Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE FKOLG.905-1 om overenskomst mellem Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om militært personels adgang til behandling ved de to landes læge- og tandlægefaciliteter.


Ref.: Agreement between the Federal Minister af Defence of the Federal Republic of Germany and the Minister af Defence of the Kingdom af Denmark concerning the Co-Use of Medical and Dental Facilities of their Armed Forces. SEP 1987.

Bilag: Ovennævnte overenskomst.

FORMÅL

1. BST har til formål at fastlægge bestemmelser for dansk og vesttysk militært personels gensidige adgang til behandling ved den anden parts sanitetsinstallationer.

GENERELT

2. I henhold til aftalen er militært personel berettiget til læge- og tandlægebehandling ved den anden parts sanitetsinstallationer, såfremt egen parts sanitetsinstallationer ikke er beliggende i nærheden eller kan nås inden for rimelig tid og behandlingen iøvrigt er nødvendig og uopsættelig.

BEHANDLINGENS OMFANG

3. Læge- og tandlægebehandling, ydet af den ene parts sanitetsinstallationer til den anden parts militære personel, omfatter

a. ambulant behandling udført af militære læger og tandlæger,

b. indlæggelse og behandling på infirmeri.

4. Behandlingen ved indlæggelse skal ydes sålænge denne er nødvendig, og indtil der er mulighed for at overflytte patienten til egen, national behandlingsinstitution. Fremgangsmåden ved flytning af patienten skal være i overensstemmelse med BST i STANAG 2061.

5. Tandlægehjælp omfatter akut, påkrævet, almindelig vedligeholdende og/eller kirurgisk behandling.

6. Pårørende til militært personel er berettiget til indledende ambulant behandling og behandling ved indlæggelse på infirmeri, såfremt der ikke er civile sygehuse/behandlingssteder beliggende i nærheden eller disse ikke kan nås inden for rimelig tid.

7. Den gensidige læge- og tandlægebehandling omfatter ikke:

a. Ambulant behandling udført af civile læger og tandlæger.

b. Patientflytninger, der ikke udføres med militærkøretøjer.

c. Indlæggelse og behandling på civile sygehuse.

d. Sanatorieophold og anden specialbehandling.

e. Hjælpemidler ved syns- eller hørelidelser.

f. Ortopædiske hjælpmidler m.v.

g. Proteser.

h. Tjenesteydelser fra dentallaboratorier eller tandlægematerielfirmaer.

i. Gynækologisk og obstetrisk behandling.

BETALING

8. Ambulant behandling udført af militære læger eller tandlæger ydes uden honorar til alt militært personel.

9. Militært personel, der indlægges på infirmeri, skal betale for forplejning.

10. Udgifter i forbindelse med den civile sektors tjenesteydelser skal betales af den modtagende part.

11. Pårørende til militært personel skal betale for ambulant behandling, for indlæggelse på infirmeri og for tjenester ydet af den civile sektor.

SÆRLIGE FORHOLD

12. Patientens egen enhed skal omgående og skriftligt informeres om enhver indlæggelse og udskrivning.

13. I tilfælde af alvorlig sygdom, betydelig forværring af patientens tilstand eller ved dødsfald, skal patientens egen enhed indformeres pr. telefon eller telegraf.

SYGEJOURNALER

14. Ved behandlingens afslutning skal sygejournaler eller kopi heraf sendes til patientens egen enhed.

FACILITETER

15. Hver af parterne kan anmode om, at et eller to rum ved den anden parts sanitetsinstallation midlertidig stilles til rådighed til anvendelse som vente- eller undersøgelsesværelser. Disse rum skal afleveres til den anden part, når denne har behov herfor.

EB

S.TRIER

generallæge

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.