skoler 

        275  Institutioner, tekniske tjenester m.fl. 

        276  Hærhjemmeværnet 

        277  Marinehjemmeværnet 

        278  Flyverhjemmeværnet 

        279  Diverse 

      28  INSTITUTIONER M.V., ORGANISATION 

        280  Generelt 

        281  Stabe, råd m.v. 

        282 

        283  Administrative og forvaltende myndigheder 

        284  Skoler 

        285  Institutioner, tekniske tjenester m.fl. 

        286 

        287 

        288 

        289  Diverse 

      29  TOTALFORSVARETS ORGANISATION 

        290  Generelt 

        291 

        292 

        293 

        294 

        295 

        296 

        297 

        298 

        299  Diverse 

      3  STABS- OG FAGTJENESTE 

      30  STABSTJENESTE, ADMINISTRATION 

        300  Generelt 

        301  Posttjeneste 

        302  Ordonnans- og kurertjeneste 

        303  Oversættelses- og tolketjeneste 

        304  Bibliotekstjeneste 

        305  Korrespondance, rapporter og indberetninger 

           (regler for udfærdigelse) 

        306  Definitioner, fonetik, kodeord 

        307  Reproduktionstjeneste 

        308  Reglementstjeneste 

        309  Diverse 

      31  SIGNAL- OG RADARTJENESTE 

        310  Generelt 

        311  Signaltrafik og -kontrol 

        312  Elektroniske signalforbindelser 

        313  Trådforbindelser 

        314  Anlægsprogrammer 

        315  Radio og fjernsyn 

        316  Kode og lønskrift, forvaltning, betjening 

        317  Radar og elektroniske navigationssystemer 

        318  Optiske signalsystemer og lydsignalsystemer 

        319  Diverse 

      32  ARKIVTJENESTE 

        320  Generelt 

        321  Arkivtjeneste, bestemmelser for 

        322  Særlige arkivalier 

        323  Kronologiske sager, dokumentserier etc. 

        324  Gennemgang, pakning og aflevering til 

           Rigsarkivet 

        325  Arkivstudier, benyttelse af arkivalier 

        326 

        327  Anvendelse af maskinelle systemer og 

           fotografiske metoder 

        328  Beskyttelse og fysisk bevarelse af arkivalier 

        329  Diverse 

      33  HISTORISK PROGRAM 

        330  Generelt 

        331  Militær historieforskning 

        332  Metoder anvendt i historieforskning 

        333  Historiske kildematerialer 

        334  Historisk indberetningsvirksomhed 

        335  Dokumentation og udformning 

        336  Heraldik 

        337 

        338 

        339  Diverse 

      34  OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN (PRESSETJENESTE) 

        340  Generelt 

        341  Oplysningsmidler i almindelighed 

        342  Pressen som oplysningsmiddel 

        343  Radio og fjernsyn som oplysningsmiddel 

        344  Tidsskrifter, blade og bøger som 

           oplysningsmidler 

        345  Billedstof som oplysningsmiddel 

        346  Film som oplysningsmiddel 

        347 

        348 

        349  Diverse 

      35  EFTERRETNINGS- OG SIKKERHEDSTJENESTE 

        350  Generelt 

        351  Efterretningskilder 

        352  Rekognoscering 

        353  Strategisk efterretningstjeneste 

        354  Teknisk efterretningstjeneste 

        355  Topografisk efterretningstjeneste 

        356  Signalefterretningstjeneste 

        357  Kontraefterretningstjeneste 

        358  Sikkerhedstjeneste 

        359  Diverse 

      36  KORTTJENESTE 

        360  Generelt 

        361  Standardisering af kort 

        362  Fremstilling af kort 

        363  Fordeling af kort 

        364  Kortlæsning og brug af kort 

        365  Oplægning af kort 

        366 

        367  Triangulering 

        368 

        369  Diverse 

      37  FOTOTJENSTE 

        370  Generelt 

        371  Fototydning 

        372  Fotografering, personer m.v. 

        373  Fotografiske processer, teknik 

        374 

        375  Luftfotografering 

        376 

        377 

        378 

        379  Diverse 

      38  DATATJENESTE 

        380  Generelt 

        381  Edb-udvikling og -teorier 

        382  Edb-programmer 

        383  Datatransmission 

        384  Edb-udstyr (terminaler, skærme m.v.) 

        385  Edb-projekter 

        386 

        387  Edb-konferencer, møder og demonstrationer 

        388  Edb-arbejdsgrupper 

        389  Diverse 

      39  FAGTJENESTER, FORSKELLIGE 

        390  Generelt 

        391  Nøglepunktsvirksomhed 

        392 

        393 

        394 

        395 

        396 

        397 

        398 

        399  Diverse 

      4  PERSONEL 

      40  PERSONELADMINISTRATION 

        400  Generelt 

        401  Personelforvaltning 

        402  Personelstyrke og opgørelse af styrken 

        403  Afgivelse og tildeling af personel (se 460) 

        404  Personelidentifikation 

        405  Personelbedømmelser, duelighed m.v. 

        406  Dekorationer 

        407  Udmærkelsestegn m.v. 

        408  Tjenesteformer, tjenestestatus, friheder 

        409  Diverse 

      41  OFFICERSPERSONEL 

        410  Generelt 

        411  Udnævnelse og ansættelse 

        412 

        413 

        414 

        415  Oversigter, kartoteker, navnesager m.v. 

        416 

        417 

        418  Afgang fra tjeneste 

        419  Diverse 

      42  ØVRIGT MILITÆRT PERSONEL 

        420  Generelt 

        421  Udnævnelse og ansættelse 

        422  Personl til pligtig tjenste (værnepligt) 

        423  Personel til frivillig tjeneste 

        424 

        425  Oversigter, kartoteker, navnesager m.v. 

        426 

        427 

        428  Afgang fra tjeneste 

        429  Diverse 

      43  CIVILT PERSONEL 

        430  Generelt 

        431  Udnævnelse og ansættelse 

        432 

        433 

        434 

        435  Oversigter, kartoteker, navnesager m.v. 

        436 

        437 

        438  Afgang fra tjeneste 

        439  Diverse 

      44  PERSONER MED EN VIS TILKNYTNING TIL FORSVARET 

        440  Generelt 

        441 

        442 

        443 

        444 

        445 

        446 

        447 

        448 

        449  Diverse 

      45  PERSONER DER ER KOMMET BORT FRA DERES 

         HJEMSTED/TJENESTESTED PÅ GRUND AF KRIG 

        450  Generelt 

        451  Allieret kamppersonel 

        452  Fjendtlige krigsfanger 

        453  Evakuerede og flygninge 

        454 

        455  Internerede 

        456 

        457 

        458 

        459  Diverse 

      46  TJENESTEOMRÅDER (Stillingsbeskrivelser og beordring 

        til tjeneste) 

        460  Generelt 

        461  Kamppersonel 

        462  Forsynings- og vedligeholdelsespersonel 

        463  Skole- og uddannelsespersonel 

        464  Stabs- og administrationspersonel 

        465  Velfærds-, fritidsuddannelses- og 

           -beskæftigelsespersonel 

        466  Signal-, efterretnings-, oplysnings- og 

           sikkerhedspersonel 

        467  Læge- og sanitetspersonel 

        468  Transport- og bevogtningspersonel 

        469  Diverse 

      47  PERSONER (Navnesager) 

        470  Generelt 

        471  Særligt vigtige personer (VIP) 

        472  Statsoverhoveder og regeringsbefuldmægtigede 

        473  Repræsentanter for regeringer og lovgivende 

           forsamlinger 

        474  Diplomater 

        475  Militære chefer m.fl. 

        476  Repræsentanter for erhvervslivet 

        477  Videnskabsmænd 

        478  Repræsentanter for kulturlivet, undervisning 

           m.v. 

        479  Diverse 

      48  FJENDTLIGE AGENTER OG KRIGSFORBRYDERE (Navnesager) 

        480  Generelt 

        481  Fjendtlige agenter 

        482  Efterlyste personer 

        483  Krigsforbrydere 

        484 

        485 

        486 

        487 

        488 

        489  Diverse 

      49  MORAL OG VELFÆRDSTJENESTE 

        490  Generelt 

        491  Fritidsbeskæftigelse 

        492  Gejstlig tjeneste 

        493  Undervisning og kulturel virksomhed 

        494  Forskellige privilegier (rabatordningen m.v.) 

        495  Personelorganisationer 

        496  Samarbejdsordninger 

        497 

        498 

        499  Diverse 

      5  ØKONOMI 

      50  ØKONOMI, KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

        500  Generelt 

        401  Budgetter 

        502  Bevillinger 

        503  Refusion af afholdte udgifter 

        504  Overførsel af pengemidler 

        505 

        506 

        507  Særlige midler 

        508  Kontrakter 

        509  Diverse 

      51  NATO-BUDGET 

        510  Generelt 

        511  Dækningsbidrag fra NATO-budget 

        512  Nationale bidrag til NATO-budget 

        513 

        514 

        515 

        516 

        517 

        518 

        519  Diverse 

      52  NATIONALE BUDGETTER 

        520  Generelt 

        521  Langtidsbudgetter 

        522  Budgetter, årlige 

        523  Tillægsbevillinger, årlige 

        524 

        525 

        526 

        527 

        528 

        529  Diverse 

      53  UDBETALING 

        530  Generelt 

        531  Indgåelse af forpligtelser 

        532  Tildeling af bevilgede midler 

        533  Brug (udbetaling) af bevilgede midler 

        534 

        535 

        536 

        537 

        538 

        539  Diverse 

      54  REGNSKAB MED BEVILGEDE MIDLER 

        540  Generelt 

        541  Kasseopgørelser, overdragelser og eftersyn 

        542  Regnskab 

        543  Omposteringsregnskab 

        544 

        545  Driftsregnskab 

        546  MOMS-regnskab 

        547 

        548  Bogføring af krav (begge veje) 

        549  Diverse 

      55 

        550 

        551 

        552 

        553 

        554 

        555 

        556 

        557 

        558 

        559 

      56  LØNNINGER OG TILLÆG 

        560  Generelt 

        561  Lønning til officerer 

        562  Lønning til øvrigt militært personel 

        563  Lønning til civilt personel 

        564  Særlige ydelser 

        565  Tildeling af pengemidler til lønninger 

        566  Godtgørelser og tillæg 

        567  Tilbageholdelser i løn 

        568  Sygelønsordning 

        569  Diverse 

      57  KASSER, KONTI OG FONDS 

        570  Generelt 

        571  Ydelser og forskud på ydelser 

        572  Bank- og girokonti 

        573  Kassererkontorer 

        574  Kassespørgsmål i forbindelse med 

           forplejningsvirksomhed 

        575 

        576 

        577 

        578  Kassespørgsmål i forbindelse med veksling af 

           valuta 

        579  Diverse 

      58  BESTEMMELSER FOR KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

        580  Generelt 

        581  Reglementer og direktiver 

        582  Kontoplan 

        583 

        584 

        585 

        586 

        587 

        588 

        589  Diverse 

      59  FORSIKRING OG SIKKERHEDSHEDSSTILLELSE 

        590  Generelt 

        591  Livsforsikring 

        592  Brandforsikring 

        593  Søforsikring 

        594  Ulykkesforsikring 

        595  Ansvarsforsikring 

        598  Sociale forsikringer 

        597  Statens garantiforpligtelser 

        598  Sikkerhedsdokumenter og sikkerhedsstillelse 

        599  Diverse 

      6  FORSYNINGSTJENESTE, BYGNINGER OG MATERIEL 

      60  FORSYNINGSTJENESTE 

        600  Generelt 

        601  Forskning, udvikling og produktion af 

           forsyningsgenstande 

        602  Teknisk videnskab og udvikling 

        603  Produktionsmaterialer 

        604  Tilvejebringelse af forsyninger, udrustning og 

           hjælpemidler 

        605  Salg af forsyninger, udrustning og hjælpemidler 

        606  Opbevaring, mærkning, pakning og eftersyn af 

           materiel 

        607  Forsyningsplaner og -rapporter 

        608  Materiel-, beholdnings- og forsyningsregnskab 

        609  Diverse 

      61  INFRASTRUCTURE (BYGNINGER OG ANLÆG) 

        610  Generelt 

        611  Fast ejendom, arealer etc. 

        612  Bygninger og anlæg for underbringelse 

        613  Boliger, fritids-, velfærds- og 

           forplejningslokaliteter 

        614  Hospitaler, infirmerier og lægeværelser 

        615  Depot-, vedligeholdelses- og 

           værkstedslokaliteter 

        616  Lufthavne, flyvepladser og søflyvepladser 

        617  havneanlæg og ankerpladser 

        618  Jernbane og vejanlæg 

        619  Diverse 

      62  ALMINDELIGE MATERIALER 

        620  Generelt 

        621  Bygningsmaterialer og isenkram 

        622  Inventar og redskaber 

        623  Standardvarer 

        624  Elektricitet, kul- og olieprodukter 

        625  Hjælpemidler til uddannelse og udstyr til 

           fritidsbeskæftigelse 

        626  Kontorartikler 

        627  Fødevarer (Forplejning) 

        628  Beklædning og personlig udrustning 

        629  Diverse 

      63  MASKINER, VÆRKTØJ OG INDUSTRIELT UDSTYR 

        630  Generelt 

        631  Kontormaskiner 

        632  Reproduktionsmaskiner 

        633  Sikkerhedsudstyr 

        634  Tungt maskineri, kraftanlæg etc. 

        635  Udstyr til bygningsarbejder, vedligeholdelse, 

           flytning etc. 

        636  Værktøj 

        637  Reservedele og samlesæt 

        638  Præcisionsinstrumenter 

        639  Diverse 

      64  KRIGSMATERIEL, AMMUNITION, VÅBEN OG TILBEHØR 

        640  Generelt 

        641  Ammunition 

        642  Ammunitionsdele og -tilbehør samt sprængstoffer 

        643  Atomvåben 

        644  Fjernstyrede våben og raketter 

        645  Landminer, undervandsminer, dybvandsbomber og 

           lign. 

        646  Kanoner og tunge skydevåben og udstyr hertil 

        647  Håndvåben og andre våben 

        648  Kemiske midler 

        649  Diverse 

      65  SIGNALFORBINDELSES- OG ELEKTRONISK MATERIEL 

        650  Generelt 

        651  Elektronisk materiel og udstyr 

        652  Radiomateriel og -udstyr 

        653  Fjernsynsmateriel og -udstyr 

        654  Radarmateriel og -udstyr 

        655  Kryptomaskiner og -udstyr 

        656  Telefon- og fjernskrivermateriel 

        657  Optisk forbindelsesmateriel og udstyr 

        658  Luft- og sønavigationshjælpemidler 

        659  Diverse 

      66  KØRETØJER, JERNBANEMATERIEL OG DYR 

        660  Generelt 

        661  Automobiler og andre køretøjer til 

           personbefordring 

        662  Lastbiler 

        663  Traktorer og påhængsvogne 

        664  Ambulancer og øvrige sanitetskøretøjer 

        665  Landgangs- og amfibiekøretøjer 

        666  Kampkøretøjer 

        667  Dyr samt udrustning til dyr 

        668  Jernbanemateriel 

        669  Diverse 

      67  MATERIEL OG FORSYNINGER TIL 

         SANITETS-, LÆGE- OG VIDENSKABELIG TJENESTE 

        670  Generelt 

        671  Instrumenter for læger, tandlæger m.fl. 

        672  Hospitals- og infirmeriudstyr og -apparater 

        673  Felthospitals- og feltinfirmeriudstyr og 

           -apparater 

        674  Forbindinger, forbindsstoffer og forsyninger af 

           sådanne 

        675  Laboratorieudstyr og optiske instrumenter m.v. 

        676  Kemikalier, medicinalvarer, medikamenter og sera 

        677  Veterinære forsyninger 

        678  Proteser (kunstige øjne og lemmer etc.) 

        679  Diverse 

      68  FLYVEMATERIEL 

        680  Generelt 

        681  Dele og tilbehør til fly 

        682  Fly, der ikke anvendes i kampøjemed og balloner 

           samt udstyr hertil 

        683  Bombefly og udstyr hertil 

        684  Jagerfly og udstyr hertil 

        685  Fjernstyrede fly, samt udstyr hertil 

        686  Helikoptere og udstyr hertil 

        687  Skole- og rekognosceringsfly samt udstyr hertil 

        688  Transportfly og udstyr hertil 

        689  Diverse 

      69  FLÅDEMATERIEL 

        690  Generelt 

        691  Fregatter og korvetter 

        692  Torpedobåde 

        693  Undervandsbåde 

        694  Minelæggere og minestrygere 

        695  Bevogtningsfartøjer og mindre fartøjer 

        696  Hjælpeskibe 

        697  Troppetransport- og forsyningsskibe 

        698  Landgangsfartøjer 

        699  Diverse 

      7  MILITÆRE RETS- OG STRAFFEFORHOLD 

      70  MILITÆR RETSPLEJE 

        700  Generelt 

        701  Militær retspleje 

        702  Undersøgelser og undersøgelseskommissioner 

        703  Rettergangsmyndighed 

        704  Straffemyndighed 

        705  Auditørvirksomhed 

        706 

        707 

        708  Problemer vedrørende civil og militær 

           jurisdiktion 

        709  Diverse 

      71  MILITÆR LOVGIVNING 

        710  Generelt 

        711  Retsopfattelse 

        712  Militær straffelov 

        713  Krigslove 

        714  Lovbestemmelser vedrørende den enkeltes forhold 

        715 

        716 

        717 

        718 

        719  Diverse 

      72  MILITÆR DISCIPLIN 

        720  Generelt 

        721  Moral og opførsel 

        722  Disciplinarmidler og straf 

        723  Militære domstole 

        724  Krigsdomstole (krigs- og standretter) 

        725 

        726  Militære retsinstitutioner, kommissioner og 

           undersøgelsesdomstole 

        727 

        728  Militære fanger og fængsler (arrester) 

        729  Diverse 

      73  ERSTATNINGSKRAV, FORDRINGER OG RETSFORFØLGELSE 

        730  Generelt 

        731  Erstatningskrav og fordringer, almindelige, mod 

           forsvaret 

        732  Forsvarets erstatningskrav og fordringer mod 

           andre 

        733  Erstatningskrav mod forsvaret vedrørende 

           beskadigelse, tab eller ødelæggelse af ejendom 

           (tingskade) 

        734  Fordringer og erstatningskrav vedrørende fast 

           ejendom 

        735  Fordringer og erstatningskrav i forbindelse med 

           tilskadekomst eller dødsfald 

        736  Fordringer og erstatningskrav til fordel for 

           allierede styrker 

        737  Fordringer og erstatningskrav mod 

           alli140.18styrker 

        738  Retsforfølgelse 

        739  Diverse 

      74  JURIDISK BISTAND TIL MILITÆRT PERSONEL 

        740  Generelt 

        741  Beedigede erklæringer, vidneforklaringer og 

           fuldmagter 

        742  Statsborgerret 

        743  Kontrakter og gældsbeviser 

        744  Ægteskabsproblemer og -sager, herunder 

           fadderskabssager 

        745  Personlig ejendom, herunder fast ejendom 

        746  Socialvejledning 

        747  Personlige skatter 

        748  Retshjælp 

        749  Diverse 

      750 - 799 Ikke udskrevet 

           Ikke benyttet 

      8  TRANSPORT, REJSER OG FORSENDELSER 

      80  TRANSPORT 

        800  Generelt 

        801  Transportbehov 

        802 

        803 

        804 

        805 

        806 

        807 

        808 

        809  Diverse 

      81  REJSER OG BEFORDRING AF PERSONEL 

        810  Generelt 

        811  Befordring af grupper og enheder samt 

           troppetransport 

        812  Befordring og rejser for officerer 

        813  Befordring og rejser for øvrigt militært 

           personel 

        814  Befordring og rejser for civilt personel 

        815  Befordring og rejser for særligt vigtige 

           personer (VIPs) 

        816  Befordring og rejser for pårørende til militært 

           personel 

        817 

        818  Transport af døde 

        819  Diverse 

      82  GODSTRANSPORT OG FORSENDELSER 

        820  Generelt 

        821  Ladningsarter, bestemmelser for 

        822  Forsendelsesmåder 

        823  Forsendelsestakster og -omkostninger 

        824  Klargøring af forsendelser 

        825  Ladningspapirer og -rapporter 

        826  Transitforsendelser 

        827  Forsendelser af personlige effekter 

        828 

        829  Diverse 

      83  LANDTRANSPORT 

        830  Generelt 

        831  Motorkøretøjstransport (vejtransport) 

        832  Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, 

           militære 

        833  Jernbanetransport 

        834 

        835 

        836 

        837 

        838 

        839  Diverse 

      84  SØTRANSPORT 

        840  Generelt 

        841  Søtransporttjeneste 

        842  Transport pr. transportskib 

        843  Transport pr. handelsskib 

        844 

        845 

        846 

        847 

        848  Havnetjeneste 

        849  Diverse 

      85  LUFTTRANSPORT 

        850  Generelt 

        851  Lufttransporttjeneste 

        852  Transport med militærfly 

        853  Transport med erhvervsfly 

        854 

        855 

        856 

        857 

        858 

        859  Diverse 

      860 - 899 Ikke udskrevet 

           Ikke benyttet 

      9  LÆGE- OG SUNDHEDSTJENESTE, VIDENSKABELIG OG BESLÆGTET 

         VIRKSOMHED 

      90  LÆGETJENESTE 

        900  Generelt 

        901  Lægerapporter og -journaler 

        902  Personlig sundhed og hygiejne 

        903  Lægestue-, infirmeri- og kliniktjeneste, daglig 

        904  Hospitalstjeneste og indlæggelser 

        905  Fysisk helbredelse, rekreation m.v. 

        906  Lægeundersøgelser og sygdomsforebyggende 

           foranstaltninger 

        907  Nødhjælp og nødhjælpsforanstaltninger 

        908  Lægetjeneste for civilt personel og pårørende 

           til militært personel 

        909  Diverse 

      91  MEDICINSK OG KIRURGISK LÆGETJENESTE 

        910  Generelt 

        911  Forskrifter og behandlingsmetoder 

        912  Fysisk og mental helbredstilstand 

        913  Forebyggelse, bekæmpelse og kontrol af 

           smittefarlige sygdomme 

        914  Undervandsmedicin 

        915  Flyvemedicin 

        916  Sygepleje 

        917  Laboratorietjeneste 

        918  Farmaci 

        919  Diverse 

      92  FELTLÆGE-, -SANITETS- OG -AMBULANCETJENESTE 

        920  Generelt 

        921 

        922 

        923 

        924 

        925 

        926 

        927 

        928 

        929  Diverse 

      93  MEDICINSKE OG KIRURGISKE SPECIALER 

        930  Generelt 

        931  Psykiatri og neurologi 

        932  Gynækologi, obstetrik, urologi og pediatri 

        933  Ortopædi, obsteopati og proteser 

        934  Oftamologi og optometri 

        935  Røntgenologi 

        936  Patologi og bakteriologi 

        937  Dermatologi 

        938  Fysisk sygdomsbehandling 

        939  Diverse 

      94  TANDLÆGETJENESTE 

        940  Generelt 

        941  Forskrifter og behandlingsmetoder 

        942  Tandlægebehandling 

        943  Tandteknik 

        944 

        945 

        946 

        947 

        948 

        949  Diverse 

      95  VETERINÆRTJENESTE OG SUNDHEDSKONTROL 

        950  Generelt 

        951  Levnedsmiddelkontrol 

        952  Dyrlæge- og veterinærtjeneste 

        953  Bygnings-, fabriks- og værkstedskontrol 

        954 

        955 

        956 

        957  Offentlig forureningskontrol 

        958  Offentlig sundhedskontrol, ernæringsforhold m.v 

        959  Diverse 

      96  TAB, DØDSFALD OG TILSKADEKOMST 

        960  Generelt 

        961  Tabsstatistik, -lister og -rapporter 

        962  Tab under kamp 

        963  Dødsfald og tilskadekomst (ulykker) 

        964 

        965 

        966 

        967 

        968 

        969  Diverse 

      97  FORHOLD VEDRØRENDE DØDE 

        970  Generelt 

        971  Begravelsestjeneste, -kommandoer 

        972  Identificering af døde, meddelelser til 

           efterladte 

        973  Begravelser, ceremoniel og kransenedlæggelse 

        974  Indsamling, behandling og aflevering af dødes 

           effekter 

        975  Begravelsespladser 

        976 

        977 

        978 

        979  Diverse 

      980 - 989 Ikke udskrevet 

           Ikke benyttet 

      99  VIDENSKABELIG VIRKSOMHED 

        990  Generelt 

        991  Fysik 

        992  Kemi og biologi 

        993  Meteorologi 

        994  Botanik 

        995  Zoologi 

        996  Geologi 

        997  Astronomi 

        998  Oceanografi 

        999  Diverse 

    BILAG 6 

              STIKORDSREGISTER 

               ALFABETISK 

 A 

 A-MÅLANALYSE, KURSUS I 178 

 AAP-1 (AUTORISEREDE NATOFORKORTELSER) 305 

 ABC 

  -ENKELTMANDSUDRUSTNING 628 

  -KURSER 183 

  -LOKALITETER 612 

  -SIKRING AF BUNKERS M.V. 612 

  -UDRUSTNING I FLY 681 

  -ØVELSER 178 

  -ØVELSESSÆT 628 

  -CENTRAL, FORSVARETS 127 

  -HJÆLPERE, UDDANNELSE AF 178 

  -/NBC KAMPMIDLER 145 

  -MATERIEL TIL UDDANNELSESBRUG 648 

  -OFFICERER, VEDLIGEHOLDELSESKURSUS 178 

  -OFFICERSKURSUS 178 

  -STABSOFFICERSKURSUS 178 

  -TJENESTE, UDDANNELSE 178 

  -TJENESTE FOR INSTRUKTØRER KURSUS I 178 

  -FØRSTEHJÆLPSTASKER 676 

  -KRIGSFØRELSE 145 

  -SÆRLIG UDDANNELSE I 178 

  -MATERIEL 648 

  -PAKNINGER 676 

 ABSA TRAINING DIRECTIVES 183 

 ABONNENTER PÅ AVISER, TIDSSKRIFTER M.M. 344 

 ABRIDGED MERCO 126 

 ABSENTATION 

  GENERELT 408 

  -FORHOLDSREGLER VEDR. ABSENTEREDE 701 

 AC OG SC SQUADRON TRAINING 170 

 ACE 

  -AIR DEFENCE TRAINING 173 

  -PERMANENT SIGNAL COMMUNICATION NETWORK 311 

  -TRAINING CONFERENCE 203 

  -OPBYGNING, ORGANISATION OG FUNKTION 221 

 ACLANT PLANNING GUIDANCE 225 

 ACP (ALLIED COMMUNICATION PUBLICATION) 308 

 ACT 

  -TIL LUFTØVELSER 173 

  -UDDANNELSE AF OPERATØRER 182 

  -ADAMSIT 649 

 ADGANGSBESTEMMELSER FOR DANSKE FARVANDE 007 

 ADGANGSKONTROL 206 

 ADGANGSKORT 404 

 ADGANGSPRØVER 180 

 ADJUDANTER 408 

 ADJUNDANTSNORE OG STABSSNORE 628 

 ADMINISTRATION 

  -GENERELT 201 

  -ADMINISTRATIONSPERSONEL 464 

  -ARKIVTJENESTE 321 

  -INSPICERING AF ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 205 

  -MILITÆR ADMINISTRATION AF CIVILE ANLIGGENDER 190 

  -UDDANNELSE I 181 

 AMINISTRATIONSBYGNINGER 612 

 ADMINISTRATIONSKURSUS 181 

 ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER 

  -HÆREN 243 

  -SØVÆRNET 253 

  -FLYVEVÅBNET 263 

 ADONIS- 

  -KRYPTOGRAFERING 316 

  -MATERIEL 655 

 ADOPTION 

  -AF SKIBE 046 

  -AF SØVÆRNETS SKIBE 202 

 ADRESSEBØGER (SAGSTYPE) 390 

 ADRESSEFORANDRINGER 401 

 ADRESSELISTER (SAGSTYPE) 390 

 ADRESSERING 824 

 ADVARSEL, TILDELING AF 721 

 ADVARSELSSKILTE 657 

 AERODYNAMIK 991 

 AEROKLUB, KGL DANSK 050 

 AEROLOGI 991 

 AEROPLANER, SE FLY 

 AFBRYDELSE AF DIPLOMAT. FORB. 006 

 AFCENT ØVELSESPROGRAM/KALENDER 172 

 AFDELINGSMÆRKER 628 

 AFFALDSTRÆ, SALG AF 605 

 AFFUGTNING AF AMM-MAGASINER 615 

 AFFUGTNING AF MATERIEL 607 

 AFFYRINGSAPPARATER FOR RAKETTER ETC. 644 

 AFGANG 

  -FRA BM-SKOLER FØR TIDEN 244, 254, 264 

  -FRA TJ., OFFICERSPERSONEL 418 

  -FRA TJ., ANDET MIL. PERSONEL 428 

  -FRA TJ., CIV. PERSONEL 438 

 AFGIFTER, IMPORT OG EKSPORT 073 

 AFGIVELSE AF 

  -MATERIEL 607 

  -PERSONEL 403 

  -SALUT 202 

  -BM TIL STABE, GENERELT 403 

  -MENIGE 403 

 AFGIVELSE TIL 

  -SÆRLIG TJENESTE 403 

  -TJENESTE ANDETSTEDS, MIDLERTIDIG 403 

 AFGØRELSE AF ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER 730 

 AFHJÆLPNING AF INTERFERENS 311 

 AFHOLDELSE AF UDG. TIL BYGNINGER OG AREALUDVIDELSER 522 

 AFHOLDTE UDGIFTER, REFUSION AF 503 

 AFHÆNDELSE AF 

  -FORSYNINGER OG UDRUSTNING 605 

  -OVERSKUDS- OG EXCESS-MATERIEL 605 

  -FASTE EJENDOMME 611 

 AFKORTNING I LØN 567 

 AFLADEDOKUMENTER 825 

 AFLYTNING 

  -FJERNSYNSPROGRAMMER 343 

  -RADIOPROGRAMMER 343 

  -SOM EFTERRETNINGSKILDE 357 

  -TELEFONSAMTALER - SE TIKKERANORDNING 357 

 AFLÆGGELSE AF REGNSKAB 542 

 AFLØNNING AF 

  -HJEMMEVÆRNSFOLK UNDER ØVELSER 566 

  -KADETTER 561 

 AfLØSNING 403 

 AFMAGNETISERING 

  -GENERELT 153 

  -ANLÆG 690 

  -MATERIEL 690 

 AFMÆRKNING 

  -(KENDETEGN) PÅ KØRETØJER 660 

  -ARBEJDENDE TLF-/KOLONNE 061 

  -KVGTRSP (GULT BLINKLYS) 061 

  -KØRETØJER, BROKLASSE 660 

  -KØRETØJER - CENTRALREGISTR. 660 

  -MARCHKOLONNER 061 

  -MIL. ARBEJDSSTEDER (PÅ VEJE) 061 

  -PARKEREDE PÅHÆNGSVOGNE 660 

  -PERSONEL - SE REFLEKSBIND 628 

  -TRAFIKKONTROLPERSONEL 061 

  -VEJE MED SKILTE 657 

 AFNORTH 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER GENERELT 122 

  -PERSONELSKEMAER 222 

  -PERSONELSKIFTER VED 403 

  -ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172,173,174 

 AFPRØVNING AF MATERIEL 607 

 AFSKED AF RES., ANS. OM 418 

 AFSKEDIGELSE 

  -OFFICERER 418 

  -ANDET MIL. PERSONEL 428 

  -CIVILT PERSONEL 438 

 AFSKRIFTER (SAGSTYPE) 305 

 AFSKRIVNINGSARBEJDER 305 

 AFSLUTNING AF KRIG 108 

 AFSONING 

  -AF ARRESTSTRAFFE 722 

  -AF VAGTARREST I CIV. ARRESTHUSE 728 

  -I MILITÆRE ARRESTER 728 

 AFSOUTH ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AFSPADSERING, FRIDAGE 408 

 AFSPÆRRING AF SØOMRÅDER 046 

 AFSTANDSMÅLERE 646 

 AFVIKLING 

  -AF RÅDIGHEDSTJENESTE - INDKOMDERINGTIL 408 

  -VED ÆNDRING AF TJENESTESTED (PERSONEL) 403 

 AFVISERSYSTEM PÅ MOTORKØRETØJER 660 

 AFVISNING AF KRÆNKELSER AF DANSKE FARVANDE 007 

 AGENTER, FJENDTLIGE 481 

 AGERDYRKNING 032 

 AGGREGATER 634 

 AGGRESSION 102 

 AIG (KOMMUNIKATIONSRUTER) 311 

 ATLC 

  -PÅ KØRETØJER 660 

  -VOGN 660 

 AIP 

  -DECENCE ORIENTATION COURSE, NATO 173 

  -ELECTRONIC OFFICE COURSE 175 

  -FORCES SAFETY COMMITTEE (EUROPE) (AFFSCE) 152 

  -RECCE 173 

  -SUPPLY STAFF DUTIES 185 

  -TRANSPORT PRIORITES COMMITTEE (CAPS) 851 

  -WARFARE-SCHOOL OF LAND, GENERELT OM KURSER 173 

  -/GROUND OPERATION SCHOOL, RAMSTEIN 173 

  -BALTAP, PERSONELSKIFTER VED 403 

  -COMMAND, AND STAFF SCHOOL, GENERELT 170 

  -LOGSTOCKRAPPORTERING 305 

 AIRMISS 

  -CIVILT/MILITÆR 152 

  -MILITÆR/MILITÆR 152 

 AIROPS-PLAN, CINCNORTH 122 

 AKADEMI, DANMARKS INGENIØRER 050 

 AKKREDITIVER 404 

 AKTIVER, STATENS 071 

 AKTIVT LUFTFORSVAR 125 

 AKTSTYKKER, SÆRLIGE 390 

 ALARMANLÆG 206 

 ALARMERING 090 

 ALARMSIGNALER 206 

 ALDER 404 

 ALDERSORDEN 401 

 ALERT SYSTEM 121 

 ALIMENTATION 104 

 ALKALIER 676 

 ALLIED 

  -ADMINISTRATION PUBLIKATIONS 305 

  -MIDLER, GENERELT 312 

  -COMMAND EUROPE (ACE) I ALMINDELIGHED 221 

  -COMMANDER ORIENTATION COURSE FOR SENIOR OFFICERS 180 

  -COMMAND ORIENTATION COURSE FOR STAFF OFFICERS 180 

  -COMMUNICATION PUBLICATIONS (ACP) I ALMINDELIGHED 308 

  -HQ PERSONELSKEMAER OG ORGANISATION FOR 210 

  -OFFICERS FAMILIARIZATION COURSE (KRYDSTRÆNING PRIMARY COURSE IN 

   AEROSPACE MEDICINE I USA) 180 

  -TACTICAL PUBLICATIONS (ATP) 308 

 ALLIEREDE STABE 

  -ANSÆTTELSE AF CIV. PERSONEL VED 431 

  -PILOTERS FLYVNING MED DANSKE MIL. FLY 152 

 ALMINDELIGE MATERIALER 620 

 ALO OG FAC 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 173 

  -UDDANNELSE I 183 

 ALOUETTE III (UDGIFTER VED DRIFT) 542 

 ALOUETTE 686 

 ALUMINIUM 603 

 AMATØRRADIO 315 

 AMBASSADØR, INDBERETNING FRA 006 

 AMBASSADØR 474 

 AMBULANCE 

  -FLY 682 

  -KØRETØJER 664 

  -PERSONEL 467 

 AMCEC-KURSUS I NORGE 183 

 AMERIKANSKE FILM 346, 625 

 AMFIBIE 

  -KØRETØJER 665 

  -OPERATIONER 153 

  -TEKNIK 153 

  -UDDANNELSE 174 

  -ØVELSER 174 

  -ØVELSESOMRÅDER FOR 616 

  -FLY 680 

 AMMUNITION 

  -BEHOLDERE TIL 642 

  -DELE 642 

  -DEPOTER 615 

  -MEDFØRING AF NBH 641 

  -REGNSKAB 641 

  -SKIBE 696 

  -SOM LADNING 821 

  -TILBEHØR 642 

  -OMRÅDER 641 

  -RYDNINGSKURSER 182 

  -RYDNINGSTJENESTE 460 

  -FORVALTNING 641 

  -SKABE 642 

  -TJENESTE 641 

  -VÆRKTØJ TIL SPRÆNGNING AF FUND 636 

 AMNESTI VED KRIGSAFSLUTNING 108 

 AMTER 021 

 ANALYSE AF ARKIVALIER 324 

 ANALYSE, SE OGSÅ FORSKNING FOR STATISTIK 

 ANALYTIKERE, STATISTISKE 464 

 ANALYTISK KEMI 992 

 ANARKISME 016 

 ANBEFALEDE POSTFORSENDELSER 301 

 ANGREBSOPERATIONER 151, 152, 153 

 ANKER OG MANGLER VED MATERIEL 600 

 ANKERPLADSERR 617 

 ANLÆG 

  -GENERELT 610 

  -ACE AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

  -FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -SIKRING AF 358 

 ANLÆGGE OG BÆRE UDENLANDSKE DEKORATIONER 406 

 ANLÆGGELSE, SE OGSÅ BYGNING 

 ANLÆGSARBEJDER 610 

 ANMELDELSE AF FREMMEDE KRIGSFARTØJERS PASSAGE 007 

 ANMODNINGER (SAGSTYPE) 390 

 ANNONCER 342 

 ANNONCERING EFTER CIV. PERS. 431 

 ANNUAL 

  -ENGINEERING INSPECTION AF NATO EW STATIONS 205 

  -MANNING STRENGTH REPORT (SHCANDE NR.) SHAPE 305 

  -REVIEW 120 

  -SERVICE PRACTICE (APS), GENERELT 173 

 ANNULLERINGER (SAGSTYPE) 390 

 ANORDNINGER OG LOVE, DANSKE FOR LUFTFART OG FLYVNING 152 

 ANSKAFFELSE AF HUNDE 667 

 ANSKAFFELSESPERSONEL 468 

 ANSKAFFENDE MYNDIGHEDER 280 

 ANSVARSFORDELING VED UDDANNELSEN 180 

 ANSVARSFORSIKRING 595 

 ANSÆTTELSE 

  -OFFICERSPERSONEL 411 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 421 

  -CIVILT PERSONEL 431 

  -PÅ FÆRØERNE 403 

  -/UDNÆVNELSE TIL SNSG 423 

  -FAST PERSONEL 401 

 ANSØGNING OM FRITAGELSE FOR AFKORTNING I LØN 567 

 ANSØGNINGER 

  -FRA FORENINGER M.V. OM TILL. TIL BESØG PÅ MIL. ETABLISSEM. 341 

  -FRA OFF. OM FORTSÆTTELSE 411 

  -FRA STAMPERSONEL OM FORTSÆTTELSE 421 

  -FRA VPL OM FORLÆNGET TJ.TID P.G.A. EMIGRATION 421 

  -M.V. OM FRIV. TJ. 410 

  -OM AFSKED AF RES. 418 

  -OM OPHÆVELSE AF KONTRAKTER - OFF. 418 

  -OM UDBETALING AF BONUS 564 

 ANSØGNINGER (SAGSTYPE) 390 

 ANTAGELSE 

  -AF FRIVILLIGE 421 

  -AF KONTORLÆRLINGE 431 

  -AF VIKARER 431 

  -AF TILBUD (KONTRAKTER) 508 

 ANTENNER 652 

  -GENERELT 652 

  -PÅ MIL. KØRETØJER 660 

 ANTI 

  -UBÅDSVÅBEN 645 

  -AIRCRAFT MACHINE GUN TRAINER 660 

  -UNDERVANDSBÅDSOPERATIONER 153 

  -KONCEPTIONELLE MIDLER - SE FAMILIEPLANLÆGNING 902 

  -LUFTSKYTS, LUFTVÆRNSARTILLERI 125, 646 

  -TANK - MATERIEL 464 

  -TOKSINER 676 

 ANVENDELSE 

  -CIV. PERSONEL 431 

  -DISCIPLINARMIDLER 722 

  -NATO-STYRKER. TILSTEDEVÆRELSE 112 

  -VETERINÆRPERS. 952 

  -AFLØNNING AF TEGNERE 431, 563 

  -IGTR MAT. TIL CIV. FORMÅL 660 

 ANVISNINGER 530 

 ANVISNINGSBEMYNDIGELSE 530 

 ANÆSTESIOLOGI 930 

 APPRECIATION, LETTER OF 405 

 ARBEJDER, OFFENTLIGE 080 

 ARBEJDS 

  -FORDELINGEN MELLEM MATERIELBETJ. OG ARBEJDSMÆND 431 

  -LEDELSE, KURSUS I 184 

  -MARKEDET 043 

  -TEKNISK SKOLE 050 

  -FORMÆND 431 

  -KAPITAL 571 

  -KONFLIKT 043 

  -KRAFT 043 

  -LØSHED 043 

  -LØSHEDSFORSIKRING 596 

  -MÆND 431 

  -FORDELING 201 

  -OPGØRELSE 201 

  -SIKKERHED 061 

  -TID - SE FRILØRDAGSORDNINGEN 201 

  -TID FOR CIVILE - SE OVERARBEJDE 201 

  -TJENESTE UNDER NORMAL TID 408 

  -TIDSOMLÆGNING 201 

  -TIDSREGLER FOR TJENESTEMÆND 201 

  -TØJ TIL KASERNEARBEJDERE 628 

  -TØJ 628 

 ARBEJDSBUREAU, DET INTERNATIONALE 008 

 AREALER 

  -FOR MIL. HOVEDKVARTERER 612 

  -FORVALTNING AF MIL. 611 

  -LEJE AF LOKALER, SVØMMEHALLER OG 611 

 ARKITEKTER 431 

 ARKITEKTUR 057 

 ARKIV 

  -KASSER 622 

  -PERSONEL 464 

  -SAGERS TILINTETGØRELSE 321 

  -SYSTEMER 321 

  -TJENESTE 321 

  -TJENESTE, BEST. FOR FORSVARET 321 

  -I ALMINDELIGHED 321 

  -UDSTYR 622 

 ARKIVALIER 

  -SÆRLIGE ARKIVALIER (SAGSTYPE) 390 

  -NEDKLASSICIFERING AF 321 

  -UDSKILLELSE (TILINTETGØRELSE) AF OVERFLØDIGE ARKIVALIER 321 

 ARKIVARER 464 

 ARKIVER, SE OGSÅ DOKUMENTSAMLING 

 ARKIVERING 

  -AF FORÆLDEDE SAGER. BEHANDLING OG 324 

  -AF LØBENDE SAGER. BEHANDLING OG 324 

 ARTISK 

  -BEKLÆDNING 628 

  -KRIGSFØRELSE 148 

  -UDDANNELSE 176 

  -KRIGSF. M.V. UDDANNELSE I 176 

  -BEKLÆDNING (UNDER TJ. I GRØNLAND) 564, 628 

 ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 050 

 ARMBIND, FORDELING 628 

 ARMY BOARD, MAS 216 

 ARREST 

  -GENERELT 

  -FORHOLD 728 

  -FORSVARER, HONORAR TIL 563 

  -STRAFFE, AFSONING AF 728 

 ARSIN 648 

 ARTILLERI 

  -BESKYDNING 151, 152, 153 

  -KYST- 646 

  -LAND 646 

  -PERSONEL 461 

  -SELVKØRENDE 666 

  -SØ (FLÅDE-1) (SKIBS-) 646 

  -TEKNISK PERSONEL 461 

  -TILBEHØR 646 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

  -FLYVERE, UDDANNELSE AF 183 

  -MARKETINGSSÆT 646 

  -TROPMATERIEL 646 

 ASBESTDRAGTER 628 

 ASCORBINSYRETABLETTER 627 

 ASFALT 621 

 ASOP (CINCNORTH) 122 

 ASTROFYSIK 997 

 ASTRONAVIGATION 997 

 ASWR CENTRE 153 

 ATOM 

  -ENERGI 634 

  -FYSIK 991 

  -KRIGSFØRELSE 145 

  -KRIG, UDDANNELSE I 178 

  -ENERGIKOMMISSIONEN 290 

  -VÅBEN 643 

  -BOMBEATTRAPPER TIL ØVELSE 643 

  -TEKNIK 601 

  -STATION, OVERFLYVNING 061 

  -BOMBER 643 

  -SPRÆNGLADNINGER 643 

  -BRINTBOMBER 643 

  -VÅBEN, TAKTISKE INSTR. I ANVENDELSE AF 145 

 ATOMAL-DOKUMENTER 321, 358 

 ATP KONTERING 560 

 ATTACHEBESØG 202 

 ATTACHEER 006 

 ATTESTATIONER PÅ REGNSKABSBILAG 500 

 ATTESTER 

  -GENERELT 403 

  -FORHOLDS-, SE FORHOLDSATTESTER 

  -TJENESTE-, SE TJENESTEATTESTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 ATTESTUDSKRIVNING OG VACCINATION AF CIVILE (MIL. LÆGER) 901 

 ATTRAPPER TIL KAMPKØRETØJER 666 

 AUDIENS 202 

 AUDIOMETRE 672 

 AUDIOMETRI, KURSUS I 180 

 AUDIOMETRISKE UNDERSØGELSER 902 

 AUDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER 625 

 AUDITØR 

  -GENERELT 464 

  -UNIFORMERING 628 

  -PERSONEL 464 

 AUKTIONÆR 605 

 AUTOMATER 

  -GENERELT 622 

  -PENGEMÆSSIGT 574 

 AUTOMATIC RADIATION MONITORS AND ALARMS 651 

 AUTOMATISKE 

  -PILOTER 681 

  -VÅBEN 646 

 AUTOMATTELEFONER - SE PENGEAUTOMATER 313 

 AUTOMOBILER - SE MOTORKØRETØJER 660 

 AUTOMOBILSPORT 491 

 AUTORISATION 

  -AF FLYVELEDERE 404 

  -AF JAGERKONTROL 404 

  -SOM MIL. KØRELÆRER, GODK. TIL CIV. KØRELÆRER. MIL. PERSONEL MED 

   468 

 AUTOTANKVOGNE, UDSKREVNE CIV. 107 

 AVERTERING 

  -EFTER CIV. ARBEJDSKRAFT - SE CIV. ARBEJDSKRAFT 431 

  -EFTER: TILBUD 508 

 AVIATION MEDICINE COURSE, ENGLAND 180 

 AVISARTIKLER 342 

 AVISER 

  -OG NYHEDSORIENTERING 342 

  -OG BLADE, MIL. 344 

  -DAGBLADE 344 

  -HOLD 344 

  -PAPIR 623 

  -UDKLIP 344 

 B 

 BADEARMATUR 622 

 BADESTRANDE, SANITETSHYGIEJNISKE BESTEMMELSER 958 

 BADETØFLER 628 

 BAGEARTIKLER 627 

 BAGERE 431 

 BAJONETTER 647 

 BAKKER 028 

 BAKTERIOLOGI 936 

 BAKTERIOLOGISK KRIGSFØRELSE 145 

 BALLAST (JERNBANEMATERIEL) 668 

 BALLAST SOM LADNING 821 

 BALLET 057 

 BALLISTIK 640 

 BALLONER 682 

 BALLONTEODOLIT 682 

 BANNER, SERVERING AF SOM PÅLÆG 627 

 BANKER 

  -BANKVIRKSOMHED 075 

  -PÅ KASERNER - SE SPAREKASSER 

  -FOLK 476 

  -BANKIERER 476 

  -KONTI 572 

  -KONTOBEVÆGELSER 572 

  -STATUS OVER 572 

  -CHECKFULDMAGTER 572 

  -LOKALITETER ETC. 613 

  -NATIONAL 075 

 BARBERSALONER 613 

 BARBERSÆT, UDLEVERING VED INDKALDELSE 628 

 BARER 613 

 BARET FN, BÆRING FN-DAG M.M. 628 

 BARET, BÆRING V/P INF 628 

 BAROMETRE 658 

 BASER 

  -INSTALLATIONER 610 

  -FLYVE- 616 

  -FLÅDE- 617 

  -STATION TIL RÅDIGHED 610 

 BASIC OVER DENMARK 375 

 BATHY-THERMOGRAPH 651 

 BATTERI 

  -BYGNINGER 613 

  -ELEMENTER 650 

  -KØLESKABE 622 

  -STILLINGER 610 

  -URE 622 

 BDE-STABE 241 

 BEBOELSE 

  -BEFALINGSMANDSKVARTERER 612 

  -FAMILIEBOLIGER 613 

  -KASERNER 612 

  -MANDSKABSKVARTERER 612 

  -TJENESTEBOLIGER 613 

 BEDDINGER 617 

 BEDDINGSPLAN FOR SVN KUTTERE 690 

 BEDRAGERI 738 

 BEDRIFTSVÆRN 

  -GENERELT 061 

  -PLAN/BSP 127 

  -MATERIEL 

  -BEDØMMELSER 

  -GENERELT 405 

  -ATTEST (KASSATION) 428 

  -KOMMISSIONER 405 

 BEDØMMELSESRÅD 

  -GENERELT 405 

  -MEDLEMMER 405 

 BEEDIGEDE ERKLÆRINGER 741 

 BEFALINGER (SAGSTYPE) 305 

 BEFALINGER 305 

 BE211.18SMANDSKVARTERER 612 

 BEFALINGSMANDSUDDANNELSE 180 

 BEFOLKNINGENS FORDELING 052 

 BEFOLKNINGSSTATISTIK 052 

 BEFORDRING AF 

  -CIV. FUNKTIONÆRER 814 

  -ENHEDER 811 

  -GRUPPER 811 

  -OFFICERER 812 

  -PÅRØRENDE TIL MIL. PERSONEL 816 

  -SÆRLIGT VIGTIGE PERSONER 815 

  -VPL PERSONEL 813 

  -VPL VED ORLOV 813 

  -OG REJSER FOR VPL PERSONEL 813 

 BEFORDRING, SE OGSÅ REJSER OG TRANSPORT 

 BEFORDRINGSKLASSE UNDER TJ. REJSER 810 

 BEFORDRINGSMIDDEL 

  -PÅ TJENESTEREJSER 810 

  -BRUG AF EGET 566 

 BEFRIELSE AF FJENDTLIGT BESAT OMRÅDE 120 

 BEFÆNGTE OMRÅDER, IDENTIFICERING AF 120 

 BEFÆSTEDE STANDPLADSER 610 

 BEFÆSTNINGER 610 

 BEGRAVELSE 

  -GENERELT 973, 975 

  -AFHOLDELSE AF UDGIFTER 532 

  -PERSONEL 467 

  -PLADSER, VEDL. AF 975 

 BEGRÆNSNING AF DE MIL. STYRKER 092 

 BEHANDLING 

  -AF DYKKERSYGE 914 

  -AF INTERNEREDE 133 

  -AF KRIGSFANGER 134 

  -OG ARKIVERING AF FORÆLDEDE SAGER 324 

  -OG ARKIVERING AF LØBENDE SAGER 321 

  -AF MATERIEL 606 

  -OPBEVARING, VEDL. M.V. AF MATERIEL 606 

 BEHOLDNING AF MATERIEL 600 

 BEHOLDNINGS 

  -ANSVAR 608 

  -KONTROL 608 

  -KONTROLORGAN 608 

  -LISTER 608 

  -REGNSKAB 608 

  -REVISION 608 

  -TEKNISKE MEDDELELSER 601 

 BEHOV FOR TROPPER 110 

 BEKLÆDNING 

  -(UNIFORMSREGLEMENT) 628, 308 

  -AF TRAKTORFØRERE 628 

  -AFDELINGSMÆRKER 628 

  -ANDEN BEKLÆDNING MED UNIFORM 628 

  -ARBEJDSTØJ 628 

  -BESKYTTELSES- 628 

  -GRADSTEGN 628 

  -KENDETEGN 628 

  -MATERIALER TIL FREMSTILLING AF 628 

  -UNIFORMER 628 

  -ARTIKLER 628 

  -DIVERSE 

  -DEPOTERS OPRETTELSE 604 

 BELEJRING 150 

 BELYSNING 611 

 BELYSNINGSSÆT 621 

 BELÆGNINGSDAGE 402 

 BEMANDINGSLISTER 402 

 BEMANDINGSREGLEMENTER 402 

 BEMYNDIGELSE (SAGSTYPE) 390 

 BENZIN 

  -GENERELT 

  -FLYVEBENZIN 624 

  -SÆRLIGE PRIVILEGIER VED KØB AF 624 

  -AFGIFTSFRI 073, 624 

  -KONTROL MED FARVET 624 

  -PUMPER (TØMNING AF VOGNTANKE) 660 

  -TRAGTE 623 

 BENÆVNELSE I PAS 404 

 BENÆVNELSER PÅ PERSONEL 404 

 BENÅDNING 701 

 BENÅDNINGSANSØGNINGER 701 

 BEREDSKAB 

  -GENERELT 090, 120 

  -SAM, FLV FLY 125 

  -CIVILT 127 

  -APPELLER 090, 120 

  -BESTEMMELSER 090, 120 

  -EMBALLERING AF MATERIEL 606 

  -FORANSTALTNINGER, LOKALE 206 

  -MEDICIN 676 

  -MEDICIN, OPBEVARING AF 676 

  -OPBEVARING AF MATERIALER 615 

  -PLANER 122 

  -STYRKE - FN 096 

 BEREGNERBORD TIL MORTERER 646 

 BESEJLING AF FREMMED FARVAND 007 

 BESIDDELSER, OVERSØISKE 010 

 BESIGTIGELSESKOMMISSIONER 606 

 BESKADIGELSE AF FORSENDELSER UNDER TRANSPORT 820 

 BESKATNING 

  -GENERELT 073 

  -UNDER TJENESTE I UDLANDET 073 

  -VARER TIL GRØNLAND M.M. 073 

 BESKRIVELSER AF TJENESTEFORMER 408 

 BESKYDNING, ARTILLERI 151, 152, 153 

 BESKYTTELSE 

  -ANLÆG TIL 610 

  -KRIGSRAMTES 130 

  -SANITETSPERSONEL 131 

  -AF CIVILBEFOLKNINGEN I KRIG 132 

  -AF KRIGSRAMTE 130 

  -MOD ABC-MIDLER 127 

  -BEKLÆDNING 628 

  -MASKER 628 

  -PERSONEL 468 

  -PÅKLÆDNING 628 

  -UDRUSTNING 628 

  -PERSONEL (I.H.T. GENEVEKONVENTIONEN 1929) 450 

 BESKÆFTIGELSE 

  -AF ARBEJDSKRAFT 043 

  -I FRITIDEN 491 

  -UDEN FOR STATSTJENESTEN 491 

  -UDEN FOR TJENESTE, MUSIKERE 491 

  -CIVIL UNDER VPL-TJENESTE 491 

  -TERAPI 938 

 BESLAGLÆGGELSE 107 

 BESLAGTJENESTE 667 

 BESPARELSER PÅ BUDGETTET (NAT.) 072 

 BESPISNINGSREGLEMENT 308 

 BESS-OVNE 623 

 BESTEMMELSER 

  -(SAGSTYPE) 308 

  -FORSVARETS ARKIVTJENESTE 321 

  -FOV 280 

  -IKLÆDNING 628 

  -MIL. PERSONELS INDREJSE I FREMMEDE LANDE 404 

  -PRESSE- OG INFORMATIONSTJENESTE 340 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

  -UDLÅN TIL SELVBEKLÆDERE 628 

  -MAGASINERING OG OPBEVARING AF PISTOLER OG VISSE SÆRLIGE 

   UDRUSTNINGSGENSTANDE 647 

  -OPBEVARING AF MASKINPISTOLER 647 

  -UDD. AF BM TIL MIL. KØREDOMMERE 184 

  -BEREDSKAB 120, 206 

  -DOKUMENTSAMLINGER 058 

  -MIL. SPØRGSMÅL 090 

  -SE OGSÅ LOVE 

 BESTILLINGSTILLÆG 566 

 BESTYRELSESPOSTER, PRIVATE ERHVERV 491 

 BESVÆRINGER OVER TILDELTE FORHOLDSKARAKTERER 405 

 BESÆTTELSE AF FJENDTLIGT TERRITORIUM 190 

 BESÆTTELSESSTYRKER 190 

 BESØG AF UDENLANDSKE FARTØJER 202 

 BETALINGSMIDLER, LOVLIGE 076 

 BETJENINGSPERSONEL TIL OMSTILLINGSBORDE 431 

 BETON 621 

 BETONBLANDEMASKINER 635 

 BEVILLINGER 

  -GENERELT 502 

  -SE BUDGETTER OG MIDLER 

  -BEVILLINGSREGNSKAB 542 

 BEVISER 404 

 BEVISMATERIALE, FREMLÆGGELSE I RETTEN 741 

 BEVOGTNING 

  -INDRE 206 

  -YDRE 206 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

  -AF NEDSTYRTEDE FLY 206 

  -AF RADARSTATIONER, DEPOTER 206 

  -OG NÆRFORSVAR AF ETABLISSEMENTER 206 

 BEVOGTNINGSPLANER 122 

 BEVÆBNING 

  -GENERELT 640 

  -FLY 681 

  -KAMPVOGNE 666 

  -PANSERVOGNE 666 

  -SKIBE 690 

  -SE OGSÅ KRIGSMATERIEL 

  -AF VAGTPOSTER 206 

 BEVÆGELSESKRIG 141 

 BEVÆRTERLOVEN 073 

 BEVÆRTERVIRKSOMHED 613 

 BIBLIOTEKARER 431 

 BIBLIOTEKER 304 

 BIBLIOTEKSTJENESTEN 304 

 BIDRAG 

  -TIL BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 610 

  -TIL FINANSLOVEN OG TILLÆGSBEVILLINGSLOVEN 522 

 BILLEDBÅND 625 

 BILLEDER PÅ KVARTERER 493 

 BILLEDHUGGERKUNST 057 

 BILLEDMATERIALE TIL PUBLIKATIONER 344 

 BILLEDSTOF FRIGIVELSE AF 345 

 BIOFYSIK 990 

 BIOGRAFI 990 

 BIOGRAFIER 404 

 BIOGRAFISKE OPLYSNINGER 404 

 BIOKEMI 990 

 BIOKEMIKERE 477 

 BIOLOGI 

  -GENERELT 992 

  -GAS 602 

 BIOLOGISK KRIGSFØRELSE 145 

 BIRD STRIKE COMMITTEE MEETINGS 152 

 BIVEJE 618 

 BJERGE 028 

 BJERGELØN 730 

 BJERGKRIG 

  -GENERELT 148 

  -UDDANNELSE I 176 

 BJERGNING 730 

 BJERGNINGSKOMPAGNIER 242 

 BJERGNINGSKURSUS 182 

 BJERGNINGSKØRETØJER 662 BLADE 

  -GENERELT 344 

  -MILITÆRE 344 

 BLADFORLÆGGERE 344 

 BLAFNING I GARNISONEN 721 

 BLANKETFORVALTNING 604 

 BLANKETTER 626 

 BLIKKENSLAGERE 431 

 BLIKKENSLAGERMATERIEL 621 

 BLINKLANTERNER 657 

 BLINKLYS TIL KABELVOGNE 061, 660 

 BLODDONORER 

  -GENERELT 910 

  -PLAN 930 

  -TYPE PÅ IDENTITETSMÆRKER - SE IDENTITETSMÆRKERS PRÆGNING 404 

  -TYPE 910 

  -TYPEBESTMMELSE 917 

 BLOKADE, FLÅDE 153 

 BLY OG LEGERINGER 603 

 BLYANTER 626 

 BLYMINER, MESTERVIG 031 

 BLÆK 626 

 BLÅSYRE 648 

 BLÅTRYK (SAGSTYPE) 390 

 BLÅTRYK (SOM PROCES) 373 

 BLÅVAND RADIO 658 

 BM-SKOLE, HJEMS. EFTER AFGANG I UTIDE 244 

 BM-SKOLES DELTAGELSE I ØVELSER 244 

 BO HJEMME, TILLADELSE TIL 494 

 BOD VED KONTRAKTOPHÆVELSE 567 

 BOGFORLÆGGERE 631 

 BOGHOLDER 622 

 BOHAVE, FORSENDELSE AF 820 

 BOKSNING, SE IDRÆT 

 BOLIGADMINISTRATION, MIL. 613 

 BOLIGER 613 

 BOLIGINDSKUDSLÅN 566 

 BOLIGTJENESTETELEFON 313 

 BOLVÆRKER 617 

 BOMBARDEMENT 

  -ARTILLERI- 151, 152, 153 

  -FLÅDE, ØVELSER I 174 

 BOMBE 

  -FLY 683 

  -FÆSTER 681 

  -MANDSKAB 462 

  -PILOTER 462 

  -PLADSER 610 

  -TOGTER 152 

  -UDLØSNINGSMANDSKAB 462 

  -ØVELSESTERRAINER 610 

 BOMBER 

  -GENERELT 641 

  -ATOM- 643 

  -BRAND- 648 

  -BRINT- 643 

  -USKADELIGGØRELSE AF 641 

 BOMBNING, STRATEGISK 152 

 BONEVOKS 623 

 BONUS 

  -TIL FRIVILLIGE 562 

  -ORDNING 562, 564 

  -RAPPORTERING 542 

 BORDHOLD, TILSKUD TIL 566 

 BOREMASKINER 636 

 BORGERLIGE RETTIGHEDER I ALM. 013 

 BORGERLIGT OMBUD 013 

 BORGERSKAB 013 

 BORTKOMST 

  -ARKIVALIERS 321 

  -FORSENDELSERS 826 

  -MATERIELS 607 

  -DOKUMENTER 321 

  -AF IDENTITETSKORT 404 

  -AF VÅBEN 647 

 BORTLODNING 056 

 BORTSALG AF AFFALDSTRÆ 605 

 BOTANIK 994 

 BOUILLON 627 

 BRANDBOMBER 648 

 BRANDE 

  -BRANDFORSIKRING 592 

  -I STATENS BYGNINGER + LØSØRE 610 

 BRANDFARLIGE STOFFER SOM LADNING 821 

 BRANDFORANSTALTNINGER, PRINCIPIELT 206 

 BRANDRØR 642 

 BRANDSIKRING 

  -GENERELT 206 

  -BESTEMMELSER FOR 206 

  -PERSONEL TIL 468 

 BRANDSLUKNING 

  -GENERELT 206 

  -CIVILT BRANDVÆSEN 061 

  -UDSTYR TIL 633 

  -KØRETØJER 664 

  -MATERIEL 633 

 BRANDSTIFTENDE MIDLER 648 

 BRANDVÆSEN, PERSONEL VED M OG S 466 

 BREVDUER 667 

 BREVDUETJENESTE 302 

 BREVE (SAGSTYPE) 398, 390 

 BREVPAPIR MED PÅTRYKT HOVED 626 

 BREVSKOLEKURSUS 244 

 BREVSKOLEUNDERVISNING 244 

 BRILLER 678 

 BRINTBOMBER 643 

 BRISANTE SPRÆNGSTOFFER 

  -GENERELT 642 

  -SOM LADNING (FRAGT) 821 

 BROAFGIFTER 848 

 BROBYGNING 618 

 BROCHURER (SAGSTYPE) 390 

 BROER 

  -FAST UNDERSTØTTEDE 618 

  -JERNBANE- 618 

  -KAPACITET OG BÆREEVNE 618 

  -PERMANENTE 618 

  -PONTON 618 

 BROFORBINDELSE OVER LILLEBÆLT - SE LILLEBÆLTSBRO 

 BROHOVEDER (LANDINGSOMRÅDER FOR AMFIBIEOPERATIONER) 150 

 BROKLASSE PÅ KØRETØJER - SE AFMÆRKNING AF KØRETØJER 660 

 BROKLASSER 122, 618 

 BROKLASSIFICERING 122 

 BROLÆGNINGSMASKINER 635 

 BRUG AF BEVILGEDE MIDLER 533 

 BRUGERVEDLIGEHOLDELSE 607 

 BRUGSPLANER FOR KASERNER 611 

 BRYDNING, SE IDRÆT 

 BRYSSELPAGTEN 005 

 BRÆNDING-ARKIVSAGER 321 

 BRÆNDSEL 

  -GENERELT 624 

  -KULSTOFFER TIL INDUSTRIFORBRUG OG OLIEPR. 624 

  -OLIE 624 

 BRÆNDSELSRAPPORTER FRA SKIBENE 624 

 BRÆNDSTOF 

  -BRÆNDSTOFSYSTEMER FOR FLY 681 

  -TANKNING I LUFTEN 624 

  -TANKNING UNDER TRYK 624 

  -ANLÆG 615 

  -SLANGER 624 

  -TANKVOGNE 662, 668 

  -UDSKILLER 624 

 BRØD 627 

 BRØDAFFALD, ANVENDELSE AF 627 

 BTCB (KALDESIGNALER) 315 

 BUDGET, GENERELT 501 

 BUDGETTER 

  -GENERELT 501 

  -FÆLLESREGLER FOR STATENS BEVILLINGSADMINISTRATION 072 

  -FORSVARETS BEVILLINGSLOVE OG FORARBEJDE HERTIL 501 

  -SÆRLIGE BEVILLINGER OG FORARBEJDE HERTIL 502 

  -DET INTERNATIONALE BUDGET 510 

  -NATIONALE BIDRAG TIL DET INTERNATIONALE BUDGET 521, 522 

  -BRUG AF BEVILGEDE MIDLER 533 

  -REGNSKAB MED BEVILGEDE MIDLER 540 

  -SE IØVRIGT MIDLER 

 BUGSERBÅDE 690 

 BUGSERING 848, 046 

 BUGTER 022 

 BUKSEVIDDE, GARNISONSBUKSER 628 

 BULDOZERS 

  -BLOKVOGNE 663 

  -FORDELING AF 663 

  -TIL CIVILT ARBEJDE 663 

 BUNKERS 

  -GENERELT 612 

  -ANLÆG 612 

 BUSBEFORDRING 831 

 BUSSER 661 

 BYARRANGEMENTER-STÆVNER M.V. MED OPVISNING FRA FLV 341, 187 

 BYER 

  -GENERELT 021 

  -ÅBNE 105 

 BYGGEARBEJDER 

  -GENERELT 610 

  -BLIKKENSLAGER-RØRLÆGGERARB. 610 

  -MODSTANDSDYGTIG KONSTRUKTION 610 

  -MURVÆRK 610 

  -OPVARMING 610 

  -PUDSNING OG UNDERLAG FOR PUDS 610 

  -STÅLKONSTRUKTION 610 

  -TRÆKONSTRUKTION 610 

  -UDSTYR TIL 635 

 BYGGEÆNDRINGER 610 

 BYGNING 

  -AF FLYVEPLADSER 616 

  -ASFALTARBEJDER, UDSTYR TIL 635 

  -PERSONEL BESKÆFTIGET MED 431 

 BYGNINGER 

  -AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

  -¬FOR MIL. HOVEDKVARTERER 612 

  -KASERNER, SKOLER M.V. 610 

  -ANLÆG OG UNDERBR. ETC. 610 

 BYGNINGSFORSLAG 610 

 BYGNINGSMATERIALER 621 

 BYGNINGSTEKNISKE PERSONEL 431 

 BYTNING AF LAGNER, HÅNDKLÆDER, UNDERTØJ 628 

 BØDER 

  -GENERELT 567, 722 

  -FÆRDSELSFORSEELSER 722 

  -INDDRIVELSE 567 

 BØGER 

  -(SAGSTYPE) 344 

  -FORFATTERE AF 344 

  -FORLÆGGERE AF 344 

  -FORSYNING MED 308 

  -FRIGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL 341 

  -GENNEMGANG AF 344 

 BØJLER TIL CIVILT TØJ 622 

 BØRS, FONDSBØRS 075 

 BØRSTER 622 

 BÅDE, SE SKIBE 690 

 BÅKEP 

  -GENERELT 658 

  -RADAR- 658 

  -RADIO- 658 

  -ROTERENDE LYD- 658 

 BÅNDOPTAGELSER (SAGSTYPE) 345 

 BÅNDOPTAGER 

  -GENERELT 625 

  -LYDBÅND TIL UNDERVISNINGSBRUG 346 

 BÅNDSAV 636 

 C 

 C-RATIONER 627 

 CAFETERIER 

  -GENERELT 613 

  -ORDNING 627 

  -SPISEAFSNIT 613 

 CAMOUFLAGEMALING AF ANLÆG 127 

 CAMOUFLERING 

  -AF FLY 680 (127) 

  -AF JORDUDSTYR 127 

  -AF BYGNINGER 127 

 CARNEGIEFOND, INDSTILLING TIL 056 

 CAT TJENESTE (CENTRALISERET AMMUNITIONSTJENESTE) 182 

 CATALINAMASKINER 687 

 CCIR(INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE COMMITTEE) 008 

 CCTP (PLANLÆGNINGSRÅD FOR TRANSPORT) 212 

 CEI (SHAPE COMMUNICATION ELECTRONICS INSTRUCTION) 310 

 CEMENT 621 

 CENSORER 

  -GENERELT 463 

  -INSTRUKTØRER 463 

  -TIL SKOLER 463 

  -VEDERLAG 564 

 CENSUR 

  -GENERELT 358 

  -PERSONEL 466 

 CENTRALFORENINGEN FOR SENIORSERGENTER OG STAMPERSONEL 495 

 CENTRALISERET FLYTANKNINGSTJENESTE 624 

 CENTRALKABELKARRER 652 

 CENTRALORGANISATIONEN AF CIVILE TJENESTEMÆND 495 

 CENTRALT NATO-ORGAN FOR RESERVEDELE (PERSONEL) 403 

 CENTRALT TALSMANDSKURSUS 180 

 CENTRALURANLÆG 313, 622 

 CEPO (SHAPE COMMUNICATION ELECTRONICS PLANNING DIREKCT) 310 

 CEREMONI 

  -GENERELT 202 

  -TRADITIONER OG HØJTIDELIGHOLDELSE 202 

 CERTIFIKATER (SAGSTYPE) 404 

 CHEANNEL COMMITTEE (CC) 216 

 CHAUFFØRER 468 

 CHECKS 

  -GENERELT 542 

  -FULDMAGT 542 

  -INDLØSNING AF 542 

 CHEFSKONFERENCER 203 

 CHEFSORDRER 390 

 CHEFSTILLINGER 475 

 CHEFTIMER 180, 184, 171 

 CIFFER 

  -GENERELT 318 

  -SE OGSÅ LØNSKRIFT OG KODER 

 CIGARETTER 627 

 CIRKULÆRER (SAGSTYPE) 390 

 CISM (IDRÆTSARRANGEMENTER) 187, 491 

 CIVIL 

  -FORSYNINGSTJENESTE, ADMINISTRATION AF 194 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

  -ARBEJDSKRAFT, ANVENDELSE AF 431 

  -ARBEJDSKRAFT, AVERTERING EFTER 431 

  -ARBEJDSOPGAVE UDFØRT AF IGTR SÆRLIGE MAT. 660 

  -BEFLYVNING AF DANSKE FSN 117 

  -FØRERBEVIS 404 

  -STRAFFE 720 

  -TEKNIKERE 431 

  -UDDANNELSER FOR STAMPERSONEL 493 

  -LUFTFART 048 

  -OG MIL. JURISDIKTION, PROBLEMER VEDR. 708 

 CIVILE 

  -ANLIGGENDER, MIL. ADMINISTRATION AF 190 

  -ANLIGGENDER, OVERENSKOMSTER VEDR. 190 

  -DOMSTOLE 014 

  -FUNKTIONÆRER, SE CIVILT PERSONEL 

  -ORGANER, SIGNALFORBINDELSE MED 310 

  -POLITIKORPS OG -STYRKER 061 

  -SELSKABER ETC. 050 

  -UNDERVISNINGSANSTALTER 053 

  -ARBEJDSOPGAVER UDFØRT AF MIL. BULDOZERE - SE BULDOZERE 660 

  -FIRMAER, HENVENDELSER FRA 604 

  -KØRELÆRERE 431 

  -KØRELÆRERE, UDSTATIONERING 431 

  -LUFTFARTØJERS GENNEMFLYVNING AF TERMINALOMRÅDER 048 

  -MYNDIGHEDERS SIGNALMIDLER 310 

  -PERSONERS DELTAGELSE I KOSTFORPLEJNING 627 

  -TRANSPORTMIDLER, MIL. ADMINISTRATION AF 196 

 CIVILFORSVAR 

  -GENERELT 127 

  -KORPSET 127 

  -STYRELSEN 127 

  -MIL. PERSONEL TIL 127 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER GENERELT 122 

 CIVILINGENIØRER, BENÆVNELSE I UDLANDET 431 

 CIVILMEKANIKERE, ARBEJDSTID 201 

 CIVILREGION IV, UDLÅN AF OFF. AF HÆREN 403 

 CIVILRET 

  -GENERELT 012 

  -CIVIL LOVGIVNING 012 

 CIVILT 

  -ARBEJDE UDFØRT AF MIL. (PROTEST MOD) 013 

  -PERSONELS STATUS UNDER KRIGSFORHOLD 007 

  -BRANDVÆSEN 061 

  -ERHVERV VED SIDEN AF TJ. 491 

 CIVILT PERSONEL 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 438 

  -AFSKED EFTER ANSØGNING 438 

  -AFSKED PÅ GRUND AF ALDER 438 

  -AFSKEDIGELSE UDEN ANSØGNING 438 

  -ANBEFALINGER FOR 408 

  -ANNULLERING AF KONTRAKTER 438 

  -ANSÆTTELSE 431 

  -ANSØGNINGER OM ANSÆTTELSE 431 

  -ANTAGELSE 431 

  -BEFORDRING 814 

  -BESKYTTELSE I KRIGSTID 132 

  -DUELIGHED 405 

  -EVAKUERING 128 

  -FORFREMMELSE 431 

  -GENANSÆTTELSE 431 

  -LØNNING TIL 563 

  -LØNNINGSKLASSER 563 

  -MORAL, VELFÆRD 490 

  -STAMOPLYSNINGER 401 

  -TILDELING 431 

  -TJENESTEATTESTER 408 

  -TJENESTEFORMER 408 

  -TJENESTESTATUS 408 

  -UDVÆLGELSESKOMITEER 430 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 430 

 CIVILT RETSVÆSEN, LOV OG ORDEN, ADMINISTRATION AF 193 

 CIVILT STATSARBEJDE, MILITÆRNÆGTERE 428 

 CIVILUNDERVISNING 493 

 CIVILUNIFORM 628 

 CLEARING AF PERSONEL 358 

 CM 55 (151) (FINAL) BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 COBRA (SE OGSÅ PANSERVÆRNSRAKETENHEDER) 644 

 COMLANDJUT, KORRESPONDANCE ENGELSK 225 

 COMMANDO - OPERATIONER 151, 152, 153 

 COMMANDOS, UDDANNELSE AF 183 

 COMMITTEE ON EUROPEAN AIRSPACE COORDINATION (CEAS) (AC-92) 211 

 COMMON USER ITEM 604 

 COMMON USER ITEMS LISTS 122 

 CONSUL, NAVIGATIONSSYSTEM 658 

 COSMIC 

  -ARKIVER 358 

  -BESTEMMELSER 358 

  -PERSONEL 358 

 COST-SHARING PROGRAM 690 

 COWES WEEK 491 

 CPX ØVELSER 171 

 CRICKET, SE IDRÆT 

 CUI AMMO 641 

 CURRICULUM VITAE 006 

 CYANBRINTE 648 

 CYANKLORID 648 

 CYKLER 661 

 CYKLESTIER 618 

 CYPERN, FN-KOMMANDO 096 

 CYTOLOGI 990 

 D 

 DAGBLADE, AVISER 344 

 DAGBØGER (SAGSTYPE) 301 

 DAGLIG MELDING 626 

 DAGPENGEFONDEN 563 

 DAGPENGESATSER/DOBB. HUSFØRELSE/UDSTATIONERINGSGODTG. 566 

 DAGRENOVATION 067 

 DALE 028 

 DAMPKEDLER 634 

 DANCON-UNFICYP 096 

 DANGER AREA 610 

 DANMARKS 

  -FINANSBUDGET 072 

  -FINANSLOV 072 

  -INGENIØR AKADEMIET 050 

  -SAMFUNDET, ASSISTANCE TIL 056 

 DANNEVIRKE 051 

 DANSK 

  -FILM OG BILLEDBÅND 625 

  -MANAGEMENT CENTER 181 

  -MILITÆRFLYVNINGS HISTORIE, GEN. 333 

 DANSKE 

  -CIVILE FLYVEHAVARIER 152 

  -ENHEDERS BESEJLING AF FREMMED FARVAND 007 

  -GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER 050 

  -LOVE OG ANORDNINGER FOR LUFTFART OG FLYVNING 152 

  -MIL. FLYVEHAVARIER 152 

  -PILOTERS FLYVNING MED ALLE MIL. FLY 152 

 DANSKUNDERVISNING 493 

 DATA 

  -CENTRALEN 201 

  -BEHANDLING 201 

  -BEHANDLINGSMATERIEL 651 

  -MATERIEL, BEHANDLING AF 201 

 DE FORENEDE NATIONER ORG. I ALM. 008 

 DECCAANLÆG 

  -GENERELT 612 

  -ORGANISATION 317 

 DEFENCE COLLEGE, NATO 170 

 DEFENCE PRODUCTION BOARD, NATO 212 

 DEFINITIONER 

  -GEOGRAFISKE OMRÅDE 306 

  -ORD OG UDTRYK 306 

 DEFINITIONS OF MILITARY TERMS IN LOGISTIC PLANNING 607 

 DEKORATIONER 

  -GENERELT 406 

  -TIL ENKELTPERSONER 406 

  -TIL ENHEDER 406 

 DEKORATIONSVÅBEN 051 

 DELEGERING AF FORVALTNINGSOPGAVER 201 

 DELTAGELSE I ØVELSER 170 

 DELTIDSARBEJDE 410 

 DELTIDSTJENESTE, AFLØNNING UNDER 561 

 DEMOBILISERING 108 

 DEMOKRATI 016 

 DEMOLERING 122 

 DEMONSTRATION 

  -KRIGSMATERIEL 607 

  -VÅBEN 607 

 DEPARTEMENTER 011 

 DEPLOYERING AF FLY 114 

 DEPONERING AF MIDLER 507 

 DEPOT 

  -FOR FORSYNINGER 615 

  -MAGASINER 615 

  -FORVALTERE 431 

  -OFFICERER 464 

  -OVERSIGT 615 

  -PERSONEL VED MOBILISERING 464 

  -SKIBE 697 

 DER NORDSCHLESWIGER - SE TYSKE MINDRETALS AVIS 344 

 DERMATOLOGER 467 

 DERMATOLOGI 937 

 DESIGNERING 401, 403 

 DESIGNERINGSBEVIS 401 

 DET 

  -CENTRALE PERSONREGISTER (CPR) 404 

  -NORDATLANTISKE RÅD 211 

  -EUROPÆISKE PLANLÆGNINGSRÅD FOR LANDTRANSPORT 217 

 DETONATORER 642 

 DIAGRAMMER (SAGSTYPE) 390 

 DIESELKØRETØJER, OMSKOLING TIL 180 

 DIESELOLIE 624 

 DIGER 028 

 DIKTAFONER 631 

 DIKTAFONOPTAGELSER (SAGSTYPE) 390 

 DIKTATORER 472 

 DIKTERMASKINER 631 

 DIPLOMATER 474 

 DIPLOMATER, BESØG AF 474 

 DIPLOMATI 006 

 DIPLOMER 407 

 DIREKTIV FOR LOGISTIC-TJENESTEN I SVN 607 

 DIREKTIVER (SAGSTYPE) 390 

 DIREKTIVER SHAPE 225 

 DISCIPLIN 

  -GENERELT 720 

  -ARREST 711 

  -BØDER 722 

  -DISCIPLINARMIDLER 722 

  -FÆNGSEL 722 

  -MORAL 721 

  -MORALBRUD 721 

  -OPFØRSEL 721 

  -ORDENSBRUD 721 

  -RETNINGSLINIER 720 

  -STRAF 722 

 DISCIPLINARBOG 722 

 DISLOCERING 114 

 DISPLACED PERSONS 453 

 DISTINKTIONER 628 

 DIÆTFORSKRIFTER 902 

 DOBBELT HUSFØRELSE, TRANSPORTUDGIFTER 566 

 DOK/HRN 122 

 DOKUMENTATION, HISTORISK 335 

 DOKUMENTER, SE ARKIVALIER 

 DOKUMENTSAMLINGER 

  -BESTEMMELSER VEDR. 058 

  -INSTITUTIONER, F.EKS. RIGSARKIV 

  OG LIGN. 058 

  -NATIONALE 058 

 DOMETRAINERE 625 

 DOMME 723 

 DOMSTOLE CIVILE 

  -GENERELT 014 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 193 

 DOMSTOLE MILITÆRE 

  -GENERELT 723 

  -BEVISMATERIALE 723 

  -DOMME 723 

  -JURIDISK BISTAND 723 

  -KRIGSRETTER 724 

  -KRIGSRETTER, SÆRLIGE 724 

  -KRIGSRETSORDRER 724 

  -PROCES 723 

  -RETSBEHANDLING 723 

  -RETTENS MEDLEMMER 723 

  -RETTENS OPLØSNING 723 

  -RETTENS SAMLING 723 

  -SIGTELSER 723 

  -STANDRETTER 724 

  -UNDERSØGELSES- 726 

 DOMUDSKRIFTER 741 

 DONORER 910 

 DOZERUDSTYR TIL KVG 666 

 DRAPERIER 622 

 DREJEBÆNKE 636 

 DREJESTØJ 628 

 DRIFTSRAPPORTER FOR TMEK 201 

 DRIFTSREGNSKABER 542 

 DRIKKEVAND 627 

 DRIKKEVARER 627 

 DRIVMIDDEL 

  -ANLÆG 615 

  -DIREKTIVER 624 

 DRIVMIDDELANLÆG, CIVILE 047 

 DRIVMIDDELPARK 615 

 DRIVMIDDELTJENESTE UNDER FELTFORHOLD 624 

 DRIVMIDDELTJENESTE 624 

 DRONNINGENS FØDSELSDAG 202 

 DRONNINGER 472 

 DROSKER 661 

 DROSKETJENESTE 831 

 DRUKNEULYKKER 963 

 DRUKNING AF AMMUNITION 641 

 DUELIGHED 

  -PERSONEL 405 

  -DUELIGHEDSBEDØMMELSER 405 

  -FLYVEPERSONELLETS FÆRDIGHED 405 

  -FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

  -FORTROLIGE UDTALELSER 405 

 DUELIGHEDSSKYDNING 187 

 DUGE 622 

 DUPLIKATORER 631, 632 

 DUPLIKERING 308 

 DUPTANG TIL LINIETASKE MED PAKN. 636 

 DUSØR FOR BJERGEDE GENSTANDE 566 

 DUSØRER 566 

 DYBDEBOMBER 

  -GENERELT 645 

  -ØVELSER MED 173, 174 

 DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER 627 

 DYBFROSTRUM PÅ KASERNER 613 

 DYBFRYSERE TIL CAFETERIER 622 

 DYKKEFELTER 118 

 DYKKERE 

  -JOURNALER 390 

  -SYGF. BEHANDLING AF 911 

  -UDSTYR 633 

 DYR 

  -GENERELT 667 

  -BREVDUER 667 

  -FODER 667 

  -FORSYNINGER 667 

  -HESTE 667 

  -HUNDE 667 

  -STALDUDSTYR 667 

  -SUNDHEDSTILSTAND 952 

  -UDRUSTNING TIL 667 

 DYRKNING AF KORN OG FRUGT 032 

 DYRLÆGER 467 

 DYRLÆGETJENESTE 952 

 DYSEKANON, OMSKOLING 183 

 DYSEKANONER 464 

 DÆKKETØJ 622 

 DÆKNAVNE 306, 316 

 DÆKNINGSENHEDER 113 

 DØDE 

  -GENERELT 970 

  -BEGRAVELSER 973 

  -EFFEKTER TILHØRENDE 974 

  -FORHOLD VEDR. 970 

  -IDENTIFICERING 972 

  -TRANSPORT 818 

  -SE OGSÅ TAB 

 DØDSFALD 

  -GENERELT 970 

  -CIVILT PERSONEL, NATURLIGE ÅRSAGER 438 

  -CIVILT PERSONEL P.G.A. TILSKADEKOMST 438 

  -ERSTATNINGSKRAV I FORB. MED 735 

  -I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -OFFICERSPERSONEL 418 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 428 

  -SE OGSÅ TAB 

 DØGNTILLÆG 564, 566 

 DØGNTILLÆG/AFSPADSERING 566 

 DØGNTJENESTE 564, 566, 201 

 DØRPLADER 622 

 DÅSEÅBNER 622 

 E 

 EDB 

  -KURSUS 181 

  -PERSONEL 464 

  -RAPPORTERING 380 

  -KOORDINERING AF ANVENDELSE 380 

 EDDIKE 627 

 EENGANGSKANYLER, -SPRØJTER, HANDSKER 672 

 EENGANGSSERVICE 623 

 EENMANDSKOGERE 628 

 EFFEKTDEPOT (PLANLÆGNING) 122 

 EFFEKTER, DØDES 974 

 EFIT (SIGNAL- OG ELEKTRONISK) 650 

 EFTERGIVELSE AF ERSTATNINGSBELØB 732 

 EFTERINDTÆGT 560, 561, 562, 563 

 EFTERKASSATIONER 902 

 EFTERLYSNING 

  -BORTGÅEDE VPL 482 

  -MATERIEL M.V. 607 

 EFTERLYSTE PERSONER 482 

 EFTERLØN VED RATIONALISERING 560 

 EFTERRETNINGS 

  -KANALER 351 

  -KILDER 351 

  -METODER STANDARDISERING AF 350 

  -NET 350 

  -OVERSIGTER 350 

  -PERSONEL 466 

  -RAPPORTER 350 

  -SAMMENDRAG 350 

  -SYSTEMER 350 

  -OG SIKKERHEDSTJENESTE 350 

  -INDSAMLING AF 350 

  -OPSNAPPELSE AF 358 

  -ORDNING AF 358 

  -SAMMENLÆGNING AF 351 

  -VIDREGIVELSE AF 350 

 EFTERRETNINGSMATERIEL 651 

 EFTERRETNINGSSKRIVELSER, ANTAL BEGRÆNSES 305 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -FLYVEVÅBNETS 351 

  -FOTOGRAFISK 352 

  -HÆRENS 351 

  -KONTRA- OG PRINCIPPER 357 

  -KONTRA- NATIONAL 358 

  -KONTRA- ALLIERET 358 

  -LAND 351 

  -LUFT 351 

  -POLITISK 353 

  -REKOGNOSCERING 353 

  -SIGNAL 356 

  -STRATEGISK 353 

  -SØVÆRNETS 351 

  -TEKNISK 354 

  -TOPOGRAFISK 355 

  -ØKONOMISK 353 

 EFTERRETNINGSVIRKSOMHED, SIKRING AF ALLIERET 358 

 EFTERRETNINGSVURDERINGER 350 

 EFTERSYN 

  -MATERIEL 606 

  -SE OGSÅ INSPICERING 

 EFTERSØGNINGS- OG REDNINGSTJENESTE 061 

 EFTERSØGNINGSAKTIONER PÅ SØEN 061 

 EFTERTJENESTE 408, 428 

 EGET KØRETØJ, BENYTTELSE AF 566 

 EGNETHED, SE DUELIGHED 405 

 EJENDOM 

  -FASTE 611 

  -KONTROL MED ALLIEREDE STATSBORGERS EJENDOM I KRIGSTID 107 

  -MIL. BESLAGLÆGGELSE AF NATIONAL 107 

  -MIL. BESLAGLÆGGELSE AF PRIVAT 107 

  -RETTIGHEDER VEDR. INTERNATIONAL 107 

  -UDSKRIVNING AF PRIVAT ELLER NATIONAL 107 

  -ØDELÆGGELSE AF, NØDVENDIGGJORT AF MIL. HENSYN 107 

  -SE OGSÅ FAST EJENDOM 

  -ERSTATNINGSKRAV VEDR. BESKADIGELSE 733 

  -TAB 733 

  -ØDELÆGGELSE 733 

 EJENDOMSRETTIGHEDER 

  -I FREDSTID 013 

  -I KRIGSTID 107 

 EJENDOMSSKATTER, SE SKATTESPØRGSMÅL 073 

 EKA-STATUS 690 

 EKOPERL (OLIEBEHANDLINGSMIDDEL) 624 

 EKSAMENSBEVIS 390 

 EKSAMINER TIL KONSTATERING AF UDDANNELSENS EFFEKTIVITET 187 

 EKSERCERPLADSER 610 

 EKSPERIMENTER 601 

  -GENERELT 601 

  -SE OGSÅ PRØVNING 

 EKSPLOSIVSTOFTAVLER 642 

 EKSPORT 

  -GENERELT 042 

  -FORBUD (ØKONOMISK KRIGSFØRELSE) 144 

  -ULOVLIG 042 

  -AFGIFTER 073 

  -KONTROL 042 

 EKSPRESFORSENDELSER 822 

 EKSPROPIATION 013, 107 

 EKSTRA 

  -ARBEJDE, BETALING FOR 566 

  -NØGLER TIL AMM. MAGASINER 621 

  -ORDINÆR INDKALDELSE 400, 401 

  -ORDINÆR INDKVARTERING 114 

 EKSTRAPORTIONER 627 

 ELEKTRICITET (FYSIK) 991 

 ELEKTRICITET 624 

 ELEKTRISK 

  -AFLYTNING 316 

  -KRAFT 624 

  -LYS 624 

  -OPSNAPPELSE 350 

  -UDSTYR 622 

 ELEKTRISKE 

  -APPARATER 622 

  -INSTALLATIONER 622 

  -LEDNINGER 622 

  -SIGNALFORBINDELSER 312 

  -SE OGSÅ UNDER ELEKTRONISKE MIDLER 

  -MÅLEINSTRUMENTER 651 

 ELEKTRONISK 

  -KRIGSFØRELSE 146 

  -KRIGSFØRELSE, UDDANNELSE I 175 

  -REKOGNOSCEREING 352 

  -BEHANDLING - SE DATAMATERIEL 201 

  -DATABEHANDLING 201 

  -RAPPORTER 201 

  -DATABEHANDLING RECORDS (LØNNING) 201 

  -KRIGSFØRELSE (EMC) 146 

  -MIDLER I ALM. 312 

  -SIGNALANLÆG M.V. 651 

  -KURSUS (FAK) 180 

  -MATERIEL 651 

  -FORSKNING OG UDVIKLING 650 

  -STANDARDISERING 650 

 ELEKTRONISKE 

  -FORHOLDSREGLER, VILDLEDENDE 146 

  -MIDLER, GENERELT 312 

  -FJERNSKRIVNING/-SKRIVERE 312 

  -FJERNSYN 315 

  -RADAR 317 

  -RADIO 315 

  -TELEKONFERENCER 312 

  -TELEX 314 

  -UDVIKLING 312 

  -SE OGSÅ SIGNAL 

  -SIGNALANLÆG 651 

 ELEKTRONIK 602 

 ELEVATORER 635 

 ELK T-PLAN 122 

 ELTEKNISKE UDD. (42-FELTET) 182 

 EMALJE 621 

 EMBALLAGE 623 

 EMBARGO 144 

 EMBLEMER PÅ UNIFORMER 628 

 EMERGENCY DEFENCE PLAN (EDP) 127 

 ENCRYPTED TRAFFIC REPORT 316 

 ENEKAMMER PÅ RUTEBÅDE 810 

 ENERGIKILDER FOR INDUSTRIEN 624 

 ENGELSKUNDERVISNING 493 

 ENKADRERING 402 

 ENKELTMANDSUDRUSTNING 628 

  -SE I ØVRIGT DE ENKELTE MATERIELKATEGORIER 

 ENKELTPERSONERS 

  -FORHOLD, LOVBESTEMMELSER VEDR. MIL. 714 

  -RETTIGHEDER I KRIGSTID 106 

 ENKEPENSION (MIL.) 564 

 ENKEUNDERSTØTTELSE 566 

 EPIDEMISKE SYGDOMME 

  -FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED 913 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

 ERFARINGER 

  -KRIGSOPERATIONER 170 

  -LANDKRIGSFØRELSE 170 

  -LUFTKRIGSFØRELSE 170 

  -SØKRIGSFØRELSE 170 

  -TAKTISKE 170 

 ERHVERVSLIVET, LEDENDE REPRÆSEN-FOR 476 

 ERHVERVSOPLYSNING 493 

 ERHVERVSPRAKTIK 493 

 ERHVERVSVEJLEDNING 

  -GENERELT 793 

  -UNGDOMMEN I VORT FORSVAR 341 

 ERKLÆRINGER 

  -BEEDIGEDE 741 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -OM CIVIL UDDANNELSE 493 

 ERNÆRING 627 

 EROSIONSKONTROL 032 

 ERSTATNING (LØN) 567 

 ERSTATNING EFTER ULYKKESTILF. 735 

 ERSTATNINGSANSKAFFELSER AF MOTORKØRETØJER 660 

 ERSTATNINGSKRAV 

  -FORDRINGER OG RETSFORFØLGELSE 730, 732 

  -I FORB. MED TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD 735 

  -M.M. FOR PERSONEL PÅ UDENLANDSKE KURSER 731 

 ERSTATNINGSTJENESTE, FRITAGELSE FOR 428 

 ESTANDARTER 202 

 ETNOLOGI 052 

 ETNOLOGISKE FORHOLD 052 

 EUFORISERENDE STOFFER - SE STOFMISBRUG 912 

 EUROGROUP TRÆNINGSKONFERENCER 171 

 EUROPADAG 202 

 EUROPAS FORSVAR 

  -GENERELT 124 

  -IKKE-NATO DELTAGERE I 121 

 EUROPEAN 

  -COMMUNICATION COORDINATION COMMITTEE (ECCC) 216 

  -LONG LINES AGENCY (ELLA) 216 

  -RADIO FREQUENCY AGENCY (EFRA) 216 

  -RADIO FREQUENCY AGENCY, LONDON 001 

 EVAKUEREDE 453 

 EVAKUERING 

  -ARKIVALIER 328 

  -CIVILBEFOLKNINGEN 128 

  -CIVILT PERSONEL 128 

  -DØDE 962 

  -FORSYNINGER 128 

  -MIL. PERSONEL 128 

  -PATIENTER 904 

  -PÅRØRENDE 128 

  -SÅREDE 262 

  -UDRUSTNING 128 

 EVAKUERINGSKØRETØJER 666 

 EXCESS-MATERIEL, AFHÆNDELSE AF 605 

 EXERCISE SCHEDULES 170 

 F 

 FABRIKATION 601 

 FABRIKKER 082 

 FAC (FORWARD AIR CONTROLERS) 

  -KURSUS 183 

  -PERSONEL 403 

  -ALO - UDDANNELSE 183 

  -ALO - DELTAGELSE I ØVELSER 173 

 FADERSKABSSAGER 068 

 FAGFORBUND 043 

 FAGFORENINGSPROTEST MOD MIL. ARBEJDE 013 

 FAGLIG TJENESTE 

  -FORSYNINGER OG TRANSPORT FOR LÆGETJENESTEN 670 

  -PLANLÆGNING 600 

  -STANDARDISERING 600 

 FAGLIGE UDFÆRDIGELSER 

  -GENNEMGANG 340 

  -GODKENDELSE 340 

  -RETNINGSLINIER 340 

 FAGOFF, BENÆVNELSE 460 

 FAK, PÆDOGISK KURSUS FOR OFF. 180 

 FAKSIMILESTEMPLER 305 

 FAKTURAER OG REGNINGER 

  -INVENTAR-, BEHOLDNINGS- OG FORSYNINGSREGNSKAB 608 

  -PENGEREGNSKAB 540 

 FALANGISME 016 

 FALDNE I KAMP 962 

 FALDSKRÆRMS- 

  -OPERATIONER 152 

  -SOLDATER 461 

  -MATERIEL 681 

  -UDDANNELSE PÅ OFF. SKOLEN 244 

  -TROPPER 461 

 FALSKMØNTERI 076 

 FAMILIEPLANLÆGNING 056, 490 

 FANER 202 

 FANGELEJRE 738 

 FANGER, MIL. 

  -GENERELT 728 

  -ADMINISTRATION AF 728 

  -SE OGSÅ KRIGSFANGER 

 FAO 008 

 FARETILLÆG 564 

 FARMACI 918 

 FARNBOROUGH-STÆVNER 680 

 FARTSKRIVERE TIL MOTORKØRETØJER 660 

 FARTØJER, SE SKIBE 

 FARVANDE 022 

 FARVANDS 

  -AFLYSNING 046 

  -KRÆNKNING 046 

  -PATRULJERING 126 

 FARVER 621 

 FARVESANS 912 

 FASKINKNIVE 647 

 FAST EJENDOM 

  -GENERELT 611 

  -BESIGTIGELSE 611 

  -FORMÅLET MED ERHVERVELSE 611 

  -FORANDRINGER AF LEJEDE BYGNINGER 611 

  -LEJEAFTALER 611 

  -LEJEMÅL 611 

  -NØDVENDIGHEDEN AF ERHVERVELSE 611 

  -PERSONLIG JURIDISK BISTAND 745 

  -AFHÆNDELSE AF 611 

 FAST TJENESTESTED 564 

 FCH BESØG VED FORSVARETS ENHEDER 205 

 FEDT (SMØREMIDDEL) 624 

 FEDT (SPISE) 627 

 FEJEMASKINER 663 

 FEJLUDSKRIFTER 542 

 FELT 

  -AMBULANCER - KØRETØJER 664 

  -ARTILLERI 646 

  -BAGERIER 622 

  -BEFÆSTNINGSANLÆG 612 

  -BEFÆSTNINGSMATERIEL 621 

  -BORDE - FELTSTOLE 622 

  -FLASKE 628 

  -FORPLEJNINGER 627 

  -GENDARMERI I ORLOVSTOG 721 

  -HÅNKLÆDER 928 

  -KABELVOGNE 662 

  -KOMPAS 628 

  -KOSTINVENTAR 622 

  -KOSTMATERIEL 622 

  -LATRINER 902 

  -LYGTER 628 

  -MÆSSIG INDKVARTERING 114 

  -POSTTJENESTE 301 

  -PRÆSTER 465 

  -PRÆSTER, DESIGNEREDE 403 

  -PRÆSTER, LØNNING TIL 561 

  -PRÆSTORDNING 492 

  -RATIONER 627 

  -REGLEMENT 308 

  -REGNSLAG 628 

  -SIKKERHEDSPERSONEL 466 

  -SKYDEBANER I SKYDETERRAINER 610 

  -SPORTSKURSUS FOR OFF. AF RES. 183 

  -TOG 160 

  -UDRUSTNINGSSKEMAER 600 

  -UNIFORMER 628 

  -ØVELSER 170 

 FEMTEKOLONNEOPERATIONER 150 

 FENDERE 623 

 FERIE 

  -PERSONEL 408 

  -FOR SKOLEDRENGE 068 

  -BESTEMMELSER FOR TIME- OG UGELØNNEDE 563 

  -BØRN 068 

  -DRENGE 068 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

  -HYTTER 611 

  -MÆRKEBØGER 562, 563 

 FERNIS 621 

 FESTER 202, 491 

 FESTLIGHOLDELSE AF DRONNINGENS FØDSELSDAG 202 

 FILM 

  -GENERELT 346, 625 

  -FOTOGRAFISKE PROCESSER, HVORTIL ANVENDES 373 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

  -OPLYSNINGSMIDDEL 346 

  -UDDANNELSESHJÆLPEMIDDEL 625 

  -SE OGSÅ UNDER FOTOGRAFISKE PROCESSER 

  -OG BILLEDBÅND, GENERELT 625 

  -OPTAGELSE 346 

 FILMSAPPARATER 622 

 FILMSPERSONEL 465 

 FINANCIAL AND ECONOMIC BOARD 212 

 FINANS 

  -FOLK 476 

  -LOVE 072 

  -SE OGSÅ UNDER BUDGET, FORSIKRING, LØNNING, MIDLER 

 FINANSIEL LANGTIDSPLANLÆGNING 072 

 FINANSIELLE ANLIGGENDER 

  -INTERNATIONALE 070 

  -MIL. ADMINISTRATION AF CIVILE 192 

  -NATIONALE 070 

  -OFFENTLIGE 070 

  -PRIVAT 070 

 FINANSIERING, FÆLLESNATIONAL 501 

 FINANSLOV, DANMARK 072 

 FINANSLOVFORSLAG (BUDGET) 501 

 FINANSUDVALGETS BESØG PÅ MIL. ETABLISSEMENTER 341 

 FINDELØN - SE HITTEGODS 533, 608 

 FINGERAFTRYK 404 

 FISKERI 

  -GENERELT 034 

  -INSPEKTION 126, 252 

  -KONTROL 034 

  -ANLIGGENDER 040 

  -GRÆNSER, FREMMEDE 007 

 FJENDTLIG 

  -ARBEJDSKRAFT 043 

  -CIVIL LUFTFART 048 

  -HANDEL 045 

  -INDUSTRI 041 

  -KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 357 

  -KULTUREL VIRKSOMHED 050 

  -OFFENTLIG SIKKERHED 061 

  -POST EROBRET 351 

  -STATSFORMUE OG -INDTÆGTER 071 

  -TRANSPORT 047 

  -UDDANNELSE 053 

  -AGENTER 481 

  -ARKIVALIER, EROBREDE 351 

  -FINANSIELLE ANLIGGENDER 070 

  -GEOGRAFISKE FORHOLD 020 

  -KRIGSFANGER, UDNYTTELSE AF 351 

  -NATURRIGDOMME 030 

  -POLITISKE FORHOLD 010 

  -REGERINGER 011 

  -ØKONOMISKE ANLIGGENDER 070 

  -BESAT OMRÅDE, BEFRIELSE 190 

  -MATERIEL. EROBRET 351, 604 

  -MILITÆRT FORSVAR 090 

  -OFFENTLIG VELFÆRD 068 

  -SUNDHEDSVÆSEN 067 

  -TERRITORIUM, BESÆTTELSE AF 190 

 FJERNBETJENINGSSÆT 651 

 FJERNFORBINDELSER (TRÅDFORBINDELSER) 

  -BYGNING AF 656 

  -INFRATRUCTURE 610 

  -MATERIEL 656 

  -PROJEKTER VEDR. TRÅDFORBINDELSER OVER LANGE STRÆKNINGER 656 

  -TILDELING 656 

  -TILVEJEBRINGELSE 656 

  -UDSTYR 656 

 FJERNKENDING 

  -FLYKENDING 125, 354 

  -PANSERKENDING 123, 354 

  -SKIBSKENDING 126, 354 

 FJERNKREDSLØB UDLÆG 311 

 FJERNSKRIVERE 

  -FJERNSKRIVERMATERIEL 656 

  -FJERNSKRIVNING 311 

 FJERNSTYREDE VÅBEN OG RAKETTER 

  -GENERELT 644 

  -PERSONEL TIL BETJENING 461 

 FJERNSYN 

  -GENERELT 315 

  -MATERIEL 653 

  -SOM OPLYSNINGSMIDDEL 343 

  -KOMMENTATORER 343 

  -MANUSKRIPTER 343 

  -OVERSIGTER 343 

  -PROGRAMMER 343 

  -PROGRAMMER, AFLYTNING 343 

  -PROGRAMMER, KONTROL 343 

  -RESUMEER 343 

  -STATIONER 343 

  -UDSENDELSER 343 

  -UDSENDELSER, SIGNALTEKNISKE SPØRGSMÅL 343 

  -UDSTYR 653 

 FJERNSYNSLICENS 073 

 FJERNTELEFONFORBINDELSER, SE FJERNFORFORBINDELSER 

 FJORDE 022 

 FLAG - FANER 202 

 FLAGER 657 

 FLAGUDLÆGNINGSSTEDER 657 

 FLAGMÅL 202 

 FLAGNING 202 

 FLAGREGLEMENT 308 

 FLAGSTÆNGER 622 

 FLAMMEKASTERE 648 

 FLAMMEKASTERPERSONEL 461 

 FLISER SOM BALLAST I TRAKTOR 663 

 FLISER 621 

 FLODANLÆG 617 

 FLODER 022 

 FLUGT- OG UNDVIGE-ØVELSER 173 

 FLUGTVEJE FOR ALLIEREDE KRIGSFANGER 150 

 FLY 

  -BEMANDINGSLISTER 403 

  -DELE TIL 681 

  -EKSPERIMENTER 680 

  -FJERNKENDING 125 

  -KONTROL- OG BETJENINGSUDSTYR 681 

  -MOTORYDELSE 681 

  -MÆRKNING 680 

  -PLADSBESTILLING (ERHVERVSFLY) 853 

  -PLADSBESTILLING (MILITÆRFLY) 852 

  -PRØVER 680 

  -RUTEPLANER (ERHVERVSFLY) 853 

  -RUTEPLANER (MILITÆRFLY) 852 

  -STARTFORBUD 680 

  -TABS- OG UDSLIDNINGSFAKTORER 680 

  -TANKNING I LUFTEN 624 

  -TANKNING UNDER TRYK 624 

  -ULYKKER 680 

  -ULYKKER, OFRE FOR (KAMP) 962 

  -ULYKKER, OFRE FOR (IKKE KAMP) 963 

  -DELTAGELSE AF UDENLANDSKE I ØVELSER 173 

  -DELTAGELSE I CIV. ARRANGEMENTER 187 

  -DELTAGELSE I ØVELSER (KURSUS I TAKTISK FLYSTØTTE) 173 

  -NEDSTYRTNINGER, BEVOGTNING OG FORHOLD TIL PRESSEN 206 

 FLY, DER ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -BOMBE- 686 

  -FJERNSTYREDE 685 

  -HELIKOPTERE 686 

  -JAGER- 684 

  -JET- (DER IKKE ER SÆRLIGT ANGIVET SOM JAGER- EL. BOMBEFLY) 685 

  -MED ROTERENDE VINGER 685 

  -REKOGNOSCERINGS- 687 

  -SKOLE- 687 

 FLY, DER IKKE ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -AMBULANCE- 682 

  -BALLONER 682 

  -FORSØGS 682 

  -GLIDERE 682 

  -IKKE MILITÆRE 682 

  -LUFTSKIBE TIL ØVELSE 682 

  -LUFT/SØ REDNINGS- 682 

  -REKLAMELUFTSKIBE 682 

  -SVÆVEPLANER 682 

 FLY, TRANSPORT 

  -AMFIBIE- 688 

  -FLYVEBÅDE 688 

  -FRAGT- 688 

  -RUTE- 688 

 FLYBEVÆGELSER 117 

 FLYDEDOKKER 617 

 FLYDENDE MAT. UDSKRIVNING AF 106 

 FLYGTNINGE 453 

 FLYKENDING, UNDERVISNINGSMAT. 625 

 FLYOBSERVATIONSTJENESTE, ART 117 

 FLYTRANSPORT 851 

 FLYTRANSPORTERE 660 

 FLYTTEGODTGØRELSE 564, 566 

 FLYVE 

  -BENZIN 624 

  -BLADE, NEDKASTNING 147 

  -CERTIFIKATER 404 

  -DEMONSTRATION 117 

  -DISCIPLIN 720 

  -HAVARI 680 

  -HØJDE UNDER ØVELSER 17 

  -HØJDE 117 

  -KONTROLTJENESTE 262 

  -KORT (SAGSTYPE) 360 

  -MASKINER, SE FLY 685 

 FLYVEMATERIEL 

  -GENERELT 680 

  -EKSPERIMENTER 680 

  -FORSKNING 680 

  -FORSØG OG PRØVER 680 

  -STANDARDISERING 680 

  -UDVIKLING 680 

 FLYVEMEDICIN 915 

 FLYVENDE TALLERKNER O.L. 350 

 FLYVEPERSONELLETS FÆRDIGHED 405 

  SE OGSÅ DUELIGHED 

 FLYVEPLADSER 

  -GENERELT 616 

  -ANLÆGGELSE 616 

  -ANLÆGGELSE, PERSONEL 460 

  -FORSVAR 125 

  -INDFLYVNINGSLYS 658 

  -LANDINGSUDSTYR 658 

  -OVERTAGELSE 616 

  -SIKRING 358 

  -STARTBANER 616 

  -TILBAGELEVERING 616 

  -TILDELING 616 

  -TILVEJEBRINGELSE 616 

 FLYVERBEKLÆDNING 628 

 FLYVEREDNINGSTJENESTE 152 

 FLYVEEMBLEMER 628 

 FLYVERS ANTAL OPERATIONER 152 

 FLYVERHJEMMEVÆRNET 278 

 FLYVERUDDANNELSE 

  -GENERELT 173 

  -VED INSTRUMENTER 173 

 FLYVESIKKERHEDSTJENESTE 152 

 FLYVESKOLEN 264 

 FLYVESTATIONER (-BASER) 616 

 FLYVESTATIONSFORSVAR 122 

 FLYVESTYRKER 

  -FORMERING 113 

  -SE OGSÅ FLYVEVÅBNET 

  -OFFICERER 410 

  -TAKTISKE 262 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 420 

 FLYVETID 117 

 FLYVETIDSRAPPORT 117 

 FLYVETILLADELSE 152 

 FLYVETILLÆG 564 

 FLYVETJENESTE SVN 255 

 FLYVETRÆNING 183 

 FLYVEVÅBNET 260 

 FLYVNING 

  -GENERELT 152 

  -BESTEMMELSER 152 

  -SE OGSÅ LUFTFART 

 FLYVNING FOR ANDRE VÆRN 152, 852 

 FLYVNING FOR POLITIET 852 

 FLYVNINGER (MISSIONER) 117 

 FLØJTESNORE, BÆRING AF 628 

 FLÅDE 

  -AKTIONER 153 

  -BASER 617 

  -MANØVRER 174 

  -MATERIELT 690 

  -OPERATIONER 153 

  -STYRKER, FORMERING AF 113 

  -STØTTE TIL LUFT ELLER LANDOPERATIONER 153 

  -ØVELSER 174 

  -ØVELSER, OMRÅDER 610 

 FLÅDEBESØG 

  -GENERELT 118, 202 

  -UDENLANDSKE I DANMARK 202 

  -DANSKE I UDLANDET 202 

 FLÅDEBEVÆGELSER 118 

 FLÅDEPLANER 123 

 FLÅDESKYDNINGER 174 

 FLÅDESTATIONSANLÆG 617 

 FLÅDESTATIONSORDNINGER 390 

 FN-BEREDSKABSSTYRKER 096 

 FN-KOMMANDO 096 

 FN-OBSERVATØRER 096 

 FN-PERSONEL, FERIE OG ORLOVSBESTEMMELSER 096, 408 

 FODBOLD, INDENDØRS, BANDER TIL 622 

 FODBOLD, SE IDRÆT 

 FODBOLDDRAGTER 628 

 FODBOLDTURNERING 187 

 FODER TIL DYR 667 

 FODFOLK (PERSONEL) 461 

 FODFOLKSOPERATIONER 151 

 FODSVØB 628 

 FODTØJ - SE STØVLER 

 FODTØJ, INDSTILLING OM GODTGØRELSE 566 

 FODTØJ, SLID PÅ PRIVAT 566 

 FOLKEBÅDE 625 

 FOLKEREGISTRE OG FLYTNINGER 052 

 FOLKEREGISTRE PÅ GRØNLAND 052 

 FOLKERET 007 

 FOLKETING 011 

 FOLKETINGSMÆND 473 

 FOLKETÆLLING 052 

 FONDSBØRS 075 

 FONETIK 306 

 FONETISKE ALFABETER 306 

 FOR SENT MØDE EFTER ORLOV 721 

 FORANDRINGER 

  -ADRESSER- 400 

  -AF TJENESTESTED 403 

  -I LEJEDE BYGNINGER 611 

  -NAVNE- 400 

 FORBINDELSE (SIGNAL) 

  -MED CIVILE ORGANER 310 

  -HANDELSSKIBE 310 

  -TILSTØDENDE KOMMANDOLED 310 

  -SE OGSÅ SIGNAL 

 FORBINDELSESOFFICER TIL JERNBANERNE 833 

 FORBINDELSESOFFICER, TJENESTE SOM 408, 464 

 FORBINDINGER 

  -GENERELT 674 

  -FORSYNING 674 

 FORBINDSSTOFFER 

  -GENERELT 674 

  -FORSYNING 674 

 FORBRYDELSE 

  -GENERELT 061 

  -MOD FREDEN 138 

  -MOD MENNESKEHEDEN (I KRIGSTID) 138 

  -SE OGSÅ DISCIPLIN 

 FORBRYDERE, KIRGS- 483 

 FORBRÆNDINGSANLÆG 611, 622 

 FORBRÆNDINGSOVNE 622 

 FORBUD 

  -MOD DELTAGELSE I POLITISKE DEMONSTRATIONER I UNIFORM 721 

  -MOD DELTAGELSE I POLITISKE DEMONSTRATIONER 016 

  -MOD UDDELING AF POLITISK PROPAGANDAMATERIALE 016 

 FORBUDTE OMRÅDER 721 

 FORDELING 

  -BEVILGEDE MIDLER 532 

  -FORSYNINGER OG UDRUSTNING 604 

  -PERSONEL, FORTEGNELSE OVER 403 

  -VÆRNEPLIGTIGE VED SESSION 091 

  -AF FLY 680 

  -AF MATERIEL 604 

  -AF VÆRNEPLIGTIGE 091, 401 

 FORDELINGSLISTER 

  -FOR ENHEDER SAMMENSAT AF TO ELLER FLERE NATIONALITETER 110 

  -FOR PERSONEL 402 

 FORDELINGSNÆVNET FOR VPL. CIV. OG AKADEMI ING. 401 

 FORDELINGSSYSTEMER FOR MATERIEL 600 

 FORDRINGER 

  -GENERELT 730 

  -AFGØRELSE AF 732 

  -ALLIEREDE STYRKER, TIL FORDEL FOR 736 

  -DØDSFALD, ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

  -RETSFORFØLGELSE 738 

  -SØGSMÅL 738 

  -TILSKADEKOMST 735 

  -UNDERSØGELSE 731 

 FORDRINGER, EJENDOM 

  -BESKADIGELSE AF 733 

  -BETALING ETC. FOR AFGIFTER 734 

  -LEJE AF FAST EJENDOM 734 

  -TAB AF 733 

  -ØDELÆGGELSE AF 733 

 FOREBYGGELSE AF KONTROL MED EPIDEMIER OG SMITTEFARLIGE SYGDOMME 913 

 FOREBYGGENDE 

  -BEHANDLINGER 913 

  -OPKØB 144 

 FOREDRAGSHOLDERE 478 

 FORENEDE NATIONER 008 

 FORENEDE NATIONERS ORGANISATION 008 

 FORENINGEN AF SØOFFICERER I RESERVEN 495 

 FORENINGER, CIVILE 050 

 FORENINGSLEDERE, FRIHED TIL 408 

 FORESPØRGSLER (SAGSTYPE) 390 

 FOREVISNING AF FILM 346 

 FORFATTERE 

  -I FORBINDELSE MED SAGER VEDR. OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN 344 

  -KENDTE 478 

 FORFLYTTELSE, VARSEL VED 566 

 FORFLYTTELSER 401, 411, 421, 431 

 FORFREMMELSE, CIVILT PERSONEL 

  -AFSLAG 431 

  -EGNETHED 431 

  -IMØDEKOMMELSE 431 

  -INDSTILLING 431 

 FORFREMMELSE, OFFICERSPERSONEL 

  -AFSLAG 411 

  -EGNETHED 411 

  -FORFREMMELSESLISTER 411 

  -FORFREMMELSESRÆKKEFØLGE 411 

  -IMØDEKOMMELSE 411 

  -INDSTILLING 411 

 FORFREMMELSE, STAMPERSONEL OG VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -AFSLAG 421 

  -EGNETHED 421 

  -FORFREMMELSESLISTER 421 

  -FORFREMMELSESRÆKKEFØLGE 421 

  -IMØDEKOMMELSE AF 421 

  -INDSTILLING 421 

 FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

 FORHANDLINGSPROTOKOLLER (SAGSTYPE) 390 

 FORHINDRINGSBANER M/INTERNATIONALE MÅL 611 

 FORHOLDSATTESTER 

  -GENERELT 405 

  -FOR OFFICERSPERSONEL 405 

  -FOR VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 405 

  -ANBEFALINGER 405 

 FORHOLDSORDRE FOR FORSVARET VED ANGREB 120 

 FORKLÆDER TIL LOTTER 628 

 FORKORTELSER 305, 390 

 FORKYNDELSER I STRAFFESAGER 701 

 FORELÆGGELSE FRA GARNISONEN 114 

 FORMERING AF 

  -FLYVESTYRKER 113 

  -FLÅDESTYRKER 113 

  -LANDSTYRKER 113 

  -LUFTBÅRNE STYRKER 113 

  -STYRKER 113 

 FORMUE, STATENS 071 

 FORMÆND, ARBEJDS 431 

 FORNYELSE AF ENHEDER 240, 250, 260 

 FORPAGTNING 611 

 FORPLEJNING 

  -FØDEVARER O.LIGN. 627 

  -PERSONEL 462 

  -TJENESTE 600 

  -I UDLANDET 627 

  -UDKØRSEL AF 627 

 FORPLIGTELSER 531 

 FORSAMLINGER, NATIONAL- 011 

 FORSENDELSE 

  -AF CIV. TØJ VED MOB. 801 

  -MED FLY 852 

 FORSENDELSER 

  -GENERELT 820 

  -ADRESSERING 824 

  -BESKADIGELSE 820 

  -BORTKOMST 820 

  -EFTERSØGNING 820 

  -EMBALLAGE 824 

  -EMBALLERING 824 

  -FORSENDELSESORDRER 825 

  -FORSINKEDE 820 

  -MÆRKNING AF 824 

  -OMDIRIGERING AF 826 

  -TRANSIT (FORSENDELSER SOM BEFINDER SIG MELLEM AFSENDERS OG 

   MODTAGERS ADRESSE) 826 

 FORSENDELSESMÅDER 

  -GENERELT 

  -FORSENDELSER MED FLY 822 

  -FRAGTGODS 822 

  -JERNBANEFORSENDELSE 822 

  -ILDGODS 822 

  -SKIBSFORSENDELSE 822 

 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 823 

 FORSENDELSESTAKSTER 823 

 FORSIDE TIL MOTORKØRETØJER - SE MOTORKØRETØJER 660 

 FORSIKRING 

  -GENERELT 590 

  -ANSVARS- 595 

  -ARBEJDSLØSHEDS- 596 

  -AUTOMOBIL 594 

  -BRAND 592 

  -LIVS- 591 

  -POST- 590 

  -SOCIAL 596 

  -SYGEKASSE ETC. 596 

  -SØ- 593 

  -ULYKKE 594 

  -AF REJSEGODS 590 

 FORSIKRINGSANSVAR I UDLANDET I EGET KØRETØJ 594 

 FORSKNING 

  -AF ELEKTRONISK MATERIEL 650 

  -AF MATERIEL, GENERELT 601 

  -OPERATIONSANALYSE AF MILITÆRE OPERATIONER 140 

  -PÅ DET FLYMATERIELTEKNISKE OMRÅDE 680 

  -PÅ KRIGSMATERIELLETS OMRÅDE 640 

  -STATISTISKE UNDERSØGELSER 390 

  -VIDENSKABELIG 990 

 FORSKNINGSRÅD (FORETAGER MÅLINGER) 280 

 FORSKOLER 254 

 FORSKRIFTER 

  -DIÆT 912 

  -MEDICINSKE 911 

 FORSKUD PÅ YDELSER 540 

 FORSKUDSSUM 

  -GENERELT 540 

  -OPBEVARING AF 540 

 FORSLAG 

  -FRA PERSONELLET 401 

  -TIL BUDGET 501 

  -TIL KUNDGØRELSER VEDR. OPRETTELSE AF SKOLER OG KURSER 180 

 FORSTYRRELSE 

  -RADAR 146 

  -RADIO 146 

 FORSVAR, JURIDISK 

  -GENERELT 740 

  -I CIVILE RETTER 014 

  -I MILITÆRE RETTER 723 

  -JURIDISK BISTAND 740 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -GENERELT 120 

  -AF ADMINISTRATIVE ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 120 

  -AF EUROPA 124 

  -AF EUROPA, IKKE-NATO MEDLEMMERS DELTAGELSE I 124 

  -AF FLYVEPLADSER 125 

  -AF FORBINDELSESLINIER 120 

  -AF HANDELSSKIBSFART 126 

  -CIVIL 127 

  -KOLLEKTIVT 120 

  -KYST- 123 

  -LAND- 123 

  -LUFT- 125 

  -MOD LUFTANGREB 125 

  -PASSIVT LUFTFORSVAR 127 

  -SØ- 126 

 FORSVAR, ØVRIGE LANDES 110 

 FORSVARETS 

  -ABC-CENTRAL 127 

  -BREVSKOLE 244 

  -DAG 341 

  -FILMTJENESTE 280 

  -FILMTJENESTE, KATALOG 308 

  -FJERNKENDINGSSKOLE 280 

  -FORSKNINGSRÅD 280 

  -GYMNASTIKSKOLE 280 

  -HJÆLP TIL CIV. MYNDIGHEDER 080 

  -KOMMANDOORGANISATION I ALM. 230 

  -KONTOPLAN 582 

  -LÆGEKORPS 234 

  -PERSONELLOVGIVNING 400 

  -PERSONELS BESIDDELSE AF PRIVATE VÅBEN 647, 061 

  -UDDANNELSESUDVALG (FFU) 180 

  -PÆDAGOGISKE RÅD 280 

  -SKOLER 280 

  -UDSTILLINGER 187 

  -VELFÆRDSFOND - SE VELFÆRDSFOND 068 

 FORSVARS- 

  -BESTRÆBELSER, STATUS FOR 120 

  -BIDRAG FRA MEDLEMSLANDENE TIL FÆLLES FORSVAR 510 

  -BYRDE 090 

  -KOMMISSIONER OG -UDVALG 090 

  -LOV 090 

  -LOVGIVNING 090 

  -MINISTEREN 011 

  -MINISTERIET 011 

  -ORGANISATION, GENERELT 090 

  -SE I ØVRIGT 220, 280 

  -ORGANISATIONERNES LOVFÆSTELSE SAMT ÆNDRING AF FORSVARSLOVENE 090 

  -PLANER 122 

  -STYRELSEN, FORSVARSCHEFEN OG FORSVARSSTABEN 230 

  -SYSTEMER 121 

  -ZONER 090 

 FORSVARSAKADEMIET 280 

 FORSVARSATTACHEER 006 

 FORSVARSATTACHEER, INDBERETNING FRA 006 

 FORSVARSCHEFSORDRE 308 

 FORSVARSKOMMISSIONER OG -UDVALG 090 

 FORSVARSLOVE OG -ORDNINGER 090 

 FORSVARSMINISTERENS KLAGEUDVALG 702 

 FORSVARSMINISTERIETS ORGANISATION 011 

 FORSVARSORDNINGER 090 

 FORSVARSPLANER 122 

 FORSVARSPRODUKTIONSRÅDET 212 

 FORSVARSSTABEN 235 

 FORSVARSSTYRELSE 230 

 FORSVARSSYSTEMER 121 

 FORSVARSUDSTILLINGER 187 

 FORSVARSUDVALG VEDR. SKARPSKYDNINGSAREALER - SE FUAS 610 

 FORSYNINGER 

  -GENERELT 604 

  -GODKENDELSE AF 604 

  -INDKØB 604 

  -OPLAGRING AF 606 

  -REKVISITIONER 604 

  -REKVISITIONSSYSTEMER 604 

  -SALG AF 605 

  -SPECIFIKATIONER 604 

  -UDNYTTELSE AF 607 

  -UDVÆLGELSE AF 604 

  -AFHÆNDELSE AF OVERTALLIGE ELLER OVERFLØDIGE 605 

  -EVAKUERING AF 128 

  -FORDELING AF 604 

  -TIL LÆGETJENESTEN 670 

  -TIL SANITETSTJENESTEN 670 

 FORSYNINGS- 

  -OFFICERER 463 

  -PERSONEL 462 

  -REGNSKAB 608 

  -SYSTEMER 600 

  -OG LOGISTIKTJENESTE 607 

  -TJENESTE 607 

  -TRANSPORTKØRETØJER 666 

  -TROPPERNES BM-SKOLE 244 

 FORTSÆTTELSE 403 

 FORSØG 

  -MED FELTUNIFORM 628 

  -MED RADIOKÆDEUDSTYR 652 

 FORTEGNELSER (SAGSTYPE) 390 

 FORTER (BYGNINGER) 612 

 FORTRINSRET PÅ SIG, 311 

 FORTROLIGE SKRIVELSER 305 

 FORTROLIGE UDTALELSER CIVILE (MÅ IKKE AFGIVES) 431 

 FORTROLIGE UDTALELSER, MIL. 405 

 FORTSAT ØVELSE 091, 170 

 FORVALTNING AF 

  -FLYMATERIEL 680 

  -KØRETØJER 660 

  -INTENDANTURMATERIEL 620 

  -POL PRODUKTER 624 

 FORVALTNINGSBEKENDTGØRELSER 308 

 FORVALTNINGSBESTEMMELSER 308 

 FORVALTNINGSHØJSKOLEN 053 

 FORVALTNINGSHØJSKOLEN, KURSUS 053 

 FORVALTNINGSNÆVN 201 

 FORVALTNINGSOPGAVER, DELEGERING AF 201 

 FORWARD SCATTER CIRCUIT TERMINATION 315 

 FORWARD SCATTER KURSUS 175 

 FORÆLDREDAGE 202, 341, 490 

 FOSGEN 648 

 FOTO 

  -ANMODNING OM FREMSTILLING AF FOTOGRAFIER 372 

  -GRAFIAPPARATER 657 

  -GRAFIER (PERSONELIDENTIFIKATION) 404 

  -GRAFIER (SAGSTYPE) 390 

  -GRAFISK ASSISTANCE 372 

  -GRAFISK UDSTYR 657 

  -GRAFISK KEMIKALIER 657 

  -KONKURRENCER 370, 493 

  -LABORATORIETJENESTE 370 

  -LUFTFOTOGRAFERING 375 

  -PERSONEL 460 

  -TEKNISK PERSONEL 460 

  -UNDERVANDSFOTOGRAFERING 373 

  -GRAFERING AF MIL. OBJEKTER 350 

  -GRAFERING PÅ MIL. OMRÅDE 350 

  -GRAFERING, ULOVLIG 358 

  -GRAFFERINGSSÆT M/63 (TIL-KORT) 372, 404 

  -GRAFISKE PROCESSER 373 

  -FOTOGRAVURE 373 

  -HVORTIL ANVENDES FILM 373 

  -HVORTIL ANVENDES LYSFØLSOMT PAPIR 373 

  -KOPIERING 373 

  -LABORATORIUM 373 

  -MASKINER OG TILBEHØR 632 

  -MATERIEL 632 

  -REKOGNOSCERINGSKONKURRENCE 117, 187 

  -STAT 373 

  -TJENESTE 370 

  -I REKOGNOSCERINGSØJEMED 352 

  -TYDNING 371, 372 

  -TYDEUDSTYR 371 

 FOURAGE 667 

 FOUSHIP 401 

 FOV 

  -PERSONELFORHOLD 465 

  -BESTEMMELSER FOR 308 

 FRADRAG 

  -FOR BOLIG OG KVARTER OPVARMNING OG BELYSNING M.V. 567347.15 -I 

  LØNNING 567 

 FRAGTAFTALE MED DSB 833 

 FRAGTGODS 822 

 FRAGTRATER 823 

 FRAGTRUTER, MIL. 831 

 FRAKENDELSE AF 

  -FLYVERSTATUS 152 

  -RET TIL AT FØRE MOTORDREVET KØRETØJ 721 

 FRANSKUNDERVISNING 493 

 FRAVÆR 

  -ABSENTATION 408 

  -FERIE ELLER ORLOV 408 

  -MED TILLADELSE 408 

  -UDEN TILLADELSE 408 

  -AF CIVILT PERSONEL P.G.A. SÆRLIGE FORHOLD 430 

 FRED OG KRIG 100 

 FREDENS BEVARELSE 101 

 FREDNING 

  -GENERELT 030 

  -AF MIL. AREALER 030 

 FREDSSTYRKENS FORØGELSE 092 

 FREDSTRAKTATER 108 

 FREGATTER 691 

 FREKVENSER 

  -RADIO- 315 

  -BRUG AF 310 

 FREMMED VALUTA 573 

 FREMSKAFFELSE AF KØRETØJER 660 

 FREMSKUDT DRIVMIDDELPARK - SE 

  -DRIVMIDDELPARK 624 

 FREMSTILLING FOR CHEF FOR HÆREN 202 

 FREMTRÆDEN, PERSONLIG 490 

 FRI 1 MAJ 408 

 FRIBEFORDRING - SE ORLOGSBILLETTER 810 

 FRIDAGE 

  -GENERELT 202 

  -AFSPADSERING 408 

 FRIGIVELSE 

  -AF BILLEDSTOF 345 

  -AF OPLYSNINGER TIL AVISER 342 

  -AF OPLYSNINGER TIL BLADE 344 

  -AF OPLYSNINGER TIL BØGER 344 

  -AF OPLYSNINGER TIL TIDSSKRIFTER 344 

 FRIGØRELSE AF CAND.POLYT. 401 

 FRIHEDER 

  -GENERELT 408 

  -I FORB. MED HELLIGDAGE 408 

  -TIL VPL-PERSONEL - SE ORLOV 

 FRIHEDSSTRAF 722 

 FRILØRDAGSORDNING, CIVILE 201, 563 

 FRIREJSE TIL HJEMMET 564 

 FRISKNING AF M-ENHEDER 242 

 FRISØRSALONER 613 

 FRITAGELSE FOR 

  -INDKALDELSE 091 

  -MØDE VED MOBILISERING OG EKSTRAORDINÆR INDKALDELSE 401 

  -OG ÆNDRING I INDKALDELSE 091, 421 

  -VÆGTAFGIFT FOR FORSVARETS KØRETØJER 073 

 FRITAGELSESBEVIS VED M OG S 401 

 FRITIDSARBEJDE 

  -FOR VPL 491 

  -VED SIDEN AF TJENSTEN. BESKÆFT. 491 

 FRITIDSBESKÆFTIGELSE 

  -GENERELT 491 

  -PERSONEL 465 

  -UDSTYR TIL 625 

 FRITIDSLOKALITETER 613 

 FRIVILLIG 

  -IDRÆT 491 

  -SAMTIDSORIENTERING 493 

  -TJENESTE, GENERELT 400 

  -DELTIDSTJENESTE - SE DELTIDSTJENSTE 410 

 FRIVILLIG ORDNING 411, 421 

 FRIVILLIG ORDNING, OPSIGELSE AF KONTRAKTER 428 

 FRIVILLIG TJENESTE 

  -GENERELT 410, 420 

  -OFFICERER 410 

  -ANDET MIL. PERSONEL 420 

  -SKEMA TIL ANSØGNING 390 

 FRIVILLIGE 

  -CIVILE 111 

  -MILITÆR 111 

 FROKOST-TILLÆG 566 

 FROSNE VARER 627 

 FROSTVÆSKE 624 

 FRUGT 

  -GENERELT 627 

  -AVL OG AGERDYRKNING 032 

  -SAFT 627 

 FRØMANDSUDSTYR 628 

 FRØMÆND DELTAGER I ØVELSE 171-174 

 FRØMÆND 461 

 FSC-SYSTEM 600 

 FTR-UDTALELSER 405 

 FUAS (UDVALG VEDR. SKYDEAREALER) 611 

 FUGLE, FOREKOMSTER AF 667 

 FULDKOSTVÆRDI 542 

 FULDMAGTER 

  -TIL JURIDISKE RÅDGIVERE FOR PERSONEL 741 

  -ANDRE, HENFØRES UNDER DEN ENKELTE SAGS EMNENUMMER 741 

 FUNKTIONEL ORGANISATION AF FORSVARET, GENERELT 200 

 FUNKTIONSBESKRIVELSER, STILLINGS- OG 460 

 FUNKTIONSVEDERLAG 564, 566 

 FUNKTIONÆRER, SE CIVILT PERSONEL 

 FUNKTIONÆRLOV 012 

 FUT 183 

 FUU - FORSVARETS UDDANNELSESUDVALG 200 

 FYR 

  -GENERELT 658 

  -LUFT- 658 

  -RADAR- 658 

  -RADIO- 658 

  -ROTERENDE LYD- 658 

  -UDSTYR TIL LUFT- 658 

 FYR OG VAGERVÆSENET 285 

 FYRINGSOLIE 624 

 FYRSTATIONER PÅ FÆRØERNE, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 285 

 FYRVÆRKERI 642 

 FYRVÆSEN 061 

 FYSIK 

  -GENERELT 991 

  -GENOPBYGNING AF TROPPEENHEDER 905 

  -HELBREDELSE 905 

  -KEMI 992 

  -SYGDOMSBEHANDLING 938 

  -TRÆNING, SE IDRÆT 

  -VIDENSKAB 991 

 FYSIOGRAFI 990 

 FYSIOLOGI 990 

 FYSIOTERAPI 990 

 FYSISK UDDANNELSE OG TRÆNING 183 

 FYSISKE DUELIGHEDSPRØVER, SAMT MIL. FÆRDIGHEDSPRØVER 187 

 FÆLLES INDKØB AF KANTINEVARER 574 

 FÆLLESKOMMANDO 112 

 FÆLLESNATIONAL FINANCIERING 501 

 FÆLLESREGLEMENTER, PLACERES EFTER INDHOLD 308 

 FÆLLESSTRAF 722 

 FÆLLESVÆRNS- 

  -KRIGSHOVEDKVARTERER 122, 612 

  -SKOLER OG -KURSER 284 

  -MANØVRER 171 

  -ØVELSER OG ANDEN UDDANNELSE 171 

 FÆLLESØVELSER (INTERNATIONALE) STYRKER 171 

 FÆNGSELS 

  -STRAF (MILITÆR) 722 

  -VÆSEN 062 

  -OPHOLD 728 

 FÆNGSLER 

  -CIVILE 062 

  -MILITÆRE 728 

 FÆRDSEL 

  -I PRIVATE SKOVE 611, 733, 033 

   OG PARKERING 061 

  -UDSTYR TIL REGULERN. PERSONEL 628 

  -OG MOTORLOVEN 061 

  -BØDER - SE BØDER 

  -FOREDRAG 061 

  -FORSEELSER 061 

  -REGULERING AF MIL. ENHEDER 061, 831 

  -SIKKERHED (MOTORV. FØRER TRÆTTE) 061 

  -TAVLER 061 

  -UHELD 963 

 FÆRGER 

  -OVERFØRSEL AF BRÆNDSTOF + AMM. 206 

  -OVERFØRSEL MED 841 

 FÆRINGER (KSELEVER, ORLOV, VÆRNEPLIGT) 421 

 FØDEVAREINSPEKTØRER 467 

 FØDEVARER 

  -GENERELT 627 

  -KONTROL MED 951 

  -CAFETERIER 613 

  -SE OGSÅ LEVNEDSMIDLER 

 FØRERBEVIS 

  -GENERELT 404 

  -BEDØMMELSESSKEMA 390 

  -NEDSAT SYNSSTYRKE - SE MOTORFØRERE 912 

  -PRØVE M.V., 404 

 FØRING AF FOLKEREGISTRE 011 

 FØRINGSLEJER TIL MORTER 646 

 FØRSTE HJÆLP, UDDANNELSE I 180 

 FØRSTE SAMLEDE UDDANNELSE 185 

 FØRSTEHJÆLP 907 

 FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTØRER 

  -GENERELT 183 

  -UDDANNELSE 183 

 FØRSTEHJÆLPSMATERIEL 674 

 FØRSTEHJÆLPSTASKER 674 

 FØRTIDSPENSIONERING 418 

 FÅREHOLD PÅ ØVELSESPLADS 610, 667 

 G 

 GAFFELTRUCK 635, 663 

 GAFLER 622 

 GALLA, BESTEMMELSER FOR TILSKUD 566 

 GALLA, TILLADELSE TIL LG + GHR 628 

 GALLAUNIFORM 628 

 GANGBAR MØNT 076 

 GANGSTIER 618 

 GARAGEMESTER, CIVILE 431 

 GARAGEMESTERPAKNING - SE VÅBENMESTERPAKNING 636 

 GARAGER 615 

 GARAGER, OPVARMNING 615, 624 

 GARDINER 622 

 GARNISONERING 114 

 GARNISONS 

  -GRÆNSER 243 

  -LIVREM, UDLÅN AF 628 

  -SIMULATOR 625 

  -TANDLÆGER 

  -TROPPER, BESTEMMELSER FOR 091 

  -VÆRKSTED 615 

 GASAMPULLER 649 

 GASARTER, KRIGSGAS 648 

 GASKAMMERØVELSER 183 

 GASKAMMERØVELSESSÆT 625 

 GASKRIGSFØRELSE 145 

 GASMASKE - BESKYTTELSESMASKE 628 

 GASRENSNINGSANLÆG 145 

 GAVEPLAKATER 202 

 GAVER 056 

 GAVNTJENESTE, UDSKIFTNING AF MG TIL 403 

 GEE (NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER) 658 

 GEJSTLIG BETJENING 492 

 GEJSTLIGE366.4 PERSONER 492 

 GELE 627 

 GENANSÆTTELSE 411 

 GENDARMERIPATRULJER I ORLOGSTOG 813 

 GENDARMERIPATRULJER 721 

 GENERALSTABSKURSUS 184 

 GENERALSTABSUDDANNELSENS ANVENDELSE 461 

 GENERATIONER (SAGSTYPE) 390 

 GENERATOR TIL EL 634 

 GENERATORENHEDER - SE BELYSNINGSSÆT 634 

 GENEVEKONVENTIONEN (SE EMNEREGISTRET 369.9VEDR. BEHANDLING AF 

  PERSONEL) 130, 005 

 GENFERKORS PÅ HJELME 628 

 GENINDKALDELSE AF VPL JURISTER 091 

 GENINDKALDELSE 091 

 GENINDKALDTE BM M. OG U. RÅDIGHEDSPLIGT 411, 421 

 GENNEMFLYVNING AF SKYDEOMRÅDE - SE SIKKERHEDSBEST. 152 

 GENNEMGANG AF, INDEN UDGIVELSEN 

  -AVISER 358 

  -PLADE 358 

  -BØGER 358 

  -TIDSSKRIFTER 358 

 GENOPLIVNING (KUNSTIGT ÅNDEDRÆT) 938 

 GENOPRUSTNING 090 

 GEODÆSI 996 

 GEODÆTER 464 

 GEODÆTISK INSTITUT 280 

 GEODÆTISKE UNDERSØGELSER 996 

 GEOGRAFI 020 

 GEOGRAFISKE 

  -DEFINITIONER 020 

  -FORHOLD 020 

  -OMRÅDER 021 

  -FREMSTILLINGER (SAGSTYPE) 390 

 GEOGRAPHIC CONFERENCE 360 

 GEOLOGI OG METEOROLOGI I ALM. 993, 996 

 GESANDTER 474 

 GESANDTSKABER, INDBERETNING FRA 006 

 GEVÆRGRANATER 

  -GENERELT 941 

  -KEMISKE 648 

 GEVÆRSKYTTER 461 

 GLAS 623 

 GLASVARER 623 

 GLIMTSPEJLESÆT 657 

 GLO 461 

 GLOSSARY 306 

 GNISTSIKKER LYGTE 628 

 GOBELINER 622 

 GODTGØRELSE 

  -BENYTTELSE AF EGET TRANSPORTMIDDEL 566 

  -TILLÆG 566 

  -INDKVARTERINGS- 566 

  -KOST- 566 

  -REJSE- 566 

  -STEDTILLÆG 566 

  -UDKOMMANDOTILLÆG 566 

 GOLF, SE IDRÆT 

 GRADSPLADER TIL MOTORKØRETØJER 600 

 GRADSTEGN 628 

 GRAMMOFONPLADER (SAGSTYPE) 625 

 GRANATER 

  -GENERELT 641 

  -KEMISKE 648 

 GRATIALE 

  -GENERELT 564 

  -VED JUBILÆER 202 

 GRAVE 

  -REGISTRERING AF, PERSONEL TIL 975 

  -VEDLIGEHOLDELSE AF 975 

 GRAVEMASKINER 635 

 GRAVIDITET 

  -GENERELT 430 

  -LØN UNDER 563 

 GROSSERERE 476 

 GROUND LIAISON OFFICER 461 

 GROUND RADAR STATUS REPORT 610 

 GRUNDLÆGGENDE MIL. PRINCIPPER 140 

 GRUPPE-LIVSFORSIKRING 591 

 GRUPPEFØRERE, MENIGE 421 

 GRUS 621 

 GRUSSPREDERE 663 

 GRYDEKLARE FØDEVARER 627 

 GRÆNSE 

  -BEVOGTNING 358 

  -EPISODER 102 

  -PASSAGE AF ALLIEREDE ENHEDER 830-833 

  - PASSAGE 073, 830 

  -PASSAGE, UNDERRETTELSE AF TOLDVÆSEN 073 

 GRÆNSER 

  -NATIONALE 020 

  -SIKRING AF 358 

 GRÆS 610 

 GRÆSNINGSRET 611 

 GRØFTEMASKINER 635 

 GRØNKÅL, FROSNE 627 

 GRØNLANDSFLYVNINGER 117 

 GRØNTSAGER 

  -GENERELT 627 

  -LICITATION 627 

 GRÅSTEN SLOT, KOMM. FORVALTNING 611 

 GUDSTJENESTER 492 

 GUERILLAKRIG 148 

 GUERILLAUDDANNELSE 177 

 GULERØDDER, FROSNE 627 

 GULVBELÆGNING 621 

 GULVKLUDE 623 

 GUMMI 

  -GENERELT 623 

  -BÅDE 698 

  -STAVE TIL MP 604 

  -STØVLER 628 

  -TANDBEHOLDERE 634 

  -VARER 623 

 GYMNASTIK, SE IDRÆT 

 GYMNASTIKLÆRERKURSUS 180 

 GYMNASTIKSALE 

  -LEJE AF 611 

  -OPVARMNING AF 624 

 GYMNASTIKSKO 628 

 GYNÆKOLOGER 467 

 GYNÆKOLOGI 932 

 GÆLD 743 

 H 

 HALSTØRKLÆDER, BÆRING AF 628 

 HALVØER 026 

 HANDEL 

  -GENERELT 045 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 HANDELS 

  -SAMKVEM 045 

  -SKIBSFART 840 

  -SKIB, FORSVAR AF 126 

  -VIRKSOMHEDER 045 

 HANDELSFLÅDE 

  -GENERELT 046 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 196 

 HANDELSSKIBSDEPOT 126 

 HANDSKER 628 

 HANGARER 615 

 HANGARSKIBE 

  -GENERELT 696 

  -BEVÆGELSER AF 118 

 HARMONISERING AF FLY 680 

 HARMONISERINGSSKYDEBANER 610 

 HASH - SE STOFMISBRUG 912 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

  -GENERELT 061, 912 

  -RADAR 654 

  -PANSERVÆRNSJEEP, 666, 661 

 HASTIGHEDSGRÆNSE INDSKÆRPES 061 

 HATTE 628 

 HATTESTATIVER 622 

 HAVARIER 

  -GENERELT 049 

  -CIVILE FLY 048 

  -MIL. FLY 680 

 HAVARIKONTROL 151, 152, 153 

 HAVNE 

  -FORSVAR AF 123 

  -AFGIFTER 848 

  -ORGANISATION 848 

  -PERSONEL 468 

  -TJENESTE 848 

  -UDBYGNING AF 617 

 HAVNEANLÆG 

  -GENERELT 617 

  -KONTROLTJENESTE 123, 357 

  -OBSERVATION 356 

  -OBSERVATIONSPLANER 126 

 HEDGEHOG 645 

 HEFTEMASKINER 631 

 HEFTER (SAGSTYPE) 626 

 HEJSEAPPARATER 635 

 HELBRED, SE SUNDHED 902 

 HELBREDELSE AF ENKELTPERSONER 905 

 HELBREDSKORT 401, 901 

 HELBREDSMÆRKE 404 

 HELBREDSPOSER 900 

 HELBREDSTILSTAND 

  -KRAV TIL FYSISK 912 

  -KRAV TIL MENTAL 912 

 HELBREDSUNDERSØGELSER 912 

 HELIKOPTER 

  -GENERELT 686 

  -DEMONSTRATIONER 152 

  -FLYVEKONKURRENCER 187 

  -FLYVNING 852 

  -OPERATIONER 152 

  -UDDANNELSE 180 

 HELLIGDAGE 202 

 HEN- OG TILBAGEREJSE, GODTGØRELSE FOR 566 

 HENV. VEDR. HISTORISKE OPLYSNINGER 051 

 HERALDISK 336 

 HERALDISKE MÆRKER 202 

 HESTE 667 

 HEVRINGSLEJREN 610 

 HIGH GRADE (KRYPTO) 316 

 HILSEPLIGT 202 

 HIMMELLEGEMERS DYNAMIK 997 

 HINDRINGER FOR LUFTFART 048 

 HINDRINGSLYS 657 

 HISTOLOGI 996 

 HISTORIE 

  -GENERELT 051, 330 

  -MILITÆR 331 

  -NATIONAL 051 

  -FORSKNING 331 

  -FORSKNINGSMETODER 332 

 HISTORIKER 464 

 HISTORISK 

  -ARBEJDE, PERSONEL BESKÆFTIGET VED 464 

  -DOKUMENTATION 335 

  -FORSKNING 332 

  -INDBERETNINGSVIRKSOMHED 334 

  -KILDEMATERIALE 333 

  -PROGRAM 330 

  -VIRKSOMHED 330 

 HISTORISKE 

  -BERETNINGER (SAGSTYPE) 390 

  -MINDER 051 

  -MINDER, ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 051 

  -MINDER, FORTIDSLEVNINGER 051 

  -MINDER, OLDSAGER 051 

  -MINDER, RUINER 051 

 HITTEGODS 

  -GENERELT 533, 608 

  -UDBETALING AF FINDELØN 533, 608 

 HJELMBIND 628 

 HJELME AF FIBER 628 

 HJELME 628 

 HJEMKOMMANDERING 418 

 HJEMMEVÆRNET 

  -GENERELT 270 

  -FLYVER- 278 

  -KVINDELIGE MARINERE 277 

  -KVINDELIGT FLYVERKORPS 278 

  -LANDMILITÆRT 276 

  -LOTTEKORPSET 276 

  -MARITIMT 277 

  -OVERFØRSEL TIL 401 

  -LANDSKONKURRENCE 187 

  -LEDELSE, STAB 271 

 HJEMMEVÆRNSDELTALGELSE I RGN-PLANLÆGNING 122 

 HJEMMEVÆRNSLOV 090 

 HJEMSENDELSE 

  -EFTER AFGANG I UTIDE FRA BM-SKOLE 244, 254, 264 

  -(AFSKED) AF VPL 428 

  -(FØR TIDEN) 428 

  -PÅ GRUND AF STRAF 428 

 HJEMSENDELSESPENGE 562 

 HJEMSENDELSESPENGEORDNING 562 

 HJÆLPEMIDLER 

  -TIL UDD. OG UDSTYR TIL FRITIDSBESK. 625 

  -TIL UDDANNELSEN 625 

 HJÆLPEPERSONEL VED MOBILISERING 400 

 HMAK -ORGANISATION 240 

 HOBBYVIRKSOMHED 491 

 HOLDKAPSKYDNING 187 

 HOLDNINGSMÅLINGER 720 

 HOLMENS PROVST 465 

 HOMING AF NØDSTEDTE FLY 048 

 HOMOSEKSUALITET, ORIENTERING OM 056 

 HOMOSEKSUELLE PERSONER 490 

 HONEST JOHN SKYDNING 644 

 HONNØRREGLEMENT 308 

 HONNØRSIGNALER 202 

 HONORAR 

  -FOR INSTRUKTIONSVIRKSOMHED 566 

  -FOR TILSYN MED DEPOTER 566 

 HOSPITALER 

  -GENERELT 614 

  -ADMINISTRATION 904 

  -INDLÆGGELSE 904 

  -LOKALITETER 614 

  -PERSONEL 467 

  -AMBULANCEFOLK 467 

  -SYGEPLEJERSKER 467 

  -TEKNISK HJÆLPEPERSONEL 467 

  -TJENESTE 904 

  -UDSTYR 672 

  -BYGNING 614 

 HOSPITALISERING AF DYR 952 

 HOSPITALSSKIBE 696 

 HOVEDBEKLÆDNING 628 

 HOVEDBØGER (SAGSTYPE) 390 

 HOVEDKVARTERER, BYGNING ETC. 612 

 HOVEDVEJE 618 

 HOVEDVÆRKSTEDSVEDLIGEHOLDELSE 615 

 HUER 628 

 HUGGEBLOKKE 622 

 HULKORTMASKINER 631 

 HUNDE 667 

 HUNDEFØRERE 468 

 HUNDEFØRERUDANNELSE 183 

 HUNDEGÅRD 667 

 HUSARER 461 

 HVIDKÅL, FROSNE 627 

 HYDRANTER (TANKANLÆG) 615 

 HYDRAULISK TESTSTAND 824 

 HYDRAULISK VÆDSKE 624 

 HYDROGENBOMBER 645 

 HYDROLOGI 993 

 HYGIEJNE 

  -GENERELT 950 

  -KONTROL MED KØD 951 

  -KONTROL MED MEJERIER OG MEJERIGÅRDE 951 

  PERSONLIGE 902 

  PERSONELLETS 902 

 HYSSING 623 

 HÆDERSTEGN FOR DMI 406 

 HÆDERSTEGN 406, 407 

 HÆFTESTRAF 722 

 HÆNGEKØJER 622 

 HÆNGELÅSE L/U 621 

 HÆREN 

  -GENERELT 240 

  -ARKIV 320 

  -OFFICERSPERSONEL OG PERSONEL 410, 420 

  -VPL PERSONEL 420 

  -SE OGSÅ LANDSTYRKER 

 HÆREN BESTILLER 313 

 HÆRENS 

  -ALARMSIGNAL 206 

  -MATERIELKOMMANDO, PERSONEL TIL 403, 462 

  -ORDNING, BESTEMMELSER FOR 240 

  -ÅRSSKRIFT 331, 344 

 HÆRKORT 360 

 HÆRKORT, FORSVARETS FORSYNING MED 363 

 HÆRKORTFREMSTILLING 362 

 HÆRORDNING 090, 240 

 HÆRPROVST 465 

 HÆRRADIOSTATIONER 315 

 HÆRSIGNALOFFICERENS SBA 308 

 HÆVEMIDLER TIL BAGNING 627 

 HØJE 028 

 HØJERE MIL. CHEFER 475 

 HØJSKOLEOPHOLD 493 

 HØJTTALERANLÆG 652 

 HØJTTALERE, TRANSPORTABLE 652 

 HØJTIDELIGHOLDELSE 202 

 HØJTRYKSVASKEMATERIEL 634 

 HØREKONTROLANLÆG 672 

 HØRESKADER 902, 912 

 HØREUNDERSØGELSER 902, 912 

 HÅNDBOLDTURNERING 491, 187 

 HÅNDBOMBER 647 

 HÅNDFLAG 657 

 HÅNDGRANATER 

  -GENERELT 647 

  -KEMISKE 647 

  -RØGGRANATER 647 

 HÅNDJERN - FØRERKÆDER 604 

 HÅNDKLÆDER 623 

 HÅNDVASKE 

  -GENERELT 622 

  -PÅ TOILETTER 622 

  -PÅ MIL. ETABLISSEMENTER 622 

 HÅNDVÆRKERE 431 

 HÅNDVÅBEN 

  -DELE TIL HÅNDVÅBEN 647 

  -GEVÆRER 647 

  -UDDANNELSE 183 

  -PISTOLER 647 

  -REVOLVERE 647 

  -TILBEHØR TIL 647 

  -AMMUNITION 641 

 HÅNDVÅBENSKYDEBANER 610 

 HÅR LANGT - ERHVERVSPRAKTIKANTER 490 

 HÅR LANG - SE SKÆG 490 

 I 

 ICAO ALFABETETS ANV. VED BEREDSKABSFORANSTALTNINGER 305 

 ICAO 004 

 IDENTICERING AF MÅL 353 

 IDENTIFIKATION AF PERSONEL 

  -GENERELT 404 

  -ADGANGSKORT 404 

  -AKKREDITIVER 404 

  -DØDE, IDENTIFICERING AF 972 

  -FINGERAFTRYK 404 

  -FOTOGRAFIER 404 

  -FØRERBEVISER 404 

  -KRIGSOFRE, CIVILE ETC. (SE 130 BESKYTTELSE AF KRIGSRAMTE) 

  -KØREKORT 404 

  -LEGITIMATIONSKORT 404 

  -LEGITIMATIONSBESKRIVELSER 404 

  -METODER 404 

  -PASSERSEDLER 404 

  -PERSONMÆRKER 404 

  -REJSEPAS 404 

  -STAMNUMRE 400, 404 

  -SYSTEMER 404 

  -TJENESTENUMRE 404 

  -VISA 404 

 IDENTIFIKATION AF SIGNALER 311 

 IDENTIFIKATIONSKORT 404 

 IDENTITETKORT 404 

 IDENTITETSMÆRKER 404 

 IDENTITETSMÆRKER, BESTEMMELSER FOR 404 

 IDENTITETSMÆRKERS PRÆGNING 404 

 IDRÆT 

  -GENERELT 491, 187 

  -SOM LED I KAMPUDDANNELSE 183 

  -SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

  -ANLÆG 613 

 IDRÆTS- 

  -INSTRUKTØRER 465 

  -KONKURRENCER 187 

  -KONKURRENCER, SOM LED I KAMPUDDANNELSE 183 

  -KONKURRENCER, SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

  -MÆRKER M.V. 405, 407 

  -PLADSER 613 

  -REDSKABER 622, 625 

  -LEDERKURSUS 493 

  -LOV 408 

  -MÆRKEDOMMERE, UDDANNELSE AF 493 

  -PLADSER, PASNING AF 613 

  -ULYKKER 963 

 IKKE-FOTOGRAFISK REPRODUKTION 307 

 IKLÆDNING IKKE SELVBEKLÆDERE 628 

 TID 206 

 ILDLEDELSE 

  -VED ART. UDDANNELSE I 183 

  -UDSTYR TIL 654 

  -ANLÆG 654 

 ILDMARKERINGSFLAG 625 

 ILDSLUKKERE 633 

 ILDSTEDER 622 

 ILDGODS 822 

 ILO 004 

 ILT PÅ FLASKER 676, 624 

 IMMUNISERING 913 

 IMPORT 

  -GENERELT 042 

  -KONTROL MED 042 

  -ULOVLIG 042 

 IMPULSSTØJMÅLER - SE STØJMÅLER 

 INDBERETNINGER 

  -GENERELT 305 

  -FREMSENDELSE AF 305 

  -KONTROL MED (ERINDRINGSLISTE) 321 

  -OM TIL- OG AFGANG AF PERSONEL 402 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -SE OGSÅ RAPPORTER 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

 INDBRUD PÅ MIL. ETABLISSEMENTER 206 

 INDBYGNINGSVEJLEDNINGER, RADIO 654 

 INDDELING AF FORSVARET 090 

 INDERHJELM, AFPRØVNING AF 628 

 INDFØDSRET - STATSBORGERRET 013 

 INDKALDELSE 

  -AF VPL 091 

  -EFTER ANSØGNING 421 

  -EKSTRAORDINÆR 400 

  -FRITAGELSE FOR ORDINÆR 091 

  -ÆNDRING I 091 

  -OFFICERER 091 

 INDKALDELSESORDRER 401 

 INDKOMMANDERING 

  -AF BM AF RES. 411 

  -AF CIVILE 431 

  -TIL AFVIKLING AF RÅDIGHEDSTJENESTE 411 

  -VEDERLAG 564 

 INDKVARTERING 

  -GENERELT 613 

  -EKSTRAORDINÆR 114 

  -FELTMÆSSIG 114 

  -PÅ KASERNER 613 

  -SE OGSÅ BEBOELSE 613 

  -AF FREMMEDE STYRKER 611 

  -I TELTE 611 

  -GODTGØRELSE 566 

  -KAPACITET 611 

  -UDSTYR 622 

 INDKØB 

  -ANMODNINGER OM 604 

  -INDKØBSORDRER 604 

  -INDKØBSPERSONEL 604 

  -AF MATERIEL 604 

 INDLADNING 824 

 INDPODNING 913 

 INDRANGERING 401 

 INDRE BEVOGTNING 206 

 INDRE VAGT 206 

 INDSKYDNING - SE VÅBENTYPE 

 INDSKYDNINGSBANER 610 

 INDSTIKNINGSAGGREGATER - SE VÅBENTYPE 

 INDSTILLING OM TILDELING AF ADVARSEL 722 

 INDSTILLINGER (SAGSTYPE) 390 

 INDSØER 022 

 INDUSTRI 

  -GENERELT 041 

  -BRUG, KULSTOFFER TIL 624 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 INDUSTRIEL MOBILISERING 198 

 INDUSTRIELLE FREMSKRIDT, BEMÆRKELSESVÆRDIGE 601 

 INDUSTRIELT UDSTYR 630 

 INDUSTRIEN I KRIGSTID 198 

 INDUSTRIEN, ANLÆG M.V. FOR 634 

 INDUSTRIFOLK 476 

 INDUSTRIPRODUKTION 041 

 INDVANDRING 052 

 INFANTERI, SE FODFOLK 240 

 INFANTERIETS RESERVEOFFICERSSKOLE 244 

 INFANTERINYT 344 

 INFANTERISKOLEN 244 

 INFANTERIST 461 

 INFIRMERI 

  -GENERELT 614 

  -ADMINISTRATION 903 

  -TJENESTE 903 

  -UDSTYR 673, 672 

  -BYGNINGER 614 

 INFORMATION 340 

 INFORMATION, SE OPLYSNINGER 

 INFORMATIONSKONTORER OG CENTRALORGANER TIL BEHANDLING AF 

  SAGER VEDR. KRIGSRAMTE 130 

 INFRARØD UDSTRÅLING 146 

 INFRARØDT KAMPUDSTYR 651 

 INFRARØDT SIGTEUDSTYR 651 

 INFRASTRUCTUR 

  -GENERELT 610 

  -FINANCIERING AF 520 

  -BYGGEARBEJDER 610 

 INGENIØRER M.FL. 

  -GENERELT 466 

  -SIKKERHEDSSPECIALISTER 466 

 INGENIØRMASKINER 635 

 INGENIØRMASKINER, KM-PRIS M.V. 532 

 INGENIØRTEKNISKE OPLYSNINGER 122, 390 

 INITIAL TRAINING TEST (ITT) 205 

 INITIALLADNINGER 642 

 INSEKTER 

  -BESKYTTELSE MOD 628 

  -KONTROL MED 913 

 INSPEKTION 

  -GENERELT 203, 205 

  -AF SUNDHEDSTJENESTEN 900 

  -PROGRAMMER 205 

  -SKIBE 698 

  -ADMINISTRATIV 205 

  -AF DEN ADMINISTRATIVE OG OPERATIVE VIRKSOMHED 205 

  -FISKERIINSPEKTION 007 

  -FORMER FOR INSPEKTION 205 

  -LEVNEDSMIDDELKONTROL 951 

  -LUFTINSPEKTION 152 

  -LÆGEINSPEKTIONER - EFTERSYN 900 

  -MATERIEL, EFTERSYN AF 606, 607 

  -SUNDHEDSKONTROL MED ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 952 

  -SE OGSÅ KONTROL 

 INSPICERING AF DEN ADM. OG OPERATIVE VIRKSOMHED 205 

 INSTITUTIONER 

  -CIVILE 050 

  -VELGØRENDE 068 

 INSTITUTIONER, TEKNISKE TJ.M.FL. 

  -HÆREN 245 

  -SØVÆRNET 255 

  -FLYVEVÅBNET 265 

 INSTRUERING AF PERSONELLET 401 

 INSTRUKSER 308 

 INSTRUKTIONSGEVÆR 646, 647 

 INSTRUKTIONSGEVÆRHOLDERE 646, 647 

 INSTRUKTØRER 

  -GENERELT 465 

  -IDRÆTS- 465 

  -SKUESPIL 465 

 INSTRUKTØRVEDERLAG 566 

 INSTRUMENT TRAINERS 625 

 INSTRUMENTCERTIFIKATER 404 

 INSTRUMENTER 

  -GENERELT 635 

  -FLY 681 

  -KIRURG- 671 

  -LÆGE- 671 

  -PRÆCISIONS- 638 

  -TANDLÆGE- 671 

  -OPTISKE 638 

 INSTRUMENTFLYVNING 152 

 INSTRUMENTKURSUS 180 

 INTENDANTURKORPSETS SKOLER 284 

 INTENDANTURMATERIEL 604 

 INTENDANTURORIENTERING, HEFTE 344 

 INTENDANTURPERSONEL 464 

 INTENSITETSMÅLERE 127, 145 

 INTENSITY FACTORS 600 

 INTERESSEKONTOR 490 

 INTERFERENS, AFHJÆLPNING AF 311 

 INTERN TV TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 INTERNATIONAL 

  -LOV (FOLKERET) 007 

  -MÆGLING 000 

  -STRATEGI 002 

  -VOLDGIFT 000 

  -ROUTING AND REPORTING AUTHORITY 048 

 INTERNATIONALE 

  -ANLIGGENDER 004 

  -ARBEJDSBUREAU, DET (ILO) 004 

  -BANK FOR GENOPBYGNING ETC. (IBRD) (VERDENSBANKEN) 008 

  -FLYGTNINGSORGANISATION, DEN (IRO) 008 

  -FORHOLD 004 

  -MILITÆRE SITUATION, DEN 003 

  -ORGANISATION FOR CIV. LUFTFART DEN (ICAO) 004 

  -OVERENSKOMSTER 005 

  -POLITISKE FORHOLD 001 

  -PROTOKOLLER 005 

  -TELEKOMMUNIKATIONSUNION, DEN (ITU) 004 

  -TRAKTATER 005 

  -VALUTAFOND, DEN (IMF) 008 

  -DIPLOMATI 006 

  -SAMARBEJDE 004 

 INTERNE FJERNSYNSANLÆG 653 

 INTERNEREDE 

  -GENERELT 455 

  -BEHANDLING AF 133 

 INTERVENTION 100 

 INTERVIEWS 

  -GENERELT 342 

  -PRESSE- 342 

 INVALIDEREDE, BESKÆFTIGELSE 431 

 INVASION 102 

 INVENTAR 

  -GENERELT 622 

  -FAKTURAER (REGNINGER) FOR INVENTARGENSTANDE 608 

  -FORTEGNELSE (SAGSTYPE) 608 

  -REGNSKAB 608 

  -KVITTERINGER FOR INVENTARGENSTANDE 608 

  -OPTÆLLING AF 608 

  -SE OGSÅ UDRUSTNING 

  -MANGLER 608 

  -MØBLER OG REDSKABER 622 

 INVENTARLISTER 608 

 INVESTERINGER 

  -GENERELT 077 

  -STATSINDTÆGTER HIDRØRENDE FRA 071 

 IR ØVELSESPROJEKTER 651 

 IRO 004 

 IS 627 

 ISBRYDERE 696 

 ISENKRAM 621 

 ISMELDINGER 993 

 ISOLATIONSMATERIALER 621 

 ITU 008 

 J 

 JAGER 

  -FLY 684 

  -PILOTER 462 

  -TAKTIK 152 

  -(FLÅDE-) 690 

 JAGERE 690 

 JAGERKONTROLOFFICERER 462 

 JAGT OG FIKSERI PÅ MIL. OMRÅDE 611 

 JAGT, CIVIL 032, 033 

 JAGTBESTEMMELSER 030 

 JAGTBESTYRER 464 

 JAMMING 146 

 JAZZPLADER 491 

 JDK PLACERING 241 

 JEEPS 

  -TIL BÅRETRANSPORT 664 

  -TIL OPVISNINGER 661 

 JENSGÅRD SKYDEPLADS 610 

 JERN 621 

 JERNBANER 

  -GENERELT 618 

  -BALLAST 668 

  -BROER 618 

  -FORSENDELSER 822 

  -MATERIEL 668 

  -RULLENDE MATERIEL 668 

  -SIGNALER 668 

  -SKINNER 668 

  -SPORSKIFTER 668 

  -TRANSPORT 833 

  -TRANSPORT, PERSONEL 468 

  -TRANSPORT, TJENESTE 833 

  -VIADUKTER 618 

  -VED MIL. ETABLISSEMENTER 618 

  -ANLÆG 618 

  -HJEMMEVÆRN IMI 276 

  -KOMMISSION 833 

  -RAMPER 618 

 JERNSLIDSKER TIL JERNBANEINDLADNING 668 

 JETFLY, SE FLY 684 

 JETSTOPANLÆG 616 

 JOINT WARFARE COURSE (OLD SARUM) 171 

 JORDARBEJDER 

  -GENERELT 610 

  -MASKINER TIL 635 

 JORDBOREMASKINER 635 

 JORDKLODEN 997 

 JOURNALER VED INDL. PÅ SYGEHUS 901 

 JOURNALER, LÆGE 901 

 JOURNALISTHØJSKOLEN 341 

 JTAS ANLÆGSPROGRAMMER 310 

 JUBILÆER 202 

 JUL 202 

 JUNGLEKRIG 148 

 JUNGLEUDDANNELSE 177 

 JURIDISK BISTAND 740 

 JURISDIKTION, PROBLEMER VEDR. CIVIL OG MILITÆR 740 

 JURISTER 464 

 JÆGERKORPSET 

  -GENERELT 242 

  -OPTAGELSESPRØVER 242 

 JÆGERRATIONER 627 

 JØDISKE HELLIGDAGE 220 

 K 

 KABEL 

  -MATERIEL 656 

  -SYSTEMER 656 

  -TJENESTE 656 

  -UDSTYR 656 

  -BRØND 310 

 KADETTER 

  -AFLØNNING AF 561 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 244, 254, 264 

 KADMIUM OG LEGERINGER 603 

 KADREØVELSER 170 

 KAFFE 

  -GENERELT 627 

  -I KANTINER, KALKULATIONER OVER 574 

  -KVÆRNE 622 

 KAHYT - ENEKAHYT 564 

 KAJER 

  -GENERELT 617 

  -AFGIFTER 531 

  -ANLÆG 617 

  -PLADSER 617 

  -TELEFON 313 

 KAKERLAKBEKÆMPELSE 951 

 KAKERLAKKER I KOSTFORPLEJNINGER 611, 951 

 KALDENUMRE, TELEFON 313 

 KALDESIGNALER 

  -GENERELT 315 

  -RADIO 315 

 KALENDERE 626 

 KALIBRERING 640 

 KALIBRERINGSSKYDNING ART. 646 

 KAMERAER, SE FILMSAPPARATER OG FOTOGRAFIAPPARATER 625 

 KAMMERATSKABSFORSIKRINGER 590 

 KAMP 

  -GENERELT 150 

  -ERFARINGER FRA 150 

  -RAPPORTER 150 

  -SE OGSÅ OPERATIONER 

  -ALARM, MATERIEL TIL FREMSKAFFELSE AF 625 

  -ANLÆG 610 

  -DOMMERBIND 628 

  -DOMMERTJENESTE, BREVKURSUS I 244 

  -DRAGT, BEKLÆDNING 628 

  -KRAFT 150 

  -METODER 150 

  -UDDANNELSE 183 

  -UNIFORM 628 

  -UNIFORM, UDLÅN AF 628 

 KAMPKØRETØJER 

  -GENERELT 666 

  -ARTILLERI, SELVKØRENDE 666 

  -BJERGNINGSKØRETØJER 666 

  -EVAKUERINGSKØRETØJER 666 

  -FORSYNINGSTRANSPORTKØRETØJER 666 

  -KAMPVOGNE 666 

  -KANONVOGNE 666 

  -MINESØGNINGSKØRETØJER 666 

  -PANSERVOGNE 666 

  -PERSONELTRANSPORTKØRETØJER 666 

  -SPEJDERVOGNE 666 

  -VÅBENTRANSPORTKØRETØJER 666 

 KAMPPERSONEL 

  -I LUFTEN 461 

  -PÅ LANDJORDEN 461 

  -PÅ SØEN 461 

 KAMPPLADSER, BELYSNING AF 151 

 KAMPSVØMMERE 461 

 KAMPSVØMMEUDR. JGK 242 

 KAMPVOGNE 

  -GENERELT 666 

  -ATTRAPPER 666 

  -BROER 618 

  -DRAGTER 628 

  -JAGERPERSONEL 461 

  -KAROSSERIER, KASSEREDE 666 

  -KØRSEL PÅ LANDEVEJE 811, 733 

  -PERSONEL 461 

  -TRANSPORT, PÅHÆNGSVOGNE 663 

  -TRANSPORTER, UDLÅN 666 

 KANALER 

  -EFTERRETNINGS- 351 

  -KRYPTO- 316 

  -SIGNALFORBINDELSES- 310 

  -VANDVEJE 022 

 KANINER, UDRYDDELSE 667 

 KANON 

  -RETTERE 461 

  -TRAKTORER 666 

  -VOGNE 666 

  -BETJENINGSMANDSKAB 461 

 KANONER OG TUNGE SKYDEVÅBEN 646 

 KANONSLAG, BRUG AF 061, 641 

 KANTINEOVERSKUD 574 

 KANTINER 

  -GENERELT 613 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORB. MED 574 

  -BYGNINGER 613 

 KANTINEVOGNE 662 

 KAPELMESTRE 465 

 KAPITALPENSION FOR MIL. PERS. 564 

 KAPITULATION 108 

 KAPSEJLADS 491, 690 

 KARABINER 647 

 KARAKTERSKALA 244, 254, 264 

 KARANTÆNE 913 

 KARANTÆNEORDNING 913 

 KARAVANEVOGN 661 

 KARKLUDE 623 

 KAROSSER 662 

 KARRIEREPLANLÆGNING 400 

 KARRIEREVEJLEDNING 460 

 KARTOFFELMELSPULVER 627 

 KARTOFLER 627 

 KARTOGRAFER 464 

 KARTOGRAFI 360 

 KASERNEARBEJDERE 

  -GENERELT 431 

  -ANSÆTTELSE 431 

  -ANV. TIL HÅNDV. ARBEJDE 563 

  -OVERENSKOMST 563 

 KASERNER 612 

 KASERNEUDGIFTER 

  -GENERELT 540 

 KASS. KØRETØJERS ANV. I SKYDETERRÆN M.V. 660 

 KASSATION 

  -AF MATERIEL 605 

  -AF MOTORKØRETØJER 660 

  -INDEN INDKALDELSE 091 

  -AFGANG FRA TJENESTE SOM FØLGE AF 418, 428 

  -LÆGELIGE SPØRGSMÅL 902 

  -OFFICERSPERSONEL 418 

  -VÆRNEPLIGTIGE 428 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -GENERELT 500 

  -BESTEMMELSER FOR 580 

  -VEKSLING AF VALUTA MELLEM NATOLANDE 578 

  -KASSEOVERDRAGELSE 541 

  -KASSEEFTERSYN 205 

  -KASSEKONTOR 573 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED KANTINER 574 

 KATALOGER 

  -(SAGSTYPE) 308 

  -FORSVARETS FILMTJ. 625 

 KATALYSATOROVNE 

  -TIL KAROSSEVOGNE 662 

  -TIL PMV 666 

  -TIL TELTE OG KØRETØJER 623 

 KATAPULTER 

  I FLY 681 

  -PÅ SKIBE 690 

 KATASTROFEHJÆLP 206 

 KATASTROFEPLAN 206 

 KATOLIKKER, ORLOV TIL 408 

 KEMI 992 

 KEMIKALIER 

  -ALKALIER 676 

  -ANTITOKSINER 676 

  -FOTOGRAFISKE 676 

  -LUFTFARTØJER, KOMPRIMEREDE OG FLYDENDE 676 

  -MEDICINALVARER 676 

  -MEDIKAMENTER 676 

  -ORGANISKE FORBINDSSTOFFER 676 

  -SALTE 676 

  -SERA 676 

  -SYRER 676 

  -VACCINER 676 

 KEMISK KRIGSFØRELSE 145 

 KEMISKE MIDLER 

  -BRANDSTIFTENDE 648 

  -FORSTYRRENDE GASARTER 648 

  -GASGRANATER 648 

  -GASRØGFAKLER 648 

  -GENERENDE GASARTER 648 

  -GIFTIGE GASARTER 648 

  -KRIGSMIDLER 648 

  -LANDMINER 648 

  -RØGBOMBER 648 

  -RØRGRANATER 648 

  -RØGMIDLER 648 

  -VÅBEN (FLAMMEKASTERE ETC.) 648 

  -ØVELSESKAMPSTOFFER 648 

 KENDEMÆRKER FOR MIL. HOVEDKVARTERER 202 

 KENDEORD 316 

 KENDETEGN 

  -GENERELT 628 

  -FOR MIL. HOVEDKVARTERER 202 

  -MILITÆRE 628 

 KERAMIK 621 

 KERNEFYSIK 991 

 KGL. DANSK AEROKLUB 048 

 KIELER WOCHE (KAPSEJLADS) 187 

 KIKKERT 657 

 KILDESKAT 073 

 KILLER KAT RADIOMATERIEL 652 

 KILOMETERGODTGØRELSE 566 

 KILOMETERPENGE 566 

 KILOMETERPRISER FOR FORSVARETS KØRETØJER 532 

 KIRKEBØGER 056 

 KIRKELIG VELFÆRDSTJENESTE 492 

 KIRURGISK LÆGETJENESTE 910 

 KIRURGISKE 

  -FORSKIFTER 911 

  -INSTRUMENTER 671 

  -METODER 911 

  -SPECIALER 930 

 KIT 621 

 KITLER 628 

 KLAGER 

  -FRA PÅRØRENDE OVER PERSONELFORVALTN. 401 

  -FRA VPL OG PÅRØRENDE TIL VPL 721 

 KLAGER (SAGSTYPE) 390, 721 

 KLAGEREGLER 701 

 KLAGESAGER 702 

 KLARGØRING AF FORSENDELSER 824 

 KLASSIFICEREDE SAGER, KONTROL MED 358 

 KLASSIFICERING 

  -AF PERSONEL 460 

  -TIL BEHANDLING AF KLASSIFICEREDE SAGER 358 

  -AF SYGEHUSE 122 

 KLIMA 020 

 KLIMATOLOGI 993 

 KLIMAUNDERSØGELSE 490 

 KLINIKKER 903 

 KLINIKTJENESTE 903 

 KLINISK LABORATORIETJENESTE 917 

 KLINISKE 

  -OPTEGNELSER 901 

  -RAPPORTER 901 

 KLUBBER 613 

 KLØFTER 028 

 KNIVE 

  -GENERELT 622 

  -FASKIN- 647 

  -SKYTTEGRAVS- 647 

 KNYTTEDE VARER 623 

 KOBBER 603 

 KOBLINGSPLANER 313 

 KODELÅSE 622 

 KODEORD 

  -GENERELT 306, 316 

  -TIL SIKKERHEDSFORMÅL 306 

 KODER 

  -GENERELT 316 

  -KRYPTOMASKINER OG -MATERIEL 655 

  -MATERIEL OG UDSTYR, TILDELING AF 655 

  -TILDELING AF KODETEGN 316 

  -SE OGSÅ LØNSKRIFT 

  -TILDELING AF 316 

 KOGEAPPARATER 822 

 KOGEGREJ 622 

 KOGEKAR 628 

 KOKKE 462 

 KOLLEKTIVT NATIONALT OG INTERNATIONALT FORSVAR 120 

 KOLLISION MED FUGLE 048, 117, 680 

 KOLONIER ETC. 010 

 KOLONIPOLITIK 010 

 KOLONISATION AF UNDERLAGTE LANDOMRÅDER 010 

 KOMETER 997 

 KOMITEER 

  -GENERELT 216 

  -NATO, SE RÅD OG KOMITEER 

  -ØVRIGE KOMITEER PLACERES EFTER EMNET 

 KOMMANDANTSKABSFORHOLD 243, 253, 263 

 KOMMANDANTSKABSMATERIEL 620 

 KOMMANDO 

  -ANLÆG FOR SKYDEBANER 610 

  -FACILITETER 612 

  -FORHOLD RGN OG DIV 122 

  -LED, FORBINDELSE MELLEM TILSTØDENDE 310 

  -MYNDIGHEDER, HÆREN 241 

  -MYNDIGHEDER, SØVÆRNET 251 

  -MYNDIGHEDER, FLYVEVÅBNET 261 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -ACE 221 

  -FORSVARSSTYRELSEN M.V. 230 

  -HÆREN 240 

  -SØVÆRNET 250 

  -FLYVEVÅBNET 260 

  -HJEMMEVÆRNET 270 

  -VÆRNSFÆLLES KORPS M.V. 280 

  -FORSVARETS 200 

 KOMMANDOSTANDERE 

  -ANVENDELSE AF 202 

  -SOM MATERIEL 622 

  -PÅ CHEFVOGNE 660 

 KOMMANDOSTRYGNING 118 

 KOMMANDOVEJE - SE SÆRLIGE TJENESTEVEJE 201 

 KOMMENTATORER 

  -FJERNSYNS- 343 

  -RADIO- 343 

 KOMMUNER 021 

 KOMMUNIKATIONSMIDLER, MIL. ADMINISTRATION AF OFFENTLIGE 196 

 KOMMUNIKATIONSSIKKERHED 319 

 KOMMUNISME 016 

 KOMPASSER 858 

 KOMPROMITTERING AF KLASSIFICEREDE SAGER 206, 321, 358 

 KONCERTER 491 

 KONDOLENCESKRIVELSER 963 

 KONFEKT 627 

 KONFERENCER 

  -MELLEM KOMMANDOMYNDIGHEDER 203 

  -MELLEM STABSAFDELINGER 203 

  -PRESSE- 342 

  -OG MØDER 203 

 KONGEHUSET, OPHOLDSSTED 471 

 KONGENS FØDSELSDAG 202 

 KONGER 472 

 KONGEREVUE, FANECEREMONIEL VED 202 

 KONGESKIBET 690 

 KONKURRENCER 

  -GENERELT 187 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

  -UDDANNELSES- 187 

  -PRØVER M.V. 187 

 KONNOSSEMENTER 825 

 KONSERVERING AF MOTORKOMPONENTER 660 

 KONSERVES 627 

 KONSTABELFORENING 495 

 KONSTABELSKOLE 244, 254, 264 

 KONSTRUKTION, SE BYGNING 610 

 KONTAKT 

  -MED CIVILE 341, 490 

  -OG VELFÆRDSOFFICER 465 

  -ARRANGEMENTER 341 

  -BEHOV (FOV) 502 

  -BELØB TIL FOV 532 

  -KOMITEER, POLITISKE UNGD. FOREN. 490 

  -LINSER 912 

  -MØDER 203 

  -UDVALG 496 

 KONTANT SALG AF MATERIEL 605 

 KONTERINGSBESTEMMELSER 582 

 KONTERINGSPLAN 582 

 KONTIGENTINDEHOLDELSE 567 

 KONTO 

  -BEVÆGELSER (BANKKONTI) 572 

  -OVERSIGT 582 

  -PLAN 582 

 KONTOR 

  -ADMINISTRATION 201 

  -ARTIKLER 626 

  -ASSISTENTER 431 

  -HJÆLPERE 431 

  -INVENTAR 622 

  -KONTORISTER 431 

  -MASKINER 631 

  -METODER 201 

  -PERSONEL 431 

  -TID 201 

  -LÆRLINGE, ANTAGELSE AF 431 

  -MASKINER OG -TEKNIK 631 

  -ARTIKLER CENTRALINDKØB 626 

  -ARTIKLER 626 

  -HOLDSUDGIFTER 352 

  -LOKALER 611 

  -PAKNINGER TIL STABE MV. 626 

 KONTRABANDE 042 

 KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 

  -GENERELT 357 

  -ALLIERET SIKKERHED 350 

  -CIVIL SIKKERHEDSTJENESTE 358 

  -FJENDTLIG KONTRAEFTERRETNINGSORGANISATION 357 

  -KONTRASABOTAGE 357 

  -KONTRASPIONAGE 357 

  -PERSONEL 466 

  -SABOTAGE 357 

  -SIKKERHEDSTJENESTE I FORBINDELSE MED REJSER 358 

  -SIKRING AF FLYVEPLADSER 358 

  -SIKRING AF GRÆNSER 358 

  -SIKRING AF HAVNE 358 

  -SPIONAGE 357 

 KONTRAKT OM FRIVILLIG TJENESTE OPHÆVELSE AF 411, 421 

 KONTRAKTER 

  -EFTER EMNET, ELLER 508 

  -ANTAGELSE AF TILBUD 508 

  -INDGÅEDE 508 

  -JURIDISK BISTAND TIL MILITÆRT PERSONEL MED HENSYN TIL 743 

  -TILBUD 508 

  -ÆNDREDE 508 

 KONTRAKTLÆNGDE, FRIVILLIG TJENESTE 420, 410 

 KONTRAKTPRÆMIE 561, 562 

 KONTROL MED 

  -INSEKTER 913 

  -MALARIA 913 

  -SKADEDYR 913 

  -SMITTEFARLIGE SYGDOMME 913 

  -TROPPEBEVÆGELSER 115 

  -SE OGSÅ INSPICERING 

  -FØDEVARER 951 

 KONTROL- OG VARSLINGSTJENESTE 120, 206 

 KONVENTIONER 005 

 KONVERTERING AF PERSONEL TIL PLIGTIG TJENESTE TIL ANDRE PERSONEL 

  KATEGORIER 091 

 KONVOJOPERATIONER 153 

 KONVOJØVELSER 174 

 KOORDINATER, KORT- 361 

 KOORDINATLISTER TIL KORT 363 

 KOPIER (SAGSTYPE) 305 

 KOPPER, UDLÅN, ANVENDELSE 622 

 KOPPEVACCINATION 913 

 KOREA-FELTTOGET 1950-53 160 

 KORN 627 

 KORPSENES OG HÆRENS UNIFORMER 628 

 KORREKTØR (ARTILLERI) 646 

 KORREKTØR TIL UDDANNELSESSKYDNING 625 

 KORRESPONDANCE 

  -GENERELT 305 

  -KURSUS, SE SKOLER 

  -OVERSÆTTELSE AF 305 

  -REGLER FOR 305 

 KORRESPONDENTER 

  -PRESSE- 342 

  -BEFULDMÆGTIGELSE AF RETNINGSLINIER FOR 340 

  -BESTEMMELSER FOR 342 

 KORT 

  -ANMODNINGER OM KORT 363 

  -BRUG AF KORT 364 

  -FINANCIERING AF KORT 362 

  -FORDELING AF 363 

  -FREMSTILLING AF 362 

  -KORTKOORDINATER 361 

  -KORTLÆSNING 364 

  -LANDKORTKOMITEER 360 

  -LEGITIMATIONS- 404 

  -OPLÆGNING AF 365 

  -SØKORTKOMITEER 360 

  -TILVEJEBRINGELSE AF KORT 362 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -MATERIALE, REPRODUKTION 362 

 KORTTIDSKONSERVERING AF KØRETØJER 660 

 KORTTJENESTE 360 

 KORVETTER 691 

 KOST 

  -GENERELT 627 

  -FORPLEJNINGER 613, 627 

  -FORPLEJNINGSPERSONEL 431 

  -GODTGØRELSE 566 

  -PLANER 600 

  -PENGE 566 

  -REGNSKAB 542 

 KOSTE 622 

 KRAFTFORSYNING 

  -GENERELT 634 

  -ANLÆG M.V. 634 

 KRAFTMASKINER 634 

 KRANER 634, 635 

 KRANSENEDLÆGNING 

  -GENERELT 202 

  -REPRÆSENTATION 202 

  -PÅ KRIGERGRAVE 975 

 KRAV TIL FYSISK OG MENTAL HELBREDSTILSTAND 912 

  -GENERELT 494 

  -OG RABATORDNING 494 

 KREDSLØB 

  -ANMODNINGER OM 311 

  -BEHOV FOR 311 

  -LISTER OG JOURNALER VEDR. RADIO- 315 

  -TILDELING AF 311 

  -TILVEJEBRINGELSE AF 311 

  -SIGNAL - TELEFON 313 

  -FORBEREDTE PRØVE PÅ 311 

 KRETA, RAKETSKYDEOMRÅDE (NAMFI) 616 

 KRIG OG FRED 

  -GENERELT 100 

  -KRIGSFANGER, BEHANDLING AF 134 

  -FORHOLD, CIVILT PERSONELS STATUS UNDER 430 

  -FØRELSE, UDDANNELSE I 170 

  -FØRSEL, ELEKTRONISK 146 

  -HOVEDKVARTERER, GENERELT 612 

  -PLANER 122 

  -KRIGSRAMTE, BESKYTTELSE AF 130 

  -SANITETSTJENESTE 900 

 KRIG UDEN FORUDGÅENDE KRIGSERKLÆRING 103 

 KRIGERGRAVE, PASNING AF 975 

 KRIGSDOMSTOLE 

  -ALMINDELIGE 724 

 KRIGSERKLÆRING 103 

 KRIGSFANGER 

  -ADMINISTRATION AF 134 

  -ALLIEREDE 451 

  -BEHANDLING AF 134 

  -FJENDTLIGE 452 

  -FLUGTVEJE FOR ALLIEREDE 150 

  -SE OGSÅ FANGER 

  -AFHØRING AF 134, 303 

 KRIGSFANGEØVELSER (AFHØRING MÅ EJ AFHOLDES) 134, 303 

 KRIGSFORBRYDELSER 138 

 KRIGSFORBRYDELSER 483 

 KRIGSFØRELSE 

  -GENERELT 150 

  -AKUSTISK 146 

  -ARKTISK 148 

  -ATOM- 145 

  -BAKTERIOLOGISK 145 

  -BIOLOGISK 145 

  -ELEKTRONISK 146 

  -GUERILLA- 148 

  -POLITISK 147 

  -PSYKOLOGISK 147 

  -RADIOLOGISK 145 

  -STRATEGISK LUFTKRIGSFØRELSE 143 

  -UDDANNELSE I 170 

  -UNDER SÆRLIGE KOLDE FORHOLD (VINTERKRIG) 148 

  -ØKONOMISK 144 

 KRIGSFØRENDE 

  -NATIONER 100 

  -RETTIGHEDER SOM 105 

 KRIGSGAS 648 

 KRIGSHOVEDKVARTERER 612 

 KRIGSLOVE 713 

 KRIGSMATERIEL 

  -GENERELT 640 

  -FORSKING PÅ KRIGSMATERIELLETS OMRÅDE 601 

  -STANDARDISERING AF 601 

 KRIGSMATERIELOFFICER 562 

 KRIGSRESERVE, OPLÆGNING AF 607 

 KRIGSRESERVEFAKTOR 600 

 KRIGSRET, ALMINDELIG 724 

 KRIGSSKADEERSTATNING 108 

 KRONIKKER 342 

 KRYDDERIER 627 

 KRYDSERE 690 

 KRYDSLISTER 600 

 KRYPTO 

  -GENERELT 316 

  -TILLÆG TIL LOTTER 566 

  -CERTIFIKATER 404 

  -KANALER 316 

  -KURSUS 180 

  -MATERIEL 655 

  -NET 316 

  -OPERATØRER 466 

  -SYSTEMER 316 

  -FONER 655 

  -GRAFERING 316 

  -PERSONEL 466 

  -ANALYSE 316 

  -ANALYTIKERE 466 

  -SIKKERHED, FYSISK 316 

  -SIKKERHED, TEKNISK 316 

 KRYSTALBANK 655 

 KRYSTALLER (RADIO) 652 

 KRYSTALLOGRAFI 992 

 KRÆFTENS BEKÆMPELSE, KAMPAGNE (TOBAK) 067 

 KRÆNKELSE AF DANSK LUFTRUM 152 

 KRÆNKELSE AF KRIGENS SKREVNE OG USKREVNE LOVE 138 

 KUFFERTER 628 

 KUL 624 

 KULILTEFORGIFTNING, FORANSTALTNINGER MOD 067 

 KULSTOFFER TIL INDUSTRIBRUG 624 

 KULSYRESLUKKERE, OPLADNING AF 633 

 KULTUREL VIRKSOMHED 

  -OG NATIONAL UDDANNELSE 050 

  -OG UNDERVISNING 493 

 KUNDGØRELSER (SAGSTYPE) 390 

 KUNST, HERALDIK 336 

 KUNSTER, DE SKØNNE 057 

 KUNSTFIBERSTOFFER 623 

 KUNSTIGE HINDRINGER 610 

 KUNSTIGE ØJNE OG LEMMER ETC. 678 

 KUNSTIGT ÅNDEDRÆT 912 

 KUNSTNERE 465 

 KUNSTNERISK UDSMYKNING - SE UDSMYKNING 

 KUR 202 

 KURER- OG ORDONNANSTJENESTE 302 

 KURERER 466 

 KURERPAS NATO-LANDE 302 

 KURSER 

  -GENERELT 180 

  -FOR VELFÆRDSOFFICERER 180 

  -BESKRIVELSER 180 

  -I UDLANDET 180 

  -SE OG SÅSKOLER 

  -BEVISER OG DIPLOMER 404 

  -PLANER OG PROGRAMMER 180, 170 

  -UNDERSTØTTELSE 564 

 KURSUSAFGIFTER 

  -INDLANDET 540 

  -UDLANDET 540 

 KVALMEGAS 648 

 KVARTERARREST 722 

 KVARTERER 613 

 KVARTERGODTGØRELSE 566 

 KVG 

  -DRAGT 628 

  -TRANSPORT, KØRSEL MED 660 

  -PASSAGERFORSØG 666 

  -UDLÅN TIL SKYDENDE ENHEDER 666 

 KVINDEKORPSENE 270 

 KVINDELIGE MARINERE 277 

 KVINDELIGT FLYVERKORPS 278 

 KVINDELIGT MIL. PERSONEL, 

  -ADMINISTRATION 401 

 KVITTERINGSBØGER (SAGSTYPE) 390 

 KYSTARTILLERI 646 

 KYSTER 024 

 KYSTRADARSTATIONER (BYGNINGER) 612 

 KYSTRADARSTATIONER 253 

 KYSTUDKIGSSTATIONER 126 

 KÆMPEHØJ 028 

 KØB AF EJENDOMME 611 

 KØBENHAVNS MASKINSKOLE 050 

 KØD 627 

 KØDHAKKEMASKINER 622 

 KØJESENGE 622 

 KØJESÆKKE 628 

 KØKKENREDSKABER 622 

 KØKKENSEKTIONERNES ORGANISATION 462 

 KØLERUM TIL TØRBATTERIER 613 

 KØLESKABE 622 

 KØNSSYGDOMME 067 

 KØNSSYGDOMME, KONTROL MED 913 

 KØREDOMMERE 464 

 KØREGÅRD 611 

 KØRELÆRERE 464 

 KØRELÆRERE, CIVILE 431 

 KØREPELSE 628 

 KØREPRØVE - SE FØRERBEVIS 404 

 KØRESKOLE 244, 254, 264 

 KØRETØJER 

  -GENERELT 660 

  -AMFIBIE 665 

  -FREMSTILLING AF 660 

  -KONSTRUKTION AF 660 

  -LANDGANGS- 665 

  -LASTBILER 662 

  -MOTORCYKLER 661 

  -MÆRKNING AF 660 

  -PÅHÆNGSVOGNE 663 

  -PRIVAT- 661 

  -SCOOTERE 661 

  -SOM LADNING 821 

  -TIL PERSONBEFORDRING 661 

  -UDSKRIVNING AF 107, 604 

  -JERNBANEMATERIEL 668 

  -DYR 667 

 KØRETØJSBENÆVNELSER 660 

 KØRSEL 

  -I MØRKE 180 

  -MED BESKYTTELSESMASKER 180 

  -MED LEJEDE BUSSER 831 

  -UNDER VANSKELIGE FORHOLD, UDDANNELSE 180 

  -KØB/LEJE AF MOTOREKØRETØJER UNDER OPHOLD I UDLANDET 660 

  -KONTROL MED 660 

 KØRSELSGODTGØRELSE 566 

 KØRSELSRESTRIKTIONER I TØBRUDSPERIODER 831 

 L 

 LABORATORIE 

  -PERSONEL 467 

  -TJENESTE 917 

  -TJENESTE, KLINISK 917 

  -TJENESTE, PATOLOGISK 917 

  -TJENESTE, VETERINÆR 952 

  -UDSTYR 675 

  -VOGNE (BUSSER) 661 

 LADEAGGREGAT 

  -TIL BRUG VED ACTER 123 

  -TIL MOTORKØRETØJER 660 

  -NORM FOR - SE BELYSNINGSSÆT 634 

 LADNING (FRAGT) 

  -GENERELT 821 

  -BRANDFARLIGE STOFFER 821 

  -BRISANT SPRÆNGSTOFFER 821 

  -KEMISK AMMUNITION 821 

  -KØRETØJER 821 

  -LETFORDÆRVELIGE VARER 821 

  -STYKGODS 821 

  -UNDERBRINGELSESEFFEKTER 821 

 LADNING OG AFLADNING UNDER VAGTTJENESTE 206 

 LADNINGS 

 -MANIFESTER 821 

  -PAPIRER, KONNOSSEMENTER 825 

  -RAPPORTER 825 

 LAGERREGNSKAB 608 

 LAK-BEREDSKABSPLAN (LUFTVÆRNSARTILLERIKOMMANDO) 125 

 LANDARTILLERI 646 

 LANDBRUG 

  -GENERELT 032 

  -DRIFTSFORMER 032 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 LANDE 021 

 LANDEFTERRETNINGSTJENESTE 351 

 LANDEVEJE 618 

 LANDFORSVAR 123 

 LANDGANGS 

  -FARTØJER 698 

  -KØRETØJER 665 

  -OPERATIONER 153 

  -ØVELSER, HRN 172 

 LANDING OG/ELLER OVERFLYVNING AF DANSK TERRITORIE UDEN HJEMMEL 117 

 LANDINGS 

  -AFGIFTER 048, 117 

  -BELYSNING 048, 616 

  -PLADSER 048, 616 

  -STEL 681 

  -TILLADELSE 048, 616 

 LANDINGS- OG OVERFLYVNINGSTILLADELSE 

  -FOR DANSKE FLY OVER/PÅ UDENLANDSKE TERRITORIER 117 

  -FOR FREMMEDE FLY OVER/PÅ DANSK TERRITORIE 117 

 LANDLOVSBESTEMMELSER 409 

 LANDMANØVRER 172 

 LANDMINER 645 

 LANDOPMÅLING 367 

 LANDSDELE 021 

 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 062 

 LANDSSKYTTER 187 

 LANDSTALSMANDSMØDER 496 

 LANDSTYRKER 

  -ERFARINGER 172 

  -FORMERING 113 

  -KAMPPERSONEL 461 

  -KRIGSMATERIEL 640 

  -OPERATIONER 151 

  -REKOGNOSCERING 352 

  -UDDANNELSE 172 

  -SE OGSÅ HÆREN 240 

 LANDTANGER 026 

 LANDTRANSPORT 

  -GENERELT 830 

  -JERNBANETRANSPORT 833 

  -MOTORKØRETØJSTRANSPORT 831 

  -VEJTRANSPORT 831 

  -DET EUROPÆISKE PLAN. RÅD 217 

 LANDØVELSER 172 

 LANDØVELSESPLADSER 610 

 LANGTIDSPLANLÆGNING, FINANCIEL 072 

 LANGVARIG SYGDOM, AFKORTNING I LØN UNDER 567 

 LASTMOTORVOGNE 662 

 LASTNING 848 

 LASTSKIBE 690 

 LATRINER OG WC'ER, SANITETSHYGIEJNISK KONTROL MED 902 

 LAVETTER 686 

 LAVFLYVNING 152 

 LAVFLYVNINGSOMRÅDER 048, 117, 610 

 LAZARETTER 614 

 LCM (OPMÅLING PÅ GRØNLAND) 690 

 LEDENDE REPRÆSENTANTER FOR ERHVERVSLIVET 476 

 LEDERKURSUS I GYMNASTIK OG IDRÆT 180 

 LEDERTRÆNING 184 

 LEDSAGERREGLEN 564 

 LEGATER 056, 068 

 LEGERINGER 603 

 LEGITIMATION, SIGNALER 311 

 LEGITIMATIONSKORT 404 

 LEGITIMATIONSSKRIVELSER 404 

 LEJE 

  -AFTALER 611 

  -BOLIGER 613 

  -MÅL 611 

  -AREALER 611 

  -EJENDOMME 611 

  -FODBOLD- OG IDRÆTSBANER 532 

  -LOKALER, SVØMMEHALLER OG AREALER 611, 532 

  -LOKALITETER 532, 611 

 LERMATERIALER 621 

 LETFORDÆRVELIGE VARER SOM LADNING 821 

 LEVEFOD 076 

 LEVEOMKOSTNINGER 076 

 LEVERANDØRER 604 

 LEVERANDØRGARANTI - SE DEN LEVEREDE VARE (MATERIALE, GENSTAND M.M.) 

 LEVERANDØRINTERESSER 201 

 LEVESTANDARD 076 

 LEVNEDSMIDDELFORGIFTNING 951 

 LEVNEDSMIDDELKONTROL 951 

 LEVNEDSMIDLER 

  -GENERELT 627 

  -SE OGSÅ FØDEVARER 

  -VETERINÆRKONTROL MED 952 

 LEWISIT 648 

 LICITATION 

  -GENERELT 508 

  -OG TILBUD, FØDEVARER 627, 508 

  -RAPPORTER 508 

  -UDVALG 508 

 LINIEOFFICERER, FORBUNDET AF DANSKE 495 

 LINKTRAINER 625 

 LINNED 622 

 LINOLEUM 621 

 LISTER (SAGSTYPE) 390 

 LITTERATUR 057 

 LIVREDNING 

  -GENERELT 206 

  -UDSTYR TIL 633 

 LIVREMME 628 

 LIVSFORSIKRING 591 

 LODSEDLER, SOLDATER SOM SÆLGERE 202 

 LODSHJÆLP 848 

 LODSPENGE 848 

 LODSTJENESTE 848 

 LODSVÆSEN 061 

 LOGBØGER (SAGSTYPER) 390 

 LOGISTIK 600 

 LOGISTIKTJENESTE 607 

 LOGISTISK SAMARBEJDE VÆRNSVIS (STØRSTEBRUGER) 607 

 LOKALER, OPBEVARING, BELYSNING, RENHOLDELSE 613 

 LOKALFORSVARSBATALJONER, UDDANNELSE AF CHEFER 180 

 LOKALFORSVARSMYNDIGHEDER 240 

 LOKOMOTIVER 668 

 LORAN (NAVIGATIONS-HJÆLPEMIDDEL) 658 

 LORANANLÆG 658 

 LOSNING 848 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTER, MIDLER TIL SPECIALUDDANNELSE 532 

 LOTTERI - SE BORTLODNING 056 

 LOV OM FORSVARETS 

  -ORGANISATION 090 

  -PERSONEL 090 

 LOVE 

  -KRÆNKELSE AF KRIGENS SKREVNE OG USKREVNE 138 

  -MILITÆR LOVGIVNING 710 

  -MILITÆR, KRIGSLOVE 713 

  -MILITÆR, LOVBESTEMMELSE VEDR. DEN ENKELTES FORHOLD 714 

  -SØ- 056 

 LOVGIVNINGSMAGT 011 

 LOVLIGT BETALINGSMIDDEL 076 

 LOVOVERTRÆDELSE BEGÅET UNDER PÅVIRKNING AF SPIRITUS 721 

 LOW GRADE (KRYPTO) 316 

 LUFT 

  -MELDETJENESTE 125 

  -MÅL 152 

  -OPERATIONER 152 

  -POST 301 

  -REKOGNOSCERING 352 

  -SKIBE, REKLAME- 682 

  -SKIBE, TIL ØVELSESBRUG 682 

  -STØTTE TIL LAND- ELLER SØOPERATIONER 152 

  -/SØ-REDNINGSFLY 686 

  -/SØ-ØVELSER 171 

  -TAKTIK 152 

  -TRANSPORT 851 

  -TRANSPORT, FLYPASSAGERLISTER 851 

  -TRANSPORT, MED ERHVERVSFLY 853 

  -TRANSPORT, MED MILITÆRFLY 852 

  -TRANSPORT, PERSONEL 468 

  -TRANSPORT, TJENESTE 851 

  -TRYKMASKINER 634 

  -VÆRN 125 

  -VÆRNS ARTILLERI 646 

  -VÆRNS FORANSTALTNINGER 125 

  -VÆRNS ØVELSER 172 

  -ØVELSER 173 

  -TIL LUFTMISSILER 644 

  -/LAND-ØVELSER 171 

  -AFFYREDE SKYDEVÅBEN 646 

 LUFTARTER 

  -KOMPRIMEREDE OG FLYDENDE 676 

 LUFTBÅRET PERSONEL 461 

 LUFTBÅRNE 

  -OPERATIONER 152 

  -STYRKER, FORMERING AF 113 

  -STYRKER, FORSVAR MOD 125 

  -STYRKER, UDDANNELSE AF 173, 183 

 LUFTEFTERRETNINGSTJENESTE 351 

 LUFTEN, KAMPPERSONEL I 461 

 LUFTFART 

  -I ALM. 048 

  -CIVIL 048 

 LUFTFARTSCERTIFIKATER 404, 048 

 LUFTFARTSHINDRINGER 048, 117 

 LUFTFARTØJER, SE FLY 680 

 LUFTFORMIGE BRÆNDSTOFFER 624 

 LUFTFORSVAR, AKTIVT 125 

 LUFTFORSVAR, PASSIVT 127 

 LUFTFORSVARSBEREDSKAB 125 

 LUFTFORSVARSKONTROL 125 

 LUFTFORSVARSOMRÅDER 125 

 LUFTFORSVARSORDRER 125 

 LUFTFORSVARSPLANER 125 

 LUFTFORSVARSØVELSER 173 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -GENERELT 375 

  -FORETAGET AF UKENDTE FLY 358 

  -SOM ØVELSE SE AIR RECCE 376 

  -HAVNE 616 

  -MELDETJENESTE 125 

  -OPERATIONER 152 

  -TRANSPORT 850 

  -ØVELSER (FLY) 173 

 LUFTFOTOGRAFIER, TYDNING AF 375 

 LUFTFYRUDSTYR 658 

 LUFTINSPEKTION 152 

 LUFTKAMP 152 

 LUFTKRIGSFØRELSE 

  -ERFARINGER FRA 152 

  -STRATEGISK 143 

 LUFTMELDEDISTR. SIGNALER GENNEM SKT 311 

 LUFTMELDETJENESTE 125 

 LUFTSPÆND (FÆRØERNE) 048 

 LUFTVÆRNSAFFUTAGE/TRAKTOR 663 

 LUFTVÆRNSVOGNSAFFUTAGER 662 

 LYD 

  -GENERELT 991 

  -ISOLATIONSMATERIALE 621 

  -OPTAGELSER 625 

  -OPTAGELSER, (SAGSTYPE) 390 

  -SIGNALSYSTEMER 318 

  -BÅND OG BÅNDOPTAGERE TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

  -MÅLING - SE STØJMÅLERE 318 

  -PEJLEDELING, OPGAVE, ORGANISATION 354 

  -PEJLESÆT 654 

 LYGTE, GNISTSIKKER 628 

 LYGTEFØRING 

  -OM DAGEN - SE NÆRLYS 061 

  -UNDER ØVELSER (MØRKLÆGNING) 061 

 LYS 

  -BOMBER 641 

  -KASTERE 641 

  -KILDER 634 

  -KOPIERING 373 

  -KUGLER 641 

  -MASKINE 651 

  -MATERIEL 651 

  -RAKETTER 641 

  -TRYK (SOM PROCES) 373 

  -TRYK (SOM SAGSTYPE) 390 

 LÆDER 623 

 LÆDERVARER 623 

 LÆGDER, INDDELING I 091 

 LÆGDSRULLE 

  -GENERELT 091 

  -SLETTELSE AF 091 

 LÆGE 

  -SANITETS-PERSONEL 467 

  -OG SUNDHEDSTJENESTE, VIDENSKABELIG OG BESLÆGTET VIRKSOMHED 900 

  -ATTEST 901 

  -EFTERSYN 902 

  -ERKLÆRINGER/HELBREDSATTESTER 901 

  -HJÆLP 902, 905 

  -INSPEKTIONER 902 

  -JOURNALER 901 

  -KORPSETS SKOLER 284 

  -LEGIMITATIONSKORT FOR 404 

  -MÆRKER FOR 628 

  -REGNINGER 904 

  -VÆRELSER 614 

  -BETALING AF LÆGEREGNINGER TIL UDLANDET 548 

 LÆGESTUER 

  -ADMINISTRATION AF 903 

  -LOKALER TIL 614 

  -TJENESTEN 903 

  -UDSTYR TIL 672 

 LÆGETJENESTE 

  -GENERELT 901 

  -DAGLIG 903 

  -FORSYNING FOR 670 

  -MEDICINSK 910 

  -TRANSPORT FOR 664 

 LÆGEUNDERSØGELSER AF ANSØGERE TIL SKOLER 912 

 LÆGEVIDENSKABELIGE 

  -JOURNALER 901 

  -OPTEGNELSER 901 

  -OPTEGNELSER, FRIGIVELSE AF OPLYSNINGER INDEHOLDT I 901 

  -RAPPORTER 901 

 LÆGTERE 690 

 LÆREANSTALT, POLYTEKNISK 050 

 LÆRERE PÅ SKOLER 403 

 LÆRERE 463, 403 

 LÆRERHONORAR FOR OPGAVERETNING 564 

 LÆRERHONORARER TIL BM 566 

 LÆRLINGE, ANVENDELSE I DÆKNINGSSTYRKEN 421 

 LÆRLINGEUDDANNELSE 

  -CIVIL 053 

  -MILITÆR 493 

 LÆRLINGEUDDANNELSE I KONTORFAGET 431 

 LÆRREDSARTIKLER 623 

 LÆSNING I ARRESTER 728 

 LØBESEDLER 147 

 LØNFORSKRIVNING TIL PÅRØRENDE UNDER FELTFORHOLD 567 

 LØNFORSKRIVNING 567 

 LØNNING 

  -TIL OFFICERER 561 

  -TIL VÆRNEPLIGTIGE 562 

  -AF CIVILT PERSONEL 563 

  -AF STAMPERSONEL 562 

 LØNNINGER OG TILLÆG I ALM. 560 

 LØNNINGSFORMER, CIVILT PERSONEL 563 

 LØNNINGSFORSKUD 567 

 LØNNINGSKLASSER (SATSER) 

  -GENERELT 401 

  -CIVILT PERSONEL 563 

  -OFFICERER 561 

  -STAMPERSONEL 562 

  -VÆRNEPLIGTIGE 562 

 LØNNINGSMEDDELELSER 560 

 LØNRAPPORTERING 540 

 LØNSKRIFT 

  -GENERELT 319 

  -ELEKTRONISK OPSNAPPELSE OG AFLYTNING 316 

  -FORANDRINGER AF CIFFERNØGLER ETC. 316 

  -KRYPTOSIKKERHED, FYSISK OG TEKNISK 319 

  -UDSTEDELSE AF CIFFERNØGLER ETC. 316 

 LØRDAGSFRIHED 201, 408 

 LØSSKYDNINGS 

  -AGGREGAT TIL DYSEKANON 646 

  -GASTRYKFORSTÆRKER 646, 647 

  -PIBE MP 647 

 LØSTANK 634 

 LØSRØRBEHOLDNING, VÆRDI AF 808 

 LÅN 

  -AF OFFENTLIGE TILGODEHAVENDER 074 

  -VED KØB AF BIL - SE CIRKULÆLRE 567 

 LÅSE 621 

 M 

 MADPORTIONER 627 

 MAGASINER, DEPOTER 615 

 MAGESKIFTE 611 

 MAGIRUS DEUTZ 622 

 MAGNETISME 991 

 MAGNIUM 603 

 MALEKUNST 057 

 MALERE, CIVILES ANSÆTTELSE 431 

 MALING 621 

 MANAGEMENT KURSUS (FAK) 280 

 MANAGEMENT, DANSK CENTER 181 

 MANAGEMENTS ANALYSIS OFFICERS COURSE 181 

  -METHODS 181 

 MANDSKABSKVARTERER 613 

 MANDTALSLISTER 052 

 MANGFOLDIGGØRELSESMASKINER (DUPLIKATORER M.V.) 632 

 MANGLER PÅ KRITISK MATERIEL 601 

 MANIFESTER 825 

 MANUFAKTURVARER 623 

 MANUSKRIPTER 390 

 MANØVRE 170 

 MARCHKOLONNER, I MØRKE 061 

 MARCHORDRER, UDSTEDELSE AF 810 

 MARINE 

  -DISTRIKTER, INDDELING 250 

  -HJEMMEVÆRNET 270 

  -STATIONER 252 

  -BYGNINGER 612 

 MARKERINGSMATERIEL 625 

 MARKETENDERIBEVILLING 073 

 MARKETENDERIER 613 

 MARKSKADE 733 

 MAS 

  -ARMY BOARD 216 

  -NAVY BOARD 216 

  -AIR BOARD 216 

 MASKINBOLTE 621 

 MASKINER 

  -GENERELT 630 

  -TIL JORDARBEJDE 635 

  -VÆRKTØJ OG INDUSTRIELT UDSTYR 

 MASKINFOLK (SKIBS-) 461 

 MASKINGEVÆR 647 

 MASKININVENTARREGNSKAB 

  -GENERELT 608 

  -JOURNALER 608 

  -OPLYSNINGSBØGER 608 

 MASKINPISTOLER, OPBEVARING AF 647 

 MASKINSKOLE, KØBENHAVN 050 

 MASKINSKRIVERSKER 431 

 MASSESKADER 122 

 MATERIEL 

  -GENERELT 600 

  -AFGIVELSE AF 604 

  -AFPRØVNING AF 601 

  -AFSKRIVNING AF 605 

  -BEHANDLING AF 606 

  -BEHOLDNING AF 608 

  -BEVARELSE AF 606 

  -BEVARELSE AF MATERIELRESOURCER 606 

  -BJERGNING AF 606 

  -EFTERSYN AF 606 

  -ELEKTRONISK 651 

  -FLÅDE 690 

  -FORDELINGSLISTER 607 

  -FORSKNING AF 601 

  -ISTANDSÆTTELSE AF 606 

  -MANGLER PÅ KRITISK 604 

  -MÆRKNING AF 606 

  -OPBEVARING AF 606 

  -OVERFØRSEL AF 607 

  -PRODUKTION AF 601 

  -REPARATION AF 606 

  -RESERVELAGRE AF 407 

  -STATUS 607 

  -TAB AF 607 

  -TIL LÆGETJENESTEN 670 

  -TIL SANITETSTJENESTEN 670 

  -TILDELING AF 608 

  -TIL VIDENSKABELIG TJENESTE 670 

   UDBEDRING AF 606 

  -UDNYTTELSE AF EROBRET FJENDTLIGT 

   (SOM EFTERRETNINGSKILDE) 351 

  -UDNYTTELSE AF 607 

  -SE OGSÅ UDRUSTNING 

  -TIL ELEKTRONISK DATABEHANDLING 631 

 MATERIELANSKAFFELSESPLAN 607 

 MATERIELBEHOLDNINGSRAPPORT 607 

 MATERIELBETJENTE OG ARBEJDSMÆND 

  ARBEJDSFORDELING MELLEM 431 

 MATERIELFORVALTERE 431 

 MATERIELFUNKTIONÆRER, OPRYKNING 431 

 MATERIELFUNKTIONÆRER, OVERENSKOMST 563 

 MATERIELKOMMANDO 240 

 MATERIELPERSONEL, OVERENSKOMST 563 

 MATERIELREDSKAB, REVISION AF 608 

 MATERIELSÆT TEKNISK EFTERRETNINGSTJENESTE 354 

 MDAP (VÅBENHJÆLPEPROGRAMMET) 218 

 MEDAILLER 407 

 MEDDELELSEN (SAGSTYPE) 390 

 MEDDELERE 351 

 MEDICAL CONFERENCE 203 

 MEDICIN, BESTEMMELSER FOR BEREDSKABSMEDICIN 676 

 MEDICINALVARER 

  -GENERELT 674, 676 

  -KONTROL MED 958 

 MEDICINREGNINGRE 533 

 MEDICINSK LÆGETJENESTE 910 

 MEDICINSKE 

  -BEHANDLINGSMÅDER 911 

  -SPECIALER 930 

  -MEDIKAMENTER 676 

 MEDISTERPØLSE, MARGARINE 627 

 MEDLEMMER AF LOVGIVENDE FORSAMLINGER 011 

 MEJERIBRUG 032 

 MEJERIER, HYGIEJNEKONTROL MED 951 

 MEKANISKE PÅVIRKNINGER AF 

  -FASTE STOFFER 991 

  -FLYDENDE STOFFER 991 

  -LUFTARTER 991 

 MEKANIKERE 431, 461 

 MEL 627 

 MEMORANDA (SAGSTYPE) 390 

 MENIGE, KLAGER FRA 702 

 MESSE- OG KANTINEVIRKSOMHED 613 

 MESSER (VARE) 040 

 MESSER, BYGNINGER 

  -GENERELT 613 

  -KASSESPØRGSMÅL 574 

  -MARKETENDERIBEVILLING - SE MARKETENDERIBEVILLING 

 METALLER 603 

 METCOM (METEOROLOGI) 993 

 METEOROLOGER 464 

 METEOROLOGI OG GEOLOGI I ALM. 993 

 METEOROLOGISK UDSTYR 658 

 METERSYSTEM 991 

 METRONOMER 651 

 MIDLER 

  -ADMODNING OG ANVISNING AF 531 

  -ANMODNING OG BEVILLING AF 532 

  -ANVISNINGSBEMYNDIGELSE 531 

  -BESTEMMELSER VEDR. KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 580 

  -BEVILLINGER, FORSLAG TIL 502 

  -BEVILLINGER, GIVNE 502 

  -BEVILLINGSREGNSKABS 533 

  -BOGFØRING AF KRAV 548 

  -BRUG AF BEVILGEDE 533 

  -DEPONERING 541 

  -DEPONERINGSSTEDER 541 

  -FORDELING AF BEVILGEDE 533 

  -FORPLIGTELSER 531 

  -KASSEBOG 540 

  -KONTOARK 540 

  -MANGEL PÅ 544 

  -MODTAGET 541 

  -OMKOSTNINGSREGNSKAB 543 

  -OVERFØRSEL AF 504 

  -REFUSION 503 

  -REGNSKAB MED 541 

  -REGNSKABSAFLÆGGELSE 542 

  -REGNSKABSFØRING 542 

  -REGNSKABSMETODER 540 

  -REGNSKABSREVISION 541 

  -SÆRLIG (EFTER ART), IDRÆTSFOND, KOMPAGNIKASSE, MESSEPENGE 

   O.S.V. 507 

  -UDBETALING 533 

  -TIL LOTTERS UDDANNELSE I ØVELSER 533 

  -TIL SPECIALUDDANNELSE AF MANDSKAB 533 

 MIDLERTIDIG 

  -GRAD 411, 412 

  -HJEMSENDELSE 428 

  -TJENESTE FOR OFFICERER 403 

  -TJENESTE FOR STAMPERSONEL 403 

  -OVERTAGELSE AF KOMMANDO 460 

  -TILLÆG 566 

  -TJENESTE PÅ STEDER BELIGGENDE INDEN FOR KORTERE AFSTAND FRA DET 

   FASTE TJENESTESTED 564 

 MIKRO 

  -BIOLOGI 992 

  -FILMSAPPARATER 632 

  -FILMTILBEHØR 632 

  -FOTOGRAFERING 373 

  -METRE 638 

  -SKOPER 672 

 MIL AIP 390 

 MILITARY AGENCY FOR STANDARDIZATION (MAS) 216 

 MILITARY COMMITTEE 216 

 MILITARY DATA BANK AND MILITARY NATO HEADQUARTERS 120 

 MILITARY GLOSSARY 395 

 MILITARY REPRESENTATIVES COMITTEE (MRC) 216 

 MILITÆR 

  -ADMINISTRATION AF CIVILE ANLIGGENDER 190 

  -ATTACHER 006 

  -BLADE 344 

  -FÆNGSLER 728 

  -HISTORIEFORSKNING 331 

  -HJÆLP 206 

  -KRIGSFORBEREDELSE 140 

  -NÆGTERE 091 

  -OPERATIONER 150 

  -POLITI 468 

  -REGERING 191 

  -RETSINSTITUTIONER 726 

  -RÆKKEFØLGE 401 

  -SKOLER, SE SKOLER 

  -STRAFFELOV 712 

  -TIDSSKRIFTER 344 

  -ÆRESBEVISNINGER 202 

  -DICIPLIN 720 

  -FEMKAMP 187 

 MILITÆR FAKTA (SVENSK) 344 

 MILITÆRE 

  -BESTEMMELSER FOR FLYVNING, ANDRE LANDES 152 

  -FØRERBEVISER 404 

  -HOVEDKVARTERER, BYGNINGER, ANLÆG OG UNDERBRINGELSE ETC. FOR 612 

  -POLITIPATRULJER (GENDARMERI-PARTRULJER) 468 

  -PRINCIPPER, GRUNDLÆGGENDE 140 

  -UDMÆRKELSESTEGN 407 

  -EVAKUERINGSPLANER 128 

  -VERDENSSITUATION, DEN 003 

  -KOMITEEN 216 

  -GEOGRAFISKE OPLYSNINGER 123 

  -MEDARBEJDERFORENINGEN - PRESSEKURSUS FOR 342, 050 

  -PERSONEL, ULYKKESTILFÆLDE 963 

  -PERSONERS INDREJSE I FREMMEDE LANDE, BESTEMMELSER FOR 404, 408 

  -POLITIET, BESTEMMELSER, DIREKTIVER OG ORGANISATION AF 468 

  -PSYKOLOGISK ARBEJDSGRUPPE 280 

  -PSYKOLOGISK TJENESTE 280 

  -RETSPLEJE 701 

  -POLITI, UDDANNELSE AF SG OG KP 183 

  -PSYKOLOGER, ANSÆTTELSE AF OFF OG CIV. 464 

  -FORSVAR, NATIONALT 090 

  -PERSONEL, JURIDISK BISTAND 740 

  -PERSONELS ADGANG TIL AT REGULERE FÆRDSLEN 061 

  -PERSONEL, KAPITALPENSION FOR 564 

  -PERSONEL, ÆNDRING AF KONTRAKTFORHOLD 564 

  -TILLÆG (SKATTEFRADRAG 30%) (073) 566 

  -TJENESTE I USA 091 

 MILNOTAM (SKYDEADVARSLER FLY) 172 

 MINDEGUDSTJENESTE 202 

 MINDEPLADER 202 

 MINDER, HISTORISKE 051 

 MINDRETALSPROBLEMER 052 

 MINE 

  -EFTERSØGNING 153 

  -MATERIEL 645 

  -PLANER 153 

  -SPÆRRING 153 

  -STRYGNING 153 

  -TRANSPORTTJENESTE 153 

  -UDLÆGNING 153 

  -USKADELIGGØRELSE 153 

  -ØVELSER 174 

  -FELTER 610 

  -LÆGGERE 694 

  -STRYGERE 694 

 MINEDRIFT 031 

 MINEHUNTING SYSTEM 645 

 MINERALOGI 996 

 MINERALSKE FOREKOMSTER 031 

 MINERING TIL LANDS 151 

 MINIATUREPANSERMÅLSBANER 611 

 MINESKYDEMATERIEL TIL KVG 625 

 MINISTERIER 011 

 MINISTRE 473 

 MINISTRE, BESØG AF 473 

 MINITRAKTORER 663 

 MINKFARME 733, 667 

 MISBRUG AF MILITÆRBILLETTER 813 

 MISSILER (FJERNSTYREDE RAKETTER) 

  -GENERELT 644 

  -TRAINING INSTALLATION 644 

 MISSIONER (FLYVNINGER) 117 

 MISTÆNKELIGE PERSONER 483 

 MOBA (MOBILE BASE) 697 

 MOBILE FORCE ACE 110 

 MOBILE FORCE UK 110 

 MOBILISERING 

  -GENERELT 

  -MILITÆR OG CIVIL 111 

  -PERSONEL 401 

  -EVNE 092 

  -FORANSTALTNING (DEPOTPERSONEL) 401 

  -FORBEREDELSE 200 

  -OMSKOLING 172, 173, 174 

  -ØVELSE MED UDSKREVNE KØRETØJER 107 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 MODFORHOLDSREGLER, ELEKTRONISKE 146 

 MODREKOGNOSCERING 352 

 MODSTANDSBEVÆGELSE 150 

 MODTAGERFORHOLD 092 

 MODTAGESTATION- RADIOMETEOROLOGI 993 

 MOLEKYLER FYSIK 991 

 MOLER 617 

 MOMS 073 

 MONITERING 311 

 MONOPOLER 070 

 MONTHY TEST (SIGNALMØDE) 310 

 MONUMENTER 051 

 MORAL OG OPFØRSEL 

  -GENERELT 721 

  -OG VELFÆRDSTJENESTE 490 

 MORALBRUD 721 

 MORFOLOGI 992 

 MORTERER 646 

 MORTEROBSERVATØRER, UDDANNELSE AF 182 

 MORTERPERSONEL 461 

 MOSTAT 094 

 MOTORBENZIN, MÆRKNING OG KONTROL 073, 624 

 MOTORBÅDE 690 

 MOTORCYKELUDRUSTNING 633 

 MOTORDRESS, CIVILT MÅ BÆRES 633 

 MOTORER 

  -GENERELT 634 

  -FLY 681 

  -FLY, YDELSE (PERFORMANCE) 681 

 MOTORFORVALTNING, ERSTATNINGS- OG NYANSKAFFELSER 660 

 MOTORFØRERE 

  -NEDSAT SYNSSTYRKE 404 

  -TRÆTTE 061 

 MOTORFØRERE, BRITISKE SOLDATER, DANSKE MVF 468 

 MOTORKØRETØJER 

  -FORSIKRING 594 

  -FØRERBEVISER 404 

  -KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF 660 

  -SE OGSÅ KØRETØJER 

  -DIMENSIONER PÅ U. JERNBANETRANSPORT 833 

  -FORSIDER TIL JERNBANETRANSP. 833 

  -INDRETNING, UDSTYR 660, 663 

  -UDLÅN TIL FORSØG - EFTER TYPE 660 

 MOTORKØRETØJSFORVALTNING 

  -GENERELT 660 

  -MATERIEL TIL UDDANNELSE 625 

  -TJENESTE 660 

  -EFTERSYN 660 

 MOTORKØRETØJSTRANSPORT 831 

 MOTORLØB, MIL. KØRETØJER MÅ IKKE DELTAGE 187 

 MOTORMATERIEL TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 MOTORMEKANIKERPAKNING - SE VÅBENMESTERPAKNING 636 

 MOTORORDONNANSUDRUSTNING 028 

 MOTORORDONNANSØVELSER V. HVJ 270 

 MOTORORIENTERING, KØRETØJER TIL 187 

 MOTORPLÆNEKLIPPERE 663 

 MOTORPATRULJE 660 

 MOTORSAGKYNDIG 464 

 MOTORSAV 636 

 MOTORSKOLEN 284 

 MOTORTORPEDOBÅDE 692 

 MOTORTRANSPORTPERSONEL 468 

 MOTORUDDANNELSE 180 

 MOTORUDSKRIVNINGSTJENESTE 107, 660 

 MOTORUHELD OG -SIKKERHED, ERSTATNINGSKRAV 731 

 MOTORVEJ 618 

 MOTORVEJE, FÆRDSEL PÅ 061 

 MOTORVÆRKSTEDER, CIVILE - FORTEGNELSE OVER 122 

 MP AFGANG FRA MP-SKOLER OG MPKMP 244 

 MP-PERSONEL 

  -GENERELT 466 

  -RAPPORTER 305, 720 

  -TJENESTEKORT 404, 466 

  -UDRUSTNING AF 628 

 MULDYR 667 

 MULDVARPEBEKÆMPELSE 950 

 MUND- OG KLOVSYGE, INDKVARTERING 952 

 MUNDINGSGLIMTLAMPE (SKYDNING MED KVG) 646 

 MUNDINGSKIKKERT TIL KANON 646 

 MUNDTLIGE OPLYSNINGER TIL PRESSEN 341 

 MUNKLINDE - SE SATELLITKOMMUNIKATIONSPROJEKT 310 

 MURSTEN 621 

 MUSEER- 

  -CIVILE 051 

  -MILITÆRE 331 

 MUSEUMSEFFEKTER 051 

 MUSIK 057 

 MUSIKALSK UNDERHOLDNING 491 

 MUSIKDIRIGENTER 465 

 MUSIKERE 465 

 MUSIKERE, ANSÆTTELSE I TJENESTEMANDSSTILLING 411 

 MUSIKINSTRUMENTER 625 

 MUSIKKORPS, MUSICERING, UNDERVISNING, HONORAR 491 

 MUSIKKORPS, PERSONEL 465 

 MYNDIGHED TIL STRAFFEPÅLÆG UDEN DOM 701 

 MYTTERISAG 722 

 MÆLK 627 

 MÆLKEBAR 574 

 MÆLKELEVERANCE TIL FORSVARET 627 

 MÆLKEORDNING, GENERELT 627 

 MÆLKEPULVER 627 

 MÆRKER 

  -GENERELT 628 

  -FOR LÆGE OG SANITETSPERSONEL 628 

  -BÆRING PÅ UNIFORM 628 

  -VÅBEN, ANVENDELSE AF 628 

 MÆRKESALG 202 

 MÆRKNING AF FLY 680 

 MÆRKNING AF MATERIEL 606 

 MØBLER, INVENTAR OG REDSKABER 622 

 MØDE FOR SENT 722 

 MØDE FOR UNGDOMSORGANISATIONSLEDERE 341 

 MØDELOKALE 613 

 MØDER 203 

 MØDER, SE KONFERENCER 

 MØDEREFERATER (SAGSTYPE) 203 

 MØNSTRING 

  -AF ARKIVER 321 

  -AF DOKUMENTER 321 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

  SE OPTÆLLING 

 MØNT, GANGBAR, SE OGSÅ VALUTA 076 

 MØRKEKAMMER 613 

 MØRKEKAMMERUDSTYR 373 

 MØRKESKYDNING 170 

 MØRKEØVELSER 170 

 MØRKLÆGNING 

  -GENERELT 125 

  -AF KØRETØJER 660 

  -AF MIL. ETABLISSEMENTER 127 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

 MÅGEBEKÆMPELSE 048, 117, 616 

 MÅLANALYSE 353 

 MÅLE 

  -INSTRUMENTER 635 

  -MASKINER 635 

  -OPMÅLEHOLD 360 

  -PLADER TIL MORTERER 646 

  -UDSTYR 635 

  -VÆRKTØJ 635 

 MÅLERE (FLY-INSTRUMENTER) 681 

 MÅLFLYVNING 152 

 MÅLIDENTIFICERING 353 

 MÅLING (I FORBINDELSE M. MINER) 153 

 MÅLSYSTEMER 991 

 MÅLTAGNING I GARNISONERNE 628 

 N 

 NADAIG 312 

 NADGE 312 

 NADGE-PLAN (LUFTFORSVARSPLAN) 125 

 NALLA (NATIONAL LONG LINE AGENCY) 216, 310 

 NAMFI, RAKETSKYDEOMRÅDE KRETA 610 

 NAPALMBOMBER 641 

 NAPALMTANKE 615 

 NATIONAL 

  -HANDEL, INDUSTRI, SØFART OG TRANSPORT 040 

  -HISTORIE 051 

  -INDUSTRI 041 

  -UDDANNELSE OG KULTUREL VIRKSOMHED 050 

 NATIONALE 

  -ANLIGGENDER 010 

  -BUDGETTER, GENERELT 072 

  -GRÆNSER 020 

  -NATURRIGDOMME 030 

  -POLITISKE FORHOLD 011 

  -REGERINGER 011 

  -RETTIGHEDER I KRIG 105 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER, GENERELT 122 

  -OG INTERNATIONALE ANLIGGENDER 000, 010 

  -POLITISKE FORHOLD 010 

  -TILSTANDS OG FREMSKRIDTSRAPPORTER I ALM. 120 

  -ØVELSESPROGRAMMER-KALENDERE 170 

  -FINANSLOVE 072 

  -MILITÆRE STYRKER I ALM. 092 

  -AFGIVELSE AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 111 

  -DISLOCERING 114 

  -FLYVESTYRKER 260 

  -FLYVESTYRKER I FORHOLDET TIL ACE 095 

  -LANDSTYRKER 240 

  -LANDSTYRKER I FORHOLDET TIL ACE 093 

  -MILITÆRE HENSIGTER 090 

  -OPSTILLING AF STYRKER 114 

  -STATIONERING AF STYRKER 114 

  -STYRKER UDENFOR LANDET 096 

  -SØSTRIDSKRÆFTER 250 

  -SØSTRIDSKRÆFTER I FORHOLDET TIL ACE 094 

  -TILDELING AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 111 

  -UDPEGNING AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 111 

 NATIONALFORSAMLINGER 011 

 NATIONALISERINGSAFMÆRKNING PÅ UNIFORM 628 

 NATIONALITET 052 

 NATIONALT MILITÆRT FORSVAR 090 

 NATIONALT RETSVÆSEN 014 

 NATLYS, EN FORSKNINGSOPGAVE 993 

 NATO 

  -GENERELT 210, 005 

  -TRÆNINGSCENTRE 170 

  -TRÆNINGSSKOLER 170 

  -ARKIVER 321 

  -ARKIVER, BESTEMMELSER FOR 321 

  -DEFENCECOLLEGE 170, 184 

  -AIR DEFENCE ORIENTATION COURSE 170 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER, GENERELT 122 

  -CROSS-SERVICING, EXCHANGE VISITS OF MAINTENANCE AND SUPPLY 

   PERSONEL 182 

  -DEFENCE COLLEGE, KURSER 170 

  -DEPOTER 615 

  -DEPOTER, REGNSKABSFØRER VED 464 

  -HQ MILITARY DATA BANK AND MILITARY 120 

  -KURSER, FÆLLES GENERELT 180 

  -MYNDIGHEDER, TRANSPORTFLYVNING FOR 892 

  -OFFICERER, NUCLEAR, BIOLOGICAL AND CHEMICAL WEAPONS 

   EMPLOYMENT 170 

  -ORGANISATION 210 

  -SKYDE- OG ØVELSESOMRÅDER 610 

  -SPECIAL WEAPONS SCHOOL, GENERELT 170 

  -STABE, TJENESTEÆNDRINGER VED 403 

  -STYRKER, TILSTEDEVÆRELSE OG ANVENDELSE 110 

  -STYRKEPLANLÆGNING 112 

  -TACAN SCHOOL 182 

  -TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER, GENERELT 120 

  -TRIENNIAL REVIEW (HERI NATO FORCE REQUIREMENTS 

   MC-96 OG MC 26/4) 120 

  -DEFENCE PLANNING 120 

  -KODIFICERING 600 

  -TRÆNINGSKONFERENCER 203 

  STANDARDIZATION 216 

  -MATERIELKODEN 600 

 NATO-STYRKER 

  -ANVENDELIGHED 110 

  -ANVENDELSE AF 110 

  -EFFEKTIVE STYRKER 110 

  -FORDELING AF STYRKER MELLEM MEDLEMSLANDENE 110 

  -FORDELING AF STYRKE 113 

  -KAMPDUELIGHED 110 

  -STATIONERING AF STYRKER 114 

  -TAKTISK ANVENDELSE AF 116 

  -TILSTEDEVÆRELSE AF 110 

 NATURFREDNING 030 

 NAVAL LIAISON OFFICER KURSUS 180 

 NAVIGATION 

  -LUFT 152 

  -LUFT, HJÆLPEMIDLER 658 

  -SØ- 153 

  -SØ-, HJÆLPEMIDLER 658 

 NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER, RADIOPLANLÆGNING, VHF/UHF O.LIGN. HERUNDER 

  RADIO I ALM. 652 

 NAVIGATØRER 

  -LUFT 461 

  -SØ 461 

 NAVNE, REGIMENTERS 090 

 NAVNEFORANDRING 404 

 NAVNEFORTEGNELSER 

  -FOR MATERIEL 600 

  -FOR PERSONEL 402 

 NAVNEGIVNING AF ETABLISSEMENTTER, VEJE M.V. 611, 202 

 NAVNELISTE FOR MIL. ENHEDER 090 

 NAVNEPLADER 628 

 NAVNGIVNING AF SKIBE 690, 202 

 NAVSEX 170 

 NAVSTRIP 308 

 NBC/ABC KAMPMIDLER 127 

 NCCP-NATO COMMANDERS COMMUNICATIONS PUBLICATION 308 

 NCS (NAVAL CONTROL OF SHIPPING) 

  -GENERELT 126 

  -KURSER 126 

 NECEB (NORTHERN EUROPEAN COMMUNICATION ELECTRONIC BOARD) 216 

 NEDKASTNING AF FORSYNINGER 152 

 NEDKASTNINGSOMRÅDER 152 

 NEDKLASSIFICERING AF ARKIVALIER 321 

 NEDKLASSIFICERING 321 

 NEDLÆGGELSE AF JERNBANESTATIONER 618, 088 

 NEDRUSTNING I ØVRIGT 090 

 NEDRUSTNING 108 

 NEDRUSTNINGSSPØRGSMÅL 000 

 NERVEGAS 648 

 NEURO-PSYKIATRI 

  -GENERELT 931 

  -BEHANDLINGSMÅDER 931 

  -FORSKRIFTER 931 

  -PSYKIATRIKERE 467 

 NEUROLOGER 467 

 NEUROLOGI 931 

 NEUTRALITET 100 

 NIHILISME 016 

 NIJMEGENMARCH, DELTAGELSE I 491 

 NIKE 644 

 NIKE, HAWK SKYDNING 644 

 NMSSA (FORSVARSPRODUKTIONSRÅDET) 210 

 NODER 625 

 NONKOMBATTANTERS PERSONLIGE RETTIGHEDER 106 

 NORDATLANTISKE PAGT, DEN 005 

 NORDATLANTISKE TRAKTATS ORGANISATION, DEN (NATO) 210 

 NORDISKE FORSVARSMINISTERMØDER 004 

 NORM 

  -FOR TELEFONER 313 

  -CIV: KANTINEPERSONEL 431 

 NORMERING (PERSONEL) 

  -GENERELT 403 

  -OFFICERSPERSONEL 411 

  -CIVILT PERSONEL 431 

 NORMERINGSLOV 400 

 NORTH ATLANTIC COUNCIL 211 

 NORTHCOMPLAN 122 

 NUCLEAR, NATO OFFICER BIOLOGICAL AND CHEMICAL WEAPONS EMPLOYMENT 170 

 NUCLEARE ULYKKER 643 

 NUMMERMÆRKER 628 

 NYBODER, BYGNINGSKONTOR 

  -GENERELT 613 

  -LEJLIGHEDER 613 

 NYBYGNINGSPROGRAM 610 

 NYHEDER 

  -FJERNSYN 343 

  -PRESSE 342 

  -RADIO 343 

 NYHEDSORIENTERING-AVISEN 342 

 NYLONKØDNET 622 

 NYSEGAS 648 

 NYTTELAST FOR LASTVOGNE 662 

 NYTÅRSKUR 202 

 NÆRKAMPBYER OG -HUSE 611 

 NÆRLUFTFORSVAR 125 

 NÆRLYS OM DAGEN 061 

 NÆS 026 

 NÆVNSFORMAND (MOTORUDSKRIVNINGSTJENESTE) 107 

 NØDBELYSNING 

  -I TILFÆLDE AF MOBILISERING 634 

 NØDBROMATERIEL 618 

 NØDELVÆRK 634 

 NØDHJÆLP 900 

 NØDHJÆLPSFORBINDINGSKASSE 674 

 NØDINFIRMERI 903 

 NØDLANDINGSPROCEDURE 048, 152 

 NØDPLANER 122 

 NØDPORTIONER 627 

 NØDUDSTYRSPAKNING 674 

 NØGLEBOKS 622 

 NØGLEOMRÅDER 610 

 NØGLEPUNKTER 122, 391, 610 

 NØGLEPUNKTSPLANLÆGNING 122 

 NØGLER 

  -TIL UDLAGTE DEPOTER 621 

  -KODELÅSE 621 

 O 

 OBDUKTION 917 

 OBLIGATORISK SAMTIDSORIENTERING 493 

 OBSERVATØRER 

  -FN 096 

  -VED ØVELSER 170 

 OBSTETRIK 932 

 OCEANOGRAFI 993 

 OFFENSIVE OPERATIONER ELLER ANGREB 150 

 OFFENTLIG SIKKERHED 

  -GENERELT 061 

  -FORSTYRRELSE AF 063 

  -SUNDHED OG VELFÆRD 060 

 OFFENTLIG SUNDHEDSKONTROL 958 

 OFFENTLIGE 

  -ARBEJDE 080 

  -TILGODEHAVENDE 074 

  -VÆRKER, MIL. ADMINISTRATION AF 196 

  -PRIVATE OG NATIONALE FINANSIELLE OG ØKONOMISKE ANLIGGENDER 070 

 OFFENTLIGGØRELSE 340 

 OFFICERER 

  -HÆREN 411 

  -SØVÆRNET 411 

  -FLYVEVÅBNET 411 

 OFFICERSOPGAVER, VIDENSKABELIGE AFHANDLINGER 180 

 OFFICERSPERSONEL 

  -GENERELT 410 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 418 

  -AFSKED EFTER ANSØGNING 418 

  -AFSKED PÅ GRUND AF ALDER 418 

  -AFSKED UDEN ANSØGNING 418 

  -ANSÆTTELSE 411 

  -ANTAGELSE 411 

  -BEFORDRING AF 812 

  -EGNETHED TIL UDNÆVNELSE 411 

  -FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

  -FORHOLDSATTESTER 405 

  -GENANSÆTTELSE 411 

  -GENUDNÆVNELSE 411 

  -TJENESTEMANDSERKLÆRING 411 

  -VÆRNSKATEGORI 415 

 OFFICERSSKOLER, SE SKOLER 

 OFFICERSSKOLER, ØVELSER MED 172, 173, 174 

 OFFSETTRYK 307 

 OFTALMOLOGI 934 

 OLDFRUER 431 

 OLDSAGER 051 

 OLIE 

  -GENERELT 624 

  -FORURENING 063 

  -LAGRE 615 

  -PRODUKTER 624 

 OLIVENOLIE 627 

 OMBUD, BORGERLIGT 013 

 OMBUDSMAND 

  -GENERELT 011 

  -BESØGER REGIMENTER 205 

  -KLAGER TIL 721 

 OMBUDSMANDSINSTITUTIONEN, GENERELT 013 

 OMBUDSSAGER, DE ENKELTE EMNER OG KRYDSREF. 721 

 OMGANGSTJENESTE, BORTFALD AF TUR 408 

 OMLÆGNING AF VÆRNEPLIGTSADMINISTRATION 091 

 OMNIBUSSER, ANVENDELSE AF 661 

 OMPOSTERINGSREGNSKAB 542 

 OMPRIORITERING AF ENH. - HÆREN 240 

 OMRÅDER, IDENTIFICERING OG MÆRKNING AF GAS- OG BAKTERIEBEFÆNGTE 120 

 OMSKOLING 

  -AF PANSERINFANTERI 242 

  -TIL DIESELKØRETØJ 180 

  -TIL DYSEKANON - SE DYSEKANON 

 OMSTILLINGSBORDE, BETJENING AF 313, 656 

 ON THE JOB STAFE TRAINING V. SHAPE 181 

 ON THE JOB TRAINING 180 

 OPBEVARING 

  -AF SOUVENIRGENSTANDE 600 

  -BEHANDLING, VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF MATERIEL 606 

  -OG BEHANDLING AF KLASSIFICEREDE SAGER/OPLYSNINGER 321 

 OPBEVARINGSLOKALITETER M.V. 615 

 OPDÆMMEDE SØER 022 

 OPERATION SUBSMASH (U-BÅD SAVNES) 153 

 OPERATIONER, MILITÆRE 

  -GENERELT 150 

  -ALLIEREDE FÆLLESOPERATIONER 150 

  -ALLIEREDE COMMANDO 151 

  -FODFOLKS- 151 

  -FÆLLESVÆRNS-, JORD/LUFT LUFT/SØ ETC. 150 

  -LAND- 151 

  -LANDGANGS- 153 

  -LUFT- 152 

  -LUFTBÅRNE 150 

  -MED SVÆVEPLANER 152 

  -SÆRLIGE 150 

 OPERATIONSANALYSE 150 

 OPERATIONSBORDE (OPSORD) 122 

 OPERATIONSRUM 140 

 OPERATIONSSTUER 614 

 OPERATIVE INDGREB, KIRURGISKE 910 

 OPERATIVE KOMMANDOVEJE 220 

  -SE OGSÅ KOMMANDOORGANISATIONER 

 OPFINDELSE 601 

 OPFØRSEL OG MORAL 721 

 OPGAVERETNING 

  -BETALING FOR 566 

  -LÆRERHONORARER FOR 564 

 OPGØRELSE 

  -AF INVENTAR 622 

  -AF PERSONEL VED ENHEDER 402 

 OPHOLD I UDLANDET, KØRSEL- KØB/LEJE AF MOTORKØRETØJER, UNDER 611 

 OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE 052 

 OPHÆVELSE AF EJENDOMSRET I KRIGSTID 107 

 OPHÆVELSE AF KONTRAKTER - OFFICERER - ANSØGNING OM 418 

 OPKLASSIFICERING 321 

 OPLYSNINGER 

  -INFORMATIONSTJENESTE ETC. 340 

  -MIDLER 341 

  -SIKRING AF 357, 358 

  -TIL OFFENTLIGHEDEN 340 

 OPLYSNINGS-SIGNAL-EFTERRETNING- OG SIKKERHEDSPERSONEL 466 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -GENERELT 341 

  -AVISER 344 

  -BEGIVENHEDER, SÆRLIGE 341 

  -BILLEDSTOF 345 

  -BLADE 344 

  -BØGER 344 

  -FILM 346 

  -FJERNSYN 343 

  -OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN, TALER 341 

  -OPSLAG 341 

  -PERSONEL I INFORMATIONSTJENESTEN 466 

  -PRESSEN 342 

  -RADIO 343 

  -REJSER OG TURNEER 341 

  -TIDSSKRIFTER 344 

  -UDSTILLINGER 341 

  -SE OGSÅ EFTERRETNINGSTJENESTE 

 OPLYSNINGSVIRKSOMHED (INDB. FRA KVO) 490 

 OPLÆGNING AF FORS. TIL BRITER I ALESH 122 

 OPLÆGNING 118 

 OPMÅLINGSSKIBE 690 

 OPRETTELSE AF CIVILE STILLINGER KORRESPONDANCE VEDR. 430 

 OPRYKNING TIL KOMMANDO 460 

 OPSLAG 

  -GENERELT 341 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -TAVLER 622 

 OPSNAPPELSE 

  -AF EFTERRETNINGSMATERIALE 350 

  -AF KODER (ELEKTRISK) 316 

 OPSTILLING AF HESTE I PRIVATE STALDE 

 OPSTILLING 

  -AF ENHEDER 242 

  -AF NATO STYRKER I KRIGSTID 112 

 OPSYNSMÆND 431 

 OPSYNSMÆND, LØNPLACERING 563 

 OPTAGELSE AF FILM 346 

 OPTIK 991 

 OPTISK 

  -MATERIALE 657 

  -UDSTYR 672 

 OPTISKE 

  -INSTRUMENTER OG UDSTYR 672 

  -SIGNALSYSTEMER 318 

 OPTOMETRI 934 

 OPTRÆDEN (PERSONLIG) 490 

 OPTÆLLING AF 

  -ARKIVALIER 321 

  -FORÆLDEDE SAGER 324 

  -INVENTAR 608 

 OPTÆNDINGSPINDE 624 

 OPVARMNING 

  -GENERELT 611 

  -GARAGE, DEPOTOMRÅDE 615 

  -AF MOB-DEPOTER 615 

 OPVASK I CAFETERIER 620 

 OPVASKEMASKINER 622 

 ORDENER, EJ PLIGT TIL AT BÆRE - SE DEKORATIONER 406 

 ORDENSBRUD 721 

 ORDENSPROMOTIONER, INDSTILLING OM 406 

 ORDER OF BATTLE 112 

 ORDONNANS 

  -OFFICERER 464 

  -TASKER 622 

  -TJENESTE 302 

 ORDONNANS- OG KURERTJENESTE 302 

 ORDREBØGER 626 

 ORDRER 390 

 ORGANISATION 

  -ADMINISTRATIV 201 

  -SE OGSÅ KOMMANDOORGANISATION 

  -PERSONELSAMMENSLUTNING 495 

 ORGANISATIONSSKEMAER (PERSONEL) 

  -PERSONEL 403 

  -(SAGSTYPE) 390 

 ORGANISATIONSSKEMAER 390 

 ORGANISK KEMI 992 

 ORGANISKE FORBINDELSER 676 

 ORIENTERING AF PERSONELLET 401 

 ORIENTERINGER (SAGSTYPE) 390 

 ORIENTERINGSKURSUS FOR OFF. AF A-LINIEN (FAK) 280 

 ORIENTERINGSMATERIALE 344 

 ORIENTERINGSMATERIALE/FOV 490 

 ORIENTERINGSREJSE CIVILE EMBEDSMÆND 341, 473 

 ORIENTERINGSTUR FOR UDENLANDSKE JOURNALISTER 341 

 ORKESTERLEDERE 465 

 ORLOGS 

  -BOG I GENDARMERIPATRULJER 813 

  -HJEM 613 

  -KUTTERE 690 

  -PRÆSTER 465 

 ORLOV 

  -OG ANDEN FRITAGELSE FOR TJENESTE 408 

  -BESTEMMELSER FOR FN-PERSONEL- SE FN-PERSONEL 096 

  -BILLETTER 813 

  -BUSSER 661 

  -PERIODER, FLYTNING AF 408 

 ORNITOLOGER 995 

 ORTOPÆDI 933 

 OST 627 

 OSTEOPATI 933 

 OVERARBEJDE 

  -GENERELT 560, 563, 566 

  -TILLADELSE TIL 431 

  -BESTEMMELSER 431 

 OVERARBEJDSBETALING TIL CIV. 563 

 OVERENSKOMST 

  -MELLEM FMN OG SYGEHUSFORENINGEN 904 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -OG TRAKTATER, INTERNATIONALE 005 

  -ÆNDRINGER 431, 563 

 OVERFALD 150 

 OVERFLYTNING AF MATERIEL 604 

 OVERFLYVNING 

  -AF ALLIEREDE FLY 117 

  -AF CIVILE FLY 048 

  -AF DANMARK 048, 117 

  -AF FREMMED TERRITORIUM 048,117 

  -KLAGER OVER 048, 117, 350 

  -FREMMEDE FLY 007 

 OVERFLYVNINGS- 

  -OG LANDINGSTILLADELSE FOR DANSKE FLY OVER/PÅ UDENLANDSK 

   TERRITORIE 117 

  -OG LANDINGSTILLADELSE FOR FREMMEDE FLY OVER/PÅ DANSK TERRITORIE 

   048, 117 

  -FORBUD SKYDETERRÆNER 117, 610 

 OVERFØRSEL 

  -AF BEFALINGSMÆND TIL HJV 403 

  -AF DÆKNINGSENHEDER 403 

  -OVERFLYTNING MIL. PERSONEL 401, 403 

  -CIVILT PERSONEL 430 

  -AF MG TIL HJV 401, 403 

  -AF PENGEMIDLER 504 

  -AF TROPPER TIL OG FRA OVERSØISKE OMRÅDER 115 

  -AF VPL, REGIONALE RESERVEENHEDER 240 

  -AF VPL, BM OG MG VED HJEMSENDELSE OG FLYTNING 401, 403 

 OVERGIVELSE 108 

 OVERKONSTABEL OG KONSTABEL LØNNING TIL 562 

 OVERLYDSFLYVNING 

  -(SUPERSONISK FLYVNING) 152 

  -RAPPORT OM 048, 117 

 OVERORDNET KONTROL MED FORSVARETS KØRSEL 660 

 OVERSIGTER 

  -OVER ATTACHEER 006 

  -OVER UDSTATIONERING AF MKT-MATERIEL 660 

  -SAGSTYPE) 390 

 OVERSKUDSMATERIEL 

  -GENERELT 604 

  -AFHÆNDELSE AF 605 

 OVERSVØMMELSER 021, 123 

 OVERSÆTTELSE 

  -GENERELT 303 

  -AF HÅNDBØGER 303 

  -AF KORRESPONDANCE 303 

  -AF REGLEMENTER 303 

 OVERSÆTTELSESTJENESTE 303 

 OVERTAGELSE 

  -AF TJENESTE UNDER FRAVÆR 408 

  -VED ÆNDRING AF TJENESTESTED (PERSONEL) 403 

  -OVERTID 201 

 OVERTRÆDELSE AF TOLDLOVEN 073 

 OVERTØJ 628 

 OVERVÆRELSE AF ØVELSER, OBSERVATØRERS 170 

 OVERVÅGNINGS- 

  -MATERIEL 680, 690 

  -SEKTION, UDDANNELSE TIL 180 

  -SEKTIONER, SEKTIONSFØRERE 242 

  -SYSTEM - SE ALARMSYSTEM 206 

  -TJENESTE 356 

 OVNE 622 

 OZALID 373 

 P 

 PAKKEPOST 301 

 PAKNINGER AF MATERIEL 606 

 PAKNINGER, TEKNISKE 606 

 PAKNINGSREGULATIV FOR FAMB 606 

 PAKUDSTYR (TIL DYR) 667 

 PALLETS TIL ITKMP 622 

 PAM (HRK PLAN FOR ANVENDELSE AF MIDLER) 532 

 PANSER 

  -FODFOLK 461 

  -KENDING 350 

  -TROPPER (PERSONEL) 461 

  -VOGNE 666 

  -INFANTERI, KMP OMSKOLES - SE OMSKOLING 242 

  -JAGERE 666 

  -KENDING, MINIATUREMODELLER 625 

  -KENDINGSKURSUS 183 

  -KENDINGSKURSUS, MATERIEL TIL 625 

  -MINER 645 

  -MÅLSBANE 610 

  -VÆRNSKANONER 646 

  -OPERATIONER 151 

  -VÆRNSJEEP, HASTIGHED 061, 666 

  -VÆRNSKAROSSERIER, KASSEREDE 605 

  -VÆRNSRAKETENHEDER 242 

  -VÆRNSRAKETKURSUS 183 

  -ØVELSER 172 

 PANSRET KRANVOGN 662 

 PAP 623 

 PAPIR 

  -GENERELT 623, 626 

  -SALG AF GAMMELT 605 

  -SÆKKE 623 

  -VARER (TIL KONTORER) 626 

  -NUSSERE - SE ADMINISTRATION 201 

 PARADER 202 

 PARKERINGSLYS 

  -MOTORISEREDE KOLONNER 061 

  -PARKEREDE PÅHÆNGSVOGNE - SE AFMÆRKNING 061 

 PARKERINGSOMRÅDE 610 

 PARKERINGSPLADSER 611 

 PARKOMETERAFGIFT 532, 660 

 PARKOMRÅDER 025 

 PARKPLADSER TIL CIVILE TRANSPORTORG. 122 

 PAROLER 202 

 PARTISANOPERATIONER 148 

 PAS 

  -GENERELT 404 

  -BENÆVNELSER I 404 

  -PASSERSEDLER 404 

 PASSABILITET, REKOGNOSCERINGER FOR TERRÆN 352 

 PASSABILITETSKORT - ØVELSESTERRÆNER 363 

 PASSAGE AF KIELERKANALEN 118 

 PASSAGERLISTE, FLY- 850 

 PASSERSEDLER 404 

 PASSIVT FORSVAR OG CIVILFORSVAR 127 

 PASSIVT LUFTFORSVAR 127 

 PATENTER 601 

 PATOLOGER 467 

 PATOLOGI 936 

 PATOLOGISK LABORATORIETJENESTE 917 

 PATRULJEBÅDE 690 

 PATRULJERAPPORTER 350 

 PATRULJETJENESTE I HJV 272 

 PAVE 471 

 PBEIST (PLANLÆGNINGSRÅD FOR LANDTRANSPORT) 212 

 PBEIST (PLANNING BOARD FOR EUROPEAN INLAND SURFACE TRANSPORT) 212 

 PROS (PLANLÆGNINGSGRAD FOR SKIBSFART) 212 

 PEDIATRI 932 

 PEJLESTATION 658 

 PENGE 

  -OVERSIGTER 502 

  -SEDLER 076 

  -VÆSEN 076 

  -SE OGSÅ VALUTA 

  -AUTOMATTELEFONER 313 

  -FORSYNING UNDER KRIGSFORHOLD 500 

  -KASSER 622 

  -SKABE 622 

 PENGEMIDLER 

  -OVERFØRSEL AF 504 

  -TILDELING AF, TIL LØNUDBETALING 565 

  -SE OGSÅ MIDLER 

 PENICILLINBEREDSKABSLAGER 676 

 PENNE 626 

 PENNEVENNEKORRESPONDANCE 490 

 PENSION 560, 564 

 PENSIONEREDE BEFALINGSMÆND 400, 401 

 PENSIONSLOV (SE TJENESTEMANDSLOV) 090 

 PERFORATORER 622 

 PERIODISKE SPECIELLE RAPPORTER I ALM. 305 

 PERSONALEREKVISITIONER OM CIVILT PERSONEL 430 

 PERSONEL 

  -ADMINISTRATIONS- 464 

  -AFGIVELSE AF 403 

  -AFGIVELSE TIL SÆRLIG TJENESTE 403 

  -AFLØSNING 403 

  -ANMODNING OM TILDELING AF 403 

  -ANSÆTTELSE AF, GENERELT 403 

  -AUDITØR 464 

  -ÅNDELIGE VELFÆRDS- 465 

  -BEFORDRING AF 810 

  -BESKÆFTIGET I ANLÆGSVIRKSOMHED 464 

  -BESKÆFTIGET I BYGGEVIRKSOMHED 464 

  -BJERGNINGS- 461 

  -CIVILT, SE CIVILT PERSONEL 430 

  -DEPOT 462 

  -EFTERRETNINGS- 466 

  -ERSTATNING AF CIVILT MED MILITÆRT PERSONEL 438 

  -ERSTATNING AF MILITÆRT MED CIVILT PERSONEL 438 

  -FORDELING AF VPL PÅ SESSION 091 

  -FORDELING AF VPL EFTER SESSION 401 

  -FORSLAG FRA PERSONELLET 401 

  -FORSYNINGS- 462 

  -FORTEGNELSE OVER PERSONELFORDELING 402 

  -INSTRUERING AF PERSONELLET 401 

  -KIRKELIGT VELFÆRDSPERSONEL 465 

  -KIRURGISK PERSONEL 467 

  -KLASSIFIKATION AF 460 

  -KURER- 466 

  -LÆGE- 467 

  -MAGASIN- 467 

  -MEDICINSK 467 

  -MIDLERTIDIGT TILSTEDEVÆRENDE 402 

  -MINETEKNISKE 461, 463 

  -OFFICER, SE OFFICERSPERS. 410 

  -OPLYSNINGS- 466 

  -ORDONNANS 466 

  -ORIENTERING AF PERSONELLET 401 

  -FORTEGNELSE (STYRKELISTER) 402 

  -FORVALTNING 401 

  -IDENTIFIKATION 404 

  -ORGANISATIONER 495 

  -STYRKE 402 

  -RADAR- 466 

  -RADIO- 466 

  -RAPPORTERING 402 

  -REGNSKAB MED PERSONELLETS TILSTEDEVÆRELSE (RAPPORTER, 

   JOURNALER) 402 

  -REGNSKABS- 462 

  -REPARATIONS- 462 

  -SANITETS- 467 

  -SIKKERHEDSUNDERSØGELSE AF 358 

  -STAMOPLYSNINGER OM 401 

  -STYRKELISTER 402 

  -SØTRANSPORT- 468 

  -TIL STABSARBEJDE 464 

  -TILDELING AF 403 

  -TIL- OG AFGANG AF 403 

  -TILVEJEBRINGELSE AF MIL. 091 

  -TJENESTETURNUS 408 

  -TORPEDOTEKNISK 463 

  -VED OMSTILLINGSBORDE 466 

  -VÆRNEPLIGTIGT, SE VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -DER FORRETTER TJENESTE UDENFOR BOPÆLSKOMMUNEN, STEMMEAFGIVELSE 

  FOR 

   013 

  -FORHOLD, FOV 493 

  -BENÆVNELSE 401 

  -ERSTATNING 122 

  -KATEGORIER, KONVERTERING AF PERSONEL TIL PLIGTIG TJENESTE TIL 

   ANDRE 091 

  -KONTROL MED ETABLISSEMENTER 206 

  -PROBLEMER VED DIV. ENHEDER 403, 401 

  -PÅ UDENLANDSKE KURSER, ERSTATNINGSKRAV M.M. FOR 731 

  -REJSER OG BEFORDRING AF 810 

  -KARTOTEK 401 

  -LOV 090 

  -NORMER 090 

 PERSONER 

  -GENERELT 470 

  -MED EN VIS TILKNYTNING TIL FORSVARET 440 

  -DER ER KOMMET BORT FRA DERES HJEMSTED P.G.A. KRIG 450 

 PERSONKORT 404 

 PERSONLIG 

  -SUNDHED OG HYGIEJNE 902 

  -UDRUSTNING 628 

 PERSONLIGE 

  -EFFEKTER, FORSENDELSE AF 827 

  -GÆLDSBEVISER 743 

  -GÆLDSFORPLIGTELSER 743 

  -KONTRAKTER 743 

 PERSONMOTORKØRETØJER 661 

 PERSONMÆRKER 404 

 PERSONNUMRE 404 

 PERSONS, DISPLACED 453 

 PETROLEUM 

  -GENERELT 624 

  -OVNE 622 

 PHARMACI 918 

 PIBER 627 

 PIBNING AF WEBBINGUDRUSTNING 628 

 PIGBUKKE 625 

 PIGTRÅD 

  -GENERELT 621, 604 

  -TIL SPÆRRINGER 604 

  -SPIRALER 604 

 PILOTER 

  -GENERELT 461 

  -OVERSIGT 461 

  -SITUATION 461 

  -STATUS, BESTEMMELSER FOR 260 

  -SYSTEM 048, 117, 461 

  -UDDANNELSE 183 

 PINSE 202 

 PIPE LINE 

  -MATERIEL 624 

  -SERVITUTTER PÅ PRIVAT EJENDOM 611 

 PISTOLER, O.LIGN., OPBEVARING M.V. 647 

 PLACERING AF STYRKER 114 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -ERHVERVSFLY 853 

  -HANDELSSKIB 843 

  -JERNBANE 833 

  -MILITÆRFLY 852 

  -TRANSPORTSKIB 842 

 PLADSFORHOLD MED HENSYN TIL KONTORER 612 

 PLAKATER 341 

 PLAKETTER 202 

 PLANEK DAN 216 

 PLANER 

  -FORSVARS- 122 

  -KRIGS- 122 

  -NØD- 122 

  -SÆRLIGE 122 

  -(SAGSTYPE) 390 

 PLANLÆGNINGSGRUPPER, REGIONALE 217 

 PLANLÆGNINGSRÅDET FOR 

  -LANDTRANSPORT 212 

  -SKIBSFART 212 

 PLANNED MOVEMENTS 113 

 PLANNING BOARD FOR OCEAN SHIPPING 212 

 PLANTER 994 

 PLASTDUGE 623 

 PLASTIC 

  -FLASKER TIL VAND 623 

  -POSER 623 

  -ARTIKLER 623 

  -DUGE- 623 

  -STOFFER 623 

 PLATFODSINDLÆG 933 

 PLATFORME FOR RAKETTER 644 

 PLOT - SE TOTE 305 

 PLOTTERBORDE 622 

 PLÆNEKLIPPERE 634, 663 

 PMV. SVØMNING MED 666 

 POL-ANLÆG 615 

 POLIOVACCINATION 913 

 POLYTEKNIKERORDNING 401 

 POLYTEKNISK LÆREANSTALT 050 

 POLITI 

  -CIVILE POLITIKORPS 061 

  -CIVILE POLITISTYRKER 061 

  -MILITÆR 466 

  -MILITÆRE POLITICHEFER 466 

  -PERSONEL 466 

  -BISTANDSYDELSER M.V. 061 

  -SAMARBEJDE UNDER ØVELSER 064 

  -KREDSE 011 

 POLITISK 

  -PROPAGANDA 147 

  -PROPAGANDA, UDD. GENNEM POSTVÆSEN 350 

  -UDVIKLING 001 

  -VALGORIENTERING 490 

  -DEMONSTRATION I UNIFORM, FORBUD MOD DELTAGELSE 721, 016 

  -FORHOLD OG NATIONALE REGERINGER 010 

  -IDEOLOGIER 016 

  -MØDER FOR VPL 013 

  -MØDER 016, 203 

  -PARTIER 016 

 PORTO 301 

 POST 

  -ANBEFALEDE FORSENDELSER 301 

  -FORSIKREDE FORSENDELSER 301 

  -KURERPERSONEL 466 

  -LUFT- 301 

  -BESTEMMELSER 391 

  -KVITTERINGSBØGER (SAGSTYPE) 301 

  -LISTER (SAGSTYPE) 390 

  -PERSONEL 466 

  -TJENESTE 301 

  -UDNYTTELSE AF EROBRET FJENDTLIG POST 351 

  -TIL HUSSTANDE PÅ KASERNER 301 

  -FORSENDELSER 301 

  -INSTRUKS (MILITÆRE POSTKONTORER) 301 

  -LOV 301 

  -STREJKE, POSTTJENESTE UNDER 061 

 PRAMME 690 

 PREMIERMINISTRE 473 

 PRESNING AF MUNDERINGSSAGER 623 

 PRESSE 

  -GENERELT 340 

  -AVISER 342 

  -AVISUDKLIP 342 

  -BESTEMMELSER FOR KORRESPONDENTER 342 

  -INTERVIEWS 342 

  -KORRESPONDENTER 342 

  -ANALYSER 342 

  -BUREAUER 342 

  -KONFERENCER 342, 203 

  -KRONIKKER 342 

  -MEDDELELSER 342 

  -OVERSIGTER 342 

  -RESUMEER 342 

  -TJENESTE, RETNINGSLINIER FOR 340 

  -RETNINGSLINIER FOR BEFULDMÆGTIGELSE AF KORRESPONDENTER 340 

  -SE OGSÅ OPLYSNINGSMIDLER 

  -BEREDSKAB 341 

  -KONFERENCE 341 

  -MØDE 342 

  -OMTALE AF HÆRENS ARBEJDE 342 

 PRESSENNINGER 623 

 PRESSESTUER 613 

 PRESSETUR - SE MILITÆRMEDARB. FORENING 

 PRINCIPSKEMA, HÆRENS FASTE RADIONET 311 

 PRIORITETER VEDR. 

  -FORSYNING 600 

  -UDRUSTNING 600 

 PRIORITETSFORSENDELSER 822 

 PRIS 

  -KONTROL 076 

  -LISTER 608 

  -RETSLIGE REGLER 007 

 PRISER 076 

 PRIVAT ERHVERVSVIRKSOMHED 041, 045 

 PRIVATBANER 047 

 PRIVATE 

  -EFFEKTER M.V., EFTERSYN 606 

  -ERHVERV OG BESTYRELSESPOSTER 491 

  -FORESPØRGSLER 305 

  -VÅBEN, FORSVARETS PERSONELS BESIDDELSE AF 647 

  -YDELSER FORBUD 720 

 PRIVILEGIER 494 

 PROCES (MILITÆR) 723 

 PRODUKTION AF MATERIEL 604 

 PRODUKTIONSMATERIALER 603 

 PROGRAM 

  -FOR CINC AFNORTH 475 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -FOR INSPEKTIONER 205 

 PROGRAMMERET LÆRESTOF 053, 180, 493 

 PROJEKTILER UDEN SPRÆNGLADNING (GEVÆRPROJEKTILER) 641 

 PROPAGANDA 

  -GENERELT 147 

  -FOR STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED 061 

 PROTECTION OF FPB 123 

 PROTECTIVE OINMENT KIT - SE ABC-FØRSTEHJÆLPSTASKER 674 

 PROTEKTORATER 020 

 PROTESE 

  -HJÆLP TIL ANSKAFFELSE 933 

  -KUNSTIGE ØJNE OG LEMMER ETC. 678 

 PROTESER (BRUG AF) 933 

 PRÆCISIONSINSTRUMENTER 638 

 PRÆMIER 187 

 PRÆMIERING 

  -PENGEBELØB 564 

  -FORSLAG 401 

  -FORSLAG, RATIONALISERING 401 

  -ORDNING 401 

 PRÆMIESKYDNING 187 

 PRÆSIDENTER 472 

 PRÆSTER 465 

 PRØVE 

  -FLYVNING 048, 117 

  -LEDERKURSUS VED MILITÆRPSYK. TJENESTE 180 

  -LÆSNING 607, 824 

  -STAND 187 

  -STATIONER - FDM 660 

  -UDSTYR 635 

 PRØVER 

  -KONKURRENCER M.V. 187 

  -PÅ FORBEREDTE KREDSLØB 313 

  -TIL KONSTATERING AF UDDANNELSENS EFFEKTIVITET 180, 187 

 PRØVNING AF MATERIEL 

  -GENERELT 601 

  -MATERIELTYPER, SE PGL. TYPE 

 PSYKIATRI 931 

 PSYKIATRIKERE 457 

 PSYKO 

  -LOGISKE PRØVER 180 

  -LOGIUDDANNEDE OFFICERER 464 

  -TEKNISKE HØREPRØVER 912 

 PUBEST 308 

 PUBLIKATIONER 

  -GENERELT 308 

  -ANMODNING OM 308 

  -FORDELING AF 308 

  -FORDELINGSLISTER FOR 308 

  -MODTAGELSE AF 308 

  -BILLEDMATERIALE TIL 345 

  -UDENLANDSKE, REKVISITION 344 

 PUBLIKATIONSTJENESTE 308 

 PULTE 622 

 PULVER 

  -ILDSLUKKERE 633, 648 

  -KAFFE 627 

 PUMPER 634 

 PYROTEKNISKE MIDLER 648 

 PÆDAGOGISK 

  -ARBEJDSGRUPPE 490 

  -UDDANNELSE 180 

 PÅFYLDNINGSAGGREGAT 634 

 PÅHÆNGSVOGNE 663 

 PÅKLÆDNING, SE BEKLÆDNING 

 PÅRØRENDE 

  -GENERELT 440 

  -EVAKUERING AF 128 

  -LÆGETJENESTE FOR 908 

  -TRANSPORT AF 816 

  -UNDERVISNING AF 493 

 PÅSKE 202 

 PÅTEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

 R 

 RACEPROBLEMER 052 

 RADAR 

  -KOORDINERING AF RADARSYSTEM OG CIVILFORSVARSNET 146 

  -MATERIEL TIL RADARMODFORHOLDSREGLER 654 

  -FORSTYRRELSE 146 

  -FYR 658 

  -ILDLEDERUDSTYR 654 

  -MATERIEL 654 

  -MODFORHOLDSREGLER 146 

  -MÅLOPLYSNINGER 317 

  -PERSONEL 466 

  -REKOGNOSCERING 352 

  -UDSTYR 654 

  -VARSLING 317, 654 

  -RETNINGSLINIER OG PRINCIPPER 317 

  -SIGNALFORBINDELSESUDSTYR FOR 654 

  -PLACERING OG BEHOV 317 

  -KALIBRERING 654 

  -INSTALLATION I SKIBE 654 

  -STATIONER PÅ LAND 654 

  -KYSTRADARSTATIONER 654 

 RADIAC 

  -INSTRUMENTER 651 

  -PRØVERUM 615 

 RADIATORER 622 

 RADIO 

  -GENERELT 315, 652 

  -AFLYTNING AF RADIOPROGRAMMER 343 

  -AMATØRRADIO 315 

  -ANALYSER 343 

  -ANLÆG 315 

  -ANTENNER 652 

  -CERTIFIKAT 404 

  -DISCIPLIN 315 

  -FORSTYRRELSER 146 

  -FREKVENSER 315 

  -KALDESIGNALER 315 

  -KOMMENTATORER 343 

  -KONTROL AF RADIOPROGRAMMER 343 

  -KREDSLØB 315 

  -KRITISKE FORSYNINGER TIL FASTE RADIOANLÆG 652 

  -MANUSKRIPTER 343 

  -MATERIEL 652 

  -MATERIEL TIL RADIOMODFORHOLDSREGLER 652 

  -MODFORHOLDSREGLER 146 

  -MODFORHOLDSREGLER FOR AT VILDLEDE FJENDEN 146 

  -MODTAGERE 652 

  -NAVIGATION 315 

  -OPERATØRER 466 

  -OPTAGELSE 343 

  -OVERSIGTER 343 

  -PERSONEL 466 

  -PRIVATE RADIOSELSKABER OG INSTITUTIONER 315 

  -PROJEKTER VEDR. STATIONÆRE RADIOANLÆG 343 

  -RESUMEER 343 

  -SENDERE 652 

  -SIGNALTEKNISKE SPØRGSMÅL I TILKNYTNING TIL RADIOUDSENDELSER 343 

  -SONDER 993 

  -SPEKTRET, SPECIEL BRUG AF 315 

  -STATIONER 343 

  -STATSRADIO 315 

  -TELEFOTO 315 

  -TELEGRAMMER (SAGSTYPE) 390 

  -UDSTYR 652 

  -UDSTYR TIL FLY 681 

  -STØJDÆMPNING 650 

  -UDSENDELSER 343 

 RADIOAKTIV 

  -NEDFALD 061, 127, 145 

  -KILDER, CF-BISTAND V/UHELD 061, 127 

  -KILDER 615 

 RADIOAKTIVITET, SÆRLIG SAGKYNDIG 060 

 RADIOANTENNER PÅ MIL. KØRETØJER 660 

 RADIO OPERATIONER 150 

 RAKETSKYDEOMRÅDE KRETA (NAMFI) 610 

 RAKETTER 

  -GENERELT 644 

  -AFFYRINGSAPPARATER 644 

  -AFFYRINGSPLATFORME 644 

  -FREMDRIFT 644 

  -HOVEDER 664 

  -LEGEMER 644 

  -MOTORER 644 

  -IKKE FJERNSTYREDE 641 

  -MISSILER 644 

 RAKETUDSTYR 644, 646 

 RAMPEMATERIEL TIL BROER 618 

 RANGFØLGE 401 

 RAPPORTER 

  -GENERELT 305 

  -EFTER AFSLUTNING AF KAMP 150 

  -EFTERRETNINGS- 350 

  -FREMSENDELSE AF 305 

  -KLINISKE 901 

  -LÆGEVIDENSKABELIGE 901 

  -MORGEN- 402 

  -OM BESØG 205 

  -OM INSPEKTION 205 

  -RAPPORTBOG 402 

  -TANDLÆGE- 940 

  -UDDRAG AF DAGLIG MELDING 402 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

  -VEDR. EPIDEMISKE SYGDOMME 901 

  -VEDR. LÆGEBEHANDLING 901 

  -VEDR. LÆGEVIRKSOMHED 901 

  -VEDR. SMITTEFARLIGE SYGDOMME 901 

  -VEDR. SYGE OG SÅREDE 901 

  -VEDR. TAB 961 

  -VETERINÆRE 950 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -SE OGSÅ INDBERETNINGER 305 

  -FRA SESSIONSOFFICERER 091 

  -TIL GENERALAUDITØREN 722 

  -VEDR. VELFÆRDSARBEJDET 493 

 RAPPORTERINGSØVELSER I ALM. 305 

 RAST 

  -TÆPPE 628 

  -UDSTYR 628 

 RATIONALISERING 

  -GENERELT 201 

  -PRÆMIERINGSFORSLAG 401 

  -NÆVN 201 

 RATIONERING 078 

 RATT (RADIOFJERNSKRIVERE) 652 

 REALISATION AF MATERIEL 605 

 REB 623 

 RECEPTER GENERELT 900 

 RECEPTIONER 202 

 REDAKTIONSUDVALG I FOV 340 

 REDEGØRELSE FOR PRØVER OG FORSØG 603 

 REDNINGS 

  -DEMONSTRATION 061 

  -MATERIEL 600, 633 

  -TJENESTE 206 

  -FLYVEREDNINGSTJENESTEN 152 

  -VESTE 633 

  -VÆSEN 046 

 REDSKABER 

  -INVENTAR (MØBLER) 622 

  -UDSTYR TIL SPORTSPLADSEN 625 

 REDUKTION 

  -AF FORSVARETS BUDGET 501 

  -I LØN M.V. 561 

 REFLEKSBIND (AFMÆRKNING I MØRKE) 061 

 REFUSION 

  -AF AFHOLDTE UDGIFTER 503 

  -TIL OG FRA UDLANDET 548 

  -ORDNINGER, ÆNDRINGER AF 503 

 REGERINGER 

  -GENERELT 010 

  -ORGANISATION 011 

  -REGERINGSBEFULDMÆGTIGEDE 472 

  -REGERINGSMEDLEMMER 473 

  -STATSOVERHOVEDER 472 

  -SYSTEMER 011 

 REGIMENT 

  -INTENDANTORDNING 464 

  -NAVNE 240 

  -STABES SAMMENSÆTNING 241 

 REGIONALE 

  -PLANLÆGNINGSGRUPPER 217 

  -TOTALFORSVARSØVELSER 170, 290 

 REGIONS 

  -FORSVAR 122 

  -INDDELING 240 

  -POLITILEDERE 122 

  -ØVELSER 172 

 REGISTRE (SAGSTYPE) 390 

 REGISTRERING AF MOTORKØRETØJER 660 

 REGLEMENTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -VEDERLAG FOR UDARBEJDELSE 566 

  -FORVALTNING 308 

 REGNEMASKINER 631 

 REGNESTOKKE TIL ART. 646 

 REGNINGER, SE FAKTURAER 

 REGNSKAB 

  -INVENTAR-, BEHANDLINGS- OG FORSYNINGS. 608 

  -MED BEVILGEDE MIDLER 540 

  -AFLÆGGELSE AF 542 

  -ANALYSER 542 

  -STATISTIK 542 

 REGNSKABS 

  -FØRERE 464 

  -FØRERES FRAVÆR M.V. 464 

  -PERSONEL 464 

  -PLIGT, INVENTAR 608 

  -PLIGTIGE MYNDIGHEDER 201, 540 

  -VÆSEN, SE KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

 REGULERINGSTILLÆG 563 

 REJSE 

  -BEREGNING 566 

  -BESTEMMELSER 401 

  -BUREAUER, BENYTTELSE AF 810 

  -GODSFORSIKRING - SE FORSIKRING 590 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

  -ORDRER 810 

  -PAS 404 

  -TJENESTEREJSER 810 

  -UDFLUGTER 491 

  -FOR PERSONEL 810 

  -TIL UDLANDET - SE UDLANDSREJSER 

  -SE OGSÅ TRANSPORT OG BEFORDRING 

  -RAPPORTER 305 

  -TAKSTER - PLANER 810 

  -TILLADELSE 404 

  -SIKKERHED 358 

 REKLAME 

  -GENERELT 340 

  -SERVIETTER 627 

 REKOGNOSCERING 

  -GENERELT 352 

  -FORHOLDSREGLER MOD FJENDTLIG 352 

  -FOTO- 375 

  -LAND- 352 

  -LUFT- 352 

  -RADAR- 352 

  -RAPPORTER FRA SHAPE 352 

  -RAPPORTER FRA SACLANT 352 

  -RAPPORTER FRA CINCEASTLAND 352 

  -STRATEGISK 352 

 REKOGNOSCERINGS 

  -FLY 687 

  -MÅL 352 

  -OG SKOLEFLY SAMT UDSTYR HERTIL 687 

  -BÅDE 690 

 REKREATIONS 

  -HJEM 611 

  -ORLOV 408 

 REKRUTSKOLER 185 

 REKRUTTER ANV. VED M OG S 401 

 REKRYPTOGRAFERING (KRYPCANALYSE) 318 

 REKVIRERINGS AF UDENLANDSK VALUTA 578 

 REKVISITION OG TILDELING AF VPL 091 

 RELIGIONER 055 

 RELIGIONSUDSØVELSE 202 

 RENGØRINGS 

  -ARTIKLER 623 

  -ASSISTENTER 431 

  -UDSTYR 622 

  -ARBEJDE - SE FAGFORENINGSPROTEST 013 

  -MIDLER 623 

  -PERSONEL, AFGANG 438 

  -PERSONEL, ANVENDELSE AF - SE CIVIL ARBEJDSKRAFT 

 RENHOLDELSE 

  -AF ETABLISSEMENTER 611 

  -AF LOKALER 611 

 RENOVATION 

  -GENERELT 958 

  -KØRSEL 611 

  -VÆSEN, MIL. ADMINISTRATION AF CIVIL 195 

 RENSNING 

  -AF DRIKKEVAND 

  -AF TØJ 628 

  -ANLÆG 061, 611 

 REOLER I DEPOTER 622 

 REORGANISERING AF HÆRENS ØVERSTE LEDELSE 240 

 REPARATIONSVÆRKSTEDER 615 

 REPORTING OFFICER, UDPEGNING AF 403 

 REPRODUKTION 

  -IKKE FOTOGRAFISK 307 

  -FOTOGRAFISK 373 

 REPRÆSENTATIONS 

  -SERVICE 631, 508 

  -TILLÆG 566 

  -UDGIFTER 202, 566, 503, 532 

 RESERVATBESTEMMELSER 025 

 RESERVATER 025 

 RESERVE 

  -TIL VÅBEN, NORM FOR 647 

  -DELE 637 

  -DELSLAGRE/VSKMP, REGULERING AF 604 

  -LAZARETTER 900 

  -LÆGER, TJENESTEÆNDRINGER 467 

  -UDNÆVNELSE 467 

  -MOTORFØRERE 468 

  -OFFICERER, GENERELT 410 

  -OFFICERER, VIDERE UDDANNELSE 180 

  -OFFICERSFORENINGER I DANMARK (ROID) 050 

  -OFFICERSSKOLE 244, 254, 264 

  -OFFICERSSTÆVNER 187 

 RESERVER 111 

 RESOLUTIONER (SAGSTYPE) 390 

 RESULTATER AF SKYDEUDDANNELSEN (DUELIGHEDSSKYDNING) 187 

 RET 

  -CIVIL- 012 

  -CIVILT RETSVÆSEN 011 

  -CIVILT RETSVÆSEN, MILITÆR ADMINISTRATION AF 193 

  -FOLKERET 007 

 RETS- OG STRAFFEFORHOLD, MILITÆRE 700 

 RETSFORFØLGELSE, ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER 730 

 RETSGYLDIGE DOKUMENTER (SAGSTYPE) 390 

 RETSHANDLING, MILITÆR 723 

 RETSINSTITUTIONER 

  -CIVILE 011, 014 

  -MILITÆRE 726 

 RETSKRÆNKELSE UDENFOR KONTRAKTFORHOLD 748 

 RETSOPFATTELSE, MILITÆR 711 

 RETSORDEN PÅ HAVET 007 

 RETSPLEJE UNDER FELTFORHOLD 700 

 RETSPLEJE, MILITÆR 701 

 RETSVÆSEN, NATIONALT 011 

 RETTER, SE DOMSTOLE 

 RETTERGANGSCHEF 703 

 RETTERGANGSMYNDIGHED 703, 726 

 RETTIGHEDER, BORGERLIGE I ALM. 013 

 RETURKOMMISSION 201 

 REVIEW (ARQ - IRW) 120 

 REVISION AF FØRERPRØVER OG FØRERBEVIS 404 

 REVISIONS 

  -GENERELT 548 

  -ANTEGNELSER 548 

  -ANTEGNELSER ANDRE 548 

 REVYER, MILITÆR- 202 

 RIGS- 

  -ARKIVET, AFLEVERING TIL 324 

  -DAG 011 

  -DAGSMÆND 473 

  -VÅBNET 010 

 ROBOTTER 644 

 RODOPTAGNINGSMASKINER 635 

 ROEORLOV 408 

 ROFARTØJER 690 

 ROS 407 

 ROSTER 206, 305 

 RUF TIL LVG 662 

 RUINBYER TIL ØVELSESPLADSER 611 

 RULLEBANER TIL AMMUNITIONSTRANSPORT 641 

 RULLENDE JERNBANEMATERIEL 668 

 RUSSISK KYNDIGE 303 

 RUTEPLANER 

  -GENERELT 810 

  -ERHVERVSFLY 853 

  -HANDELSSKIBE 843 

  -JERNBANE 833 

  -MILITÆRFLY 852 

  -TRANSPORTSKIBE 842 

 RUTINEMØDER 203 

 RYGEARTIKLER 627 

 RÆKKEFØLGE, MILITÆR 401 

 RØDE KORS 

  -MÆRKER, AFDÆKNING 005 

  -LODSEDLER 068 

 RØDE SIGNALPATRONER - SE SIGNALPATRONER 641 

 RØGDYKKERE 061, 461 

 RØGDYKNING-UDDANNELSE 254 

 RØGSLØR 141 

 RØMNING 

  -GENERELT 408 

  -FORHOLDSREGLER VEDR. BORTRØMTE 710 

 RØNTGEN 

  -FOTOGRAFERING 373 

  -MATERIEL, INFIRMERIUDSTYR 672 

  -OLOGI 935 

  -UDDANNELSE AF SYGEPASSERE 180 

 RØRLEDNINGER FOR OLIE- OG BENZINFORSYNING (PIPELINE) 610 

 RØRLÆGGERE 431 

 RÅD OG KOMITEER, NATO 

  -GENERELT 216 

  -DEFENCE PRODUCTION BOARD 212 

  -FINANCIAL AND ECONOMIC BOARD 212 

  -PLANNING BOARD FOR OCEAN SHIPPING 212 

 RÅDIGHEDSBELØB 

  -GENERELT 532 

  -MOTORKØRETØJER 532 

  -FORSV. VELFÆRDSTJENESTE 532 

 RÅDIGHEDSPLIGT 411, 564, 566 

 RÅDIGHEDSTJENESTE, GENERELT 410, 420 

 RÅDIGHEDSTJENESTEORDNING OSG, SG OG KP 411, 421 

 S 

 SABLER 647 

 SABOTAGE 357 

 SACEUR 

  -GENERELT 220 

  -ANSVARSOMRÅDE 220 

  -COMBAT EFFECTIVENESS 220 

 SACLANT ASWR 150 

 SADELTØJ 667 

 SAFETY SWITCHES 641 

 SAGFØRERE 476 

 SALG 

  -AF FORSYNINGER, UDRUSTNING OG HJÆLPEMIDLER 605 

  -PÅ AUKTIONER 605 

  -KONTANT 605 

 SALTE 676 

 SALUT 

  -GENERELT 202 

  -AMMUNITION 641 

  -KANONER 646 

 SALVER 

  -GENERELT 676 

  -SOM PERSONLIG UDRUSTNING 628 

 SAMARBEJDE 

  -MELLEM CIVILFORSVARET OG FORSVARET 127 

  -MELLEM FORSVARET OG POLITISKE UNGDOMSORGANISATIONER 016 

  -MELLEM POLITI OG FORSVAR 061 

 SAMARBEJDS 

  -ORDNINGENS VIRKE 496 

  -REGLER I FORSVARET 496 

  -REGLER 496 

  -UDVALG 496 

 SAMFUNDSVIGTIG TELEFONTRAFIK 

  -UNDER SÆRLIGE FORHOLD 313 

  -SIKRING AF 313 

 SAMLESÆT 637 

 SAMLINGSSTUER 613 

 SAMMENSVÆRGELSE I DEN HENSIGT AT INDLEDE ANGREBSKRIG 139 

 SAMMENSÆTNING AF NATO STYRKER I KRIGSTID 112 

 SAMTALEANLÆG 313, 622, 656 

 SAMTIDSORIENTERING 493 

 SAND 

  -GENERELT 621 

  -SÆKKE 623 

 SANITETS 

  -ARMATUR OG RØR 622 

  -FORSYNINGER, FORVALTNING AF 670 

  -PLAN 122 

  -TJENESTE 900 

 SANITETSHYGIEJNISK 

  -BESTEMMELSER FOR DRIFT AF BADESTRANDE OG SVØMMEBASSINER 958 

  -KONTROL 958 

  -TILSYN MED BYGNINGER OG OFFENTLIGE BEFORDRINGSMIDLER 953 

 SANITETSMATERIEL 

  -GENERELT 670 

  -TIL REDNINGSFLY 673, 680 

  -TIL AMBULANCER 673, 664 

 SANITETSPERSONEL 

  -BESKYTTELSE AF 131 

  -LEGITIMATIONSKORT FOR 404 

  -MÆRKER FOR 628 

  -TIL GARNISONSINFIRMERIER 467 

  -AFMÆRKNING 404 

 SAR-BEREDSKAB 152, 153 

 SATCOM 310 

 SATELITKOMMUNIKATION/NATO (SATCOM) 310 

 SAUCER 627 

 SAVNEDE UNDER KAMP 962 

 SECURITY COORDINATION COMMITTEE (SCC) 216 

 SEI (SIGNALBEFALING INSTRUCTION HÆREN) 310 

 SEISMISK 

  -ALARMMATERIEL 651 

  -MÅLINGER 993 

 SEJL- OG ØVELSESPLANER 118 

 SEJLATTESTER 

  -GENERELT 690 

  -OFFICER M.FL. 408 

  -VÆRNEPLIGTIGE M.FL. 408 

 SEJLFARTØJER 690 

 SEJLGARN 623 

 SEKSUALUNDERSØGELSE 900 

 SELETØJ 667 

 SELSKABER 

  -CIVILE 050 

  -REJSE 810 

  -UNIFORM 628 

 SELVANGIVELSE 073 

 SELVKØRENDE HAUBITS 666 

 SELVMORD 963 

 SEMANTIK 306 

 SENATSMEDLEMMER 473 

 SENGE 

  -GENERELT 622 

  -DYNER M.M. 622 

  -TID BEFALET 201 

  -TØJ 622 

 SENIORSERGENTER 

  -GENERELT 421, 423 

  -UDNÆVNELSER 421, 423 

  -ANSÆTTELSE 421, 423 

 SENNEPSGAS 648 

 SENT (FOR SENT MØDE EFTER ORLOV O.LIGN.) 722 

 SEP PATRULJER (SIKKERHEDSEFTERRETNINGSPATRULJER) 272, 358 

 SERA (SERUM) 676 

 SERGENTGRUPPENS FÆLLESORGANISATION SFO 495 

 SERVITUTTER, ERHVERVELSE, AFHÆNDELSE, BESLAGLÆGGELSE 

  -GENERELT 107 

  -FRED 108 

  -KRIG 107 

 SESSION 

  -GENERELT 091 

  -OFFICERER TIL 091 

 SHAPE 

  -GENERELT 

  -AFGIVELSE AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 110 

  -ANSÆTTELSE VED STABE 403 

  -AREALER FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -BYGNINGER FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -FUNKTIONER 220 

 SHELTERS 623 

 SIGNAL 

  -GENERELT 305 

  -AFLYTNING 311 

  -EKSPEDITION AF SAGER 305 

  -FLAG 657 

  -FLAGER 657 

  -FORBINDELSESKANALER 310 

  -KOMITE, DEN MILITÆRE 310 

  -MATERIEL 650 

  -PUBLIKATIONER 308 

  -TJENESTE 310 

  -TRAFIK OG KONTROL 311 

  -BEFALINGER 310 

  -BEHANDLING 311 

  -BLANKETTERS BRUG I DAGLIG KORRESPONDANCE 305, 310 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 356 

  -TEKNISKE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED 356 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -FAKLER TIL FÆRDSELSUHELD 657 

  -FORSYNINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESENHEDER 242 

  -NET, AKTIVERING AF 242 

  -OFFICERERS ARBEJDSOMRÅDE 466 

  -OPKLARINGSKOMPAGNI 242 

  -PATRONER 641 

  -PERSONEL 466 

  -PISTOLER 647 

 SIGNALTJENESTE 

  -GENERELT 310 

  -AFLYTNING 311 

  -FORBINDELSESKANALER 310 

  -FREMGANGSMÅDER 310 

  -LYDSIGNALSYSTEMER 318 

  -MATERIEL 650 

  -METODER 310 

  -OPTISKE SIGNALSYSTEMER 318 

  -ORGANISATION, GENERELT 310 

  -ORGANISATION, HÆREN 240 

  -ORGANISATION, SØVÆRNET 250 

  -ORGANISATION, FLYVEVÅBNET 260 

  -ORGANISATION, HJEMMEVÆRNET 270 

  -STANDARDISERING 310 

  -SYSTEMER 310 

  -TAKTIK 310 

  -UDDANNELSE 175 

  -ØVELSER I 175 

 SIGTELSER 723 

 SIKKERHED OG BEVOGTNING 206 

 SIKKERHEDS- OG BESKYTTELSES- 

  -SPECIALISTER 468 

  -TEKNIKERE 468 

  -TILSYNSFØRENDE 468 

 SIKKERHEDSAFSTAND VED AMMUNITIONSMAGASINER M.V. 641 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -I SKYDETERRÆNER 610 

  -FOR NATO 390 

  -I ALMINDELIGHED 390 

  -OFFICERER 466 

  -PERSONEL 466 

  -TJENESTE 350 

  -UDSTYR 633 

  -UNDERSØGELSE AF PERSONEL 358 

  -TEKNISKE 354 

  -ØVELSER - FLYVNING 206 

 SIKKERHEDSDOKUMENTER 598 

 SIKKERHEDSKONTROL MED TRANSPORTER 358 

 SIKKERHEDSOFFICERER 466 

 SIKKERHEDSPERSONEL 466 

 SIKKERHEDSSELER 061, 661 

 SIKKERHEDSSTILLELSE 598 

 SIKKERHEDSTJENESTE 

  -GENERELT 206, 250 

  -CIVIL 358 

  -I FORBINDELSE MED REJSER 358 

 SIKKERHEDSUDSTYR 633 

 SIKKERHEDSZONER 090 

 SIKRING AF 

  -ALLIEREDE ANLÆG 358 

  -ALLIEREDE OPERATIONER 358 

  -ALLIEREDE OPLYSNINGER 358 

  -ALLIERET EFTERRETNINGSVIRKSOMHED 358 

  -ALLIERET PERSONEL 358 

  -ALLIERET UDRUSTNING 358 

  -FLYVEPLADSER 358 

  -GRÆNSER 358 

  -HAVNE 358 

  -TELEFONTRAFIK 313 

 SIKRINGSSTYRKE 092 

 SIMULATORER 625 

 SIRENEPRØVE 206 

 SIRENER TIL VARSLING 206, 611, 633 

 SIRUP 627 

 SKADE, SE TILSKADEKOMST OG TAB 733 

 SKADEDYRSBEKÆMPELSE 958 

 SKADEKORT FOR SÅREDE UNDER ØVELSER 901 

 SKADEMELDING, TABS- OG 607 

 SKARNKASSER 632 

 SKARPSKYDNING 183 

 SKAT 

  -GENERELT 073 

  -INDEHOLDELSE I LØN 567 

  -OPGIVELSE TIL SKATTEVÆSEN 073 

  -FRADRAG AF MILITÆRTILLÆG 073 

 SKATTESAGER 

  -GENERELT 073 

  -JURIDISK BISTAND TIL MILITÆRT PERSONEL 747 

 SKEER 622 

 SKIBE 

  -AMMUNITIONS- 696 

  -ASSISTANCE TIL 690 

  -BALLAST TIL 821 

  -BEVÆBNING AF 690 

  -BJERGNINGS- 696 

  -BUGSERBÅDE 690 

  -DEPOT- 697 

  -DOKLANDSÆTNINGS (L.S.D.) 698 

  -ESKORTEFARTØJER 690 

  -ESKORTEFARTØJER, HANGARSKIBE 690 

  -ESKORTEFARTØJER, JAGERE 692 

  -FJERNSTYREDE MÅLSKIBE 696 

  -FLAG- 690 

  -FLYDEKRANER 690 

  -FODFOLKSLANDSÆTNINGSSKIBE 698 

  -FORSYNINGS- 697 

  -FREGATTER 691 

  -HANDELS- 046 

  -HANGAR- 690 

  -HAVNEFARTØJER 046 

  -HJÆLPE- 696 

  -HOSPITALS- 697 

  -JAGERE 692 

  -KABEL- 046 

  -KORVETTER 691 

  -KRYDSERE 690 

  -KYSTMINELÆGGERE 694 

  -KYSTVAGT- 695 

  -LANDGANGSFARTØJER 698 

  -LANDSÆTNINGSSKIBE FOR KØRETØJER (L.S.V.) 046 

  -LAST- 046 

  -LIBERTY- 046 

  -LUFTVÆRNSARTILLERI- 690 

  -MINELÆGGERE 694 

  -MINELÆGGERE TIL KONTROLLEREDE MINEFELTER 694 

  -MINELÆGNINGSJAGERE 694 

  -MINESTRYGERE 694 

  -MONITORER 694 

  -MOTORFISKEBÅDE 046 

  -MOTORTORPEDOBÅDE 692 

  -NETLÆGGERE (HAVNEFORSVAR-) 694 

  -OPMÅLINGS- 696 

  -PRAMME 690 

  -RADIOKONTROLBÅDE 691 

  -RAKETLANDSÆTNINGS- 698 

  -REDNINGS- 690 

  -SKIBSREDSKAB 206 

  -SKIBSBEVÆGELSER 118 

  -SKIBSKONSTRUKTION 690 

  -SLAGSKIBE 690 

  -STILLADSER TIL REPARATION AF 690 

  -TANKLANDSÆTNINGS- (L.S.T.) 696 

  -TANKSKIBE 696 

  -TRAWLERE 046 

  -TROPPETRANSPORT- 697 

  -UNDERVANDSBÅDSJAGERE 690 

  -VANDTANKSKIBE 696 

  -VÆRKSTEDS- 697 

 SKIBS- 

  -ADOPTION 046 

  -FART 046, 820 

  -FART, FLÅDEKONTROL MED 820, 046 

  -FART, NATIONAL 046 

  -KENDING 126, 354 

  -PASSAGERLISTER 840 

  -OG DAGBØGER 390 

  -JOURNALER 305 

  -MASKINERI 690 

  -BEVÆGELSER 118 

  -KAMPPERSONEL 461 

  -SØTRANSPORTPERSONEL 468 

 SKIKKE 

  -MILITÆRE 202 

  -SOCIALE 056 

 SKILDERKAPPER 628 

 SKILSMISSE 744 

 SKILTE 

  -GENERELT 657 

  -TIL VEJAFMÆRKNING 657, 061 

 SKINANLÆG 141 

 SKINNER 668 

 SKITSER (SAGSTYPE) 390 

 SKJORTER - SE VASK 628 

 SKJUL OG SLØRING 141 

 SKJULEORD 316 

 SKOLE- OG REKOGNOSCERINGSFLY SAMT UDSTYR HERTIL 687 

 SKOLEFARTØJER 690 

 SKOLEFOLK 478 

 SKOLER 

  -CIVILE 050 

  -NATO 170 

  -HÆREN 244 

  -SØVÆRNET 254 

  -FLYVEVÅBNET 264 

  -HJEMMEVÆRNET 274 

  -KORPS OG INSTITUTIONER M.V. 284 

  -REKRUTSKOLER 185 

 SKOLEVOGNE, PRINCIPIELT 660 

 SKOLEVÆSEN, OFFENTLIGT, MILITÆR ADMINISTRATION AF 197 

 SKOMAGERVÆRKSTEDER 613 

 SKOVBRUGET OG DETS UDVIKLING 033 

 SKP (KRYPTOPUBLIKATION) 316 

 SKRIDTMÅLERE 604 

 SKRIVE- 

  -MASKINER 631 

  -MATERIALER 626 

  -PULTE 622 

  -BORDE 622 

 SKRIVELSER 

  -(SAGSTYPE) 390 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

 SKRIVEMATERIEL 626 

 SKRÆDDERVÆRKSTEDER 613 

 SKRÆMMEAPPARATER (FUGLE) 048, 117, 616, 667 

 SKT-TJENESTE 310 

 SKUDFILM TIL FLY 625 

 SKUESPIL 491 

 SKUESPILLERINSTRUKTØR 465 

 SKUESPILLERE 478 

 SKYDEBANER 

  -GENERELT 610 

  -MATERIEL 625 

  -PERSONEL, CIVILT 431 

  -CIVILES BENYTTELSE AF 610 

  -REKVISITION 183 

  -SAGKYNDIG 463 

 SKYDEFORBUD 

  -GENERELT 206 

  -FLYAMMUNITION 641, 643, 644 

  -BOMBER 641, 643 

  -RAKETTER 644 

  -HÅNDVÅBENAMMUNITION 641 

  -HÅNDGRANATER 641 

 SKYDEKONKURRENCER 

  -MED HÅNDVÅBEN 187 

  -TERRÆN OG ØVELSESOMRÅDER 610 

  -UDDANNELSE (HÅNDVÅBEN) 183 

 SKYDELEDERE 

  -FLUGTSKYDNING 463 

  -ANSVAR 206 

 SKYDELÆRE 463 

 SKYDEMATERIEL 

  -TIL UDDANNELSE 625 

  -MÆRKER 407 

  -UDDANNELSE 625 

 SKYDEREGNESTOK 646 

 SKYDESKIVER 625 

 SKYDETEORI 

  -SIGTE, AFSTANDSMÅLING, SKUDAFGIVELSE ETC. 308 

  -UDDANNELSE I 183, 185 

  -SKYDETEKNIK 183 

 SKYDETERRÆNER 

  -GENERELT 610 

  -AREALER 610 

 SKYDEVÅBEN 

  -HÅNDVÅBEN 647 

  -KANONER 646 

  -KAMPVOGNE 666 

  -MONTERET I KAMPVOGNSTÅRNE 646 

  -SE OGSÅ ARTILLERI 

  -FLY 644, 646 

 SKYDEØVELSER 172, 173, 174 

 SKYLDARKIVER 608 

 SKYTTEGRAVSKNIVE 647 

 SKYTTEMÆRKER OG PRÆMIER 405 

 SKYTTER 

  -I FLY 461 

  -PÅ LAND 461 

  -PÅ SØEN 461 

 SKÆG 

  -OG HÅR, LANGT BESTEMMELSER FOR 902, 721 

 SKÆRMTAG FOR ENKELTMAND 628 

 SKØDER (SAGSTYPE) 390 

 SLAG 

  -KRAFT 150 

  -MARKER 025 

  -SKIBE 690 

 SLAGTEAFGIFT 627 

 SLETTET AF RULLEN 091 

 SLIBESTENE, SLIBEMASKINER 622 

 SLIPS (REGIMENTSSLIPS) 628 

 SLUKNINGSHJÆLP 206 

 SLÆBEMÅL 

  -GENERELT 172, 173, 117 

  -MATERIEL TIL (WIRE O.LIGN.) 625 

  -REKVISITION, DIREKTE 117 

 SLÆBEMÅLSFLYVNING 152, 117 

 SLÆBETOVE 625 

 SLÆBEUDSTYR 625 

 SLÆDEPATRULJER 403 

 SLØRING 

  -GENERELT 127, 141 

  -CAMOUFLAGE 127 

 SLØRINGSFARVE 141 

 SLØRINGSMATERIEL TIL KØRETØJER 660 

 SMAGSSTOFFER 627 

 SMITTEFARLIGE SYGDOMME 

  -FOREBYGGELSE AF 913 

  -KONTROL MED 913 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

 SMØR 627 

 SMØREFEDT 624 

 SMØREMIDLER 

  -GENERELT 624 

  -FORVALTNING AF 624 

 SMØREOLIE 624 

 SMØRESKEMA 626 

 SNERYDNING 

  -GENERELT 633 

  -KØRETØJER 660 

  -MATERIEL 660, 633 

  -PLIGT FOR FORSVARET 061 

  -TJENESTE 061, 663 

  -UDSTYR 633 

 SNESKÆRME 623 

 SNUBLETRÅD 645 

 SOCIALFORSORG 063 

 SOCIALE FORHOLD OG SKIKKE 056 

 SOCIALISME 016 

 SOCIALPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER (MPT) 490 

 SOCIALRÅDGIVER 465 

 SOCIALRÅDGIVNING 068 

 SOGNE 021 

 SOK SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 250 

 SOKKER 627 

 SOLDATER 

  -OG ORLOGSHJEM 613 

  -BOG 401 

  -FORENINGER 050 

  -UNDERHOLDNING 491 

 SOLDATERHJEM 611 

  -GENERELT 611 

  -TELEFONER TIL 313 

 SOMMERFERIE TIL MUSIKKORPS 408 

 SONOPS (SONAROPLYSNINGER) 651 

 SORTBØRS 076 

 SOUVENIRGENSTANDE 600 

 SOVEPOSER 628 

 SOVEVOGN - ENEKUPE - SE KAHYT - ENEKAHYT 812 

 SPAREKASSER PÅ KASERNEN M.V. 075 

 SPECIFIKATIONER (SAGSTYPE) 390 

 SPEJDERVOGNE 666 

 SPIL 635, 491 

 SPILDOLIE, AFTAGELSE AF 624 

 SPILLEAUTOMATER 491, 622 

 SPIONAGE 337, 358 

 SPIRITUS 

  -GENERELT 627 

  -I ORLOVSTOG 721 

  -AFGIFTER 073 

  -INDFØRSEL AF 073 

  -UDSKÆNKNING AF 061, 073 

  -KØRSEL UNDER PÅVIRKNING AF 061, 721 

  -NYDELSE UNDER ØVELSER 721 

  -UNDERSØGELSE VED MIL. LÆGER 901 

 SPISE 

  -AFSNIT, CAFETERIAORDNING 613 

  -PAUSE 431 

  -BESTIK 628 

  -LOKALER 613 

  -TIDER 627 

  -VÆGRING 627 

 SPRIT 

  -DUBLIKATORER 632 

  -DUBLIKERING 307 

 SPROG 

  -NATIONALE 054 

  -SHAPE OFFICIELLE 054 

  -UNDERVISNING 493 

  -LABORATORIER 053, 054, 493, 625 

  -SKOLER 244 

  -LØJTNANTER 303 

  -PERSONEL 303 

  -UDDANNEDE LØJTNANTERS RÅDIGHEDSPLIGT 411 

  -UDDANNELSE 180 

  -UDDANNET PERSONEL, BESTEMMELSER FOR 303 

 SPRÆNGNING 

  -AF FUNDET AMMUNITION 642 

  -SKADER VED 733 

 SPRÆNGNINGS 

  -KURSUS 183 

  -TJENESTE, KURSUS I 183 

  -TJENESTE, PERSONEL TIL 403 

  -ULYKKER 963 

 SPRÆNGSTOFFER 

  -GENERELT 642 

  -SOM FRAGT 821 

 SPÆRRING 150 

 SPØRGESKEMAER (SAGSTYPE) 390 

 SQUADRON ROTATION 173 

 SSI (CINCNORTH STANDING SIGNAL INSTRUCTIONS (SVN)) 308 

 SSP (SVN SIGNAL PUBLIKATION) 308 

 STABE 

  -FORSVARSSTABEN 235 

  -HÆREN 241 

  -SØVÆRNET 251 

  -FLYVEVÅBNET 261 

  -HJEMMEVÆRNET 271 

 STABS 

  -OG ADJUDANTSNORE 628 

  -MØDER 203 

  -OFFICERER 403, 464 

  -OFFICERSKURSUS 180 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 STAFF STUDY GROUP 170 

 STALDRUM, LEJE AF 611 

 STALDUDSTYR 667 

 STALLWART (TYSK AMFIBIEKØRETØJ) 666 

 STAM 

  -KORT 401 

  -LISTE 401 

  -NUMRE 400, 404 

  -OPLYSNINGER 401, 404 

  -PAPIRER 401, 404 

  -PERSONEL, AFLØNNING 562 

  -PERSONEL, BESTEMMELSER FOR 420 

  -PERSONEL, INDKVARTERING UNDER CIVILT KURSUS 493 

 STANAG 204 

 STANDARDBREVE 305 

 STANDARDFORHINDRINGSBANER 611 

 STANDARDISERING AF 

  -DEN FUNKTIONELLE ORGANISATION 204 

  -EFTERRETNINGSMETODER 350 

  -EKSPEDITIONSMETODER FOR ELEKTRISKE SIGNALFORBINDELSER 310 

  -FLYVEMATERIEL 680 

  -FORRETNINGSGANG OG METODER INDENFOR KONTORADMINISTRATION 201 

  -FORSYNINGS- OG TRANSPORTTJENESTE 604 

  -KORT 361 

  -KRIGSMATERIEL 640 

  -MATERIEL 604 

  -PERSONALEADMINISTRATION 400 

  -SIGNALMATERIEL 650 

  -SUNDHEDS- OG LÆGETJENESTE 900 

  -TAKTISKE PRINCIPPER 140 

  -TILVEJEBRINGELSESMÅDER 604 

  -TRAFIKMETODER FOR ELEKTRISKE SIGNALFORBINDELSER 310 

  -UDDANNELSE 170 

 STANDARDISERING, NATO 216 

 STANDARDVARER 623 

 STANDERE PÅ CHEFVOGNE - SE KOMMANDOSTANDERE 660 

 STANDING GROUP - WASHINGTON (SG) 216 

 STANDPLADSER, BEFÆSTEDE 610 

 STANDRETTER 724 

 START 

  -BANER 616 

  -PATRONER 641 

  -VOGNE TIL FLY 681 

 STATEN 

  -FORMUE INDTÆGTER 071 

  -GARANTIFORPLIGTELSER 597 

 STATER 021 

 STATIONERING AF STYRKER, DISLOCERING OG OPSTILLING I ALM. 114 

 STATIONSPLANER 618 

 STATIONÆRE RADIOANLÆG, PROJEKTER VEDR. 315 

 STATISTIK 

  -GENERELT 305 

  -PERSONEL BESKÆFTIGET MED 464 

  -PERSONELSTATISTIK 402 

  -STATISTIKERE 464 

  -OVER STRAFFE VED FORSVARET 702 

 STATS- 

  -GÆLD 071 

  -INDTÆGTER 071 

  -MINISTRE 473 

  -OVERHOVEDER 472 

  -OVERHOVEDER, BESØG AF 472 

  -SAMTALER, STATSTELEGRAMMER 313 

 STATSBANE 

  -ØVELSE PÅ BANELINIEN 061 

  -LOV 047 

 STATSBORGERRET 

  -INDFØDSRET 013 

  -JURIDISK BISTAND MED HENSYN TIL 742 

 STATUSOVERSIGTER - RAPPORTER 542, 305 

 STAVLYGTER 628 

 STEDTILLÆG 566 

  -GENERELT 566 

  -SATSER 566 

 STEMMEAFGIVELSE FOR PERSONEL, DER FORRETTER TJENESTE UDEN FOR 

  BOPÆLSKOMMUNEN 013 

 STEN 621 

 STENCILS 626 

 STENOGRAFDAMER 431 

 STILLEPLADSER, BELYSNING AF 611 

 STILLINGER I UDLANDET 403 

 STILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER 

  -GENERELT 460 

  -OFFICERER 410 

 STILLINGSKRIG 142 

 STIPENDIEREJSER 

  -GENERELT 053, 493 

  -SAS 056 

 STIPENDIUM NATO 068 

 STOCKPILE PLANNING 604 

 STOFMISBRUG 902, 912 

 STOLE 622 

 STOPURE 622, 623 

 STORMSKADE 731, 732, 733, 734 

 STORMSPANGMATERIEL 604 

 STORPOLITIK 101 

 STRAF 

  -MILITÆR 722 

  -AFSONING 728 

  -ATTESTER TIL MILITÆRE MYNDIGHEDER 728, 404 

  -ATTESTER, AKTERS OPBEVARING 404 

  -BLADE 401 

  -BLADETS UDFYLDELSE 401 

  -BLADSFORMULARER 626 

  -EKSPEDITIONER 104 

  -LEJRE 713 

  -LISTER 401 

  -LOV, MILITÆR 712 

  -MYNDIGHED 704 

  -SAGER 720 

  -SAGER, CIVIL MOD BEFALINGSMÆND 714 

 STRAFFEDE PERSONERS ANSÆTTELSE I STATSTJENESTE 401 

 STRANDOMRÅDER, MILITÆRE 611 

 STRATEGI 140 

 STRATEGISK 

  -BOMBNING 152 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 353 

  -LUFTEFTERRETNINGSTJENESTE 353 

  -LUFTKRIGSFØRELSE 143 

  -OPKØB 144 

  -REKOGNOSCERING 352 

 STREJKER 

  -GENERELT 043 

  -SÆRLIGE FORHOLD UNDER - SE ARBEJDSKONFLIKTER 

 STRIKKEDE VARER 628 

 STRYGEDAGE 408 

 STRØMFORSYNING 634 

 STRØMFORSYNIGSENHED TIL RADIOMATERIEL 634 

 STUD SØ 491 

 STUDENTERKOMPAGNIER 091 

 STUDIERAPPORTER (SAGSTYPE) 390 

 STUDIES NEUTRAL COUNTRY 210 

 STUVNING 830, 840, 850 

 STYKGODSLADNING 821 

 STYRBARE BALLONER 682 

 STYRKE 

  -PÅ LAND 110 

  -PÅ SØ 110 

  -I LUFT 110 

  -INDBERETNINGER 402 

  -LISTER 402 

  -OPGØRELSE AF 402 

  -STATISTIK 402 

  -BEGRÆNSNING AF MILITÆRE 092 

  -OVERSIGT OVER NØDVENDIGE 110 

  -UDEN FOR LANDET, NATIONALE 096 

  -FORDELING AF 090 

  -ANVENDELSE 110 

  -TILSTEDEVÆRELSE 110 

  -AFGIVELSE 110 

  -STATIONERING 114 

  -DISLOCERING 114 

 STYRTHJÆLME 628 

 STÆNKLAPPER 660 

 STÆRKLYSLYGTER 623 

 STÆVNINGER 012, 701 

 STØJ 

  -DÆMPNING 061 

  -MÅLERE 638 

  -MÅLING 638 

 STØRSTEBRUGERPRINCIP - SE LOGISTIK SAMARBEJDE (VÆRNSVIS) 604 

 STØVLER 628 

 STØVSUGERE 622 

 STÅENDE ORDRER 390 

 STÅL 

  -GENERELT 603 

  -MÅTTER TIL FAGLIGE ENHEDER 635 

  -SKABE 622 

  -TRÅD 623 

  -TRÅDSHEGN 610, 621 

 SUKKER 

  -GENERELT 627 

  -VARER 627 

 SULFOSÆBE 623 

 SUNDHED (HELBREDSTILSTAND) 

  -KRAV TIL FYSISK 912 

  -KRAV TIL MENTAL 912 

  -PERSONLIG 902 

  -RAPPORTER VEDR. SUNDHEDSTILSTANDEN 901 

  -OG HYGIEJNE 902 

 SUNDHEDS- 

  -OG LÆGETJENESTE, VIDENSKABELIG OG BESLÆGTET VIRKSOMHED 900 

  -KONTROL MED ANLÆG OG ETABLISSEMENTER 951 

  -TROPPER 467 

  -VÆSEN, OFFENTLIGT 067 

  -KONTROL 958 

 SUPERSONISK FLYVNING 117 

 SUSPENSION 418, 438 

 SUVERÆNITET 010 

 SVEJSEUDSTYR 635 

 SVENDEPRØVER, GENERELT 187 

 SVENSK PUBLIKATION - SE MILITÆRA FAKTA 344 

 SVIGTENDE TILGANG AF OFFICERER 180 

 SVÆVE 

  -FLYVERPERSONEL 461 

  -FLYVNING 152 

 SVÆVEPLANER 

  -GENERELT 682 

  -OPERATIONER MED 152 

 SVØMME 

  -BASSINER VED KASERNER 611 

  -HAL, LEJE AF 611, 532 

  -REKVISITTER 625 

  -UDRUSTNING TIL JÆGERKORPSET 628 

  -UNDERVISNING 183, 493 

 SVØMNING MED PMV 662 

 SYGDOM 

  -FOREBYGGELSE AF 913 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

  -SYGDOM OG RASKMELDING 901 

  -LØN, DAGPENGE TIL CIVILE ARBEJDERE 563 

 SYGE 

  -GENERELT 900 

  -FORSIKRING 596 

  -KASSE 596 

  -OPTEGNELSE VEDR. 901 

  -PLEJE 902, 916 

  -PLEJERSKER 467 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

  -STATISTIK 901 

  -LISTER 901 

  -DAGE, BEREGNING FOR TJENESTEMÆND M.FL. 901 

  -HJÆLPERSKOLEN 284 

  -HUSBEREDSKAB 122, 614 

  -HUSREGNING 904 

  -LØN 563 

  -MELDING AF PERSONEL 901 

  -ORLOV - SE REKREATIONSORLOV 408 

  -PASSERE 467 

  -SIKRING 056 

  -TOG 122 

  -TRANSPORT 810 

 SYLTNING AF FRUGT 627 

 SYRER 676 

 SYSTEM INDICATOR ENCRYPTION INSTRUCTION 316 

 SÆDVANER 202 

 SÆKKE TIL OPBEVARING AF UDRUSTNING 623 

 SÆRHJÆLP 068 

 SÆRLIG UDDANNELSE I ABC-KRIGSFØRELSE 178 

 SÆRLIGE 

  -KØRSLER (ADMINISTRATIONSKØRSLER) 532 

  -TILLÆG 566 

  -TJENESTEVEJE 201, 305 

  -YDELSER 564 

  -SE OGSÅ YDELSER 

 SÆRLIGT 

  -UDSATTE OMRÅDER 610 

  -UDSATTE PUNKTER 610 

  -VIGTIGE PERSONER (VIP) 471 

  -VIGTIGE PERSONER, BEFORDRING AF 815 

  -VIGTIGE, REJSER FOR VIP 815 

 SÆRORDNING FOR INGENIØRER M.V. 401 

 SÆRTOGSANMELDELSE 833 

 SÆTTEVOGNSTOG- SE KVG-TRANSPORT 666 

 SØ 

  -KVÆSTHUSET 613 

  -MANDSKAB 180 

  -MINER 645 

  -OPMÅLINGER 360 

  -REDNINGSTJENESTE 255 

  -STRIDSKRÆFTER 252 

  -TERRITORIUM 007 

 SØARTILLERI 646 

 SØER 022 

 SØFARTSANLIGGENDER 046 

 SØFLYVEPLADSER 616 

 SØFORSIKRING 593 

 SØFORSVARSOMRÅDER 126 

 SØGERADAR 654 

 SØGNEHELLIGDAGSBETALING 563 

 SØGRÆNSER 007 

 SØGSMÅL 738 

 SØKABLER 656 

 SØKORT 

  -GENERELT 360 

  -FREMSTILLING 362 

  -OPLÆGNING 365 

  -FORDELING 363 

 SØTRANSPORT 840 

  -GENERELT 840 

  -PERSONEL 461 

  -TJENESTE 841 

 SØVEJSREGLER 046 

 SØVÆRNET 250 

 SØVÆRNSSTABEN 251 

 SÅREDE 

  -OPTEGNELSER VEDR. 961 

  -RAPPORTER VEDR. 961 

  -I KAMP 962 

 T 

 T-OFFICERER 468 

 TAB 

  -AF PERSONEL 962 

  -AF MATERIEL 607 

  -DØDSFALD I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -EJENDOM 733 

  -ERSTATNINGSKRAV VEDR. TAB AF EJENDOM 733 

  -EVAKUERING AF DØDE OG SÅREDE 128 

  -FLYVEULYKKER 963 

  -IKKE-KAMP 963 

  -MOTORULYKKER 963 

  -RAPPORTER OM 961 

  -STATISTIK OVER 961 

  -SYGE 900 

  -TILSKADEKOMST I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -TJENSTUDYGTIGE 963, 091 

  -ULYKKER PÅ SØEN 963 

  -UNDER KAMP 962 

  -SE OGSÅ BORTKOMST 

  -AF BOMBER OG RAKETTER FRA FLY 152 

  -AF GENSTANDE FRA FLY (FUND AF VRAGDELE O.LIGN) 152 

  -DØDE, SÅREDE OG SAVNEDE 962 

 TABELLER (SAGSTYPE) 390 

 TABELSTOK 623 

 TABS 

  -OG SKADEMELDING 607 

  -ATTESTER 607 

  -LISTER 961 

 TACREQ REKV. PÅ FLYSTØTTE 173 

 TAKKEBREVE 305 

 TAKTIK 140 

 TAKTISKE 

  -ERFARINGER 170 

  -MÅL, BESTEMMELSE AF 353 

  -PRINCIPPER 140 

  -ØVELSER UDEN TROPPER 170 

  -SKYDNINGER 172, 173, 174 

 TAKTISKE ENHEDER 

  -HÆREN 242 

  -SØVÆRNET 252 

  -FLYVEVÅBNET 262 

 TALEBRIEFINGANLÆG 651 

 TALER 341 

 TALLERKENER 623 

 TALSMANDS 

  -ORDNING 496 

  -UDDANNELSE 496 

  -UDVALG 496 

  -KURSUS, CENTRALT 180 

 TALSMANDSMØDER 

  -MED FORSVARSMINISTEREN 496 

  -VÆRNSVISE 496 

 TANDBØRSTER 623 

 TANDKLINIK 614 

 TANDLÆGE 

  -GENERELT 467 

  -BEHANDLING 942 

  -INSTRUMENTER 671 

  -JOURNALER 940 

  -OPTEGNELSER 940 

  -TJENESTE 940, 942 

  -RAPPORTER 940 

  -FORSKRIFTER FOR 941 

  -TANDTEKNIK 943 

 TANDPLEJE (UNGDOMSTANDPLEJE) 942 

 TANDPLEJEORDNING FOR VPL 942 

 TANDSKADER UNDER SPISNING 942 

 TANKANLÆG 

  -GENERELT 615 

  -SKIBE 697 

 TANKE (BEHOLDERE) 624 

 TANKKAPACITET 615 

 TANKS 666 

 TANKSPÆRRINGER 610 

 TANKSÆTTEVOGN 662 

 TANKVOGN 662 

 TAPHANER 621 

 TAPPERHEDSMEDALJER 406 

 TATTOO 

  -LEGAT 068, 056 

  -AFHOLDELSE AF 202 

 TAVLEAFMÆRKNING 657 

 TAVLER TIL UDDANNELSESBRUG 625 

 TAVSHEDSERKLÆRINGER, SECURITY STATEMENTS 358 

 TE 627 

 TEATER 

  -GENERELT 057 

  -SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

  -TEATERBYGNINGER OG LOKALER 613 

 TEGNEKUNST 057 

 TEGNERE 

  -GENERELT 431 

  -ANVENDELSE OG AFLØNNING AF 563 

 TEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

  -GENERELT 390 

  -PÅ KVARTERER 622 

  -TIL UDDANNELSESBRUG 625 

 TEKNIKUMINGENIØR-SÆRORDNING 401 

 TEKNISK VIDENSKAB OG VIRKSOMHED 

  -GENERELT 602 

  -ANLÆGSTEKNISK VIRKSOMHED 602 

  -BJERGVÆRKSTEKNIK 602 

  -BYGNINGSTEKNISK VIRKSOMHED 602 

  -ELEKTRONIK 602 

  -KEMISK VIRKSOMHED 602 

  -KRIGSBYGNINGSKUNST 602 

  -MASKINTEKNIK 602 

  -PERSONEL 460 

  -PRÆCISIONSTEKNIK 602 

  -RADIOTEKNIK 602 

  -UDNYTTELSE AF MEKANISKE PRINCIPPER I 602 

 TEKNISKE PAKNINGER - SE PAKNINGER 

 TEKNISKE TJENESTER, INSTITUTIONER 

  -HÆREN 245 

  -SØVÆRNET 255 

  -FLYVEVÅBNET 265 

 TEKSTILER 623 

 TEKSTILVARER 623 

 TELE 

  -HJELME 628 

  -KONFERENCEMATERIEL 656 

  -KONFERENCER 313 

  -KONFERENCEUDSTYR 656 

  -MATERIEL 656 

  -SAGER 310 

 TELEFON 

  -BØGER 313 

  -BØGER (SAGSTYPE) 390 

  -LISTER 313 

  -MATERIEL 656 

  -PERSONEL 466 

  -SAMTALER 313 

  -SYSTEMER 656 

  -TJENESTE 313 

  -UDSTYR 656 

  -PÅ KASERNER 313 

  -KOLONNER ARBEJDENDE 061 

  -KONFERENCER 313 

  -OG FJERNSKRIVERFORBINDELSE MATERIEL 656 

  -MEKANIKERE 462 

  -RENSNING 313 

  -TRAFIK, SAMFUNDSVIGTIG 313 

 TELEGRAF 

  -MATERIEL 656 

  -PERSONEL 462 

  -SYSTEMER 656 

  -TJENESTE 313 

  -UDSTYR 656 

  -MEKANIKERE 462 

  -MEKANIKERPAKNINGER 656 

  -MEKANIKERVOGNE, KAROSSER 662 

 TELEGRAMMER 

  -GENERELT 305 

  -(SAGSTYPE) 390 

 TELEX 314 

 TELTE 

  -GENERELT 623 

  -UDLÅN AF 623 

 TELTLEJRE, OPRETTELSE AF 611, 623 

 TELTMATERIEL 623 

 TEMPORARY COUNCIL COMMITTEE 211 

 TENNISBANER, ANLÆG AF 611 

 TERMINALKOMMANDO 122 

 TERMINOLOGI 306 

 TERMOBEHOLDERE 622 

 TERMOMETRE 671 

 TERPENTIN 621 

 TERRÆN 

  -BORDE 625 

  -BESKYTTELSE 611 

  -SPORT 187 

  -BENYTTELSE 733, 734 

 TESTAMENTER 741 

 THE NIJMEGEN WALKING - SE NIJMEGEN 187, 491 

 THE SOVJET BLOC STRENGTH AND CAPABILITIES 350 

 THERMOFAX 632 

 TIDLIGERE SOLDATER 440 

 TIDSMÅLING 997 

 TIDSSKRIFTER 344 

 TIDSSKRIFTMEDARBEJDERE 344 

 TIDSSTEMPELURE TIL MONTERING 623 

 TIDSZONER 997 

 TIKKEORDNING (TELEFONAFLYTNING) 313 

 TIL- OG AFGANG, INDBERETNINGER OM 402 

 TIL- OG FRAMELDING TIL TJENESTE 402 

 TILBAGEHOLDELSE AF LØN 567 

 TILBAGEHOLDTE PERSONER, BEHANDLING AF 133 

 TILBEHØR, SE UNDER VEDKOMMENDE MATERIELKATEGORI 600 

 TILBUD 508 

 TILDELING AF 

  -BEVILGEDE MIDLER 532 

  -MATERIEL 604 

  -PERSONEL 403 

  -STYRKER TIL ACE 110 

  -AMMUNITION 641 

  -BEVILLINGER 632 

  -FLY 680 

  -MOTORKØRETØJER 660 

 TILGANG AF 

  -FORÆLDEDE SAGER 323 

  -PERSONEL 403 

 TILGODEHAVENDER, OFFENTLIGE 074 

 TILINTETGØRELSE 

  -AF ARKIVSAGER 321 

  -AF ARKIVALIER 321 

  -AF FORSYNINGER 607 

  -AF UDRUSTNING 607 

  -AF KLASSIFICEREDE SAGER 321 

  -UDSKILLELSE AF OVERFLØDIGE ARKIVALIER 321 

 TILKALDEVAGT 408 

 TILKENDELSE AF FLYVESTATUS 152 

 TILKØRSEL 

  -AF VOGNE, BESTEMMELSER FOR 660 

  -AF VOGNE, UDGIFTER VED 532 

 TILLADELSE TIL 

  -AT BENYTTE EGEN MOTORVOGN 661 

  -AT BO UDENFOR KASERNEN 613 

  -AT BÆRE CIVILT TØJ 628 

  -OVERARBEJDE 431 

 TILLÆG 

  -GENERELT 564 

  -SE GODTGØRELSE 

  -5 - 10% 564 

 TILLÆGSBEVILLINGSLOV 073, 501, 532 

 TILLÆGSPENSION - SE ATP 566 

 TILSKADEKOMST 

  -GENERELT 963 

  -ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

  -I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -SE OGSÅ TAB 

  -AF PERSONEL 963 

  -ELLER DØDSFALD, ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

  -UDEN FOR TJENESTEN 963 

 TILSKUD TIL BORHOLD 564 

 TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER 120, 305 

 TILSTEDEVÆRELSE OG ANVENDELSE AF NATO-STYRKER 110 

 TILSYN MED DEPOTER (TIME- OG DAGPENGE) 566 

 TILSYNSFØRENDE 

  -PÅ DEPOTER, HONORAR TIL 566 

  -PÅ SKYDEBANER, ANSÆTTELSE 431 

 TILSYNSHAVENDE 408 

 TILSYNSTJENESTE 408 

 TILVEJEBRINGELSE 

  -ANSKAFFENDE MYNDIGHEDER 280 

  -STANDARDISERING AF METODER 604 

  -FORSYNINGER 604 

  -PERSONEL 401 

  -PÅ STEDET 604 

  -UDRUSTNING 604 

 TIME- OG DAGPENGE 566 

 TIMEBETALING, LÆRERHONORARER 564 

 TIN 603 

 TJENESTE 

  -ARBEJDSTID 201 

  -ATTESTER FOR CIVILT PERSONEL 439 

  -BESTEMMELSER, GENERELT 201 

  -BOLIGER 611, 613 

  -FELTER 460 

  -FORBINDELSESOFFICERER 403 

  -FORLÆNGELSE AF 411, 421 

  -FORMER 408 

  -FORMER, BESKRIVELSE AF 408 

  -FRAVÆR MED LØN 408 

  -FRAVÆR PÅ GRUND AF TJENESTEREJSE 408 

  -FRAVÆR UDEN LØN 408 

  -FRITAGELSE FOR 418, 428, 438 

  -KONTORTID 201 

  -KURSUS 180 

  -MIDLERTIDIG 408 

  -MIDLERTIDIG TIL TJENESTE ANDETSTEDS 403 

  -NUMRE 404 

  -OMGANG 201, 090 

  -REGLEMENTER, GENERELT 308 

  -REJSER 810 

  -REJSER, SE OGSÅ BEFORDRING AF 

  -STATUS 408 

  -STED, ÆNDRING AF 403 

  -UDENFOR NORMAL ARBEJDSTID 408 

  -UDYGTIGHED 963 

  -VAGTHAVENDE OFFICER 408 

  -FRIHED OG ORLOV 408 

  -TID 091 

  -LISTER 402 

  -TIDSNEDSÆTTELSE 090 

  -FORMER, CIVILT PERSONEL 402 

  -FRIHED TIL ORG. KURSUS 180, 408 

  -PLIGT 410, 420 

  -PLIGTSERKLÆRING 410, 420 

  -REJSE TIL UDLANDET 564, 810 

  -REJSER, BEFORDRINGSKLASSER 564, 810 

  -STEDSFORSÆTTELSE 403 

 TJENESTEMANDS 

  -ANSÆTTELSE 400 

  -BESTEMMELSER 308 

  -ERKLÆRING 410, 420, 430 

  -LOV 308 

 TJENSTLIG GÆLD 567 

 TO-BÅDE 692 

 TOBAK 

  -GENERELT 627 

  -PRISER I UDSALG 627 

  -RYGNING PÅ BELÆGNINGSSTUER 612 

 TOGTRANSPORTER, REKVISITION 833 

 TOILETARTIKLER 627 

 TOLD 

  -GENERELT 073 

  -OG FORBRUGSAFGIFTER 073 

  -BEHANDLING AF PIPELINE MATERIEL - SE PIBELINE MATERIEL 073 

  -BERIGTIGELSE VED GRÆNSEPASSAGE 073 

  -BESTEMMELSER 073 

  -FRI VARER UNDER ØVELSER I TYSKLAND 073 

  -TARIFFER 073 

  -VÆSEN UNDERRETTES VED GRÆNSEPASSAGE - SE GRÆNSEPASSAGE 073 

 TOLKE 

  -GENERELT 303 

  -TJENESTE 303 

 TONNAGE 820 

 TOPOGRAFI 993 

 TOPOGRAFISKE UNDERSØGELSER 993 

 TORCI 645 

 TORPEDO 

  -GENERELT 641 

  -ILDLEDELSESINSTRUMENTER 645 

  -ØVELSER 174 

 TOTALFORSVAR 

  -GENERELT 290 

  -PLANLÆGNING 290 

  -ØVELSER 290 

 TOTE OG PLOT 690, 680 

 TOVVÆRK 623 

 TRADITIONER, HØJTIDELIGHEDER OG CEREMONIEL 202 

 TRAFIK 

  -BESTEMMELSER 061 

  -BESTEMMELSER, CIVILE 061 

  -KONTROL 830 

  -KONTROLPOSTER, AFMÆRKNING 628 

  -SIKKERHED - SE FÆRDSELSLOVGIVNING 061 

 TRAKTATER OG OVERENSKOMSTER, INTERNATIONALE 005 

 TRAKTORER 

  -GENERELT 663 

  -FØRERHUSE TIL 663 

 TRANSITFORSENDELSER 826 

 TRANSPORT 

  -GENERELT 810 

  -CIVILE TRANSPORTNET OG -SYSTEMER 047 

  -DØDE 818 

  -HANDELSSKIBE 843 

  -KURERFLY ETC. 852 

  -LANDTRANSPORT 830 

  -LASTBIL- 831 

  -LUFT- 851 

  -SØTRANSPORTTJENESTE 841 

  -BEHOV 801 

  -KOORDINERING, INTERALLIERET 800 

  -PERSONEL 468 

  -SKIBE 842, 697 

  -STØTTE 800 

  -TROPPE- 811 

  -SE OGSÅ BEFORDRING, REJSER OG FAGLIG TJENESTE 

  -MED MILITÆRFLY 852 

  -MED ERHVERVSFLY 853 

  -MED FARTØJER 690 

  -FLY 688 

  -MIDLER, CIVILE, MILITÆR ADMINISTRATION AF 196 

  -PLANLÆGNING FORB. MED DSB 833 

  -RÅD, EUROPÆISK - SE LANDTRANSPORT 830 

  -RÅD, ØSTRE OG VESTRE 212 

  -STUDIEGRUPPE 801 

  -STØTTE TIL CIVILE TRANSPORTER 830 

 TREBOGSTAVSKOMBINATIONERS ANVENDELSE 316 

 TRIANGULERING 367 

 TRIBUNE TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 TROPPE 

  -BEVÆGELSER 115 

  -INDDELINGER OG DISLOCERING 114 

  -MORAL 490 

  -TRANSPORT, BEFORDRING AF GRUPPER OG ENHEDER 811 

 TROPPER, BEHOV FOR 110 

 TROPPERS BEVÆGELIGHED 115 

 TRUSLEN MOD DANMARK 350 

 TRYKKEMASKINER OG TILBEHØR 632 

 TRYKKERIARBEJDER 305, 626 

 TRYKKERITJENESTE 307, 308 

 TRYKLUFTBEHOLDERE 623 

  -GENERELT 308, 307 

  -AF HOVED PÅ BREVPAPIR 626 

 TRYKSAGER 308, 626 

 TRÆDEPUDER/BÆLTEKØRETØJER 666 

 TRÆER 033 

 TRÆFNING, SE KAMP 160 

 TRÆKTOVE 635 

 TRÆLAST 621 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 172, 173, 174, 611, 610 

 TRÆSKO 628 

 TRÆVARER 621 

 TRÅD- 

  -FORBINDELSER 313 

 TUBERKULOSEUNDERSØGELSE 913 

 TUNGE SKYDEVÅBEN OG KANONER 646 

 TUNGT MASKINERI 634 

 TURBINER 634 

 TV-ANLÆG, INTERNT 653 

 TVANGSFORFLYTTEDE PERSONER 453 

 TVANGSRUTER FOR TANKVOGNE 831 

 TYDNING AF FOTOGRAFIER 371, 373, 375 

 TYSKE MINDRETALS AVIS 344 

 TYSKUNDERVISNING 493 

 TYVERI 720 

 TYVERIALARMANLÆG 206 

 TYVERIER, SOLDATERS FORMODEDE 721 

 TÆNDSATSER 642 

 TÆNDSNOR 642 

 TÆPPER 

  -GENERELT 622 

  -BEHOV FOR 622 

 TÆTNINGSMATERIEL 621 

 TØJ, SE BEKLÆDNING 628 

 TØJMUSEETS VÅBENSAMLING 333, 051 

 TØJRENSNING 628 

 TØMMER 621 

 TØMMERFLÅDER 690 

 TØMRERE 431 

 TØRBATTERIER 650 

 TØRDOKKER 

  -GENERELT 617 

  -FLYDENDE 617 

 TØRMÆLK 627 

 TØRREDE VARER 627 

 TØRSPRIT 624 

 TÅGEMATERIEL 648 

 TÅREGAS 648 

 U 

 U-BÅDS 

  -BASER 617 

  -OPERATIONER 153 

  -PATRULJERING 153 

  -ØVELSER 174 

  -OG ANTIUBÅDSOPERATIONER 153 

  -KONTAKTER 350 

 U-LANDSHJÆLP 004 

 UDBETALING 530 

 UDDANNELSE 

  -EKSAMINER, KONKURRENCER, PRØVER ETC. 180, 187 

  -AF DEN ENKELTE BEFALINGSMAND OG MENIGE 180 

  -MÅL FOR ENKELTMANDSUDDANNELSEN 180 

  -RETNINGSLINIER FOR 180 

  -UDDANNELSESFAG 180 

  -AF MILITÆRT PERSONEL PÅ CIVILE SKOLER 180 

  -I ENHEDER (ØVELSER, MANØVRER, SÆRLIGE UDDANNELSESFELTER M.V.) 

   170 

  -MÅL FOR 170 

  -GENERELLE RETNINGSLINIER FOR 170 

  -PÅ NATO-SKOLER 170 

  -I ENKELTFAG 170, 180 

  -GENERELLE SAGER VEDR. SKOLERNE, DERES MÅL OG RETNINGSLINIER FOR 

   ARBEJDET 244, 254, 264 

 UDDANNELSES- 

  -HJÆLPEMIDLER 625 

  -HÅNDBØGER 308 

  -PROGRAMMER 308 

  -REGLEMENTER 308 

  -REKRUTSKOLER 185 

  -AMMUNITION 641 

  -RAPPORTER 180 

  -TID, FØRSTE SAMLEDE 185 

  -TILSKUD TIL HJEMMEVÆRENDE BØRN 503 

 UDEBLIVELSE 408, 721, 091 

 UDEN FOR NUMMER 408 

 UDENLANDSKE 

  -CIVILE FLYVEHAVARIER 048 

  -DEKORATIONER TIL DANSKE 406 

  -FARTØJERS BESØG 202 

  -MILITÆRATTACHEER 006 

  -REGLEMENTER OG PUBLIKATIONER 308 

 UDENRIGS 

  -MINISTERIELLE RAPPORTER 350 

  -POLITIK 015 

  -POLITISKE ANLIGGENDER 015 

 UDETILLÆG 564, 566 

 UDFLUGTER 491 

 UDFÆRDIGELSER 

  -BEKRÆFTELSE AF 741 

  -UNDERSKRIFT AF 741 

 UDGIFTER TIL HUNDE 667 

 UDGIFTSKONTROLREGNSKAB 533 

 UDKLIP AF AVISER 344 

 UDKOMMANDOTILLÆG 566 

 UDKØRSEL AF FORPLEJNING 831 

 UDLEJNING 

  -AF LOKALER TIL CIVILE 611 

  -AF INVENTAR 622 

 UDLEVERING AF FORBRYDERE 062 

 UDLÆG - VEDR. FORSVARETS FJERNKREDSLØB 313 

 UDLÆNDINGE, BEHANDLING AF 013 

 UDLÅN 

  -AF FORSVARSMATERIEL - SE MATERIELTYPE 

  -AF KAMPUNIFORM 628 

  -AF MOTORKØRETØJER - SE DEN ENKELTE TYPE 660 

  -AF TELTE 623 

 UDMÆRKELSE 

  -UNDER FLYVNING - LUFTMANDSKAB 407 

  -TEGN OG EMBLEMER 407 

  -DIPLOMER 407 

  -IDRÆTSMÆRKER 407 

  -PATRULJERYTTERMÆRKER 407 

  -SKYTTEMÆRKER 407 

  -TERRÆNSPORTSMÆRKER 407 

  -ÆREFULD OMTALE I DAGSBEFALINGER 407 

 UDNÆVNELSE 

  -SG - OSG 421 

  -OFFICERER 411 

  -AF RESERVETANDLÆGER 467 

 UDPEGNINGSNÆVN 107 

 UDRANGERING 605 

 UDRENSNING (EFTER BESÆTTELSE) 066 

 UDRUSTNING 

  -AFHÆNDELSE AF OVERSKUD 605 

  -AFPRØVNING AF 601 

  -BJERGNING 604 

  -EFTERSYN AF 606 

  -EVAKUERING AF 128 

  -FORDELING AF 608 

  -GODKENDELSE 604 

  -INDKØB 604 

  -ISTANDSÆTTELSE 606 

  -OPBEVARING AF 606 

  -OPLAGRING 606 

  -OPLÆGNING 606 

  -PERSONLIG 628 

  -REGNSKAB MED 608 

  -REKVISITIONER PÅ 604 

  -REPARATION AF 606 

  -SALG AF 605 

  -SIKRING AF 358 

  -SPECIFIKATIONER PÅ 604 

  -UDBEDRING 606 

  -UDNYTTELSE AF 607 

  -UDRUSTNINGSSKEMAER 600 

  -UDVÆLGELSE AF 604 

  -VEDLIGEHOLDELSESUDSTYR 635 

  -VEDLIGEHOLDELSESUDSTYR SOM PERSONLIG UDRUSTNING 628 

  -SE OGSÅ UNDER MATERIEL, FORSYNINGER, UDSTYR OG INVENTAR 

 UDSALG 

  -GENERELT 574 

  -PÅ KASERNER M.V. 613 

 UDSENDINGE 474 

 UDSKIFTNINGSSÆT TIL 9 MM PISTOL M/49 647 

 UDSKILLELSE 

  -TILINTETGØRELSE AF OVERFLØDIGE ARKIVALER 321 

  -AF ARKIVALIER, BESTEMMELSER FOR 321 

  -OVERFLØDIGE ARKIVALIER 321 

 UDSKRIVNING AF 

  -EJENDOM 107 

  -FARTØJER 107 

  -KØRETØJER 107, 604 

  -VÆRNEPLIGTIGE 091 

  -FLYDENDE MATERIALE 107 

 UDSKÆNKNING AF SPIRITUS, VIN OG ØL I MESSER M.V. 721 

 UDSMYKNING AF KASERNER 057 

 UDSTATIONERING, FLYTTEGODTGØRELSE 566 

 UDSTEDELSE AF LUFTFARTSCERTIFIKATER 048 

 UDSTILLINGER 341 

 UDSTILLINGSGENSTANDE 341 

 UDSTYR 

  -FOR INDUSTRIEN 634 

  -FOR FLYTNING 635 

 UDSTYRSGODTGØRELSE 564 

 UDSÆTTELSE 

  -AF INDKALDELSE 091 

  -BENÅDNING AF STRAF 700 

 UDTAGELSE AF ELEVER 244, 254, 264 

 UDTALELSER (SAGSTYPE) 390 

 UDVALG 

  -OM EDB-PROBLEMER 380 

  -PLACERES EFTER EMNET 

 UDVANDRING 052 

 UDVEKSLINGS- OG ORIENTERINGSBESØG FOR TEKN. PERSONEL (IKKE NATO) 

  PÅ DANSK 182 

 UDVEKSLINGSBESØG, OFFICERER 180 

 UDVIGENDE KAMP - PRINCIP, ØVELSE I 172, 173, 174 

 UDVIKLING 

  -AF MATERIEL 601 

  -ELEKTRONISK 650 

  -FLYVE- 680 

  -VIDENSKABELIG 990 

 UDVÆLGELSE AF BM-ELEVER 244, 254, 264 

 UGEOVERSIGTER FRA FST-E 351 

 UK MOBILE FORCE (UKMF) 110, 113, 122 

 ULEMPER I FORBINDELSE MED FLYVNING 152 

 ULOVLIG 

  -ANKRING OG FISKERI 007 

  -FOTOGRAFERING 358 

  -PASSAGE OG OPHOLD 206 

  -IMPORT OG EKSPORT 042 

 ULTRALYD 

  -GENERELT 991 

  -UNDERSØGELSES-KURSUS 182 

 ULYKKER 

  -MOTOR, ERSTATNINGSKRAV M.V. 731 

  -AFVÆRGELSE AF 206 

  -SE OGSÅ TAB 

 ULYKKES 

  -ANMELDELSE 963 

  -TILFÆLDE 963 

  -TILFÆLDE, ERSTATNING 735 

 UMAK, INDKØB AF VÆRKTØJ 532, 636 

 UNDERBRINGELSE 

  -AF BESØGENDE 612 

  -AF MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -AF PERSONEL 612 

  -AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

  -UNDER REJSER 810 

 UNDERGRUNDSBEVÆGELSER 148 

 UNDERMUNDERING 628 

 UNDERSKRIFT 

  -GENERELT 305 

  -PÅ PENGEREKVISITIONER 500 

  -PÅ SKRIVELSER, GENERELT 305 

 UNDERSTØTTELSE 

  -CIVILT PERSONEL 563 

  -TIL CIVILT ANSATTE 563 

 UNDERSØGELSER 

  -GENERELT 702 

  -AF ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER 731 

  -AF ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER, ANSVAR FOR 731 

 UNDERSØGELSES 

  -DOMSTOLE 726 

  -KOMMISSIONER 702 

 UNDERTRYKSKAMMER, UDDANNELSE AF PERSONEL TIL DRIFT AF 930, 180 

 UNDERVANDS 

  -BEKLÆDNING 628 

  -BÅDE 693 

  -BÅDSDEPOTSKIBE 696 

  -MEDICIN 676 

 UNDERVISNING 

  -FOR STAMPERSONEL 493 

  -FOR VÆRNEPLIGTIGE 493 

  -MATERIEL TIL 625 

  -OG KULTUREL VIRKSOMHED 493 

  -AF PÅRØRENDE 493 

  -CIVIL- 493 

  -CIVIL- 493 

  -FRITIDS- 493 

  -I MILITÆRE FAG, SE UDDANNELSE 

  -OFFENTLIG, MILITÆR ADMINISTRATION AF 197 

  -ANSTALTER 053 

  -HJÆLPEMIDLER 625 

  -LOKALER 613 

  -PERSONEL 465 

 UNEF 

  -MEDALJE 096, 406 

  -DANMARKS BIDRAG TIL 096 

 UNESCO 008 

 UNGDOMSORGANISATIONER, POLITISK KONTAKT 493 

 UNIAIR 218 

 UNIFORM 

  -GENERELT 628 

  -BÆRING AF I UDLANDET 628, 122 

  -TILLADELSE TIL AT BÆRE 628 

  -TILSKUD TIL 564, 566 

  -REGLEMENT 628, 308 

  -UDLÅN AF TIL CIVILE 628 

  -BESKRIVELSER 628 

  -BESTEMMELSER FOR CIVILE 628 

 UNIMER 218 

 UNITER 218 

 UNIVERSALTÆNGER 636 

 UNIVERSITET 050 

 UORGANISK KEMI 992 

 URANLÆG 

  -CENTRALURANLÆG 622 

  -KONTROLURE 622 

 UROLOGER 467 

 UROLOGI 932 

 USKADELIGGØRELSE AF BOMBER 206 

 V 

 VACCINATION 

  -GENERELT 913 

  -AF CIVILE - SE ATTESTUDSKRIVNING 901, 913 

 VACCINER 676 

 VADSÆKKE 628 

 VAGERE 658 

 VAGT 

  -FORSEELSE 722 

  -HAVENDE OFFICER 408 

  -OG ARRESTBYGNING 728 

  -ROSTER 408 

  -STYRKE, AFGIVELSE AF 206 

  -TILLÆG UNDER ØVELSE 566 

  -TILLÆG 564 

  -TJENESTE 206 

 VAGTER 

  -INDRE 206 

  -VAGTPERSONEL 466 

  -YDRE 206 

  -ÆRESVAGTER 202 

 VALFART TIL LOURDES 202, 408 

 VALG 

  -GENERELT 013 

  -FRIHED TIL AT STEMME 408, 013 

  -STEMMEAFGIVNING 013 

  -VALGRET 013 

 VALGSPROG, REGIMENTERS 090 

 VALUTA 

  -GENERELT 076 

  -STABILISERING 076 

  -VEKSLING AF 076, 542 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED 578 

 VAND 

  -TIL SANITÆRE FORMÅL 627 

  -ANALYSE, KONTROL 958 

  -BEHOLDERE 622 

  -FORBRUG 623 

  -HAMMER 636 

  -KRAFT 634 

  -LØB 022 

  -PRØVER 958 

  -VEJE 022 

  -VINDINGSRET 013, 067 

 VANTER 628 

 VARE 

  -FORTEGNELSER 608 

  -KARTOTEKSSYSTEM I KOSTFORPLEJNINGER 627 

  -MÆRKER 601 

 VARME (FYSIK) 

  -GENERELT 991 

  -APPARATER 622 

  -CENTRALER 611 

 VARSEL 

  -VED FORFLYTTELSE - SE FORFLYTTELSE 403 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 VARSLING, SIRENER 127, 206 

 VARSLINGSMODTAGERE 652 

 VARSLINGSTJENESTE, SUPERSONISK 

  -FLYTNING - SE SUPERSONISK 

  -FLYVNING 152 

 VASK AF 

  -KASERNESAGER 622, 508 

  -MUNDERING 628, 508 

  -SKJORTER 628 

 VASKEMASKINER 622 

 VASKEPLADS 611 

 VASKERIER 613 

 VASKERITJENESTE 600 

 VASKERIUDSTYR 622 

 VEDERLAG 

  -GENERELT 564 

  -EEN GANG FOR ALLE 564 

  -FOR TILSYN MED DEPOTER 566 

 VEDERLAGSLØNNEDE PENSIONISTER 431 

 VEDERLAGSLØNNET PERSONEL 431 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -GENERELT 606 

  -UDSTYR TIL 635 

  -VEDLIGEHOLDELSESPERSONEL 462 

  -VEDLIGEHOLDELSESVÆRKSTEDER 615 

  -AF GRAVSTEDER 975 

  -AF MATERIEL (SAGSTYPE) 606 

  -VED OPMAGASINEREDE KØRETØJER 660 

 VEDLIGEHOLDELSESKURSUS FOR ABC-OFFICERER 178 

 VEJ 

  -AFMÆRKNING, SKILTE TIL 657 

  -ANLÆG 618 

  -BYGNINGSPERSONEL 461, 462 

  -SALT (UREA) 623 

  -VISERE (SAGSTYPE) 390 

  -VISERE 657 

  -MELDINGER 618 

 VEJE 618 

 VEJR 

  -MELDINGER 993 

  -OBSERVATIONER 993 

  -UDSIGTER 993 

  -BALLONER, FUND AF 351 

  -TALSGRAFIKKER 650 

 VEKSLER (PENGE) 530 

 VELFÆRD 

  -GENERELT 490 

  -OFFENTLIG 068 

 VELFÆRDS 

  -OG FRITIDSUDVALG 491, 496 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSES- OG INSTRUKTØRPERSONEL 465 

  -ARRANGEMENTER 491 

  -FOND, FORSVARETS 056 

  -HONORAR 532 

  -OFFICERER, VEDERLAG TIL 532 

  -PERSONEL 465 

 VELFÆRDSTJENESTE 

  -GENERELT 490 

  -OFFENTLIG, MIL. ADMINISTRATION AF 195 

  -KIRKELIG 492 

  -ÅNDELIG 492 

 VELGØRENDE INSTITUTIONER OG FORENINGER 068 

 VELGØRENHED 068 

 VENTEPENGE 561, 563 

 VERDENS 

  -HAVE 022 

  -POLITIK 001 

  -SITUATION DEN MILITÆRE 003 

  -STRATEGI 002 

 VETERANER 440 

 VETERINÆR 

  -LABORATORIETJENESTE 952 

  -MATERIEL 677 

  -TJENESTE 950 

  -TJENESTE OG HYGIEJNE 950 

 VETERINÆR KONTROL 

  -FODER 952 

  -LEVNEDSMIDLER 951 

 VETERINÆRE 

  -FORSYNINGER 677 

  -OPTEGNELSER 950 

  -RAPPORTER 950 

 VHF 

  -ANLÆG LANDMOBILE (PRIVATE) 107 

  -FORBINDELSER 310 

 VIBRATOR 634 

 VIDENSKABELIG VIRKSOMHED 990 

 VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER 990 

 VIDENSKABSMÆND 477 

 VIDNE 

  -FORKLARINGER 741 

  -INDKALDELSER 741 

 VIGE 022 

 VILDLEDNING 

  -ELEKTRONISKE FORHOLDSREGLER 146 

  -AF FJENDEN, RADIOMODFORHOLDSREGLER 146 

 VIN 627 

 VINDHASTIGHEDSMÅLERE 622 

 VINKELMÅLERE 622 

 VINTER 

  -KRIG 148 

  -UDRUSTNING 628 

 VISERING AF PAS 404 

 VITAMINER 627 

 VOGNAFFUTAGE, 7,62 MM M/62 646 

 VOGNKOMMANDØR 461 

 VOKS 623 

 VRAG 046 

 VURDERINGSKOMMISSIONER 107, 604 

 VÆGT 

  -GENERELT 991 

  -OG DIMENSIONSKORT 833 

 VÆRDI 

  -ANSÆTTELSER (SAGSTYPE) 390 

  -PAPIRER 076 

 VÆRKSTEDER 

  -GENERELT 615 

  -MASKINER TIL 634 

  -VEDLIGEHOLDELSE 615 

 VÆRKSTEDSTELT 623 

 VÆRKSTEDSTJENESTE 615, 607 

 VÆRKTØJ 

  -GENERELT 636 

  -FILE- 636 

  -HÅND- 636 

  -MASKIN- 636 

  -PRØVE- 636 

  -SAVE- 636 

  -SKRUESTIKKE 636 

  -SKÆRE 636 

  -SLIBE- 636 

  -TIL MOTORKØRETØJER 636, 660 

 VÆRNEPLIGT (UDSKRIVNING) 091 

 VÆRNEPLIGT, FRITAGELSE FOR 091 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -GENERELT 422 

  -HJEMSENDELSE 428 

  -TEOLOGER, RAPPORTER 465 

  -FORDELING AF VED SESSIONEN 091 

  -EFTER SESSIONEN 401 

 VÆRNEPLIGTIG PERSONEL 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 428 

  -AFGIVELSE AF 403 

  -AFSKED (HJEMSENDELSE) EFTER ANSØGNING 428 

  -AFSKEDIGELSE 428 

  -ANSÆTTELSE 421 

  -ANTAGELSE TIL TJENESTE 421 

  -BEFORDRING AF 813 

  -DUELIGHED 405 

  -FORFREMMELSE 421 

  -FORHOLDSATTESTER FOR 405 

  -FORLÆNGELSE AF TJENESTETID 421, 420, 423 

  -GENANTAGELSE 421 

  -KASSATION 428 

  -LØNNING 562 

  -LØNNING, LØNNINGSKLASSER (SATSER) 562 

  -STAMOPLYSNINGER 401 

  -TILDELING AF 403 

  -TJENESTEFORMER 408 

  -VÆRNSKATEGORIER 425 

 VÆRNEPLIGTSADMINISTRATION 091, 401 

 VÆRNEPLIGTSLOV 091 

 VÆRNEPLIGTSNÆVNET 091 

 VÆRNSFÆLLES KORPS, INSTITUTIONER M.V. 280 

 VÆRSNMÆRKER 628 

 VÆVEDE VARER 623 

 VÅBEN 

  -HÅNDVÅBEN 647 

  -HÅNDVÅBEN, DELE TIL 647 

  -HÅNDVÅBEN, TILBEHØR TIL 647 

  -BRUG 183 

  -STILSTAND 108 

  -TRANSPORTKØRETØJER 666 

  -BESIDDELSER, BESTEMMELSER FOR 647 

  -DEMONSTRATION 604 

  -DEPOTER 615 

  -HJÆLPSPROGRAMMER (MDAP) 218 

  -MEKANIKERPAKNING 636 

  -MESTER, PLIGT, ANSVAR 462 

  -MESTERPAKNING 636 

  -MESTERPAKNING, CYPERNSTYRKEN 096 

  -SAMLING, TØJHUSETS 333, 051 

  -SAMLINGER, BELØB TIL AFHOLDELSE AF UDGIFTER 532 

  -TEKNISKE UDDANNELSER 182 

 VÅDESKUDSULYKKER 963 

 W 

 WEBBINGSBØRSTE 628 

 WERPG 212 

 WHO 008 

 WUDO 212 

 Y 

 YACHTER 690 

 YDELSER 

  -FORSKUD PÅ 571 

  -SÆRLIGE 564 

  -SÆRLIGE, FARETILLÆG 564 

  -SÆRLIGE, FLYVETILLÆG 564 

  -UNDER ØVELSER SYD FOR GRÆNSEN 564 

 YDRE BEVOGTNING 206 

 YMER 627 

 Z 

 ZINK 603 

 ZOOLOGI 995 

 Æ 

 ÆG 627 

 ÆGHOLDIGE RETTER 627 

 ÆGTESKAB 400 

 ÆGTESKABELIG STILLING 400 

 ÆGTESKABSLOVGIVNING 

 ÆGTESKABSPROBLEMER (JURIDISK BISTAND) 744 

 ÆREFULD OMTALE I BEFALING 407 

 ÆRESBEVISNINGER, MILITÆRE 202 

 ÆRESVAGT 202 

 ÆRMEMÆRKE 628 

 Ø 

 ØDELÆGGELSE 

  -GENERELT 120 

  -AF EJENDOM, ERSTATNINGSKRAV VEDR. 733 

  -DEMOLERING 122 

  -PLANER VEDR. 122 

 ØDETILLÆG 566 

 ØER 027 

 ØKOLOGI 996 

 ØKONOMI OG FINANCIELLE ANLIGGENDER 192 

 ØKONOMISK 

  -BIOLOGI 992 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 353 

  -KRIGSFØRELSE 144 

  -MOBILISERING 111 

  -SITUATION I FORSVARET 090, 500 

 ØKONOMISKE ANLIGGENDER 

  -INTERNATIONALE 070 

  -OFFENTLIGE 070 

  -PRIVATE 070 

  -MILITÆR ADMINISTRATION AF CIV. 192 

 ØL 

  -GENERELT 627, 721 

  -I ORLOVSTOG - SE SPIRITUS 

 ØLLEBRØD 627 

 ØREBESKYTTERE 912, 628 

 ØRKENKRIG 148 

 ØRKENUDDANNELSE 177 

 ØSTERSØPATRULJER 350, 153 

 ØSTERSØPROBLEMER 000 

 ØVELSER 

  -GENERELT 170 

  -FLYVEPLADSFORSVARS- 170 

  -FLÅDE 174 

  -FÆLLESVÆRNS- 171 

  -HÆR- 172 

  -LAND- 172 

  -LUFT- 173 

  -LUFT/LAND/SØ 171 

  -LUFTVÆRNS- 170 

  -OVERVÆRELSE AF 170 

  -SØ- 174 

  -PÅ BANELINIER - SE STATSBANER 172 

  -ABC 178 

  -GUERILLA 177 

  -SIGNAL- OG RADIO 175 

 ØVELSES 

  -FLYVNINGER 173 

  -KODEORD 306 

 ØVELSESOMRÅDER 

  -GENERELT 610 

  -AMFIBIE 610 

  -FLÅDE 610 

 ØVRIG BEKLÆDNING OG UDRUSTNING 628 

 ØVRIGE LANDES FORSVAR 110 

 Å 

 ÅBENT HUS OG ANDRE DAGE 341 

 ÅBNE BYER 105 

 BILAG 7 

              STIKORDSREGISTER 

                NUMERISK 

 000 

 ØSTERSØPROBLEMER 000 

 INTERNATIONAL 

  -VOLDGIFT 000 

  -MÆGLING 000 

 NATIONALE 

  -OG INTERNATIONALE ANLIGGENDER 

    000, 010 

 NEDRUSTNINGSSPØRGSMÅL 000 

 001 

 EUROPEAN 

  -RADIO FREQUENCY AGENCY, LONDON 

    001 

 INTERNATIONALE 

  -POLITISKE FORHOLD 001 

 POLITISK 

  -UDVIKLING 001 

 VERDENS 

  -POLITIK 001 

 002 

 INTERNATIONAL 

  -STRATEGI 002 

 VERDENS 

  -STRATEGI 002 

 003 

 INTERNATIONALE 

  -MILITÆRE SITUATION, DEN 003 

 MILITÆRE 

  -VERDENSSITUATION, DEN 003 

 VERDENS 

  -SITUATION, DEN MILITÆRE 003 

 004 

 ICAO 004 

 ILO 004 

 INTERNATIONALE 

  -ORGANISATION FOR CIV. LUFTFART, 

   DEN (ICAO) 004 

 -ARBEJDSBUREAU, DET (ILO) 004 

  -TELEKOMMUNIKATION, DEN 

   (ITU) 004 

  -ANLIGGENDER 004 

  -SAMARBEJDE 004 

  -FORHOLD 004 

 IRO 004 

 NORDISKE FORSVARSMINISTERMØDER 004 

 U-LANDSHJÆLP 004 

 005 

 BRYSSELPAGTEN 005 

 GENEVEKONVENTIONEN (SE EMNEREGISTRET 

   VEDR. BEHANDLING AF PERSONEL) 130, 005 

 INTERNATIONALE 

  -TRAKTATER 005 

  -PROTOKOLLER 005 

  -OVERENSKOMSTER 005 

 KONVENTIONER 005 

 NATO 

  -GENERELT 210, 005 

 NORDATLANTISKE PAGT, DEN 005 

 OVERENSKOMST 

  -OG TRAKTATER, INTERNATIONALE 005 

 RØDE KORS 

  -MÆRKER, AFDÆKNING 005 

 TRAKTATER OG OVERENSKOMSTER, 

   INTERNATIONALE 005 

 006 

 AFBRYDELSE AF DIPLOMAT, FORB. 006 

 AMBASSADØR, INDBERETNING FRA 006 

 ATTACHEER 006 

 CURRICULUM VITAE 006 

 DIPLOMATI 006 

 FORSVARSATTACHEER 006 

 FORSVARSATTACHEER, INDBERETNING 

   FRA 006 

 GESANDTSKABER, INDBERETNING FRA 006 

 INTERNATIONALE 

  -DIPLOMATI 006 

 MILITÆR 

  -ATTACHEER 006 

 OVERSIGTER 

  -OVER ATTACHEER 006 

 UDENLANDSKE 

  -MILITÆRATTACHEER 006 

 007 

 ADGANGSBESTEMMELSER FOR DANSKE 

   FARVANDE 007 

 AFVISNING AF KRÆNKELSER AF DANSKE 

   FARVANDE 007 

 ANMELDELSE AF FREMMEDE KRIGSFARTØJERS 

   PASSAGE 007 

 BESEJLING AF FREMMED FARVAND 007 

 CIVILT 

  -PERSONELS STATUS UNDER 

   KRIGSFORHOLD 007 

 DANSKE 

  -ENHEDERS BESEJLING AF FREMMED 

   FARVAND 007 

 FISKERI 

  -GRÆNSER, FREMMEDE 007 

 FOLKERET 007 

 INSPEKTION 

  -FISKERIINSPEKTION 007 

 INTERNATIONAL 

  -LOV (FOLKERET) 007 

 OVERFLYVNING 

  -FREMMEDE FLY 007 

 PRIS 

  -RETSLIGE REGLER 007 

 RET 

  -FOLKERET 007 

 RETSORDEN PÅ HAVET 007 

 SØ 

  -TERRITORIUM 007 

 SØGRÆNSER 007 

 ULOVLIG 

  -ANKRING OG FISKERI 007 

 008 

 ARBEJDSBUREAU, DET INTERNATIONALE 008 

 CCIR (INTERNATIONAL RADIO CONSULTATIVE 

   COMMITTEE) 008 

 DE FORENEDE NATIONER ORG. I ALM. 008 

 FAO 008 

 FORENEDE NATIONER 008 

 FORENEDE NATIONERS ORGANISATION 008 

 INTERNATIONALE 

  -BANK FOR GENOPBYGNING ETC. 

   (IBRD) (VERDENSBANKEN) 008 

  -VALUTAFOND, DEN (IMF) 008 

  -FLYGTNINGEORGANISATION, DEN 

   (IRO) 008 

 ITU 008 

 UNESCO 

 WHO 008 

 009 

 010 

 BESIDDELSER, OVERSØISKE 010 

 FJENDTLIG 

  -POLITISKE FORHOLD 010 

 KOLONIER ETC. 010 

 KOLINIPOLITIK 010 

 KOLONISATION AF UNDERLAGTE LANDOMRÅDER 010 

 NATIONALE 

  -POLITISKE FORHOLD 010 

  -OG INTERNATIONALE ANLIGGENDER 

   000, 010 

  -ANLIGGENDER 010 

 POLITISKE 

  -FORHOLD OG NATIONALE REGERINGER 010 

 REGERINGER 

  -GENERELT 010 

 RIGS- 

  -VÅBNET 010 

 SUVERÆNITET 010 

 011 

 DEPARTEMENTER 011 

 FØRING AF FOLKEREGISTRE 011 

 FJENDTLIG 

  -REGERINGER 011 

 FOLKETING 011 

 FORSAMLINGER, NATIONAL. 011 

 FORSVARS- 

  -MINISTERIET 011 

  -MINISTEREN 011 

 FORSVARSMINISTERIETS ORGANISATION 

   011 

 LOVGIVNINGSMAGT 011 

 MEDLEMMER AF LOVGIVENDE FORSAMLINGER 011 

 MINISTERIER 011 

 NATIONALE 

  -REGERINGER 011 

  -POLITISKE FORHOLD 011 

 NATIONALFORSAMLINGER 011 

 OMBUDSMAND 

  -GENERELT 011 

 POLITI 

  -KREDSE 011 

 REGERINGER 

  -REGERINGSORGANER 011 

  -SYSTEMER 011 

  -ORGANISATION 011 

 RET 

  -CIVILT RETSVÆSEN 011 

 RETSINSTITUTIONER 

  -CIVILE 011, 014 

 RETSVÆSEN, NATIONALT 011 

 RIGS- 

  -DAG 011 

 012 

 ÆGTESKABSLOVGIVNING 012 

 CIVILRET 

  -GENERELT 012 

  -CIVIL LOVGIVNING 012 

 FUNKTIONÆRLOVEN 012 

 RET 

  -CIVIL- 012 

 STÆVNINGER 012, 701 

 013 

 BORGERLIGE RETTIGHEDER I ALM. 013 

 BORGERLIGT OMBUD 013 

 BORGERSKAB 013 

 CIVILT 

 -ARBEJDE UDFØRT AF MIL. (PROTEST 

   MOD) 013 

 EJEMDOMSRETTIGHEDER 

  -I FREDSTID 013 

 EKSPROPRIATION 013, 107 

 FAGFORENINGSPROTEST MOD MIL. 

   ARBEJDE 013 

 INDFØDSRET - STATSBORGERRET 013 

 OMBUD, BORGERLIGT 013 

 OMBUDSMANDSINSTITUTIONEN, 

   GENERELT 013 

 PERSONEL 

  -DER FORRETTER TJENESTE UDENFOR 

   BOPÆLSKOMMUNEN, STEMMEAFGIVELSE FOR 013 

 POLITISK 

  -MØDER FOR VPL 013 

 RENGØRINGS 

  -ARBEJDE - SE FAGFORENINGSPROTEST 013 

 RETTIGHEDER, BORGERLIGE I ALM. 013 

 STATSBORGERRET 

  -INDFØDSRET 013 

 STEMMEAFGIVELSE FOR PERSONEL, DER 

   FORRETTER TJENESTE UDEN FOR 

   BOPÆLSKOMMUNEN 013 

 UDLÆNDINGE, BEHANDLING AF 013 

 VALG 

 -STEMMEAFGIVNING 013 

  -VALGRET 013 

  -FRIHED TIL AT STEMME 408, 013 

 -GENERELT 013 

 VAND 

 -VINDINGSRET 013, 067 

 014 

 CIVILE 

  -DOMSTOLE 014 

 DOMSTOLE CIVILE 

  -GENERELT 014 

 FORSVAR, JURIDISK 

  -I CIVILE RETTER 014 

 NATIONALT RETSVÆSEN 014 

 RETSINSTITUTIONER 

  -CIVILE 011, 014 

 015 

 UDENRIGS 

  -POLITIK 015 

  -POLITISKE ANLIGGENDER 015 

 016 

 ANARKISME 016 

 DEMOKRATI 

 FALANGISME 016 

 FORBUD 

  -MOD UDDELING AF POLITISK 

   PROPAGANDAMATERIALE 016 

  -MOD DELTAGELSE I POLITISKE 

   DEMONSTRATIONER 016 

 KOMMUNISME 016 

 NIHILISME 016 

 POLITISK 

  -MØDER 016, 203 

  -IDEOLOGIER 016 

  -DEMONSTRATION I UNIFORM, FORBUD 

   MOD DELTAGELSE 721, 016 

  -PARTIER 016 

 SAMARBEJDE 

  -MELLEM FORSVARET OG POLITISKE 

   UNGDOMSORGANISATIONER 016 

 SOCIALISME 016 

 017 

 018 

 019 

 020 

 FJENDTLIG 

  -GEOGRAFISKE FORHOLD 020 

 GEOGRAFI 020 

 GEOGRAFISKE 

  -DEFINITIONER 020 

  -FORHOLD 020 

 GRÆNSER 

  -NATIONALE 020 

 KLIMA 020 

 NATIONALE 

  -GRÆNSER 020 

 PROTEKTORATER 020 

 021 

 AMTER 021 

 BYER 

  -GENERELT 021 

 GEOGRAFISKE 

  -OMRÅDER 021 

 KOMMUNER 

 LANDE 021 

 LANDSDELE 021 

 OVERSVØMMELSER 021, 123 

 SOGNE 021 

 STATER 021 

 022 

 BUGTER 022 

 FARVANDE 022 

 FJORDE 022 

 FLODER 022 

 KANALER 

  -VANDVEJE 022 

 OPDÆMMEDE SØER 022 

 SØER 022 

 VAND 

  -VEJE 022 

  -LØB 022 

 VERDENS 

  -HAVE 022 

 VIGE 022 

 023 

 024 

 KYSTER 024 

 025 

 PARKOMRÅDER 025 

 RESERVATBESTEMMELSER 025 

 RESERVATER 025 

 SLAG 

  -MARKER 025 

 026 

 HALVØER 026 

 LANDTANGER 026 

 NÆS 026 

 027 

 ØER 027 

 028 

 BAKKER 028 

 BJERGE 028 

 DALE 028 

 DIGER 028 

 HØJE 028 

 KÆMPEHØJE 028 

 KLØFTER 028 

 029 

 030 

 FJENDTLIG 

  -NATURRIGDOMME 030 

 FREDNING 

  -GENERELT 030 

  -AF MIL. AREALER 030 

 JAGTBESTEMMELSER 030 

 NATIONALE 

  -NATURRIGDOMME 030 

 NATURFREDNING 030 

 031 

 BLYMINER, MESTERSVIG 031 

 MINEDRIFT 031 

 MINERALSKE FOREKOMSTER 031 

 032 

 AGERDYRKNING 032 

 DYRKNING AF KORN OG FRUGT 032 

 EROSIONSKONTROL 032 

 FRUGT 

  -AVL OG AGERDYRKNING 032 

 JAGT, CIVIL 032, 033 

 LANDBRUG 

  -GENERELT 032 

  -DRIFTSFORMER 032 

 MEJERIBRUG 032 

 033 

 FÆRDSEL 

  -I PRIVATE SKOVE 611, 733, 033 

 JAGT, CIVIL 032, 033 

 SKOVBRUGET OG DETS UDVIKLING 033 

 TRÆER 033 

 034 

 FISKERI 

  -GENERELT 034 

  -KONTROL 034 

 035 

 036 

 037 

 038 

 039 

 040 

 FISKERI 

  -ANLIGGENDER 040 

 MESSER (VARE-) 040 

 NATIONAL 

  -HANDEL, INDUSTRI, SØFART OG 

   TRANSPORT 040 

 041 

 FJENDTLIG 

  -INDUSTRI 041 

 INDUSTRI 

  -GENERELT 041 

 INDUSTRIPRODUKTION 041 

 NATIONAL 

  -INDUSTRI 041 

 PRIVAT ERHVERVSVIRKSOMHED 041, 045 

 042 

 EKSPORT 

  -KONTROL 042 

  -ULOVLIG 042 

  -GENERELT 042 

 IMPORT 

  -ULOVLIG 042 

  -GENERELT 042 

  -KONTROL MED 042 

 KONTRABANDE 042 

 ULOVLIG 

  -IMPORT OG EKSPORT 042 

 043 

 ARBEJDE 

  -LØSHED 043 

  -KRAFT 043 

  -KONFLIKT 043 

  -MARKEDET 043 

 BESKÆFTIGELSE 

  -AF ARBEJDSKRAFT 043 

 FJENDTLIG 

  -ARBEJDSKRAFT 043 

 STREJKER 

  -GENERELT 043 

 044 

 045 

 FJENDTLIG 

  -HANDEL 045 

 HANDEL 

  -GENERELT 045 

 HANDELS 

  -VIRKSOMHEDER 045 

  -SAMKVEM 045 

 PRIVAT ERHVERVSVIRKSOMHED 041, 045 

 046 

 ADOPTION 

  -AF SKIBE 046 

 AFSPÆRRING AF SØOMRÅDER 046 

 BUGSERING 848, 046 

 FARVANDS 

  -AFLYSNING 046 

  -KRÆNKNING 046 

 HANDELSFLÅDE 

  -GENERELT 046 

 REDNINGS 

 -VÆSEN 046 

 SØFARTSANLIGGENDER 046 

 SØVEJSREGLER 046 

 SKIBE 

  -KABEL- 046 

  -MOTORFISKEBÅDE 046 

  -TRAWLER 046 

  -HANDELS- 046 

  -LIBERTY- 046 

 -HAVNEFARTØJER 046 

  -LAST- 046 

 SKIBS- 

  -FART 046, 820 

  -FART, NATIONAL 046 

  -ADOPTION 046 

  -FART, FLÅDEKONTROL MED 820, 046 

  -VRAG 046 

 047 

 DRIVMIDDELANLÆG, CIVILE 047 

 FJENDTLIG 

  -TRANSPORT 047 

 PRIVATBANER 047 

 STATSBANE 

  -LOV 047 

 TRANSPORT 

  -CIVILE TRANSPORTNET OG 

   -SYSTEMER 047 

 048 

 CIVIL 

  -LUFTFART 048 

 CIVILE 

  -LUFTFARTØJERS GENNEMFLYVNING AF 

   TERMINALOMRÅDER 048 

 FJENDTLIG 

  -CIVIL LUFTFART 048 

 HAVARIER 

  -CIVILE FLY 048 

 HINDRINGER FOR LUFTFART 048 

 HOMING AF NØDSTEDTE FLY 048 

 INTERNATIONAL 

  -ROUTING AND REPORTING 

   AUTHORITY 048 

 KGL. DANSK AEROKLUB 048 

 KOLLISION MED FUGLE 048, 117, 680 

 LANDINGS 

  -BELYSNING 048, 616 

  -TILLADELSE 048, 616 

  -AFGIFTER 048, 117 

  -PLADSER 048, 616 

 LAVFLYVNINGSOMRÅDE 048, 117, 610 

 LUFTFART 

  -CIVIL 048 

  -I ALM. 048 

 LUFTFARTCERTIFIKATER 404, 048 

 LUFTFARTSHINDRINGER 048, 117 

 LUFTSPÆND (FÆRØERNE) 048 

 MÅGEBEKÆMPELSE 048, 117, 616 

 NØDLANDINGSPROCEDURE 048, 152 

 OVERFLYVNING 

  -AF FREMMED TERRITORIUM 048, 117 

  -KLAGER OVER 048, 117, 350 

  -AF DANMARK 048, 117 

  -AF CIVILE FLY 048 

 OVERFLYVNINGS 

  -OG LANDINGSTILLADELSE FOR FREMMEDE 

   FLY OVER/PÅ DANSK TERRITORIE 

   048, 117 

 OVERLYDSFLYVNING 

  -RAPPORT OM 048, 117 

 PILOTER 

  -SYSTEM 048, 117, 461 

 PRØVE 

  -FLYVNING 048, 117 

 SKRÆMMEAPPARATER (FUGLE) 048, 117 

   616, 667 

 UDENLANDSKE 

  -CIVILE FLYVEHAVARIER 048 

 UDSTEDELSE AF LUFTFARTSCERTIFIKATER 048 

 049 

 HAVARIER 

  -GENERELT 049 

 050 

 AEROKLUB, KGL. DANSK 050 

 AKADEMI, DANMARK INGENIØRER 050 

 ARBEJDS 

  -TEKNISK SKOLE 050 

 ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 050 

 CIVILE 

  -SELSKABER ETC. 050 

 DANMARKS 

  -INGENIØR AKADEMI 050 

 DANSKE 

  -GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER 050 

 FJENDTLIG 

   KULTUREL VIRKSOMHED 050 

 FORENINGER, CIVILE 050 

 INSTITUTIONER 

 -CIVILE 050 

 KØBENHAVNS MASKINSKOLE 050 

 KULTUREL VIRKSOMHED 

  -OG NATIONAL UDDANNELSE 050 

 LÆREANSTALT, POLYTEKNISK 050 

 MASKINSKOLE, KØBENHAVN 050 

 MILITÆRE 

  -MEDARBEJDERFORENINGEN - PRESSEKURSUS 

   FOR 342, 050 

 NATIONAL 

  -UDDANNELSE OG KULTUREL 

   VIRKSOMHED 050 

 POLYTEKNISK LÆREANSTALT 050 

 RESERVE 

  -OFFICERSFORENINGEN I DANMARK 

   (ROID) 050 

 SELSKABER 

  -CIVILE 050 

 SKOLER 

  -CIVILE 050 

 SOLDATER 

  -FORENINGER 050 

 UNIVERSITET 050 

 051 

 DANNEVIRKE 051 

 DEKORATIONSVÅBEN 051 

 HENV. VEDR. HISTORISKE OPLYSNINGER 051 

 HISTORIE 

  -NATIONAL 051 

  -GENERELT 051, 330 

 HISTORISKE 

  -MINDER, RUINER 051 

  -MINDER 051 

  -MINDER, ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER 051 

  -MINDER, FORTIDSLEVNINGER 051 

  -MINDER, OLDSAGER 051 

 MINDER, HISTORISKE 051 

 MONUMENTER 051 

 MUSEER - 

  -CIVILE 051 

 MUSEUMSEFFEKTER 051 

 NATIONAL 

  -HISTORIE 051 

 OLDSAGER 051 

 TØJHUSMUSEETS VÅBENSAMLING 333, 051 

 VÅBEN 

  -SAMLING, TØJHUSETS 333, 051 

 052 

 BEFOLKNINGENS FORDELING 052 

 BEFOLKNINGSSTATISTIK 052 

 ETNOLOGI 052 

 ETNOLOGISKE FORHOLD 052 

 FOLKEREGISTRE OG FLYTNINGER 052 

 FOLKEREGISTRE PÅ GRØNLAND 052 

 FOLKETÆLLING 052 

 INDVANDRING 052 

 MANDTALSLISTER 052 

 MINDRETALSPROBLEMER 052 

 NATIONALITET 052 

 OPHOLDS- OG ARBEJDSTILLADELSE 052 

 RACEPROBLEMER 052 

 UDVANDRING 052 

 053 

 CIVILE 

  -UNDERVISNINGSANSTALTER 053 

 FJENDTLIG 

  -UDDANNELSE 053 

 FORVALTNINGSHØJSKOLEN 053 

 FORVALTNINGSHØJSKOLEN, KURSUS 053 

 LÆRLINGEUDDANNELSE 

  -CIVIL 053 

 PROGRAMMERET LÆRESTOF 053, 180, 493 

 SPROG 

  -LABORATORIER 053, 054, 493, 625 

 STIPENDIEREJSER 

  -GENERELT 053, 493 

 UNDERVISNING 

  -ANSTALTER 053 

 054 

 SPROG 

  -LABORATORIER 053, 054, 493, 625 

  -NATIONALE 054 

  -SHAPE OFFICIELLE 054 

 055 

 RELIGIONER 055 

 056 

 BORTLODNING 056 

 CARNEGIEFOND, INDSTILLING TIL 056 

 DANMARKS 

  -SAMFUNDET, ASSISTANCE TIL 056 

 FAMILIEPLANLÆGNING 056, 490 

 GAVER 056 

 HOMOSEKSUALITET, ORIENTERING OM 056 

 KIRKEBØGER 056 

 LEGATER 056, 068 

 LOTTERI- SE BORTLODNING 056 

 LOVE 

  -SØ- 056 

 SKIKKE 

  -SOCIALE 056 

 SOCIALE FORHOLD OG SKIKKE 056 

 SYGE 

  -SIKRING 056 

 TATTOO 

  -LEGAT 068, 056 

 VELFÆRDS 

  -FOND, FORSVARETS 056 

 057 

 ARKITEKTUR 057 

 BALLET 057 

 BILLEDHUGGERKUNST 057 

 KUNSTER, DE SKØNNE 057 

 LITTERATUR 057 

 MALERKUNST 057 

 MUSIK 057 

 TEATER 

  -GENERELT 057 

 TEGNEKUNST 057 

 UDSMYKNING AF KASERNER 057 

 058 

 BESTEMMELSER 

  -DOKUMENTSAMLINGER 058 

 DOKUMENTSAMLINGER 

  -NATIONALE 058 

  -INSTITUTIONER, F.EKS. RIGSARKIV 

   OG LIGN. 058 

  -BESTEMMELSER VEDR. 058 

 059 

 060 

 OFFENTLIG SIKKERHED 

  -SUNDHED OG VELFÆRD 060 

 RADIOAKTIVITET, SÆRLIG SAGKYNDIG 060 

 061 

 AFMÆRKNINGER 

  -TRAFIKKONTROLPERSONEL 061 

  -MIL. ARBEJDSSTEDER (PÅ VEJE) 061 

  -MARCHKOLONNER 061 

  -KVGTRSP (GULT BLINKLYS) 061 

  -ARBEJDENDE TLF-KOLONNE 061 

 ARBEJDS 

  -SIKKERHED 061 

 ATOM 

  -STATION, OVERFLYVNING 061 

 BEDRIFTSVÆRN 

  -GENERELT 061 

 BLINKLYS TIL KABELVOGN 061, 660 

 BRANDSLUKNING 

  -CIVILT BRANDVÆSEN 061 

 CIVILE 

  -POLITIKORPS OG -STYRKER 061 

 CIVILT 

  -BRANDVÆSEN 061 

 EFTERSØGNINGS- OG REDNINGSTJENESTE 061 

 EFTERSØGNINGSAKTIONER PÅ SØEN 061 

 FÆRDSEL 

  -REGULERING AF MIL. ENHEDER 061, 831 

  -FORSEELSE 061 

  -OG PARKERING 061 

  -FOREDRAG 061 

  -OG MOTORLOVEN 061 

  -SIKKERHED (MOTORV. FØRER 

   TRÆTTE) 061 

  -TAVLER 061 

 FJENDTLIG 

  -OFFENTLIG SIKKERHED 061 

 FORBRYDELSE 

  -GENERELT 061 

 FORSVARETS 

  -PERSONELS BESIDDELSE AF PRIVATE 

   VÅBEN 647, 061 

 FYRVÆSEN 061 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

  -GENERELT 061, 912 

 HASTIGHEDSGRÆNSE INDSKÆRPES 061 

 KANONSLAG, BRUG AF 061, 641 

 LODSVÆSEN 061 

 LYGTEFØRING 

  -UNDER ØVELSER (MØRKLÆGNING) 061 

  -OM DAGEN - SE NÆRLYS 061 

 MARCHKOLONNER, I MØRKE 061 

 MILITÆRE 

  -PERSONELS ADGANG TIL AT 

   REGULERE FÆRDSLEN 061 

 MOTORFØRERE 

  -TRÆTTE 061 

 MOTORVEJE, FÆRDSEL PÅ 061 

 NÆRLYS OM DAGEN 061 

 OFFENTLIG SIKKERHED 

  -GENERELT 061 

 PANSER 

  -VÆRNSJEEP, HASTIGHED 061, 666 

 PARKERINGSLYS 

  -PARKEREDE PÅHÆNGSVOGNE - SE 

   AFMÆRKNING 061 

  -MOTORISEREDE KOLONNER 061 

 POLITI 

  -SAMARBEJDE UNDER ØVELSER 061 

  -BISTANDSYDELSER M.V. 061 

  -CIVILE POLITISTYRKER 061 

   CIVILE POLITIKORPS 061 

 POST 

  -STREJKE, POSTTJENESTE UNDER 061 

 PROPAGANDA 

  -FOR STØRRE FÆRDSELSSIKKERHED 061 

 RØGDYKKERE 061, 461 

 RADIOAKTIV 

  -NEDFALD 061, 127, 145 

  -KILDER, CF-BISTAND V/UHELD 

   061, 127 

 REDNINGS 

  -DEMONSTRATION 061 

 REFLEKSBIND (AFMÆRKNING I MØRKE) 061 

 RENSNING 

  -ANLÆG 061, 611 

 SAMARBEJDE 

  -MELLEM POLITI OG FORSVAR 061 

 SIKKERHEDSSELER 061, 661 

 SKILTE 

  -TIL VEJAFMÆRKNING 657, 061 

 SNERYDNING 

  -TJENESTE 061, 663 

  -PLIGT FOR FORSVARET 061 

 SPIRITUS 

  -UDSKÆNKNING AF 061, 073 

  -KØRSEL UNDER PÅVIRKNING 

   AF 061, 721 

 STØJ 

  -DÆMPNING 061 

 STATSBANE 

  -ØVELSE PÅ BANELINIEN 061 

 TELEFON 

  -KOLONNER ARBEJDENDE 061 

 TRAFIK 

  -SIKKERHED - SE FÆRDSELSLOVGIVNING 061 

  -BESTEMMELSER, CIVILE 061 

  -BESTEMMELSER 061 

 062 

 FÆNGSELS 

  -VÆSEN 062 

 FÆNGSLER 

  -CIVILE 062 

 LANDSSKADELIG VIRKSOMHED 062 

 UDLEVERING AF FORBRYDERE 062 

 063 

 OFFENTLIG SIKKERHED 

  -FORSTYRRELSE AF 063 

 OLIE 

  -FORURENING 063 

 064 

 065 

 066 

 UDRENSNING (EFTER BESÆTTELSE) 066 

 067 

 DAGRENOVATION 067 

 FJENDTLIG 

  -SUNDHEDSVÆSEN 067 

 KØNSSYGDOMME 067 

 KRÆFTENS BEKÆMPELSE, KAMPAGNE 

   (TOBAK) 067 

 KULILTEFORGIFTNING, FORANSTALTNINGER 

   MOD 067 

 SUNDHEDS- 

  -VÆSEN, OFFENTLIGT 067 

 VAND 

  -VINDINGSRET 013, 067 

 068 

 FADERSKABSSAGER 068 

 FERIE 

  BØRN 068 

  -FOR SKOLEDRENGE 068 

  -DRENGE 068 

 FJENDTLIG 

  -OFFENTLIG VELFÆRD 068 

 FORSVARETS 

  -VELFÆRDSFOND - SE VELFÆRDSFOND 068 

 INSTITUTIONER 

  -VELGØRENDE 068 

 LEGATER 056, 068 

 RØDE KORS 

  -LODSEDLER 068 

 SÆRHJÆLP 068 

 SOCIAL FORSORG 068 

 SOCIALRÅDGIVNING 068 

 STIPENDIUM NATO 068 

 TATTOO 

  -LEGAT 068, 056 

 VELFÆRD 

  -OFFENTLIG 068 

 VELGØRENDE INSTITUTIONER OG 

   FORENINGER 068 

 VELGØRENDE 068 

 069 

 070 

 ØKONOMISKE ANLIGGENDER 

  -OFFENTLIGE 070 

  -PRIVATE 070 

  -INTERNATIONALE 070 

 FINANSIELLE ANLIGGENDER 

  -OFFENTLIGE 070 

  -INTERNATIONALE 070 

  -PRIVATE 070 

  -NATIONALE 070 

 FJENDTLIG 

  -FINANSIELLE ANLIGGENDER 070 

  -ØKONOMISKE ANLIGGENDER 070 

 MONOPOLER 070 

 OFFENTLIGE 

  -PRIVATE OG NATIONALE 

   FINANSIELLE OG ØKONOMISKE 

   ANLIGGENDER 070 

 071 

 AKTIVER, STATENS 071 

 FJENDTLIG 

  -STATSFORMUE OG -INDTÆGTER 071 

 FORMUE, STATENS 071 

 INVESTERINGER 

  -STATSINDTÆGTER HIDHØRENDE FRA 071 

 STATEN 

  -FORMUE INDTÆGTER 071 

 STATS- 

  -GÆLD 071 

  -INDTÆGTER 071 

 072 

 BESPARELSER PÅ BUDGETTET (NAT.) 072 

 BUDGETTER 

  -FÆLLESREGLER FOR STATENS 

   BEVILLINGSADMINISTRATION 072 

 DANMARKS 

  -FINANSLOV 072 

  -FINANSBUDGET 072 

 FINANS 

  -LOVE 072 

 FINANSIEL LANGTIDSPLANLÆGNING 072 

 FINANSLOV, DANMARK 072 

 LANGTIDSPLANLÆGNING, FINANSIEL 072 

 NATIONALE 

  -BUDGETTER, GENERELT 072 

  -FINANSLOVE 072 

 073 

 AFGIFTER, IMPORT OG EKSPORT 073 

 BENZIN 

  -AFGIFTSFRI 073, 624 

 BESKATNING 

  -UNDER TJENESTE I UDLANDET 073 

  -GENERELT 073 

  -VARER TIL GRØNLAND M.M. 073 

 BEVÆRTERLOVEN 073 

 EJENDOMSSKATTER, SE SKATTESPØRGSMÅL 073 

 EKSPORT 

  -AFGIFTER 073 

 FJERNSYNSLICENS 073 

 FRITAGELSE FOR 

  -VÆGTAFGIFT FOR FORSVARETS KØRETØJER 073 

 GRÆNSE 

  -PASSAGE 073, 830 

  -PASSAGE, UNDERRETTELSE AF TOLDVÆSEN 073 

 KILDESKAT 073 

 MARKETENDERBEVILLING 073 

 MILITÆRE 

  -TILLÆG (SKATTEFRADRAG 30%) 

   (073) 566 

 MOMS 073 

 MOTORBENZIN, MÆRKNING OG KONTROL 073, 624 

 OVERTRÆDELSE AF TOLDLOVEN 073 

 SELVANGIVELSE 073 

 SKAT 

  -GENERELT 073 

  -FRADRAG AF MILITÆRTILLÆG 073 

  -OPGIVELSE TIL SKATTEVÆSEN 073 

 SKATTESAGER 

  -GENERELT 073 

 SPIRITUS 

  -UDSKÆNKNING AF 061, 073 

  -AFGIFTER 073 

  -INDFØRSEL AF 073 

 TILLÆGSBEVILLINGSLOV 073, 501, 532 

 TOLD 

  -FRI VARER UNDER ØVELSER I TYSKLAND 073 

  -BERIGTIGELSE VED GRÆNSEPASSAGE 073 

  -GENERELT 073 

  -BEHANDLING AF PIPELINE MATERIEL- 

   SE PIPELINE MATERIEL 073 

  -VÆSEN UNDERRETTES VED GRÆNSEPASSAGE - 

   SE GRÆNSEPASSAGE 073 

  -OG FORBRUGSAFGIFTER 073 

  -BESTEMMELSER 073 

  -TARIFFER 073 

 074 

 LÅN 

  -AF OFFENTLIGE TILGODEHAVENDER 074 

 OFFENTLIGE 

  -TILGODEHAVENDER 074 

 TILGODEHAVENDER, OFFENTLIGE 074 

 075 

 BØRS, FONDBØRS 075 

 BANKER 

  -NATIONAL 075 

  -BANKVIRKSOMHED 075 

 FONDBØRS 075 

 SPAREKASSER PÅ KASERNEN M.V. 075 

 076 

 BETALINGSMIDLER, LOVLIGE 076 

 FALSKMØNTERI 076 

 GANGBAR MØNT 076 

 LEVEFOD 076 

 LEVEOMKOSTNINGER 076 

 LEVESTANDARD 076 

 LOVLIGT BETALINGSMIDDEL 076 

 MØNT, GANGBAR, SE OGSÅ VALUTA 076 

 PENGE 

  -VÆSEN 076 

  -SEDLER 076 

 PRIS 

  -KONTROL 076 

 PRISER 076 

 SORTBØRS 076 

 VÆRDI 

  -PAPIRER 076 

 VALUTA 

  -VEKSLING AF 076, 542 

  -STABILISERING 076 

  -GENERELT 076 

 077 

 INVESTERINGER 

  -GENERELT 077 

 078 

 RATIONERING 078 

 079 

 080 

 ARBEJDER, OFFENTLIGE 080 

 FORSVARETS 

  -HJÆLP TIL CIV. MYNDIGHEDER 080 

 OFFENTLIGE 

  -ARBEJDER 080 

 081 

 082 

 FABRIKKER 082 

 083 

 084 

 085 

 086 

 087 

 088 

 NEDLÆGGELSE AF JERNBANESTATIONER 618, 088 

 089 

 090 

 ØKONOMISK 

  -SITUATION I FORSVARET 090, 500 

 ALARMERING 090 

 BEREDSKAB 

  -GENERELT 090, 120 

  -BESTEMMELSER 090, 120 

  -APPELLER 090, 120 

 BESTEMMELSER 

  -MIL. SPØRGSMÅL 090 

 FJENDTLIG 

  -MILITÆRT FORSVAR 090 

 FORSVARS 

  -LOV 090 

  -BYRDE 090 

  -ZONER 090 

  -ORGANISATIONERNES LOVFÆSTELSE SAMT ÆNDRING AF FORSVARSLOVENE 090 

  -KOMMISSIONER OG -UDVALG 090 

  -ORGANISATION, GENERELT 090 

  -LOVGIVNING 090 

 FORSVARSKOMMISSIONER OG -UDVALG 090 

 FORSVARSLOVE OG -ORDNINGER 090 

 FORSVARSORDNING 090 

 GENOPRUSTNING 090 

 HÆRORDNING 090, 240 

 HJEMMEVÆRNSLOV 090 

 INDDELING AF FORSVARET 090 

 LOV OM FORSVARETS 

  -PERSONEL 090 

  -ORGANISATION 090 

 MILITÆRE 

  -FORSVAR, NATIONALT 090 

 NATIONALE 

  -MILITÆRE HENSIGTER 090 

 NATIONALT MILITÆRT FORSVAR 090 

 NAVNE, REGIMENTERS 090 

 NAVNELISTE FOR MIL. ENHEDER 090 

 NEDRUSTNING I ØVRIGT 090 

 PENSIONSLOV (SE TJENESTEMANDSLOV) 090 

 PERSONEL 

  -LOV 090 

  -NORMER 090 

 SIKKERHEDSZONER 090 

 STYRKE 

  -FORDELING AF 090 

 TJENESTE 

  -OMGANG 201, 090 

  -TIDSNEDSÆTTELSE 090 

 VALGSPROG, REGIMENTERS 090 

 091 

 FORDELING 

  -VÆRNEPLIGTIGE VED SESSION 091 

  -AF VÆRNEPLIGTIGE 091, 401 

 FORTSAT ØVELSE 091, 170 

 FRITAGELSE FOR 

  -OG ÆNDRING I INDKALDELSE 091, 421 

  -INDKALDELSE 091 

 GARNISONS 

  -TROPPER, BESTEMMELSER FOR 091 

 GENINDKALDELSE AF VPL JURISTER 091 

 GENINDKALDELSE 091 

 INDKALDELSE 

  -FRITAGELSE FOR ORDINÆR 091 

  -ÆNDRING I 091 

  -AF VPL 091 

  -OFFICERER 091 

 KASSATION 

  -INDEN INDKALDELSE 091 

 KONVERTERING AF PERSONEL TIL PLIGTIG TJENESTE TIL ANDRE 

  PERSONELKATEGORIER 091 

 LÆGDER, INDDELING I 091 

 LÆGDSRULLE 

  -SLETTELSE AF 091 

  -GENERELT 

 MILITÆR 

  -NÆGTERE 091 

 MILITÆRE 

  -TJENESTE I USA 091 

 OMLÆGNING AF VÆRNEPLIGTADMINISTRATION 091 

 PERSONEL 

  -KATEGORIER, KONVERTERING AF PERSONEL TIL PLIGTIG TJENESTE TIL 

  ANDRE 091 

  -FORDELING AF VPL PÅ SESSION 091 

  -TILVEJEBRINGELSE AF MIL. 091 

 RAPPORTER 

  -FRA SESSIONSOFFICERER 091 

 REKVISITION OG TILDELING AF VPL 091 

 SESSION 

  -OFFICERER TIL 091 

  -GENERELT 091 

 SLETTET AF RULLEN 091 

 STUDENTERKOMPAGNIER 091 

 TAB 

  -TJENSTUDYGTIGE 963, 091 

 TJENESTE 

  -TID 091 

 UDEBLIVELSE 408, 721, 091 

 UDSÆTTELSE 

  -AF INDKALDELSE 091 

 UDSKRIVNING AF 

  -VÆRNEPLIGTIGE 091 

 VÆRNEPLIGT (UDSKRIVNING) 091 

 VÆRNEPLIGT, FRITAGELSE FOR 091 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -FORDELING AF VED SESSIONEN 091 

 VÆNEPLIGTADMINISTRATION 091, 401 

 VÆRNEPLIGTSLOV 091 

 VÆRNEPLIGTSNÆVNET 091 

 092 

 BEGRÆNSNING AF DE MIL. STYRKER 092 

 FREDSSTYRKENS FORØGELSE 092 

 MOBILISERING 

  -EVNE 092 

 MODTAGEHOLD 092 

 NATIONALE 

  -MILITÆRE STYRKER I ALM. 092 

 SIKRINGSSTYRKE 092 

 STYRKE 

  -BEGRÆNSNING AF MILITÆRE 092 

 093 

 NATIONALE 

  -LANDSTYRKER I FORHOLDET TIL ACE 093 

 094 

 MOSTAT 094 

 NATIONALE 

  -SØSTRIDSKRÆFTER I FORHOLDET TIL ACE 094 

 095 

 NATIONALE 

  -FLYVESTYRKER I FORHOLDET TIL ACE 095 

 096 

 BEREDSKAB 

  -STYRKE - FN 096 

 CYPERN, FN-KOMMANDO 096 

 DANCON-UNFICYP 096 

 FN-BEREDSKABSSTYRKER 096 

 FN-KOMMANDO 096 

 FN-OBSERVATØR 096 

 FN-PERSONEL, FERIE OG ORLOVSBESTEMMELSER 096, 408 NATIONALE 

  -STYRKER UDENFOR LANDET 096 

 OBSERVATØRER 

  -FN 096 

 ORLOV 

  -BESTEMMELSER FOR FN-PERSONEL - 

   SE FN-PERSONEL 09 

 STYRKE 

  -UDEN FOR LANDET, NATIONALE 096 

 UNEF 

  -DANMARKS BIDRAG TIL 096 

  -MEDALJE 096, 406 

 VÅBEN 

  -MESTERPAKNING, CYPERNSTYRKEN 096 

 097 

 098 

 099 

 100 

 FRED OG KRIG 100 

 INTERVENTION 100 

 KRIG OG FRED 

  -GENERELT 100 

 KRIGSFØRENDE 

  -NATIONER 100 

 NEUTRALITET 100 

 101 

 FREDENS BEVARELSE 101 

 STORPOLITIK 101 

 102 

 AGGRESSION 102 

 GRÆNSE 

  -EPISODER 102 

 INVASION 102 

 103 

 KRIG UDEN FORUDGÅENDE KRIGSERKLÆRING 103 

 KRIGSERKLÆRING 103 

 104 

 ALIMENTATION 104 

 STRAF 

  -EKSPEDITIONER 104 

 105 

 ÅBNE BYER 105 

 BYER 

  -ÅBNE 105 

 KRIGSFØRENDE 

  -RETTIGHEDER SOM 105 

 NATIONALE 

  -RETTIGHEDER I KRIG 105 

 106 

 ENKELTPERSONERS 

  -RETTIGHEDER I KRIGSTID 106 

 FLYDENDE MAT. UDSKRIVNING AF 106 

 NONKOMBATTANTERS PERSONLIGE RETTIGHEDER 106 

 107 

 AUTOTANKVOGNE, UDSKREVNE CIV. 107 

 BESLAGLÆGGELSE 107 

 EJENDOM 

  -UDSKRIVNING AF PRIVAT ELLER NATIONAL 107 

  -KONTROL MED ALLIEREDE STATSBORGERES 

   EJENDOM I KRIGSTID 107 

  -RETTIGHEDER VEDR. INTERNATIONAL 107 

  -ØDELÆGGELSE AF, NØDVENDIGGJORT AF MIL. HENSYN 107 

  -MIL. BESLAGLÆGGELSE AF NATIONAL 107 

  -MIL. BESLAGLÆGGELSE AF PRIVAT 107 

 EJENDOMSRETTIGHEDER 

  -I KRIGSTID 107 

 EKSPROPRIATION 013, 107 

 KØRETØJER 

  -UDSKRIVNING AF 107, 604 

 MØNSTRING 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

 MØRKLÆGNING 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

 MOBILISERING 

  -ØVELSE MED UDSKREVNE KØRETØJER 107 

 MOTORUDSKRIVNINGSTJENESTE 107, 660 

 NÆVNSFORMAND (MOTORUDSKRIVNINGSTJENESTE) 107 

 OPHÆVELSE AF EJENDOMSRET I KRIGSTID 107 

 SERVITUTTER, ERHVERVELSE, AFHÆNDELSE, BESLAGLÆGGELSE 

  -GENERELT 107 

  -KRIG 107 

 UDPEGNINGSNÆVN 107 

 UDSKRIVNING AF 

  -FLYDENDE MATERIALE 107 

  -KØRETØJER 107, 604 

  -FARTØJER 107 

  -EJENDOM 107 

 VHF 

  -ANLÆG LANDMOBILE (PRIVATE) 107 

 VURDERINGSKOMMISSIONER 107, 604 

 108 

 AFSLUTNING AF KRIG 108 

 AMNESTI VED KRIGSAFSLUTNING 108 

 DEMOBILISERING 108 

 FREDSTRAKTATER 108 

 KAPITULATION 108 

 KRIGFSSKADEERSTATNING 108 

 NEDRUSTNING 108 

 OVERGIVELSE 108 

 SERVITUTTER, ERHVERVELSE, AFHÆNDELSE, BESLAGLÆGGELSE 

  -FRED 108 VÅBEN 

  -STILSTAND 108 

 109 

 110 

 ØVRIGE LANDES FORSVAR 110 

 BEHOV FOR TROPPER 110 

 FORDELINGSLISTER 

  -FOR ENHEDER SAMMENSAT AF TO ELLER FLERE NATIONALITETER 110 

 FORSVAR, ØVRIGE LANDES 110 

 MOBILE FORCE ACE 110 

 MOBILE FORCE UK 110 

 NATO 

  -STYRKER, TILSTEDEVÆRELSE OG ANVENDELSE 110 

 NATO-STYRKER 

  -KAMPDUELIGHED 110 

  -ANVENDELIGHED 110 

  -ANVENDELSE AF 110 

  -TILSTEDEVÆRELSE AF 110 

  -EFFEKTIVE STYRKER 110 

  -FORDELING AF STYRKER MELLEM MEDLEMSLANDENE 110 

 SHAPE 

  -OVERSIGT OVER NØDVENDIGE STYRKER 110 

  -UDPEGNING AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 110 

  -AFGIVELSE AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 

  -TILDELING AF NATIONALE STYRKER TIL ACE 110 

 STYRKE 

  -TILSTEDEVÆRELSE 110 

  -ANVENDELSE 110 

  -PÅ SØ 110 

  -AFGIVELSE 110 

  -I LUFT 110 

  -OVERSIGT OVER NØDVENDIGE 110 

  -PÅ LAND 110 

 TILDELING AF 

  -STYRKER TIL ACE 110 

 TILSTEDEVÆRELSE OG ANVENDELSE AF NATO-STYRKER 110 

 TROPPER, BEHOVFOR 110 

 UK MOBILE FORCE (UKMF) 110, 113, 122 

 111 

 ØKONOMISK 

  -MOBILISERING 111 

 FRIVILLIGE 

  -MILITÆR 111 

  -CIVILE 111 

 MOBILISERING 

  -GENERELT 111 

  -MILITÆR OG CIVIL 111 

 NATIONALE 

  -AFGIVELSE AF NATIONALE STYRKER 

   TIL ACE 111 

  -UDPEGNING AF NATIONALE STYRKER 

   TIL ACE 111 

  -TILDELING AF NATIONALE STYRKER 

   TIL ACE 111 

 RESERVER 111 

 112 

 ANVENDELSE 

  -NATO-STYRKER, TILSTEDEVÆRELSE 112 

 FÆLLESKOMMANDO 112 

 NATO 

  -STYRKEPLANLÆGNING 112 

 OPSTILLING 

  -AF NATO STYRKER I KRIGSTID 112 

 ORDER OF BATTLE 112 

 SAMMENSÆTNING AF NATO STYRKER I KRIGSTID 112 

 113 

 DÆKNINGSENHEDER 113 

 FLÅDE 

  -STYRKER, FORMERING AF 113 

 FLYVESTYRKER 

  -FORMERING 113 

 FORMERING AF 

  -STYRKER 113 

  -FLÅDESTYRKER 113 

  -FLYVESTYRKER 113 

  -LUFTBÅRNE STYRKER 113 

  -LANDSSTYRKER 113 

 LANDSTYRKER 

  -FORMERING 113 

 LUFTBÅRNE 

  -STYRKER, FORMERING AF 113 

 NATO-STYRKER 

  -FORMERING AF STYRKER 113 

 UK MOBILE FORCE (UKMF) 110, 113, 122 

 114 

 DEPLOYERING AF FLY 114 

 DISLOCERING 114 

 EKSTRA 

  -ORDINÆR INDKVARTERING 114 

 FELT 

  -MÆSSIG INDKVARTERING 114 

 FORLÆGGELSE FRA GARNISONEN 114 

 GARNISONERING 114 

 INDKVARTERING 

  -EKSTRAORDINÆR 114 

  -FELTMÆSSIG 114 

 NATIONALE 

  -STATIONERING AF STYRKER 114 

  -OPSTILLING AF STYRKER 114 

  -DISLOCERING 114 

 NATO-STYRKER 

  -STATIONERING AF STYRKER 114 

 PLACERING AF STYRKER 114 

 STATIONERING AF STYRKER, DISLOCERING 

   OG OPSTILLING I ALM. 114 

 STYRKE 

  -STATIONERING 114 

  -DISLOCERING 114 

 TROPPE 

  -INDDELINGER OG DISLOCERING 114 

 115 

 KONTROL MED 

  -TROPPEBEVÆGELSER 115 

 OVERFØRSEL 

  -AF TROPPER TIL OG FRA OVERSØISKE OMRÅDER 115 

 TROPPE 

  -BEVÆGELSER 115 

 TROPPERS BEVÆGELIGHED 115 

 116 

 NATO-STYRKER 

  -TAKTISK ANVENDELSE AF 116 

 117 

 CIVIL 

  -BEFLYVNING AF DANSKE FSN 117 

 FLYBEVÆGELSER 117 

 FLYOBSERVATIONSTJENESTE, ART 117 

 FLYVE 

  -HØJDER 117 

  -DEMONSTRATION 117 

 FLYVETID 117 

 FLYVETIDSRAPPORT 117 

 FLYVNINGER (MISSIONER) 117 

 FOTO 

  -REKOGNOSCERINGSKONKURRENCE 117, 187 

 GRØNLANDSFLYVNINGER 117 

 KOLLISION MED FUGLE 048, 117, 680 

 LANDING OG/ELLER OVERFLYVNING AF 

   DANSK TERRITORIE UDEN HJEMMEL 117 

 LANDINGS 

  -AFGIFTER 048, 117 

 LANDINGS- OG OVERFLYVNINGSTILLADELSE 

  -FOR DANSKE FLY OVER/PÅ UDENLANDSKE TERRITORIER 117 

  -FOR FREMMEDE FLY OVER/PÅ DANSK TERRITORIE 117 

 LAVFLYVNINGSOMRÅDER 048, 117, 610 

 MÅGEBEKÆMPELSE 048, 117, 616 

 MISSIONER (FLYVNINGER) 117 

 OVERFLYVNING 

  -AF ALLIEREDE FLY 117 

  -KLAGER OVER 048, 117, 350 

  -AF FREMMED TERRITORIUM 048, 117 

  -AF DANMARK 048, 117 

 OVERFLYVNINGS- 

  -OG LANDINGSTILLADELSE FOR DANSKE FLY 

   OVER/PÅ UDENLANDSK TERRITORIE 117 

  -OG LANDINGSTILLADELSE FOR FREMMEDE FLY 

   OVER/PÅ DANSK TERRITORIE 048, 117 

  -FORBUD SKYDETERRÆNER 117, 610 

 OVERLYDSFLYVNING 

  -RAPPORT OM 048, 117 

 PILOTER 

  -SYSTEM 048, 117, 461 

 PRØVE 

  -FLYVNING 048, 117 

 SKRÆMMEAPPARATER (FUGLE, 048, 117, 616, 667 

 SLÆBEMÅL 

  -REKVISITION, DIREKTE 117 

  -GENERELT 172, 173, 117 

 SLÆBEMÅLSFLYVNING 152, 117 

 SUPERSONISK FLYVNING 117 

 118 

 DYKKERFELTER 118 

 FLÅDEBESØG 

  -GENERELT 118, 202 

 FLÅDEBEVÆGELSER 118 

 HANGARSKIBE 

  -BEVÆGELSER AF 118 

 KOMMANDOSTRYGNING 118 

 OPLÆGNING 118 

 PASSAGE AF KIELERKANALEN 118 

 PLANNED MOVEMENTS 118 

 SEJL- OG ØVELSESPLANER 118 

 SKIBE 

  -SKIBSBEVÆGELSER 118 

 SKIBS- 

  -BEVÆGELSER 118 

 119 

 120 

 ØDELÆGGELSE 

  -GENERELT 120 

 ANNUAL 

  -REVIEW 120 

 BEFÆNGTE OMRÅDER, IDENTIFICERING AF 120 

 BEFRIELSE AF FJENDTLIGT BESAT OMRÅDE 120 

 BEREDSKAB 

  -BESTEMMELSER 090, 120 

  -GENERELT 090, 120 

  -APPELLER 090, 120 

 BESTEMMELSER 

  -BEREDSKAB 120, 206 

 FORHOLDSORDRE FOR FORSVARET VED ANGREB 120 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -KOLLEKTIVT 120 

  -AF ADMINISTRATIVE ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 120 

  -AF FORBINDELSESLINIER 120 

  -GENERELT 120 

 FORSVARS- 

  -BESTRÆBELSER, STATUS FOR 120 

 KOLLEKTIVT NATIONALT OG INTERNATIONALT FORSVAR 120 

 KONTROL- OG VARSLINGSTJENESTE 120, 206 

 MILITARY DATA BANK AND MILITARY NATO HEADQUARTERS 120 

 NATIONALE 

  -TILSTANDS OG FREMSKRIDTSRAPPORTER I ALM. 120 

 NATO 

  -HQ MILITARY DATA BANK AND MILITARY 120 

  -TRIENNIAL REVIEW (HERI NATO FORCE REQIREMENTS MC-96 

   OG MC 26/4) 120 

  -TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER, 120 

 120 

 ØDELÆGGELSE 

  -GENERELT 120 

 ANNUAL 

  -REVIEW 120 

 BEFÆNGTE OMRÅDER, IDENTIFICERING AF 120 

 BEFRIELSE AF FJENDTLIGT BESAT OMRÅDE 120 

 BEREDSKAB 

  -BESTEMMELSER 090, 120 

  -GENERELT 090, 120 

  -APPELLER 090, 120 

 BESTEMMELSER 

  -BEREDSKAB 120, 206 

 FORHOLDSORDRE FOR FORSVARET VED ANGREB 120 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -KOLLEKTIVT 120 

  -AF ADMINISTRATIVE ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 120 

  -AF FORBINDELSESLINIER 120 

  -GENERELT 120 

 FORSVARS- 

  -BESTRÆBELSER, STATUS FOR 120 

 KOLLEKTIVT NATIONALT OG INTERNATIONALT FORSVAR 120 

 KONTROL- OG VARSLINGSTJENESTE 120, 206 

 MILITARY DATA BANK AND MILITARY NATO HEADQUARTERS 120 

 NATIONALE 

  -TILSTANDS OG FREMSKRIDTSRAPPORTER I ALM. 120 

 NATO 

  -HQ MILITARY DATA BANK AND MILITARY 120 

  -TRIENNIAL REVIEW (HERI NATOFORCE REQUIREMENTS 

   MC-96 og MC 26/4) 120 

  -TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER, GENERELT 120 

  -DEFENCE PLANNING 120 

 OMRÅDER, IDENTIFICERING OG MÆRKNING AF GAS- OG 

   BAKTERIEBEFÆNGTE 120 

 REWIEW (ARQ - IRW) 120 

 TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER 120, 305 

 121 

 ALERT SYSTEM 121 

 EUROPAS FORSVAR 

  -IKKE-NATO DELTAGERE I 121 

 FORSVARS- 

  -SYSTEMER 121 

 FORSVARSSYSTEMER 121 

 122 

 ØDELÆGGELSE 

  -DEMOLERING 122 

  -PLANER VEDR. 122 

 AFNORTH 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER GENERELT 122 

 AIROPS-PLAN, CINCNORTH 122 

 ASOP (CINCNORTH) 122 

 BEREDSKAB 

  -PLANER 122 

 BEVOGTNINGSPLANER 122 

 BROKLASSER 122, 618 

 BROKLASSIFICERING 122 

 CIVILFORSVAR 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER GENERELT 122 

 COMMON USER ITEMS LISTS 122 

 DEMOLERING 122 

 DOK/HRN 122 

 EFFEKTDEPOT (PLANLÆGNING) 122 

 ELK T-PLAN 122 

 EMERGENCY DEFENCE PLAN (EDP) 122 

 FÆLLESVÆRNS- 

  -KRIGSHOVEDKVARTERER 122, 612 

 FLYVESTATIONSFORSVAR 122 

 FORSVARS- 

  -PLANER 122 

 FORSVARSPLANER 122 

 HJEMMEVÆRNSDELTAGELSE I RGN-PLANLÆGNING 122 

 INGENIØRTEKNISKE OPLYSNINGER 122, 390 

 KLASSIFICERING AF SYGEHUSE 122 

 KOMMANDO 

  -FORHOLD RGN OG DIV 122 

 KRIG OG FRED 

  -PLANER 122 

 MASSESKADER 122 

 MOTORVÆRKSTEDER, CIVILE - FORTEGNELSER OVER 122 

 NØDPLANER 122 

 NØGLEPUNKTER 122, 391, 610 

 NØGLEPUNKTSPLANLÆGNING 122 

 NATIONALE 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER, GENERELT 122 

 NATO 

  -BEREDSKABSBESTEMMELSER, GENERELT 122 

 NORTHCOMPLAN 122 

 OPERATIONSORDRE (OPSORD) 122 

 OPLÆGNING AF FORS. TIL BRITER I ALFSH 122 

 PARKPLADSER TIL CIVILE TRANSPORTORG. 122 

 PERSONEL 

  -ERSTATNING 122 

 PLANER 

  -FORSVARS- 122 

  -KRIGS- 122 

  -SÆRLIGE 122 

  -NØD- 122 

 REGIONS 

  -POLITILEDERE 122 

  -FORSVAR 122 

 SANITETS 

  -PLAN 122 

 SYGE 

  -TOG 122 

  -HUSBEREDSKAB 122, 614 

 TERMINALKOMMANDO 122 

 UK MOBILE FORCE (UKMF) 110, 113, 122 

 UNIFORM 

  -BEGÆRING AF I UDLANDET 628, 122 

 123 

 FJERNKENDING 

  -PANSERKENDING 123, 354 

 FLÅDEPLANER 123 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -LAND- 123 

  -KYST- 123 

 HAVNE 

  -FORSVAR AF 123 

 HAVNEANLÆG 

  -KONTROLTJENESTE 123, 357 

 LADEAGGREGAT 

  -TIL BRUG VED ACTER 123 

 LANDSFORSVAR 123 

 MILITÆRE 

  -GEOGRAFISKE OPLYSNINGER 123 

 OVERSVØMMELSER 021, 123 

 PROTECTION OF FPB 123 

 124 

 EUROPAS FORSVAR 

  -GENERELT 124 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -AF EUROPA, IKKE-NATO MEDLEMMERS DELTAGELSE I 124 

  -AF EUROPA 124 

 125 

 AKTIVT LUFTFORSVAR 125 

 ANTI 

  -LUFTSKYTS, LUFTVÆRNSARTIELLERI 125, 646 

 BEREDSKAB 

  -SAM, FLV FLY 125 

 FJERNKENDING 

  -FLYKENDING 125, 354 

 FLY 

  -FJERNKENDING 125 

 FLYVEPLADSER 

  -FORSVAR 125 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -AF FLYVEPLADSER 125 

  -MOD LUFTANGREB 125 

  -LUFT- 125 

 LAK-BEREDSKABSPLAN (LUFTVÆRNSARTILLERIKOMMANDO) 125 

 LUFT 

  -MELDETJENESTE 125 

  -VÆRNS FORANSTALTNINGER 125 

  -VÆRN 125 

 LUFTBÅRNE 

  -STYRKER, FORSVAR MOD 125 

 LUFTFORSVAR, AKTIVT 125 

 LUFTFORSVARSBEREDSKAB 125 

 LUFTFORSVARSKONTROL 125 

 LUFTFORSVARSOMRÅDER 125 

 LUFTFORSVARSORDRER 125 

 LUFTFORSVARSPLANER 125 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -MELDETJENESTE 125 

 LUFTMELDETJENESTE 125 

 MØRKLÆGNING 

  -GENERELT 125 

 NÆRLUFTFORSVAR 125 

 NADGE-PLAN (LUFTFORSVARSPLAN) 125 

 126 

 ABRIDGED MERCO 126 

 FARVANDS 

  -PATRULJERING 126 

 FISKERI 

  -INSPEKTION 126, 252 

 FJERNKENDING 

  -SKIBSKENDING 126, 354 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -AF HANDELSSKIBSFART 126 

  -SØ- 126 

 HANDELS 

  -SKIB, FORSVAR AF 126 

 HANDELSSKIBSDEPOT 126 

 HAVNEANLÆG 

  -OBSERVATIONSPLANER 126 

 KYSTUDKIGSSTATIONER 126 

 NCS (NAVAL CONTROL OF SHIPPING) 

  -KURSER 126 

  -GENERELT 126 

 SØFORSVARSOMRÅDER 126 

 SKIBS- 

  -KENDING 126, 354 

 127 

 ABC 

  -CENTRAL, FORSVARETS 127 

 BEDRIFTSVÆRN 

  -PLAN/BSP 127 

 BEREDSKAB 

  -CIVILT 127 

 BESKYTTELSE 

  -MOD ABC-MIDLER 127 

 CAMOUFLAGEMALING AF ANLÆG 127 

 CAMOUFLERING 

  -AF FLY 680, 127 

  -AF BYGNINGER 127 

  -AF JORDUDSTYR 127 

 CIVILFORSVAR 

  -KORPSET 127 

  -GENERELT 127 

  -STYRELSEN 127 

  -MIL. PERSONEL TIL 127 

 FORSVAR, MILITÆR 

  -PASSIVT LUFTFORSVAR 127 

  -CIVIL 127 

 FORSVARETS 

  -ABC-CENTRAL 127 

 INTENSITETSMÅLERE 127, 145 

 LUFTFORSVAR, PASSIVT 127 

 MØRKLÆGNING 

  -AF MIL. ETABLISSEMENTER 127 

 NBC/ABC KAMPMIDLER 

 PASSIVT FORSVAR OG CIVILFORSVAR 127 

 PASSIVT LUFTFORSVAR 127 

 RADIOAKTIV 

  -KILDER, CF-BISTAND V/UHELD 061, 127 

  -NEDFALD 061, 127,145 

 SAMARBEJDE 

  -MELLEM CIVILFORSVARET OG FORSVARET 127 

 SLØRING 

  -CAMOUFLAGE 127 

  -GENERELT 127, 141 

 VARSLING, SIRENER 127, 206 

 128 

 CIVILT PERSONEL 

  -EVAKUERING 128 

 EVAKUERING AF 

  -CIVILBEFOLKNINGEN 128 

  -UDRUSTNING 128 

  -MIL. PERSONEL 128 

  -CIVILT PERSONEL 128 

  -FORSYNINGER 128 

  -PÅRØRENDE 

 FORSYNINGER 

  -EVAKUERING AF 128 

 MILITÆRE 

  -EVAKUERINGSPLANER 128 

 PÅRØRENDE 

  -EVAKUERING AF 128 

 TAB 

  -EVAKUERING AF DØDE OG SÅREDE 128 

 UDRUSTNING 

  -EVAKUERING AF 128 

 129 

 130 

 BESKYTTELSE 

  -KRIGSRAMTES 130 

  -AF KRIGSRAMTE 130 

 GENEVEKONVENTIONEN (SE EMNEREGISTRET VEDR. BEHANDLING 

   AF PERSONEL) 130, 005 

 IDENTIFIKATION AF PERSONEL 

  -KRIGSOFRE, CIVILE ETC. (SE 130 BESKYTTELSE AF KRIGSRAMTE) 

 INFORMATIONSKONTORER OG CENTRALORGANER TIL BEHANDLING 

   AF SAGER VEDR. KRIGSRAMTE 130 

 KRIG OG FRED 

  -KRIGSRAMTE, BESKYTTELSE AF 130 

 131 

 BESKYTTELSE 

  -SANITETSPERSONEL 131 

 SANITETSPERSONEL 

  -BESKYTTELSE AF 131 

 132 

 BESKYTTELSE 

  -AF CIVILBEFOLKNINGEN I KRIG 132 

 CIVILT PERSONEL 

  -BESKYTTELSE I KRIGSTID 132 

 133 

 BEHANDLING 

  -AF INTERNEREDE 133 

 INTERNEREDE 

  -BEHANDLING AF 133 

 TILBAGEHOLDTE PERSONER, BEHANDLING AF 133 

 134 

 BEHANDLING 

  -AF KRIGSFANGER 134 

 KRIG OG FRED 

  -KRIGSFANGER, BEHANDLING AF 134 

 KRIGSFANGEØVELSER (AFHØRING MÅ EJ AFHOLDES) 134, 303 

 KRIGSFANGER 

  -AFHØRING AF 134, 303 

  -ADMINISTRATION AF 134 

  -BEHANDLING AF 134 

 135 

 136 

 137 

 138 

 FORBRYDELSE 

  -MOD FREDEN 138 

  -MOD MENNESKEHEDEN (I KRIGSTID) 138 

 KRÆNKELSE AF KRIGENS SKREVNE OG USKREVNE LOVE 138 

 KRIGSFORBRYDELSER 138 

 LOVE 

  -KRÆNKELSE AF KRIGENS SKREVNE OG USKREVNE 138 

 139 

 SAMMENSVÆRGELSE I DEN HENSIGT AT INDLEDE ANGREBSKRIG 139 

 140 

 FORSKNING 

  -OPERATIONSANALYSE AF MILITÆRE OPERATIONER 140 

 GRUNDLÆGGENDE MIL. PRINCIPPER 140 

 MILITÆR 

  -KRIGSFORBEREDELSE 140 

 MILITÆRE 

  -PRINCIPPER, GRUNDLÆGGENDE 140 

 OPERATIONSRUM 140 

 STANDARDISERING AF 

  -TAKTISKE PRINCIPPER 140 

 STRATEGI 140 

 TAKTIK 140 

 TAKTISKE 

  -PRINCIPPER 140 

 141 

 BEVÆGELSESKRIG 141 

 RØGSLØR 141 

 SKINANLÆG 141 

 SKJUL OG SLØRING 141 

 SLØRING 

  -GENERELT 127, 141 

 SLØRINGSFARVE 141 

 142 

 STILLINGSKRIG 142 

 143 

 KRIGSFØRELSE 

  -STRATEGISK LUFTKRIGSFØRELSE 143 

 LUFTKRIGSFØRELSE 

  -STRATEGISK 143 

 STRATEGISK 

  -LUFTKRIGSFØRELSE 143 

 144 

 ØKONOMISK 

  -KRIGSFØRELSE 144 

 EKSPORT 

  -FORBUD (ØKONOMISK KRIGSFØRELSE) 144 

 EMBARGO 144 

 FOREBYGGENDE 

  -OPKØB 144 

 KRIGSFØRELSE 

  -ØKONOMISK 144 

 STRATEGISK 

  -OPKØB 144 

 145 

 ABC 

  -/NBC KAMPMIDLER 145 

  -KRIGSFØRELSE 145 

 ATOM 

  -VÅBEN, TAKTISKE INSTR. I ANVENDELSE AF 145 

 BAKTERIOLOGISK KRIGSFØRELSE 145 

 BIOLOGISK KRIGSFØRELSE 145 

 GASKRIGSFØRELSE 145 

 GASRENSNINGSANLÆG 145 

 INTENSITETSMÅLERE 127, 145 

 KEMISK KRIGSFØRELSE 145 

 KRIGSFØRELSE 

  -BIOLOGISK 145 

  -RADIOLOGISK 145 

  -BAKTERIOLOGISK 145 

  -ATOM- 145 

 RADIOAKTIV 

  -NEDFALD 061, 127, 145 

 146 

 ELEKTRONISK 

  -KRIGSFØRELSE 146 

  -KRIGSFØRELSE (EMC) 146 

 ELEKTRONISKE 

  -FORHOLDSREGLER, VILDLEDENDE 146 

 FORSTYRRELSE 

  -RADIO 146 

  -RADAR 146 

 INFRARØD UDSTRÅLING 146 

 JAMMING 146 

 KRIG OG FRED 

  -FØRSEL, ELEKTRONISK 146 

 KRIGSFØRELSE 

  -AKUSTISK 146 

  -ELEKTRONISK 146 

 MODFORHOLDSREGLER, ELEKTRONISKE 146 

 RADAR 

  -FORSTYRRELSE 146 

  -MODFORHOLDSREGLER 146 

  -KOORDINERING AF RADARSYSTEM OG CIVILFORSVARSNET 146 

 RADIO 

  -MODFORHOLDSREGLER 146 

  -MODFORHOLDSREGLER FOR AT VILDLEDE FJENDEN 146 

  -FORSTYRRELSER 146 

 VILDLEDNING 

  -ELEKTRONISKE FORHOLDSREGLER 146 

  -AF FJENDEN, RADIOFORHOLDSREGLER TIL 146 

 147 

 FLYVE 

  -BLADE, NEDKASTNING 147 

 KRIGSFØRELSE 

  -PSYKOLOGISK 147 

  -POLITISK 147 

 LØBESEDLER 147 

 POLITISK 

  -PROPAGANDA 147 

 PROPAGANDA 

  -GENERELT 147 

 148 

 ØRKENKRIG 148 

 ARKTISK 

  -KRIGSFØRELSE 148 

 BJERGKRIG 

  -GENERELT 148 

 GUERILLAKRIG 148 

 JUNGLEKRIG 148 

 KRIGSFØRELSE 

  -GUERILLA- 148 

  -ARKTISK 148 

  -UNDER SÆRLIGE FORHOLD 

   (VINTERKRIG) 148 

 PARTISANOPERATIONER 148 

 UNDERGRUNDSBEVÆGELSER 148 

 VINTER 

  -KRIG 148 

 149 

 150 

 BELEJRING 150 

 BROHOVED (LANDINGSOMRÅDER FOR 

   AMFIBIEOPERATIONER) 150 

 FEMTEKOLONNEOPERATIONER 150 

 FLUGTVEJE FOR ALLIEREDE KRIGSFANGER 150 

 KAMP 

  -ERFARINGER FRA 150 

  -RAPPORTER 150 

  -METODER 150 

  -GENERELT 150 

  -KRAFT 150 

 KRIGSFØRELSE 

  -GENERELT 150 

 KRIGSFANGER 

  -FLUGTVEJ FOR ALLIEREDE 150 

 MILITÆR 

  -OPERATIONER 150 

 MODSTANDSBEVÆGELSE 150 

 OFFENSIVE OPERATIONER ELLER ANGREB 150 

 OPERATIONER, MILITÆRE 

  -LUFTBÅRNE 150 

  -ALLIEREDE FÆLLESOPERATIONER 150 

  -SÆRLIGE 150 

  -FÆLLESVÆRNS-, JORD/LUFT, LUFT/SØ ETC. 150 

  -GENERELT 150 

 OPERATIONSANALYSE 150 

 OVERFALD 150 

 RAID OPERATIONER 150 

 RAPPORTER 

  -EFTER AFSLUTNING AF KAMP 150 

 SACLANT ASWR 150 

 SLAG 

  -KRAFT 150 

 SPÆRRING 150 

 151 

 ANGREBSOPERATIONER 151, 152, 153 

 ARTILLERI 

  -BESKYDNING 151, 152, 153 

 BESKYDNING, ARTILLERI 151, 152, 153 

 BOMBARDEMENT 

  -ARTILLERI- 151, 152, 153 

 COMMANDO - OPERATIONER 151, 152, 153 

 FODFOLKSOPERATIONER 151 

 HAVARIKONTROL 151, 152, 153 

 KAMPPLADSER, BELYSNING AF 151 

 LANDSTYRKER 

  -OPERATIONER 151 

 MINERING TIL LANDS 151 

 OPERATIONER, MILITÆRE 

  -LAND- 151 

  -ALLIEREDE COMMANDO 151 

  -FODFOLKS- 151 

 PANSER 

  -OPERATIONER 151 

 152 

 AIR 

  -FORCES SAFETY COMMITEE (EUROPE) 

   (AFFSCE) 152 

 AIRMISS 

  -MILITÆR/MILITÆR 152 

  -CIVIL/MILITÆR 152 

 ALLIEREDE STABE 

  -PILOTERS FLYVNING MED DANSKE MIL. FLY 152 

 ANGREBSOPERATIONER 151, 152, 153 

 ANORDNINGER OG LOVE, DANSKE FOR LUFTFART OG FLYVNING 152 

 ARTILLERI 

  -BESKYDNING 151, 152, 153 

 BESKYDNING, ARTILLERI 151, 152, 153 

 BIRD STRIKE COMMITEE MEETINGS 152 

 BOMBARDEMENT 

  -ARTILLERI- 151, 152, 153 

 BOMBE 

  -TOGTER 152 

 BOMBING, STRATEGISK 152 

 COMMANDO - OPERATIONER 151, 152, 153 

 DANSKE 

  -PILOTERS FLYVNING MED ALLE MIL. FLY 152 

  -MIL. FLYVEHAVARIER 152 

  -LOVE OG ANORDNINGER FOR LUFTFART 

   OG FLYVNING 152 

  -CIVILE FLYVEHAVARIER 152 

 FALDSKÆRMS- 

  -OPERATIONER 152 

 FLYVEREDNINGSTJENESTE 152 

 FLYVERES ANTAL OPERATIONER 152 

 FLYVESIKKERHEDSTJENESTE 152 

 FLYVETILLADELSE 152 

 FLYVNING 

  -GENERELT 152 

  -BESTEMMELSER 152 

 FLYVNING FOR ANDRE VÆRN 152, 852 

 FRAKENDELSE AF 

  -FLYVERSTATUS 152 

 GENNEMFLYVNING AF SKYDEOMRÅDE - SE 

   SIKKERHEDSBEST. 152 

 HAVARIKONTROL 151, 152, 153 

 HELIKOPTER 

  -OPERATIONER 152 

  -DEMONSTRATIONER 152 

 INSPEKTION 

  -LUFTINSPEKTION 152 

 INSTRUMENTFLYVNING 152 

 JAGER 

  -TAKTIK 152 

 KRÆNKELSE AF DANSK LUFTRUM 152 

 LAVFLYVNING 152 

 LUFT 

  -OPERATIONER 152 

  -MÅL 152 

  -TAKTIK 152 

  -STØTTE TIL LAND- ELLER SØOPERATIONER 152 

 LUFTBÅRNE 

  -OPERATIONER 152 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -OPERATIONER 152 

 LUFTINSPEKTION 152 

 LUFTKAMP 152 

 LUFTKRIGSFØRELSE 

  -ERFARINGER FRA 152 

 MÅLFLYVNING 152 

 MILITÆRE 

  -BESTEMMELSER FOR FLYVNING, ANDRE LANDES 152 

 NØDLANDINGSPROCEDURE 048, 152 

 NAVIGATION 

  -LUFT 152 

 NEDKASTNING AF FORSYNINGER 152 

 NEDKASTNINGSOMRÅDER 152 

 OPERATIONER, MILITÆRE 

  -MED SVÆVEPLANER 152 

  -LUFT- 152 

 OVERLYDSFLYVNING 

  -(SUPERSONISK FLYVNING) 152 

 REDNINGS 

  -FLYVEREDNINGSTJENESTEN 152 

 SAR-BEREDSKAB 152, 153 

 SLÆBEMÅLSFLYVNING 152, 117 

 STRATEGISK 

  -BOMBNING 152 

 SVÆVE 

  -FLYVNING 152 

 SVÆVEPLANER 

  -OPERATIONER MED 152 

 TAB 

  -AF BOMBER OG RAKETTER FRA FLY 152 

  -AF GENSTANDE FRA FLY (FUND AF VRAGDELE O.LIGN.) 152 

 TILKENDELSE AF FLYVERSTATUS 152 

 ULEMPER I FORBINDELSE MED FLYVNING 152 

 VARSLINGSTJENESTE, SUPERSONISK 

  -FLYVNING 152 

 153 

 ØSTERSØPATRULJER 450, 153 

 AFMAGNETISERING 

  -GENERELT 153 

 AMFIBIE 

  -TEKNIK 153 

  -OPERATIONER 153 

 ANGREBSOPERATIONER 151, 152, 153 

 ANTI 

  -UNDERVANDSBÅDSOPERATIONER 153 

 ARTILLERI 

  -BESKYDNING 151, 152, 153 

 ASWR CENTRE 153 

 BESKYDNING, ARTILLERI 151, 152, 153 

 BLOKADE, FLÅDE 153 

 BOMBARDEMENT 

  -ARTILLERI- 151, 152, 153 

  -FLÅDE- 153 

 COMMANDO - OPERATIONER 151, 152, 153 

 FLÅDE 

  -STØTTE TIL LUFT ELLER LANDOPERATIONER 153 

  -OPERATIONER 153 

  -AKTIONER 153 

 HAVARIKONTROL 151, 152, 153 

 KONVOJOPERATIONER 153 

 LANDGANGS 

  -OPERATIONER 153 

 MÅLING (I FORBINDELSE M. MINER) 153 

 MINE 

  -PLANER 153 

  -USKADELIGGØRELSE 153 

  -UDLÆGNING 153 

  -TRANSPORTTJENESTE 153 

  -STRYGNING 153 

  -EFTERSØGNING 153 

  -SPÆRRING 153 

 NAVIGATION 

  -SØ- 153 

 OPERATION SUBSMASH (U-BÅD SAVNES) 153 

 OPERATIONER, MILITÆRE 

  -LANDGANGS- 153 

 SAR-BEREDSKAB 152, 153 

 U-BÅDS 

  -PATRULJERING 153 

  -OPERATIONER 153 

  -OG ANTIUBÅDSOPERATIONER 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

 FELT 

  -TOG 160 

 KOREA-FELTTOGET 1950-53 160 

 TRÆFNING, SE KAMP 160 

 161 

 162 

 163 

 164 

 165 

 166 

 167 

 168 

 169 

 170 

 ØVELSER 

  -FLYVEPLADSFORSVARS- 170 

  -GENERELT 170 

  -OVERVÆRELSE AF 170 

  -LUFTVÆRNS- 170 

 AC OG SC SQUADRON TRAINING 170 

 AIR 

  -COMMAND, AND STAFF SCHOOL, GENERELT 170 

 DEFENCE COLLEGE, NATO 170 

 DELTAGELSE I ØVELSER 170 

 ERFARINGER 

  -LUFTKRIGSFØRELSE 170 

  -KRIGSOPERATIONER 170 

  -SØKRIGSFØRELSE 170 

  -LANDKRIGSFØRELSE 170 

  -TAKTISKE 170 

 EXERCISE SCHEDULES 170 

 FELT 

  -ØVELSER 170 

 FORTSAT ØVELSE 091, 170 

 KADREØVELSER 170 

 KRIG OG FRED 

  -FØRELSE, UDDANNELSE I 170 

 KRIGSFØRELSE 

  -UDDANNELSE I 170 

 KURSER 

  -PLANER OG PROGRAMMER 180, 170 

 MØRKEØVELSER 170 

 MØRKESKYDNING 170 

 MANØVRE 170 

 NATIONALE 

  -ØVELSESPROGRAMMER-KALENDERE 170 

 NATO 

  -DEFENCE COLLEGE 170, 184 

  -AIR DEFENCE ORIENTATION COURSE 170 

  -OFFICERER, NUCLEAR, BIOLOGICAL AND 

   CHEMICAL WEAPONS EMPLOYMENT 170 

  -TRÆNINGSCENTRE 170 

  -TRÆNINGSSKOLER 170 

  -SPECIAL WEAPONS SCHOOL, GENERELT 170 

  -DEFENCE COLLEGE, KURSER 170 

 NAVSEX 170 

 NUCLEAR, NATO OFFICER BIOLOGICAL AND 

   CHEMICAL WEAPONS EMPLOYMENT 170 

 OBSERVATØRER 

  -VED ØVELSER 170 

 OVERVÆRELSE AF ØVELSER, OBSERVATØRERS 170 

 REGIONALE 

  -TOTALFORSVARSØVELSER 170, 290 

 SKOLER 

  -NATO 170 

 STAFF STUDY GROUP 170 

 STANDARDISERING AF 

  -UDDANNELSE 170 

 TAKTISKE 

  -ERFARINGER 170 

  -ØVELSER UDEN TROPPER 170 

 UDDANNELSE 

  -I ENHEDER (ØVELSER, MANØVRER, SÆRLIGE 

   UDDANNELSESFELTER M.V.) 170 

  -I ENKELTFAG 170, 180 

  -PÅ NATO-SKOLER 170 

  -GENERELLE RETNINGSLINIER FOR 170 

  -MÅL FOR 170 

 171 

 ØVELSER 

  -LUFT/LAND/SØ 171 

  -FÆLLESVÆRNS- 171 

 CHEFTIMER 180, 184, 171 

 CPX ØVELSER 171 

 EUROGROUP TRÆNINGSKONFERENCER 171 

 FÆLLESØVELSER (INTERNATIONALE 

   STYRKER) 171 

 FÆLLESVÆRNS- 

  -ØVELSER OG ANDEN UDDANNELSE 171 

  -MANØVRER 171 

 FRØMÆND DELTAGER I ØVELSER 171-174 

 JOINT WARFARE COURSE (OLD SARUM) 171 

 LUFT 

  -/LAND-ØVELSER 171 

  -/SØ-ØVELSER 171 

 172 

 ØVELSER 

  -LAND- 172 

  -HÆR- 172 

  -PÅ BANELINIER - SE STATSBANER 172 

 AFCENT ØVELSESPROGRAM/KALENDERE 172 

 AFNORTH 

  -ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AFSOUTH ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 ARTILLERI 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 FRØMÆND DELTAGER I ØVELSER 171-174 

 LANDØVELSER 172 

 LANDGANGS 

  -ØVELSER, HRN 172 

 LANDMANØVRER 172 

 LANDSTYRKER 

  -UDDANNELSE 172 

  -ERFARINGER 172 

 LUFT 

  -VÆRNS ØVELSER 172 

 MILNOTAM (SKYDEADVARSLER FLY) 172 

 MOBILISERING 

  -OMSKOLING 172, 173, 174 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 OFFICERSSKOLER, ØVELSER MED 172, 173, 174 

 PANSER 

  -ØVELSER 172 

 REGIONS 

  -ØVELSER 172 

 SKYDEØVELSER 172, 173, 174 

 SLÆBEMÅL 

  -GENERELT 172, 173, 117 

 STABS 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 TAKTISKE 

  -SKYDNINGER 172, 173, 174 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 172, 173, 174, 611, 610 

 UDVIGENDE KAMP - PRINCIP, ØVELSE I 172, 173, 174 

 173 

 ØVELSER 

  -LUFT- 173 

 ØVELSES 

  -FLYVNINGER 173 

 ACE 

  -AIR DEFENCE TRAINING 173 

 ACT 

  -TIL LUFTØVELSER 173 

 AFNORTH 

  -ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AFSOUTH ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AIR 

  -/GROUND OPERATION SCHOOL, RAMSTEIN 173 

  -WARFARE-SCHOOL OF LAND, GENERELT OM KURSER 173 

  -RECCE 173 

  -DEFENCE ORIENTATION COURSE, NATO 173 

 ALO OG FAC 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 173 

 ANNUAL 

  -SERVICE PRACTICE (ASP), GENERELT 173 

 ARTILLERI 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 DYBDEBOMBER 

  -ØVELSER MED 173, 174 

 FAC (FORWARD AIR CONTROLERS) 

  -ALO- DELTAGELSE I ØVELSER 173 

 FLUGT- OG UNDVIGE-ØVELSER 173 

 FLY 

  -DELTAGELSE AF UDENLANDSKE I ØVELSER 173 

  -DELTAGELSE I ØVELSER (KURSUS I TAKTISK FLYSTØTTE) 173 

 FLYVE 

  -HØJDE UNDER ØVELSER 173 

 FLYVERUDDANNELSE 

  -VED INSTRUMENTER 173 

  -GENERELT 173 

 FRØMÆND DELTAGER I ØVELSE 171-174 

 LUFT 

  -ØVELSER 173 

 LUFTBÅRNE 

  -STYRKER, UDDANNELSE AF 173, 183 

 LUFTFORSVARSØVELSER 173 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -ØVELSER (FLV) 173 

 MOBILISERING 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

  -OMSKOLING 172, 173, 174 

 OFFICERSSKOLER, ØVELSER MED 172, 173, 174 

 SKYDEØVELSER 172, 173, 174 

 SLÆBEMÅL 

  -GENERELT 172, 173, 117 

 SQUADRON ROTATION 173 

 STABS 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 TACREQ REKV. PÅ FLYSTØTTE 173 

 TAKTISKE 

  -SKYDNINGER 172, 173, 174 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 172, 173, 174, 611, 610 

 UNDVIGENDE KAMP - PRINCIP, ØVELSE I 172, 173, 174 

 174 

 ØVELSER 

  -SØ- 174 

  -FLÅDE- 174 

 AFNORTH 

  -ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AFSOUTH ØVELSESPROGRAMMER/KALENDERE 172, 173, 174 

 AMFIBIE 

  -ØVELSER 174 

  -UDDANNELSE 174 

 ARTILLERI 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 BOMBARDEMENT 

  -FLÅDE, ØVELSER I 174 

 DYBDEBOMBER 

  -ØVELSER MED 173, 174 

 FLÅDE 

  -ØVELSER 174 

  -MANØVRER 174 

 FLÅDESKYDNINGER 174 

 FRØMÆND DELTAGER I ØVELSE 171-174 

 KONVOJØVELSER 174 

 MINE 

  -ØVELSER 174 

 MOBILISERING 

  -OMSKOLING 172, 173, 174 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 OFFICERSSKOLER, ØVELSER MED 172, 173, 174 

 SKYDEØVELSER 172, 173, 174 

 STABS 

  -ØVELSER 172, 173, 174 

 TAKTISKE 

  -SKYDNINGER 172, 173, 174 

 TORPEDO 

  -ØVELSER 174 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 172, 173, 174, 611, 610 

 U-BÅDS 

  -ØVELSER 174 

 UNDVIGENDE KAMP - PRINCIP, ØVELSE I 172, 173, 174 

 175 

 ØVELSER 

  -SIGNAL- OG RADIO 175 

 AIR 

  -ELECTRONIC OFFICE COURSE 175 

 ELEKTRONISK 

  -KRIGSFØRELSE, UDDANNELSE I 175 

 FORWARD SCATTER KURSUS 175 

 SIGNALTJENESTE 

  -UDDANNELSE 175 

  -ØVELSER I 175 

 176 

 ARKTISK 

  -KRIGSF. M.V. UDDANNELSE I 176 

  -UDDANNELSE 176 

 BJERGKRIG 

  -UDDANNELSE I 176 

 177 

 ØRKENUDDANNELSE 177 

 ØVELSER 

  -GUERILLA 177 

 GUERILLAUDDANNELSE 177 

 JUNGLEUDDANNELSE 177 

 178 

 ØVELSER 

  -ABC 178 

 A-MÅLANALYSE, KURSUS I 178 

 ABC 

  -HJÆLPERE, UDDANNELSE AF 178 

  -ØVELSER 178 

  -TJENESTE FOR INSTRUKTØRER KURSUS I 178 

  -TJENESTE, UDDANNELSE 178 

  -SÆRLIG UDDANNELSE I 178 

  -STABSOFFICERSKURSUS 178 

  -OFFICERSKURSUS 178 

  -OFFICER, VEDLIGEHOLDELSESKURSUS 178 

 ATOM 

  -KRIG, UDDANNELSE I 178 

 SÆRLIG UDDANNELSE I ABC-KRIGSFØRELSE 178 

 VEDLIGEHOLDELSESKURSUS FOR ABC-OFFICERER 178 

 179 

 180 

 ADGANGSPRØVER 180 

 ALLIED 

  -OFFICERS FAMILIARIZATION COURSE 

   (KRYDSTRÆNING PRIMARY COURSE IN 

   AEROSPACE MEDICINE I 

  -COMMAND ORIENTATION COURSE FOR STAFF OFFICERS 180 

  -COMMAND ORIENTATION COURSE FOR SENIOR OFFICERS 180 

 ANSVARSFORDELING VED UDDANNELSEN 180 

 AUDIOMETRI, KURSUS I 180 

 AVIATION MEDICINE COURSE, ENGLAND 180 

 BEFALINGSMANDSUDDANNELSE 180 

 CENTRALT TALMANDSKURSUS 180 

 CHEFTIMER 180, 184, 171 

 DIESELKØRETØJER, OMSKOLING TIL 180 

 ELEKTRONISK 

  -KURSUS (FAK) 180 

 FØRSTE HJÆLP, UDDANNELSE I 180 

 FAK, PÆDAGOGISK KURSUS FOR OFF. 180 

 FORSLAG 

  -TIL KUNDGØRELSE VEDR. OPRETTELSE AF SKOLER OG KURSER 180 

 FORSVARETS 

  -UDDANNELSESUDVALG (FFU) 180 

 GYMNASTIKLÆRERKURSUS 180 

 HELIKOPTER 

  -UDDANNELSE 180 

 INSTRUMENTKURSUS 180 

 KØRSEL 

  -UNDER VANSKELIGE FORHOLD, UDDANNELSE 180 

  -MED BESKYTTELSESMASKER 180 

  -I MØRKE 180 

 KRYPTO 

  -KURSUS 180 

 KURSER 

  -BESKRIVELSER 180 

  -I UDLANDET 180 

  -PLANER OG PROGRAMMER 180, 170 

  -GENERELT 180 

  -FOR VELFÆRDSOFFICERER 180 

 LEDERKURSUS I GYMNASTIK OG IDRÆT 180 

 LOKALFORSVARSBATALJONER, UDDANNELSE AF CHEFER 180 

 MOTORUDDANNELSE 180 

 NATO 

  -KURSER, FÆLLES GENERELT 180 

 NAVAL LIAISON OFFICER KURSUS 180 

 OFFICERSOPGAVER, VIDENSKABELIGE AFHANDLINGER 180 

 OMSKOLING 

  -TIL DIESELKØRETØJ 180 

 ON THE JOB TRAINING 180 

 OVERVÅGNINGS- 

  -SEKTION, UDDANNELSE TIL 180 

 PÆDAGOGISK 

  -UDDANNELSE 180 

 PRØVE 

  -LEDERKURSUS VED MILITÆRPSYK. TJENESTE 180 

 PRØVER 

  -TIL KONSTATERING AF UDDANNELSENS EFFEKTIVITET 180, 187, 

 PROGRAMMERET LÆRESTOF 053, 180, 493 

 PSYKO 

  -LOGISKE PRØVER 180 

 RØNTGEN 

  -UDDANNELSE AF SYGEPASSERE 180 

 RESERVE 

  -OFFICERER, VIDERE UDDANNELSE 180 

 SØ 

  -MANDSKAB 180 

 SPROG 

  -UDDANNELSE 180 

 STABS 

  -OFFICERSKURSUS 180 

 SVIGTENDE TILGANG AF OFFICERER 180 

 TALSMANDS- 

  -KURSUS, CENTRALT 180 

 TJENESTE 

  -FRIHED TIL ORG. KURSUS 180, 408 

  -KURSUS 180 

 UDDANNELSE 

  -RETNINGSLINIER FOR 180 

  -EKSAMINER, KONKURRENCER, PRØVER ETC. 180, 187 

  -AF DEN ENKELTE BEFALINGSMAND OG MENIGE 180 

  -MÅL FOR ENKELTMANDSUDDANNELSEN 180 

  -I ENKELTFAG 170, 180 

  -AF MILITÆRT PERSONEL PÅ CIVILE SKOLER 180 

  -UDDANNELSESFAG 180 

 UDDANNELSES- 

  -RAPPORTER 180 

 UDVEKSLINGSBESØG, OFFICERER 180 

 UNDERTRYKSKAMMER, UDDANNELSE AF PERSONEL TIL DRIFT AF 930, 180 

 181 

 ADMINISTRATION 

  -UDDANNELSE I 181 

 ADMINISTRATIONSKURSUS 181 

 DANSK 

  -MANAGEMENT CENTER 181 

 EDB 

  -KURSUS 181 

 MANAGEMENT, DANSK CENTER 181 

 MANAGEMENTS ANALYSIS OFFICERS 

  -METHODS 181 

  COURSE 181 

 ON THE JOB STAFF TRAINING V.SHAPE 181 

 182 

 ACT 

  -UDDANNELSE AF OPERATØRER 182 

 AMMUNITION 

  -RYDNINGSKURSER 182 

 BJERGNINGSKURSUS 182 

 CAT TJENESTE (CENTRALISERET AMMUNITIONSTJENESTE) 182 

 ELTEKNISKE UDD. (42-FELTET) 182 

 MOTEROBSERVATØRER, UDDANNELSE AF 184 

 NATO 

  -TACAN SCHOOL 182 

  -CROSS-SERVICING, EXCHANGE VISITS OF MAINTANANCE 

   AND SUPPLY PERSONEL 182 

 UDVEKSLINGS- OG ORIENTERINGSBESØG FOR TEKN. PERSONEL 

   (IKKE NATO) PÅ DANSK 182 

 ULTRALYD 

  -UNDERSØGELSES-KURSUS 182 

 VÅBEN 

  -TEKNISKE UDDANNELSER 182 

 183 

 ABC 

  -KURSER 183 

 ABCA TRAINING DIRECTIVES 183 

 ALO OG FAC 

  -UDDANNELSE I 183 

 AMCED-KURSUS I NORGE 183 

 ARTILLERI 

  -FLYVERE, UDDANNELSE AF 183 

 COMMANDOS, UDDANNELSE AF 183 

 DYSEKANON, OMSKOLING 183 

 FØRSTEHJÆLPSINSTRUKTØRER 

  -UDDANNELSE 183 

  -GENERELT 183 

 FAC (FORWARD AIR CONTROLERS) 

  -KURSUS 183 

  -ALO - UDDANNELSE 183 

 FELT 

  -SPORTSKURSUS FOR OFF. AF RES. 183 

 FLYVETRÆNING 183 

 FUT 183 

 FYSISK UDDANNELSE OG TRÆNING 183 

 GASKAMMERØVELSER 183 

 HÅNDVÅBEN 

  -UDDANNELSE 183 

 HUNDEFØRERUDDANNELSE 183 

 IDRÆT 

  -SOM LED I KAMPUDDANNELSE 183 

 IDRÆTS- 

  -KONKURRENCER, SOM LED I KAMPUDDANNELSE 183 

 ILDLEDELSE 

  -VED ART. UDDANNELSE I 183 

 KAMP 

  -UDDANNELSE 183 

 LUFTBÅRNE 

  -STYRKER, UDDANNELSE AF 173, 183 

 MILITÆRE 

  -POLITI, UDDANNELSE AF SG OG KP 183 

 PANSER 

  -KENDINGSKURSUS 183 

  -VÆRNSRAKETKURSUS 183 

 PILOTER 

  -UDDANNELSE 183 

 SKARPSKYDNING 183 

 SKYDEBANER 

  -REKVISITION 183 

 SKYDEKONKURRENCER 

  -UDDANNELSE (HÅNDVÅBEN) 183 

 SKYDETEORI 

  -SKYDETEKNIK 183 

  -UDDANNELSE I 183, 185 

  -SPRÆNGNINGS KURSUS 183 

  -TJENESTE, KURSUS I 183 

 SVØMME 

  -UNDERVISNING 183, 493 

 VÅBEN 

  -BRUG 183 

 184 

 ARBEJDS 

  -LEDELSE, KURSUS I 184 

 BESTEMMELSER 

  -UDD. AF BM MIL. KØREDOMMERE 184 

 CHEFTIMER 180, 184, 171 

 GENERALSTABSKURSUS 184 

 LEDERTRÆNING 184 

 NATO 

  -DEFENCE COLLEGE 170, 184 

 185 

 AIR 

  -SUPPLY STAFF DUTIES 185 

 FØRSTE SAMLEDE UDDANNELSE 185 

 REKRUTSKOLER 185 

 SKOLER 

  -REKRUTSKOLER 185 

 SKYDETEORI 

  -UDDANNELSE I 183, 185 

 UDDANNELSES- 

  -TID, FØRSTE SAMLEDE 185 

  -REKRUTSKOLER 185 

 186 

 187 

 BYGGEARRANGEMENTER-STÆVNER M.V. MED OPVISNING FRA FLV. 341, 187 

 CISM (IDRÆTSARRANGEMENTER) 187, 491 

 DUELIGHEDSSKYDNING 187 

 EKSAMINER TIL KONSTATERING AF UDDANNELSENS EFFEKTIVITET 187 

 FLY 

  -DELTAGELSE I CIV. ARRANGEMENTER 187 

 FODBOLDTURNERING 187 

 FORSVARETS 

  -UDSTILLINGER 187 

 FORSVARSUDSTILLINGER 187 

 FOTO 

  -REKOGNOSCERINGSKONKURRENCE 117, 187 

 FYSISKE DUELIGHEDSPRØVER SAMT MIL. FÆRDIGHEDSPRØVER 187 

 HÅNDBOLDTURNERING 491, 187 

 HELIKOPETER 

  -FLYVEKONKURRENCER 187 

 HJEMMEVÆRNET 

  -LANDSKONKURRENCE 187 

 HOLDKAPSKYDNING 187 

 IDRÆT 

  -GENERELT 491, 187 

 IDRÆTS- 

  -KONKURRENCER 187 

 KIELER WOCHE (KAPSEJLADS) 187 

 KONKURRENCER 

  -PRØVER M.V. 187 

  -UDDANNELSES- 187 

 LANDSSKYTTER 187 

 MILITÆR 

  -FEMKAMP 187 

 MOTORLØB, MIL. KØRETØJER MÅ IKKE DELTAGE 

 MOTORORIENTERING, KØRETØJER TIL 187 

 PRÆMIER 187 

 PRÆMIESKYDNING 187 

 PRØVE 

  -STAND 187 

 PRØVER 

  -TIL KONSTATERING AF UDDANNELSENS EFFEKTIVITET 180, 187 

  -KONKURRENCER M.V. 187 

 RESERVE 

  -OFFICERSSTÆVNE 187 

 RESULTATER AF SKYDEUDDANNELSEN (DUELIGHEDSSKYDNING) 187 

 SKYDEKONKURRENCER 

  -MED HÅNDVÅBEN 187 

 SVENDEPRØVER, GENERELT 187 

 TERRÆN 

  -SPORT 187 

 THE NIJMEGEN WALKING - SE NIJMEGEN 187, 491 

 UDDANNELSE 

  -EKSAMINER, KOMKURRENCER, PRØVER ETC. 180, 187 

 188 

 189 

 190 

 ADMINISTRATION 

  -MILITÆR ADMINISTRATION AF CIVILE ANLIGGENDER 190 

 BESÆTTELSE AF FJENDTLIGT TERRITORIUM 190 

 BESÆTTELSESSTYRKER 190 

 CIVILE 

  -ANLIGGENDER, MIL. ADMINISTRATION AF 190 

  -ANLIGGENDER, OVERENSKOMSTER VEDR. 190 

 FJENDTLIG 

  -TERRITORIUM, BESÆTTELSE AF 190 

  -BESAT OMRÅDE, BEFRIELSE 190 

 MILITÆR 

  -ADMINISTRATION AF CIVILE ANLIGGENDER 190 

 191 

 MILITÆR 

  -REGERING 191 

 192 

 ØKONOMI OG FINANSIELLE ANLIGGENDER 192 

 ØKONOMISKE ANLIGGENDER 

  -MILITÆR ADMINISTRATION AF CIV. 192 

 FINANSIELLE ANLIGGENDER 

  -MIL. ADMINISTRATION AF CIVILE 192 

 193 

 CIVILT RETSVÆSEN, LOV OG ORDEN, ADMINISTRATION AF 193 

 DOMSTOLE CIVILE 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 193 

 RET 

  -CIVILT RETSVÆSEN, MILITÆR ADMINISTRATION AF 193 

 194 

 CIVIL 

  -FORSYNINGSTJENESTE, ADMINISTRATION AF 194 

 195 

 RENOVATION 

  -VÆSEN, MIL. ADMINISTRATION AF CIVIL 195 

 VELFÆRDSTJENESTE 

  -OFFENTLIG, MIL. ADMINISTRATION AF 195 

 196 

 CIVILE 

  -TRANSPORTMIDLER, MIL. ADMINISTRATION AF 196 

 HANDELSFLÅDE 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 196 

 KOMMUNIKATIONSMIDLER, MIL. ADMINISTRATION AF OFFENTLIGE 196 

 OFFENTLIGE 

  -VÆRKER, MIL. ADMINISTRATION AF 196 

 TRANSPORT 

  -MIDLER, CIVILE, MILITÆR ADMINISTRATION AF 196 

 197 

 SKOLEVÆSEN, OFFENTLIGT, MILITÆR ADMINISTRATION AF 197 

 UNDERVISNING 

  -OFFENTLIG, MILITÆR ADMINISTRATION AF 197 

 198 

 HANDEL 

  MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 INDUSTRI 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 INDUSTRIEL MOBILISERING 198 

 INDUSTRIEN I KRIGSTID 198 

 LANDBRUG 

  -MIL. ADMINISTRATION AF 198 

 199 

 200 

 FUNKTIONEL ORGANISATION AF FORSVARET, GENERELT 200 

 FUU - FORSVARETS UDDANNELSESUDVALG 200 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -FORSVARETS 200 

 MOBILISERING 

  -FORBEREDELSE 200 

 201 

 ADMINISTRATION 

  -GENERELT 201 

 ARBEJDS 

  -FORDELING 201 

  -TID FOR CIVILE - SE OVERARBEJDE 201 

  -TID - SE FRILØRDAGSORDNING 201 

  -OPGØRELSE 201 

  -TIDSREGLER FOR TJENESTEMÆND 201 

  -TIDSOMLÆGNING 201 

 CIVILMEKANIKERE, ARBEJDSTID 201 

 DØGNTJENESTE 564, 566, 201 

 DATA 

  -CENTRALEN 201 

  -MATERIEL, BEHANDLING AF 201 

  -BEHANDLING 201 

 DELEGERING AF FORVALTNINGSOPGAVER 201 

 DRIFTSRAPPORTER FOR TMEK 201 

 ELEKTRONISK 

  -DATABEHANDLING 201 

  -BEHANDLING - SE DATAMATERIEL 201 

  -RAPPORTER 201 

  -DATABEHANDLING RECORDS (LØNNING) 201 

 FORVALTNINGSNÆVN 201 

 FORVALTNINGSOPGAVER, DELEGERING AF 201 

 FRILØRDAGSORDNING, CIVILE 201, 563 

 KOMMANDOVEJE - SE SÆRLIGE TJENESTEVEJE 201 

 KONTOR 

  -ADMINISTRATION 201 

  -METODER 201 

  -TID 201 

 LØRDAGSFRIHED 201, 408 

 LEVERANDØRINTERESSER 201 

 ORGANISATION 

  -ADMINISTRATIV 201 

 OVERTID 201 

 PAPIR 

  -NUSSERE - SE ADMINISTRATION 201 

 RATIONALISERING 

  -NÆVN 201 

  -GENERELT 201 

 REGNSKABS 

  -PLIGTIGE MYNDIGHEDER 201, 540 

 RETURKOMMISSION 201 

 SÆRLIGE 

  -TJENESTEVEJE 201, 305 

 SENGE 

  -TID BEFALET 201 

 STANDARDISERING AF 

  -FORRETNINGSGANG OG METODER INDEN FOR KONTORADMINISTRATION 201 

 TJENESTE 

  -OMGANG 201, 090 

  -ARBEJDSTID 201 

  -BESTEMMELSER, GENERELT 201 

  -KONTORTID 201 

 202 

 ÆRESBEVISNINGER, MILITÆRE 202 

 ÆRESVAGT 202 

 ADOPTION 

  -AF SØVÆRNETS SKIBE 202 

 AFGIVELSE AF 

  -SALUT 202 

 ATTACHEBESØG 202 

 AUDIENS 202 

 BESØG AF UDENLANSKE FARTØJER 202 

 CEREMONI 

  -TRADITIONER OG HØJTIDELIGHOLDELSE 202 

  -GENERELT 202 

 DRONNINGENS FØDSELSDAG 202 

 ESTANDARTER 202 

 EUROPADAG 202 

 FANER 202 

 FESTER 202, 491 

 FESTLIGHOLDELSE AF DRONNINGENS FØDSELSDAG 202 

 FLÅDEBESØG 

  -DANSKE I UDLANDET 202 

  -UDENLANDSKE I DANMARK 202 

  -GENERELT 118, 202 

 FLAG - FANER 202 

 FLAGMÅL 202 

 FLAGNING 202 

 FORÆLDREDAGE 202, 341, 490 

 FREMSTILLING FOR CHEF FOR HÆREN 202 

 FRIDAGE 

  -GENERELT 202 

 GAVEPLAKETTER 202 

 GRATIALE 

  -VED JUBILÆER 202 

 HØJTIDELIGHOLDELSE 202 

 HELLIGDAGE 202 

 HERALDISKE MÆRKER 202 

 HILSEPLIGT 202 

 HONNØRSIGNALER 202 

 JUBILÆER 202 

 JUL 202 

 KENDEMÆRKER FOR MIL. HOVEDKVARTERER 202 

 KENDETEGN 

  -FOR MIL. HOVEDKVARTERER 202 

 KOMMANDOSTANDERE 

  -ANVENDELSE AF 202 

 KONGENS FØDSELSDAG 202 

 KONGEREVUE, FANECEREMINIEL VED 202 

 KRANSENEDLÆGNING 

  -REPRÆSENTATION 202 

  -GENERELT 202 

 KUR 202 

 LODSEDLER, SOLDATER SOM SÆLGERE 202 

 MÆRKESALG 202 

 MILITÆR 

  -ÆRESBEVISNINGER 202 

 MINDEGUDSTJENESTE 202 

 MINDEPLADER 202 

 NAVNGIVNING AF ETABLISSEMENTER, VEJE M.V. 611, 202 

 NAVNGIVNING AF SKIBE 690, 202 

 NYTÅRSKUR 202 

 PÅSKE 202 

 PARADER 202 

 PAROLER 202 

 PINSE 202 

 PLAKETTER 202 

 RECEPTIONER 202 

 RELIGIONSUDØVELSE 202 

 REPRÆSENTATIONS 

  -UDGIFTER 202, 566, 503, 532 

 REVYER, MILITÆR- 202 

 SÆDVANER 202 

 SALUT 

  -GENERELT 202 

 SKIKKE 

  -MILITÆRE 202 

 TATTOO 

  -AFHOLDELSE AF 202 

 TRADITIONER, HØJTIDELIGHEDER OG CEREMONIEL 202 

 UDENLANDSKE 

  -FARTØJERS BESØG 202 

 VAGTER 

  -ÆRESVAGTER 202 

 VALFART TIL LOURDES 202, 408 

 203 

 ACE 

  -TRAINING CONFERENCE 203 

 CHEFSKONFERENCER 203 

 INSPEKTION 

  -GENERELT 203, 205 

 KONFERENCER 

  -MELLEM KOMMANDOMYNDIGHEDER 203 

  -OG MØDER 203 

  -MELLEM STABSAFDELINGER 203 

 KONTAKT 

  -MØDER 203 

 MØDER 203 

 MØDEREFERATER (SAGSTYPE) 203 

 MEDICAL CONFERENCE 203 

 NATO 

  -TRÆNINGSKONFERENCER 203 

 POLITISK 

  -MØDER 016, 203 

 PRESSE 

  -KONFERENCER 342, 203 

 RUTINEMØDER 203 

 STABS 

  -MØDER 203 

 204 

 SHAPE 

  -SERIEUDSTEDTE SKRIVELSER ELLER PUBLIKATIONER 204 

 STANAG 204 

 STANDARDISERING AF 

  -DEN FUNKTIONELLE ORGANISATION 204 

 205 

 ADMINISTRATION 

  -INSPICERING AF ADMINISTRATIV VIRKSOMHED 205 

 ANNUAL 

  -ENGINEERING INSPECTION OF NATO EW STATIONS 205 

 FCH BESØG VED FORSVARETS ENHEDER 205 

 INITIAL TRAINING TEST (ITT) 205 

 INSPEKTION 

  -PROGRAMMER 205 

  -AF DEN ADMINISTRATIVE OG OPERATIVE VIRKSOMHED 205 

 -ADMINISTRATIV 205 

  -GENERELT 203, 205 

  -FORMER FOR INSPEKTION 205 

 INSPICERING AF DEN ADM. OG OPERATIVE VIRKSOMHED 205 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -KASSEEFTERSYN 205 

 OMBUDSMAND 

  -BESØGER REGIMENTER 205 

 PROGRAM 

  -FOR INSPEKTIONER 205 

 RAPPORTER 

  -OM BESØG 205 

  -OM INSPEKTION 205 

 206 

 ADGANGSKONTROL 206 

 ALARMANLÆG 206 

 ALARMSIGNAL 206 

 BEREDSKAB 

  -FORANSTALTNINGER, LOKALE 206 

 BESTEMMELSER 

  -BEREDSKAB 120, 206 

 BEVÆBNING 

  -AF VAGTPOSTER 206 

 BEVOGTNING 

  -INDRE 206 

  -YDRE 206 

  -AF NEDSTYRTEDE FLY 206 

  -AF RADARSTATIONER, DEPOTER 206 

  -OG NÆRFORSVAR AF ETABLISSEMENTER 206 

 BRANDFORANSTALTNINGER, PRINCIPIELT 206 

 BRANDSIKRING 

  -GENERELT 206 

  -BESTEMMELSER FOR 206 

 BRANDSLUKNING 

  -GENERELT 206 

 FÆRGER 

  -OVERFØRSEL AF BRÆNDSTOF + AMM. 206 

 FLY 

  -NEDSTYRTNINGER, BEVOGTNING OG FORHOLD TIL PRESSE 206 

 HÆRENS 

  -ALARMSIGNAL 206 

 ILD 206 

 INDBRUD PÅ MIL. ETABLISSEMENTER 206 

 INDRE BEVOGTNING 206 

 INDRE VAGT 206 

 KATASTROFEHJÆLP 206 

 KATASTROFEPLAN 206 

 KOMPROMITTERING AF KLASSIFICEREDE SAGER 206, 321 358 

 KONTROL- OG VARSLINGSTJENESTE 120, 206 

 LADNING OG AFLADNING UNDER VAGTTJENESTE 206 

 LIVREDNING 

  -GENERELT 206 

 MILITÆR 

  -HJÆLP 206 

 OVERVÅGNINGS- 

  -SYSTEM - SE ALARMSYSTEM 206 

 PERSONEL 

  -KONTROL MED ETABLISSEMENTER 206 

 REDNINGS 

  -TJENESTE 206 

 ROSTER 206, 305 

 SIKKERHED OG BEVOGTNING 206 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -ØVELSER - FLYVNING 206 

 SIKKERHEDSTJENESTE 

  -GENERELT 206, 250 

 SIRENEPRØVE 206 

 SIRENER TIL VARSLING 206, 611, 633 

 SKIBE 

  -SKIBSREDSKAB 206 

 SKYDEFORBUD 

  -GENERELT 206 

 SKYDELEDERE 

  -ANSVAR 206 

 SLUKNINGSHJÆLP 206 

 TYVERIALARMANLÆG 206 

 ULOVLIG 

  -PASSAGE OG OPHOLD 206 

 ULYKKER 

  -AFVÆRGELSE AF 206 

 USKADELIGGØRELSE AF BOMBER 206 

 VAGT 

  -TJENESTE 206 

  -STYRKE, AFGIVELSE AF 206 

 VAGTER 

  -YDRE 206 

  -INDRE 206 

 VARSLING, SIRENER 127, 206 

 YDRE BEVOGTNING 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

 ALLIED 

  -HQ, PERSONELSKEMAER OG ORGANISATION FOR 210 

 NATO 

  -ORGANISATION 210 

  -GENERELT 210, 005 

 NMASSA (FORSVARSPRODUKTIONSRÅDET) 210 

 NORDATLANTISKE TRAKTATS ORGANISATION, DEN (NATO) 210 

 STUDIES NEUTRAL COUNTRY 210 

 211 

 COMMITTEE ON EUROPEAN AIRSPACE COORDINATION (CEAS) (AC-92) 211 

 DET 

  -NORDATLANTISKE RÅD 211 

 NORTH ATLANTIC COUNCIL 211 

 TEMPORARY COUNCIL COMMITTEE 211 

 212 

 CCTP (PLANLÆGNINGSRÅD FOR TRANSPORT) 212 

 DEFENCE PRODUCTION BOARD, NATO 212 

 FINANCIAL AND ECONOMIC BOARD 212 

 FORSVARSPRODUKTIONSRÅDET 212 

 PBEIST (PLANLÆGNINGSRÅD FOR LANDTRANSPORT) 212 

 PBEIST (PLANNING BOARD FOR EUROPEAN INLAND SURFACE TRANSPORT) 212 

 PBOS (PLANLÆGNINGSRÅD FOR SKIBSFART) 212 

 PLANLÆGNINGSRÅDET FOR 

  -LANDTRANSPORT 212 

  -SKIBSFART 212 

 PLANNING BOARD FOR OCEAN SHIPPING 212 

 RÅD OG KOMMITEER, NATO 

 FINANCIAL AND ECONOMIC BOARD 212 

  -DEFENCE PRODUCTION BOARD 212 

  -PLANNING BOARD FOR OCEAN SHIPPING 212 

 TRANSPORT 

  -RÅD, ØSTRE OG VESTRE 212 

 WERPG 212 

 WUDO 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

 ARMY BOARD, MAS 216 

 CHANNEL COMMITTEE (CC) 216 

 EUROPEAN 

  -COMMUNICATION COORDINATION COMMITTEE (ECCC) 216 

  -RADIO FREQUENCY AGENCY (EFRA) 216 

  -LONG LINES AGENCY (ELLA) 216 

 KOMMITEER 

  -GENERELT 216 

 MAS 

  -AIR BOARD 216 

  -NAVY BOARD 216 

  -ARMY BOARD 216 

 MILITÆRE 

  -KOMITEEN 216 

 MILITARY AGENCY FOR STANDARDIZATION (MAS) 216 

 MILITARY COMMITTEE 216 

 MILITARY REPRESENTATIVES COMMITTEE (MRC) 216 

 NALLA (NATIONAL LONG LINE AGENCY) 216, 310 

 NATO 

  -STANDARDIZATION 216 

 NECEB (NORTHERN EUROPEAN COMMUNICATIONS ELECTRONIC BOARD) 216 

 PLANEK DAN 216 

 RÅD OG KOMITEER, NATO 

  -GENERELT 216 

 SECURITY COORDINATING COMMITTEE (SCC) 216 

 STANDARDISERING, NATO 216 

 STANDING GROUP - WASHINGTON (SG) 216 

 217 

 DET 

  -EUROPÆISKE PLANLÆGNINGSRÅD FOR LANDTRANSPORT 217 

 LANDTRANSPORT 

  -DET EUROPÆISKE PLAN. RÅD 217 

 PLANLÆGNINGSGRUPPER, REGIONALE 217 

 REGIONALE 

  -PLANLÆGNINGSGRUPPER 217 

 218 

 MDAP (VÅBENHJÆLPEPROGRAMMET) 218 

 UNIAIR 218 

 UNIMER 218 

 UNITER 218 

 VÅBEN 

  -HJÆLPEPROGRAMMER (MDAP) 218 

 219 

 220 

 FORSVARS- 

  -SE I ØVRIGT 220, 280 

 OPERATIVE KOMMANDOVEJE 

 -GENERELT 220 

 SACEUR 

  -COMBAT EFFECTIVENESS 220 

  -GENERELT 220 

  -ANSVARSOMRÅDE 220 

 SHAPE 

  -GENERELT 220 

  -FUNKTIONER 220 

  -ORGANISATION 220 

 221 

 ACE 

  -OPBYGNING, ORGANISATION OG FUNKTION 221 

 ALLIED 

  -COMMAND EUROPE (ACE) I ALMINDELIGHED 221 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -ACE 221 

 222 

 AFNORTH 

  -PERSONELSKEMAER 222 

 223 

 224 

 225 

 ACLANT PLANNING GUIDANCE 225 

 COMLANDJUT, KORRESPONDANCE ENGELSK 225 

 DIREKTIVER SHAPE 225 

 226 

 227 

 228 

 229 

 230 

 FORSVARETS 

  -KOMMANDANTORGANISATION I ALM. 230 

 FORSVARS- 

  -STYRELSEN, FORSVARSCHEFEN OG FORSVARSSTABEN 230 

 FORSVARSSTYRELSEN 230 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -FORSVARSSTYRELSEN M.V. 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 FORSVARETS 

  -LÆGEKORPS 234 

 235 

 FORSVARSSTABEN 235 

 STABE 

  -FORSVARSSTABEN 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

 240 

 FORNYELSE AF ENHEDER 240, 250, 260 

 HÆREN 

  -GENERELT 240 

 HÆRENS 

  -ORDNING, BESTEMMELSER FOR 240 

 HÆRORDNING 090, 240 

 HMAK - ORGANISATION 240 

 INFANTERI, SE FODFOLK 240 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -HÆREN 240 

 LANDSTYRKER 

  -SE OGSÅ HÆREN 240 

 LOKALFORSVARSMYNDIGHEDER 240 

 MATERIELKOMMANDO 240 

 NATIONALE 

  -LANDSTYRKER 240 

 OMPRIORITERING AF ENH. - HÆREN 240 

 OVERFØRSEL 

  -AF VPL. REGIONALE RESERVEENHEDER 240 

 REGIMENT 

  -NAVNE 240 

 REGIONS 

  -INDDELING 240 

 REORGANISERING AF HÆRENS ØVERSTE LEDELSE 240 

 SIGNALTJENESTE 

  -ORGANISATION, HÆREN 240 

 241 

 BDE-STABE 241 

 JDK PLACERING 241 

 KOMMANDO 

  -MYNDIGHEDER, HÆREN 241 

 REGIMENT 

  -STABES SAMMENSÆTNING 241 

 STABE 

  -HÆREN 241 

 242 

 BJERGNINGSKOMPAGNIER 242 

 FRISKNING AF M-ENHEDER 242 

 JÆGERKORPSET 

  -OPTAGELSESPRØVER 242 

  -GENERELT 242 

 KAMPSVØMMEUDR. JGK 242 

 OMSKOLING 

  -AF PANSERINFANTERI 242 

 OPSTILLING 

  -AF ENHEDER 242 

 OVERVÅGNINGS- 

  -SEKTIONER, SEKTIONSFØRERE 242 

 PANSER 

  -VÆRNSRAKETENHEDER 242 

  -INFANTERI, KMP OMSKOLES - SE OMSKOLING 242 

 SIGNAL 

  -FORSYNINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESENHEDER 242 

  -OPKLARINGSKOMPAGNI 242 

  -NET, AKTIVERING AF 242 

 TAKTISKE ENHEDER 

  -HÆREN 242 

 243 

 ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER 

  -HÆREN 243 

 GARNISONS 

  -GRÆNSER 243 

 KOMMANDANTSKABSFORHOLD 243, 253, 263 

 244 

 AFGANG 

  -FRA BM-SKOLER FØR TIDEN 244, 254, 264 

 BM-SKOLE, HJEMS, EFTER AFGANG I UTIDE 244 

 BM-SKOLERS DELTAGELSE I ØVELSER 244 

 BREVSKOLEKURSUS 244 

 BREVSKOLEUNDERVISNING 244 

 FALDSKÆRMS- 

  -UDDANNELSE PÅ OFF. SKOLEN 244 

 FORSVARETS 

  -BREVSKOLE 244 

 FORSYNINGS- 

  -TROPPERNES BM-SKOLE 244 

 HJEMSENDELSE 

  -EFTER AFGANG I UTIDE FRA BM-SKOLE 244, 254, 264 

 INFANTERIETS RESERVEOFFICERSSKOLE 244 

 INFANTERISKOLEN 244 

 KØRESKOLE 244, 254, 264 

 KADETTER 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 244, 254, 264 

 KAMP 

  -DOMMERTJENESTE, BREVKURSUS I 244 

 KARAKTERSKALA 244, 254, 264 

 KONSTABELSKOLE 244, 254, 264 

 MP AFGANG FRA MP-SKOLER OG MPKMP 244 

 RESERVE 

  -OFFICERSSKOLE 244, 254, 264 

 SKOLER 

  -HÆREN 244 

 SPROG- 

  -SKOLER 244 

 UDDANNELSE 

  -GENERELLE SAGER VEDR. SKOLERNE, DERES MÅL OG RETNINGSLINIER 

   FOR ARBEJDET 244, 254, 264 

 UDTAGELSE AF ELEVER 244, 254, 264 

 UDVÆLGELSE AF BM-ELEVER 244, 254, 264 

 245 

 INSTITUTIONER, TEKNISKE TJ. M.FL. 

  -HÆREN 245 

 TEKNISKE TJENESTER, INSTITUTIONER 

  -HÆREN 245 

 246 

 247 

 248 

 249 

 250 

 FORNYELSE AF ENHEDER 240, 250, 260 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -SØVÆRNET 250 

 MARINE 

  -DISTRIKTER, INDDELING 250 

 NATIONALE 

  -SØSTRIDSKRÆFTER 250 

 SØVÆRNET 250 

 SIGNALTJENESTE 

  -ORGANISATION, SØVÆRNET 250 

 SIKKERHEDSTJENESTE 

  -GENERELT 206, 250 

 SOK SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO 250 

 251 

 KOMMANDO 

  -MYNDIGHEDER, SØVÆRNET 251 

 SØVÆRNSSTABEN 251 

 STABE 

  -SØVÆRNET 251 

 252 

 FISKERI 

  -INSPEKTION 126, 252 

 MARINE 

  -STATIONER 252 

 SØ 

  -STRIDSKRÆFTER 252 

 TAKTISKE ENHEDER 

  -SØVÆRNET 252 

 253 

 ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER 

  -SØVÆRNET 253 

 KOMMANDANTSKABSFORHOLD 243, 253, 263 

 KYSTRADARSTATIONER 253 

 254 

 AFGANG 

  -FRA BM-SKOLER FØR TIDEN 244, 254, 264 

 FORSKOLER 254 

 HJEMSENDELSE 

  -EFTER AFGANG I UTIDE FRA BM-SKOLE 244, 254, 264 

 KØRESKOLE 244, 254, 264 

 KADETTER 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 244, 254, 264 

 KARAKTERSKALA 244, 254, 264 

 KONSTABELSKOLE 244, 254, 264 

 RØGDYKNING-UDDANNELSE 254 

 RESERVE 

  -OFFICERSSKOLE 244, 254, 264 

 SKOLER 

  -SØVÆRNET 254 

 UDDANNELSE 

  -GENERELLE SAGER VEDR. SKOLERNE, DERES MÅL 

   OG RETNINGSLINIER FOR ARBEJDET 244, 254, 264 

 UDTAGELSE AF ELEVER 244, 254, 264 

 UDVÆLGELSE AF BM-ELEVER 244, 254, 264 

 255 

 FLYVETJENESTE SVN 255 

 INSTITUTIONER, TEKNISKE TJ. M.FL. 

  -SØVÆRNET 255 

 SØ 

  -REDNINGSTJENESTE 255 

 TEKNISKE TJENESTER, INSTITUTIONER 

  -SØVÆRNET 255 

 256 

 257 

 258 

 259 

 260 

 FLYVEVÅBNET 260 

 FORNYELSE AF ENHEDER 240, 250, 260 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -FLYVEVÅBNET 260 

 NATIONALE 

  -FLYVESTYRKER 260 

 PILOTER 

  -STATUS, BESTEMMELSER FOR 260 

 SIGNALTJENESTE 

  -ORGANISATION, FLYVEVÅBNET 260 

 261 

 KOMMANDO 

  -MYNDIGHEDER, FLYVEVÅBNET 261 

 STABE 

  -FLYVEVÅBNET 261 

 262 

 FLYVE 

  -KONTROLTJENESTE 262 

 FLYVESTYRKER 

  -TAKTISKE 262 

 TAKTISKE ENHEDER 

  -FLYVEVÅBNET 262 

 263 

 ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER 

  -FLYVEVÅBNET 263 

 KOMMANDANTSKABSFORHOLD 243, 253, 263 

 264 

 AFGANG 

  -FRA BM-SKOLER FØR TIDEN 244, 254, 264 

 FLYVESKOLEN 264 

 HJEMSENDELSE 

  -EFTER AFGANG I UTIDE FRA BM-SKOLE 244, 254, 264 

 KØRESKOLE 244, 254, 264 

 KADETTER 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 244, 254, 264 

 KARAKTERSKALA 244, 254, 264 

 KONSTABELSKOLE 244, 254, 264 

 RESERVE 

  -OFFICERSSKOLE 244, 254, 264 

 FLYVEVÅBNET 264 

 UDDANNELSE 

  -GENERELLE, SAGER VEDR. SKOLERNE, DERES MÅL 

   OG RETNINGSLINIER FOR ARBEJDET 244, 254, 264 

 UDTAGELSE AF ELEVER 244, 254, 264 

 UDVÆLGELSE AF BM-ELEVER 244, 254, 264 

 265 

 INSTITUTIONER, TEKNISKE TJ. M.FL. 

  -FLYVEVÅBNET 265 

 TEKNISKE TJENESTER, INSTITUTIONER 

  -FLYVEVÅBNET 265 

 266 

 267 

 268 

 269 

 270 

 HJEMMEVÆRNET 

  -GENERELT 270 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -HJEMMEVÆRNET 270 

 KVINDEKORPSENE 270 

 MARINE 

  -HJEMMEVÆRNET 270 

 MOTORORDONANNSØVELSER V. HJV. 270 

 SIGNALTJENESTE 

  -ORGANISATION, HJEMMEVÆRNET 270 

 271 

 HJEMMEVÆRNET 

  -LEDELSE, STAB 271 

 STABE 

  -HJEMMEVÆRNET 271 

 272 

 PATRULJETJENESTE I HJV. 272 

 SEP PATRULJER (SIKKERHEDSEFTERRETNINGSPATRULJER) 272, 358 

 273 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 274 

 SKOLER 

  -HJEMMEVÆRNET 274 

 275 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 276 

 HJEMMEVÆRNET 

  -LANDMILITÆRT 276 

  -LOTTEKORPSET 276 

 JERNBANER 

  -HJEMMEVÆRN IMI 276 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 277 

 HJEMMEVÆRNET 

  -KVINDELIGE MARINERE 277 

  -MARITIMT 277 

 KVINDELIGE MARINER 277 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 278 

 FLYVERHJEMMEVÆRNET 278 

 HJEMMEVÆRNET 

  -FLYVER- 278 

  -KVINDELIGT FLYVERKORPS 278 

 KVINDELIGT FLYVERKORPS 278 

 LOTTEKOMPAGNI 273, 275, 276, 277, 278 

 LOTTEKORPSET 273, 275, 276, 277, 278 

 279 

 280 

 ANSKAFFENDE MYNDIGHEDER 280 

 BESTEMMELSER 

  -FOV 280 

 FORSKNINGSRÅD (FORETAGER MÅLINGER) 280 

 FORSVARETS 

  -FORSKNINGSRÅD 280 

  -PÆDAGOGISKE RÅD 280 

  -FILMTJENESTE 280 

  -SKOLER 280 

  -GYMNASTIKSKOLE 280 

  -FJERNKENDINGSSKOLE 280 

 FORSVARS- 

  -SE I ØVRIGT 220, 280 

 FORSVARSAKADEMIET 280 

 GEODÆTISK INSTITUT 280 

 KOMMANDOORGANISATION 

  -VÆRNSFÆLLES KORPS M.V. 280 

 MANAGEMENT KURSUS (FAK) 280 

  -PSYKOLOGISK TJENESTE 280 

  -PSYKOLOGISK ARBEJDSGRUPPE 280 

 ORIENTERINGSKURSUS FOR OF. AF A-LINIEN (FAK) 280 

 TILVEJEBRINGELSE SE 

  -ANSKAFFENDE MYNDIGHEDER 280 

 VÆRNSFÆLLES KORPS, INSTITUTIONER M.V. 280 

 281 

 282 

 283 

 284 

 FÆLLESVÆRNS- 

  -SKOLER OG -KURSER 284 

 INTENDANTURKORPSETS SKOLER 284 

 LÆGE 

  -KORPSETS SKOLER 284 

 MOTORSKOLEN 284 

 SKOLER 

  -KORPS OG INSTITUTIONER M.V. 284 

 SYGE 

  -HJÆLPERSKOLEN 284 

 285 

 FYR- OG VAGERVÆSENET 285 

 FYRSTATIONER PÅ FÆRØERNE, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 285 

 286 

 287 

 288 

 289 

 290 

 ATOM 

  -ENERGIKOMMISION 290 

 REGIONALE 

  -TOTALFORSVARSØVELSER 170, 290 

 TOTALFORSVAR 

  -GENERELT 290 

  -ØVELSER 290 

  -PLANLÆGNING 290 

 291 

 292 

 293 

 294 

 295 

 296 

 297 

 298 

 299 

 300 

 301 

 ANBEFALEDE POSTFORSENDELSER 301 

 DAGBØGER (SAGSTYPE) 301 

 FELT 

  -POSTTJENESTE 301 

 LUFT 

  -POST 301 

 PAKKEPOST 301 

 PORTO 301 

 POST 

  -ANBEFALEDE FORSENDELSER 301 

  -KVITTERINGSBØGER (SAGSTYPE) 301 

  -TIL HUSSTANDE PÅ KASERNER 301 

  -TJENESTE 301 

  -BESTEMMELSER 301 

  -LUFT- 301 

  -FORSENDELSER 301 

  -LOV 

  -INSTRUKS (MILITÆRE POSTKONTORER) 301 

  -FORSIKREDE FORSENDELSER 301 

 302 

 BREVDUETJENESTE 302 

 KURER- OG ORDONNANSTJENESTE 302 

 KURERPAS NATO-LANDE 302 

 ORDONNANS 

  -TJENESTE 302 

 ORDONNANS- OG KURERTJENESTE 302 

 303 

 KRIGSFANGEØVELSER (AFHØRING MÅ EJ AFHOLDES) 134, 303 

 KRIGSFANGER 

  -AFHØRING AF 134, 303 

 OVERSÆTTELSE 

  -GENERELT 303 

  -AF HÅNDBØGER 303 

  -AF REGLEMENTER 303 

  -AF KORRESPONDANCE 303 

 OVERSÆTTELSESTJENESTE 303 

 RUSSISK KYNDIGE 303 

 SPROG 

  -UDDANNET PERSONEL, BESTEMMELSER FOR 303 

  -PERSONEL 303 

  -LØJTNANTER 303 

 TOLKE 

  -GENERELT 303 

  -TJENESTE 303 

 304 

 BIBLIOTEKER 304 

 BIBLIOTEKSTJENESTE 304 

 305 

 AAP-1 (AUTORISEREDE NATO-FORKORTELSER) 305 

 AFSKRIFTER (SAGSTYPE) 305 

 AFSKRIVNINGSARBEJDER 305 

 AIR 

  -LOGSTOCKRAPPORTERING 305 

 ALLIED 

  -ADMINISTRATION PUBLIKATIONS (AAP) 305 

 ANNUAL 

  -MANNING STRENGTH REPORT (SH-CANDE NR.) SHAPE 305 

 BEFALINGER (SAGSTYPE) 305 

 BEFALINGER 305 

 EFTERRETNINGSSKRIVELSER, ANTAL BEGRÆNSES 305 

 FAKSIMILESTEMPLER 305 

 FORKORTELSER 305, 390 

 FORTROLIGE SKRIVELSER 305 

 ICAO ALFABETETS ANV. VED BEREDSKABSFORANSTALTNINGER 305 

 INDBERETNINGER 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

  -FREMSENDELSE AF 305 

  -GENERELT 305 

 KOPIER (SAGSTYPE) 305 

 KORRESPONDANCE 

  -OVERSÆTTELSE AF 305 

  -GENERELT 305 

  -REGLER FOR 305 

 MP-PERSONEL 

  -RAPPORTER 305, 720 

 PERIODISKE SPECIELLE RAPPORTER I ALM. 305 

 PLOT - SE TOTE 305 

 PRIVATE 

  -FORESPØRGSLER 305 

 RAPPORTER 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

  -SE OGSÅ INDBERETNINGER 305 

  -FREMSENDELSE AF 305 

  -GENERELT 305 

 RAPPORTERINGSØVELSER I ALM. 305 

 REJSE 

  -RAPPORTER 305 

 ROSTER 206, 305 

 SÆRLIGE 

  -TJENESTEVEJE 201, 305 

 SIGNAL 

  -EKSPEDITION AF SAGER 305 

  -BLANKETTERS BRUG I DAGLIG KORRESPONDANCE 305, 310 

  -GENERELT 305 

 SKIBS- 

  -JOURNALER 305 

 SKRIVELSER 

  -UDFÆRDIGELSE AF 305 

 STANDARDBREVE 305 

 STATISTIK 

  -GENERELT 305 

 STATUSOVERSIGTER - RAPPORTER 542, 305 

 TAKKEBREVE 305 

 TELEGRAMMER 

  -GENERELT 305 

 TILSTANDS- OG FREMSKRIDTSRAPPORTER 120, 305 

 TRYKKERIARBEJDE 305, 308, 626 

 UNDERSKRIFT 

  -GENERELT 305 

  -PÅ SKRIVELSER, GENERELT 305 

 306 

 ØVELSES 

  -KODEORD 306 

 DÆKNAVNE 306, 316 

 DEFINITIONER 

  -ORD OG UDTRYK 306 

  -GEOGRAFISK OMRÅDE 306 

 FONETIK 306 

 FONETISKE ALFABETER 306 

 GLOSSARY 306 

 KODEORD 

  -TIL SIKKERHEDSFORMÅL 306 

  -GENERELT 306, 316 

 SEMANTIK 306 

 TERMINOLOGI 306 

 307 

 IKKE-FOTOGRAFISK REPRODUKTION 307 

 OFFSETTRYK 307 

 REPRODUKTION 

  -IKKE FOTOGRAFISK 307 

 SPRIT 

  -DUPLIKERING 307 

 TRYKKERITJENESTE 307, 308 

 TRYKNING 

  -GENERELT 308, 307 

 308 

 ACP (ALLIED COMMUNICATION PUBLICATION) 308 

 ALLIED 

  -COMMUNICATION PUBLICATIONS (ACP) I ALMINDELIGHED 308 

  -TACTICAL PUBLICATIONS ATP 308 

 BØGER 

  -FORSYNING MED 308 

 BEKLÆDNING 

  -(UNIFORMSREGLEMENT) 628, 308 

 BESPISNINGSREGLEMENT 308 

 BESTEMMELSER 

  -(SAGSTYPE) 308 

 DUPLIKERING 308 

 FÆLLESREGLEMENTER, PLACERES EFTER INDHOLD 308 

 FELT 

  -REGLEMENT 308 

 FLAGREGLEMENT 308 

 FORSVARETS 

  -FILMTJENESTE, KATALOG 308 

 FORSVARSCHEFSORDRE 308 

 FORVALTNINGSBEKENDTGØRELSER 308 

 FORVALTNINGSBESTEMMELSER 308 

 FOV 

  -BESTEMMELSER FOR 308 

 HÆRSIGNALOFFICERENS SBA 308 

 HONNØRREGLEMENT 308 

 INSTRUKSER 308 

 KATALOGER 

  -(SAGSTYPE) 308 

 NAVSTRIP 308 

 NCCP-NATO COMMANDERS COMMUNICATIONS PUBLICATION 308 

 PUBEST 308 

 PUBLIKATIONER 

  -GENERELT 308 

  -MODTAGELSE AF 308 

  -FORDELINGSLISTER FOR 308 

  -ANMMODNING OM 308 

  -FORDELING AF 308 

 PUBLIKATIONSTJENESTE 308 

 REGLEMENTER 

  -FORVALTNING 308 

 SIGNAL 

  -PUBLIKATIONER 308 

 SKYDETEORI 

  -SIGTE, AFSTANDSMÅLING, SKUDAFGIVELSE ETC. 308 

 SSI (CINCHORTH STANDING SIGNAL INSTRUCTIONS (SVN)) 308 

 SSP (SVN SIGNAL PUBLIKATION) 308 

 TJENESTE 

  -REGLEMENTER, GENERELT 308 

 TJENESTEMANDS 

  -LOV  308 

  -BESTEMMELSER 308 

 TRYKKERIARBEJDE 305, 308, 626 

 TRYKKERITJENESTE 307, 308 

 TRYKNING 

  -GENERELT 308, 307 

 TRYKSAGER 308, 626 

 UDDANNELSES- 

  -REGLEMENTER 308 

  -PROGRAMMER 308 

  -HÅNDBØGER 308 

 UDENLANDSKE 

  -REGLEMENTER OG PUBLIKATIONER 308 

 UNIfORM 

  -REGLEMENT 628, 308 

 309 

 310 

 CEI (SHAPE COMMUNICATION ELECTRONICS 

  INSTRUCTION) 310 

 CEPO (SHAPE COMMUNICATION ELECTRONICS 

  PLANNING DIRECT) 310 

 CIVILE 

  -ORGANER, SIGNALFORBINDELSE MED 

    310 

  -MYNDIGHEDERS SIGNALMIDLER 310 

 FORBINDELSE (SIGNAL) 

  -TILSTØDENDE KOMMANDOLED 310 

  -HANDELSSKIBE 310 

  -MED CIVILE ORGANER 310 

 FREKVENSER 

  -BRUG AF 310 

 JTAS ANLÆGSPROGRAMMER 310 

 KABEL 

  -BRØND 310 

 KANALER 

  -SIGNALFORBINDELSES- 310 

 KOMMANDO 

  -LED, FORBINDELSE MELLEM 

  TILSTØDENDE 310 

 MONTHY TEST (SIGNALMØDE) 310 

 MUNKLINDE - SE 

  SATELLITKOMMUNIKATIONSPROJEKT 310 

 NALLA (NATIONAL LONG LINE 

  AGENCY) 216, 310 

 SATCOM 310 

 SATELLITKOMMUNIKATION/NATO 

  (SATCOM) 310 

 SEI (SIGNALBEFALING INSTRUKTION 

  HÆREN) 310 

 SIGNAL 

  -TJENESTE 310 

  -FORBINDELSESKANALER 310 

  -BLANKETTERS BRUG I DAGLIG 

  KORRESPONDANCE 305, 310 

  -BEFALINGER 310 

 SIGNALTJENESTE 

  -TAKTIK 310 

  -STANDARDISERING 310 

  -METODER 310 

  -GENERELT 310 

  -FREMGANGSMÅDER 310 

  -FORBINDELSEKANALER 310 

  -SYSTEMER 310 

  -ORGANISATION, GENERELT 310 

 SKT-TJENESTE 310 

 STANDARDISERING AF 

  -EKSPEDITIONSMETODER FOR ELEKTRISKE 

   SIGNALFORBINDELSER 310 

  -TRAFIKMETODER FOR ELEKTRISKE 

   SIGNALFORBINDELSER 310 

 TELE 

  -SAGER 310 

 VHF 

  -FORBINDELSER 310 

 311 

 ACE 

  -PERMANENT SIGNAL COMMUNICATION 

   NETWORK 311 

 AFHJÆLPNING AF INTERFERENS 311 

 AIG (KOMMUNIKATIONSRUTER) 311 

 FJERNKREDSLØB UDLÆG 311 

 FJERNSKRIVERE 

  -FJERNSKRIVNING 311 

 FORTRINSRET PÅ SIG. 311 

 IDENTIFIKATION AF SIGNALER 311 

 INTERFERENS, AFHJÆLPNING AF 311 

 KREDSLØB 

  -FORBEREDTE PRØVE PÅ 311 

  -TILVEJEBRINGELSE AF 311 

  -BEHOV FOR 311 

  -TILDELING AF 311 

  -ANMODNINGER OM 311 

 LEGITIMATION, SIGNALER 311 

 LUFTMELDEDISTR. SIGNALER GENNEM 

  SKT 311 

 MONITERING 311 

 PRINCIPSKEMA, HÆRENS FASTE 

 RADIONET 311 

 SIGNAL 

  -TRAFIK OG KONTROL 311 

  -BEHANDLING 311 

  -AFLYTNING 311 

 SIGNALTJENESTE 

  -AFLYTNING 311 

 312 

 ELEKTRISKE 

  -SIGNALFORBINDELSE 312 

 ELEKTRONISK 

  -MIDLER I ALM. 312 

 ELEKTRONISKE 

  -FJERNSKRIVNING/-SKRIVERE 312 

  -MIDLER, GENERELT 312 

  -TELEKONFERENCER 312 

  -UDVIKLING 312 

 NADAIG 312 

 NADGE 312 

 313 

 AUTOMATTELEFONER - 

 SE PENGEAUTOMATER 313 

 BOLIGTJENESTETELEFON 313 

 CENTRALURANLÆG 313, 622 

 HÆREN BESTILLER 313 

 KAJER 

  -TELEFON 313 

 KALDENUMRE, TELEFON 313 

 KOBLINGSPLANER 313 

 KREDSLØB 

  -SIGNAL - TELEFON 313 

 NORM 

  -FOR TELEFONER 313 

 OMSTILLINGSBORDE, BETJENING AF 

 313, 656 

 PENGE 

  -AUTOMATTELEFONER 313 

 PRØVER 

  -PÅ FORBEREDTE KREDSLØB 313 

 SAMFUNDSVIGTIG TELEFONTRAFIK 

  -UNDER SÆRLIGE FORHOLD 313 

  -SIKRING AF 313 

 SAMTALEANLÆG 313, 622, 656 

 SIKRING AF 

  -TELEFONTRAFIK 313 

 SOLDATERHJEM 611 

  -TELEFONER TIL 313 

 STATS 

  -SAMTALER, STATSTELEGRAMMER 313 

 TELE 

  -KONFERENCER 313 

 TELEFON 

  -PÅ KASERNER 313 

  -SAMTALER 313 

  -TRAFIK, SAMFUNDSVIGTIG 313 

  -KONFERENCER 313 

  -BØGER 313 

  -RENSNING 313 

  -TJENESTE 313 

  -LISTER 313 

 TELEGRAF 

  -TJENESTE 313 

 TIKKEORDNING (TELEFONAFLYTNING) 313 

 TRÅD 

  -FORBINDELSER 313 

 UDLÆG - VEDR. FORSVARETS 

  FJERNKREDSLØB 313 

 314 

 ELEKTRONISKE 

  -TELEX 314 

 TELEX 314 

 315 

 AMATØRRADIO 315 

 BTCB (KALDESIGNALER) 315 

 ELEKTRONISKE 

  -RADIO 315 

  -FJERNSYN 315 

 FJERNSYN 

  -GENERELT 315 

 FORWARD SCATTER CIRCUIT 

  TERMINATION 315 

 FREKVENSER 

  -RADIO- 315 

 HÆRRADIOSTATIONER 315 

 KALDESIGNALER 

  -GENERELT 315 

  -RADIO 315 

 KREDSLØB 

  -LISTER OG JOURNALER VEDR. 

    RADIO- 315 

 RADIO 

  -FREKVENSER 315 

  -SPEKTRET, SPECIEL BRUG AF 315 

  -AMATØRRADIO 315 

  -PRIVATE RADIOSELSKABER OG INSTITUTIONER 315 

  -KALDESIGNALER 315 

  -NAVIGATION 315 

  -STATSRADIO 315 

  -PROJEKTER VEDR. STATIONÆRE RADIOANLÆG 315 

  -ANLÆG 315 

  -KREDSLØB 315 

  -GENERELT 315, 652 

  -TELEFOTO 315 

  -DISCIPLIN 315 

 STATIONÆRE RADIOANLÆG, PROJEKTER VEDR. 315 

 316 

 ADONIS 

  -KRYPTOGRAFERING 316 

 DÆKNAVNE 306, 316 

 ELEKTRISK 

  -AFLYTNING 316 

 ENCRYPTED TRAFFIC REPORT 316 

 HIGH GRADE (KRYPTO) 316 

 KANALER 

  -KRYPTO- 316 

 KENDEORD 316 

 KODEORD 

  -GENERELT 306, 316 

 KODER 

  -TILDELING AF 316 

  -GENERELT 316 

  -TILDELING AF KODETEGN 316 

 KRYPTO 

  -GRAFERING 316 

  -SYSTEMER 316 

  -GENERELT 316 

  -NET 316 

  -ANALYSE 316 

  -KANALER 316 

  -SIKKERHED, FYSISK 316 

  -SIKKERHED, TEKNISK 316 

 LØNSKRIFT 

  -UDSTEDELSE AF CIFFERNØGLER 

    ETC. 316 

  -KRYPTOSIKKERHED, FYSISK OG TEKNISK 316 

  -FORANDRINGER AF CIFFERNØGLER ETC. 316 

  -ELEKTRONISK OPSNAPPELSE OG 

    AFLYTNING 316 

 LOW GRADE (KRYPTO) 316 

 OPSNAPPELSE 

  -AF KODER (ELEKTRISK) 316 

 SKJULEORD 316 

 SKP (KRYPTOPUBLIKATION) 316 

 SYSTEM INDICATOR ENCRYPTION 

  INSTRUCTION 316 

 TREBOGSTAVSKOMBINATIONERS ANVENDELSE 316 

 317 

 DECCAANLÆG 

  -ORGANISATION 317 

 ELEKTRONISKE 

  -RADAR 317 

 RADAR 

  -VARSLING 317, 654 

  -PLACERING OG BEHOV 317 

  -MÅLOPLYSNINGER 317 

  -RETNINGSLINIER OG PRINCIPPER 317 

 318 

 CHIFFER 

  -GENERELT 318 

 LYD 

  -MÅLING - SE STØJMÅLERE 318 

  -SIGNALSYSTEMER 318 

 OPTISKE 

  -SIGNALSYSTEMER 318 

 REKRYPTOGRAFERING (KRYPTOANALYSE) 318 

 SIGNALTJENESTE 

  -LYDSIGNALSYSTEMER 318 

  -OPTISKE SIGNALSYSTEMER 318 

 319 

 KOMMUNIKATIONSSIKKERHED 319 

 LØNSKRIFT 

  -GENERELT 319 

 320 

 HÆREN 

  -ARKIV 320 

 321 

 ADMINISTRATION 

  -ARKIVTJENESTE 321 

 ARKIV 

  -I ALMINDELIGHED 321 

  -TJENESTE, BEST. FOR FORSVARET 321 

  -TJENESTE 321 

  -SYSTEMER 321 

  -SAGERS TILINTETGØRELSE 321 

 ARKIVALIER 

  -UDSKILLELSE (TILINTETGØRELSE) AF 

    OVERFLØDIGE ARKIVALIER 321 

  -NEDKLASSIFICERING AF 321 

 ATOMAL-DOKUMENTER 321, 358 

 BEHANDLING 

  -OG AKIVERING AF LØBENDE SAGER 321 

 BESTEMMELSER 

  -FORSVARETS AKRIVTJENESTE 321 

 BORTKOMST 

  -ARKIVALIERS 321 

  -DOKUMENTER 321 

 BRÆNDING-ARKIVSAGER 321 

 INDBERETNINGER 

  -KONTROL MED (ERINDRINGSLISTE) 321 

 KOMPROMITTERING AF KLASSIFICEREDE SAGER 206, 321, 358 

 MØNSTRING 

  -AF ARKIVER 321 

  -AF DOKUMENTER 321 

 NATO 

  -ARKIVER, BESTEMMELSER FOR 321 

  -ARKIVER 321 

 NEDKLASSIFICERING AF ARKIVALIER 321 

 NEDKLASSIFICERING 321 

 OPBEVARING 

  -OG BEHANDLING AF KLASSIFICEREDE 

    SAGER/OPLYSNINGER 321 

 OPKLASSIFICERING 321 

 OPTÆLLING AF 

  -ARKIVALIER 321 

 TILINTEGØRELSE 

  -UDSKILLELSE AF OVERFLØDIGE 

    ARKIVALIER 321 

  -AF ARKIVALER 321 

  -AF KLASSIFICEREDE SAGER 321 

  -AF ARKIVSAGER 321 

 UDSKILLELSE 

  -TILINTETGØRELSE AF OVERFLØDIGE 

    ARKIVALIER 321 

  -OVERFLØDIGE ARKIVALIER 321 

  -AF ARKIVALIER, BESTEMMELSER 

    FOR 321 

 322 

 323 

 TILGANG AF 

  -FORÆLDEDE SAGER 323 

 324 

 ANALYSE AF ARKIVALIER 324 

 AKRIVERING 

  -AF LØBENDE SAGER, BEHANDLING 

    OG 324 

  -AF FORÆLDEDE SAGER, BEHANDLING 

    OG 324 

 BEHANDLING 

  -OG AKRIVERING AF FORÆLDEDE SAGER 324 

 OPTÆLLING AF 

  -FORÆLDEDE SAGER 324 

 RIGS- 

  -ARKIVET, AFLEVERING TIL 324 

 325 

 326 

 327 

 328 

 EVAKUERING AF 

  -ARKIVALIER 328 

 329 

 330 

 HISTORIE 

  -GENERELT 051, 330 

 HISTORISK 

  -VIRKSOMHED 330 

  -PROGRAM 330 

 SHAPE 

  -HISTORIE 330 

 331 

 HÆRENS 

  -ÅRSSKRIFT 321, 344 

 HISTORIE 

  -FORSKNING 331 

  -MILITÆR 331 

 MILITÆR 

  -HISTORIEFORSKNING 331 

 MUSEER - 

  -MILITÆRE 331 

 332 

 HISTORIE 

  -FORSKNINGSMETODER 332 

 HISTORISK 

  -FORSKNING 332 

 333 

 DANSK 

  -MILITÆRFLYVNINGS HISTORIE, GEN. 

    333 

 HISTORISK 

  -KILDEMATERIALE 333 

 TØJHUSMUSEETS VÅBENSAMLING 333, 051 

 VÅBEN 

  -SAMLING, TØJHUSETS 333, 051 

 334 

 HISTORISK 

  -INDBERETNINGSVIRKSOMHED 334 

 335 

 DOKUMENTATION, HISTORISK 335 

 HISTORISK 

  -DOKUMENTATION 335 

 336 

 HERALDIK 336 

 KUNST, HERALDIK 336 

 337 

 338 

 339 

 340 

 BESTEMMELSER 

  -PRESSE- OG INFORMATIONSTJENESTE 340 

 FAGLIGE UDFÆRDIGELSER 

  -RETNINGSLINIER 340 

  -GODKENDELSE 340 

  -GENNEMGANG 340 

 INFORMATION 340 

 KORRESPONDENTER 

  -BEFULDMÆGTIGELSE AF RETNINGSLINIER FOR 340 

 OFFENTLIGGØRELSE 340 

 OPLYSNINGER 

  -INFORMATIONSTJENESTE ECT. 340 

  -TIL OFFENTLIGHEDEN 340 

 PRESSE 

  -GENERELT 340 

  -TJENESTE, RETNINGSLINIER FOR 340 

  -RETNINGSLINIER FOR BEFULDMÆGTIGELSE 

    AF KORRESPONDENTER 340 

 REDAKTIONSUDVALG I FOV 340 

 REKLAME 

  -GENERELT 340 

 341 

 ÅBENT HUS OG ANDRE DAGE 341 

 ANSØGNINGER 

  -FRA FORENINGER M.V. OM TILL. TIL 

    BESØG PÅ MIL. ETABLISSEM. 341 

 BØGER 

  -FRIGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL 

    341 

 BYARRANGEMENTER-STÆVNER M.V. MED 

  OPVISNING FRA FLV 341, 187 

 ERHVERVSVEJLEDNING 

  UNGDOMMEN I VORT FORSVAR 341 

 FINANSUDVALGETS BESØG PÅ MIL. 

  ETABLISSEMENTER 341 

 FORÆLDREDAGE 202, 341, 490 

 FORSVARETS 

  -DAG 341 

 JOURNALISTHØJSKOLEN 341 

 KONTAKT 

  -MED CIVILE 341, 490 

  -ARRANGEMENTER 341 

 MØDE FOR UNGDOMSORGANISATIONSLEDERE 341 

 MUNDTLIGE OPLYSNINGER TIL PRESSEN 

  341 

 OPLYSNINGER 

  -MIDLER 341 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -BEGIVENHEDER, SÆRLIGE 341 

  -REJSER OG TURNEER 341 

  -OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN, 

    TALER 341 

  -OPSLAG 

  -UDSTILLINGER 341 

  -GENERELT 341 

 OPSLAG 

  -GENERELT 

 ORIENTERINGSREJSER CIVILE EMBEDSMÆND 341, 473 

 ORIENTERINGSTUR FOR UDENLANDSKE 

  JOURNALISTER 341 

 PLAKATER 341 

 PRESSE 

  -KONFERENCE 341 

  -BEREDSKAB 341 

 TALER 341 

 UDSTILLINGER 341 

 UDSTILLINGSSTANDE 341 

 342 

 ANNONCER 342 

 AVISARTIKLER 342 

 AVISER 

  -OG NYHEDSORIENTERING 342 

 FRIGIVELSE 

  -AF OPLYSNINGER TIL AVISER 342 

 INTERVIEWS 

  -GENERELT 342 

  -PRESSE- 342 

 KONFERENCER 

  -PRESSE- 342 

 KORRESPONDENTER 

  -BESTEMMELSER FOR 342 

  -PRESSE- 342 

 KRONIKKER 342 

 MILITÆRE 

  -MEDARBEJDERFORENINGEN - PRESSEKURSUS 

  FOR 342, 050 

 NYHEDER 

  -PRESSE 342 

 NYHEDSORIENTERING- AVISER 342 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -PRESSEN 342 

 PRESSE 

  -INTERVIEWS 342 

  -KRONIKKER 342 

  -KONFERENCER 342, 203 

  -OVERSIGTER 342 

  -BUREAUER 342 

  -MEDDELELSER 342 

  -BESTEMMELSER FOR KORRESPONDENTER 342 

  -AVISER 342 

  -AVISUDKLIP 342 

  -RESUMEER 342 

  -ANALYSER 342 

  -KORRESPONDENTER 342 

  -MØDE 342 

  -OMTALE AF HÆRENS ARBEJDE 342 

 343 

 AFLYTNING- 

  -RADIOPROGRAMMER 343 

  -FJERNSYNSPROGRAMMER 343 

 FJERNSYN 

  -STATIONER 343 

  -PROGRAMMER, KONTROL 343 

  -KOMMENTATORER 343 

  -MANUSKRIPTER 343 

  -PROGRAMMER 343 

  -UDSENDELSER 343 

  -OVERSIGTER 343 

  -PROGRAMMER, AFLYTNING 343 

  -UDSENDELSER, SIGNALTEKNISKE 

    SPØRGSMÅL 343 

  -OM OPLYSNINGSMIDDEL 343 

  -RESUMEER 343 

 KOMMENTATORER 

  -RADIO- 343 

  -FJERNSYNS- 343 

 NYHEDER 

  -FJERNSYN 343 

  -RADIO 343 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -FJERNSYN 343 

  -RADIO 343 

 RADIO 

  -AFLYTNING AF RADIOPROGRAMMER 343 

  -STATIONER 343 

  -KONTROL AF RADIOPROGRAMMER 343 

  -SIGNALTEKNISKE SPØRGSMÅL I TILKNYTNING 

    TIL RADIOUDSENDELSER 343 

  -OPTAGELSE 343 

  -RESUMEER 343 

  -UDSENDELSER 343 

  -KOMMENTATORER 343 

  -ANALYSER 343 

  -OVERSIGTER 343 

  -MANUSKRIPTER 343 

 344 

 ABONNENTER PÅ AVISER, TIDSSKRIFTER 

  M.M. 344 

 AVISER 

  -UDKLIP 344 

  -HOLD 344 

  -DAGBLADE 344 

  -OG BLADE, MIL. 344 

 BØGER 

  -GENNEMGANG AF 344 

  -(SAGSTYPE) 344 

  -FORFATTERE AF 344 

  -FORLÆGGERE AF 344 

 BILLEDMATERIALE TIL PUBLIKATIONER 344 

 BLADE 

  -GENERELT 344 

  -MILITÆRE 344 

 BLADFORLÆGGERE 344 

 BOGFORLÆGGERE 344 

 DAGBLADE, AVISER 344 

 DER NORDSCHLESWIGER - SE TYSKE 

  MINDRETALS AVIS 344 

 FORFATTERE 

  -I FORBINDELSE MED SAGER VEDR. 

    OPLYSNINGER TIL OFFENTLIGHEDEN 344 

 FRIGIVELSE 

  -AF OPLYSNINGER TIL TIDSSKRIFTER 344 

  -AF OPLYSNINGER TIL BØGER 344 

  -AF OPLYSNINGER TIL BLADE 344 

 HÆRENS 

  -ÅRSSKRIFT 331, 344 

 INFANTERINYT 344 

 INTENDANTURORIENTERING, HÆFTE 344 

 MILITÆR 

  -TIDSSKRIFTER 344 

  -BLADE 344 

 MILITÆRA FAKTA (SVENSK) 344 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -TIDSSKRIFTER 344 

  -BØGER 344 

  -AVISER 344 

  -BLADE 344 

 ORIENTERINGSMATERIALE 344 

 PUBLIKATIONER 

  -UDENLANDSKE, REKVISITION 344 

 SVENSK PUBLIKATION - SE MILITÆRA 

  FAKTA 344 

 TIDSSKRIFTER 344 

 TIDSSKRIFTSMEDARBEJDERE 344 

 TYSKE MINDRETALS AVIS 344 

 UDKLIP AF AVISER 344 

 345 

 BÅNDOPTAGELSER (SAGSTYPE) 345 

 BILLEDSTOF FRIGIVELSE AF 345 

 FRIGIVELSE 

  -AF BILLEDSTOF 345 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -BILLEDSTOF 345 

 PUBLIKATIONER 

  -BILLEDMATERIALE TIL 345 

 346 

 AMERIKANSKE FILM 346, 625 

 BÅNDOPTAGER 

  -LYDBÅND TIL UNDERVISNINGSBRUG 

    346 

 FILM 

  -OPTAGELSE 346 

  -OPLYSNINGSMIDDEL 346 

  -GENERELT 346, 625 

 FOREVISNING AF FILM 346 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

  -FILM 346 

 OPTAGELSE AF FILM 346 

 347 

 348 

 349 

 350 

 ØSTERSØPATRULJER 350, 153 

 EFTERRETNINGS 

  -INDSAMLING AF 350 

  -OVERSIGTER 350 

  -SAMMENDRAG 350 

  -SYSTEMER 350 

  -RAPPORTER 350 

  -NET 

  -OG SIKKERHEDSTJENESTE 350 

  -METODER STANDARDISERING AF 350 

  -VIDEREGIVELSE AF 350 

 EFTERRETNINGSVURDERINGER 350 

 ELEKTRISK 

  -OPSNAPPELSE 350 

 FLYVENDE TALLERKENER O.L. 350 

 FOTO 

  -GRAFERING PÅ MIL. OMRÅDE 350 

  -GRAFERING AF MIL. OBJEKTER 350 

 KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 

  -ALLIERET SIKKERHED 350 

 OPSNAPPELSE 

  -AF EFTERRETNINGSMATERIALE 350 

 OVERFLYVNING 

  -KLAGER OVER 048, 117, 350 

 PANSER 

  -KENDING 350 

 PATRULJERAPPORTER 350 

 POLITISK 

  -PROPAGANDA, UDD. GENNEM 

    POSTVÆSEN 350 

 RAPPORTER 

  -EFTERRETNINGS 350 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -TJENESTE 350 

 STANDARDISERING AF 

  -EFTERRETNINGSMETODER 350 

 THE SOVJET BLOC STRENGTH AND CAPABILITIES 350 

 TRUSLEN MOD DANMARK 350 

 U-BÅDS 

  -KONTAKTER 350 

 UDENRIGS 

  -MINISTERIELLE RAPPORTER 350 

 351 

 EFTERRETNINGS 

  -SAMMENLÆGNING AF 351 

  -KANALER 351 

  -KILDER 351 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -HÆRENS 351 

  -FLYVEVÅBNETS 351 

  -SØVÆRNETS 351 

  -LUFT 351 

  -LAND 351 

 FJENDTLIG 

  -POST, EROBRET 351 

  -KRIGSFANGER, UDNYTTELSE AF 351 

  -MATERIEL, EROBRET 351, 604 

  -ARKIVALIER, EROBREDE 351 

 KANALER 

  -EFTERRETNINGS- 351 

 LANDEFTERRETNINGSTJENESTE 351 

 LUFTEFTERRETNINGSTJENESTE 351 

 MATERIEL 

  -UDNYTTELSE AF EROBRET FJENDTLIGT 

    (SOM EFTERRETNINGSKILDE) 351 

 MEDDELERE 351 

 POST 

  -UDNYTTELSE AF EROBRET FJENTLIG 

    POST 351 

 UGEOVERSIGTER FRA FST-E 351 

 VEJR 

  -BALLONER, FUND AF 351 

 352 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -REKOGNOSCERING 352 

  -FOTOGRAFISK 352 

 ELEKTRONISK 

  -REKOGNOSCERING 352 

 FOTO 

  -I REKOGNOSCERINGSØJEMED 352 

 LANDSTYRKER 

  -REKOGNOSCERING 352 

 LUFT 

  -REKOGNOSCERING 352 

 MODREKOGNOSCERING 352 

 PASSABILITET, REKOGNOSCERINGER 

  FOR TERRÆN 352 

 RADAR 

  -REKOGNOSCERING 352 

 REKOGNOSCERING 

  -LUFT- 352 

  -FORHOLDSREGLER MOD FJENDTLIG 352 

  -STRATEGISK 352 

  -RAPPORTER FRA SHAPE 352 

  -RAPPORTER FRA SACLANT 352 

  -RADAR- 352 

  -RAPPORTER FRA CINCEASTLANT 352 

  -LAND- 352 

  -GENERELT 352 

 REKOGNOSCERINGS 

  -MÅL 352 

 STRATEGISK 

  -REKOGNOSCERING 352 

 353 

 ØKONOMISK 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 353 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -POLITISK 353 

  -STRATEGISK 353 

  -ØKONOMISK 353 

 IDENTIFICERING AF MÅL 353 

 MÅLANALYSE 353 

 MÅLIDENTIFICERING 353 

 STRATEGISK 

  -LUFTEFTERRETNINGSTJENESTE 353 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 353 

 TAKTISKE 

  -MÅL, BESTEMMELSE AF 353 

 354 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -TEKNISK 354 

 FJERNKENDING 

  -FLYKENDING 125, 354 

  -PANSERKENDING 123, 354 

  -SKIBSKENDING 126, 354 

 LYD 

  -PEJLEDELING, OPGAVE, ORGANISATION 354 

 MATERIELSÆT TEKNISK EFTERRETNINGSTJENESTE 354 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -TEKNISKE 354 

 SKIBS 

  -KENDING 126, 354 

 355 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -TOPOGRAFISK 355 

 356 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -SIGNAL 356 

 HAVNEANLÆG 

  -OBSERVATION 356 

 OVERVÅGNINGS- 

  -TJENESTE 356 

 SIGNAL 

  -EFTERRETNINGSTJENESTE 356 

  -TEKNISKE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE 

    MED 356 

 357 

 AFLYTNING- 

  -TELEFONSAMTALER - SE TIKKERANORDNING 357 

  -SOM EFTERRETNINGSKILDE 357 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -KONTRA- OG PRINCIPPER 357 

 FJENTLIG 

  -KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 357 

 HAVNEANLÆG 

  -KONTROLTJENESTE 123, 357 

 KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 

  -KONTRASABOTAGE 357 

  -KONTRASPIONAGE 357 

  -FJENTLIG KONTRAEFTERRETNINGSORGANISATION 357 

  -GENERELT 357 

  -SABOTAGE 357 

  -SPIONAGE 357 

 OPLYSNINGER 

  -SIKRING AF 357, 358 

 SABOTAGE 357 

 SPIONAGE 357, 358 

 ANLÆG 

  -SIKRING AF 358 

 ATOMAL- DOKUMENTER 321, 358 

 BESTEMMELSER 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 BEVOGTNING 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 CENSUR 

  -GENERELT 358 

 CIVIL 

  -SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 CLEARING AF PERSONEL 358 

 CM 55 (15) (FINAL) BESTEMMELSER 

  FOR SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 COSMIC 

  -BESTEMMELSER 358 

  -PERSONEL 358 

  -ARKIVER 358 

 EFTERRETNINGSORDNING AF 358 

  -OPSNAPPELSE AF 358 

 EFTERRETNINGSTJENESTE 

  -KONTRA- NATIONAL 358 

  -KONTRA- ALLIERET 358 

 EFTERRETNINGSVIRKSOMHED, SIKRING AF 

  ALLIERET 358 

 FLYVEPLADSER 

  -SIKRING 358 

 FOTO 

  -GRAFERING, ULOVLIG 

 GENNEMGANG AF, INDEN UDGIVELSEN 

  -BLADE 358 

  -TIDSSKRIFTER 358 

  -BØGER 358 

  -AVISER 358 

 GRÆNSE 

  -BEVOGTNING 358 

 GRÆNSER 

  -SIKRING AF 358 

 KLASSIFICEREDE SAGER, KONTROL 

  MED 358 

 KLASSIFICERING 

  -TIL BEHANDLING AF KLASSIFICEREDE 

  SAGER 358 

 KOMPROMITTERING AF KLASSIFICEREDE 

  SAGER 206, 321, 358 

 KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 

  -SIKRING AF HAVNE 358 

  -SIKRING AF GRÆNSER 358 

  -SIKKERHEDSTJENESTE I FORBINDELSE 

    MED REJSER 358 

  -SIKRING AF FLYVEPLADSER 358 

  -CIVIL SIKKERHEDSTJENESTE 358 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -FORETAGET AF UKENDTE FLY 358 

 OPLYSNINGER 

  -SIKRING AF 357, 358 

 PERSONEL 

  -SIKKERHEDSUNDERSØGELSE AF 358 

 REJSE 

  -SIKKERHED 358 

 SEP PATRULJER (SIKKERHEDSEFTERRETNINGSPATRULJER) 272, 358 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -UNDERSØGELSE AF PERSONEL 358 

 SIKKERHEDSKONTROL MED TRANSPORTER 358 

 SIKKERHEDSTJENESTE 

  -I FORBINDELSE MED REJSER 358 

  -CIVIL 358 

 SIKRING AF 

  -ALLIEREDE OPERATIONER 358 

  -FLYVEPLADSER 358 

  -ALLIERET PERSONEL 358 

  -ALLIEREDE OPLYSNINGER 358 

  -GRÆNSER 358 

  -ALLIEREDE ANLÆG 358 

  -ALLIERET EFTERRETNINGSVIRKSOMHED 358 

  -HAVNE 358 

  -ALLIERET UDRUSTNING 358 

 SPIONAGE 357, 358 

 TAVSHEDSERKLÆRING, SECURITY 

  STATEMENTS 358 

 UDRUSTNING 

  -SIKRING AF 358 

 ULOVLIG 

  -FOTOGRAFERING 358 

 359 

 360 

 FLYVE 

  -KORT (SAGSTYPE) 360 

 GEOGRAPHIC CONFERENCE 360 

 HÆRKORT 360 

 KARTOGRAFI 360 

 KORT 

  -LANDKORTKOMITEER 360 

  -SØKORTKOMITEER 360 

 KORTTJENESTE 360 

 MÅLE 

  -OPMÅLEHOLD 360 

 SØ 

  -OPMÅLINGER 360 

 SØKORT 

  -GENERELT 360 

 361 

 KOORDINATER, KORT- 361 

 KORT 

  -KORTKOORDINATER 361 

 STANDARDISERING AF 

  -KORT 361 

 362 

 HÆRKORTFREMSTILLING 362 

 KORT 

  -MATERIALE, REPRODUKTION 362 

  -FINANSIERING AF KORT 362 

  -FREMSTILLING AF 362 

  -TILVEJEBRINGELSE AF KORT 362 

 SØKORT 

  -FREMSTILLING 362 

 363 

 HÆRKORT, FORSVARETS FORSYNING MED 

  363 

 KOORDINATLISTER TIL KORT 363 

 KORT 

  -ANMODNING OM KORT 363 

  -FORDELING AF 363 

 PASSABILITETSKORT - ØVELSESTERRÆNER 363 

 ØKORT 

  -FORDELING 363 

 364 

 KORT 

  -BRUG AF KORT 364 

  -KORTLÆSNING 364 

 365 

 KORT 

  -OPLÆGNING AF 365 

 SØKORT 

  -OPLÆGNING 365 

 366 

 367 

 LANDOPLÆGNING 367 

 TRIANGULERING 367 

 368 

 369 

 370 

 FOTO 

  -TJENESTE 370 

  -KONKURRENCER 370, 493 

  -LABORATORIETJENESTE 370 

 371 

 FOTO 

  -TYDEUDSTYR 371 

  -TYDNING 371, 372 

 TYDNING AF FOTOGRAFIER 371, 373, 375 

 372 

 FOTO 

  -TYDNING 371, 372 

  -GRAFISK ASSISTANCE 372 

  -GRAFERINGSSÆT M/63 (TIL ID-KORT) 

  372, 404 

  -ANMODNING OM FREMSTILLING AF 

  FOTOGRAFIER 372 

 373 

 BLÅTRYK (SOM PROCES) 373 

 FILM 

  -FOTOGRAFISKE PROCESSER, HVORTIL 

    ANVENDES 373 

 FOTO 

  -STAT 373 

  -HVORTIL ANVENDES FILM 373 

  -KOPIERING 373 

  -FOTOGRAVURE 373 

  -UNDERVANDSFOTOGRAFERING 373 

  -GRAFISKE PROCESSER 373 

  -HVORTIL ANVENDES LYSFØLSOMT 

    PAPIR 373 

  -LABORATORIUM 373 

 LYS 

  -KOPIERING 373 

  -TRYK (SOM PROCES) 373 

 MØRKEKAMMERUDSTYR 373 

 MIKRO 

  -FOTOGRAFERING 373 

 OZALID 373 

 RØNTGEN 

  -FOTOGRAFERING 373 

 REPRODUKTION 

  -FOTOGRAFISK 373 

 TYDNING AF FOTOGRAFIER 371, 373, 375 

 374 

 375 

 BASIC COVER DENMARK 375 

 FOTO 

  -LUFTFOTOGRAFERING 375 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -GENERELT 375 

 LUFTFOTOGRAFIER, TYDNING AF 375 

 REKOGNOSCERING 

  -FOTO- 375 

 TYDNING AF FOTOGRAFIER 371, 373, 375 

 376 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -SOM ØVELSE SE AIR RECC 376 

 377 

 378 

 379 

 380 

 EDB 

  -RAPPORTERING 380 

  -KOODINERING AF ANVENDELSE 380 

 UDVALG 

  -OM EDB-PROBLEMER 380 

 381 

 382 

 383 

 384 

 385 

 386 

 387 

 388 

 389 

 390 

 ADRESSEBØGER (SAGSTYPE) 390 

 ADRESSELISTER (SAGSTYPE) 390 

 AKTSTYKKER, SÆRLIGE 390 

 ANMODNINGER (SAGSTYPE) 390 

 ANNULERINGER (SAGSTYPE) 390 

 ANSØGNINGER (SAGSTYPE) 390 

 ARKIVALIER 

  -SÆRLIGE ARKIVALIER (SAGSTYPE) 390 

 ATTESTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 BEMYNDIGELSE (SAGSTYPE) 390 

 BLÅTRYK (SAGSTYPE) 390 

 BREVE (SAGSTYPE) 398, 390 

 BROCHURER (SAGSTYPE) 390 

 CHEFSORDRER 390 

 CIRKULÆRER (SAGSTYPE) 390 

 DIAGRAMMER (SAGSTYPE) 390 

 DIKTAFONOPTAGELSER (SAGSTYPE) 390 

 DIREKTIVER (SAGSTYPE) 390 

 DYKKERE 

  -JOURNALER 390 

 EKSAMENSBEVIS 390 

 ERKLÆRINGER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 FØRERBEVIS 

  -BEDØMMELSESSKEMA 390 

 FLÅDESTATIONSORDNINGER 390 

 FORESPØRGSLER (SAGSTYPE) 390 

 FORHANDLINGSPROTOKOLLER (SAGSTYPE) 390 

 FORKORTELSER 305, 390 

 FORSKNING 

  -STATISTISKE UNDERSØGELSER 390 

 FORTEGNELSE (SAGSTYPE) 390 

 FOTO 

  -GRAFIER (SAGSTYPE) 390 

 FRIVILLIG TJENESTE 

  -SKEMA TIL ANSØGNING 390 

 GENERATIONER (SAGSTYPE) 390 

 GEOGRAFISKE 

  -FREMSTILLINGER (SAGSTYPE) 390 

 HISTORISKE 

  -BERETNINGER (SAGSTYPE) 390 

 HOVEDBØGER (SAGSTYPE) 390 

 INDBERETNINGER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 INDSTILLINGER (SAGSTYPE) 390 

 INGENIØRTEKNISKE OPLYSNINGER 122, 390 

 KLAGER (SAGSTYPE) 390, 721 

 KORT 

  -(SAGSTYPE) 390 

 KUNDGØRELSE (SAGSTYPE) 390 

 KVITTERINGSBØGER (SAGSTYPE) 390 

 LISTER (SAGSTYPE) 390 

 LOGBØGER (SAGSTYPE) 390 

 LYD 

  -OPTAGELSER, (SAGSTYPE) 390 

 LYS 

  -TRYK (SOM SAGSTYPE) 390 

 MANUSKRIPTER 390 

 MEDDELELSER (SAGSTYPE) 390 

 MEMORANDA (SAGSTYPE) 390 

 MIL AIP 390 

 OPSLAG 

  -(SAGSTYPE) 390 

 ORDRER 390 

 ORGANISATIONSSKEMAER (PERSONEL) 

  -(SAGSTYPE) 390 

 ORGANISATIONSSKEMAER 390 

 ORIENTERINGER (SAGSTYPE) 390 

 OVERENSKOMST 

  -(SAGSTYPE) 390 

 OVERSIGTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 PÅTEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

 PLANER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 POST 

  -LISTER (SAGSTYPE) 390 

 PROGRAM 

  -(SAGSTYPE) 390 

 RADIO 

  -TELEGRAMMER (SAGSTYPE) 390 

 RAPPORTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 REGISTRE (SAGSTYPE) 390 

 REGLEMENTER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 RESOLUTIONER (SAGSTYPE) 390 

 RETSGYLDIGE DOKUMENTER (SAGSTYPE) 390 

 SIGNAL 

  -(SAGSTYPE) 390 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -I ALMINDELIGHED 390 

  -FOR NATO 

 SKØDER (SAGSTYPE) 390 

 SKIBS- 

  -OG DAGBØGER 390 

 SKITSER (SAGSTYPE) 390 

 SKRIVELSER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 SPØRGESKEMAER (SAGSTYPE) 390 

 SPECIFIKATIONER (SAGSTYPE) 390 

 STÅENDE ORDRER 390 

 STUDIERAPPORTER (SAGSTYPE) 390 

 TABELLER (SAGSTYPE) 390 

 TEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

  -GENERELT 390 

 TELEFON 

  -BØGER (SAGSTYPE) 390 

 TELEGRAMMER 

  -(SAGSTYPE) 390 

 UDTALELSER (SAGSTYPE) 390 

 VÆRDI 

  -ANSÆTTELSER (SAGSTYPE) 390 

 VEJ 

  -VISERE (SAGSTYPE) 390 

 391 

 NØGLEPUNKTER 122, 391, 610 

 392 

 393 

 394 

 395 

 MILITARY GLOSSARY 395 

 396 

 397 

 398 

 BREVE (SAGSTYPE), 398, 390 

 399 

 400 

 ÆGTESKAB 400 

 ÆGTESKABELIGE STILLING 400 

 EKSTRA 

  -ORDINÆR INDKALDELSE 400, 401 

 FORANDRINGER 

  -NAVNE- 400 

  -ADRESSER- 400 

 FORSVARETS 

  -PERSONELLOVGIVNING 400 

 FRIVILLIG 

  -TJENESTE, GENERELT 400 

 HJÆLPEPERSONEL VED MOBILISERING 400 

 IDENTIFIKATION AF PERSONEL 

  -STAMNUMRE 400, 404 

 INDKALDELSE 

  -EKSTRAORDINÆR 400 

 KARRIEREPLANLÆGNING 400 

 NORMERINGSLOV 400 

 PENSIONEREDE BEFALINGSMÆND 400, 401 

 STAM 

  -NUMRE 400, 404 

 STANDARDISERING AF 

  -PERSONELADMINISTRATION 400 

 TJENESTEMANDS 

  -ANSÆTTELSE 400 

 401 

 ADRESSEFORANDRINGER 401 

 ALDERSORDEN 401 

 ANSÆTTELSE 

  -FAST PERSONEL 401 

 CIVILT PERSONEL 

  -STAMOPLYSNINGER 401 

 DESIGNERING 401, 403 

 DESIGNERINGSBEVIS 401 

 EKSTRA 

  -ORDINÆR INDKALDELSE 400, 401 

 FORDELING 

  -AF VÆRNEPLIGTIGE 091, 401 

 FORDELINGSNÆVNET FOR VPL CIV. OG 

  AKADEMI ING. 401 

 FORFLYTTELSER 401, 411, 421, 431 

 FORSLAG 

  -FRA PERSONELLET 401 

 FOUSHIP 401 

 FRIGØRELSE AF CAND. POLYT. 401 

 FRITAGELSE FOR 

  -MODE VED MOBILISERING OG EKSTRAORDINÆR 

    INDKALDELSE 401 

 FRITAGELSESBEVIS VED M OG S 401 

 HELBREDSKORT 401, 901 

 HJEMMEVÆRNET 

  -OVERFØRSEL TIL 401 

 INDKALDELSESORDRER 401 

 INDRANGERING 401 

 INSTRUERING AF PERSONELLET 401 

 KLAGER 

  -FRA PÅRØRENDE OVER PERSONELFORVALTN. 401 

 KVINDELIGT MIL. PERSONEL, 

  -ADMINISTRATION 401 

 LØNNINGSKLASSER (SATSER) 

  -GENERELT 401 

 MILITÆR 

  -RÆKKEFØLGE 401 

 MOBILISERING 

  -FORANSTALTNING (DEPOTPERSONEL) 401 

  -PERSONEL 401 

 ORIENTERING AF PERSONELLET 401 

 OVERFØRSEL 

  -AF VPL, BM OG MG VED HJEMSENDELSE 

    OG FLYTNING 401, 403 

  -AF MG TIL HJV 401, 403 

  -OVERFLYTNING MIL. PERSONEL 

    401, 403 

 PENSIONEREDE BEFALINGSMÆND 400, 401 

 PERSONEL 

  -FORDELING AF VPL EFTER SESSION 401 

  -STAMOPLYSNINGER OM 401 

  -FORSLAG FRA PERSONELLET 401 

  -ORIENTERING AF PERSONELLET 401 

  -KARTOTEK 401 

  -PROBLEMER VED DIV. ENHEDER 403 

    401 

  -FORVALTNING 401 

  -INSTRUERING AF PERSONELLET 401 

  -BENÆVNELSE 401 

 POLYTEKNIKERORDNING 401 

 PRÆMIERING 

  -ORDNING 401 

  -FORSLAG 401 

  -FORSLAG, RATIONALISERING 401 

 RÆKKEFØLGE, MILITÆR 401 

 RANGFØLGE 401 

 RATIONALISERING 

  -PRÆMIERINGSFORSLAG 401 

 REJSE 

  -BESTEMMELSER 401 

 REKRUTTER ANV. VED M OG S 401 

 SÆRORDNING FOR INGENIØRER M.V. 401 

 SOLDATER 

  -BOG 401 

 STAM 

  -KORT 401 

  -LISTE 401 

  -PAPIRER 401, 404 

  -OPLYSNINGER 401, 404 

 STRAF 

  -LISTER 401 

  -BLADE 401 

  -BLADETS UDFYLDELSE 401 

 STRAFFEDE PERSONERS ANSÆTTELSE I 

  STATSTJENESTE 401 

 TEKNIKUMINGENIØR-SÆRORDNING 401 

 TILVEJEBRINGELSE SE 

  -PERSONEL 401 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -EFTER SESSIONEN 401 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -STAMOPLYSNINGER 401 

 VÆRNEPLIGTSADMINISTRATION 091, 401 

 402 

 BELÆGNINGSDAGE 

 BEMANDINGSLISTER 402 

 BEMANDINGSREGLEMENTER 402 

 ENKADRERING 402 

 FORDELINGSLISTER 

  -FOR PERSONEL 402 

 INDBERETNINGER 

  -OM TIL- OG AFGANG AF PERSONEL 

    402 

 NAVNEFORTEGNELSER 

  -FOR PERSONEL 402 

 OPGØRELSE 

  -AF PERSONEL VED ENHEDER 402 

 PERSONEL 

  -REGNSKAB MED PERSONELLETS TILSTEDEVÆRELSE 

    (RAPPORTER, JOURNALER) 402 

  -MIDLERTIDIGT TILSTEDEVÆRENDE 402 

  -STYRKELISTER 402 

  -STYRKE 402 

  -FORTEGNELSE OVER PERSONELFORDELING 402 

  -RAPPORTERING 402 

  -FORTEGNELSER (STYRKELISTER) 402 

 RAPPORTER 

  -MORGEN- 402 

  -RAPPORTBOG 402 

  -UDDRAG AF DAGLIG MELDING 402 

 STATISTIK 

  -PERSONELSTATISTIK 402 

 STYRKE 

  -LISTER 402 

  -STATISTIK 402 

  -OPGØRELSE AF 402 

  -INDBERETNINGER 402 

 TIL- OG AFGANG, INDBERETNINGER 

  OM 402 

 TIL- OG FRAMELDING TIL TJENESTE 402 

 TJENESTE 

  -LISTER 402 

 403 

 AFGIVELSE AF 

  -MENIGE 403 

  -BM TIL STABE, GENERELT 403 

  -PERSONEL 403 

 AFGIVELSE TIL 

  -SÆRLIG TJENESTE 403 

  -TJENESTE ANDETSTEDS, MIDLERTIDIG 403 

 AFLØSNING 403 

 AFNORTH 

  -PERSONELSKIFTER VED 403 

 AFVIKLING 

  -VED ÆNDRING AF TJENESTESTED 

    (PERSONEL) 403 

 AIR 

  -BALTAP, PERSONELSKIFTER VED 403 

 ANSÆTTELSE 

  -PÅ FÆRØERNE 403 

 CENTRALT NATO-ORGAN FOR RESERVEDELE (PERSONEL) 403 

 CIVILREGION IV, UDLÅN AF OFF. AF 

  HÆREN 403 

 DESIGNERING 401, 403 

 FAC (FORWARD AIR CONTROLERS) 

  -PERSONEL 403 

 FELT 

  -PRÆSTER, DESIGNEREDE 403 

 FLY 

  -BEMANDINGSLISTER 403 

 FORANDRINGER 

  -AF TJENESTESTED 403 

 FORDELING 

  -PERSONEL, FORTEGNELSE OVER 403 

 FORSÆTTELSE 403 

 GAVNTJENESTE, UDSKIFTNING AF 

  MG TIL 403 

 HÆRENS 

  -MATERIELKOMMANDO, PERSONEL TIL 

    403, 462 

 LÆRERE PÅ SKOLER 403 

 LÆRERE 463, 403 

 MIDLERTIDIG 

  -TJENESTE FOR STAMPERSONEL 403 

  -TJENESTE FOR OFFICERER 403 

 NATO 

  -STABE, TJENESTEÆNDRINGER VED 403 

 NORMERING (PERSONEL) 

  -GENERELT 403 

 ORGANISATIONSSKEMAER (PERSONEL) 

  -PERSONEL 403 

 OVERFØRSEL 

  -OVERFLYTNING MIL. PERSONEL 

    401, 403 

  -AF MG TIL HJV 401, 403 

  -AF VPL, BM OG MG VED HJEMSENDELSE OG FLYTNING 401, 403 

  -AF BEFALINGSMÆND TIL HJV 403 

  -AF DÆKNINGSENHEDER 403 

 OVERTAGELSE 

  -VED ÆNDRING AF TJENESTESTED 

    (PERSONEL) 403 

 PERSONEL 

  -TILDELING AF 403 

  -TIL- OG AFGANG AF 403 

  -ANMODNING OM TILDELING AF 403 

  -AFGIVELSE AF 403 

  -AFGIVELSE TIL SÆRLIG TJENESTE 403 

  -ANSÆTTELSE AF, GENERELT 403 

  -AFLØSNING 403 

  -PROBLEMER VED DIV. ENHEDER 403, 401 

 REPORTING OFFICER, UDPEGNING AF 403 

 SHAPE 

  -ANSÆTTELSE VED STABE 403 

 SLÆDEPATRULJER 403 

 SPRÆNGNINGS 

  -TJENESTE, PERSONEL TIL 403 

 STABS 

  -OFFICERER 403, 464 

 STILLINGER I UDLANDET 403 

 TILDELING AF 

  -PERSONEL 403 

 TILGANG AF 

  -PERSONEL403 

 TJENESTE 

  -FORBINDELSESOFFICERER 403 

  -STED, ÆNDRING AF 403 

  -MIDLERTIDIG TIL TJENESTE ANDETSTEDS 403 

  -STEDSFORSÆTTELSE 403 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -AFGIVELSE AF 403 

  -TILDELING AF 403 

 VARSEL 

  -VED FORFLYTTELSE - SE FORFLYTTELSE 403 

 404 

 ADGANGSKORT 404 

 AKKREDITIVER 404 

 ALDER 404 

 AUTORISATION 

  -AF FLYVELEDERE 404 

  -AF JAGERKONTROL 404 

 BENÆVNELSE I PAS 404 

 BENÆVNELSER PÅ PERSONEL 404 

 BESTEMMELSER 

  -MIL. PERSONELS INDREJSE I FREMMEDE LANDE 404 

 BEVISER 404 

 BIOGRAFIER 404 

 BIOGRAFISKE OPLYSNINGER 404 

 BLODDONORER 

  -TYPE PÅ IDENTITETSMÆRKER - SE IDENTITETSMÆRKERS PRÆGNING 404 

 BORTKOMST 

  -AF IDENTITETSKORT 404 

 CERTIFIKATER (SAGSTYPE) 404 

 CIVIL 

  -FØRERBEVIS 404 

 DET 

  -CENTRALE PERSONREGISTER (CPR) 404 

 FØRERBEVIS 

  -PRØVE M.V. 404 

  -GENERELT 404 

 FINGERAFTRYK 404 

 FLYVE 

  -CERTIFIKATER 404 

 FOTO 

  -GRAFERINGSSÆT M/63 (TIL ID-KORT) 372, 404 

  -GRAFIER (PERSONELIDENTIFIKATION) 404 

 HELBREDSMÆRKE 

 IDENTIFIKATION AF PERSONEL 

  -VISA 404 

  -ADGANGSKORT 404 

  -SYSTEMER 404 

  -FINGERAFTRYK 404 

  -KØREKORT 404 

  -PASSERSEDLER 404 

  -METODER 404 

  -GENERELT 404 

  -FOTOGRAFIER 404 

  -LEGITIMATIONSKORT 404 

  -PERSONMÆRKER 404 

  -AKKREDITIVER 404 

  -FØREBEVISER 404 

  -TJENESTENUMRE 404 

  -LEGITIMATIONSBESKRIVELSER 404 

  -STAMNUMRE 400, 404 

  -REJSEPAS 404 

 IDENTIFIKATIONSKORT 404 

 IDENTITETSKORT 404 

 IDENTITETSMÆRKER 404 

 IDENTITETSMÆRKER, BESTEMMELSER FOR 404 

 IDENTITETSMÆRKERS PRÆGNING 404 

 INSTRUMENTCERTIFIKATER 404 

 KØREPRØVE - SE FØRERBEVIS 404 

 KORT 

  -LEGITIMATIONS- 404 

 KRYPTO 

  -CERTIFIKATER 404 

 KURSER 

  -BEVISER OG DIPLOMER 404 

 LÆGE 

  -LEGITIMATIONSKORT FOR 404 

 LEGITIMATIONSKORT 404 

 LEGITIMATIONSSKRIVELSER 404 

 LUFTFARTSCERTIFIKATER 404, 048 

 MILITÆRE 

  -FØRERBEVISER 404 

  -PERSONERS INDREJSE I FREMMEDE 

    LANDE, BESTEMMELSER FOR 404, 408 

 MOTORFØRERE 

  -NEDSAT SYNSSTYRKE 404 

 MOTORKØRETØJER 

  -FØRERBEVISER 404 

 MP-PERSONEL 

  -TJENESTEKORT 404, 466 

 NAVNEFORANDRING 404 

 PAS 

  -PASSERSEDLER 404 

  -GENERELT 404 

  -BENÆVNELSER I 404 

 PASSERSEDLER 404 

 PERSONEL 

  -IDENTIFIKATION 404 

 PERSONKORT 404 

 PERSONMÆRKER 404 

 PERSONNUMRE 404 

 RADIO 

  -CERTIFIKAT 404 

 REJSE 

  -TILLADELSE 404 

  -PAS 404 

 REVISION AF FØRERPRØVER OG FØRERBEVIS 404 

 SANITETSPERSONEL 

  -AFMÆRKNING 404 

  -LEGITIMATIONSKORT FOR 404 

 STAM 

  -PAPIRER 401, 404 

  -NUMRE 400, 404 

  -OPLYSNINGER 401, 404 

 STRAF 

  -ATTESTER TIL MILITÆRE MYNDIGHEDER 728, 404 

  -ATTESTER, AKTERS OPBEVARING 404 

 TJENESTE 

  -NUMRE 404 

 VISERING AF PAS 404 

 405 

 APPRECIATION, LETTER OF 405 

 ATTESTER 

  -GENERELT 405 

 BEDØMMELSER 

  -GENERELT 405 

  -KOMMISSIONER 405 

 BEDØMMELSESRÅD 

  -GENERELT 405 

  -MEDLEMMER 405 

 BESVÆRINGER OVER TILDELTE FORHOLDSKARAKTERER 405 

 CIVILT PERSONEL 

  -DUELIGHED 405 

 DUELIGHED 

  -DUELIGHEDSBEDØMMELSER 405 

  -FLYVEPERSONELLETS FÆRDIGHED 405 

  -FORTROLIGE UDTALELSER 405 

  -FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

  -PERSONEL 405 

 EGNETHED, SE DUELIGHED 405 

 FLYVEPERSONELLETS FÆRDIGHED 

  -GENERELT 405 

 FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

 FORHOLDSATTESTER 

  -ANBEFALINGER 405 

  -GENERELT 405 

  -FOR VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 405 

  -FOR OFFICERSPERSONEL 405 

 FORTROLIGE UDTALELSER, MIL. 405 

 FTR-UDTALELSER 405 

 IDRÆTS 

  -MÆRKER M.V. 405, 407 

 OFFICERSPERSONEL 

  -FORHOLDSATTESTER 405 

  -FORFREMMELSESBEDØMMELSER 405 

 SKYTTEMÆRKER OG PRÆMIER 405 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -DUELIGHED 405 

  -FORHOLDSATTESTER FOR 405 

 406 

 ANLÆGGE OG BÆRE UDENLANDSKE DEKORATIONER 406 

 DEKORATIONER 

  -TIL ENKELTPERSONER 406 

  -GENERELT 406 

  -TIL ENHEDER 406 

 HÆDERSTEGN FOR DMI 406 

 HÆDERSTEGN 406, 407 

 ORDENER, EJ PLIGT TIL AT BÆRE - SE 

  DEKORATIONER 406 

 ORDENSPROMOTIONER, INDSTILLING 

  OM 406 

 TAPPERHEDSMEDALJER 406 

 UDENLANDSKE 

  -DEKORATIONER TIL DANSKE 406 

 UNEF 

  -MEDALJE 096, 406 

 407 

 ÆREFULD OMTALE I BEFALING 407 

 DIPLOMER 407 

 HÆDERSTEGN 406, 407 

 IDRÆTS 

  -MÆRKER M.V. 405, 407 

 MEDAILLER 407 

 MILITÆRE 

  -UDMÆRKELSESTEGN 407 

 ROS 407 

 SKYDEMATERIEL 

  -MÆRKER 407 

 UDMÆRKELSE 

  -ÆREFULD OMTALE I DAGSBEFALINGER 407 

  -IDRÆTSMÆRKER 407 

  -TERRÆNSPORTSMÆRKER 407 

  -PATRULJERYTTERMÆRKER 407 

  -UNDER FLYVNING - LUFTMANDSKAB 407 

  -DIPLOMER 407 

  -SKYTTEMÆRKER 407 

  -TEGN OG EMBLEMER 407 

 408 

 ABSENTATION 

  -GENERELT 408 

 ADJUDANTER 408 

 AFSPADSERING, FRIDAGE 408 

 AFVIKLING 

  -AF RÅDIGHEDSTJENESTE - INDKOMMANDERING TIL 408 

 ARBEJDS 

  -TJENESTE UNDER NORMAL TID 408 

 BESKRIVELSER AF TJENESTEFORMER 408 

 CIVILT PERSONEL 

  -TJENESTEATTESTER 408 

  -TJENESTEFORMER 408 

  -TJENESTESTATUS 408 

  -ANBEFALINGER FOR 408 

 EFTERTJENESTE 408, 428 

 FERIE 

  -PERSONEL 408 

 FN-PERSONEL, FERIE OG ORLOVSBESTEMMELSER 096, 408 

 FORBINDELSESOFFICER, TJENESTE SOM 408, 464 

 FORENINGSLEDERE, FRIHED TIL 408 

 FRAVÆR 

  -MED TILLADELSE 408 

  -FERIE ELLER ORLOV 408 

  -ABSENTATION 408 

  -UDEN TILLADELSE 408 

 FRI 1. MAJ 408 

 FRIDAGE 

  -AFSPADSERING 408 

 FRIHEDER 

  -I FORB. MED HELLIGDAGE 408 

  -GENERELT 408 

 IDRÆTS 

  -LOV 408 

 KATOLIKKER, ORLOV TIL 408 

 LØRDAGSFRIHED 201, 408 

 LANDLOVSBESTEMMELSER 408 

 MILITÆRE 

  -PERSONERS INDREJSE I FREMMEDE 

    LANDE, BESTEMMELSER FOR 404, 408 

 OMGANGSTJENESTE, BORTFALD AF 

  TUR 408 

 ORLOV 

  -PERIODER, FLYTNING AF 408 

  -OG ANDEN FRITAGELSE FOR 

    TJENESTE 408 

 OVERTAGELSE 

  -AF TJENESTE UNDER FRAVÆR 408 

 PERSONEL 

  -TJENESTETURNUS 408 

 RØMNING 

  -GENERELT 408 

 REKREATIONS 

  -ORLOV 408 

 ROEORLOV 408 

 SEJLATTESTER 

  -VÆRNEPLIGTIGE M.FL. 408 

  -OFFICERER M.FL. 408 

 SOMMERFERIE TIL MUSIKKORPS 408 

 STRYGEDAGE 408 

 SYGE 

  -ORLOV - SE REKREATIONSORLOV 408 

 TILKALDEVAGT 408 

 TILSYNSHAVENDE 408 

 TILSYNSTJENESTE 408 

 TJENESTE 

  -FRIHED TIL ORG. KURSUS 180, 408 

  -FRAVÆR PÅ GRUND AF TJENESTEREJSER 408 

  -UDENFOR NORMAL ARBEJDSTID 408 

  -FORMER, CIVILT PERSONEL 408 

  -FRAVÆR MED LØN 408 

  -FORMER 408 

  -STATUS 408 

  -FRAVÆR UDEN LØN 408 

  -FRIHED OG ORLOV 408 

  -MIDLERTIDIG 408 

  -FORMER, BESKRIVELSE AF 408 

  -VAGTHAVENDE OFFICER 408 

 UDEBLIVELSE 408, 091 

 UDEN FOR NUMMER 408 

 VÆRNEPLIGT PERSONEL 

  -TJENESTEFORMER 408 

 VAGT 

  -ROSTER 408 

  -HAVENDE OFFICER 408 

 VALFART TIL LOURDES 202, 408 

 VALG 

  -FRIHED TIL AT STEMME 408, 013 

 409 

 410 

 ANSØGNINGER 

  -M.V. OM FRIV. TJ. 410 

 DELTIDSARBEJDE 410 

 FLYVESTYRKER 

  -OFFICERER 410 

 FRIVILLIG 

  -DELTIDSTJENESTE - SE DELTIDSTJENESTE 410 

 FRIVILLIG TJENESTE 

  -GENERELT 410, 420 

  -OFFICERER 410 

 HÆREN 

  -OFFICERSPERSONEL OG PERSONEL 410, 420 

 KONTRAKTLÆNGDE, FRIVILLIG 

  TJENESTE 420, 410 

 OFFICERSPERSONEL 

  -GENERELT 410 

 PERSONEL 

  -OFFICERS, SE OFFICERSPERS. 410 

 RÅDIGHEDSTJENESTE, GENERELT 410, 420 

 RESERVE 

  -OFFICERER, GENERELT 410 

 STILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER 

  -OFFICERER 410 

 TJENESTE 

  -PLIGTSERKLÆRING 410, 420 

  -PLIGT 410, 420 

 TJENESTEMANDS 

  -ERKLÆRING 410, 420, 430 

 411 

 ANSÆTTELSE 

  -OFFICERSPERSONEL 411 

 ANSØGNINGER 

  -FRA OFF. OM FORSÆTTELSE 411 

 FORFLYTTELSER 401, 411, 421, 431 

 FORFREMMELSE, OFFICERSPERSONEL 

  -FORFREMMELSESLISTER 411 

  -AFSLAG 411 

  -FORFREMMELSESRÆKKEFØLGE 411 

  -IMØDEKOMMELSE 411 

  -INDSTILLING 411 

  -EGNETHED 411 

 FRIVILLIG ORDNING 411, 421 

 GENANSÆTTELSE 411 

 GENINDKALDTE BM M. OG U. RÅDIGHEDSPLIGT 411, 421 

 INDKOMMANDERING 

  -TIL AFVIKLING AF RÅDIGHEDSTJENESTE 411 

  -AF BM AF RES. 411 

 KONTRAKT OM FRIVILLIG TJENESTE, 

  OPHÆVELSE AF 411, 421 

 MIDLERTIDIG 

  -GRAD 411, 421 

 MUSIKERE, ANSÆTTELSE I TJENESTEMANDSSTILLING 411 

 NORMERING (PERSONEL) 

  -OFFICERSPERSONEL 411 

 OFFICERER 

  -SØVÆRNET 411 

  -HÆREN 411 

  -FLYVEVÅBNET 411 

 OFFICERSPERSONEL 

  -ANSÆTTELSE 411 

  -ANTAGELSE 411 

  -EGNETHED TIL UDNÆVNELSE 411 

  -GENANSÆTTELSE 411 

  -TJENESTEMANDSERKLÆRING 411 

  -GENUDNÆVNELSE 411 

  -UDNÆVNELSE 411 

 RÅDIGHEDSPLIGT 411, 564, 566 

 RÅDIGHEDSTJENESTEORDNING OSG, SG 

  OG KP 411, 421 

 SPROG 

  -UDDANNEDE LØJTNANTERS RÅDIGHEDSPLIGT 411 

 TJENESTE 

  -FORLÆNGELSE AF 411, 421 

 UDNÆVNELSE 

  -OFFICERER 411 

 412 

 413 

 414 

 415 

 OFFICERSPERSONEL 

  -VÆRNSKATEGORI 415 

 416 

 417 

 418 

 AFGANG 

  -FRA TJ., OFFICERSPERSONEL 418 

 AFSKED AF RES., ANS. OM 418 

 AFSKEDIGELSE 

  -OFFICERER 418 

 ANSØGNINGER 

  -OM OPHÆVELSE AF KONTRAKTER - OFF. 418 

  -OM AFSKED AF RES. 418 

 DØDSFALD 

  -OFFICERSPERSONEL 418 

 FØRTIDSPENSIONERING 418 

 HJEMKOMMANDERING 418 

 KASSATION 

  -AFGANG FRA TJENESTE SOM FØLGE 

    AF 418, 428 

  -OFFICERSPERSONEL 418 

 OFFICERSPERSONEL 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 418 

  -AFSKED PÅ GRUND AF ALDER 418 

  -AFSKED EFTER ANSØGNING 418 

  -AFSKED UDEN ANSØGNING 418 

 OPHÆVELSE AF KONTRAKTER - OFFICERER - 

  ANSØGNING OM 418 

 SUSPENSION 418, 438 

 TJENESTE 

  -FRITAGELSE FOR 418, 428, 438 

 419 

 420 

 FLYVESTYRKER 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 420 

 FRIVILLIG TJENESTE 

  -GENERELT 410, 420 

  -ANDET MIL. PERSONEL 420 

 HÆREN 

  -VPL PERSONEL 420 

  -OFFICERSPERSONEL OG PERSONEL 410, 420 

 KONTRAKTLÆNGDE, FRIVILLIG 

  TJENESTE 420, 410 

 RÅDIGHEDSTJENESTE, GENERELT 410, 420 

 STAM 

  -PERSONEL, BESTEMMELSER FOR 420 

 TJENESTE 

  -PLIGT 410, 420 

 TJENESTEMANDS 

  -ERKLÆRING 410, 420, 430 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -FORLÆNGELSE AF TJENESTETID 421, 420, 423 

 421 

 ANSÆTTELSE 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 421 

 ANSØGNINGER 

  -FRA VPL OM FORLÆNGET TJ. TID 

    P.G.A. EMIGRATION 421 

  -FRA STAMPERSONEL OM FORSÆTTELSE 421 

 ANTAGELSE 

  -AF FRIVILLIGE 421 

 FÆRINGER (KSELEVER, ORLOV, VÆRNEPLIGT) 421 

 FORFLYTTELSER 401, 411, 421, 431 

 FORFREMMELSE, STAMPERSONEL OG VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -INDSTILLING 421 

  -FORFREMMELSESLISTER 421 

  -IMØDEKOMMELSE AF 421 

  -AFSLAG 421 

  -FORFREMMELSESRÆKKEFØLGE 421 

  -EGNETHED 421 

 FRITAGELSE FOR 

  -OG ÆNDRING I INDKALDELSE 091, 421 

 FRIVILLIG ORDNING 411, 421 

 GENINDKALDTE MB M. og U. RÅDIGHEDSPLIGT 411, 421 

 GRUPPEFØRERE, MENIGE 421 

 INDKALDELSE 

  -EFTER ANSØGNING 421 

 KONTRAKT OM FRIVILLIG TJENESTE, 

  OPHÆVELSE AF 411, 421 

 LÆRLINGE, ANVENDELSE I DÆKNINGSSTYRKEN 421 

 MIDLERTIDIG 

  -GRAD 411, 421 

 RÅDIGHEDSTJENESTEORDNING OSG, SG 

  OG KP 411, 421 

 SENIORSERGENTER 

  -GENERELT 421, 423 

  -ANSÆTTELSE 421, 423 

  -UDNÆVNELSER 421, 423 

 TJENESTE 

  -FORLÆNGELSE AF 411, 421 

 UDNÆVNELSE 

  -SG - OSG 421 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -FORFREMMElSE 421 

  -FORLÆNGELSE AF TJENESTETID 421 

     420, 423 

  -GENANTAGELSE 421 

  -ANSÆTTELSE 421 

  -ANTAGELSE TIL TJENESTE 421 

 422 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -GENERELT 422 

 423 

 ANSÆTTELSE 

  -/UDNÆVNELSE TIL SNSG 423 

 SENIORSERGENTER 

  -GENERELT 421, 423 

  -ANSÆTTELSE 421, 423 

  -UDNÆVNELSER 421, 423 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -FORLÆNGELSE AF TJENESTETID 421 

    420, 423 

 424 

 425 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -VÆRNSKATEGORIER 425 

 426 

 427 

 428 

 AFGANG 

  -FRA TJ., ANDET MIL. PERSONEL 428 

 AFSKEDIGELSE 

  -ANDET MIL. PERSONEL 428 

 BEDØMMELSER 

  -ATTEST (KASSATION) 428 

 CIVILT STATSARBEJDE, MILITÆRNÆGTERE 428 

 DØDSFALD 

  -VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 428 

 EFTERTJENESTE 408, 428 

 ERSTATNINGSTJENESTE, FRITAGELSE 

  FOR 428 

 FRIVILLIG ORDNING, OPSIGELSE AF 

  KONTRAKTER 428 

 HJEMSENDELSE 

  -(FØR TIDEN) 428 

  -(AFSKED) AF VPL 428 

  -PÅ GRUND AF STRAF 428 

 KASSATION 

  -AFGANG FRA TJENESTE SOM FØLGE 

    AF 418, 428 

  -VÆRNEPLIGTIGE 428 

 MIDLERTIDIG 

  -HJEMSENDELSE 428 

 TJENESTE 

  -FRITAGELSE FOR 418, 428, 438 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -HJEMSENDELSE 428 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -KASSATION 428 

  -AFSKED (HJEMSENDELSE) EFTER 

    ANSØGNING 428 

  -AFSKEDIGELSE 428 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 428 

 429 

 430 

 CIVILT PERSONEL 

  -UDVÆLGELSESKOMITEER 430 

  -DELTAGELSE I ØVELSER 430 

 FRAVÆR 

  -AF CIVILT PERSONEL P.G.A. SÆRLIGE FORHOLD 430 

 GRAVIDITET 

  -GENERELT 430 

 KRIG OG FRED 

  -FORHOLD, CIVILT PERSONELS STATUS 

    UNDER 430 

 OPRETTELSE AF CIVILE STILLINGER 

  KORRESPONDANCE VEDR. 430 

 OVERFØRSEL 

  -CIVILT PERSONEL 430 

 PERSONALEREKVISITIONER OM CIVILT 

  PERSONEL 430 

 PERSONEL 

  -CIVILT, SE CIVILT PERSONEL 430 

 TJENESTEMANDS 

  -ERKLÆRING 410, 420, 430 

 431 

 ALLIEREDE STABE 

  -ANSÆTTELSE AF CIV. PERSONEL 

    VED 431 

 ANNONCERING EFTER CIV. PERS. 431 

 ANSÆTTELSE 

  -CIVILT PERSONEL 431 

 ANTAGELSE 

  -AF VIKARER 431 

  -AF KONTORLÆRLINGE 431 

 ANVENDELSE 

  -OG AFLØNNING AF TEGNERE 431, 563 

  -CIV. PERSONEL 431 

 ARBEJDS 

  -FORMÆND 431 

  -MÆND 431 

  -FORDELINGEN MELLEM MATERIELBETJ. 

    OG ARBEJDSMÆND 431 

 ARKITEKTER 431 

 AVERTERING 

  -EFTER CIV. ARBEJDSKRAFT - SE 

    CIV. ARBEJDSKRAFT 431 

 BAGERE 431 

 BETJENINGSPERSONEL TIL OMSTILLINGSBORDE 431 

 BIBLIOTEKARER 431 

 BLIKKENSLAGERE 431 

 BYGNING 

  -PERSONEL BESKÆFTIGET MED 431 

 BYGNINGSTEKNISK PERSONEL 431 

 CIVIL 

  -TEKNIKERE 431 

  -ARBEJDSKRAFT, AVERTERING EFTER 431 

  -ARBEJDSKRAFT, ANVENDELSE AF 431 

 CIVILE 

  -KØRELÆRERE 431 

  -KØRELÆRERE, UDSTATIONERING 431 

 CIVILINGENIØRER, BENÆVNELSE I UDLANDET 431 

 CIVILT PERSONEL 

  -ANSØGNINGER OM ANSÆTTELSE 431 

  -ANSÆTTELSE 431 

  -ANTAGELSE 431 

  -FORFREMMELSE 431 

  -GENANSÆTTELSE 431 

  -TILDELING 431 

 DEPOT 

  -FORVALTERE 431 

 FORFLYTTELSER 401, 411, 421, 431 

 FORFREMMELSE, CIVILT PERSONEL 

  -INDSTILLING 431 

  -EGNETHED 431 

  -IMØDEKOMMELSE 431 

  -AFSLAG 431 

 FORMÆND, ARBEJDS 431 

 FORTROLIGE UDTALELSER CIVILE (MÅ 

  IKKE AFGIVES) 431 

 GARAGEMESTER, CIVILE 431 

 HÅNDVÆRKERE 431 

 INDKOMMANDERING 

  -AF CIVILE 431 

 INVALIDEREDE, BESKÆFTIGELSE 431 

 KØRELÆRERE, CIVILE 431 

 KASERNEARBEJDERE 

  -ANSÆTTELSE 431 

  -GENERELT 431 

 KONTOR 

  -KONTORISTER 431 

  -PERSONEL 431 

  -HJÆLPERE 431 

  -ASSISTENTER 431 

  -LÆRLINGE, ANTAGELSE AF 431 

 KOST 

  -FORPLEJNINGSPERSONEL 431 

 LÆRLINGEUDDANNELSE I KONTORFAGET 431 

 MALERE, CIVILES ANSÆTTELSE 431 

 MASKINSKRIVELSER 431 

 MATERIELBETJENTE OG ARBEJDSMÆND 

  ARBEJDSFORDELING MELLEM 431 

 MATERIELFORVALTERE 431 

 MATERIELFUNKTIONÆRER, OPRYKNING 431 

 MEKANIKERE 431, 461 

 NORM 

  -CIV. KANTINEPERSONEL 431 

 NORMERING (PERSONEL) 

  -CIVILT PERSONEL 431 

 OLDFRUER 431 

 OPSYNSMÆND 431 

 OVERARBEJDE 

  -TILLADELSE TIL 431 

  -BESTEMMELSER 431 

 OVERENSKOMST 

  -ÆNDRINGER 431, 563 

 RØRLÆGGERE 431 

 RENGØRINGS 

  -ASSISTENTER 431 

 SKYDEBANER 

  -PERSONEL, CIVILT 431 

 SPISE 

  -PAUSE 431 

 STENOGRAFDAMER 431 

 TØMRERE 431 

 TEGNERE 

  -GENERELT 431 

 TILLADELSE 

  -OVERARBEJDE 431 

 TILSYNSFØRENDE 

  -PÅ SKYDEBANER, ANSÆTTELSE 431 

 VEDERLAGSLØNNEDE PENSIONISTER 431 

 VEDERLAGSLØNNET PERSONEL 431 

 432 

 433 

 434 

 435 

 436 

 437 

 438 

 AFGANG 

  -FRA TJ., CIV. PERSONEL 438 

 AFSKEDIGELSE 

  -CIVILT PERSONEL 438 

 CIVILT PERSONEL 

  -ANNULLERING AF KONTRAKTER 438 

  -AFGANG FRA TJENESTEN 438 

  -AFSKED EFTER ANSØGNING 438 

  -AFSKEDIGELSE UDEN ANSØGNING 438 

  -AFSKED PÅ GRUND AF ALDER 438 

 DØDSFALD 

  -CIVILT PERSONEL P.G.A. TILSKADEKOMST 438 

  -CIVILT PERSONEL, NATURLIGE 

    ÅRSAGER 438 

 PERSONEL 

  -ERSTATNING AF CIVILT MED MILITÆRT PERSONEL 438 

  -ERSTATNING AF MILITÆRT MED CIVILT PERSONEL 438 

 RENGØRINGS 

  -PERSONEL, AFGANG 438 

 SUSPENSION 418, 438 

 TJENESTE 

  -ATTESTER FOR CIVILT PERSONEL 438 

  -FRITAGELSE FOR 418, 428, 438 

 439 

 440 

 PÅRØRENDE 

  -GENERELT 440 

 PERSONER 

  -MED EN VIS TILKNYTNING TIL 

    FORSVARET 440 

 TIDLIGERE SOLDATER 440 

 VETERANER 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 BESKYTTELSE 

  -PERSONEL (I.H.T. GENEVEKONVENTIONEN 1929) 450 

 PERSONER 

  -DER ER KOMMET BORT FRA DERES 

    HJEMSTED P.G.A. KRIG 450 

 451 

 KRIGSFANGER 

  -ALLIEREDE 451 

 452 

 KRIGSFANGER 

  -FJENDTLIGE 452 

 453 

 DISPLACED PERSONS 453 

 EVAKUEREDE 453 

 FLYGTNINGE 453 

 PERSONS, DISPLACED 453 

 TVANGSFORFLYTTEDE PERSONER 453 

 454 

 455 

 INTERNEREDE 

  -GENERELT 455 

 456 

 457 

 458 

 459 

 460 

 AMMUNITION 

  -RYDNINGSTJENESTE 460 

 FAGOFF, BENÆVNELSE 460 

 FLYVEPLADSER 

  -ANLÆGGELSE, PERSONEL 460 

 FOTO 

  -PERSONEL 460 

  -TEKNISK PERSONEL 460 

 FUNKTIONSBESKRIVELSER, STILLINGS- OG 460 

 KARRIEREVEJLEDNING 460 

 KLASSIFICERING 

  -AF PERSONEL 460 

 MIDLERTIDIG 

  -OVERTAGELSE AF KOMMANDO 460 

 OPRYKNING TIL KOMMANDO 460 

 PERSONEL 

  -KLASSIFIKATION AF 460 

 STILLINGS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER 

  -GENERELT 460 

 TEKNISK VIDENSKAB OG VIRKSOMHED 

  -PERSONEL 460 

 TJENESTE 

  -FELTER 460 

 461 

 ARTILLERI 

  -PERSONEL 461 

  -TEKNISK PERSONEL 461 

 FALDSKÆRMS- 

  -SOLDATER 461 

  -TROPPER 461 

 FJERNSTYREDE VÅBEN OG RAKETTER 

  -PERSONEL TIL BETJENING 461 

 FLAMMEKASTERPERSONEL 461 

 FODFOLK (PERSONEL) 461 

 FRØMÆND 461 

 GENERALSTABSUDDANNELSENS ANVENDELSE 461 

 GEVÆRSKYTTER 461 

 GLO 461 

 GROUND LIAISON OFFICER 461 

 HUSARER 461 

 INFANTERIST 461 

 KAMPPERSONEL 

  -PÅ LANDJORDEN 461 

  -PÅ SØEN 461 

  -I LUFTEN 461 

 KAMPSVØMMERE 461 

 KAMPVOGNE 

  -PERSONEL 461 

  -JAGERPERSONEL 461 

 KANON 

  -BETJENINGSMANDSKAB 461 

  -RETTERE 461 

 LANDSTYRKER 

  -KAMPPERSONEL 461 

 LUFTBÅRENT PERSONEL 461 

 LUFTEN, KAMPPERSONEL I 461 

 MASKINFOLK (SKIBS-) 461 

 MEKANIKERE 431, 461 

 MOTORPERSONEL 

 NAVIGATØRER 

  -SØ 461 

  -LUFT 461 

 PANSER 

  -FODFOLK 461 

  -TROPPER (PERSONEL) 461 

 PERSONEL 

  -MINETEKNISK 461, 463 

  -BJERGNINGS- 461 

 PILOTER 

  -SITUATION 461 

  -OVERSIGT 461 

  -GENERELT 461 

  -SYSTEM 048, 117, 461 

 RØGDYKKERE 061, 461 

 SØTRANSPORT 840 

  -PERSONEL 461 

 SKIBS- 

  -KAMPPERSONEL 461 

 SKYTTER 

  -PÅ SØEN 461 

  -I FLY 461 

  -PÅ LAND 461 

 SVÆVE 

  -FLYVERPERSONEL 461 

 VEJ 

  -BYGNINGSPERSONEL 461, 462 

 VOGNKOMMANDØR 461 

 462 

 BOMBE 

  -MANDSKAB 462 

  -PILOTER 462 

  -UDLØSNINGSMANDSKAB 462 

 FORPLEJNING 

  -PERSONEL 462 

 FORSYNINGS- 

  -PERSONEL 462 

 HÆRENS 

  -MATERIELKOMMANDO, PERSONEL TIL 403, 462 

 INDKØB 

  -INDKØBSPERSONEL 462 

 JAGER 

  -PILOTER 462 

 JAGERKONTROLOFFICERER 462 

 KØKKENSEKTIONERNES ORGANISATION 462 

 KOKKE 462 

 KRIGSMATERIELOFFICER 462 

 PERSONEL 

  -REGNSKABS- 462 

  -DEPOT 462 

  -FORSYNINGS- 462 

  -REPARATIONS- 462 

 SIKKERHEDS- OG BESKYTTELSES- 

  -TEKNIKERE 462 

 TELEFON 

  -MEKANIKERE 462 

 TELEGRAF 

  -PERSONEL 462 

  -MEKANIKERE 462 

 VÅBEN 

  -MESTER, PLIGT, ANSVAR 462 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -VEDLIGEHOLDELSESPERSONEL 462 

 VEJ 

  -BYGNINGSPERSONEL 461, 462 

 463 

 CENSORER 

  -TIL SKOLER 463 

  -INSTRUKTØRER 463 

  -GENERELT 463 

 FORSYNINGS- 

  -OFFICERER 463 

 LÆRERE 463, 403 

 PERSONEL 

  -MINETEKNISKE 461, 463 

  -TORPEDOTEKNISK 463 

 SKYDEBANER 

  -SAGKYNDIG 463 

 SKYDELÆRERE 463 

 SKYDELEDERE 

  -FLUGTSKYDNING 463 

 464 

 ADMINISTRATION 

  -ADMINISTRATIONSPERSONEL 464 

 ANALYTIKERE, STATISTISKE 464 

 ARKIV 

  -PERSONEL 464 

 ARKIVARER 464 

 AUDITØR 

  -GENERELT 464 

  -PERSONEL 464 

 DEPOT 

  -OFFICERER 464 

  -PERSONEL VED MOBILISERING 464 

 EDB 

  -PERSONEL 464 

 FORBINDELSESOFFICER, TJENESTE 

  SOM 408, 464 

 GEODÆTER 464 

 HISTORIKERE 464 

 HISTORISK 

  -ARBEJDE, PERSONEL BESKÆFTIGET VED 464 

 INTENDANTURPERSONEL 464 

 JAGTBESTYRER 464 

 JURISTER 464 

 KØREDOMMERE 464 

 KØRELÆRERE 464 

 KARTOGRAFER 464 

 METEOROLOGER 464 

 MILITÆRE 

  -PSYKOLOGER, ANSÆTTELSE AF OFF OG CIV. 464 

 MOTORSAGKYNDIG 464 

 NATO 

  -DEPOTER, REGNSKABSFØRER VED 464 

 ORDONNANS 

  -OFFICERER 464 

 PERSONEL 

  -ADMINISTRATIONS- 464 

  -BESKÆFTIGET I ANLÆGSVIRKSOMHED 464 

  -TIL STABSARBEJDE 464 

  -AUDITØR 464 

  -BESKÆFTIGET I BYGGEVIRKSOMHED 464 

 PSYKO 

  -LOGIUDDANNEDE OFFICERER 464 

 REGIMENT 

  -INTENDANTORDNING 464 

 REGNSKAB 

  -FØRERE 464 

  -FØRERES FRAVÆR M.V. 464 

  -PERSONEL 464 

 STABS 

  -OFFICERER 403, 464 

 STATISTIK 

  -STATISTIKERE 464 

  -PERSONEL BESKÆFTIGET MED 464 

 465 

 FELT 

  -PRÆSTER 465 

 FILMSPERSONEL 465 

 FOV 

  -PERSONELFORHOLD 465 

 FRITIDSBESKÆFTIGELSE 

  -PERSONEL 465 

 HÆRPROVST 465 

 HOLMENS PROVST 465 

 IDRÆTS- 

  -INSTRUKTØRER 465 

 INSTRUKTØRER 

  -SKUESPIL 465 

  -GENERELT 465 

  -IDRÆTS- 465 

 KAPELMESTRE 465 

 KONTAKT 

  -OG VELFÆRDSOFFICER 465 

 KUNSTNERE 465 

 MUSIKDIRIGENTER 465 

 MUSIKERE 465 

 MUSIKKORPS, PERSONEL 465 

 ORKESTERLEDERE 465 

 ORLOGS 

  -PRÆSTER 465 

 PERSONEL 

  -KIRKELIGT VELFÆRDSPERSONEL 465 

  -ÅNDELIGT VELFÆRDS- 465 

 PRÆSTER 465 

 SKUESPILINSTRUKTØR 465 

 SOCIALRÅDGIVERE 465 

 UNDERVISNING 

  -PERSONEL 465 

 VÆRNEPLIGTIGE 

  -TEOLOGER, RAPPORTER 465 

 VELFÆRDS 

  -PERSONEL 465 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSES- OG INSTRUKTØRPERSONEL 465 

 466 

 BRANDVÆSEN, PERSONEL VED M OG S 466 

 CENSUR 

  -PERSONEL 466 

 EFTERRETNINGS 

  -PERSONEL 466 

 FELT 

  -SIKKERHEDSPERSONEL 466 

 INGENIØR M.FL. 

  -SIKKERHEDSSPECIALISTER 466 

  -GENERELT 466 

 KONTRAEFTERRETNINGSTJENESTE 

  -PERSONEL 466 

 KRYPTO 

  -ANALYTIKERE 466 

  -PERSONEL 466 

  -OPERATØRER 466 

 KURERER 466 

 MP-PERSONEL 

  -TJENESTEKORT 404, 466 

  -GENERELT 466 

 OPLYSNINGS-SIGNAL-EFTERRETNINGS- OG 

  SIKKERHEDSPERSONEL 466 

 OPLYSNINGSMIDLER 341 

 PERSONEL I INFORMATIONSTJENESTE 466 

 PERSONEL 

  -RADAR- 466 

  -OPLYSNINGS- 466 

  -VED OMSTILLINGSBORDE 466 

  -EFTERRETNINGS- 466 

  -ORDONNANS 466 

  -KURER- 466 

  -RADIO- 466 

 POLITI 

  -MILITÆR 466 

  -MILITÆR POLITICHEFER 466 

  -PERSONEL 466 

 POST 

  -KURERPERSONEL 466 

  -PERSONEL 466 

 RADAR 

  -PERSONEL 466 

 RADIO 

  -PERSONEL 466 

  -OPERATØRER 466 

 SIGNAL 

  -OFFICERERS ARBEJDSOMRÅDE 466 

  -PERSONEL 466 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -PERSONEL 466 

  -OFFICERER 466 

 SIKKERHEDSOFFICERER 466 

 SIKKERHEDSPERSONEL 466 

 TELEFON 

  -PERSONEL 466 

 VAGTER 

  -VAGTPERSONEL 466 

 467 

 AMBULANCE 

  -PERSONEL 467 

 BEGRAVELSE 

  -PERSONEL 467 

 DERMATOLOGER 467 

 DYRLÆGER 467 

 FØDEVAREINSPEKTØRER 467 

 GARNISONS 

  -TANDLÆGER 467 

 GYNÆKOLOGER 467 

 HOSPITALER 

  -PERSONEL 467 

  -AMBULANCEFOLK 467 

  -TEKNISK HJÆLPEPERSONEL 467 

  -SYGEPLEJERSKER 467 

 LÆGE 

  -OG SANITETS-PERSONEL 467 

 LABORATORIE 

  -PERSONEL 467 

 NEURO-PSYKIATRI 

  -PSYKIATRIKERE 467 

 NEUROLOGER 467 

 PATOLOGER 467 

 PERSONEL 

  -LÆGE- 467 

  -MEDICINSK 467 

  -SANIETS- 467 

  -KIRUGISK PERSONEL 467 

  -MAGASIN- 467 

 PSYKIATRIKERE 467 

 RESERVE 

  -LÆGER, TJENESTEÆNDRINGER 467 

  -UDNÆVNELSE 467 

 SANITETSPERSONEL 

  -TIL GARNISONSINFIRMERIER 467 

 SUNDHEDS- 

  -TROPPER 467 

 SYGE 

  -PLEJERSKER 467 

  -PASSERE 467 

 TANDLÆGE 

  -GENERELT 467 

 UDNÆVNELSE 

  -AF RESERVETANDLÆGER 467 

 UROLOGER 467 

 468 

 ANSKAFFELSESPERSONEL 468 

 AUTORISATION 

  -SOM MIL. KØRELÆRER, GODK. TIL CIV. KØRELÆRER, MIL. PERSONEL 

   MED 468 

 BESKYTTELSE 

  -PERSONEL 468 

 BRANDSIKRING 

  -PERSONEL TIL 468 

 CHAUFFØRER 468 

 HAVNE 

  -PERSONEL 468 

 HUNDEFØRERE 468 

 JERNBANER 

  -TRANSPORT, PERSONEL 468 

 LUFT 

  -TRANSPORT, PERSONEL 468 

 MILITÆR 

  -POLITI 468 

 MILITÆRE 

  -POLITIPATRULJER (GENDARMERIPATRULJER) 468 

  -POLITIET, BESTEMMELSER, DIREKTIVER 

    OG ORGANISATION AF 468 

 MOTORFØRERE, BRITISKE SOLDATER, DANSKE MVF 468 

 MOTORTRANSPORTPERSONEL 468 

 PERSONEL 

  -SØTRANSPORT- 468 

 RESERVE 

  -MOTORFØRERE 468 

 SIKKERHEDS- OG BESKYTTELSES- 

  -TILSYNSFØRENDE 468 

  -SPECIALISTER 468 

 SKIBS 

  -SØTRANSPORTPERSONEL 468 

 T-OFFICERER 468 

 TRANSPORT 

  -PERSONEL 468 

 469 

 470 

 PERSONER 

  -GENERELT 470 

 471 

 KONGEHUSET, OPHOLDSSTED 471 

 PAVE 471 

 SÆRLIGT 

  -VIGTIGE PERSONER (VIP) 471 

 472 

 DIKTATORER 472 

 DRONNINGER 472 

 KONGER 472 

 PRÆSIDENTER 472 

 REGERINGER 

  -REGERINGSBEFULDMÆGTIGEDE 472 

  -STATSOVERHOVEDER 472 

 STATS- 

  -OVERHOVEDER 472 

  -OVERHOVEDER, BESØG AF 472 

 473 

 FOLKETINGSMÆND 473 

 MINISTRE 473 

 MINISTRE, BESØG AF 473 

 ORIENTERINGSREJSE CIVILE EMBEDSMÆND 341, 473 

 PREMIERMINISTRE 473 

 REGERINGER 

  -REGERINGSMEDLEMMER 473 

 RIGS- 

  -DAGSMÆND 473 

 SENATSMEDLEMMER 473 

 STATS- 

  -MINISTRE 473 

 474 

 AMBASSADØRER 474 

 DIPLOMATER 474 

 DIPLOMATER, BESØG AF 474 

 GESANDTER 474 

 UDSENDINGE 474 

 475 

 CHEFSTILLINGER 475 

 HØJERE MIL. CHEFER 475 

 PROGRAM 

  -FOR CINC AFNORTH 475 

 476 

 BANKER 

  -FOLK 476 

  -BANKIERER 476 

 ERHVERVSLIVET, LEDENDE REPRÆSENTANTER FOR 476 

 FINANS 

  -FOLK 476 

 GROSSERERE 476 

 INDUSTRIFOLK 476 

 LEDENDE REPRÆSENTANTER FOR ERHVERVSLIVET 476 

 SAGFØRERE 476 

 477 

 BIOKEMIKERE 477 

 VIDENSKABSMÆND 477 

 478 

 FOREDRAGSHOLDERE 478 

 FORFATTERE 

  -KENDTE 478 

 SKOLEFOLK 478 

 SKUESPILLERE 478 

 479 

 480 

 481 

 AGENTER, FJENDTLIGE 481 

 FJENDTLIG 

  -AGENTER 481 

 482 

 EFTERLYSNING 

  -BORTGÅEDE VPL 482 

 EFTERLYSTE PERSONER 482 

 483 

 FORBRYDERE, KRIGS- 483 

 KRIGSFORBRYDERE 483 

 MISTÆNKELIGE PERSONER 483 

 484 

 485 

 486 

 487 

 488 

 489 

 490 

 CIVILT PERSONEL 

  -MORAL, VELFÆRD 490 

 FAMILIEPLANLÆGNING 056, 490 

 FORÆLDREDAGE 202, 341, 490 

 FREMTRÆDEN, PERSONLIG 490 

 HÅR LANGT - ERHVERVSPRAKTIKANTER 490 

 HÅR LANGT - SE SKÆG 490 

 HOMOSEKSUELLE PERSONER 490 

 INTERESSEKONTOR 490 

 KLIMAUNDERSØGELSE 490 

 KONTAKT 

  -KOMITEER, POLITISKE UNGD. FOREN. 490 

  -MED CIVILE 341, 490 

 MORAL OG OPFØRSEL 

  -OG VELFÆRDSTJENESTE 490 

 OPLYSNINGSVIRKSOMHED (INDB. FRA KVO) 490 

 OPTRÆDEN (PERSONLIG) 490 

 ORIENTERINGSMATERIALE/FOV 490 

 PÆDAGOGISK 

  -ARBEJDSGRUPPE 490 

 PENNEVENNEKORRESPONDANCE 490 

 POLITISK 

  -VALGORIENTERING 490 

 SOCIALPSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER (MPT) 490 

 TROPPE 

  -MORAL 490 

 VELFÆRD 

  -GENERELT 490 

 VELFÆRDSTJENESTE 

  -GENERELT 490 

 491 

 AUTOMOBILSPORT 491 

 BESKÆFTIGELSE 

  -UDEN FOR TJENESTE, MUSIKERE 491 

  -CIVIL UNDER VPL-TJENESTE 491 

  -UDEN FOR STATSTJENESTEN 491 

  -I FRITIDEN 491 

 BESTYRELSESPOSTER, PRIVATE ERHVERV 491 

 CISM (IDRÆTSARRANGEMENTER) 187, 491 

 CIVILT 

  -ERHVERV VED SIDEN AF TJ. 491 

 COWES WEEK 491 

 FESTER 202,491 

 FILM 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

 FRITIDSARBEJDE 

  -VED SIDEN AF TJENESTEN, BESKÆFT. 491 

  -FOR VPL 491 

 FRITIDSBESKÆFTIGELSE 

  -GENERELT 491 

 FRIVILLIG 

  -IDRÆT 491 

 HÅNDBOLDTURNERING 491, 187 

 HOBBYVIRKSOMHED 491 

 IDRÆT 

  -GENERELT 491, 187 

  -SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

 IDRÆTS- 

  -KONKURRENCER, SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

 JAZZPLADER 491 

 KAPSEJLADS 491, 690 

 KONCERTER 491 

 KONKURRENCER 

  -FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

 MUSIKALSK UNDERHOLDNING 491 

 MUSIKKORPS, MUSICERING, UNDERVISNING, HONORAR 491 

 NIJMEGENMARCH, DELTAGELSE I 491 

 PRIVATE 

  -ERHVERV OG BESTYRELSESPOSTER 491 

 REJSE 

  -UDFLUGTER 491 

 SKUESPIL 491 

 SOLDATER 

  -UNDERHOLDNING 491 

 SPIL 635, 491 

 SPILLEAUTOMATER 491, 622 

 STUD SØ 

 TEATER 

  -SOM FRITIDSBESKÆFTIGELSE 491 

 THE NIJMEGEN WALKING - SE NIJMEGEN 187, 491 

 UDFLUGTER 491 

 VELFÆRDS 

  -OG FRITIDSUDVALG 491, 496 

  -ARRANGEMENTER 491 

 492 

 FELT 

  -PRÆSTORDNING 492 

 GEJSTLIG BETJENING 492 

 GEJSTLIGE PERSONER 492 

 GUDSTJENESTER 492 

 KIRKELIG VELFÆRDSTJENESTE 492 

 VELFÆRDSTJENESTE 

  -KIRKELIG 492 

  -ÅNDELIG 492 

 493 

 BILLEDER PÅ KVARTERER 493 

 CIVIL 

  -UDDANNELSER FOR STAMPERSONEL 493 

 CIVILUNDERVISNING 493 

 DANSKUNDERVISNING 493 

 ENGELSKUNDERVISNING 493 

 ERHVERVSOPLYSNING 493 

 ERHVERVSPRAKTIK 493 

 ERHVERVSVEJLEDNING 

  -GENERELT 493 

 ERKLÆRINGER 

  -OM CIVIL UDDANNELSE 493 

 FOTO 

  -KONKURRENCER 370, 493 

 FRANSKUNDERVISNING 493 

 FRIVILLIG 

  -SAMTIDSORIENTERING 493 

 HØJSKOLEOPHOLD 493 

 IDRÆTS- 

  -MÆRKEDOMMERE, UDDANNELSE AF 493 

  -LEDERKURSUS 493 

 KULTUREL VIRKSOMHED 

  -OG UNDERVISNING 493 

 LÆRLINGEUDDANNELSE 

  -MILITÆR 493 

 OBLIGATORISK SAMTIDSORIENTERING 493 

 PÅRØRENDE 

  -UNDERVISNING AF 493 

 PERSONEL 

  -FORHOLD, FOV 493 

 PROGRAMMERET LÆRESTOF 053, 180, 493 

 RAPPORTER 

  -VEDR. VELFÆRDSARBEJDET 493 

 SAMTIDSORIENTERING 493 

 SPROG 

  -LABORATORIER 053, 054, 493, 625 

  -UNDERVISNING 493 

 STAM 

  -PERSONEL, INDKVARTERING UNDER CIVILT KURSUS 493 

 STIPENDIEREJSER 

  -GENERELT 053, 493 

 SVØMME 

  -UNDERVISNING 183, 493 

 TYSKUNDERVISNING 493 

 UNDERVISNING 

  -OG KULTUREL VIRKSOMHED 493 

  -FRITIDS- 493 

  -FOR STAMPERSONEL 493 

  -AF PÅRØRENDE 493 

  -CIVIL- 493 

  -FOR VÆRNEPLIGTIGE 493 

 UNGDOMSORGANISATIONER, POLITISK KONTAKT 493 

 494 

 BO HJEMME, TILLADELSE TIL 494 

 KREDIT 

  -OG RABATORDNING 494 

  -GENERELT 494 

 PRIVILEGIER 494 

 495 

 CENTRALFORENINGEN FOR SENIORSERGENTER 

  OG STAMPERSONEL 495 

 CENTRALORGANISATIONEN AF CIVILE TJENESTEMÆND 495 

 FORENINGEN AF SØOFFICERER I RESERVEN 495 

 KONSTABELFORENING 495 

 LINIEOFFICERER, FORBUNDET AF DANSKE 495 

 ORGANISATION 

  -PERSONELSAMMENSLUTNING 495 

 PERSONEL 

  -ORGANISATIONER 495 

 SERGENTGRUPPENS FÆLLESORGANISATION SFO 495 

 496 

 KONTAKT 

  -UDVALG 496 

 LANDSTALSMØDER 496 

 SAMARBEJDS 

  -ORDNINGENS VIRKE 496 

  -REGLER 496 

  -REGLER I FORSVARET 496 

  -UDVALG 496 

 TALSMANDS- 

  -UDVALG 496 

  -UDDANNELSE 496 

  -ORDNING 496 

 TALSMANDSMØDER 

  -VÆRNSVISE 496 

  -MED FORSVARSMINISTEREN 496 

 VELFÆRDS 

  -OG FRITIDSUDVALG 491, 496 

 497 

 498 

 499 

 500 

 ØKONOMISK 

  -SITUATION I FORSVARET 090, 500 

 ATTESTATIONER PÅ REGNSKABSBILAG 500 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -GENERELT 500 

 PENGE 

  -FORSYNING UNDER KRIGSFORHOLD 500 

 UNDERSKRIFT 

  -PÅ PENGEREKVISITIONER 500 

 501 

 BUDGET, GENERELT 501 

 BUDGETTER 

  -FORSVARETS BEVILLINGSLOVE OG 

    FORARBEJDE HERTIL 501 

  -GENERELT 501 

 FÆLLESNATIONAL FINANSIERING 501 

 FINANSIERING, FÆLLESNATIONAL 501 

 FINANSLOVSFORSLAG (BUDGET) 501 

 FORSLAG 

  -TIL BUDGET 501 

 REDUKTION 

  -AF FORSVARETS BUDGET 501 

 TILLÆGSBEVILLINGSLOV 073, 501, 532 

 502 

 BEVILLINGER 

  -GENERELT 502 

 BUDGETTER 

  -SÆRLIGE BEVILLINGER OG FORARBEJDE HERTIL 502 

 KONTAKT 

  -BEHOV (FOV) 502 

 MIDLER 

  -BEVILLINGER, GIVNE 502 

  -BEVILLINGER, FORSLAG TIL 502 

 PENGE 

  -OVERSIGTER 502 

 503 

 AFHOLDTE UDGIFTER, REFUSION AF 503 

 MIDLER 

  -REFUSIONER 503 

 REFUSION 

  -AF AFHOLDTE UDGIFTER 503 

  -ORDNINGER, ÆNDRINGER AF 503 

 REPRÆSENTATIONS 

  -UDGIFTER 202, 566, 503, 532 

 UDDANNELSES- 

  -TILSKUD TIL HJEMMEVÆRENDE BØRN 503 

 504 

 MIDLER 

  -OVERFØRSEL AF 504 

 OVERFØRSEL 

  -AF PENGEMIDLER 504 

 PENGEMIDLER 

  -OVERFØRSEL AF 504 

 505 

 506 

 507 

 DEPONERING AF MIDLER 507 

 MIDLER 

  -SÆRLIG (EFTER ART) IDRÆTSFOND, KOMPAGNIKASSE, MESSEPENGE OSV. 507 

 508 

 ANTAGELSE 

  -AF TILBUD (KONTRAKTER) 508 

 AVERTERING 

  -EFTER TILBUD 508 

 KONTRAKTER 

  -TILBUD 508 

  -INDGÅEDE 508 

  -EFTER EMNET, ELLER 508 

  -ÆNDREDE 508 

  -ANTAGELSE AF TILBUD 508 

 LICITATION 

  -UDVALG 508 

  -RAPPORTER 508 

  -OG TILBUD, FØDEVARER 627, 508 

  -GENERELT 508 

 REPRÆSENTATIONS 

  -SERVICE 631, 508 

 TILBUD 508 

 VASK AF 

  -MUNDERING 628, 508 

  -KASERNESAGER 622, 508 

 509 

 510 

 BUDGETTER 

  -DET INTERNATIONALE BUDGET 510 

 FORSVARS- 

  -BIDRAG FRA MEDLEMSLANDENE TIL 

    FÆLLES FORSVAR 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

 518 

 519 

 520 

 INFRASTRUCTUR 

  -FINANCIERING AF 520 

 521 

 BUDGETTER 

  -NATIONALE BIDRAG TIL DET INTERNATIONALE BUDGET 521, 522 

 522 

 AFHOLDELSE AF UDG. TIL BYGNINGER OG AREALUDVIDELSER 522 

 BIDRAG 

  -TIL FINANSLOVEN OG TILLÆGSBEVILLINGSLOV 522 

 BUDGETTER 

  -NATIONALE BIDRAG TIL DET INTERNATIONALE BUDGET 521, 522 

 523 

 524 

 525 

 526 

 527 

 528 

 529 

 530 

 ANVISNINGER 530 

 ANVISNINGSBEMYNDIGELSE 530 

 UDBETALING 530 

 VEKSLER (PENGE) 530 

 531 

 FORPLIGTELSER 531 

 KAJER 

  -AFGIFTER 531 

 MIDLER 

  -ANVISNINGSBEMYNDIGELSE 531 

  -FORPLIGTELSER 531 

  -ANMODNING OM ANVISNING AF 531 

 532 

 BEGRAVELSE 

  -AFHOLDELSE AF UDGIFTER 532 

 FORDELING 

  -BEVILGEDE MIDLER 532 

 INGENIØRMASKINER, KM-PRIS M.V. 532 

 KILOMETERPRISER FOR FORSVARETS KØRETØJER 532 

 KONTAKT 

  -BELØB TIL FOV 532 

 KONTOR 

  -HOLDSUDGIFTER 532 

 LEJE 

  -LOKALITETER 532, 611 

  -LOKALER, SVØMMEHALLER OG AREALER 611, 532 

  -FODBOLD- OG IDRÆTSBANER 532 

 LOTTER, MIDLER TIL SPECIALUDDANNELSE 532 

 MIDLER 

  -ANMODNING OG BEVILLING AF 532 

 PAM (HRK PLAN FOR ANVENDELSE AF MIDLER) 532 

 PARKOMETERAFGIFT 532, 660 

 RÅDIGHEDSBELØB 

  -FORSV. VELFÆRDSTJENESTE 532 

  -TIL MOTORKØRETØJER 532 

  -GENERELT 532 

 REPRÆSENTATIONS 

  -UDGIFTER 202, 566, 503, 532 

 SÆRLIGE 

  -KØRSLER (ADMINISTRATIONSKØRSLER) 532 

 SVØMME 

  -HAL, LEJE AF 611, 532 

 TILDELING AF 

  -BEVILLINGER 532 

  -BEVILGEDE MIDLER 532 

 TILKØRSEL 

  -AF VOGNE, UDGIFTER VED 532 

 TILLÆGSBEVILLINGSLOV 073, 501, 532 

 UMAK, INDKØB AF VÆRKTØJ 532, 636 

 VÅBEN 

  -SAMLINGER, BELØB TIL AFHOLDELSE AF UDGIFTER 532 

 VELFÆRDS 

  -OFFICERER, VEDERLAG TIL 532 

  -HONORAR 532 

 533 

 BRUG AF BEVILGEDE MIDLER 533 

 BUDGETTER 

  -BRUG AF BEVILGEDE MIDLER 533 

 FINDELØN - SE HITTEGODS 533, 608 

 HITTEGODS 

  -UDBETALING AF FINDELØN 533, 608 

  -GENERELT 533, 608 

 MEDICINREGNINGER 533 

 MIDLER 

  -FORDELING AF BEVILGEDE 533 

  -BRUG AF BEVILGEDE 533 TIL SPECIALUDDANNELSE AF 

    MANDSKAB 533 

  -TIL LOTTERS UDDANNELSE I ØVELSER 533 

  -UDBETALING 533 

  -BEVILLINGSREGNSKAB 533 

 534 

 535 

 536 

 537 

 538 

 539 

 540 

 BUDGETTER 

  -REGNSKAB MED BEVILGEDE MIDLER 540 

 FAKTURAER OG REGNINGER 

  -PENGEREGNSKAB 540 

 FORSKUD PÅ YDELSER 540 

 FORSKUDSSUM 

  -OPBEVARING AF 540 

  -GENERELT 540 

 KASERNEUDGIFTER 

  -GENERELLE 540 

 KURSUSAFGIFTER 

  -UDLANDET 540 

  -INDLANDET 540 

 LØNRAPPORTERING 540 

 MIDLER 

  -REGNSKABSMETODER 540 

  -KASSEBOG 540 

  -KONTOARK 540 

 REGNSKAB 

  -MED BEVILGEDE MIDLER 540 

 REGNSKABS 

  -PLIGTIGE MYNDIGHEDER 201, 540 

 541 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -KASSEOVERDRAGELSE 541 

 MIDLER 

  -MODTAGET 541 

  -REGNSKABSREVISION 541 

  -REGNSKAB MED 541 

  -DEPONERINGSSTEDER 541 

  -DEPONERING 541 

 542 

 AFLÆGGELSE AF REGNSKAB 542 

 ALOUETTE III (UDGIFTER VED DRIFT) 542 

 BEVILLINGER 

  -BEVILLINGSREGNSKAB 542 

 BONUS 

  -RAPPORTERING 542 

 CHECKS 

  -INDLØSNING AF 542 

  -GENERELT 542 

  -FULDMAGT 542 

 DRIFTSREGNSKABER 542 

 FEJLUDBETALINGER 542 

 FULDKOSTVÆRDI 542 

 KOST 

  -REGNSKAB 542 

 MIDLER 

  -REGNSKABSAFLÆGGELSE 542 

  -REGNSKABSFØRING 542 

 OMPOSTERINGSREGNSKAB 542 

 REGNSKAB 

  -ANALYSER 542 

  -STATISTIK 542 

  -AFLÆGGELSE AF 542 

 STATUSOVERSIGTER - RAPPORTER 542, 305 

 VALUTA 

  -VEKSLING AF 076, 542 

 543 

 MIDLER 

  -OMKOSTNINGSREGNSKAB 543 

 544 

 MIDLER 

  -MANGLER PÅ 544 

 545 

 546 

 547 

 548 

 LÆGE 

  -BETALING AF LÆGEREGNINGER TIL UDLANDET 548 

 MIDLER 

  -BOGFØRING AF KRAV 548 

 REFUSION 

  -TIL OG FRA UDLANDET 548 

 REVISIONS 

  -ANTEGNELSER ANDRE 548 

  -ANTEGNELSER 548 

  -GENERELT 548 

 549 

 550 

 551 

 552 

 553 

 UDGIFTSKONTROLREGNSKAB 533 

 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

 559 

 560 

 ATP KONTERING 560 

 EFTERINDTÆGT 560, 561, 562, 563 

 EFTERLØN VED RATIONALISERING 560 

 LØNNINGER OG TILLÆG I ALM. 560 

 LØNNINGSMEDDELELSER 560 

 OVERARBEJDE 

  -GENERELT 560, 563, 566 

 PENSION 560, 564 

 561 

 AFLØNNING AF 

  -KADETTER 561 

 DELTIDSTJENESTE, AFLØNNING UNDER 561 

 EFTERINDTÆGT 560, 561, 562, 563 

 FELT 

  -PRÆSTER, LØNNINGER TIL 561 

 KADETTER 

  -AFLØNNING AF 561 

 KONTRAKTPRÆMIE 561, 562 

 LØNNING 

  -TIL OFFICERER 

 LØNNINGSKLASSER (SATSER) 

  -OFFICERER 561 

 REDUKTION 

  -I LØN M.V. 561 

 VENTEPENGE 561, 563 

 562 

 BONUS 

  -TIL FRIVILLIGE 562 

  -ORDNING 562, 564 

 EFTERINDTÆGT 560, 561, 562, 563 

 FERIE 

  -MÆRKEBØGER 562, 563 

 HJEMSENDELSESPENGE 562 

 HJEMSENDELSESPENGEORDNING 562 

 KONTRAKTPRÆMIE 561, 562 

 LØNNING 

  -AF STAMPERSONEL 562 

  -TIL VÆRNEPLIGTIGE 562 

 LØNNINGSKLASSER (SATSER) 

  -VÆRNEPLIGTIGE 562 

  -STAMPERSONEL 562 

 OVERKONSTABEL OG KONSTABEL LØNNING TIL 562 

 STAM 

  -PERSONEL, AFLØNNING 562 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -LØNNING 562 

  -LØNNING, LØNNINGSKLASSER (SATSER) 562 

 563 

 ANVENDELSE 

  -OG AFLØNNING AF TEGNERE 431, 563 

 ARREST 

  -FORVARER, HONORAR TIL 563 

 CIVILT PERSONEL 

  -LØNNINGSKLASSER 563 

  -LØNNING TIL 563 

 DAGPENGEFONDEN 563 

 EFTERINDTÆGT 560, 561, 562, 563 

 FERIE 

  -MÆRKEBØGER 562, 563 

  -BESTEMMELSER FOR TIME- OG UGELØNNEDE 563 

 FRILØRDAGSORDNING, CIVILE 201, 563 

 GRAVIDITET 

  -LØN UNDER 563 

 KASERNEARBEJDERE 

  -ANV. TIL HÅNDV. ARBEJDE 563 

  -OVERENSKOMST 563 

 LØNNING 

  -AF CIVILT PERSONEL 563 

 LØNNINGSFORMER, CIVILT PERSONEL 563 

 LØNNINGSKLASSER (SATSER) 

  -CIVILT PERSONEL 563 

 MATERIELFUNKTIONÆRER, OVERENSKOMST 563 

 MATERIELPERSONEL, OVERENSKOMST 563 

 OPSYNSMÆND, LØNPLACERING 563 

 OVERARBEJDE 

  -GENERELT 560, 563, 566 

 OVERARBEJDSBETALING TIL CIV. 563 

 OVERENSKOMST 

  -ÆNDRINGER 431, 563 

 REGULERINGSTILLÆG 563 

 SØGNEHELLIGDAGSBETALING 563 

 SYGDOM 

  -LØN, DAGPENGE TIL CIVILE ARBEJDERE 563 

 SYGE 

  -LØN 563 

 TEGNERE 

  -ANVENDELSE OG AFLØNNING AF 563 

 UNDERSTØTTELSE 

  -CIVILT PERSONEL 563 

  -TIL CIVILT ANSATTE 563 

 VENTEPENGE 561, 563 

 564 

 ANSØGNINGER 

  -OM UDBETALING AF BONUS 564 

 ARKTISK 

  -BEKLÆDNING (UNDER TJ. I GRØNLAND) 564, 628 

 BONUS 

  -ORDNING 562, 564 

 CENSORER 

  -VEDERLAG 564 

 DØGNTILLÆG 564, 566 

 DØGNTJENESTE 564, 566, 201 

 ENKEPENSION (MIL.) 564 

 FARETILLÆG 564 

 FAST TJENESTESTED 564 

 FERIE 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 FLYTTEGODTGØRELSE 564, 566 

 FLYVETILLÆG 564 

 FRIREJSE TIL HJEMMET 564 

 FUNKTIONSVEDERLAG 564, 566 

 GRATIALE 

  -GENERELT 564 

 INDKOMMANDERING 

  -VEDERLAG 564 

 KAHYT - ENEKAHYT 564 

 KAPITALPENSION FOR MIL. PERS. 564 

 KURSER 

  -UNDERSTØTTELSE 564 

 LÆRERHONORAR FOR OPGAVERETNING 564 

 LEDSAGEREGLEN 564 

 MIDLERTIDIG 

  -TJENESTE PÅ STEDER BELIGGENDE INDEN FOR KORTERE AFSTAND FRA 

   DET FASTE TJENESTESTED 564 

 MILITÆRE 

  -PERSONEL, KAPITALPENSION FOR 564 

  -PERSONEL, ÆNDRING AF KONTRAKTFORHOLD 564 

 OPGAVERETNING 

  -LÆRERHONORARER FOR 564 

 PENSION 560, 564 

 PRÆMIERING 

  -PENGEBELØB 564 

 RÅDIGHEDSPLIGT 411, 564, 566 

 REJSE 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 SÆRLIGE 

  -YDELSER 564 

 TILLÆG 

  -5 - 10% 564 

  -GENERELT 564 

 TILSKUD TIL BORDHOLD 564 

 TIMEBETALING, LÆRERHONORARER 564 

 TJENESTE 

  -REJSE TIL UDLANDET 564, 810 

  -REJSER, BEFORDRINGSKLASSER 564, 810 

 UDETILLÆG 564, 566 

 UDSTYRSGODTGØRELSE 564 

 UNIFORM 

  -TILSKUD TIL 564, 566 

 VAGT 

  -TILLÆG 564 

 VARSEL 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 VEDERLAG 

  -GENERELT 564 

  -EEN GANG FOR ALLE 564 

 YDELSER 

  -SÆRLIGE 564 

  -SÆRLIGE, FLYVETILLÆG 564 

  -SÆRLIGE, FARETILLÆG 564 

  -UNDER ØVELSER SYD FOR GRÆNSEN 564 

 565 

 PENGEMIDLER 

  -TILDELING AF, TIL LØNUDBETALING 565 

 566 

 ØDETILLÆG 566 

 AFLØNNING AF 

  -HJEMMEVÆRNSFOLK UNDER ØVELSER 566 

 BEFORDRINGSMIDDEL 

  -BRUG AF EGET 566 

 BESTILLINGSTILLÆG 566 

 BOLIGINDSKUDSLÅN 566 

 BORDHOLD, TILSKUD TIL 566 

 DØGNTILLÆG 564, 566 

 DØGNTILLÆG/AFSPADSERING 566 

 DØGNTJENESTE 564, 566, 201 

 DAGPENGESATSER/DOBB. HUSFØRELSE/UDSTATIONERINGSGODTGØRELSE 566 

 DOBBELT HUSFØRELSE, TRANSPORTUDGIFTER 566 

 DUSØR FOR BJERGEDE GENSTANDE 566 

 DUSØRER 566 

 EGET KØRETØJ, BENYTTELSE AF 566 

 EKSTRA 

  -ARBEJDE, BETALING FOR 566 

 ENKEUNDERSTØTTELSE 566 

 FERIE 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 FLYTTEGODTGØRELSE 564, 566 

 FODTØJ, INDSTILLING OM GODTGØRELSE 566 

 FODTØJ, SLID PÅ PRIVAT 566 

 FORFLYTTELSE, VARSEL VED 566 

 FROKOST-TILLÆG 566 

 FUNKTIONSVEDERLAG 564, 566 

 GALLA, BESTEMMELSER FOR TILSKUD 566 

 GODTGØRELSE 

  -KOST- 566 

  -TILLÆG 566 

  -UDKOMMANDOTILLÆG 566 

  -STEDTILLÆG 566 

  -REJSE- 566 

  -BENYTTELSE AF EGET TRANSPORTMIDDEL 566 

  -INDKVARTERINGS- 566 

 HEN- OG TILBAGEREJSE, GODTGØRELSE FOR 566 

 HONORAR 

  -FOR TILSYN MED DEPOTER 566 

  -FOR INSTRUKTIONSVIRKSOMHED 566 

 INDKVARTERING 

  -GODTGØRELSE 566 

 INSTRUKTØRVEDERLAG 566 

 KØRSELSGODTGØRELSE 566 

 KILOMETERGODTGØRELSE 566 

 KILOMETERPENGE 566 

 KOST 566 

  -PENGE 566 

  -GODTGØRELSE 566 

 KRYPTO 

  -TILLÆG TIL LOTTER 566 

 KVARTERGODTGØRELSE 566 

 LÆRERHONORARER TIL BM 566 

 MIDLERTIDIG 

  -TILLÆG 566 

 MILITÆRE 

  -TILLÆG (SKATTEFRADRAG 30%) (073) 566 

 OPGAVERETNING 

  -BETALING FOR 566 

 OVERARBEJDE 

  -GENERELT 560, 563, 566 

 RÅDIGHEDSPLIGT 411, 564, 566 

 REGLEMENTER 

  -VEDERLAG FOR UDARBEJDELSE 566 

 REJSE 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

  -BEREGNING 566 

 REPRÆSENTATIONS 

  -UDGIFTER 202, 566, 503, 532 

  -TILLÆG 566 

 SÆRLIGE 

  -TILLÆG 566 

 STEDTILLÆG 566 

  -GENERELT 566 

  -SATSER 566 

 TILLÆGSPENSION - SE ATP 566 

 TILSYN MED DEPOTER (TIME- OG DAGPENGE) 566 

 TILSYNSFØRENDE 

  -PÅ DEPOTER, HONORAR TIL 566 

 TIME- OG DAGPENGE 566 

 UDETILLÆG 564, 566 

 UDKOMMANDOTILLÆG 566 

 UDSTATIONERING, FLYTTEGODTGØRELSE 566 

 UNIFORM 

  -TILSKUD TIL 564, 566 

 VAGT 

  -TILLÆG UNDER ØVELSE 566 

 VARSEL 

  -GODTGØRELSE 564, 566 

 VEDERLAG 

  -FOR TILSYN MED DEPOTER 566 

 567 

 AFKORTNING I LØN 567 

 ANSØGNING OM FRITAGELSE FOR AFKORTNING I LØN 567 

 BØDER 

  -INDDRIVELSE 567 

  -GENERELT 567, 722 

 BOD VED KONTRAKTOPHÆVELSE 567 

 ERSTATNING (LØN) 567 

 FRADRAG 

  -FOR BOLIG OG KVARTER OPVARMNING OG BELYSNING M.V. 567 

  -I LØNNING 567 

 KONTINGENTINDEHOLDELSE 567 

 LÅN 

  -VED KØB AF BIL - SE CIRKULÆRE 567 

 LØNFORSKRIVNING TIL PÅRØRENDE UNDER FELTFORHOLD 567 

 LØNFORSKRIVNING 567 

 LØNNINGSFORSKUD 567 

 LANGVARIG SYGDOM, AFKORTNING I LØN UNDER 567 

 SKAT 

  -INDEHOLDELSE I LØN 567 

 TILBAGEHOLDELSE AF LØN 567 

 TJENSTLIG GÆLD 567 

 568 

 569 

 570 

 SHAPE 

  -HOVEDKASSEN 570 

 571 

 ARBEJDS 

  -KAPITAL 571 

 YDELSER 

  -FORSKUD PÅ 571 

 572 

 BANKER 

  -KONTOBEVÆGELSER 572 

  -CHECKFULDMAGTER 572 

  -STATUS OVER 572 

  -KONTI 572 

 KONTO 

  -BEVÆGELSER (BANKKONTI) 572 

 573 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -KASSERERKONTOR 573 

 SHAPE 

  -KASSERERKONTORET 573 

 574 

 AUTOMATER 

  -PENGEMÆSSIGT 574 

 FÆLLES INDKØB AF KANTINEVARER 574 

 KAFFE 

  -I KANTINER, KALKULATIONER OVER 574 

 KANTINEOVERSKUD 574 

 KANTINER 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORB. MED 574 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED KANTINER 574 

 MÆLKEBAR 574 

 MESSER, BYGNINGER 

  -KASSESPØRGSMÅL 574 

 UDSALG 

  -GENERELT 574 

 575 

 576 

 577 

 578 

 FREMMED VALUTA 578 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -VEKSLING AF VALUTA MELLEM NATO-LANDE 578 

 REKVIRERING AF UDENLANDSK VALUTA 578 

 VALUTA 

  -KASSESPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED 578 

 579 

 580 

 KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 

  -BESTEMMELSER FOR 580 

 MIDLER 

  -BESTEMMELSER VEDR. KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN 580 

 581 

 582 

 FORSVARETS 

  -KONTOPLAN 582 

 KONTERINGSBESTEMMELSER 582 

 KONTERINGSPLAN 582 

 KONTO 

  -OVERSIGT 582 

  -PLAN 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 

 590 

 FORSIKRING 

  -AF REJSEGODS 590 

  -POST- 590 

  -GENERELT 590 

 KAMMERATSKABSFORSIKRINGER 590 

 REJSE 

  -GODSFORSIKRING - SE FORSIKRING 590 

 591 

 FORSIKRING 

  -LIVS- 591 

 GRUPPE- LIVSFORSIKRING 591 

 LIVSFORSIKRING 591 

 592 

 BRANDE 

  -BRANDFORSIKRING 592 

 FORSIKRING 

  -BRAND 592 

 593 

 FORSIKRING 

  -SØ- 593 

 SØFORSIKRING 593 

 594 

 FORSIKRING 

  -ULYKKE 594 

  -AUTOMOBIL 594 

 FORSIKRINGSANSVAR I UDLANDET I EGET KØRETØJ 594 

 MOTORKØRETØJER 

  -FORSIKRING 594 

 595 

 ANSVARSFORSIKRING 595 

 FORSIKRING 

  -ANSVARS- 595 

 596 

 ARBEJDS 

  -LØSHEDSFORSIKRING 596 

 FORSIKRING 

  -SYGEKASSE ETC. 596 

  -ARBEJDSLØSHEDS- 596 

  -SOCIAL 596 

 SYGE 

  -KASSE 566 

  -FORSIKRING 596 

 597 

 STATEN 

  -GARANTIFORPLIGTELSER 597 

 598 

 SIKKERHEDSDOKUMENTER 598 

 SIKKERHEDSSTILLELSE 598 

 599 

 600 

 ANKER OG MANGLER VED MATERIEL 600 

 BEHOLDNING AF MATERIEL 600 

 FAGLIG TJENESTE 

  -PLANLÆGNING 600 

  -STANDARDISERING 600 

 FELT 

  -UDRUSTNINGSSKEMAER 600 

 FORDELINGSSYSTEMER FOR MATERIEL 600 

 FORPLEJNING 

  -TJENESTE 600 

 FORSYNINGS- 

  -SYSTEMER 600 

 FSC-SYSTEM 600 

 GRADSPLADER TIL MOTORKØRETØJER 600 

 INTENSITY FACTORS 600 

 KOST 

  -PLANER 600 

 KRIGSRESERVEFAKTOR 600 

 KRYDSLISTER 600 

 LOGISTIK 600 

 MATERIEL 

  -GENERELT 600 

 NATO 

  -KODIFICERING 600 

  -MATERIELKODEN 600 

 NAVNEFORTEGNELSER 

  -FOR MATERIEL 600 

 OPBEVARING 

  -AF SOUVENIRGENSTANDE 600 

 PRIORITETER VEDR. 

  -FORSYNING 600 

  -UDRUSTNING 600 

 REDNINGS 

  -MATERIEL 600, 633 

 SOUVENIRGENSTANDE 600 

 TILBEHØR, SE UNDER VEDKOMMENDE MATERIELKATEGORI 600 

 UDRUSTNING 

  -UDRUSTNINGSSKEMAER 600 

 VASKERITJENESTE 600 

 601 

 ATOM 

  -TEKNIK 601 

 BEHOLDNINGS 

  -TEKNISKE MEDDELELSER 601 

 EKSPERIMENTER 

  -GENERELT 601 

 FABRIKATION 601 

 FORSKNING 

  -AF MATERIEL, GENERELT 601 

 INDUSTRIELLE FREMSKRIDT, BEMÆRKELSESVÆRDIGE 601 

 KRIGSMATERIEL 

  -FORSKNING PÅ KRIGSMATERIELLETS OMRÅDE 601 

  -STANDARDISERING AF 601 

 MANGLER PÅ KRITISK MATERIEL 601 

 MATERIEL 

  -AFPRØVNING AF 601 

  -PRODUKTION AF 601 

  -FORSKNING AF 601 

 OPFINDELSE 601 

 PATENTER 601 

 PRØVNING AF MATERIEL 

  -GENERELT 601 

 UDRUSTNING 

  -AFPRØVNING AF 601 

 UDVIKLING 

  -AF MATERIEL 601 

 VARE 

  -MÆRKER 601 

 602 

 BIOLOGI 

  -GAS 602 

 ELEKTROTEKNIK 602 

 TEKNISK VIDENSKAB OG VIRKSOMHED 

  -RADIOTEKNIK 602 

  -UDNYTTELSE AF MEKANISKE PRINCIPPER I 602 

  -PRÆCISIONSTEKNIK 602 

  -ANLÆGSTEKNISK VIRKSOMHED 602 

  -KEMISK VIRKSOMHED 602 

  -KRIGSBYGNINGSKUNST 602 

  -GENERELT 602 

  -MASKINTEKNIK 602 

  -BJERGVÆRKSTEKNIK 602 

  -ELEKTRONIK 602 

  -BYGNINGSTEKNISK VIRKSOMHED 602 

 603 

 ALUMINIUM 603 

 BLY OG LEGERINGER 603 

 KADMIUM OG LEGERINGER 603 

 KOBBER 603 

 LEGERINGER 603 

 MAGNIUM 603 

 METALLER 603 

 PRODUKTIONSMATERIALER 603 

 REDEGØRELSE FOR PRØVER OG FORSØG 603 

 STÅL 

  -GENERELT 603 

 TIN 603 

 ZINK 603 

 604 

 BEDRIFTSVÆRN 

  -MATERIEL 604 

 BEKLÆDNING 

  -DEPOTERS OPRETTELSE 604 

 BLANKETFORVALTNING 604 

 CIVILE 

  -FIRMAER, HENVENDELSER FRA 604 

 COMMON USER ITEM 604 

 FJENDTLIG 

  -MATERIEL, EROBRET 351, 604 

 FORDELING 

  -FORSYNINGER OG UDRUSTNING 604 

  -AF MATERIEL 604 

 FORSYNINGER 

  -GODKENDELSE AF 604 

  -REKVISITIONSSYSTEMER 604 

  -SPECIFIKATIONER 604 

  -FORDELING AF 604 

  -REKVISITIONER 604 

  -UDVÆLGELSE AF 604 

  -INDKØB 604 

  -GENERELT 604 

 GUMMI 

  -STAVE TIL MP 604 

 HÅNDJERN - FØRERKÆDER 604 

 INDKØB 

  -ANMODNINGER OM 604 

  -INDKØBSORDRER 604 

  -AF MATERIEL 604 

 INTENDANTURMATERIEL 604 

 KØRETØJER 

  -UDSKRIVNING AF 107, 604 

 LEVERANDØRER 604 

 MØNSTRING 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

 MØRKLÆGNING 

  -AF UDSKREVNE KØRETØJER 604, 107 

 MATERIEL 

  -MANGLER PÅ KRITISK 604 

  -AFGIVELSE AF 604 

  -BJERGNING AF 604 

 OVERFLYTNING AF MATERIEL 604 

 OVERSKUDSMATERIEL 

  -GENERELT 604 

 PIGTRÅD 

  -GENERELT 621, 604 

  -TIL SPÆRRINGER 604 

  -SPIRALER 604 

 PRODUKTION AF MATERIEL 604 

 RESERVE 

  -DELSLAGER/VSKMP, REGULERING AF 604 

 SKRIDTMÅLERE 604 

 STØRSTEBRUGERPRINCIP - SE LOGISTISK SAMARBEJDE (VÆRNSVIS) 604 

 STANDARDISERING AF 

  -TILVEJEBRINGELSESMÅDER 604 

  -FORSYNINGS- OG TRANSPORTTJENESTE 604 

  -MATERIEL 604 

 STOCKPILE PLANNING 604 

 STORMSPANGMATERIEL 604 

 TILDELING AF 

  -MATERIEL 604 

 TILVEJEBRINGELSE SE 

  -STANDARDISERING AF METODER 604 

  -UDRUSTNING 604 

  -PÅ STEDET 604 

  -FORSYNINGER 604 

 UDRUSTNING 

  -UDVÆLGELSE AF 604 

  -SPECIFIKATIONER PÅ 604 

  -INDKØB 604 

  -REKVISITIONER PÅ 604 

  -BJERGNING 604 

  -GODKENDELSE 604 

 UDSKRIVNING AF 

  -KØRETØJER 107, 604 

 VÅBEN 

  -DEMONSTRATION 604 

 VURDERINGSKOMMISSIONER 107, 604 

 605 

 AFFALDSTRÆ, SALG AF 605 

 AFHÆNDELSE AF 

  -OVERSKUDS- OG EXCESS-MATERIEL 605 

  -FORSYNINGER OG UDRUSTNING 605 

 AUKTIONER 605 

 BORTSALG AF AFFALDSTRÆ 605 

 EXCESS-MATERIEL, AFHÆNDELSE AF 605 

 FORSYNINGER 

  -SALG AF 605 

  -AFHÆNDELSE AF OVERTALLIGE ELLER OVERFLØDIGE 605 

 KASSATION 

  -AF MATERIEL 605 

 KONTANT SALG AF MATERIEL 605 

 MATERIEL 

  -AFSKRIVNING AF 605 

 OVERSKUDSMATERIEL 

  -AFHÆNDELSE AF 605 

 PANSER 

  -VÆRNSKAROSSERIER, KASSEREDE 605 

 PAPIR 

  -SALG AF GAMMELT 605 

 REALISATION AF MATERIEL 605 

 SALG 

  -AF FORSYNINGER, UDRUSTNING OG HJÆLPEMIDLER 605 

  -KONTANT 605 

  -PÅ AUKTIONER 605 

 UDRANGERING 605 

 UDRUSTNING 

  -SALG AF 605 

  -AFHÆNDELSE AF OVERSKUD 605 

 606 

 BEHANDLING 

  -AF MATERIEL 606 

  -OPBEVARING, VEDL. M.V. AF MATERIEL 606 

 BEREDSKAB 

  -EMBALLERING AF MATERIEL 606 

 BESIGTIGELSESKOMMISSIONER 606 

 EFTERSYN 

  -MATERIEL 606 

 FORSYNINGER 

  -OPLAGRING AF 606 

 INSPEKTION 

  -MATERIEL, EFTERSYN AF 606, 607 

 MÆRKNING AF MATERIEL 606 

 MATERIEL 

  -BEVARELSE AF 606 

  -BEHANDLING AF 606 

  -EFTERSYN AF 606 

  -BEVARELSE AF MATERIELRESSOURCER 606 

  -OPBEVARING AF 606 

  -MÆRKNING AF 606 

  -ISTANDSÆTTELSE AF 606 

  -REPARATION AF 606 

  -UDBEDRING AF 606 

 OPBEVARING 

  -BEHANDLING, VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF MATERIEL 606 

 PAKNINGER AF MATERIEL 606 

 PAKNINGER, TEKNISKE 606 

 PAKNINGSREGULATIV FOR FAMB 606 

 PRIVATE 

  -EFFEKTER M.V., EFTERSYN 606 

 UDRUSTNING 

  -OPLÆGNING 606 

  -OPBEVARING AF 606 

  -UDBEDRING 606 

  -ISTANDSÆTTELSE 606 

  -REPARATION AF 606 

  -EFTERSYN AF 606 

  -OPLAGRING 606 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -AF MATERIEL (SAGSTYPE) 606 

  -GENERELT 606 

 607 

 AFFUGTNING AF MATERIEL 607 

 AFGIVELSE AF 

  -MATERIEL 607 

 AFPRØVNING AF MATERIEL 607 

 BORTKOMST 

  -MATERIELS 607 

 BRUGERVEDLIGEHOLDELSE 607 

 DEFINITIONS OF MILITARY TERMS IN LOGISTIC PLANNING 607 

 DEMONSTRATION 

  -KRIGSMATERIEL 607 

  -VÅBEN 607 

 DIREKTIV FOR LOGISTIC-TJENESTEN I SVN 607 

 EFTERLYSNING 

  -MATERIEL M.V. 607 

 FORSYNINGER 

  -UDNYTTELSE AF 607 

 FORSYNINGSTJENESTE 607 

  -OG LOGISTIKTJENESTE 607 

 INSPEKTION 

  -MATERIEL, EFTERSYN AF 606, 607 

 KRIGSRESERVE, OPLÆGNING AF 607 

 LOGISTIKTJENESTE 607 

 LOGISTISK SAMARBEJDE VÆRNSVIS (STØRSTEBRUGER) 607 

  (STØRSTEBRUGER) 607 

 MATERIEL 

  -UDNYTTELSE AF 607 

  -STATUS 607 

  -RESERVELAGER AF 607 

  -FORDELINGSLISTER 607 

  -OVERFØRSEL AF 607 

  -TAB AF 607 

 MATERIELANSKAFFELSESPLAN 607 

 MATERIELBEHOLDNINGSRAPPORT 607 

 PRØVE 

  -LÆSNING 607, 824 

 SKADEMELDING, TABS- OG 607 

 TAB 

  -AF MATERIEL 607 

 TABS 

  -ATTESTER 607 

  -OG SKADEMELDING 607 

 TILINTETGØRELSE 

  -AF FORSYNINGER 607 

  -AF UDRUSTNING 607 

 UDRUSTNING 

  -UDNYTTELSE AF 607 

 VÆRKSTEDSTJENESTE 615, 607 

 608 

 BEHOLDNINGS 

  -KONTROLORGAN 608 

  -REGNSKAB 608 

  -LISTER 608 

  -ANSVAR 608 

  -REVISION 608 

  -KONTROL 608 

 FAKTURAER OG REGNINGER 

  -INVENTAR-, BEHOLDNINGS- OG FORSYNINGSREGNSKAB 608 

 FINDELØN - SE HITTEGODS 533, 608 

 FORSYNINGS- 

  -REGNSKAB 608 

 HITTEGODS 

  -GENERELT 533, 608 

  -UDBETALING AF FINDELØN 533, 608 

 INVENTAR 

  -OPTÆLLING AF 608 

  -MANGLER 608 

  -FAKTURAER (REGNINGER) FOR INVENTARGENSTANDE 608 

  -FORTEGNELSE (SAGSTYPE) 608 

  -REGNSKAB 608 

  -KVITTERINGER FOR INVENTARGENSTANDE 608 

 INVENTARLISTER 608 

 LØSØREBEHOLDNING, VÆRDI AF 608 

 LAGERREGNSKAB 608 

 MASKININVENTARREGNSKAB 

  -JOURNALER 608 

  -GENERELT 608 

  -OPLYSNINGSBØGER 608 

 MATERIEL 

  -BEHOLDNING AF 608 

  -TILDELING AF 608 

 MATERIELREGNSKAB, REVISION AF 608 

 OPTÆLLING AF 

  -INVENTAR 608 

 PRIS 

  -LISTER 608 

 REGNSKAB 

  -INVENTAR-, BEHOLDNINGS- OG FORSYNINGS- 608 

 REGNSKABS 

  -PLIGT, INVENTAR 608 

 SKYLDARKIVER 608 

 UDRUSTNING 

  -FORDELING AF 608 

  -REGNSKAB MED 608 

 VARE 

  -FORTEGNELSER 608 

 609 

 610 

 ØVELSESOMRÅDER 

  -FLÅDE 610 

 AMFIBIE 610 

  -GENERELT 610 

 ANLÆG 

  -GENERELT 610 

 ANLÆGSARBEJDER 610 

 BASER 

  -INSTALLATIONER 610 

  -STATION TIL RÅDIGHED 610 

 BATTERI 

  -STILLINGER 610 

 BEFÆSTEDE STANDPLADSER 610 

 BEFÆSTNINGER 610 

 BESKYTTELSE 

  -ANLÆG TIL 610 

 BIDRAG 

  -TIL BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED 610 

 BOMBE 

  -PLADSER 610 

  -ØVELSESTERRAINER 610 

 BRANDE 

  -I STATENS BYGNINGER + LØSØRE 610 

 BYGGEÆNDRINGER 610 

 BYGGEARBEJDER 

  -MODSTANDSDYGTIG KONSTRUKTION 610 

  -MURVÆRK 610 

  -BLIKKENSLAGER- RØRLÆGGERARB. 610 

  -STÅLKONSTRUKTION 610 

  -TRÆKONSTRUKTION 610 

  -OPVARMNING 610 

  -PUDSNING OG UNDERLAG FOR PUDS 610 

  -GENERELT 610 

 BYGNINGER 

  -KASERNER, SKOLER M.V. 610 

  -ANLÆG OG UNDERBR. ETC. 610 

 BYGNINGSFORSLAG 610 

 DANGER AREA 610 

 EKSERCERPLADSER 610 

 FÅREHOLD PÅ ØVELSESPLADSER 610, 667 

 FELT 

  -SKYDEBANER I SKYDETERRAINER 610 

 FJERNFORBINDELSER (TRÅDFORBINDELSER) 

  -INFRASTRUCTURE 610 

 FLÅDE 

  -ØVELSER, OMRÅDER 610 

 FORSVARSUDVALG VEDR. SKARPSKYDNINGSAREALER - SE FUAS 610 

 GRÆS 610 

 GROUND RADAR STATUS REPORT 610 

 HÅNDVÅBENSKYDEBANER 610 

 HARMONISERINGSSKYDEBANER 610 

 HEVRINGLEJREN 610 

 INDSKYDNINGSBANER 610 

 INFRASTRUCTUR 610 

  -GENERELT 610 

  -BYGGEARBEJDER 610 

 JENSGÅRD SKYDEPLADS 610 

 JORDARBEJDER 

  -GENERELT 610 

 KAMP 

  -ANLÆG 610 

 KOMMANDO 

  -ANLÆG FOR SKYDEBANER 610 

 KONSTRUKTION, SE BYGNING 610 

 KUNSTIGE HINDRINGER 610 

 LANDØVELSESPLADSER 610 

 LANDFLYVNINGSOMRÅDER 048, 117, 610 

 MINE 

  -FELTER 610 

 NØGLEOMRÅDER 610 

 NØGLEPUNKTER 122, 391, 610 

 NAMFI, RAKETSKYDEOMRÅDE KRETA 610 

 NATO 

  -SKYDE- OG ØVELSESOMRÅDER 610 

 NYBYGNINGSPROGRAM 610 

 OVERFLYVNINGS- 

  -FORBUD SKYDETERRÆNER 117, 610 

 PANSER 

  -MÅLSBANE 610 

 PARKERINGSOMRÅDER 610 

 RØRLEDNINGER FOR OLIE- OG BENZINFORSYNING (PIPELINE) 610 

 RAKETSKYDEOMRÅDE KRETA (NAMFI) 610 

 SÆRLIGT 

  -UDSATTE PUNKTER 610 

  -UDSATTE OMRÅDER 610 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -I SKYDETERRÆNER 610 

 SKYDEBANER 

  -CIVILES BENYTTELSE AF 610 

  -GENERELT 610 

 SKYDEKONKURRENCER 

  -TERRÆN OG ØVELSESOMRÅDER 610 

 SKYDETERRÆNER 

  -GENERELT 610 

  -AREALER 610 

 STÅL 

  -TRÅDSHEGN 610, 621 

 STANDPLADSER, BEFÆSTEDE 610 

 TANKSPÆRRINGER 610 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 

 172, 173, 174, 611, 610 

 611 

 AFHÆNDELSE AF 

  -FASTE EJENDOMME 611 

 AREALER 

  -LEJE AF LOKALER, SVØMMEHALLER OG 611 

  -FORVALTNING AF MIL. 611 

 BELYSNING 611 

 BRUGSPLANER FOR KASERNER 611 

 EJENDOM 

  -FASTE 611 

 FÆRDSEL 

  -I PRIVATE SKOVE 611, 733, 033 

 FAST EJENDOM 

  -LEJEMÅL 611 

  -GENERELT 611 

  -FORANDRINGER AF LEJEDE BYGNINGER 611 

  -LEJEAFTALER 611 

  -AFHÆNDELSE AF 611 

  -FORMÅLET MED ERHVERVELSE 611 

  -BESIGTIGELSE 611 

  -NØDVENDIGHEDEN AF ERHVERVELSE 611 

 FERIE 

  -HYTTER 611 

 FORANDRINGER 

  -I LEJEDE BYGNINGER 611 

 FORBRÆNDINGSANLÆG 611, 622 

 FORHINDRINGSBANER M/INTERNATIONALE MÅL 611 

 FORPAGTNING 611 

 FUAS (UDVALG VEDR. SKYDEAREALER) 611 

 GRÅSTEN SLOT, KOMM.FORVALTNING 611 

 GRÆSNINGSRET 611 

 GYMNASTIKSALE 

  -LEJE AF 611 

 INDKVARTERING 

  -KAPACITET 611 

  -I TELTE 611 

  -AF FREMMEDE STYRKER 611 

 JAGT OG FISKERI PÅ MIL. OMRÅDER 611 

 KØB AF EJENDOMME 611 

 KØREGÅRD 611 

 KAKERLAKKER I KOSTFORPLEJNINGER 611, 951 

 KONTOR 

  -LOKALER 611 

 LEJE 

  -AFTALER 611 

  -LOKALITETER 532, 611 

  -LOKALER, SVØMMEHALLER OG AREALER 611, 532 

  -EJENDOMME 611 

  -AREALER 611 

  -MÅL 611 

 MAGESKIFTE 611 

 MINIATUREPANSERMÅLSBANER 611 

 NÆRKAMPBYER OG -HUSE 611 

 NAVNGIVNING AF ETABLISSEMENTER, VEJE M.V. 611, 202 

 OPVARMNING 

  -GENERELT 611 

 PARKERINGSPLADSER 611 

 PIPE LINE 

  -SERVITUTTER PÅ PRIVAT EJENDOM 611 

 REKREATIONS 

  -HJEM 611 

 RENHOLDELSE 

  -AF ETABLISSEMENTER 611 

  -AF LOKALER 611 

 RENOVATION 

  -KØRSEL 611 

 RENSNING 

  -ANLÆG 061, 611 

 RUINBYER TIL ØVELSESPLADSER 611 

 SIRENER TIL VARSLING 206, 611, 633 

 SOLDATERHJEM 611 

  -GENERELT 611 

 STALDRUM, LEJE AF 611 

 STANDARDFORHINDRINGSBANER 611 

 STILLEPLADSER, BELYSNING AF 611 

 STRANDOMRÅDER, MILITÆRE 611 

 SVØMME 

  -HAL, LEJE AF 611, 532 

  -BASSINER VED KASERNER 611 

 TELTLEJRE, OPRETTELSE AF 611, 623 

 TENNISBANER, ANLÆG AF 611 

 TERRÆN 

  -BESKYTTELSE 611 

 TJENESTE 

  -BOLIGER 611, 613 

 TRÆNINGSOMRÅDE, TILDELING AF 172, 173, 174, 611, 610 

 UDLEJNING 

  -AF LOKALER TIL CIVILE 611 

 VARME (FYSIK) 

  -CENTRALER 611 

 VASKEPLADS 611 

 612 

 ABC 

  -SIKRING AF BUNKERS M.V. 612 

  -LOKALITETER 612 

 ADMINISTRATIONSBYGNINGER 612 

 ANLÆG 

  -FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -ACE AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

 AREALER 

  -FOR MIL. HOVEDKVARTERER 612 

 BEBOELSE 

  -BEFALINGSMANDSKVARTERER 612 

  -KASERNER 612 

  -MANDSKABSKVARTERER 612 

 BEFALINGSMANDSKVARTERER 612 

 BUNKERS 

  -GENERELT 612 

  -ANLÆG 612 

 BYGNINGER 

  -FOR MIL. HOVEDKVARTERER 612 

  -AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

 DECCAANLÆG 

  -GENERELT 612 

 FÆLLESVÆRNS- 

  -KRIGSHOVEDKVARTERER 122, 612 

 FELT 

  -BEFÆSTNINGSANLÆG 612 

 FORTER (BYGNINGER) 612 

 HOVEDKVARTERER, BYGNING ETC. 612 

 KASERNE 612 

 KOMMANDO 

  -FACILITETER 612 

 KRIG OG KRED 

  -HOVEDKVARTERER, GENERELT 612 

 KRIGSHOVEDKVARTERER 612 

 KYSTRADARSTATIONER (BYGNINGER) 612 

 MARINE 

  -BYGNINGER 612 

 MILITÆRE 

  -HOVEDKVARTERER, BYGNINGER, ANLÆG OG UNDERBRINGELSE ETC. FOR 612 

 PLADSFORHOLD MED HENSYN TIL KONTORER 612 

 SHAPE 

  -AREALER FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -BYGNINGER FOR MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

 TOBAK 

  -RYGNING PÅ BELÆGNINGSSTUER 612 

 UNDERBRINGELSE 

  -AFTALER MED NATIONALE REGERINGER OM 612 

  -AF MILITÆRE HOVEDKVARTERER 612 

  -AF BESØGENDE 612 

  -AF PERSONEL 612 

 613 

 BANKER 

  -LOKALITETER ETC. 613 

 BARBERSALONER 613 

 BARER 613 

 BATTERI 

  -BYGNINGER 613 

 BEBOELSE 

  -FAMILIEBOLIGER 613 

  -TJENESTEBOLIGER 613 

 BEVÆRTERVIRKSOMHED 613 

 BOLIGADMINISTRATION, MIL. 613 

 BOLIGER 613 

 CAFETERIER 

  -SPISEAFSNIT 613 

  -GENERELT 613 

 DYBFROSTRUM PÅ KASERNER 613 

 FØDEVARER 

  -CAFETERIER 613 

 FRISØRSALONER 613 

 FRITIDSLOKALITETER 613 

 IDRÆT 

  -ANLÆG 613 

 IDRÆTS- 

  -PLADSER 613 

  -PLADSER, PASNING AF 613 

 INDKVARTERING 

  -GENERELT 613 

  -SE OGSÅ BEBOELSE 613 

  -PÅ KASERNER 613 

 KØLERUM TIL TØRBATTERIER 613 

 KANTINER 

  -GENERELT 613 

  -BYGNINGER 613 

 KLUBBER 613 

 KOST 

  -FORPLEJNINGER 613, 627 

 KVARTERER 613 

 LEJE 

  -BOLIGER 613 

 LOKALER, OPBEVARING, BELYSNING, RENHOLDELSE 613 

 MØDELOKALE 613 

 MØRKEKAMMER 613 

 MANDSKABSKVARTERER 613 

 MARKETENDERE 613 

 MESSE- OG KANTINEVIRKSOMHED 613 

 MESSER, BYGNINGER 

  -GENERELT 613 

 NYBODER, BYGNINGSKONTOR 

  -GENERELT 613 

  -LEJLIGHEDER 613 

 ORLOGS 

  -HJEM 613 

 PRESSESTUER 613 

 SØ 

  -KVÆSTHUSET 613 

 SAMLINGSSTUER 613 

 SKOMAGERVÆRKSTEDER 613 

 SKRÆDDERVÆRKSTEDER 613 

 SOLDATER 

  -OG ORLOGSHJEM 613 

 SPISE 

  -LOKALER 613 

  -AFSNIT, CAFETERIAORDNING 613 

 TEATER 

  -TEATERBYGNINGER OG LOKALER 613 

 TILLADELSE TIL 

  -AT BO UDENFOR KASERNEN 613 

 TJENESTE 

  -BOLIGER 611, 613 

 UDSALG 

  -PÅ KASERNER M.V. 613 

 UNDERVISNING 

  -LOKALER 613 

 VASKERIER 613 

 614 

 HOSPITALER 

  -LOKALITETER 614 

  -BYGNING 614 

  -GENERELT 614 

 INFIRMERI 

  -GENERELT 614 

  -BYGNINGER 614 

 LÆGE 

  -VÆRELSER 614 

 LÆGESTUER 

  -LOKALER TIL 614 

 LAZARETTER 614 

 OPERATIONSSTUER 614 

 SYGE 

  -HUSBEREDSKAB 122, 614 

 TANDKLINIK 614 

 615 

 AFFUGTNING AF AMM-MAGASINER 615 

 AMMUNITION 

  -DEPOTER 615 

 BEREDSKAB 

  -OPBEVARING AF MATERIALER 615 

 BRÆNDSTOF 

  -ANLÆG 615 

 DEPOT 

  -OVERSIGT 615 

  -MAGASINER 615 

  -FOR FORSYNINGER 615 

 DRIVMIDDEL 

  -ANLÆG 615 

 DRIVMIDDELPARK 615 

 GARAGER 615 

 GARAGER, OPVARMNING 615, 624 

 GARNISONS 

  -VÆRKSTED 615 

 HANGARER 615 

 HOVEDVÆRKSTEDSVEDLIGEHOLDELSE 615 

 HYDRANTER (TANKANLÆG) 615 

 MAGASINER, DEPOTER 615 

 NAPALMTANKE 615 

 NATO 

  -DEPOTER 615 

 OLIE 

  -LAGRE 615 

 OPBEVARINGSLOKALITETER M.V. 615 

 OPVARMNING 

  -AF MOB-DEPOTER 615 

  -GARAGER, DEPOTOMRÅDE 615 

 POL-ANLÆG 615 

 RADIAC 

  -PRØVERUM 615 

 RADIOAKTIV 

  -KILDER 615 

 REPARATIONSVÆRKSTEDER 615 

 TANKANLÆG 

  -GENERELT 615 

 TANKKAPACITET 615 

 VÅBEN 

  -DEPOTER 615 

 VÆRKSTEDER 

  -GENERELT 615 

  -VEDLIGEHOLDELSE 615 

 VÆRKSTEDSTJENESTE 615, 607 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -VEDLIGEHOLDELSESVÆRKSTEDER 615 

 616 

 AMFIBIE 

  -ØVELSESOMRÅDER FOR 616 

 BASER 

  -FLYVE- 616 

 BYGNING 

  -AF FLYVEPLADSER 616 

 FLYVEPLADSER 

  -TILDELING 616 

  -TILBAGELEVERING 616 

  -TILVEJEBRINGELSE 616 

  -OVERTAGELSE 616 

  -ANLÆGGELSE 616 

  -GENERELT 616 

  -STARTBANER 616 

 FLYVESTATIONER (-BASER) 616 

 JETSTOPANLÆG 616 

 KRETA, RAKETSKYDEOMRÅDE (NAMFI) 616 

 LANDINGS 

  -TILLADELSE 048, 616 

  -PLADSER 048, 616 

  -BELYSNING 048, 616 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -HAVNE 616 

 MÅGEBEKÆMPELSE 048, 117, 616 

 SØFLYVEPLADSER 616 

 SKRÆMMEAPPARATER (FUGLE) 048, 117, 616, 667 

 START 

  -BANER 616 

 617 

 ANKERPLADSER 617 

 BASER 

  -FLÅDE- 617 

 BEDDINGER 617 

 BOLVÆRKER 617 

 FLÅDE 

  -BASER 617 

 FLÅDESTATIONSANLÆG 617 

 FLODANLÆG 617 

 FLYDEDOKKER 617 

 HAVNE 

  -UDBYGNING AF 617 

 HAVNEANLÆG 

  -GENERELT 617 

 KAJER 

  -GENERELT 617 

  -PLADSER 617 

  -ANLÆG 617 

 MOLER 617 

 TØRDOKKER 

  -GENERELT 617 

  -FLYDENDE 617 

 U-BÅDS 

  -BASER 617 

 618 

 BIVEJE 618 

 BROBYGNING 618 

 BROER 

  -KAPACITET OG BÆREEVNE 618 

  -JERNBANE- 618 

  -FAST UNDERSTØTTEDE 618 

  -PONTON 618 

  -PERMANENTE 618 

 BROKLASSER 122, 618 

 CYKELSTIER 618 

 GANGSTIER 618 

 HOVEDVEJE 618 

 JERNBANER 

  -VIADUKTER 618 

  -RAMPER 618 

  -BROER 618 

  -ANLÆG 618 

  -VED MIL. ETABLISSEMENTER 618 

  -GENERELT 618 

 KAMPVOGNE 

  -BROER 618 

 LANDEVEJE 618 

 MOTORVEJ 618 

 NØDEBROMATERIEL 618 

 NEDLÆGGELSE AF JERNBANESTATIONER 618, 088 

 RAMPEMATERIEL TIL BROER 618 

 STATIONSPLANER 618 

 VEJ 

  -MELDINGER 618 

  -ANLÆG 618 

 VEJE 618 

 619 

 620 

 ALMINDELIGE MATERIALER 620 

 FORVALTNING AF 

  -INTENDANTURMATERIEL 620 

 KOMMANDANTSKABSMATERIEL 620 

 OPVASK I CAFETERIER 620 

 621 

 ASFALT 621 

 BELYSNINGSSÆT 621 

 BETON 621 

 BLIKKENSLAGERMATERIEL 621 

 BYGNINGSMATERIALER 621 

 CEMENT 

 EKSTRA 

  -NØGLER TIL AMM.MAGASINER 621 

 EMALJE 621 

 FARVER 621 

 FELT 

  -BEFÆSTNINGSMATERIEL 621 

 FERNIS 621 

 FLISER 621 

 GRUS 621 

 GULVBELÆGNING 621 

 HÆNGELÅSE LIU 621 

 ISENKRAM 621 

 ISOLATIONSMATERIALER 621 

 JERN 621 

 KERAMIK 621 

 KIT 

 LÅSE 621 

 LERMATERIALER 621 

 LINOLEUM 621 

 LYD 

  -ISOLATIONSMATERIALE 621 

 MALING 621 

 MASKINBOLTE 621 

 MURSTEN 621 

 NØGLER 

  -KODELÅSE 621 

  -TIL UDLAGTE DEPOTER 621 

 PIGTRÅD 

  -GENERELT 621, 604 

 SAND 

  -GENERELT 621 

 STÅL 

  -TRÅDSHEGN 610, 621 

 STEN 621 

 TÆTNINGSMATERIEL 621 

 TØMMER 621 

 TAPHANER 621 

 TERPENTIN 621 

 TRÆLAST 621 

 TRÆVARER 621 

 622 

 ARKIV 

  -KASSER 622 

  -UDSTYR 622 

 AUTOMATER 

  -GENERELT 622 

 BØJLER TIL CIVILT TØJ 622 

 BØRSTER 622 

 BADEARMATUR 622 

 BATTERI 

  -URE 622 

  -KØLESKABE 622 

 BOGREOLER 622 

 CENTRALURANLÆG 313, 622 

 DÅSEÅBNERE 622 

 DÆKKETØJ 622 

 DØRPLADER 622 

 DRAPERIER 622 

 DUGE 622 

 DYBFRYSERE TIL CAFETERIER 622 

 ELEKTRISK 

  -UDSTYR 622 

 ELEKTRISKE 

  -APPARATER 622 

  -INSTALLATIONER 622 

  -LEDNINGER 622 

 FELT 

  -BORDE - FELTSTOLE 622 

  -KOSTINVENTAR 622 

  -KOSTMATERIEL 622 

  -BAGERIER 622 

 FILMSAPPARATER 622 

 FLAGSTÆNGER 622 

 FODBOLD, INDENDØRS, BANDER TIL 622 

 FORBRÆNDINGSANLÆG 611, 622 

 FORBRÆNDINGSOVNE 622 

 GAFLER 622 

 GARDINER 

 GOBELINER 622 

 HÅNDVASKE 

  -PÅ MIL. ETABLISSEMENTER 622 

  -GENERELT 622 

  -PÅ TOILETTER 622 

 HÆNGEKØJER 622 

 HATTESTATIVER 622 

 HUGGEBLOKKE 622 

 IDRÆTS- 

  -REDSKABER 622, 625 

 ILDSTEDER 622 

 INDKVARTERING 

  -UDSTYR 622 

 INVENTAR 

  -MØBLER OG REDSKABER 622 

  -GENERELT 622 

 KØDHAKKEMASKINER 622 

 KØJESENGE 622 

 KØKKENREDSKABER 622 

 KØLESKABE 622 

 KAFFE 

  -KVÆRNE 622 

 KNIVE 

  -GENERELT 622 

 KODELÅSE 622 

 KOGEPLADER 622 

 KOGEGREJ 622 

 KOMMANDOSTANDERE 

  -SOM MATERIEL 622 

 KONTOR 

  -INVENTAR 622 

 KOPPER, UDLÅN, ANVENDELSE 622 

 KOSTE 622 

 LINNED 622 

 MØBLER, INVENTAR OG REDSKABER 622 

 MAGIRUS DEUTZ 622 

 NØGLEBOKS 622 

 NYLONKØDNET 622 

 OPGØRELSE 

  -AF INVENTAR 622 

 OPSLAG 

  -TAVLER 622 

 OPVASKEMASKINER 622 

 ORDONNANS 

  -TASKER 622 

 OVNE 622 

 PALLETS TIL ITKMP 622 

 PENGE 

  -KASSER 622 

  -SKABE 622 

 PERFORATORER 622 

 PETROLEUM 

  -OVNE 622 

 PLOTTERBORDE 622 

 PULTE 622 

 RADIATORER 622 

 REDSKABER 

  -INVENTAR (MØBLER) 622 

 RENGØRINGS 

  -UDSTYR 622 

 REOLER I DEPOTER 622 

 SAMTALEANLÆG 313, 622, 656 

 SANITETS 

  -ARMATUR OG RØR 

 SENGE 

  -DYNER M.M. 622 

  -GENERELT 622 

  -TØJ 622 

 SKEER 622 

 SKRIVE- 

  -BORDE 622 

  -PULTE 622 

 SLIBESTENE, SLIBEMASKINER 622 

 SPILLEAUTOMATER 622 

 STÅL 

  -SKABE 622 

 STØVSUGERE 622 

 STOLE 622 

 STOPURE 622, 623 

 TÆPPER 

  -BEHOV FOR 622 

  -GENERELT 622 

 TEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

  -PÅ KVARTERER 622 

 TERMOBEHOLDERE 622 

 UDLEJNING 

  -AF INVENTAR 622 

 URANLÆG 

  -CENTRALURANLÆG 622 

  -KONTROLURE 622 

 VAND 

  -BEHOLDERE 622 

 VARME (FYSIK) 

  -APPARATER 622 

 VASK AF 

  -KASERNESAGER 622, 508 

 VASKEMIDLER 622 

 VASKERIUDSTYR 622 

 VINDHASTIGHEDSMÅLERE 622 

 623 

 AVISER 

  -PAPIR 623 

 BENZIN 

  -TRAGTE 623 

 BESS-OVNE 623 

 BONEVOKS 623 

 EENGANGSSERVICE 623 

 EMBALLAGE 623 

 FENDERE 623 

 GLAS 623 

 GLASVARER 623 

 GULVKLUDE 623 

 GUMMI 

  -GENERELT 623 

  -VARER 623 

 HÅNDKLÆDER 623 

 HYSSING 623 

 KARKLUDE 623 

 KATALYSATOROVNE 

  -TIL TELTE OG KØRETØJER 623 

 KNYTTE VARER 623 

 KUNSTFIBERSTOFFER 623 

 LÆDER 623 

 LÆDERVARER 623 

 LÆRREDSARTIKLER 623 

 MANUFAKTURVARER 623 

 PAP 623 

 PAPIR 

  -GENERELT 623, 626 

  -SÆKKE 623 

 PLASTDUGE 623 

 PLASTIC 

  -STOFFER 623 

  -DUGE 623 

  -ARTIKLER TIL VAND 623 

 PRESSENNINGER 623 

 REB 623 

 RENGØRINGS 

  -MIDLER 623 

  -ARTIKLER 623 

 SÆKKE TIL OPBEVARING AF UDRUSTNING 623 

 SANS 

  -SÆKKE 623 

 SEJLGARN 623 

 SHELTERS 623 

 SNESKÆRMNE 623 

 STÅL 

  -TRÅD 623 

 STÆRKLYSLYGTER 623 

 STANDARDVARER 623 

 STOPURE 622, 623 

 SULFOSÆBE 623 

 TABELSTOK 623 

 TALLERKENER 623 

 TANDBØRSTER 623 

 TEKSTILER 623 

 TEKSTILVARER 623 

 TELTE 

  -GENERELT 623 

  -UDLÅN AF 623 

 TELTLEJRE, OPRETTELSE AF 611, 623 

 TELTMATERIEL 623 

 TIDSSTEMPELURE TIL MONTERING 623 

 TOVVÆRK 623 

 TRYKLUFTBEHOLDERE 623 

 UDLÅN 

  -AF TELTE 623 

 VÆRKSTEDSTELT 

 VÆVEDE VARER 623 

 VAND 

  -FORBRUG 623 

 VEJ 

  -SALT (UREA) 623 

 VOKS 623 

 624 

 BENZIN 

  -KONTROL MED FARVET 624 

  -AFGIFTSFRI 073, 624 

  -SÆRLIGE PRIVILEGIER VED KØB AF 624 

  -FLYVEBENZIN 624 

  -GENERELT 624 

 BRÆNDSEL 

  -KULSTOFFER TIL INDUSTRIFORBRUG OG OLIEPR. 624 

  -OLIE 624 

  -GENERELT 624 

 BRÆNDSELSRAPPORTER FRA SKIBENE 624 

 BRÆNDSTOF 

  -TANKNING UNDER TRYK 624 

  -UDSKILLER 624 

  -TANKNING I LUFTEN 624 

  -SLANGER 624 

 CENTRALISERET FLYTANKNINGSTJENESTE 624 

 DIESELOLIE 624 

 DRIVMIDDEL 

  -DIREKTIVER 624 

 DRIVMIDDELTJENESTE UNDER FELTFORHOLD 624 

 DRIVMIDDELTJENESTE 624 

 EKOPERL (OLIEBEHANDLINGSMIDDEL) 624 

 ELEKTRICITET 624 

 ELEKTRISK 

  -LYS 624 

  -KRAFT 624 

 ENERGIKILDER FOR INDUSTRIEN 624 

 FEDT (SMØREMIDDEL) 624 

 FLY 

  -TANKNING UNDER TRYK 624 

  -TANKNING I LUFTEN 624 

 FLYVE 

  -BENZIN 624 

 FORVALTNING AF 

  -POL PRODUKTER 624 

 FREMSKUDT DRIVMIDDELPARK - SE DRIVMIDDELPARK 624 

 FRISTVÆSKE 624 

 FYRINGSOLIE 624 

 GARAGER, OPVARMNING 615, 624 

 GYMNASTIKSALE 

  -OPVARMNING AF 624 

 HYDRAULISK VÆDSKE 624 

 ILT PÅ FLASKER 676, 624 

 INDUSTRI 

  -BRUG, KULSTOFFER TIL 624 

 KUL 624 

 KULSTOFFER TIL INDUSTRIBRUG 624 

 LUFTFORMIGE BRÆNDSTOFFER 624 

 MOTORBENZIN, MÆRKNING OG KONTROL 073, 624 

 OLIE 

  -PRODUKTER 624 

  -GENERELT 624 

 OPTÆNDINGSPINDE 624 

 PETROLEUM 

  -GENERELT 624 

 PIPE LINE 

  -MATERIEL 624 

 SMØREFEDT 624 

 SMØREMIDLER 

  -GENERELT 624 

  -FORVALTNING AF 624 

 SMØREOLIE 624 

 SPILDOLIE, AFTAGELSE AF 624 

 TØRSPRIT 624 

 TANKE (BEHOLDERE) 624 

 625 

 AMERIKANSKE FILM 346, 625 

 AUDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER 625 

 BÅNDOPTAGER 

  -GENERELT 625 

 BILLEDBÅND 625 

 DANSK 

  -FILM OG BILLEDBÅND 625 

 DOMETRAINERE 625 

 FILM 

  -OG BILLEDBÅND, GENERELT 625 

  -UDDANNELSESHJÆLPEMIDDEL 625 

  -GENERELT 346, 625 

 FLYKENDING, UNDERVISNINGSMAT. 625 

 FOLKEBÅDE 625 

 FRITIDSBESKÆFTIGELSE 

  -UDSTYR TIL 625 

 GARNISONS 

  -SIMULATOR 625 

 GASKAMMERØVELSESSÆT 625 

 GRAMMOFONPLADER (SAGSTYPE) 625 

 HJÆLPEMIDLER 

  -TIL UDDANNELSEN 625 

  -TIL UDD. OG UDSTYR TIL FRITIDSBESK. 625 

 IDRÆTS- 

  -REDSKABER 622, 625 

 ILDMARKERINGSFLAG 625 

 INSTRUMENT TRAINERS 625 

 INTERN TV TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 KAMERAER, SE FILMSAPPARATER OG 

  FOTOGRAFFIAPPARATER 625 

 KAMP 

  -ALARM, MATERIEL TIL FREMSKAFFELSE AF 625 

 KATALOGER 

  -FORSVARETS FILMTJ. 625 

 KORREKTØR TIL UDDANNELSESSKYDNING 625 

 LINKTRAINER 625 

 LYD 

  -OPTAGELSER 625 

  -BÅND OG BÅNDOPTAGERE TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 MARKERINGSMATERIEL 625 

 MINISKYDEMATERIEL TIL KVG 625 

 MOTORKØRETØJSFORVALTNING 

  -MATERIEL TIL UDDANNELSE 625 

 MOTORMATERIEL TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 MUSIKINSTRUMENTER 625 

 NODER 625 

 PANSER 

  -KENDING, MINIATUREMODELLER 625 

  -KENDINGSKURSUS, MATERIEL TIL 625 

 PIGBUKKE 625 

 REDSKABER 

  -UDSTYR TIL SPORTSPLADSEN 625 

 SIMULATORER 625 

 SKUDFILM TIL FLY 625 

 SKYDEBANER 

  -MATERIEL 625 

 SKYDEMATERIEL 

  -UDDANNELSE 625 

  -TIL UDDANNELSE 625 

 SKYDESKIVER 625 

 SLÆBEMÅL 

  -MATERIEL TIL (WIRE O.LIGN.) 625 

 SLÆBETOVE 625 

 SLÆBEUDSTYR 625 

 SPROG 

  -LABORATORIER 053, 054, 493, 625 

 SVØMME 

  -REKVISITTER 625 

 TAVLER TIL UDDANNELSESBRUG 625 

 TEGNINGER (SAGSTYPE) 390 

  -TIL UDDANNELSESBRUG 625 

 TERRÆN 

  -BORDE 625 

 TRIBUNE TIL UNDERVISNINGSBRUG 625 

 UDDANNELSES- 

  -HJÆLPEMIDLER 625 

 UNDERVISNING 

  -HJÆLPEMIDLER 625 

  -MATERIEL TIL 625 

 VINKELMÅLERE 625 

 BLÆK 626 

 BLANKETTER 626 

 BLYANTER 626 

 BREVPAPIR MED PÅTRYKT HOVED 626 

 DAGLIG MELDING 626 

 HEFTER (SAGSTYPE) 626 

 KALENDERE 626 

 KONTOR 

  -ARTIKLER 626 

  -ARTIKLER CENTRALINDKØB 626 

  -PAKNINGER TIL STABE M.V. 626 

 ORDREBØGER 626 

 PAPIR 

  -GENERELT 623, 626 

  -VARER (TIL KONTORER) 626 

 PENNE 626 

 SKRIVE- 

  -MATERIALER 626 

 SKRIVEMATERIEL 626 

 SMØRESKEMA 626 

 STENCILS 626 

 STRAF 

  -BLADSFORMULARER 626 

 TRYKKERIARBEJDE 305, 308, 626 

 TRYKNING 

  -AF HOVED PÅ BREVPAPIR 626 

 TRYKSAGER 308, 626 

 627 

 ÆG 627 

 ÆGHOLDIGE RETTER 627 

 ØL 

  -GENERELT 627, 721 

 ØLLEBRØD 627 

 ASCORBINSYRETABLETTER 627 

 BAGEARTIKLER 627 

 BANANER, SERVERING AF SOM 

  PÅLÆG 627 

 BOUILLON 627 

 BRØD 627 

 BRØDAFFALD, ANVENDELSE AF 627 

 C-RATIONER 627 

 CAFETERIER 

  -ORDNING 627 

 CIGARETTER 627 

 CIVILE 

  -PERSONERS DELTAGELSE I KOSTFORPLEJNING 627 

 DRIKKEVAND 627 

 DRIKKEVARER 627 

 DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER 627 

 EDDIKE 627 

 EKSTRAPORTIONER 627 

 ERNÆRING 627 

 FØDEVARER 

  -GENERELT 627 

 FEDT (SPISE) 627 

  -FORPLEJNINGER 627 

  -RATIONER 627 

 FORPLEJNING 

  -FØDEVARER O.LIGN. 627 

  -UDKØRSEL AF 627 

  -I UDLANDET 627 

 FROSNE VARER 627 

 FRUGT 

  -SAFT 627 

  -GENERELT 627 

 GELE 627 

 GRØNKÅL, FROSNE 627 

 GRØNTSAGER 

  -GENERELT 627 

  -LICITATION 627 

 GRYDEKLARE FØDEVARER 627 

 GULERØDDER, FROSNE 627 

 HÆVEMIDLER TIL BAGNING 627 

 IS 627 

 JÆGERRATIONER 627 

 KØD 627 

 KAFFE 

  -GENERELT 627 

 KARTOFFELMELSPULVER 627 

 KARTOFLER 627 

 KONFEKT 627 

 KONSERVES 627 

 KORN 627 

 KOST 

  -GENERELT 627 

  -FORPLEJNINGER 613, 627 

 KRYDDERIER 627 

 LEVNEDSMIDLER 

  -GENERELT 627 

 LICITATION 

  -OG TILBUD, FØDEVARER 627, 508 

 MÆLK 627 

 MÆLKELEVERANCE TIL FORSVARET 627 

 MÆLKEORDNING, GENERELT 627 

 MÆLKEPULVER 627 

 MADPORTIONER 627 

 MEDISTERPØLSE, MARGARINE 627 

 MEL 627 

 NØDPORTIONER 627 

 OLIVENOLIE 627 

 OST 627 

 PIBER 627 

 PULVER 

  -KAFFE 627 

 REKLAME 

  -SERVIETTER 627 

 RYGEARTIKLER 627 

 SAUCER 627 

 SIRUP 627 

 SLAGTEAFGIFT 627 

 SMØR 627 

 SMAGSSTOFFER 627 

 SOKKER 627 

 SPIRITUS 

  -GENERELT 627 

 SPISE 

  -TIDER 627 

  -VÆGRING 627 

 SUKKER 

  -GENERELT 627 

  -VARER 627 

 SYLTNING AF FRUGT 627 

 TØRMÆLK 627 

 TØRREDE VARER 627 

 TE 627 

 TOBAK 

  -GENERELT 627 

  -PRISER I UDSALG 627 

 TOILETARTIKLER 627 

 VAND 

  -TIL SANITÆRE FORMÅL 627 

 VARE 

  -KARTOTEKSSYSTEM I KOSTFORPLEJNINGER 627 

 VIN 627 

 VITAMINER 627 

 YMER 627 

 628 

 ÆRMEMÆRKE 628 

 ØREBESKYTTERE 912, 628 

 ØVRIGE BEKLÆDNING OG UDRUSTNING 628 

 ABC 

  -ENKELTMANDSUDRUSTNING 628 

  -ØVELSESSÆT 628 

 ADJUDANTSNORE OG STABSSNORE 628 

 AFDELINGSMÆRKER 628 

 AFMÆRKNING 

  -PERSONEL - SE REFLEKSBIND 628 

 ARBEJDS 

  -TØJ 628 

  -TØJ TIL KASERNEARBEJDERE 628 

 ARKTISK 

  -BEKLÆDNING 628 

  -BEKLÆDNING (UNDER TJ. I GRØNLAND) 564, 628 

 ARMBIND, FORDELING 628 

 ASBESTDRAGTER 628 

 AUDITØR 

  -UNIFORMERING 628 

 BADETØFLER 628 

 BARBERSÆT, UDLEVERING VED INDKALDELSE 628 

 BARET FN, BÆRING FN-DAG M.M. 628 

 BARET, BÆRING V/PINF 628 

 BEKLÆDNING 

  -MATERIALER TIL FREMSTILLING AF 628 

  -(UNIFORMSREGLEMENT) 628, 308 

  -AF TRAKTORFØRERE 628 

  -ARBEJDSTØJ 628 

  -BESKYTTELSES- 628 

  -ANDEN BEKLKÆDNING END UNIFORM 628 

  -GRADSTEGN 628 

  -UNIFORMER 628 

  -KENDETEGN 628 

  -AFDELINGSMÆRKER 628 

  -DIVERSE 628 

  -ARTIKLER 628 

 BESKYTTELSE 

  -MASKER 628 

  -PÅKLÆDNING 628 

  -BEKLÆDNING 628 

  -UDRUSTNING 628 

 BESTEMMELSER 

  -UDLÅN TIL SELVBEKLÆDERE 628 

  -IKLÆDNING 628 

 BUKSEVIDDE, GARNISONSBUKSER 628 

 BYTNING AF LAGNER, HÅNDKLÆDER, UNDERTØJ 628 

 CIVILUNIFORM 628 

 DISTINKTIONER 628 

 DREJLSTØJ 628 

 EENMANDSKOGERE 628 

 EMBLEMER PÅ UNIFORMER 628 

 ENKELTMANDSUDRUSTNING 

  -GENERELT 628 

 FÆRDSEL 

  -UDSTYR TIL REGULERN. PERSONEL 628 

 FELT 

  -LYGTER 628 

  -REGNSLAG 628 

  -HÅNDKLÆDER 628 

  -KOMPAS 628 

  -FLASKER 628 

  -UNIFORMER 628 

 FLØJTESNORE, BÆRING AF 628 

 FLYVEBEKLÆDNING 628 

 FLYVEREMBLEMER 628 

 FODBOLDDRAGTER 628 

 FODSVØB 628 

 FORKLÆDER TIL LOTTER 628 

 FORSØG 

  -MED FELTUNIFORM 628 

 FRØMANDSUDSTYR 628 

 GALLA, TILLADELSE TIL LG + GHR 628 

 GALLAUNIFORM 628 

 GARNISONS 

  -LIVREM, UDLÅN AF 628 

 GASMASKE - BESKYTTELSESMASKE 628 

 GENFERKORS PÅ HJELME 628 

 GNISTSIKKER LYGTE 628 

 GRADSTEGN 628 

 GUMMI 

  -STØVLER 628 

 GYMNASTIKSKO 628 

 HALSTØRKLÆDER, BÆRING AF 628 

 HANDSKER 628 

 HATTE 628 

 HJELMBIND 628 

 HJELME AF FIBER 628 

 HJELME 628 

 HOVEDBEKLÆDNING 628 

 HUER 628 

 IKLÆDNING, IKKE SELVBEKLÆDERE 628 

 INDERHJELM, AFPRØVNING AF 628 

 INSEKTER 

  -BESKYTTELSE MOD 628 

 KØJESÆKKE 628 

 KØREPELSE 628 

 KAMP 

  -UNIFORM, UDLÅN AF 628 

  -DRAGT, BEKLÆDNING 628 

  -DOMMERBIND 628 

  -UNIFORM 628 

 KAMPVOGNE 

  -DRAGTER 628 

 KENDETEGN 

  -GENERELT 628 

  -MILITÆRE 628 

 KITLER 628 

 KOGEKAR 628 

 KORPSENES OG HÆRENS UNIFORMER 628 

 KUFFERTER 628 

 KVG 

  -DRAGT 628 

 LÆGE 

  -MÆRKER FOR 628 

 LIVREMME 628 

 MÅLTAGNING I GARNISONERNE 628 

 MÆRKER 

  -GENERELT 628 

  -FOR LÆGE OG SANITETSPERSONEL 628 

  -BÆRING PÅ UNIFORM 628 

  -VÅBEN, ANVENDELSE AF 628 

 MOTORORDONNANSUDRUSTNING 628 

 MP-PERSONEL, UDRUSTNING AF 628 

 NATIONALISERINGSAFMÆRKNING PÅ UNIFORM 628 

 NAVNEPLADER 628 

 NUMMERMÆRKER 628 

 OVERTØJ 628 

 PERSONLIG 628 

  -UDRUSTNING 628 

 PIBNING AF WEBBINGUDRUSTNING 628 

 PRESNING AF MUNDERINGSSAGER 628 

 RAST 

  -UDSTYR 628 

  -TÆPPE 628 

 RENSNING 

  -AF TØJ 628 

 SALVER 

  -SOM PERSONLIG UDRUSTNING 628 

 SANITETSPERSONEL 

  -MÆRKER FOR 628 

 SELSKABER 

  -UNIFORM 628 

 SKÆRMTAG FOR ENKELTMAND 628 

 SKILDERKAPPER 628 

 SKJORTER - SE VASK 628 

 SLIPS (REGIMENTSSLIPS) 628 

 SOVEPOSER 628 

 SPISE 

  -BESTIK 628 

 STØVLER 628 

 STABS 

  -OG ADJUDANTSNORE 628 

 STAVLYGTER 628 

 STRIKKEDE VARER 628 

 STYRTHJELME 628 

 SVØMME 

  -UDRUSTNING TIL JÆGERKORPSET 628 

 TØJ, SE BEKLÆDNING 628 

 TØJRENSNING 628 

 TELE 

  -HJELME 628 

 TILLADELSE TIL 

  -AT BÆRE CIVILT TØJ 628 

 TRÆSKO 628 

 TRAFIK 

  -KONTROLPOSTER, AFMÆRKNING 628 

 UDLÅN 

  -AF KAMPUNIFORM 628 

 UDRUSTNING 

  -VEDLIGEHOLDELSESUDSTYR SOM PERSONLIG UDRUSTNING 628 

  -PERSONLIG 628 

 UNDERMUNDERING 628 

 UNDERVANDS 

  -BEKLÆDNING 628 

 UNIFORM 

  -BESKRIVELSER 628 

  -UDLÅN AF TIL CIVILE 628 

  -REGLEMENT 628, 308 

  - GENERELT 628 

  -TILLADELSE TIL AT BÆRE 628 

  -BESTEMMELSER FOR CIVILE 628 

  -BÆRING AF I UDLANDET 628, 122 

 VÆRNSMÆRKER 628 

 VADSÆKKE 628 

 VANTER 628 

 VASK AF 

  -SKJORTER 628 

  -MUNDERING 628, 508 

 VINTER 

  -UDRUSTNING 628 

 WEBBINGBØRSTE 628 

 629 

 630 

 INDUSTRIELT UDSTYR 630 

 MASKINER 

  -GENERELT 630 

 631 

 BOGHOLDERIMASKINER 631 

 DIKTAFONER 631 

 DIKTERMASKINER 631 

 DUPLIKATORER 631, 632 

 HEFTEMASKINER 631 

 HULKORTMASKINER 631 

 KONTOR 

  -MASKINER 631 

  -MASKINER OG -TEKNIK 631 

 MATERIEL 

  -TIL ELEKTRONISK DATABEHANDLING 631 

 REGNEMASKINER 631 

 REPRÆSENTATIONS 

  -SERVICE 631, 508 

 SKRIVE- 

  -MASKINER 631 

 632 

 DUPLIKATORER 631, 632 

 FOTO 

  -MASKINER OG TILBEHØR 632 

  -MATERIEL 632 

 MANGFOLDIGGØRELSESMASKINER (DUPLIKATORER M.V.) 632 

 MIKRO 

  -FILMSAPPARATER 632 

  -FILMTILBEHØR 632 

 SKARNKASSER 632 

 SPRIT 

  -DUPLIKATORER 632 

 THERMOFAX 632 

 TRYKKEMASKINER OG TILBEHØR 632 

 633 

 BRANDSLUKNING 

  -MATERIEL 633 

  -UDSTYR TIL 633 

 DYKKERE 

  -UDSTYR 633 

 ILDSLUKKERE 633 

 KULSYRESLUKKERE, OPLADNING AF 633 

 LIVREDNING 

  -UDSTYR TIL 633 

 MOTORCYKELUDRUSTNING 633 

 MOTORDRESS, CIVILT MÅ BÆRES 633 

 MOTORKØRETØJER 

  -INDRETNING, UDSTYR 660, 633 

 PULVER 

  -ILDSLUKKERE 633, 648 

 REDNINGS 

  -MATERIEL 600, 633 

  -VESTE 633 

 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 

  -UDSTYR 633 

 SIKKERHEDSUDSTYR 633 

 SIRENER TIL VARSLING 206, 611, 633 

 SNERYDNING 

  -UDSTYR 633 

  -MATERIEL 660, 633 

  -GENERELT 633 

 634 

 AGGREGATER 634 

 ATOM 

  -ENERGI 634 

 DAMPKEDLER 634 

 GENERATOR TIL EL 634 

 GENERATORENHEDER - SE BELYSNINGSSÆT 634 

 GUMMI 

  -TANKBEHOLDERE 634 

 HØJTRYKSVASKEMATERIEL 634 

 INDUSTRIEN, ANLÆG M.V. FOR 634 

 KRAFTFORSYNING 

  -ANLÆG M.V. 634 

  -GENERELT 634 

 KRAFTMASKINER 634 

 KRANER 634, 635 

 LØSTANK 634 

 LADEAGGREGAT 

  -NORM FOR - SE BELYSNINGSSÆT 634 

 LUFT 

  -TRYKMASKINER 634 

 LYS 

  -KILDER 634 

 MOTORER 

  -GENERELT 634 

 NØDBELYSNING 

  -I TILFÆLDE AF MOBILISERING 634 

 NØDELVÆRK 634 

 PÅFYLDNINGSAGGREGAT 634 

 PLÆNEKLIPPERE 634, 663 

 PUMPER 634 

 STRØMFORSYNING 634 

 STRØMFORSYNINGSENHED TIL RADIOMATERIEL 634 

 TUNGT MASKINEL 634 

 TURBINER 634 

 UDSTYR 

  -FOR INDUSTRIEN 634 

 VÆRKSTEDER 

  -MASKINER TIL 634 

 VAND 

  -KRAFT 634 

 VIBRATOR 634 

 635 

 BETONBLANDEMASKINER 635 

 BROLÆGNINGSMASKINER 635 

 BYGGEARBEJDER 

  -UDSTYR TIL 635 

 BYGNING 

  -ASFALTARBEJDER, UDSTYR 635 

 ELEVATORER 635 

 GAFFELTRUCK 635, 663 

 GRØFTEMASKINER 635 

 GRAVEMASKINER 635 

 HEJSEAPPARATER 635 

 INGENIØRMASKINER 635 

 INSTRUMENTER 

  -GENERELT 635 

 JORDARBEJDER 

  -MASKINER TIL 635 

 JORDBOREMASKINER 635 

 KRANER 634, 635 

 MÅLE 

  -MASKINER 635 

  -VÆRKTØJ 635 

  -UDSTYR 635 

  -INSTRUMENTER 635 

 MASKINER 

  -VÆRKTØJ OG INDUSTRIELT - UDSTYR 635 

  -TIL JORDARBEJDE 635 

 PRØVE 

  -UDSTYR 

 RODOPTAGNINGSMASKINER 635 

 SPIL 635, 491 

 STÅL 

  -MÅTTER TIL FAGLIGE ENHEDER 635 

 SVEJSEUDSTYR 635 

 TRÆKTOVE 635 

 UDRUSTNING 

  -VEDLIGEHOLDELSESUDSTYR 635 

 UDSTYR 

  -TIL FLYTNING 635 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -UDSTYR TIL 635 

 636 

 AMMUNITION 

  -VÆRKTØJ TIL SPRÆNGNING AF FUND 636 

 BÅNDSAV 636 

 BOREMASKINER 636 

 DREJEBÆNKE 636 

 DUPTANG TIL LINIETASKE MED PAKN. 636 

 GARAGEMESTERPAKNING - SE VÅBENMESTERPAKNING 636 

 MOTORMEKANIKERPAKNING - SE VÅBENMESTERPAKNING 636 

 MOTORSAV 636 

 UMAK, INDKØB AF VÆRKTØJ 532, 636 

 UNIVERSALTÆNGER 636 

 VÅBEN 

  -MEKANIKERPAKNING 636 

  -MESTERPAKNING 636 

 VÆRKTØJ 

  -SKRUESTIKKE 636 

  -SAVE- 636 

  -FILE- 636 

  -GENERELT 636 

  -PRØVE- 636 

  -SKÆRE 636 

  -TIL MOTORKØRETØJER 636, 660 

  -SLIBE- 636 

  -HÅND- 636 

  -MASKIN-636 

 VAND 

  -HAMMER 636 

 637 

 RESERVE 

  -DELE 637 

 SAMLESÆT 637 

 638 

 INSTRUMENTER 

  -PRÆCISIONS- 638 

  -OPTISKE 638 

 MIKRO 

  -METRE 638 

 PRÆCISIONSINSTRUMENTER 638 

 STØJ 

  -MÅLERE 638 

  -MÅLING 638 

 639 

 640 

 BALLISTIK 640 

 BEVÆBNING 

  -GENERELT 640 

 FORSKNING 

  -PÅ KRIGSMATERIELLETS OMRÅDE 640 

 KALIBRERING 640 

 KRIGSMATERIEL 

  -GENERELT 640 

 LANDSTYRKER 

  -KRIGSMATERIEL 640 

 STANDARDISERING AF 

  -KRIGSMATERIEL 640 

 641 

 AMMUNITION 

  -TJENESTE 641 

  -FORVALTNING 641 

  -OMRÅDER 641 

  -REGNSKAB 641 

  -MEDFØRING AF NBH 641 

 BOMBER 

  -UDSKADELIGGØRELSE AF 641 

  -GENERELT 641 

 CUI AMMO 641 

 DRUKNING AF AMMUNITION 641 

 GEVÆRGRANATER 

  -GENERELT 641 

 GRANATER 

  -GENERELT 641 

 HÅNDVÅBEN 

  -AMMUNITION 641 

 KANONSLAG, BRUG AF 061, 641 

 LYS 

  -RAKETTER 641 

  -KUGLER 641 

  -KASTERE 641 

  -BOMBER 641 

 NAPALMBOMBER 641 

 PROJEKTILER UDEN SPRÆNGLADNING 

 (GEVÆRPROJEKTILER) 641 

 RØDE SIGNALPATRONER - SE SIGNALPATRONER 641 

 RAKETTER 

  -IKKE FJERNSTYREDE 641 

 RULLEBANER TIL AMMUNITIONSTRANSPORT 641 

 SAFETY SWITCHES 641 

 SALUT 

  -AMMUNITION 641 

 SIGNAL 

  -PATRONER 641 

 SIKKERHEDSAFSTAND VED AMMUNITIONSMAGASINER M.V. 641 

 SKYDEFORBUD 

  -FLYAMMUNITION 641, 643, 644 

  -BOMBER 641, 643 

  -HÅNDGRANATER 641 

  -HÅNDVÅBENAMMUNITION 641 

 START 

  -PATRONER 641 

 TILDELING AF 

  -AMMUNITION 641 

 TORPEDO 

  -GENERELT 641 

 UDDANNELSES- 

  -AMMUNITION 641 

 642 

 AMMUNITION 

  -DELE 642 

  -BEHOLDERE TIL 642 

  -TILBEHØR 642 

  -SKABE 642 

 BRANDRØR 

 BRISANTE SPRÆNGSTOFFER 

  -GENERELT 642 

 DETONATORER 642 

 EKSPLOSIVSTOFTAVLER 642 

 FYRVÆRKERI 642 

 INITIALLADNINGER 642 

 SPRÆNGNING 

  -AF FUNDET AMMUNITION 642 

 SPRÆNGSTOFFER 

  -GENERELT 642 

 TÆNDSATSER 642 

 TÆNDSNOR 

 643 

 ATOM 

  -VÅBEN 643 

  -BOMBER 643 

  -BOMBEATTRAPPER TIL ØVELSE 643 

  -BRINTBOMBER 643 

  -SPRÆNGLADNINGER 643 

 BOMBER 

  -BRINT- 643 

  -ATOM- 643 

 BRINTBOMBER 643 

 NUCLEARE ULYKKER 643 

 SKYDEFORBUD 

  -BOMBER 641, 643 

  -FLYAMMUNITION 641, 643, 644 

 644 

 AFFYRINGSAPPARATER FOR RAKETTER ETC. 644 

 COBRA (SE OGSÅ PANSERVÆRNSRAKETENHEDER) 644 

 FJERNSTYREDE VÅBEN OG RAKETTER 

  -GENERELT 644 

 HONEST JOHN SKYDNING 644 

 LUFT 

  -TIL LUFTMISSILER 644 

 MISSILER (FJERNSTYREDE RAKETTER) 

  -TRAINING INSTALLATION 644 

  -GENERELT 644 

 NIKE 644 

 NIKE, HAWK SKYDNING 644 

 PLATFORME FOR RAKETTER 644 

 RAKETTER 

  -AFFYRINGSPLATFORME 644 

  -MISSILER 644 

  -FREMDRIFT 644 

  -GENERELT 644 

  -HOVEDER 644 

  -LEGEMER 644 

  -AFFYRINGSAPPARATER 644 

 RAKETUDSTYR 644, 646 

 ROBOTTER 644 

 SKYDEFORBUD 

  -FLYAMMUNITION 641, 643, 644 

  -RAKETTER 644 

 SKYDEVÅBEN 

  -FLY 644, 646 

 645 

 ANTI 

  -UBÅDSVÅBEN 645 

 DYBDEBOMBER 

  -GENERELT 645 

 HEDGEHOG 645 

 HYDROGENBOMBER 645 

 LANDMINER 645 

 MINE 

  -MATERIEL 645 

 MINEHUNTING SYSTEM 645 

 PANSER 

  -MINER 645 

 SØ 

  -MINER 645 

 SNUBLETRÅD 645 

 TORCI 645 

 TORPEDO 

  -ILDLEDELSESINSTRUMENTER 645 

 646 

 AFSTANDSMÅLERE 646 

 ANTI 

  -TANK - MATERIEL 646 

  -LUFTSKYTS, LUFTVÆRNSARTILLERI 125, 646 

 ARTILLERI 

  -TROPMATERIEL 646 

  -MARKERINGSSÆT 646 

  -TILBEHØR 646 

  -SØ- (FLÅDE-) (SKIBS-) 646 

  -LAND 646 

  -KYST- 646 

 AUTOMATISKE 

  -VÅBEN 646 

 BEREGNERBORD TIL MORTERER 646 

 DYSEKANONER 646 

 FØRINGSLEJER TIL MORTER 646 

 FELT 

  -ARTILLERI 646 

 INSTRUKTIONSGEVÆR 646, 647 

 INSTRUKTIONSGEVÆRHOLDERE 646, 647 

 KALIBRERINGSSKYDNING ART. 646 

 KANONER OG TUNGE SKYDEVÅBEN 646 

 KORREKTØR (ARTILLERI) 646 

 KYSTARTILLERI 646 

 LØSSKYDNINGS 

  -GASTRYKFORSTÆRKER 646, 647 

  -AGGREGAT TIL DYSEKANON 646 

 LANDARTILLERI 646 

 LUFT 

  -VÆRNS ARTILLERI 646 

  -AFFYREDE SKYDEVÅBEN 646 

 MÅLE 

  -PLADER TIL MORTERER 646 

 MORTERER 646 

 MUNDINGSGLIMTLAMPE (SKYDNING MED KVG) 646 

 MUNDINGSKIKKERT TIL KANON 646 

 PANSER 

  -VÆRNSKANONER 646 

 RAKETUDSTYR 644, 646 

 REGNESTOKKE TIL ART. 646 

 SØARTILLERI 646 

 SALUT 

  -KANONER 646 

 SKYDEREGNESTOK 646 

 SKYDEVÅBEN 

  -KANONER 646 

  -FLY 644, 646 

  -MONTERET I KAMPVOGNSTÅRNE 646 

 TUNGE SKYDEVÅBEN OG KANONER 646 

 VOGNAFFUTAGE, 7,62 MM M/62 646 

 647 

 BAJONETTER 647 

 BESTEMMELSER 

  -OPBEVARING AF MASKINPISTOLER 647 

  -MAGASINERING OG OPBEVARING AF PISTOLER OG VISSE SÆRLIGE 

  UDRUSTNINGSGENSTANDE 647 

 BORTKOMST 

  -AF VÅBEN 647 

 FASKINKNIVE 647 

 FORSVARETS 

  -PERSONELS BESIDDELSE AF PRIVATE VÅBEN 647, 061 

 HÅNDBOMBER 647 

 HÅNDGRANATER 

 GENERELT 647 

  -RØGGRANATER 647 

 HÅNDVÅBEN 

  -GEVÆRER 647 

  -REVOLVERE 647 

  -TILBEHØR TIL 647 

  -DELE TIL HÅNDVÅBEN 647 

  -PISTOLER 647 

 INSTRUKTIONSGEVÆR 646, 647 

 INSTRUKTIONSGEVÆRHOLDERE 646, 647 

 KARABINER 647 

 KNIVE 

  -FASKIN- 647 

  -SKYTTEGRAVS- 647 

 LØSSKYDNINGS 

  -PIBE MP 647 

  -GASTRYKFORSTÆRKER 646, 647 

 MASKINGEVÆR 647 

 MASKINPISTOLER, OPBEVARING AF 647 

 PISTOLER, O.LIGN. OPBEVARING M.V. 647 

 PRIVATE 

  -VÅBEN, FORSVARETS PERSONELS BESIDDELSE AF 647 

 RESERVE 

  -TIL VÅBEN, NORM FOR 647 

 SABLER 647 

 SIGNAL 

  -PISTOLER 647 

 SKYDEVÅBEN 

  -HÅNDVÅBEN 647 

 SKYTTEGRAVSKNIVE 647 

 UDSKIFTNINGSSÆT TIL 9 MM PISTOL M 49 647 

 VÅBEN 

  -HÅNDVÅBEN, DELE TIL 647 

  -BESIDDELSER, BESTEMMELSER FOR 647 

  -HÅNDVÅBEN 647 

  -HÅNDVÅBEN, TILBEHØR TIL 647 

 648 

 ABC 

  -MATERIEL 648 

  -MATERIEL TIL UDDANNELSESBRUG 648 

 ARSIN 648 

 BLÅSYRE 648 

 BOMBER 

  -BRAND- 648 

 BRANDBOMBER 648 

 BRANDSTIFTENDE MIDLER 648 

 CYANBRINTE 648 

 CYANKLORID 648 

 FLAMMEKASTERE 648 

 FOSGEN 648 

 GASAMPULLER 648 

 GASARTER, KRIGSGAS 648 

 GEVÆRGRANATER 

  -KEMISKE 648 

 GRANATER 

  -KEMISKE 648 

 HÅNDGRANATER 

  -KEMISKE 648 

 KEMISKE MIDLER 

  -GASGRANATER 648 

  -KRIGSMIDLER 648 

  -GASRØGFAKLER 648 

  -VÅBEN (FLAMMEKASTERE ETC.) 648 

  -RØGMIDLER 648 

  -LANDMINER 648 

  -FORSTYRRENDE GASARTER 648 

  -GENERENDE GASARTER 648 

  -GIFTIGE GASARTER 648 

  -RØGGRANATER 648 

  -ØVELSESKAMPSTOFFER 648 

  -RØGBOMBER 648 

  -BRANDSTIFTENDE 648 

 KRIGSGAS 648 

 LEWISIT 648 

 NERVEGAS 648 

 NYSEGAS 648 

 PULVER 

  -ILDSLUKKERE 633, 648 

 PYROTEKNISKE MIDLER 648 

 SENNEPSGAS 648 

 TÅGEMATERIEL 648 

 TÅREGAS 648 

 649 

 ADAMSIT 649 

 650 

 BATTERI 

  -ELEMENTER 650 

 EFIT (SIGNAL- OG ELEKTRONISK) 650 

 ELEKTRONISK 

  -STANDARDISERING 650 

  -FORSKNING OG UDVIKLING 650 

 FORSKNING 

  -AF ELEKTRONISK MATERIEL 650 

 RADIO 

  -STØJDÆMPNING 650 

 SIGNAL 

  -MATERIEL 650 

 SIGNALTJENESTE 

  -MATERIEL 650 

 STANDARDISERING AF 

  -SIGNALMATERIEL 650 

 TØRBATTERIER 

 UDVIKLING 

  -ELEKTRONISK 650 

 VEJR 

  -TALSGRAFIKKER 650 

 651 

 AUTOMATIC RADIATION MONITORS AND ALARMS 651 

 BATHY-THERMOGRAPH 651 

 DATA 

  -BEHANDLINGSMATERIEL 651 

 EFTERRETNINGSMATERIEL 651 

 ELEKTRISKE 

  -MÅLEINSTRUMENTER 651 

 ELEKTRONISK 

  -MATERIEL 651 

  -SIGNALANLÆG M.V. 651 

 ELEKTRONISKE 

  -SIGNALANLÆG 651 

 FJERNBETJENINGSSÆT 651 

 INFRARØDT KAMPUDSTYR 651 

 INFRARØDT SIGTEUDSTYR 651 

 IR ØVELSESPROJEKTER 651 

 LYS 

  -MATERIEL 651 

  -MASKINE 651 

 MATERIEL 

  -ELEKTRONISK 651 

 METRONOMER 651 

 RADIAC 

  -INSTRUMENTER 651 

 SEISMISK 

  -ALARMMATERIEL 651 

 SONOPS (SONAROPLYSNINGER) 651 

 TALEBRIEFINGANLÆG 651 

 652 

 ANTENNER 652 

  -GENERELT 652 

 CENTRALKABELKARRER 652 

 FORSØG 

  -MED RADIOKÆDEUDSTYR 652 

 HØJTTALERANLÆG 652 

 HØJTTALERE, TRANSPORTABLE 652 

 INDBYGNINGSVEJLEDNINGER, RADIO 652 

 KILLER KAT RADIOMATERIEL 652 

 KRYSTALLER (RADIO) 652 

 NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER, RADIOPLANLÆGNING, VHF/UHF O.LIGN. HERUNDER 

  RADIO I ALM. 652 

 RADIO 

  -ANTENNER 652 

  -SENDERE 652 

  -MATERIEL 652 

  -GENERELT 315, 652 

  -MATERIEL TIL RADIOMODFORHOLDSREGLER 652 

  -KRITISKE FORSYNINGER TIL FASTE RADIOANLÆG 652 

  -MODTAGERE 652 

  -UDSTYR 652 

 RATT (RADIOFJERNSKRIVERE) 652 

 VARSLINGSMODTAGERE 652 

 653 

 FJERNSYN 

  -UDSTYR 653 

  -MATERIEL 653 

 INTERNE FJERNSYNSANLÆG 653 

 TV-ANLÆG, INTERNT 653 

 654 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

  -RADAR 654 

 ILDLEDELSE 

  -ANLÆG 654 

  -UDSTYR TIL 654 

 LYD 

  -PEJLESÆT 654 

 RADAR 

  -MATERIEL TIL RADARMODFORHOLDSREGLER 654 

  -KALIBRERING 654 

  -UDSTYR 654 

  -STATIONER PÅ LAND 654 

  -INSTALLATION I SKIBE 654 

  -ILDLEDEUDSTYR 654 

  -KYSTRADARSTATIONER 654 

  -SIGNALFORBINDELSESUDSTYR FOR 654 

  -VARSLING 317, 654 

  -MATERIEL 654 

 SØGERADAR 654 

 655 

 ADONIS- 

  -MATERIEL 655 

 KODER 

  -KRYPTOMASKINER OG -MATERIEL 655 

  -MATERIEL OG UDSTYR, TILDELING AF 655 

 KRYPTO 

  -FONER 655 

  -MATERIEL 655 

 KRYSTALBANK 655 

 656 

 FJERNFORBINDELSER (TRÅDFORBINDELSER) 

  -MATERIEL 656 

  -TILDELING 656 

  -UDSTYR 656 

  -BYGNING AF 656 

  -PROJEKTER VEDR. TRÅDFORBINDELSER OVER LANGE STRÆKNINGER 656 

  -TILVEJEBRINGELSE 656 

 FJERNSKRIVERE 

  -FJERNSKRIVERMATERIEL 656 

 KABEL 

  -SYSTEMER 656 

  -UDSTYR 656 

  -MATERIEL 656 

  -TJENESTE 656 

 OMSTILLINGSBORDE, BETJENING AF 313, 656 

 SØKABLER 656 

 SAMTALEANLÆG 313, 622, 656 

 TELE 

  -KONFERENCEUDSTYR 656 

  -MATERIEL 656 

  -KONFERENCEMATERIEL 656 

 TELEFON 

  -MATERIEL 656 

  -OG FJERNSKRIVERFORBINDELSE MATERIEL 656 

  -SYSTEMER 656 

  -UDSTYR 656 

 TELEGRAF 

  -SYSTEMER 656 

  -MATERIEL 656 

  -MEKANIKERPAKNINGER 656 

  -UDSTYR 656 

 657 

 ADVARSELSSKILTE 657 

 AFMÆRKNING 

  -VEJE MED SKILTE 657 

 BLINKLANTERNER 657 

 FLAGER 657 

 FLAGERUDLÆGNINGSSTEDER 657 

 FOTO 

  -GRAFISK KEMIKALIER 657 

  -GRAFIAPPARATER 657 

  -GRAFISK UDSTYR 657 

 GLIMTSPEJLESÆT 657 

 HÅNDFLAG 657 

 HINDRINGSLYS 657 

 KIKKERTER 657 

 OPTISK 

  -MATERIALE 657 

 SIGNAL 

  -FAKLER TIL FÆRDSELSUHELD 657 

  -FLAG 657 

  -FLAGER 657 

 SKILTE 

  -GENERELT 657 

  -TIL VEJAFMÆRKNING 657, 061 

 TAVLEAFMÆRKNING 657 

 VEJ 

  -VISERE 657 

  -AFMÆRKNING, SKILTE TIL 657 

 658 

 BÅKER 

  -ROTERENDE LYD- 658 

  -RADIO- 658 

  -RADAR- 658 

  -GENERELT 658 

 BAROMETRE 658 

 BLÅVAND RADIO 658 

 CONSUL, NAVIGATIONSSYSTEM 658 

 FLYVEPLADSER 

  -LANDINGSUDSTYR 658 

  -INDFLYVNINGSLYS 658 

 FYR 

  -RADAR- 658 

  -UDSTYR TIL LUFT- 658 

  -RADIO- 658 

  -ROTERENDE LYD- 658 

  -GENERELT 658 

  -LUFT- 658 

 GEE (NAVIGATIONSHJÆLPEMIDLER) 658 

 LORAN (NAVIGATIONS-HJÆLPEMIDDEL) 658 

 658 

 LORANANLÆG 658 

 LUFTFYRUDSTYR 658 

 METEOROLOGISK UDSTYR 658 

 NAVIGATION 

  -SØ-, HJÆLPEMIDLER 658 

  -LUFT, HJÆLPEMIDLER 658 

 PEJLESTATION 658 

 RADAR 

  -FYR 658 

 VAGERE 658 

 659 

 660 

 AFMÆRKNING 

  -PARKEREDE PÅHÆNGSVOGNE 660 

  -KØRETØJER - CENTRALREGISTR. 660 

  -KØRETØJER, BROKLASSE 660 

  -(KENDETEGN) PÅ KØRETØJER 660 

 AFVISERSYSTEM PÅ MOTORKØRETØJER 660 

 AILC 

  -VOGN 660 

  -PÅ KØRETØJER 660 

 ANTENNER 652 

  -PÅ MIL. KØRETØJER 660 

 ANTI 

  -AIRCRAFT MACHINE GUN TRAINER 660 

 ANVENDELSE 

  -IGTR MAT. TIL CIV. FORMÅL 660 

 AUTOMOBILER - SE MOTORKØRETØJER 660 

 BENZIN 

  -PUMPER (TØMNING AF VOGNTANKE) 660 

 BLINKLYS TIL KABELVOGNE 061, 660 

 BROKLASSE PÅ KØRETØJER - SE AFMÆRKNING AF KØRETØJER 660 

 CIVIL 

  -ARBEJDSOPGAVE UDFØRT AF IGTR 

  SÆRLIGE MAT. 660 

 CIVILE 

  -ARBEJDSOPGAVER UDFØRT AF MIL. 

 BULDOZERE - SE BULDOZERE 660 

 ERSTATNINGSANSKAFFELSER AF MOTORKØRETØJER 660 

 FARTSKRIVERE TIL MOTORKØRETØJER 660 

 FLYTRANSPORTERE 660 

 FORSIDER TIL MOTORKØRETØJER - SE MOTORKØRETØJER 660 

 FORVALTNING AF 

  -KØRETØJER 660 

 FREMSKAFFELSE AF KØRETØJER 660 

 KØRETØJER 

  -MÆRKNING AF 660 

  -FREMSTILLING AF 660 

  -KONSTRUKTION AF 660 

  -GENERELT 660 

 KØRETØJSBENÆVNELSER 660 

 KØRSEL 

  -KØB/LEJE AF MOTORKØRETØJER UNDER OPHOLD I UDLANDET 660 

  -KONTROL MED 660 

 KASS. KØRETØJERS ANV. I SKYDETERRÆN M.V. 660 

 KASSATION 

  -AF MOTORKØRETØJER 660 

 KONSERVERING AF MOTORKOMPONENTER 660 

 KORTTIDSKONSERVERING AF KØRETØJER 660 

 KVG 

  -TRANSPORT, KØRSEL MED 660 

 LADEAGGREGAT 

  -TIL MOTORKØRETØJER 660 

 MØRKLÆGNING 

  -AF KØRETØJER 660 

 MOTORFORVALTNING, ERSTATNINGS- OG NYANSKAFFELSER 660 

 MOTORKØRETØJER 

  -UDLÅN TIL FORSØG - EFTER TYPE 660 

  -KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF 660 

  -INDRETNING, UDSTYR 660, 633 

 MOTORKØRETØJSFORVALTNING 

  -EFTERSYN 660 

  -TJENESTE 660 

  -GENERELT 660 

 MOTORPULJE 660 

 MOTORUDSKRIVNINGSTJENESTE 107, 660 

 OVERORDNET KONTROL MED FORSVARETS KØRSLER 660 

 OVERSIGTER 

  -OVER UDSTATIONERING AF MKT-MATERIEL 660 

 PARKOMETERAFGIFT 532, 660 

 PRØVE 

  -STATIONER - FDM 660 

 RADIOANTENNER PÅ MIL. KØRETØJER 660 

 REGISTRERING AF MOTORKØRETØJER 660 

 SKOLEVOGNE, PRINCIPIEL 660 

 SLØRINGSMATERIEL TIL KØRETØJER 660 

 SNERYDNING 

  -MATERIEL 660, 633 

  -KØRETØJER 660 

 STÆNKLAPPER 660 

 STANDERE PÅ CHEFVOGNE - SE KOMMANDOSTANDERE 660 

 TILDELING AF 

  -MOTORKØRETØJER 660 

 TILKØRSEL 

  -AF VOGNE, BESTEMMELSER FOR 660 

 UDLÅN 

  -AF MOTORKØRETØJER - SE DEN ENKELTE TYPE 660 

 VÆRKTØJ 

  -TIL MOTORKØRETØJER 636, 660 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -VED OPMAGASINEREDE KØRETØJER 660 

 661 

 BUSSER 661 

 CYKLER 661 

 DROSKER 661 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

 PANSERVÆRNSJEEP 666, 661 

 JEEPS 

  -TIL OPVISNINGER 661 

 KØRETØJER 

  -TIL PERSONBEFORDRING 661 

  -PRIVAT- 661 

  -MOTORCYKLER 661 

  -SCOOTERE 661 

 KARAVANEVOGN 661 

 LABORATORIE 

  -VOGNE (BUSSER) 661 

 OMNIBUSSER, ANVENDELSE AF 661 

 OPHOLD I UDLANDET, KØRSEL-KØB/LEJE AF MOTORKØRETØJER, UNDER 661 

 ORLOV 

  -BUSSER 661 

 PERSONMOTORKØRETØJER 661 

 SIKKERHEDSSELER 061, 661 

 TILLADELSE TIL 

  -AT BENYTTE EGEN MOTORVOGN 661 

 662 

 BJERGNINGSKØRETØJER 662 

 BRÆNDSTOF 

  -TANKVOGNE 662, 668 

 FELT 

  -KABELVOGNE 662 

 KØRETØJER 

  -LASTBILER 662 

 KANTINEVOGNE 662 

 KAROSSER 662 

 KATALYSATOROVNE 

  -TIL KAROSSEVOGNE 662 

 LASTMOTORVOGNE 662 

 LUFTVÆRNSVOGNSAFFUTAGER 662 

 NYTTELAST FOR LASTVOGNE 662 

 PANSRET KRANVOGN 662 

 RUF TIL LVG 662 

 SVØMNING MED PMV 662 

 TANKSÆTTEVOGN 662 

 TANKVOGN 662 

 TELEGRAF 

  -MEKANIKERVOGNE, KAROSSER 662 

 663 

 BULDOZERS 

  -TIL CIVILT ARBEJDE 663 

  -BLOKVOGNE 663 

  -FORDELING AF 663 

 FEJEMASKINER 663 

 FLISER SOM BALLAST I TRAKTOR 663 

 GAFFELTRUCK 635, 663 

 GRUSSPREDERE 663 

 KØRETØJER 

  -PÅHÆNGSVOGNE 663 

 KAMPVOGNE 

  -TRANSPORT, PÅHÆNGSVOGNE 663 

 LUFTVÆRNSAFFUTAGE/TRAKTOR 663 

 MINITRAKTORER 663 

 MOTORPLÆNEKLIPPERE 663 

 PÅHÆNGSVOGNE 663 

 PLÆNEKLIPPERE 634, 663 

 SNERYDNING 

  -TJENESTE 061, 663 

 TRAKTORER 

  -GENERELT 663 

  -FØRERHUSE TIL 663 

 664 

 AMBULANCE 

  -KØRETØJER 664 

 BRANDSLUKNING 

  -KØRETØJER 664 

 FELT 

  -AMBULANCER - KØRETØJER 664 

 JEEPS 

  -TIL BÅRETRANSPORT 664 

 LÆGETJENESTE 

  -TRANSPORT FOR 664 

 RAKETTER 

  -MOTORER 644 

 SANITETSMATERIEL 

  -TIL AMBULANCER 673, 664 

 665 

 AMFIBIE 

  -KØRETØJER 665 

 KØRETØJER 

  -LANDGANGS- 665 

  -AMFIBIE 665 

 LANDGANGS 

  -KØRETØJER 665 

 666 

 ARTILLERI 

  -SELVKØRENDE 666 

 ATTRAPPER TIL KAMPKØRETØJER 666 

 BEVÆBNING 

  -KAMPVOGNE 666 

  -PANSERVOGNE 666 

 DOZERUDSSTYR TIL KVG 666 

 EVAKUERINGSKØRETØJER 666 

 FORSYNINGS- 

  -TRANSPORTKØRETØJER 666 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

  -PANSERVÆRNSJEEP 666, 661 

 KAMPKØRETØJER 

  -SPEJDERVOGNE 666 

  -FORSYNINGSTRANSPORTKØRETØJER 666 

  -VÅBENTRANSPORTKØRETØJER 666 

  -PANSERVOGNE 666 

  -BJERGNINGSKØRETØJER 666 

  -PERSONELTRANSPORTKØRETØJER 666 

  -EVAKUERINGSKØRETØJER 666 

  -GENERELT 666 

  -KANONVOGNE 666 

  -MINESØGNINGSKØRETØJER 666 

  -KAMPVOGNE 666 

  -ARTILLERI, SELVKØRENDE 666 

 KAMPVOGNE 

  -ATTRAPPER 666 

  -TRANSPORTER, UDLÅN 666 

  -GENERELT 666 

  -KAROSSERIER, KASSEREDE 666 

 KANON 

  -TRAKTORER 666 

  -VOGNE 666 

 KATALYSATOROVNE 

  -TIL PMV 666 

 KVG 

  -PASSAGERFORSØG 666 

  -UDLÅN TIL SKYDENDE ENHEDER 666 

 PANSER 

  -JAGERE 666 

  -VOGNE 666 

  -VÆRNSJEEP, HASTIGHED 061, 666 

 PMV, SVØMNING MED 666 

 SÆTTEVOGNSTOG - SE KVG-TRANSPORT 666 

 SELVKØRENDE HAUBITS 666 

 SKYDEVÅBEN 

  -KAMPVOGNE 666 

 SPEJDEVOGNE 666 

 STALLWART (TYSK AMFIBIEKØRETØJ) 666 

 TANKS 666 

 TRÆDEPUDER/BÆLTEKØRETØJER 666 

 VÅBEN 

  -TRANSPORTKØRETØJER 666 

 667 

 ANSKAFFELSE AF HUNDE 667 

 BESLAGTJENESTE 667 

 BREVDUE 667 

 DYR 

  -STALDUDSTYR 667 

  -FORSYNINGER 667 

  -HUNDE 667 

  -UDRUSTNING TIL 667 

  -GENERELT 667 

  -FODER 667 

  -HESTE 667 

  -BREVDUER 667 

 FÅREHOLD PÅ ØVELSESPLADS 610, 667 

 FODER TIL DYR 667 

 FOURAGE 667 

 FUGLE, FOREKOMSTER AF 667 

 HESTE 667 

 HUNDE 667 

 HUNDEGÅRD 667 

 KØRETØJER 

  -DYR 667 

 KANINER, UDRYDDELSE 667 

 MINKFARME 733, 667 

 MULDDYR 667 

 OPSTALDING AF HESTE I PRIVATE STALDE 667 

 PAKUDSTYR (TIL DYR) 667 

 SADELTØJ 667 

 SELETØJ 667 

 SKRÆMMEAPPARATER (FUGLE) 048, 117, 616, 667 

 STALDUDSTYR 667 

 UDGIFTER TIL HUNDE 667 

 668 

 BALLAST (JERNBANEMATERIEL) 668 

 BRÆNDSTOF 

  -TANKVOGNE 662, 668 

 JERNBANER 

  -BALLAST 668 

  -RULLENDE MATERIEL 668 

  -SKINNER 668 

  -SPORSKIFTER 668 

  -MATERIEL 668 

  -SIGNAL 668 

 JERNSLIDSKER TIL JERNBANEINDLADNING 668 

 KØRETØJER 

  -JERNBANEMATERIEL 668 

 LOKOMOTIVER 668 

 RULLENDE JERNBANEMATERIEL 668 

 SKINNER 668 

 669 

 670 

 FAGLIG TJENESTE 

  -FORSYNINGER OG TRANSPORT FOR LÆGETJENESTEN 670 

 FORSYNINGER 

  -TIL LÆGETJENESTEN 670 

  -TIL SANITETSTJENESTEN 670 

 LÆGETJENESTE 

  -FORSYNING FOR 670 

 MATERIEL 

  -TIL VIDENSKABELIG TJENESTE 670 

  -TIL SANITETSTJENESTEN 670 

  -TIL LÆGETJENESTEN 670 

 SANITETS 

  -FORSYNINGER, FORVALTNING AF 670 

 SANITETSMATERIEL 

  - -GENERELT 670 

 671 

 INSTRUMENTER 

  -TANDLÆGE 671 

  -KIRURG- 671 

  -LÆGE- 671 

 KIRURGISKE 

  -INSTRUMENTER 671 

 TANDLÆGE 

  -INSTRUMENTER 671 

 TERMOMETRE 671 

 672 

 AUDIOMETRE 672 

 EENGANGSKANYLER, -SPRØJTER, 

  -HANDSKER 672 

 HØREKONTROLANLÆG 672 

 HOSPITALER 

  -UDSTYR 672 

 INFIRMERI 

  -UDSTYR 673, 672 

 LÆGESTUER 

  -UDSTYR TIL 672 

 MIKRO 

  -SKOPER 672 

 OPTISK 

  -UDSTYR 672 

 OPTISKE 

  -INSTRUMENTER OG UDSTYR 672 

 RØNGTEN 

  -MATERIEL, INFIRMERIUDSTYR 672 

 673 

 INFIRMERI 

  -UDSTYR 673, 672 

 SANITETSMATERIEL 

  -TIL REDNINGSFLY 673, 680 

  -TIL AMBULANCER 673, 664 

 674 

 FØRSTEHJÆLPSMATERIEL 674 

  FØRSTEHJÆLPSTASKER 674 

 FORBINDINGER 

  -GENERELT 674 

  -FORSYNING 674 

 FORBINDSSTOFFER 

  -FORSYNING 674 

  -GENERELT 674 

 MEDICINALVARER 

  -GENERELT 674, 676 

 NØDHJÆLPSFORBINDINGSKASSE 674 

 NØDUDSTYRSPAKNING 674 

 PROTECTIVE OINMENT KIT - SE ABC- 

 FØRSTEHJÆLPSTASKER 674 

 675 

 LABORATORIE 

  -UDSTYR 675 

 676 

 ABC 

  -PAKNINGER 676 

  -FØRSTEHJÆLPSTASKER 676 

 ALKALIER 676 

 ANTI 

  -TOKSINER 676 

 BEREDSKAB 

  -MEDICIN, OPBEVARING AF 676 

  -MEDICIN 676 

 ILT PÅ FLASKER 676, 624 

 KEMIKALIER 

  -ANTITOKSINER 676 

  -ALKALIER 676 

  -FOTOGRAFISKE 676 

  -LUFTARTER, KOMPRIMEREDE OG FLYDENDE 676 

  -MEDIKAMENTER 676 

  -MEDICINALVARER 676 

  -ORGANISKE FORBINDSSTOFFER 676 

  -SALTE 676 

  -SERA 676 

  -VACCINER 676 

  -SYRER 676 

 LUFTARTER 

  -KOMPRIMEREDE OG FLYDENDE 676 

 MEDICIN, BESTEMMELSER FOR BEREDSKABSMEDICIN 676 

 MEDICINALVARER 

  -GENERELT 674, 676 

 MEDICINSKE 

  -MEDIKAMENTER 676 

 ORGANISKE FORBINDELSER 676 

 PENCILLINBEREDSKABSLAGER 676 

 SALTE 676 

 SALVER 

  -GENERELT 676 

 SERA (SERUM) 676 

 SYRER 676 

 UNDERVANDS 

  -MEDICIN 676 

 VACCINER 676 

 677 

 VETERINÆR 

  -MATERIEL 677 

 VETERINÆRE 

  -FORSYNINGER 677 

 678 

 BRILLER 

 KUNSTIGE ØJNE OG LEMMER ETC. 678 

 PROTESE 

  -KUNSTIGE ØJNE OG LEMMER ETC. 678 

 679 

 680 

 AMFIBIE 

  -FLY 680 

 CAMOUFLEREING 

  -AF FLY 680 (127) 

 FARNBOROUGH-STÆVNER 680 

 FLY 

  -PRØVER 680 

  -EKSPERIMENTER 680 

  -MÆRKNING 680 

  -STARTFORBUD 680 

  -TABS- OG UDSLIDNINGSFAKTORER 680 

  -ULYKKER 680 

 FLYVE 

  -HAVARI 

 FLYVEMATERIEL 

  -EKSPERIMENTER 680 

  -STANDARDISERING 680 

  -FORSKNING 680 

  -GENERELT 680 

  -UDVIKLING 680 

  -FORSØG OG PRØVER 680 

 FORDELING 

  -AF FLY 680 

 FORSKNING 

  -PÅ DET FLYVEMATERIELTEKNISKE OMRÅDE 680 

 FORVALTNING AF 

  -FLYMATERIEL 680 

 HARMONISERING AF FLY 680 

 HAVARIER 

  -MIL.FLY 680 

 KOLLISION MED FUGLE 048, 117, 680 

 LUFTFARTØJER, SE FLY 680 

 MÆRKNING AF FLY 680 

 OVERVÅGNINGS- 

  -MATERIEL 680, 690 

 SANITETSMATERIEL 

  -TIL REDNINGSFLY 673, 680 

 STANDARDISERING AF 

  -FLYVEMATERIEL 680 

 TILDELING AF 

  -FLY 680 

 TOTE OG PLOT 690, 680 

 UDVIKLING 

  -FLYVE 680 

 681 

 ABC 

  -UDRUSTNING I FLY 681 

 AUTOMATISKE 

  -PILOTER 681 

 BEVÆBNING 

  -FLY 681 

 BOMBE 

  -FÆSTER 681 

 BRÆNDSTOF 

  -BRÆNDSTOFSYSTEMER FOR FLY 681 

 FALDSKÆRMS- 

  -MATERIEL 681 

 FLY 

  -MOTORYDELSE 681 

  -DELE TIL 681 

  -KONTROL- OG BETJENINGSUDSTYR 681 

 INSTRUMENTER 

  -FLY 681 

 KATAPULTER 

  -I FLY 681 

 LANDINGS 

  -STEL 681 

 MÅLERE (FLY-INSTRUMENTER) 681 

 MOTORER 

  -FLY, YDELSE (PERFORMANCE) 681 

  -FLY 681 

 RADIO 

  -UDSTYR TIL FLY 681 

 START 

  -VOGNE TIL FLY 681 

 682 

 AMBULANCE 

  -FLY 682 

 BALLONER 682 

 BALLONTEODOLIT 682 

 FLY, DER IKKE ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -REKLAMELUFTSKIBE 682 

  -LUFT/SØ REDNINGS- 682 

  -FORSØGS 682 

  -BALLONER 682 

  -IKKE MILITÆRE 682 

  -GLIDERE 682 

  -LUFTSKIBE TIL ØVELSE 682 

  -SVÆVEPLANER 682 

  -AMBULANCE- 682 

 LUFT 

  -SKIBE, TIL ØVELSESBRUG 682 

  -SKIBE, REKLAME- 682 

 STYRBARE BALLONER 682 

 SVÆVEPLANER 

  -GENERELT 682 

 683 

 BOMBE 

  -FLY 683 

 684 

 FLY, DER KAN ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -JAGER- 684 

 JAGER 

  -FLY 684 

 JETFLY, SE FLY 684 

 685 

 FLY, DER ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -JET- (DER IKKE ER SÆRLIGT ANGIVET SOM JAGER- EL. BOMBEFLY) 685 

  -MED ROTERENDE VINGER 685 

  -FJERNSTYREDE 685 

 FLYVE 

  -MASKINER, SE FLY 685 

 686 

 ALOUETTE 686 

 FLY, DER ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -BOMBE- 686 

  -HELIKOPTERE 686 

 HELIKOPTER 

  -GENERELT 686 

 LAVETTER 686 

 LUFT 

  -/SØ-REDNINGSFLY 686 

 687 

 CATALINAMASKINER 687 

 FLY, DER ANVENDES I KAMPØJEMED 

  -SKOLE- 687 

  -REKOGNOSCERINGS- 687 

 REKOGNOSCERINGS 

  -FLY 687 

  -OG SKOLEFLY SAMT UDSTYR HERTIL 687 

 SKOLE- OG REKOGNOSCERINGSFLY SAMT UDSTYR HERTIL 687 

 688 

 FLY, TRANSPORT 

  -FRAGT- 688 

  -FLYVEBÅDE 688 

  -AMFIBIE- 688 

  -RUTE- 688 

 TRANSPORT 

  -FLY 688 

 689 

 690 

 AFMAGNETISERING 

  -ANLÆG 690 

  -MATERIEL 690 

 BÅDE, SE SKIBE 690 

 BEDDINGSPLAN FOR SVN KUTTERE 690 

 BEVÆGNING 

  -SKIBE 690 

 BUGSERBÅDE 690 

 COST-SHARING PROGRAM 690 

 EKS-STATUS 690 

 FLÅDE 

  -MATERIEL 690 

 JAGER 

  -(FLÅDE-) 690 

 JAGERE 690 

 KAPSEJLADS 491, 690 

 KATAPULTER 

  -PÅ SKIBE 690 

 KONGESKIBET 690 

 KRYDSERE 690 

 LÆGTERE 690 

 LASTSKIBE 690 

 LCM (OPMÅLING PÅ GRØNLAND) 690 

 MATERIEL 

  -FLÅDE- 690 

 MOTORBÅDE 690 

 NAVNGIVNING AF SKIBE 690, 202 

 OPMÅLINGSSKIBE 690 

 ORLOGS 

  -KUTTERE 690 

 OVERVÅGNINGS- 

  -MATERIEL 680, 690 

 PATRULJEBÅDE 690 

 PRAMME 690 

 REKOGNOSCERINGS 

  -BÅDE 690 

 ROFARTØJER 690 

 SEJLATTESTER 

  -GENERELT 690 

 SEJLFARTØJER 690 

 SKIBE 

  -UNDERVANDSBÅDSJAGERE 690 

  -LUFTVÆRNSARTILLERI- 690 

  -HANGAR- 690 

  -ESKORTEFARTØJER, HANGARSKIBE 690 

  -STILLADSER TIL REPARATION AF 690 

  -SLAGSKIBE 690 

  -ESKORTEFARTØJER 690 

  -ASSISTANCE TIL 690 

  -REDNINGS- 690 

  -FLYDEKRANER 690 

  -FLAG- 690 

  -BEVÆBNING AF 690 

  -KRYDSERE 690 

  -BUGSERBÅDE 690 

  -SKIBSKONSTRUKTION 690 

  -PRAMME 690 

 SKIBS- 

  -MASKINERI 690 

 SKOLEFARTØJER 690 

 SLAG 

  -SKIBE 690 

 TØMMERFLÅDER 690 

 TOTE OG PLOT, 680 

 TRANSPORT 

  -MED FARTØJER 690 

 YACHTER 690 

 691 

 FREGATTER 691 

 KORVETTER 

 SKIBE 

  -FREGATTER 691 

  -RADIOKONTROLBÅDE 691 

  -KORVETTER 691 

 692 

 MOTORTORPEDOBÅDE 692 

 SKIBE 

  -ESKORTEFARTØJER, JAGERE 692 

  -JAGERE 692 

  -MORTORTORPEDOBÅDE 692 

 TO-BÅDE 692 

 693 

 UNDERVANDS 

  -BÅDE 693 

 MINE 

   -MINE 

     -LÆGGERE 694 

     -STRYGERE 694 

 SKIBE 

  -NETLÆGGERE (HAVNEFORSVAR-) 694 

  -MINESTRYGERE 694 

  -MONITORER 694 

  -MINELÆGGERE 694 

  -MINELÆGGERE TIL KONTROLLEREDE MINEFELTER 694 

  -MINELÆGNINGSJAGERE 694 

  -KYSTMINELÆGGERE 694 

 695 

 SKIBE 

  -KYSTVAGT- 695 

 696 

 AMMUNITION 

  -SKIBE 696 

 HANGARSKIBE 

  -GENERELT 696 

 HOSPITALSSKIBE 696 

 ISBRYDERE 696 

 SKIBE 

  -TANKLANDSÆTNINGS- (L.S.T.) 696 

  -VANDTANKSKIBE 696 

  -OPMÅLINGS- 696 

  -TANKSKIBE 696 

  -BJERGNINGS- 696 

  -HJÆLPE- 696 

  -AMMUNITIONS- 696 

  -FJERNSTYREDE MÅLSKIBE 696 

 UNDERVANDS 

  -BÅDSDEPOTSKIBE 696 

 697 

 DEPOT 

  -SKIBE 697 

 MOBA (MOBILE BASE) 697 

 SKIBE 

  -HOSPITALS- 697 

  -TROPPETRANSPORT- 697 

  -DEPOT- 697 

  -FORSYNINGS- 697 

  -VÆRKSTEDS- 697 

 TANKANLÆG 

  -SKIBE 697 

 TRANSPORT 

  -SKIBE 842, 697 

 698 

 GUMMI 

  -BÅDE 698 

 INSPEKTION 

  -SKIBE 698 

 LANDGANGS 

  -FARTØJER 698 

 SKIBE 

  -LANDSÆTNINGSSKIBE FOR KØRETØJER (L.S.V.) 698 

  -DOKLANDSÆTNINGS (L.S.D.) 698 

  -RAKETLANDSÆTNINGS- 698 

  -FODFOLKSLANDSÆTNINGSSKIBE 698 

  -LANDGANGSFARTØJER 698 

 699 

 700 

 RETS- OG STRAFFEFORHOLD, MILITÆRE 700 

 RETSPLEJE UNDER FELTFORHOLD 700 

 UDSÆTTELSE 

  -BENÅDNING AF STRAF 700 

 701 

 ABSENTATION 

  -FORHOLDSREGLER VEDR. ABSENTEREDE 701 

 BENÅDNING 701 

 BENÅDNINGSANSØGNINGER 701 

 FORKYNDELSER I STRAFFESAGER 701 

 KLAGEREGLER 701 

 MILITÆRE 

  -RETSPLEJE 701 

 MYNDIGHED TIL STRAFFEPÅLÆG UDEN DOM 701 

 RETSPLEJE, MILITÆR 701 

 STÆVNINGER 012, 701 

 702 

 FORSVARSMINISTERENS KLAGEUDVALG 702 

 KLAGESAGER 702 

 MENIGE, KLAGER FRA 702 

 STATISTIK 

  -OVER STRAFFE VED FORSVARET 702 

 UNDERSØGELSER 

  -GENERELT 702 

 UNDERSØGELSES 

  -KOMMISSIONER 702 

 703 

 RETTERGANGSCHEF 703 

 RETTERGANGSMYNDIGHED 703, 726 

 704 

 STRAF 

  -MYNDIGHED 704 

 705 

 706 

 707 

 708 

 CIVIL 

  -OG MIL. JURISDIKTION, PROBLEMER VEDR. 708 

 709 

 710 

 LOVE 

  -MILITÆR LOVGIVNING 710 

 RØMNING 

  -FORHOLDSREGLER VEDR. BORTRØMTE 710 

 711 

 RETSOPFATTELSE, MILITÆR 711 

 712 

 MILITÆR 

  -STRAFFELOV 712 

 STRAF 

  -LOV, MILITÆR 712 

 713 

 KRIGSLOVE 713 

  -MILITÆR, KRIGSLOVE 713 

 STRAF 

  -LEJRE 713 

 714 

 ENKELTPERSONERS 

  -FORHOLD, LOVBESTEMMELSER VEDR. MIL. 714 

 LOVE 

  -MILITÆR, LOVBESTEMMELSE VEDR. DEN ENKELTES FORHOLD 714 

 STRAF 

  -SAGER, CIVIL MOD BEFALINGSMÆND 714 

 715 

 716 

 717 

 718 

 719 

 720 

 CIVIL 

  -STRAFFE 720 

 DISCIPLIN 

  -GENERELT 720 

  -RETNINGSLINIER 720 

 FLYVE 

  -DISCIPLIN 720 

 HOLDNINGSMÅLINGER 720 

 MILITÆR 

  -DISCIPLIN 720 

 MP-PERSONEL 

  -RAPPORTER 305, 720 

 PRIVATE 

  -YDELSER, FORBUD 720 

 STRAF 

  -SAGER 720 

 TYVERI 

 721 

 ØL 

  -GENERELT 627, 721 

 ADVARSEL, TILDELING AF 721 

 BLAFNING I GARNISONEN 721 

 DISCIPLIN 

  -OPFØRSEL 721 

  -MORAL 721 

  -MORALBRUD 721 

  -ORDENSBRUD 721 

 FELT 

  -GENDARMERI I ORLOVSTOG 721 

 FOR SENT MØDE EFTER ORLOV 721 

 FORBUD 

  -MOD DELTAGELSE I POLITISKE DEMONSTRATIONER I UNIFORM 721 

 FORBUDTE OMRÅDER 721 

 FRAKENDELSE AF 

  -RET TIL AT FØRE MOTORDREVET KØRETØJ 721 

 GENDARMERIPATRULJER 721 

 KLAGER 

  -FRA VPL OG PÅRØRENDE TIL VPL 721 

 KLAGER (SAGSTYPE) 390, 721 

 LOVOVERTRÆDELSE BEGÅET UNDER PÅVIRKNING AF SPIRITUS 721 

 MORAL OG OPFØRSEL 

  -GENERELT 721 

 MORALBRUD 721 

 OMBUDSMAND 

  -KLAGER TIL 721 

 OMBUDSMANDSSAGER, DE ENKELTE EMNER OG KRYDSREF. 721 

 OPFØRSEL OG MORAL 721 

 ORDENSBRUD 721 

 ORLOV 

  -TOG, GENDARMERIPATRULJER I 721 

 POLITISK 

  -DEMONSTRATION I UNIFORM, FORBUD MOD DELTAGELSE 721, 016 

 SKÆG 

  -OG HÅR, LANGT BESTEMMELSER FOR 902, 721 

 SPIRITUS 

  -NYDELSE UNDER ØVELSER 721 

  -KØRSEL UNDER PÅVIRKNING AF 061, 721 

  -I ORLOVSTOG 721 

 TYVERIER, SOLDATERS FORMODEDE 721 

 UDEBLIVELSE 408, 721, 091 

 UDSKÆNKNING AF SPIRITUS, VIN OG ØL I MESSER M.V. 721 

 722 

 AFSONING 

  -AF ARRESTSTRAFFE 722 

 ANVENDELSE 

  -DISCIPLINARMIDLER 722 

 BØDER 

  -FÆRDSELSFORSEELSER 722 

  -GENERELT 567, 722 

 DISCIPLIN 

  -FÆNGSEL 722 

  -DISCIPLINARMIDLER 722 

  -ARREST 722 

  -STRAF 722 

  -BØDER 722 

 DISCIPLINARBOG 722 

 FÆLLESSTRAF 722 

 FÆNGSELS 

  -STRAF (MILITÆR) 722 

 FRIHEDSSTRAF 722 

 HÆFTESTRAF 722 

 INDSTILLING OM TILDELING AF ADVARSEL 722 

 KVARTERARREST 722 

 MØDE FOR SENT 722 

 MYTTERISAG 722 

 RAPPORTER 

  -TIL GENERALAUDITØREN 722 

 SENT (FOR SENT MØDE EFTER ORLOV O.LIGN.) 722 

 STRAF 

  -MILITÆR 722 

 VAGT 

  -FORSEEELSE 722 

 723 

 DOMME 723 

 DOMSTOLE MILITÆRE 

  -RETTENS SAMLING 723 

  -SIGTELSER 723 

  -DOMME 723 

  -BEVISMATERIALE 723 

  -GENERELT 723 

  -RETTENS OPLØSNING 723 

  -RETTENS MEDLEMMER 723 

  -RETSBEHANDLING 723 

  -JURIDISK BISTAND 723 

  -PROCES 723 

 FORSVAR, JURIDISK 

  -I MILITÆRE RETTER 723 

 PROCES (MILITÆR) 723 

 RETSHANDLING, MILITÆR 723 

 SIGTELSER 723 

 724 

 DOMSTOLE MILITÆRE 

  -STANDRETTER 724 

  -KRIGSRETTER 724 

  -KRIGSRETSORDRER 724 

  -KRIGSRETTER, SÆRLIGE 724 

 KRIGSDOMSTOLE 

  -ALMINDELIGE 724 

 KRIGSRET, ALMINDELIG 724 

 STANDRETTER 724 

 725 

 726 

 DOMSTOLE MILITÆRE 

  -UNDERSØGELSES- 726 

 MILITÆR 

  -RETSINSTITUTIONER 726 

 RETSINSTITUTIONER 

  -MILITÆRE 726 

 RETTERGANGSMYNDIGHED 703, 726 

 UNDERSØGELSES 

  -DOMSTOLE 726 

 727 

 728 

 AFSONING 

  -AF VAGTARREST I CIV. ARRESTHUSE 728 

  -I MILITÆRE ARRESTER 728 

 ARREST 

  -STRAFFE, AFSONING AF 728 

  -FORHOLD 728 

  -GENERELT 728 

 FÆNGSELS 

  -OPHOLD 728 

 FÆNGSLER 

  -MILITÆRE 728 

 FANGER, MIL. 

  -ADMINISTRATION AF 728 

  -GENERELT 728 

 LÆSNING I ARRESTER 728 

 MILITÆR 

  -FÆNGSLER 728 

 STRAF 

  -ATTESTER TIL MILITÆRE MYNDIGHEDER 728, 404 

  -AFSONING 728 

 VAGT 

  -OG ARRESTBYGNING 728 

 729 

 730 

 AFGØRELSE AF ERSTSATNINGSKRAV OG FORDRINGER 730 

 BJERGELØN 730 

 BJERGNING 730 

 ERSTATNINGSKRAV 

  -FORDRINGER OG RETSFORFØLGELSE 730, 732 

 FORDRINGER 

  -GENERELT 730 

 RETSFORFØLGELSE, ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER 730 

 731 

 ERSTATNINGSKRAV 

  -M.M. FOR PERSONEL PÅ UDENLANDSKE KURSER 731 

 FORDRINGER 

  -UNDERSØGELSE 731 

 MOTORUHELD OG -SIKKERHED, ERSTATNINGSKRAV 731 

 PERSONEL 

  -PÅ UDENLANDSKE KURSER, ERSTATNINGSKRAV M.M. FOR 731 

 STORMSKADE 731, 732, 733, 734 

 ULYKKER 

  -MOTOR, ERSTATNINGSKRAV M.V. 731 

 UNDERSØGELSER 

  -AF ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER 731 

  -AF ERSTATNINGSKRAV OG FORDRINGER, ANSVAR FOR 731 

 732 

 EFTERGIVELSE AF ERSTATNINGSBELØB 732 

 ERSTATNINGSKRAV 

  -FORDRINGER OG RETSFORFØLGELSE 730, 732 

 FORDRINGER 

  -AFGØRELSE AF 732 

 STORMSKADE 731, 732, 733, 734 

 733 

 ØDELÆGGELSE 

  -AF EJENDOM, ERSTATNINGSKRAV VEDR. 733 

 EJENDOM 

  -TAB 733 

  -ØDELÆGGELSE 733 

  -ERSTATNINGSKRAV VEDR. BESKADIGELSE 733 

 FÆRDSEL 

  -I PRIVATE SKOVE 611, 733, 033 

 FORDRINGER, EJENDOM 

  -ØDELÆGGELSE AF 733 

  -TAB AF 733 

  -BESKADIGELSE AF 733 

 KAMPVOGNE 

  -KØRSEL PÅ LANDEVEJE 811, 733 

 MARKSKADE 733 

 MINKFARME 733, 667 

 SKADE, SE TILSKADEKOMMST OG TAB 733 

 SPRÆNGNING 

  -SKADER VED 733 

 STORMSKADE 731, 732, 733, 734 

 TAB 

  -EJENDOM 733 

  -ERSTATNINGSKRAV VEDR. TAB AF EJENDOM 733 

 TERRÆN 

  -BENYTTELSE 733, 734 

 734 

 FORDRINGER, EJENDOM 

  -BETALING ETC. FOR AFGIFTER 734 

  -LEJE AF FAST EJENDOM 734 

 STORMSKADE 731, 732, 733, 734 

 TERRÆN 

  -BENYTTELSE 733, 734 

 735 

 DØDSFALD 

  -ERSTATNINGSKRAV I FORB. MED 735 

 ERSTATNING EFTER ULYKKESTILF. 735 

 ERSTATNINGSKRAV 

  -I FORB. MED TILSKADEKOMST ELLER DØDSFALD 735 

 FORDRINGER 

  -DØDSFALD, ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

  -TILSKADEKOMST 735 

 TILSKADEKOMST 

  -ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

  -ELLER DØDSFALD, ERSTATNINGSKRAV I FORBINDELSE MED 735 

 ULYKKES 

  -TILFÆLDE, ERSTATNING 735 

 736 

 FORDRINGER 

  -ALLIEREDE STYRKER, TIL FORDEL FOR 736 

 737 

 738 

 BEDRAGERI 738 

 FANGELEJRE 738 

 FORDRINGER 

  -RETSFORFØLGELSE 738 

  -SØGSMÅL 738 

 SØGSMÅL 738 

 739 

 740 

 FORSVAR, JURIDISK 

  -GENERELT 740 

  -JURIDISK BISTAND 740 

 JURIDISK BISTAND 740 

 MILITÆRE 

  -PERSONEL, JURIDISK BISTAND 740 

 741 

 BEEDIGEDE ERKLÆRINGER 741 

 BEVISMATERIALE, FREMLÆGGELSE I RETTEN AF 741 

 DOMSUDSKRIFTER 741 

 ERKLÆRINGER 

  -BEEDIGEDE 741 

 FULDMAGTER 

  -ANDRE, HENFØRES UNDER DEN ENKELTE SAGS EMNENUMMER 741 

  -TIL KURIDISKE RÅDGIVERE FOR PERSONEL 741 

 TESTAMENTER 741 

 UDFÆRDIGELSER 

  -BEKRÆFTELSE AF 741 

  -UNDERSKRIFT AF 741 

 VIDNE 

  -FORKLARINGER 741 

  -INDKALDELSER 741 

 742 

 STATSBORGERRET 

  -JURIDISK BISTAND MED HENSYN TIL 742 

 743 

 GÆLD 743 

 KONTRAKTER 

  -JURIDISK BISTAND TIL MILITÆRT PERSONEL MED HENSYN TIL743 

 PERSONLIGE 

  -GÆLDSBEVISER 743 

  -GÆLDSFORPLIGTELSER 743 

  -KONTRAKTER 743 744 

 ÆGTESKABSPROBLEMER (JURIDISK BISTAND) 744 

 SKILSMISSE 744 

 745 

 FAST EJENDOM 

  -PERSONLIG JURIDISK BISTAND 745 

 746 

 747 

 SKATTESAGER 

  -JURIDISK BISTAND TIL MILITÆRT PERSONEL 747 

 748 

 RETSKRÆNKELSE UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD 748 

 749 

 750 

 751 

 752 

 753 

 754 

 755 

 756 

 757 

 758 

 759 

 760 

 761 

 762 

 763 

 764 

 765 

 766 

 767 

 768 

 769 

 770 

 771 

 772 

 773 

 774 

 775 

 776 

 777 

 778 

 779 

 780 

 781 

 782 

 783 

 784 

 785 

 786 

 787 

 788 

 789 

 790 

 791 

 792 

 793 

 794 

 795 

 796 

 797 

 798 

 799 

 800 

 TRANSPORT 

  -KOORDINERING, INTERALLIERET 800 

  -STØTTE 800 

 801 

  -AF CIV. TØJ VED MOB. 801 

 TRANSPORT 

  -BEHOV 

  -STUDIEGRUPPE 801 

 802 

 803 

 804 

 805 

 806 

 807 

 808 

 809 

 810 

 BEFORDRINGSKLASSE UNDER TJ. REJSER 810 

 BEFORDRINGSMIDDEL 

  -PÅ TJENESTEREJSER 810 

 ENEKAMMER PÅ RUTEBÅDE 810 

 FRIBEFORDRING - SE ORLOVSBILLETTER 810 

 MARCHORDRER, UDSTEDELSE AF 810 

 PERSONEL 

  -BEFORDRING AF 810 

  -REJSER OG BEFORDRING AF 810 

 REJSE 

  -FOR PERSONEL 810 

  -TJENESTEREJSER 810 

  -BUREAUER, BENYTTELSE AF 810 

  -ORDRER 810 

  -TAKSTER - PLANER 810 

 RUTEPLANER 

  -GENERELT 810 

 SELSKABER 

  -REJSER 810 

 SYGE 

  -TRANSPORT 810 

 TJENESTE 

  -REJSER 810 

  -REJSE TIL UDLANDET 564, 810 

  -REJSER, BEFORDRINGSKLASSER 564, 810 

 TRANSPORT 

 GENERELT 810 

 UNDERBRINGELSE 

  -UNDER REJSER 810 

 811 

 BEFORDRING AF 

  -ENHEDER 811 

  -GRUPPER 811 

 KAMPVOGNE 

  -KØRSEL PÅ LANDEVEJE 811, 733 

 TRANSPORT 

  -TROPPE- 811 

 TROPPE 

  -TRANSPORT, BEFORDRING AF GRUPPER OG ENHEDER 811 

 812 

 BEFORDRING AF 

  -OFFICERER 812 

 OFFICERSPERSONEL 

  -BEFORDRING AF 812 

 SOVEVOGN - ENEKUPE - SE KAHYT 

  -ENEKAHYT 812 

 813 

 BEFORDRING AF 

  -VPL PERSONEL 813 

  -OG REJSER FOR VPL PERSONEL 813 

  -VPL VED ORLOV 813 

 GENDARMERIPATRULJER I ORLOVGSTOG 813 

 MISBRUG AF MILITÆRBILLETTER 813 

 ORLOGS 

  -BOG I GENDARMERIPATRULJER 813 

 ORLOV 

  -BILLETTER 813 

 VÆRNEPLIGTIGT PERSONEL 

  -BEFORDRING AF 813 

 814 

 BEFORDRING AF 

  -CIV. FUNKTIONÆRER 814 

 CIVILT PERSONEL 

  -BEFORDRING 814 

 815 

 BEFORDRING AF 

  -SÆRLIGT VIGTIGE PERSONER 815 

 SÆRLIGT 

  -VIGTIGE, REJSER FOR VIP 815 

  -VIGTIGE PERSONER, BEFORDRING AF 815 

 816 

 BEFORDRING AF 

  -PÅRØRENDE TIL MIL. PERSONEL 816 

 PÅRØRENDE 

  -TRANSPORT AF 816 

 817 

 818 

 DØDE 

  -TRANSPORT 

 TRANSPORT 

  -DØDE 818 

 819 

 820 

 BESKADIGELSE AF FORSENDELSER UNDER TRANSPORT 820 

 BOHAVE, FORSENDELSE AF 820 

 FORSENDELSER 

  -BESKADIGELSE 820 

  -EFTERSØGNING 820 

  -GENERELT 820 

  -FORSINKEDE 820 

  -BORTKOMST 820 

 SKIBS- 

  -FART, FLÅDEKONTROL MED 820, 046 

  -FART 046, 820 

 TONNAGE 820 

 821 

 AMMUNITION 

  -SOM LADNING 821 

 BALLLAST SOM LADNING 821 

 BRANDFARLIGE STOFFER SOM LADNING 821 

 BRISANTE SPRÆNGSTOFFER 

  -SOM LADNING (FRAGT) 821 

 KØRETØJER 

  -SOM LADNING 821 

 LADNING (FRAGT) 

  -LETFORDÆRVELIGE VARER 821 

  -GENERELT 821 

  -KØRETØJER 821 

  -KEMISK AMMUNITION 821 

  -BRANDFARLIGE STOFFER 821 

  -BRISANTE SPRÆNGSTOFFER 821 

  -UNDERBRINGELSESEFFEKTER 821 

  -STYKGODS 821 

 LETFORDÆRVELIGE VARER SOM LADNING 821 

 SKIBE 

  -BALLAST TIL 821 

 SPRÆNGSTOFFER 

  -SOM FRAGT 821 

 STYKGODSLADNING 821 

 822 

 EKSPRESFORSENDELSER 822 

 FORSENDELSESMÅDER 

  -ILGODS 822 

  -FRAGTGODS 822 

  -SKIBSFORSSENDELSE 822 

 JERNBANEFORSENDELSE 822 

  -FORSENDELSER MED FLY 822 

  -GENERELT 822 

 FRAGTGODS 822 

 ILGODS 822 

 JERNBANER 

  -FORSENDELSER 822 

 PRIORITETSFORSENDELSER 822 

 823 

 FORSENDELSESOMKOSTNINGER 823 

 FORSENDELSESTAKSTER 823 

 FRAGTRATER 823 

 824 

 ADRESSERING 824 

 FORSENDELSER 

  -ADRESSERING 824 

  -EMBALLAGE 824 

  -EMBALLERING 824 

  -MÆRKNING AF 824 

 HYDRAULISK TESTSTAND 824 

 INDLADNING 824 

 KLARGØRING AF FORSENDELSER 824 

 LADNINGS 

  -MANIFESTER 824 

 PRØVE 

  -LÆSNING 607, 824 

 825 

 AFLADEDOKUMENTER 825 

 FORSENDELSER 

  -FORSENDELSESORDRER 825 

 KONNOSSEMENTER 825 

 LADNINGS 

  -PAPIRER, KONNOSSEMENTER 825 

  -RAPPORTER 825 

 MANIFESTER 825 

 826 

 BORTKOMST 

  -FORSENDELSERS 826 

 FORSENDELSER 

  -TRANSIT (FORSENDELSER SOM BEFINDER SIG MELLEM AFSENDERS OG 

  MODTAGERS ADRESSE) 826 

  -OMDIRIGERING AF 826 

 TRANSITFORSENDELSER 826 

 827 

 PERSONLIGE 

  -EFFEKTER, FORSENDELSE AF 827 

 828 

 829 

 830 

 GRÆNSE 

  -PASSAGE 073, 830 

  -PASSAGE AF ALLIEREDE ENHEDER 830-833 

 LANDTRANSPORT 

  -GENERELT 830 

 STUVNING 830, 840, 850 

 TRAFIK 

  -KONTROL 830 

 TRANSPORT 

  -RÅD, EUROPÆISK - SE LANDTRANSPORT 830 

  -LANDTRANSPORT 830 

  -STØTTE TIL CIVILE TRANSPORTER 830 

 831 

 BUSBEFORDRING 831 

 DROSKETJENESTE 831 

 FÆRDSEL 

  -REGULERING AF MIL. ENHEDER 061, 831 

 FRAGTRUTER, MIL. 831 

 GRÆNSE 

  -PASSAGE AF ALLIEREDE ENHEDER 830-833 

 KØRSEL 

  -MED LEJEDE BUSSER 831 

 KØRSELSRESTRIKTIONER I TØBRUDSPERIODER 831 

 LANDTRANSPORT 

  -MOTORKØRETØJSTRANSPORT 831 

  -VEJTRANSPORT 831 

 MOTORKØRETØJSTRANSPORT 831 

 TRANSPORT 

  -LASTBIL- 831 

 TVANGSRUTER FOR TANKVOGNE 831 

 UDKØRSEL AF FORPLEJNING 831 

 832 

 GRÆNSE 

  -PASSAGE AF ALLIEREDE ENHEDER 830-833 

 833 

 FORBINDELSESOFFICER TIL JERNBANERNE 833 

 FRAGTAFTALE MED DSB 833 

 GRÆNSE 

  -PASSAGE AF ALLIEREDE ENHEDER 830-833 

 JERNBANER 

  -TRANSPORT 833 

  -TRANSPORT, TJENESTE 833 

  -KOMMISSION 833 

 LANDTRANSPORT 

  -JERNBANETRANSPORT 833 

 MOTORKØRETØJER 

  -DIMENSIONER PÅ U. JERNBANETRANSPORT 833 

  -FORSIDER TIL JERNBANETRANSP. 833 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -JERNBANE 833 

 RUTEPLANER 

  -JERNBANE 833 

 SÆRTOGSANMELDELSE 833 

 TOGTRANSPORTER, REKVISITION 833 

 TRANSPORT 

  -PLANLÆGNING FORB. MED DSB 833 

 VÆGT 

  -OG DIMENSIONSKORT 833 

 834 

 835 

 836 

 837 

 838 

 839 

 840 

 HANDELS 

  -SKIBSFART 840 

 SØTRANSPORT 840 

  -GENERELT 840 

 SKIBS- 

  -PASSAGERLISTER 840 

 STUVNING 830, 840, 850 

 841 

 FÆRGER 

  -OVERFØRSEL MED 841 

 SØTRANSPORT 840 

  -TJENESTE 841 

 TRANSPORT 

  -SØTRANSPORTTJENESTE 841 

 842 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -TRANSPORTSKIB 842 

 RUTEPLANER 

  -TRANSPORTSKIBE 842 

 TRANSPORT 

  -SKIBE 842, 697 

 843 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -HANDELSSKIB 843 

 RUTEPLANER 

  -HANDELSSKIBE 843 

 TRANSPORT 

  -HANDELSSKIBE 843 

 844 

 845 

 846 

 847 

 848 

 BROAFGIFTER 848 

 BUGSERING 848, 046 

 HAVNE 

  -TJENESTE 848 

  -ORGANISATION 848 

  -AFGIFTER 848 

 LASTNING 848 

 LODSHJÆLP 848 

 LODSPENGE 848 

 LODSTJENESTE 848 

 LOSNING 848 

 849 

 850 

 LUFTFOTOGRAFERING 

  -TRANSPORT 850 

 PASSAGERLISTE, FLY- 850 

 STUVNING 830, 840, 850 

 851 

 AIR 

  -TRANSPORT PRIORITIES COMMITTEE (CAPS) 851 

 FLYTRANSPORT 851 

 LUFT 

  -TRANSPORT, TJENESTE 851 

  -TRANSPORT, FLYPASSAGERLISTER 851 

  -TRANSPORT 851 

 TRANSPORT 

  -LUFT- 851 

 852 

 FLY 

  -RUTEPLANER (MILITÆRFLY) 852 

  -PLADSBESTILLING (MILITÆRFLY) 852 

 FLYVNING FOR ANDRE VÆRN 152, 852 

 FLYVNING FOR POLITIET 852 

 FORSENDELSE 

  -MED FLY 852 

 HELIKOPTER 

  -FLYVNING 852 

 LUFT 

  -TRANSPORT, MED MILITÆRFLY 852 

 NATO 

  -MYNDIGHEDER, TRANSPORTFLYVNING FOR 852 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -MILITÆRFLY 852 

 RUTEPLANER 

  -MILITÆRFLY 852 

 TRANSPORT 

  -MED MILITÆRFLY 852 

  -KURERFLY ECT. 852 

 853 

 FLY 

  -PLADSBESTILLING (ERHVERSVFLY) 853 

  -RUTEPLANER (ERHVERVSFLY) 853 

 LUFT 

  -TRANSPORT, MED ERHVERVSFLY 853 

 PLADSBESTILLINGER VEDR. TRANSPORT 

  -ERHVERVSFLY 853 

 RUTEPLANER 

  -ERHVERVSFLY 853 

 TRANSPORT 

  -MED ERHVERVSFLY 853 

 854 

 855 

 856 

 857 

 858 

 KOMPASSER 858 

 859 

 860 

 861 

 862 

 863 

 864 

 865 

 866 

 867 

 868 

 869 

 870 

 KONKURRENCER 

  -GENERELT 187 

 871 

 872 

 873 

 874 

 875 

 876 

 877 

 878 

 879 

 880 

 881 

 882 

 883 

 884 

 885 

 886 

 887 

 888 

 889 

 890 

 891 

 892 

 893 

 894 

 895 

 896 

 897 

 898 

 899 

 900 

 HELBREDSPOSER 900 

 INSPEKTION 

  -AF SUNDHEDSTJENESTEN 900 

  -LÆGEINSPEKTIONER - EFTERSYN 900 

 KRIG OG FRED 

  -SANITETSTJENESTE 900 

 LÆGE 

  -OG SUNDHEDSTJENESTE, VIDENSKABELIG OG BESLÆGTET VIRKSOMHED 900 

 LÆGETJENESTE 

  -GENERELT 900 

 NØDHJÆLP 900 

 RECEPTER GENERELT 900 

 RESERVE 

  -LAZARETTER 900 

 SANITETS 

  -TJENESTE 900 

 SEKSUALUNDERSØGELSE 900 

 STANDARDISERING AF 

  -SUNDHEDS- OG LÆGETJENESTE 900 

 SUNDHEDS- 

  -OG LÆGETJENESTE, VIDENSKABELIG OG BESLÆGTET VIRKSOMHED 900 

 SYGE 

  -GENERELT 900 

 TAB 

  -SYGE 900 

 901 

 ATTESTUDSKRIVNING OG VACCINATION AF CIVILE (MIL. LÆGER) 901 

 EPIDEMISKE SYGDOMME 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

 HELBREDSKORT 

 JOURNALER VED INDL. PÅ SYGEHUS 901 

 JOURNALER, LÆGE 901 

 KLINISKE 

  -OPTEGNELSER 901 

  -RAPPORTER 901 

 LÆGE 

  -JOURNALER 901 

  -ERKLÆRINGER/HELBREDSATTESTER 901 

  -ATTEST 901 

 LÆGEVIDENSKABELIGE 

  -RAPPORTER 901 

  -OPTEGNELSER, FRIGIVELSE AF OPLYSNINGER INDEHOLDT I 901 

  -OPTEGNELSER 901 

  -JOURNALER 901 

 RAPPORTER 

  -LÆGEVIDENSKABELIGE 901 

  -VEDR. EPIDEMISKE SYGDOMME 901 

  -VEDR. SYGE OG SÅREDE 901 

  -VEDR. LÆGEVIRKSOMHED 901 

  -KLINISKE 901 

  -VEDR. LÆGEBEHANDLING 901 

  -VEDR. SMITTEFARLIGE SYGDOMME 901 

 SKADEKORT FOR SÅREDE UNDER ØVELSER 901 

 SMITTEFARLIGE SYGDOMME 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

 SPIRITUS 

  -UNDERSØGELSE VED MIL. LÆGER 901 

 SUNDHED (HELBREDSTILSTAND) 

  -RAPPORTER VEDR. SUNDHEDSTILSTANDEN 901 

 SYGDOM 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

  -SYGDOM OG RASKMELDING 901 

 SYGE 

  -RAPPORTER VEDR. 901 

  -STATISTIK 901 

  -LISTER 901 

  -OPTEGNELSER VEDR. 901 

  -MELDING AF PERSONEL 901 

  -DAGE, BEREGNING FOR TJENESTEMÆND M.FL. 901 

 VACCINATION 

  -AF CIVILE - SE ATTESTUDSKRIVNING 901, 913 

 902 

 ANTI 

  -KONCEPTIONELLE MIDLER - SE FAMILIEPLANLÆGNING 902 

 AUDIOMETRISKE UNDERSØGELSER 902 

 DIÆTFORSKRIFTER 902 

 EFTERKASSATIONER 902 

 FELT 

  -LATRINER 902 

 HØRESKADER 902, 912 

 HØREUNDERSØGELSER 902, 912 

 HELBRED, SE SUNDHED 902 

 HYGIEJNE 

  -PERSONLIG 902 

  -PERSONELLETS 902 

 KASSATION 

  -LÆGELIGE SPØRGSMÅL 902 

 LÆGE 

  -EFTERSYN 902 

  -INSPEKTIONER 902 

  -HJÆLP 902, 905 

 LATRINER OG WC'ER, SANITETSHYGIEJNISK KONTROL MED 902 

 PERSONLIG 

  -SUNDHED OG HYGIEJNE 902 

 SKÆG 

  -OG HÅR, LANGT BESTEMMELSER FOR 902, 721 

 STOFMISBRUG 902, 912 

 SUNDHED (HELBREDSTILSTAND) 

  -PERSONLIG 902 

  -OG HYGIEJNE 902 

 SYGE 

  -PLEJE 902, 916 

 903 

 INFIRMERI 

  -ADMINISTRATION 903 

  -TJENESTE 903 

 KLINIKKER 903 

 KLINIKTJENESTE 903 

 LÆGESTUER 

  -TJENESTEN 903 

  -ADMINISTRATION AF 903 

 LÆGETJENESTE 

  -DAGLIG 903 

 NØDINFIRMERI 903 

 904 

 EVAKUERING AF 

  -PATIENTER 904 

 HOSPITALER 

  -INDLÆGGELSE 904 

  -TJENESTE 904 

  -ADMINISTRATION 904 

 LÆGE 

  -REGNINGER 904 

 OVERENSKOMST 

  -MELLEM FMN OG SYGEHUSFORENINGEN 904 

 SYGE 

  -HUSREGNING 904 

 905 

 FYSIK 

  -HELBREDELSE 905 

  -GENOPBYGNING AF TROPPEENHEDER 905 

 HELBREDELSE AF ENKELTPERSONER 905 

 LÆGE 

  -HJÆLP 902, 905 

 906 

 907 

 FØRSTEHJÆLP 907 

 908 

 PÅRØRENDE 

  -LÆGETJENESTE FOR 908 

 909 

 910 

 BLODDONORER 

  -TYPE 910 

  -GENERELT 910 

 DONORER 910 

 KIRURGISK LÆGETJENESTE 910 

 LÆGETJENESTE 

  -MEDICINSK 910 

 MEDICINSK LÆGETJENESTE 910 

 OPERATIVE INDGREB, KIRURGISKE 910 

 911 

 DYKKERE 

  -SYGE, BEHANDLING AF 911 

 FORSKRIFTER 

  -MEDICINSKE 911 

 KIRURGISKE 

  -FORSKRIFTER, 911 

  -METODER 911 

 MEDICINSKE 

  -BEHANDLINGSMÅDER 911 

 912 

 ØREBESKYTTERE 912, 628 

 EUFORISERENDE STOFFER - SE STOFMISBRUG 

 FØRERBEVIS 

  -NEDSAT SYNSSTYRKE - SE MOTORFØRERE 912 

 FARVESANS 912 

 FORSKRIFTER 

  -DIÆT 912 

 HØRESKADER 902, 912 

 HØREUNDERSØGELSER 902, 912 

 HASH - SE STOFMISBRUG 912 

 HASTIGHEDSBEGRÆNSNING 

  -GENERELT 061, 912 

 HELBREDSTILSTAND 

  -KRAV TIL FYSISK 912 

  -KRAV TIL MENTAL 912 

 HELBREDSUNDERSØGELSER 912 

 KONTAKT 

  -LINSER 912 

 KRAV TIL FYSISK OG MENTAL HELBREDSTILSTAND 912 

 KUNSTIGT ÅNDEDRÆT 912 

 LÆGEUNDERSØGELSER AF ANSØGERE TIL SKOLER 912 

 PSYKO 

  -TEKNISKE HØREPRØVER 912 

 STOFMISBRUG 902, 912 

 SUNDHED (HELBREDSTILSTAND) 

  -KRAV TIL MENTAL 912 

  -KRAV TIL FYSISK 912 

 913 

 EPIDEMISKE SYGDOMME 

  -FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED 913 

 FOREBYGGELSE AF OG KONTROL MED EPIDEMIER OG SMITTEFARLIGS SYGDOMME 

  913 

 FOREBYGGENDE 

  -BEHANDLINGER 913 

 IMMUNISERING 913 

 INDPODNING 913 

 INSEKTER 

  -KONTROL MED 913 

 KØNSSYGDOMME, KONTROL MED 913 

 KARANTÆNE 913 

 KARANTÆNEORDNING 913 

 KONTROL MED 

  -INSEKTER 913 

  -SKADEDYR 913 

  -SMITTEFARLIGE SYGDOMME 913 

  -MALARIA 913 

 KOPPEVACCINATION 913 

 POLIOVACCINATION 913 

 SMITTEFARLIGE SYGDOMME 

  -SMITTEFARLIGE SYGDOMME 

  -KONTROL MED 913 

  -FOREBYGGELSE AF 913 

 SYGDOM 

  -FOREBYGGELSE AF 913 

 TUBERKULOSEUNDERSØGELSE 913 

 VACCINATION 

  -GENERELT 913 

  -AF CIVILE - SE ATTESTUDSKRIVNING 901, 913 

 914 

 BEHANDLING 

  -AF DYKKERSYGE 914 

 915 

 FLYVEMEDICIN 915 

 916 

 SYGE 

  -PLEJE 902, 916 

 917 

 BLODDONORER 

  -TYPEBESTEMMELSE 917 

 KLINISK LABORATORIETJENESTE 917 

 LABORATORIE 

  -TJENESTE 917 

  -TJENESTE, KLINISK 917 

  -TJENESTE, PATOLOGISK 917 

 OBDUKTION 917 

 PATOLOGISK LABORATORIETJENESTE 917 

 918 

 FARMACI 918 

 PHARMACI 918 

 919 

 920 

 921 

 922 

 923 

 924 

 925 

 926 

 927 

 928 

 929 

 930 

 ANÆSTESIOLOGI 930 

 BLODDONORER 

  -PLAN 930 

 KIRURGISKE 

  -SPECIALER 930 

 MEDICINSKE 

  -SPECIALER 930 

 UNDERTRYKSKAMMER, UDDANNELSE AF PERSONEL TIL DRIFT AF 930, 180 

 931 

 NEURO-PSYKIATRI 

  -BEHANDLINGSMÅDER 931 

  -FORSKRIFTER 931 

  -GENERELT 931 

 NEUROLOGI 931 

 PSYKIATRI 931 

 932 

 GYNÆKOLOGI 932 

 OBSTETRIK 932 

 PEDIATRI 932 

 UROLOGI 932 

 933 

 ORTOPÆDI 933 

 OSTEOPATI 933 

 PLATFODSINDLÆG 933 

 PROTESE 

  -HJÆLP TIL ANSKAFFELSE 933 

 PROTESER (BRUG AF) 933 

 934 

 OFTALMOLOGI 934 

 OPTOMETRI 934 

 935 

 RØNTGEN 

  -OLOGI 935 

 936 

 BAKTERIOLOGI 936 

 PATOLOGI 936 

 937 

 DERMATOLOGI 937 

 938 

 BESKÆFTIGELSE 

  -TERAPI 938 

 FYSIK 

  -SYGDOMSBEHANDLING 938 

 GENOPLIVNING (KUNSTIGT ÅNDEDRÆT) 938 

 939 

 940 

 RAPPORTER 

  -TANDLÆGE- 940 

 TANDLÆGE 

  -JOURNALER 940 

  -RAPPORTER 940 

  -TJENESTE 940, 942 

  -OPTEGNELSER 940 

 941 

 TANDLÆGE 

  -FORSKRIFTER FOR 941 

 942 

 TANDLÆGE 

  -BEHANDLING 942 

  -TJENESTE 940, 942 

 TANDPLEJE (UNGDOMSTANDPLEJE) 942 

 TANDPLEJEORDNING FOR VPL 942 

 TANDSKADER UNDER SPISNING 942 

 943 

 TANDLÆGE 

  -TANDTEKNIK 943 

 944 

 945 

 946 

 947 

 948 

 949 

 950 

 HYGIEJNE 

  -GENERELT 950 

 MULDVARPEBEKÆMPELSE 950 

 RAPPORTER 

  -VETERINÆRE 950 

 VETERINÆR 

  -TJENESTE OG HYGIEJNE 950 

  -TJENESTE 950 

 VETERINÆRE 

  -RAPPORTER 950 

  -OPTEGNELSER 950 

 951 

 FØDEVARER 

  -KONTROL MED 951 

 HYGIEJNE 

  -KONTROL MED MEJERIER OG MEJERIGÅRDE 951 

  -KONTROL MED KØD 951 

 INSPEKTION 

  -LEVNEDSMIDDELKONTROL 951 

 KAKERLAKBEKÆMPELSE 951 

 KAKERLAKKER I KOSTFORPLEJNINGER 611, 951 

 KONTROL MED 

  -FØDEVARER 951 

 LEVNEDSMIDDELFORGIFTNING 951 

 LEVNEDSMIDDELKONTROL 951 

 MEJERIER, HYGIEJNEKONTROL MED 951 

 SUNDHEDS- 

  -KONTROL MED ANLÆG OG ETABLISSEMENTER 951 

 VETERINÆR KONTROL 

  -LEVNEDSMIDLER 951 

 952 

 ANVENDELSE 

  -VETERINÆRPERS. 952 

 DYR 

  -SUNDHEDSTILSTAND 952 

 DYRLÆGETJENESTE 952 

 HOSPITALISERING AF DYR 952 

 INSPEKTION 

  -SUNDHEDSKONTROL MED ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 952 

 LABORATORIE 

  -TJENESTE, VETERINÆR 952 

 LEVNEDSMIDLER 

  -VETERINÆRKONTROL MED 952 

 MUND- OG KLOVSYGE, INDKVARTERING 952 

 VETERINÆR 

  -LABORATORIETJENESTE 952 

 VETERINÆR KONTROL 

  -FODER 952 

 953 

 SANITETSHYGIEJNISK 

  -TILSYN MED BYGNINGER OG OFFENTLIGE BEFORDRINGSMIDLER 953 

 954 

 955 

 956 

 957 

 958 

 BADESTRANDE, SANITETSHYGIEJNISKE BESTEMMELSER 958 

 MEDICINALVARER 

  -KONTROL MED 958 

 OFFENTLIG SUNDHEDSKONTROL 958 

 RENOVATION 

  -GENERELT 958 

 RENSNING 

  -AF DRIKKEVAND 958 

 SANITETSHYGIEJNISK 

  -BESTEMMELSER FOR DRIFT AF BADESTRANDE OG SVØMMEBASSINER 958 

  -KONTROL 

 SKADEDYRSBEKÆMPELSE 958 

 SUNDHEDS- 

  -KONTROL 958 

 VAND 

  -ANALYSE, KONTROL 958 

  -PRØVER 958 

 959 

 960 

 961 

 RAPPORTER 

  -VEDR. TAB 961 

 SÅREDE 

  -OPTEGNELSER VEDR. 961 

  -RAPPORTER VEDR. 961 

 TAB 

  -RAPPORTER OM 961 

  -STATISTIK OVER 961 

 TABS 

  -LISTER 961 

 962 

 EVAKUERING AF 

  -SÅREDE 962 

  -DØDE 962 

 FALDNE I KAMP 962 

 FLY 

  -ULYKKER, OFRE FOR (KAMP) 962 

 SÅREDE 

  -I KAMP 962 

 SAVNEDE UNDER KAMP 962 

 TAB 

  -DØDE, SÅREDE OG SAVNEDE 962 

  -UNDER KAMP 962 

  -AF PERSONEL 962 

 963 

 DØDSFALD 

  -I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

 DRUKNEULYKKER 963 

 FÆRDSEL 

  -UHELD 963 

 FLY 

  -ULYKKER, OFRE FOR (IKKE KAMP) 963 

 IDRÆTS- 

  -ULYKKER 963 

 KONDOLENCESKRIVELSER 963 

 MILITÆRE 

  -PERSONEL, ULYKKESTILFÆLDE 963 

 SELVMORD 963 

 SPRÆNGNINGS 

  -ULYKKER 963 

 TAB 

  -TJENSTUDYGTIGE 963, 091 

  -TILSKADEKOMST I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -IKKE-KAMP 963 

  -FLYVEULYKKER 963 

  -ULYKKER PÅ SØEN 963 

  -DØDSFALD I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

  -MOTORULYKKER 963 

 TILSKADEKOMST 

  -UDEN FOR TJENESTEN 963 

  -AF PERSONEL 963 

  -GENERELT 963 

  -I ETABLISSEMENTER OG ANLÆG 963 

 TJENESTE 

  -UDYGTIGHED 963 

 ULYKKES 

  -TILFÆLDE 963 

  -ANMELDELSE 963 

 VÅDESKUDSULYKKER 963 

 964 

 965 

 966 

 967 

 968 

 969 

 970 

 DØDE 

  -FORHOLD VEDR. 970 

  -GENERELT 970 

 DØDSFALD 

  -GENERELT 970 

 971 

 972 

 DØDE 

  -IDENTIFICERING 972 

 IDENTIFIKATION AF PERSONEL 

  -DØDE, IDENTIFICERING AF 972 

 973 

 BEGRAVELSE 

  -GENERELT 973, 975 

 DØDE 

  -BEGRAVELSER 973 

 974 

 DØDE 

  -EFFEKTER TILHØRENDE 974 

 EFFEKTER, DØDES 974 

 975 

 BEGRAVELSE 

  -GENERELT 973, 975 

  -PLADSER, VEDL. AF 975 

 GRAVE 

  -REGISTRERING AF, PERSONEL TIL 975 

  -VEDLIGEHOLDELSE AF 975 

 KRANSENEDLÆGNING 

  -PÅ KRIGERGRAVE 975 

 KRIGERGRAVE, PASNING AF 975 

 VEDLIGEHOLDELSE 

  -AF GRAVSTEDER 975 

 976 

 977 

 978 

 979 

 980 

 981 

 982 

 983 

 984 

 985 

 986 

 987 

 988 

 989 

 990 

 BIOFYSIK 990 

 BIOGEOGRAFI 990 

 BIOKEMI 990 

 CYTOLOGI 990 

 FORSKNING 

  -VIDENSKABELIG 990 

 FYSIOGRAFI 990 

 FYSIOLOGI 990 

 FYSIOTERAPI 990 

 UDVIKLING 

  -VIDENSKABELIG 990 

 VIDENSKABELIG VIRKSOMHED 990 

 VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER 990 

 991 

 AERODYNAMIK 991 

 AEROLOGI 991 

 ATOM 

  -FYSIK 991 

 ELEKTRICITET (FYSIK) 991 

 FYSIK 

  -GENERELT 991 

  -VIDENSKAB 991 

 KERNEFYSIK 991 

 LYD 

  -GENERELT 991 

 MÅLSYSTEMER 991 

 MAGNETISME 991 

 MEKANISKE PÅVIRKNINGER AF 

  -FASTE STOFFER 991 

  -LUFTARTER 991 

  -FLYDENDE STOFFER 991 

 METERSYSTEM 991 

 MOLEKYLÆR FYSIK 991 

 OPTIK 991 

 ULTRALYD 

  -GENERELT 991 

 VÆGT 

  -GENERELT 991 

 VARME (FYSIK) 

  -GENERELT 991 

 992 

 ØKONOMISK 

  -BIOLOGI 992 

 ANALYTISK KEMI 992 

 BIOLOGI 

  -GENERELT 992 

 FYSIK 

  -KEMI 992 

 KEMI 992 

 KRYSTALLOGRAFI 992 

 MIKRO 

  -BIOLOGI 992 

 MORFOLOGI 992 

 ORGANISK KEMI 992 

 UORGANISK KEMI 992 

 993 

 GEOLOGI OG METEOROLOGI I ALM. 993, 996 

 HYDROLOGI 993 

 ISMELDINGER 993 

 KLIMATOLOGI 993 

 METCOM (METEOROLOGI) 993 

 METEOROLOGI OG GEOLOGI I ALM. 993 

 MODTAGESTATION- RADIOMETEROROLOGI 993 

 NATLYS, EN FORSKNINGSOPGAVE 993 

 OCEANOGRAFI 993 

 RADIO 

  -SONDER 993 

 SEIMISK 

  -MÅLINGER 993 

 TOPOGRAFI 993 

 TOPOGRAFISKE UNDERSØGELSER 993 

 VEJR 

  -OBSERVATIONER 993 

  -UDSIGTER 993 

  -MELDINGER 993 

 994 

 BOTANIK 994 

 PLANTER 994 

 995 

 ORNITOLOGER 995 

 ZOOLOGI 995 

 996 

 ØKOLOGI 996 

 GEODÆSI 996 

 GEODÆTISKE UNDERSØGELSER 996 

 GEOLOGI OG METEOROLOGI I ALM. 993, 996 

 HISTOLOGI 996 

 MINERALOGI 996 

 997 

 ASTROFYSIK 997 

 ASTRONAVIGATION 997 

 ASTRONOMI 997 

 HIMMELLEGEMERS DYNAMIK 997 

 JORDKLODEN 997 

 KOMETER 997 

 TIDSMÅLING 997 

 TIDSZONER 997 

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.