Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1 Adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret
    Kapitel 2 Systematisk indhentning af edb-mæssigt sammenstillede oplysninger fra ejendomsdataregistre, øvrige registre samt digitale kort
    Kapitel 3 Gebyrer
    Kapitel 4 Kontrol, bøder og ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangen til at modtage oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort

 

I medfør af § 6, stk. 3, 5 og 6, § 7, stk. 1 og 3, og § 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 28. februar 1990 som ændret ved lov nr. 275 af 8. maj 1991 og lov nr. 172 af 19. marts 2001 fastsættes:

Kapitel 1

Adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret

§ 1. Efter § 5, stk. 1, i lov om bygnings- og boligregistrering skal der på begæring af offentlige myndigheder fra registret meddeles sådanne oplysninger, som har betydning for en sags afgørelse eller for myndighedens virksomhed.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har på begæring ret til at gøre sig bekendt med oplysningerne i en anden kommunes Bygnings- og Boligregister, såfremt oplysningerne har betydning for en sags afgørelse eller for den rekvirerende kommunalbestyrelses virksomhed.

§ 3. Efter § 5, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering har koncessionerede selskaber på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger, der er af betydning for en sags afgørelse eller for selskabets virksomhed.

§ 4. Efter § 5, stk. 3, i lov om bygnings- og boligregistrering har virksomheder m.v. på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger til brug i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art eller til brug i andet lovligt øjemed.

§ 5. Efter § 5, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering har private personer på begæring ret til at gøre sig bekendt med de i Bygnings- og Boligregistret registrerede aktuelle oplysninger.

§ 6. Oplysning om huslejens størrelse må kun videregives til

1) offentlige myndigheder, såfremt oplysningen har betydning for udøvelsen af myndighedens virksomhed,

2) kreditinstitutter, ejendomsmæglere og ejendomshandlere, advokater, forsikringsselskaber og andre, der i erhvervsmæssigt øjemed udfører opgaver vedrørende overdragelse, forsikring, retsforfølgning, retsforhold i øvrigt og belåning af fast ejendom,

3) organisationer, der varetager forbruger- eller brancheinteresser med henblik på rådgivning vedrørende de i nr. 2 nævnte forhold og

4) virksomheder m.v., der udfører opgaver vedrørende administration og udlejning af fast ejendom.

Stk. 2. Oplysning om huslejens størrelse må ikke anvendes med henblik på markedsføring.

§ 7. Bortset fra den i § 6 nævnte oplysning kan oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret anvendes med henblik på markedsføring under iagttagelse af reglerne herom i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring.

Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret til markedsføringsformål påhviler det den i § 18 omtalte datadistributør eller kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende, at iagttage reglerne om videregivelse af data til brug ved markedsføring i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring, forinden datadistributøren eller kommunalbestyrelsen videregiver oplysningerne til rekvirenten.

Rekvirering af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret for en eller nogle få ejendomme

§ 8. Rekvirering af oplysninger for en eller nogle få ejendomme sker ved henvendelse til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at rekvisitionen skal være skriftlig.

Stk. 3. Ved videregivelse af oplysninger for en eller nogle få ejendomme kan kommunalbestyrelsen normalt afgive oplysningerne i form af en BBR-ejermeddelelse eller anden udskrift fra registret.

§ 9. Oplysninger fra BBR skal som hovedregel udleveres skriftligt eller digitalt til rekvirenten. Hvor ganske særlige forhold gør sig gældende, kan oplysninger om individuelle ejendomme efter kommunalbestyrelsens skøn dog videregives mundtligt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ved videregivelsen iagttage reglerne i §§ 1-6.

Stk. 3. Rekvirenten har ret til at anvende oplysningerne til egne formål, der normalt ikke omfatter videregivelse af de rekvirerede oplysninger.

§ 10. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med by- og boligministeren give offentligheden adgang til oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret på Internettet under iagttagelse af reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

§ 11. By- og boligministeren kan give offentligheden adgang til oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret på Internettet under iagttagelse af reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

Ejeres og lejeres adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret

§ 12. Ejeren af en registreret ejendom og lejeren af en registreret bolig- eller erhvervsenhed har indsigtsret efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.

Stk. 2. Begæring om indsigt efter stk. 1 skal stiles til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

Stk. 3. Begæring om indsigt efter stk. 1 kan ligeledes stiles til by- og boligministeren.

§ 13. Ejeren af en registreret ejendom kan efter behov rekvirere en BBR-ejermeddelelse ved henvendelse til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

Stk. 2. Lejeren af en registreret bolig- eller erhvervsenhed kan efter behov rekvirere en BBR-lejermeddelelse ved henvendelse til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori bolig- eller erhvervsenheden er beliggende.

§ 14. By- og boligministeren kan via Internettet give ejeren af en registreret ejendom adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret om ejendommen. Ved adgangen skal anvendes adgangskontrol, kryptering og logning.

Stk. 2. By- og boligministeren kan via Internettet give lejeren af en registreret bolig- eller erhvervsenhed adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret om enheden samt den bygning, hvori enheden er beliggende. Ved adgangen skal anvendes adgangskontrol, kryptering og logning.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan via Internettet give ejeren af en registreret ejendom adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret om ejendommen. Ved adgangen skal anvendes adgangskontrol, kryptering og logning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan via Internettet give lejeren af en registreret bolig- eller erhvervsenhed adgang til oplysninger i Bygnings- og Boligregistret om enheden samt den bygning, hvori enheden er beliggende. Ved adgangen skal anvendes adgangskontrol, kryptering og logning.

Rekvirering af oplysninger fra BBR for en flerhed af ejendomme

§ 16. Rekvirering af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret for en flerhed af ejendomme kan enten ske ved henvendelse til en af de i § 18 omtalte datadistributører eller til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommene er beliggende.

Stk. 2. Forinden udlevering af de i stk. 1 nævnte oplysninger skal datadistributøren eller kommunalbestyrelsen indgå en aftale med rekvirenten om vilkår for leveringen af oplysningerne.

Stk. 3. Ved videregivelsen skal datadistributøren eller kommunalbestyrelsen iagttage reglerne i §§ 1- 6.

Stk. 4. Rekvirenten har ret til at anvende oplysningerne til egne formål, der normalt ikke omfatter videregivelse af de rekvirerede oplysninger.

Kapitel 2

Systematisk indhentning af edb-mæssigt sammenstillede oplysninger fra ejendomsdataregistre, øvrige registre samt digitale kort

§ 17. De i §§ 1-4 nævnte rekvirenter kan via abonnementsordning, i form af masseoplysninger eller anden systematisk indhentning rekvirere edb-mæssigt sammenstillede oplysninger fra ejendomsdataregistre, øvrige registre og digitale kort, herunder oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret, Krydsreferenceregistret, Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem, herunder Københavns Kommunes Ejendomsdatasystem, Matrikelregistret, Planregistret og Statens Salgs- og Vurderingsregister.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte oplysninger omfatter bortset fra oplysninger fra BBR alene ejendomsdata, øvrige data og digitale kort, hvor by- og boligministeren har indgået aftale med den dataansvarlige myndighed om sammenstilling og videregivelse af oplysninger.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger omfatter fortrinsvis oplysninger, der er offentligt tilgængelige.

§ 18. Offentlige og private virksomheder, der på forretningsmæssigt eller andet lovligt grundlag ønsker at videregive de i §§ 16 og 17 nævnte oplysninger til de i de pågældende bestemmelser nævnte rekvirenter, skal indgå en kontrakt med by- og boligministeren om vilkårene for datadistributørens videreformidling af de pågældende oplysninger.

§ 19. Rekvirering af edb-mæssigt sammenstillede oplysninger efter § 17 forudsætter, at rekvirenten har indgået en aftale herom med en af de i § 18 nævnte datadistributører.

Stk. 2. Rekvirenten har ret til at anvende oplysningerne til egne formål, der normalt ikke omfatter videregivelse af de rekvirerede oplysninger.

§ 20. Uanset bestemmelserne i § 18 og § 19, stk. 1, har kortejere ret til at videregive digitale kort indeholdende ejendomsdata, der er omfattet af § 17, under forudsætning af at kortejeren tillige ejer de pågældende ejendomsdata.

§ 21. Indeholder edb-mæssigt sammenstillede data oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret, påhviler det datadistributøren at iagttage reglerne i §§ 1- 4 og § 6 ved videregivelse af de pågældende oplysninger.

§ 22. Må oplysninger omfattet af § 17 anvendes til markedsføringsformål, og ønsker rekvirenten at anvende oplysningerne til et sådant formål, påhviler det datadistributøren at iagttage reglerne om videregivelse af data til brug ved markedsføring i lov om behandling af personoplysninger og lov om markedsføring, forinden datadistributøren videregiver oplysningerne til rekvirenten.

§ 23. By- og boligministeren kan efter aftale med den dataansvarlige myndighed via Internettet give offentligheden adgang til oplysninger, som er omfattet af § 17, stk. 2. Er de pågældende oplysninger personoplysninger, skal offentliggørelsen ske i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger. For oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret gælder bestemmelsen i § 11.

Adgang for ejere til oplysninger fra ejendomsdataregistrene

§ 24. By- og boligministeren kan via Internettet give ejeren af en registreret ejendom adgang til de i § 17, stk. 2, omhandlede oplysninger om ejendommen. Ved adgangen skal anvendes adgangskontrol, kryptering og logning. For oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret gælder bestemmelserne i §§ 14 og 15.

Kapitel 3

Gebyrer

§ 25. For oplysninger meddelt i form af en BBR-ejermeddelelse, BBR-lejermeddelelse eller anden udskrift, jf. § 8, stk. 3, og § 13 kan kommunalbestyrelsen opkræve et gebyr på kr. 70,00.

§ 26. For oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret for en flerhed af ejendomme udleveret gennem kommunalbestyrelsen, jf. § 16, fastsættes gebyret af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

§ 27. For de i §§ 16 og 17 omtalte data, som udleveres gennem en datadistributør, fastsættes gebyret, som rekvirenterne skal betale til registerejerne, efter aftale mellem by- og boligministeren og registerejerne.

Stk. 2. Herudover betaler rekvirenterne et beløb til datadistributøren til dækning af datadistributørens omkostninger samt eventuelle avance. Dette beløb fastsættes af datadistributøren.

§ 28. De i §§ 25, 26 og 27, stk. 1, nævnte gebyrer gælder ikke for videregivelse af oplysninger mellem offentlige myndigheder, for så vidt der for en sådan videregivelse i medfør af lovgivning, kotumer m.v. gælder andet.

Kapitel 4

Kontrol, bøder og ikrafttrædelse

§ 29. By- og boligministeren har til enhver tid adgang til at føre tilsyn med, at oplysninger videregivet til datadistributøren i henhold til den i § 18 omtalte kontrakt ikke anvendes i strid med lov, bestemmelser fastsat i medfør af lov eller vilkår for leveringen af oplysninger.

§ 30. Overtræder datadistributøren forsætligt eller ved grov uagtsomhed reglerne om videregivelse ved videreformidling af oplysninger til rekvirenterne, jf. § 16, stk. 3, og § 21, samt reglerne om videregivelse med henblik på markedsføring, jf. § 7, stk. 2, og § 22, kan datadistributøren straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2001.

    Stk. 2. Samtidig ophæves Boligministeriets bekendtgørelse nr. 509 af 28. juni 1991 om adgangen til at modtage oplysninger fra bygnings- og boligregistret (BBR) samt oplysninger sammenstillet med flere ejendomsdataregistre m.v. og digitale kort.

By- og Boligministeriet, den 28. september 2001

P.M.V.
E.B.
Per Smed

/Inger Hvidtfeldt