Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om bestemmelser om afholdelse af udgifter ved begravelse af militært personel.


§ 1. Bestemmelserne omfatter personel til værnepligtstjeneste

herunder konstabelelever.

§ 2. Afgår en person, jf. § 1, ved døden foranlediger forsvaret ilægning i kiste og transport til begravelsesstedet samt afholder de hermed forbundne udgifter til

- kiste,

- ilægning i kiste,

- transport af kiste/båre til begravelsesstedet.

Stk. 2. Afgår en person, jf. § 1, ved døden i tjenesten eller som følge af tilskadekomst i tjenesten afholder forsvaret endvidere evt. rimelige udgifter til

- gravsten,

- en passende begravelse samt

- evt. rejseudgifter til afdødes nærmeste pårørende.

Stk. 3. Eventuel begravelseshjælp fra det offentlige tilfalder forsvaret eller modregnes i de samlede af forsvaret afholdte udgifter.

§ 3. Ønsker afdødes pårørende at varetage begravelsen, skal disse så vidt muligt før begravelsens tilrettelæggelse gøres bekendt med i hvilket omfang begravelsesudgifterne kan forventes afholdt af forsvaret. Godtgørelse finder alene sted mod dokumentation.

Refusionsbeløbets størrelse fastsættes i henhold til § 2 af vedkommende personelforvaltende myndighed.

§ 4. Såfremt afdødes pårørende ikke måtte ønske at varetage begravelsen, kan vedkommende militære enhed påtage sig at udføre denne for forsvarets regning efter den personelforvaltende myndigheds nærmere bestemmelser, jf. i øvrigt § 2.

§ 5. Cirkulæret træder i kraft ved udsendelsen.

Stk. 2. Cirkulæret erstatter Kundgørelse for Forsvaret B.2-1967, der er ophævet den 1. juli 1989 i forbindelse med udsendelsen af Forsvarsministeriets Kundgørelsessamling.

P.M.V.

E.B.

A. Anholm

Officielle noter

Ingen