Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om
leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om
leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje af almene boliger,
bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse
om drift af almene boliger m.v. for 2002

 

Indledning

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som reguleres én gang om året, og som i loven er angivet i 1994-niveau, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 14. maj 2001 (lov om leje) og lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. maj 2001 (lov om midlertidig regulering af boligforholdene) med senere ændringer. Ved lov nr. 406 af 31. maj 2000 om ændring af lov om leje og forskellige andre love er endvidere i § 5, stk. 2, fastsat beløbsgrænser for forbedringsudgifter i 2000-niveau og i § 39, stk. 1, fastsat gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet i 1998-niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Beløbet til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde i ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 709 af 9. september 1997 om beboerrepræsentation, er i bekendtgørelsen fastsat i 1998-niveau og reguleres ligeledes én gang om året.

I lov om leje af erhvervslokaler m.v., jf. lov nr. 934 af 20. december 1999, er i § 69, stk. 3, fastsat et påkravsgebyr i 1999-niveau, som skal reguleres én gang om året.

Ligeledes er beløbene i § 90, stk. 2, og § 102, stk. 1, i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 11. februar 1999, og i § 86 i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1103 af 13. december 2000, fastsat i 1998-niveau og reguleres én gang årligt.

Reguleringen til og med finansåret 1997 foretoges på basis af tilpasningsprocenten tillagt 2 pct. For 1998 og fremover reguleres de pågældende beløb og beløbsgrænser efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbene afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Lejelovgivningens beløb og beløbsgrænser for 2001 fremgik af By- og Boligministeriets vejledning nr. 145 af 5. september 2000 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2000.

Reguleringsfaktorerne for perioden 1994 til 2001 er følgende:

1994-95 0,7 pct.

1995-96 2,0 pct.

1996-97 1,3 pct.

1997-98 2,4 pct.

1998-99 1,5 pct.

1999-2000 1,9 pct.

2000-2001 3,5 pct.

Ved opregulering fra 2001-niveau til 2002-niveau anvendes 2,5 pct.

Efter opregulering af beløbet fra 2001 (det uafrundede beløb) afrundes det pågældende beløb til nærmeste hele kronebeløb. Nedennævnte beløb og beløbsgrænser er således beregnet med udgangspunkt i det foregående års beløb inden afrunding.

1. Lejelovens beløb og beløbsgrænser for 2002

De i lejeloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2002 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): 34 kr.

2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning (lejelovens § 45, stk. 5): 117 kr.

3) Gebyr for kommuners udlæg ved varmeforsyning (lejelovens § 46 b, stk. 2): 117 kr.

4) Gebyr for kommuners udlæg ved vandforsyning (lejelovens § 46 q, stk. 2): 117 kr.

5) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 11.691 kr.
Maksimum for godtgørelse: 35.072 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.338 kr.

6) § 63 a-konto for forbedring (lejelovens § 63 a, stk. 1): 18 kr.

7) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
(lejelovens § 66 a): 75 kr.

8) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2): 117 kr.

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2002

De i boligreguleringsloven angivne beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2002 til følgende:

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2)
Beløb pr. m²: 1.697 kr.
Beløb pr. lejemål: 194.140 kr.

2) Beløbsgrænse for forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder
(boligreguleringslovens § 23, stk. 1): 75 kr.

3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse
(boligreguleringslovens § 26, stk. 1): 148 kr.

4) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1): 110 kr.

5) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4): 124 kr.

6) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).

7) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).

8) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

De under punkterne 6) - 8) nævnte beløb for 2001 (uafrundet) reguleres til 2002-niveau med 2,5 pct.

Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb.

Om reguleringen af de under 6) - 8) nævnte beløb til og med 2001 henvises til vejledning nr. 145 af 5. september 2000 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene m.fl., samt de tidligere udsendte vejledninger.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2002

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2002 til 263 kr.

4. Erhvervslejelovens beløb for 2002

Beløbet fastsættes pr. 1. januar 2002 til 117 kr.

5. Den almene lejelovs beløb for 2002

De i den almene lejelov angivne beløb fastsættes pr. 1. januar 2002 til følgende beløb:

1) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2): 110 kr.

2) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1): 110 kr.

6. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Nedennævnte beløb og beløbsgrænser anvendes først fra begyndelsen af det regnskabsår, der påbegyndes i år 2002:

Godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 86, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse: 6.003 kr.
Maksimum for godtgørelse: 42.022 kr.
Minimum for godtgørelse: 2.400 kr.

By- og Boligministeriet, den 18. september 2001

Margrete Pump