Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om tildeling af hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten. *)


§ 1. Hæderstegnet skal kaldes Hæderstegnet for god tjeneste ved

søetaten og præget i sølv fremstille på den ene side: den kongelige

stifters navnetræk med omskrift: 29.januar 1801, samt FOR GOD

TJENESTE, og på den anden side: en egekrans med indskrift: FORTJENT.

Stk. 2. Enhver, der erholder hæderstegnet tildelt, og som er uniformeret, bærer hæderstegnet som angivet i det til enhver tid gældende uniformsreglement. Det bæres i et rødt bånd med hvid stribe, og det er tilladt også at bære det til civil påklædning. Til denne påklædning bør hæderstegnet bæres ved højtidelige lejligheder.

§ 2. Tildelingen af hæderstegnet sker ved kongelig resolution efter Forsvarsministeriets indstilling og foregår årlig den 29.januar.

§ 3. Adgang til at erholde hæderstegnet tildelt har enhver mand eller kvinde, der er ansat i søetaten eller ved Orlogsværftet og har forrettet tjeneste ved forsvaret uafbrudt i fulde 25 år efter sit fyldte 20de år, når han eller hun i øvrigt opfylder de i det følgende anførte betingelser.

Stk. 2. Er den pågældendes tjeneste ikke uafbrudt, kan ministeriet, når afbrydelsen ikke skyldes den pågældendes eget forhold, bestemme, at flere tjenesteperioder kan sammenlægges til udbringelse af de 25 års tjenestetid.

§ 4. For at kunne erholde hæderstegnet tildelt må den pågældende af sine foresatte være kendt som en brav mand eller kvinde, der ved troskab, duelighed, flid og i øvrigt god opførsel i tjenesten samt ved ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære et offentligt vidnesbyrd for god tjeneste ved forsvaret.

§ 5. Den, hvem hæderstegnet er tildelt, beholder det til sin død, medmindre den pågældende for utilbørligt forhold afskediges af tjenesten uden pension eller gør sig skyldig i en sådan brøde eller viser et sådant forhold, som ville have udelukket den pågældende fra at få hæderstegnet tildelt. I så tilfælde vil det være at tilbagelevere.

Stk. 2. Når nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, afgår ved døden, indsendes det ham tildelte hæderstegn til Forsvarsministeriet.

§ 6. Skulle forsvarets myndigheder få kundskab om, at nogen, hvem hæderstegnet er tildelt, skulle have vist et forhold, der kunne gøre den pågældende uværdig til at beholde dette udmærkelsestegn, skal der straks afgives indberetning derom til ministeriet.

§ 7. I øvrigt overdrages de nærmere forhold, denne sag vedrørende, til Forsvarsministeriets forsorg.

§ 8. Indstillinger om tildeling af hæderstegnet indsendes til Forsvarsministeriet i første halvdel af december.

§ 9. KFF-B.8-1953, pkt. 1 samt KFF-B.28-1954, pkt. 1, ophæves.

P.M.V.

E.B.

H. M. Richter

  • *) Note:Ovenstående er identisk med KFF-B.8-1953, pkt. 1 samt KFF-B.28-1954, pkt. 1, der udgår.
Officielle noter

Ingen