Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), lov om leje og lov om leje af almene boliger

(Ophævelse af lejeforhold som følge af overtrædelse af forbud nedlagt i medfør af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 934 af 20. december 1999 om leje af erhvervslokaler m.v. (erhvervslejelov), som ændret ved § 18 i lov nr. 1260 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 35, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Udlejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 69, stk. 1, nr. 7, 8 og 11, nævnte tilfælde.«

2. I § 69, stk. 1, indsættes efter nr. 7 som nyt nummer:

»8) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.«

Nr. 8-10 bliver herefter nr. 9-11.

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 27, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Udlejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 93, stk. 1, litra g, h og k, nævnte tilfælde.«

2. I § 93, stk. 1, indsættes efter litra g som nyt litra:

»h) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.«

Litra h-j bliver herefter litra i-k.

§ 3

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1392 af 18. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 80, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Udlejeren skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i § 90, stk. 1, nr. 7-10 og 13, nævnte tilfælde.«

2. I § 90, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:

»10) Når nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven.«

Nr. 10-12 bliver herefter nr. 11-13.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lotte Bundsgaard