Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier 

 Ref.: a. Lov om Offentlige Arkiver mv., Lov nr. 337 af 

         14. maj 1992 

    b. FKOBST P.321-1 Arkivtjenesten i Forsvaret. 

    c. FKOBST P.321-0 Bestemmelser for fællessekretar    iater 

         og sekretariater på hærens tjenestesteder. 

 Erstatter:   FKOBST P.324-1 af JUN 1986. 

         FKOBST P.324-2 af JUN 1986. 

         FKOBST P.324-3 af JUN 1986. 

GENERELLE BESTEMMELSER

     1. Nærværende bestemmelser, der er godkendt af Rigsarkivaren, omfatter arkivalier dannet efter 1 APR 1957.

Bestemmelserne er gældende for alle forsvarets myndigheder.

Formålet med disse bestemmelser er

- at fastsætte retningslinier for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier ved forsvarets myndigheder samt

- at fastlægge disse myndigheders forhold til Rigsarkivet.

DEFINITIONER PÅ ARKIVSKABENDE MYNDINGHED, UNDERARKIV OG RESTARKIV

     2. En arkivskabende myndighed er en myndighed, der ved sin opgave og virksomhed danner et sammenhængende arkiv i et fastlagt journalsystem.

En arkivskabende myndighed kan oprette nødvendige underarkiver.

Et underarkiv kan have selvstændig sekretariatsfunktion eller modtage støtte gennem et fællessekretariat på tjenestestedet.

Underarkiver afleveres til Rigsarkivet af den arkivskabende myndighed, medmindre anden aftale er truffet.

Et restarkiv er en nedlagt myndigheds arkiv.

Oversigt over arkivskabende myndigheder fremgår af bilag 11.

DEFINITION PÅ ARKIVALIER

     3. a. Ved arkivalier forstås enhver art af informationsbærende materiale, der er blevet til eller tilvejebragt i forbin- delse med myndighedens og dens personels tjenstlige virke, herunder kort, tegninger, planer, fotografier, film, mi- krofilm, grammofonplader, lydbånd, hulkort, stempler, dis- ketter, magnetbånd og andre medier til behandling og opbe- varing af informationer.

b. VEd NATO-arkivalier forstås sager, i hvis klassifikations- mærkning ordet »NATO« indgår.

c. Ved edb-arkivalier forstås informationer af en- hver art på maskinlæsbare edb-medier samt almindeligt læs- bart bilagsmateriale, som direkte knytter sig hertil, f.eks. systembeskrivelser, programbeskrivelser og anden do- kumentation, herunder ind- og uddatamateriale. Såfremt edb-arkivalier ved aflevering til Rigsarkivet ikke fore- ligger på et af Rigsarkivet godkendt edb-arkivmedie, har Forsvarets Datatjeneste ansvaret for fornøden konvertering til godkendt arkivmedie. Forsvarets Datatjeneste er ansvarlig for, at Rigsarkivet orienteres om nye edb-projekter.

NEDLAGTE MYNDIGHEDERS ARKIVER

     4. Såfremt en myndighed skifter navn, betragtes den i arkivmæssig henseende som ophævet. Fra datoen for navneændringen påbegynder myndigheden et nyt arkiv og en ny journaliseringsperiode, idet det hidtidige arkiv behandles som en afsluttet helhed.

Såfremt sammenlægning af flere myndigheder finder sted, opretter den heraf opståede nye myndighed et nyt arkiv og påbegynder en ny journaliseringsperiode, idet de tidligere myndigheders arkiver behandles som afsluttede. Overførsel af sager til et nyt arkiv skal fremgå af de afsluttede arkivers postlister (emnekort).

Arkivalier fra nedlagte myndigheder kan efter aftale afleveres til Rigsarkivet udenfor den fastsatte turnusaflevering.

ADGANG TIL AFLEVEREDE ARKIVER (TILGÆNGELIGHED)

     5. Afleverede arkivalier er tilgængelige efter Forsvarskommandoens nærmere bestemmelser, jf. ref. a.

Tilgængeligheden af afleverede NATO-dokumenter fastsættes af NATO, uanset at disse er afleveret til Rigsarkivet.

KONSULENTBISTAND

     6. Rigsarkivet er forsvarets konsulent i arkivspørgsmål, jf. ref. a.

Nye journal- eller arkivplaner skal forelægges Rigsarkivet til godkendelse, før de tages i brug. Ændringer i bestående journal- og arkivplaner skal ligeledes forelægges Rigsarkivet til godkendelse, inden de træder i kraft, dog kun for så vidt de betyder en forandring i planernes struktur eller i kassationsbestemmelserne.

TJENSTLIG LÅN AF ARKIVALIER

     7. Den arkivskabende myndighed kan til tjenstligt brug låne afleverede arkivalier ved henvendelse til Rigsarkivet.

Lån af andre myndigheders arkivalier i tjenstligt øjemed vil kunne ske efter ansøgning ad kommandovejen til Forsvarsministeriet.

ORDNING AF ARKIVALIER

     8. Forud for aflevering af arkivalier til Rigsarkivet skal disse være ordnet, registreret, pakket og mærket.

Hvert arkiv skal være henlagt efter det ordningssystem, der var gældende, da arkivet blev dannet og administrativt var i brug (proveniensprincippet). Tilakterede sager lægges på plads, medmindre den nye plads fremgår af journalen (postlisten). Det kontrolleres, at sagerne ligger i den rigtige orden svarende til postlisten og journalsystemet i øvrigt.

I forbindelse med ordningen »renses« sagerne for overflødigt materiale, som ikke udgør en integreret del af sagen. F.eks. fjernes dubletter, genparter og lignende. Endvidere fjernes alle metaldele, såsom clips, hæfteklammer m.v. Tape fjernes, såfremt dette kan ske uden beskadigelse af teksten. Defekte eller iturevne arkivalier repareres så vidt muligt. Tape må ikke anvendes til reparation af arkivalier. Defekte sagsomslag (sagsnotater) erstattes med nye, idet de hidtidige bevares og lægges ind i det nye omslag, såfremt der er notater, der vedrører sagsbehandlingen herpå.

FORELØBIG REGISTRERING

     9. Arkivalierne sorteres i arkivalietyper (A - V) i følgende rekkefølge og omfatter:

- (A) Sagsarkiv: Indgåede skrivelser og eventuel sagskopi af tilhørende udgåede skrivelser.

- (B) Ind- og udgåede registraturer: Postliste og emnekort.

- (C) Kopibog: Udgåede skrivelser med bilag. Bilag i form af reglementsudkast, ens type sager samt periodiske meddelelser m.v. efter udstedende myndigheds bestem- melse.

- (D) Befalinger: Alle typer gældende for eget tjenesteom- råde.

- (F) Straffesager: Afhøringsrapporter, disciplinarbøger og straffebøger.

- (K) Klassificeret arkiv: Postlister, emnekort, udgåede skrivelser med bilag samt indgåede skrivelser fra ikke militære sagsudstedere.

- (V) Varia: Bevaringsværdigt materiale, der ikke har kun- net placeres under øvrige arkivalietyper, f.eks. ma- teriale fra samarbejdsudvalg, scrapbøger, dagbøger, publikationer m.v., alt af egen tilvirkning.

Efter sortering i normalorden foretages en registrering af arkivalierne, der opføres på skema, jf. bilag 1. Der anføres kun et arkiv på det enkelte skema. Et eksempelvis udfyldt skema er vist i bilag 5 (afleveringsfortegnelse).

Skemaet indsendes med følgeskrivelse til Rigsarkivet som afleveringsanmodning i et eksemplar, hvorefter en normal afleveringsprocedure påbegyndes.

PAKNING AF ARKIVALIER

     10. Pakning af arkivalier sker i særlige arkivæsker (Rigsarkivets model), hvor dette er muligt.

Arkivæskerne rekvireres mod betaling ved firmaet Barfod og I.Chr.Petersen, Fabriksparken 56, 2600 Glostrup.

Arkivæskerne findes i følgende størrelser:

 

 A 4      315 x 235 x 80 mm 

 Smal folio  360 x 235 x 45 mm 

 Mellem folio 360 x 235 x 80 mm 

 Stor folio  380 x 250 x 80 mm 

Arkivæskerne leveres i plan ufoldet stand og består af to dele, der ved foldning bliver til henholdsvis låg og bund (se bilag 2).

Arkivæskens bund må kun fyldes til kanten (aldrig overfyldes). Papirer, der har været opbevaret i ringordnere, skruebind eller i særlige hænge- eller sagamapper, udtages heraf inden placeringen i bunden. Der pakkes med sagsomslagenes ryg mod klappen i den ene langside.

Sagerne anbringes i kronologisk orden efter den tilhørende postliste. Udgåede skrivelser og befalinger i dato og lb.nr. orden.

Når alle arkivalierne er fordelt i bundene, foldes et tilsvarende antal låg. herefter sker mærkning af såvel bund som låg, jf. pkt. 11., og lågene er klar til at blive påsat, og pakningen er hermed afsluttet.

Pakning af arkivalier, hvis format ikke tillader anbringelse i arkivæsker, sker efter anvisning fra Rigsarkivet.

Kartotekskort i format A 4 pakkes som andre arkivalier i arkivæsker. Øvrige kartotekskort efter aftale. Kort og tegninger i større formater emballeres ligeledes efter aftale.

MÆRKNING AF ARKIVÆSKER

     11. Samtlige arkivæsker samt arkivalier i anden emballage mærkes således, at tilhørsforhold og indhold tydeligt fremgår.

Mærkning, jf. bilag 3 og 4, foretages ved påklæbning af en hvid etiket fremstillet af normalt skrivemaskinepapir, der tilskæres i den nødvendige størrelse. Der anføres følgende tekst på etiketten:

Arkivets navn

Tidsperiode (ældste og yngste årstal for afleveringen)

Arkivalietype

Æske nr.

Navn og tidsperiode skal være ens på alle etiketter.

Hver arkivæske påklæbes tre steder en etiket, se bilag 3. Etiketten påklæbes med en stærk plastiklim. Limstift og lignende samt selvklæbende etiketter må ikke anvendes.

Etikettens tekst påføres ved påtryk med lysægte sort dokumentfarve eller skrives i skabelonskrift med en tuschpen. Visse tusch-typer er ikke lysægte og må derfor ikke anvendes. Det anbefales at anvende »20 punkt« som skriftstørrelse (5 mm høje bogstaver).

Skrivemaskine eller udprintning på dataanlæg kan anvendes til fremstilling af en »Master Etiket«, der mangfoldiggøres ved fotokopiering, hvorved etiketterne gøres lysægte. Se bilag 4.

Bind og protokoller, der ikke har kunnet anbringes i arkivæske, påklæbes en etiket om muligt anbragt nederst på bindets ryg. Etiketten tilskæres efter behov. Er bindet for smalt til at bære en etiket af passende størrelse, placeres etiketten på bindets forside i øverste venstre hjørne.

Kartotekskasser mærkes såvel på låget som på selve kassen.

ENDELIG REGISTRERING AF ARKIVALIER

     12. Når pakning og mærkning med etiketter er foretaget, registreres arkivalierne på blanket »Afleveringsfortegnelse«, jf. bilag 1. Af denne fortegnelse skal fremgå hver enkelt arkivæske med nr., indhold og tidsperiode (årstal). De enkelte arkivalietyper opføres i den fastsatte orden, jf. pkt. 9. Aflevering af ikke afleveringspligtigt arkivmateriale som billedsamlinger, tegninger, film, grammofonplader, signeter, segl og stempler m.v. kan medtages i fortegnelsen under den egentlige aflevering af hensyn til dokumentation for afleveringen.

Når afleveringen er godkendt af Rigsarkivet, udfærdiges afleveringsfortegnelse (bilag 5) i 4 eksemplarer, hvoraf 1 eksemplar følger arkivalierne under forsendelsen, og øvrige eksemplarer fremsendes til Rigsarkivet med følgeskrivelse.

AFLEVERING AF ARKIVALIER

     13. Forsvarets arkivalier må kun afleveres til Rigsarkivet og ikke til andre statslige, kommunale eller private institutioner.

TURNUSAFLEVERINGER

     14. Arkivalier dannet efter 1 APR 1957 afleveres fra 1991 efter følgende turnus:

 

 Forsvarskommandoen            : År med endetal 2 og 7 

 Forsvarets skoler            : År med endetal 2 og 7 

 Forsvarets institutioner         : År med endetal 6 og 1 

 Hæren     (inkl. skoler)      : År med endetal 3 og 8 

 Søværnet    (inkl. skoler)      : År med endetal 4 og 9 

 Flyvevåbnet  (inkl. skoler)      : År med endetal 5 og 0 

 Hjemmeværnet  (inkl. skoler)      : År med endetal 6 og 1. 

AFLEVERINGSFRISTER FOR ARKIVALIER

     15. Arkivalier afleveres efter følgende tidsfrister:

a. Uklassificerede arkivalier. Uklassificerede arkivalier afleveres, når de er 30 år regnet fra udstedelsesdatoen.

b. Klassificerede arkivalier.

 • (1) Arkivalier, klassificeret »TIL TJENESTEBRUG«, nedklas- sificeres automatisk 30 år efter udstedelsesdatoen og afleveres herefter til Rigsarkivet.
 • (2) Arkivalier, klassificeret »FORTROLIGT« eller højere, nedklassificeres, såfremt dette ikke allerede har fundet sted, automatisk efter 60 års forløb fra ud- stedelsesdatoen og afleveres til Rigsarkivet. Det bemærkes, at samtlige klassificerede sager i en turnusaflevering skal være nedklassificerede (afklas- sificerede), før aflevering kan finde sted.

c. Særlige papirer.

(1) Stampapirer for officerer, stampersonel med langtids- kontrakt, frivilligt hjemmeværnspersonel og civilt personel afleveres 70 år efter den pågældendes fød- sel. For øvrigt militært personel - herunder værne- pligtige befalingsmænd og menige - afleveres stampa- pirer 50 år efter den pågældendes fødsel. Se bilag 8.

(2) Personelbedømmelser for officerer i forsvaret og fast personel i hjemmeværnet afleveres 70 år efter den på- gældendes fødsel og kun af Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando samt Hjemmeværnskommandoen. Se bilag 8.

(3) Bedømmelsesattester (xpl. nr. 4) afleveres af For- svarets Sundhedstjeneste 30 år efter udfærdigelsen.

(4) Edb-arkivalier afleveres efter aftale og er ikke om- fattet af den almindelige turnusaflevering, jf. pkt. 14.

(5) Bøger, hæfter, pjecer og brochurer samt mangfoldig- gjorte rapporter og hovedopgaver (skoler), der er ud- arbejdet som en del af myndighedens tjenstlige virke, afleveres 30 år efter udfærdigelsen i et eksemplar.

(6) Mikrofilm kan afleveres efter aftale som erstatning for papirarkivalier. Se bilag 7.

(7) Kommissions- og udvalgsarkiver afleveres efter de i bilag 9 angivne bestemmelser.

(8) Uklassificerede NATO-arkivalier afleveres efter 30 år. Klassificerede arkivalier efter nærmere bestem- melser.

ADVIS OM, BEKRÆFTELSE PÅ OG GODKENDELSE AF AFLEVERING

     16. a. Den arkivskabende myndighed vil året før en turnusafleve- ring modtage en advisskrivelse, der anmoder myndigheden om at fremsende forslag til et afleveringstidspunkt (-uge) i afleveringsåret.

b. Efter modtagelse af de arkivskabende myndigheders ønsker koordineres disse i Rigsarkivets afleveringsplan, der ud- sendes til berørte myndigheder som en »Bekræftelse på af- levering af arkivalier«.

c. Efter ordning og pakning af arkivalierne fremsender myn- digheden en afleveringsfortegnelse i et eksemplar til Rigsarkivet (bilag 5). Rigsarkivet udarbejder og tilsender på grundlag heraf en »Afleveringsgodkendelse«, der meddeler den arkivskabende myndighed de nødvendige anvisninger på selve afleveringens gennemførelse.

TRANSPORT AF ARKIVALIER TIL RIGSARKIVET

     17. Før arkivalierne afsendes, kontaktes Rigsarkivet (se afleveringsgodkendelsen) vedrørende fastsættelse af tidspunkt for afleveringen, og hvorledes arkivalierne påregnes afsendt til Rigsarkivet.

Efter afleveringens gennemførelse udfærdiger Rigsarkivet en »Afleveringsstatus« til afleverende myndighed, jf. bilag 6.

Afleverende myndighed afholder udgiften til forsendelsen og modtager kvittering for afleverede arkivalier.

BEVARING AF DE ENKELTE ARKIVALIETYPER

     18. Bevaring af arkivalietyper sker efter følgende retningslinier:

- (A) Sagsarkivet bevares af de i pkt. 19 anførte myndighe- der,, institutioner og skoler.

- (B) Ind- og udgåede registraturer (postlister og emne- kort) bevares af alle.

- (C) Udgåede skrivelser med bilag (kopibog) bevares af al- le. Bilag i form af reglementsudkast, ens type sager og periodiske meddelelser efter udstedende myndigheds bestemmelse.

- (D) Befalinger (egne) bevares af alle.

- (F) Straffesager bevares af alle og omfatter: Afhøringsrapporter (blanketter efter 1955). Disciplinarbøger (formularsæt efter 1974). Straffebøger (formularsæt efter 1955). Straffesager med auditørbehandling bevares ved For- svarets Auditørkorps' foranstaltning. Se bilag 10.

- (K) Klassificeret arkiv bevares af alle og omfatter: Indgåede skrivelser fra ikke militære virksomhe- der og institutioner. Postlister (ind- og udgåede). Emnekort. Udgåede skrivelser med bilag (kopibøger).

- (V) Varia bevares af alle, jf. pkt. 9.

BEVARING AF SAGSARKIVET VED VISSE MYNDIGHEDER

     19. Følgende myndigheder, institutioner og skoler bevarer sagsarkivet

 • (A) sammen med øvrige arkivalietyper:

Forsvarets Auditørkorps

Forsvarets Brevskole

Forsvarets Bygningstjeneste

Forsvarets Center for Lederskab

Forsvarets Civiluddannelse

Forsvarets Datatjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarets Forskningstjeneste/Forskningsråd

Forsvarets Forvaltningsinspektør

Forsvarets Forvaltningsskole

Forsvarets Gymnastikskole

Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektør

Forsvarets Materielnævn

Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste

Forsvarets Sanitetsskole

Forsvarets Musiktilsyn

Forsvarsakademiet

Forsvarsattacheen i USA

Forsvarsattacheen i England

Forsvarsattacheen i Tyskland

Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe

Forsvarsministeriets Jagtbestyrer

Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn

Det Kongelige Garnisionsbibliotek

Marinens Bibliotek

Flyvevåbnets Bibliotek

NATO-Depotforvaltningen,

idet eventuel udskillelse og kassation i materialet skal ske i samråd med Rigsarkivet, før afleveringsgodkendelse gives.

Følgende sager vil dog forlods kunne udskilles:

- Syge- og raskmeldinger, ansøgninger fra personellet.

- Betænkninger, boglister, bøger og tidsskrifter.

- Anordninger, cirkulærer, lovbekendtgørelser og reglementer.

- Bestemmelser og regulativer fra offentlige myndigheder m.v.

- Brochurer, reklamer og kataloger.

- Orienterings- og efterretningsskrivelser, øvelsespapirer.

- Sager udstedt af danske militære myndigheder og enheder.

- Kontoudtog, budget. og regnskabssager med bilag uden revisionsmæssig betydning

KASSATION AF ARKIVALIER

     20. a. Udskillelse og kassation i sagsarkivet (A) kan løbende finde sted efter den arkivskabende myndigheds bestemmel- ser, jf. pkt. 19.

b. Destrueringen af de til kassation bestemte arkivalier ud- føres af den arkivskabende myndighed, når denne ikke mere skønner at have brug for disse.

c. Rigsarkivaren afgør, hvilke edb-arkivalier, der skal beva- res eller kasseres, for så vidt der ikke er tale om per- sonregistre omfattet af loven om personregistre (lov nr. 294 af 8 JUN 1978 - ændret ved lov nr. 383 af 10 JUN 1987). Om edb-personregistre skal Rigsarkivarens udtalelse om bevaring eller kassation indhentes.

På grundlag heraf ansøger Forsvarets Datatjeneste Justits- ministeriet om tilladelse til arkivering.

d. Rigsarkivaren giver endvidere permanente kassationstilla- delser for visse sager, som den arkivskabende myndighed løbende effektuerer.

Permanente kassationstilladelser omfatter:

 

    - Daglig melding 

    - Postkvitteringsbøger 

    - Vagtrapportbøger 

    - Færdselsuheldsrapporter 

    - Tabs- og skadesmeldinger 

    - Lægebøger 

    - Sygejournaler. 

e. Yderligere forslag til kassation kan fremsættes i forbin- delse med turnusaflevering.

f. Klassificerede NATO-arkivalier kasseres efter de af NATO fastsatte bestemmelser.

SAGSBEHANDLENDE AFDELING

     21. Personelstabens Forhandlings-, Uddannelses- og Adjudanturafdeling (PSU) er sagsbehandlinde afdeling.

Telefonisk henvendelse til lokal 3559.

E.B.

ARVID SØRENSEN

Kontreadmiral

Chef for Personelstaben

 

 Fordeling: Standardfordeling 

      + HMD Adjudanturstab 

      HMD Jagtkaptajn 

      Nyboders Kommandantskab 

      Forsvarets Arkiver    (7) 

      Forsvarets Materielnævn 

      Forsvarets Musiktilsyn 

      Marinens Bibliotek 

BILAG 1

 

 Aflv.mynd.:                  Dato    : 

                        Journal.nr.: 

            Afleveringsfortegnelse 

                 for 

           arkivalier til rigsarkivet 

                 fra 

 Arkiv nr. og navn: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Type Æske         Indhold          Årgang 

                          ------------------- 

                           fra   til 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................

Blanketten kan rekvireres ved Hærens Forsyningstjeneste med varenummer 7530-22-400-1060.

BILAG 2

FOLDNING AF ARKIVÆSKE

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

BILAG 4

 

           EKSEMPEL PÅ »MASTER ETIKET« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 HJEMMEVÆRNS-      HJEMMEVÆRNS-       HJEMMEVÆRNS- 

 REGION III       REGION III        REGION III 

 19.. - 19..      19.. - 19..       19.. - 19.. 

 Postlister       Postlister        Postlister 

 B           B            B 

 --------------------------------------------------------------------- 

Forklaring: Fotokopier nødvendige antal etiketter og tilskær langs angivne linier. Påfør æskens nr. med tydelig skrift. Der anvendes hvidt skrivemaskinepapir. Originalen må ikke anvendes af hensyn til lysægthed.

BILAG 5

 

 Aflv.mynd.:                  Dato    : 

                        Journal.nr.: 

            Afleveringsfortegnelse 

                 for 

           arkivalier til rigsarkivet 

                 fra 

 Arkiv nr. og navn: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Type Æske         Indhold          Årgang 

                          ------------------- 

                           fra   til 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B   16     Postlister (Ind-og udgåede)    1/1 60  30/04 62 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B   17           (-   -   )    1/5 62  15/2 63 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B   18           (-   -   )   16/2 63  31/12 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 B   19     Emnekort             1/1 60  31/12 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ..................................................................... 

 (Ny side for hver arkivalietype) 

 Arkiv nr. og navn : 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Type Æske         Indhold          Årgang 

                          ------------------- 

                           fra   til 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   22     Udgåede skrivelser (kopibøger)  1/1 60  30/6 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   23     -           -      1/7 60 31/12 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   24     -           -      1/1 61 31/12 61 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   25     -           -      1/1 62 30/5 63 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   26     -           -      1/6 63 31/12 63 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   27     -           -      1/1 64 30/6 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 C   28     -           -      1/7 64 31/12 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 ..................................................................... 

 Arkiv nr. og navn : 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Type Æske         Indhold          Årgang 

                          ------------------- 

                           fra   til 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D   12     Befalinger            1/1 60  30/6 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D   13                      1/7 60  31/12 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D   14     -                 1/1 61  31/12 61 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D   15     -                 1/1 62  30/5 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 D   16     -                 1/1 64  31/12 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nummeriringen af den enkelte arkivæske fremgår af myndighedens 

  afleveringsstatus, der udarbejdes/tilsendes af Rigsarkivet. 

 BILAG 6 

            A F L E V E R I N G S S T A T U S 

                   19.. 

 over afleveringspligtige arkiver ved :MYNDIGHEDENS NAVN 

 Arkiv nr.  Myndighedens Navn (Hovedarkiv)  opretter ......... 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arkivalietype   A  B   C   D  F   K   V   Ø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afleveret til   - 19.. 19..  19..  -   -  19..  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Næste æske nr.   -  4  21   5  1   1   3   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         1.aflevering: 19.. 

 Arkiv nr.  Myndighedens Navn (Underarkiv)   oprettet ....... 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afleveret til    Ikke afleveret tidligere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Næste æske nr.    -   1  1   1    1  1  1  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         1.aflevering: 19.. 

 Arkiv nr.  Myndighedens navn (Underarkiv)   oprettet ........ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afleveret til  -  19.. 19.. 19.. 19.. -  19..   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Næste æske nr.  -   3   9   4  2  1   5   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

                        1.aflevering: 19.. 

 ..................................................................... 

 ..................................................................... 

 ..................................................................... 

 Arkiv nr.  Myndighedens Navn (Restarkiv)   oprettet ........ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Arkivalietype  A   B   C   D   F   K   V   Ø 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Afleveret til  -  19.. 19..  19..  -  19..  19..  - 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Næste æske nr.  -   3   5   2   1   4   3   - 

 --------------------------------------------------------------------- 

                         1.aflevering: 19.. 

 Forklaring: 

 Arkiv nr.       : Det af Rigsarkivet meddelte arkivnummer. 

 Myndighedens Navn   : Det af forsvaret fastsatte. 

 Oprettet       : Tidspunkt for arkivets oprettelse. 

 Arkivaltype A     : Sagsarkiv. 

 -      B     : Postlister, emnekort. 

 -      C     : Udgåede skrivelser m. bilag (kopibog). 

 -      D     : Befalinger (egne). 

 -      F     : Straffesager. 

 -      K     : Klassificeret arkiv. 

 -      V     : Varia. 

 Næste æske nr.    : Til brug ved kommende aflevering. 

 1.aflevering:     : Årstallet angiver næste afleveringsår. 

 BILAG 7 

           MIKROFILM I STATSINSTITUTIONER 

           Rigsarkivets vejledning og krav 

INDLEDNING

     1. Før et mikrofilmningsprojekt påbegyndes, skal myndigheden rådføre sig med Rigsarkivets Fotoafdeling på tlf. 33 92 23 10 eller pr. telefax nr. 33 15 32 39.

AFLEVERING

     2. Aflevering af arkivfilm kan bestå af: Rullefilm, planfilm, mirkokort (-fiche) og COM-film.

Afleveringen skal følges af en udførlig afleveringsfortegnelse, hvis beskrivelse af indholdet aftales med den afdeling i rigsarkivet, der modtager afleveringen.

Der afleveres 2 eksemplarer af film eller kort.

TEKNISKE KRAV

     3. Langtidsopbevaring af mikrofilm indebærer, at en række tekniske og praktiske krav skal være opfyldt, for at rigsarkivet kan modtage disse som arkivfilm.

Krav til film.

Der skal anvendes kemisk fremkaldt sølvfilm, der opfylder Dansk Standardiseringsråds (DS) kvalitetskrav ISO 4331 og DS/ISO 4332.

Følgende formater: 16 mm, 35 mm og 105 mm rullefilm og mikrokort (-fiche) kan benyttes.

Til fotografering af kort og tegninger må der ikke bruges mindre filmformat end 35 mm.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Dansk Standardiseringsråd, tlf. 31 62 32 00 eller telefax nr. 31 62 30 77.

Krav til skarphed.

Arkivfilm må ved måling af skarphed ikke ligge under 120 linier/mm målt på testtavle DS/ISO 3334.

Ved fotografering af kort og tegninger må opløsningen ikke ligge under 140 linier/mm.

Krav-til fremkaldelse og fiksering.

Filmens grundslør skal være under 0,10. Sværtningen (densiteten) skal være ensartet på filmens totale billedfelt og må ikke ligge under 1.00 eller over 1.50.

Efter at filmen er fremkaldt og fikseret, må den ikke indeholde mere end 0,7 mikrogram thiosulfat pr. (cm2). En udskyldning af restthiosulfat skal foretages senest 7 dage efter fremkaldelsen. Målingen foretages som angivet i DS/ISO 417.

Krav til splejsning.

Splejsning af film skal undgås, men må om nødvendigt kun foretages ved thermosvejsning eller ved brug af filmtape efter Rigsarkivets anvisning.

PRODUKTION

4. Indfotografering af symboler og testtavler.

På hver film markeres filmningsforløbet ved som første og sidste optagelse at indfotografere symbolerne for filmstart og filmslut, se DS/ISO 7000, 0075 og 0076.

På hver film indfotograferes i begyndelsen institutionens navn, eventuelt afdeling/kontor, indhold og årstal.

I begyndelsen af hver film indfotograferes en testtavle med testkort til måling af skarpheden, jf. DS/ISO 446 eller DS/ISO 3334.

Testtavlen skal være forsynet med grå felter med 18% og 50% reflektion samt oplysninger om reduktionsforhold.

Tillige indfotograferes et skilt med tekniske specifikationer på film og kamera, reduktionsforhold samt optagelsestidspunkt.

Ved fotografering af kort og tegninger indfotograferes målestok.

Mærkning af mikrokort (-fiche).

Når en mikrofilm opklippes og monteres som mikrokort, skal der på mikrokortets skrivefelt anføres institutionens navn, filmens indhold, årstal og løbenummer. Den opklippede film er underkastet de ovenfor nævnte krav til teknik og produktion.

OPBEVARING

5. Emballering af arkivfilm.

Hver arkivfilm emballeres i en beholder (dåse/æske), som er syrefri, kemisk stabil, rustfri og varmebestandig, se DS/ISO 2134 og DS/ISO 5456. Genanvendelse af metaldåser eller plastickasetter, filmfabrikanterne leverer råfilmen i, anbefales.

Der stilles de samme krav til filmspoler; det anbefales at genanvende filmfabrikanternes filmspoler.

Filmen spoles fast, men ikke for hårdt. Der må ikke vikles papir, elastikker eller lignende omkring filmen.

Mikrokort (-fiche) og planfilm adskilles med syrefrit papir. Hver opgave samles i syrefri æsker eller kuverter, afhængig af opgavens omfang. Æsker eller kuverter mærkes som kortene med institutionens navn, indhold (for COM-film systemnavn), årstal og løbenummer.

Opbevaring af arkivfilm.

Arkivfilm, mikrokort (-fiche) og planfilm opbevares ved en temperatur på 18 grader Celsius, +/- 1 grad over 24 timer. Den relative luftfugtighed skal være 20 - 40 % med en maksimal variation på 5 % over 24 timer.

Luften i opbevaringsrummet skal være fri for støv og anden forurening, herunder kemiske dampe.

Som materiale til hylder og skabe anbefales ovnlakerede metalplader.

BILAG 8

BESTEMMELSER FOR AFLEVERING AF STAMPAPIRER TIL RIGSARKIVET

     1. Følgende stampapirer afleveres:

- Stamoplysninger til brug for Forsvarsministeriet.

- Stamblad 1 for faste befalingsmænd.

- Stamkort 1 (hvidt), - særlige overgangsbestemmelser for hjemme- værnet.

- Stamblad eller tilsvarende for civilt personel.

     2. Stampapirer for officerer, stampersonel med langtidskontrakt, frivilligt hjemmeværnspersonel samt civilt personel afleveres til Rigsarkivet 70 år efter den pågældendes fødsel.

For øvrigt militært personel - herunder værnepligtige befalingsmænd og menige - afleveres stampapirer 50 år efter den pågældendes fødsel.

For frivilligt hjemmeværnspersonel til tjeneste udover 70 års alderen sker aflevering ved afsked.

For personel afgået ved døden vil stampapirer kunne afleveres førstkommende april måned.

     3. Stampapirer afleveres af følgende myndigheder:

- Forsvarskommandoen, Personelforvaltningsafdelingen

- Hærens Operative Kommando

- Hærens personelforvaltende myndigheder

- Hærens Materielkommando

- Søværnets Operative Kommando

- Søværnets personelforvaltende myndigheder

- Flyvertaktisk Kommando

- Flyvevåbnets personelforvaltende myndigheder

- Forsvarets Auditørkorps

- Hjemmeværnskommandoen

- Hjemmeværnets personelforvaltende myndigheder

     4. Stampapirer afleveres årligt i april måned efter direkte aftale med Rigsarkivet.

Stampapirer ordnes og pakkes kategorivis således:

- For officerer i alfabetisk orden.

- For øvrigt militært personel, befalingsmænd og værneplig- tige samt civilt personel årgangsvis i cpr-nummerorden.

I følgeskrivelsen til forsendelsen medtages kun antallet af de forskellige kategorier af stampapirer.

Stamkort 2 og stamblad 2 (faste befalingsmænd) samt øvrige stampapirer vil - efter de personfarvaltende myndigheders bestemmelse - kunne tilintetgøres, når disse papirer ikke mere er i administrativ brug.

     5. Personelbedømmelser (xpl. nr. 1) afleveres af Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Hjemmeværnskommandoen.

Aflevering af personelbedømmelser sker som anført i ovennævnte pkt. 4. Den enkelte personelbedømmelse samles i kuvert (A4) mærket med personnummer, grad og fulde navn på kuvertens øverste højre hjørne. Kuverterne ordnes og pakkes i alfabetisk orden. I følgeskrivelsen til forsendelsen medtages kun antallet af kuverter.

BILAG 9

BESTEMMELSER FOR ARKIVDANNELSE OG AFLEVERING AF

IKKE-PERMANENTE KOMMISSIONER, UDVALG, ARBEJDSGRUPPER M.V.

Disse bestemmelser tilsigter at sikre bevaring og aflevering af arkivmateriale, der skabes i ikke-permanente kommissioner, udvalg, arbejdsgrupper m.v. (i det følgende kaldet ad hoc-udvalg). De vedrører såvel rent interne ad hoc-udvalg som udvalg med eksterne medlemmer. Ad hoc-udvalgs materiale indholder ofte meget vigtige oplysninger om tilblivelsen af love og bestemmelser eller om administrationens interne organisation.

Der må derfor - udover udskillelse af dubletter og korrekturer som omtalt senere - aldrig foretages kassation i ad hoc-udvalgs arkivmateriale.

Ad-hoc udvalgs arkiver kan dannes og administreres på to forskellige måder:

AD HOC-UDVALGS ARKIVER, DER INDGÅR I MYNDIGHEDENS JOURNALYSSTEM

     1. Ved udvalgsarbejdets begyndelse oprettes en journalsag i den institutions journal, som har nedsat udvalget. På denne sag journaliseres og samles korrespondance, referater, notater etc., således:

- Mødeindkaldelser med dagsorden. Ordnes kronologisk. Kun et eksemplar af hver mødeindkal- delse og dagsorden.

- Mødereferater. Ordnes som mødeindkaldelser.

- Korrespondance. Korrespondancen omfatter skrivelser til udvalget samt kon- cepter og kopier af skrivelser fra udvalget. Koncepter be- vares, hvis de indeholder vigtige rettelser.

- Regnskabsmateriale. Ordnes kronologisk. Kun et eksemplar af udvalgets regnska- ber.

- Arbejdsmateriale. Notater (daterede), bidrag og manuskripter til betænknin- gen. Korrekturer bevares kun, hvis de indeholder vigtige rettelser.

- Betænkning. Betænkningen indgår i udvalgsarkivet i et eksemplar.

- Underudvalg. Hvert underudvalgs arkivalier ordnes for sig efter samme retningslinier.

Ved udvalgets opløsning bør sekretæren anmode medlemmerne om at aflevere materiale, der kan belyse udvalgets arbejde. Dette materiale ordnes i omslag for hvert medlem.

Materialet afleveres til Rigsarkivet sammen med øvrige arkivmateriale, hvori det er indgået.

AD HOC-UDVALG MED SELVSTÆNDIG ARKIVDANNELSE

     2. Ved udvalgsarbejdets begyndelse anlægges omslag eller ringbind til samling af korrespondance, mødereferater etc., som anført under 1. Hvis korrespondancen skønnes at blive omfattende, anlægges en kronologisk løsbladsjournal, hvori indgående skrivelser nummereres fortløbende.

Arkivet afleveres til Rigsarkivet umiddelbart efter udvalgsarbejdets afslutning efter nærmere aftale.

BILAG 10

BESTEMMELSER FOR FORSVARETS AUDITØRKORPS

GENERELLE BESTEMMELSER

     1. De almindelige bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier er generelt gældende for Forsvarets Auditørkorps.

ARKIVDANNELSER

     2. a. Ved Generalauditoriatet dannes følgende arkiver:

 

    (1) Embedsarkivet bestående af: 

      - Sagsarkivet (A) 

      - Postlister (B) 

      - Kopibøger  (C) 

      - Varia    (V). 

    (2) Disciplinarblade for Forsvaret bestående af: 

      - Formularsæt (DF) nr. 2. 

    (3) Straffeblade for Forsvaret bestående af: 

      - Formularsæt (SF) nr. 2. 

  b. Ved det enkelte Auditørembede dannes følgende arkiver: 

    (1) Embedsarkivet bestående af: 

      - Sagsarkivet (A) 

      - Postlister (B) 

      - Kopibøger  (C) 

      - Varia    (V). 

    (2) Disciplinarnævnsarkivet bestående af: 

      - Sagsarkivet  (A) 

      - Journalkort  (B) 

      - Navnekartotek (B). 

    (3) Auditørarkiver bestående af: 

      - Sagsarkivet  (A) 

      - Journalkort  (B) 

      - Navnekartotek (B). 

 Der anlægges et auditørarkiv for hvert rettergangsområde. 

  c. Kopibøger for embedsarkiv og auditørarkiver. 

    Kopibøger anlægges for såvel auditørarkiver og embedsarki- 

    vet. 

  d. Bestemmelser for journalisering. 

    Embedsarkivets journalnumre skal angive embedsbetegnelsen 

    (f.eks. FKOAU, HAU, AU/ÅLB, AU/VIB og AU/FR), således 

    at et journalnummer eksempelvis kan være AU/FR 3/91. Øn- 

    skes faste numre med undernumre i embedsarkivet, kan dette 

    eksempelvis angives som AU/FR 3-7/91. Ønskes sagens art 

    nærmere oplyst ved visse journalnumre, vil dette kunne an- 

    føres efter embedsbetegnelsen. Eksempelvis vil en subsidi- 

    ær sag kunne angives AU/FR SUB 3/91. 

BEVARING OG KASSATION AF ARKIVALIER

     3. Sagsarkiver med tilhørende postliste og kopibog (Embedsarkiv) samt sagsarkiv med tilhørende journalkort og navnekartotek (Disciplinarnævnsarkiv og auditørarkiver) bevares uden kassation i arkivmaterialet.

Tilsvarende er gældende for Generalauditoriatets straffeblade og disciplinarblade.

Kopibøger for auditørarkiver er ikke afleveringspligtige og kasseres efter embedets bestemmelse (dog først efter 30 år).

AFLEVERING AF ARKIVALIER

     4. Forsvarets Auditørkorps afleverer arkivalier til Rigsarkivet efter nærværende bestemmelser.

Ved aflevering af disciplinarblade og straffeblade ordnes disse enhedsvis/årgangsvis i nummerrækkefølge.

I auditørarkiver holdes domsakter og akter vedrørende andre straffesager ikke adskilte, men afleveres i kronologisk orden.

Udfærdigelse af afleveringsfortegnelser og etiketter sker som anført i nærværende bestemmelser.

OPBEVARING OG REKVISITION AF STRAFFEAKTER M.M.

     5. Reglerne i Justitsministeriets cirkulæreskrivelser af 18 DEC 1987

A: Opbevaring og indbinding af straffeakter

B: Rekvisition af akter til brug ved afgørelser m.v. af en senere sag.

følges tilsvarende i militære straffesager.

Opmærksomheden henledes dog på, at arbitrære afgørelser, hvorved der er ikendt irettesættelse eller bøde for overtrædelse af borgerlig straffelov, ikke er omfattet af reglen i A §§ 1 og 3. Der henvises herved til § 4, pkt. 3 i cirkulære nr. 147 af 30 AUG 1978 om det centrale kriminalregister, hvorefter kun afgørelser i militære straffesager, hvor der uden dom pålægges straf af hæfte, skal optages i afgørelsesregisteret.

BILAG 11

FORSVARETS ARKIVSKABENDE MYNDIGHEDER

Oversigten omfatter forsvarets arkivskabende myndigheder. Definitionen på en arkivskabende myndighed fremgår af pkt. 2. Det enkelte arkiv identificeres ved angivelse af arkivnummer og navn.

Afdelingsarkiver samt selvstændige underafdelingsarkiver på samme tjenestested som den arkivskabende myndighed, indgår i dennes arkiv.

Garnisionskommandants- og kasernearkiver indgår i den arkivskabende myndigheds arkiv, som disse har fælles chef med, medmindre særlige aftaler arkivmæssigt er truffet med Rigsarkivet.

Arkivnumre fastsættes af Rigsarkivet.

 

 Arkiv nr.             Navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

             FORSVARETS VÆRNSFÆLLES STABE M.FL. 

 101.07         Forsvarskommandoen 

 - .50         Chefen for Forsvarets Operative Styrker 

             FORSVARETS INSTITUTIONER OG SKOLER 

 110.01         Generalauditøren 

 - .10         Forsvarskommandoauditøren 

 - .12         Hærauditøren 

 - .14         Marineauditøren 

 - .16         Auditøren i Fredericia 

 - .18         Auditøren i Viborg 

 - .20         Auditøren i Ålborg 

 120.02         Forsvarets Bygningstjeneste (Direktoratet) 

 140.200         Chefen for Forsvarets Sundhedstjeneste 

 180.02         Forsvarets Civiluddannelse 

 - .03         Forsvarets Datatjeneste 

 - .04         Forsvarets Efterretningstjeneste 

 - .05         Forsvarets Forskningstjeneste og Forsvarets 

             Forskningsråd 

 - .06         Forsvarets materielnævn 

 - .07         Forsvarets Musiktilsyn 

 - .08         Forsvarets NATO-Depotforvaltning 

 - .09         Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste 

 - .11         Forsvarsministeriets Jagtbestyrer 

 - .12         Forsvarsministeriets Krigergravtilsyn 

 - .13         Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab 

 - .14         Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn 

 - .18         Forsvarsattacheen i Bonn 

 - .19         Forsvarsatacheen i London 

 - .23         Forsvarsatacheen i Washington 

 - .29         Kommandantskabet i Vedbæk 

 - .30         Kommandantskabet i Nyboder 

 - .31         Forsvarets Værnepligt og Rekruttering 

 - .41         Forsvarsministerens Rådgivnings- og 

             Analysegruppe 

 190.01         Forsvarsakademiet 

 - .03         Forsvarets Brevskole 

 - .04         Forsvarets Center for Lederskab 

 - .06         Forsvarets Forvaltningsinspektør og For- 

             svarets Forvaltningsskole 

 - .08         Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektør og 

             Forsvarets Gymnastikskole 

 - .10         Forsvarers Sanitetsskole 

             HÆREN 

 201.42         Hærens Operative Kommando 

 - .57         Østre Landkommando 

 - .64         Bornholms Værn (Tillige Militærregion VII 

 - .65         Jyske Division 

 201.91         1. Jyske Brigade 

 - .92         2. Jyske Brigade 

 - .93         3. Jyske Brigade 

 201.94         1. Sjællandske Brigade 

 - .95         2. Sjællandske Brigade 

 201.105         Militærregion I 

 - .107         Militærregion III 

 - .108         Militærregion IV 

 - .109         Militærregion V 

 - .110         Militærregion VI 

 - .114         Militærdistrikt Roskilde 

 210.29         Den Kongelige Livgarde 

 - .34         Danske Livregiment 

 - .41         Slesvigske Fodregiment 

 - .45         Prinsens Livregiment (Tillige Militærregion 

             II 

 - .48         Sjællandske Livregiment 

 - .72         Dronningens Livregiment 

 220.13         Jyske Dragonregiment 

 - .23         Gardehusarregimentet 

 230.06         Kongens Artilleriregiment 

 - .10         Nørrejyske Artilleriregiment 

 - .13         Sønderjyske Artilleriregiment 

 240.35         Jyske Ingeniørregiment 

 - .41         Sjællandske Ingeniørregiment 

 250.02         Telegrafregimentet 

 260.01         Jyske Trænregiment 

 - .11         Sjællandske Trænregiment 

 270.05         Hærens Materielkommando 

 - .11         Sjællandske Parkområde 

 - .32         Ammunitionsarsenalet 

 280.65         Kastellet 

 - .106         Borrislejren 

 - .115         Jægersprislejren 

 - .119         Melbylejren 

 - .121         Oksbøllejren 

 - .126         Søgårdlejren 

 - .160         Jægerkorpset 

 - .161         FN-Afdelingen 

 - .173         Hærens Flyvetjeneste 

 - .174         Det Kongelige Garnisonsbibliotek 

 - .208         Hærens Reglementsforvaltning 

 290.07         Hærens Officersskole 

 - .23         Sergentskolen i Sønderborg 

 - .24         Hærens Kampskole 

 - .32         Hærens Ingeniør- og ABC-skole 

 - .34         Hærens Signalskole 

 - .42         Hærens Materiel- og Færdselsskole 

 - .44         Hærens Specialskole 

 - .69         Hærens Artilleriskole 

 - .71         Hærens Træn- og Militærpolitiskole 

 - .72         Sergentskolen på Fyn 

             SØVÆRNET 

 301.12         Søværnets Operative Kommando 

 - .13         Sundets Marinedistrikt 

 - .14         Bornholms Marinedistrikt 

 - .17         Kattegats Marinedistrikt 

 - .18         Færøernes Kommando 

 - .19         Grønlands Kommando 

 310.11         1. Eskadre 

 - .12         2. Eskadre 

 - .13         3. Eskadre 

 - .14         4. Eskadre 

 - .15         5. Eskadre (Ubådsesk. og Frømandsesk. pr. 

             1 MAJ 1993) 

 320.03         Flådestation København 

 - .04         Flådestation Frederikshavn 

 - .05         Flådestation Korsør 

 370.21         Søværnets Materielkommando 

 380.01         Søværnets Flyvetjeneste 

 - .03         Marinens Bibliotek 

 390.01         Søværnets Officersskole 

 - .03         Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole 

 - .18         Søværnets Teknikskole 

 - .23         Søværnets Taktik- og Våbenskole 

 - .24         Søværnets Grundskole 

 401.20         Flyvertaktisk Kommando 

 420.07         Flyvestation Ålborg 

 - .08         Flyvestation Karup 

 - .09         Flyvestation Skrydstrup 

 - .10         Flyvestation Tirstrup 

 - .11         Flyvestation Vandel 

 - .12         Flyvestation Værløse 

 470.06         Flyvematerielkommandoen 

 - .07         Hovedværksted Karup 

 - .08         Hovedværksted Værløse 

 - .09         Hovedværksted Ålborg 

 - .10         Forsyningsdepot Ålborg 

 - .11         Forsyningsdepot Værløse 

 - .12         Forsyningsdepot Karup 

 - .13         Forsyningsdepot Skalstrup 

 - .14         Forsyningsdepot Skrydstrup 

 - .28         POL-Divisionen 

 480.03         Luftværnsgruppen 

 - .15         Kontrol- og Varslingsgruppen 

 - .25         Flyvevåbnets Bibliotek 

 490.04         Flyveskolen 

 - .06         Flyvevåbnets Officersskole 

 - .07         Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole 

 - .08         Flyvevåbnets Specialskole 

 - .11         Flyvevåbnets Hundeskole 

             HJEMMEVÆRNET 

 501.01         Hjemmeværnskommandoen 

 510.01         Hjemmeværnsregion I 

 - .06         Hjemmeværnsregion II 

 - .16         Hjemmeværnsregion III 

 - .23         Hjemmeværnsregion IV 

 - .28         Hjemmeværnsregion V 

 - .33         Hjemmeværnsregion VI 

 - .52         Bornholms Hjemmeværn 

 580.07         Den kommitt. for Hjemmeværnet (distriktsud- 

             valgssager) 

 - .08         Den kommitt. for Hjemmeværnet (personligt 

             tjenestearkiv) 

 - .09         Hjemmeværnets Konsulenttjeneste 

 590.01         Hjemmeværnsskolen 

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
 • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.