Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om tildeling af Forsvarets hæderstegn for god tjeneste


§ 1. Hæderstegnet skal kaldes Forsvarets hæderstegn for god tjeneste og præget i sølv fremstille på den ene side: den kongelige stifter, Hans Majestæt Kong Frederik den IX's kronede navnetræk med omskrift: 11. marts 1953 samt FOR GOD TJENESTE, og på den anden side: en egekrans med indskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Enhver, der erholder hæderstegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer hæderstegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Det bæres i et rødt bånd med hvid stribe, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør hæderstegnet bæres ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildelingen af hæderstegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling og foregår årlig den 11. marts.

§ 3. Adgang til at erholde hæderstegnet tildelt har enhver mand eller kvinde, der - forudsat at han eller hun i øvrigt opfylder de i det følgende anførte betingelser - har forrettet tjeneste ved forsvaret uafbrudt i fulde 25 år efter det fyldte 20de år og er ansat i Forsvarsministeriet eller ved de dette direkte underlagte myndigheder, korps, skoler, virksomheder og institutioner mv. - herfra dog undtaget hæren, søværnet, flyvevåbnet og Orlogsværftet.

Stk. 2. Er den pågældende tjeneste ikke uafbrudt, kan ministeriet, når afbrydelsen ikke skyldes den pågældendes eget forhold, bestemme, at flere tjenesteperioder kan sammenlægges til udbringelse af de 25 års tjenestetid.

§ 4. For at kunne erholde hæderstegnet tildelt må den pågældende af sine foresatte være kendt som en brav mand eller kvinde, der ved troskab, duelighed, flid og i øvrigt god opførsel i tjenesten samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd for god tjeneste ved forsvaret.

§ 5. Den, hvem hæderstegnet er tildelt, beholder det til sin død medmindre den pågældende for utilbørlig forhold afskediges af tjenesten uden pension eller gør sig skyldig i en sådan brøde eller viser et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt. I så tilfælde vil det være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det ham tildelte hæderstegn til Forsvarsministeriet.

§ 6. Skulle forsvarets myndigheder få kendskab om, at nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, skulle have vist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning derom til ministeriet.

§ 7. I øvrigt overdrages de nærmere forhold, denne sag vedrørende, til Forsvarsministeriets forsorg.

§ 8. Indstillinger om tildeling af hæderstegnet indsendes til Forsvarsministeriet i sidste halvdel af januar.

§ 9. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen.

§ 10. Kundgørelse for Forsvaret B.4-6 af 1. juli 1989 ophæves.

P.M.V.

E.B.

Else K. Sørensen

Officielle noter

Ingen