Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lodsloven

Herved bekendtgøres lov nr. 116 af 21. marts 1979, lodslov, med de ændringer, der følger af lov nr. 367 af 7. juni 1989.


Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Loven omfatter ansatte i lodsvæsenet og den virksomhed, der udøves inden for lodsvæsenets område, samt autoriserede havnelodser, jf. dog § 7, stk. 1.

Kapitel 2

Lodsvæsenets organisation m.v.

§ 2. Lodsvæsenet omfatter de lodserier, der af forsvarsministeren er optaget i lodsvæsenet.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra lodsrådet antallet af lodserier og disses placering samt lodseriernes lodsningsområder. Forsvarsministeren bestemmer efter indhentet udtalelse fra lodsrådet antallet af lodser ved lodserierne.

Stk. 3. Farvandsdirektøren fører tilsyn og kontrol med de lodserier, der henhører under lodsvæsenet.

§ 3. Farvandsdirektøren fastsætter de nærmere bestemmelser for lodseriers drift.

Stk. 2. Ved lodserier, hvor der er ansat mere end een lods, udpeger farvandsdirektøren en lodsformand. Farvandsdirektøren fastsætter regler for lodsformandens virksomhed.

§ 4. Den, der ansættes som lods eller hjælpelods, skal være fyldt 25 år og være i besiddelse af bevis som skibsfører af 1. grad. Den pågældende skal endvidere have nøje kendskab til forholdene i lodseriets lodsningsområde. Farvandsdirektøren kan dog undtagelsesvis fravige kravet om alder og skibsførerbevis.

Stk. 2. Lodser og faste hjælpelodser ansættes og afskediges af farvandsdirektøren, der endvidere kan autorisere særlige havnelodser. Dog kan uansøgt afsked kun foretages af ministeren.

Stk. 3. Det øvrige personale, herunder hjælpelodser, som ikke er omfattet af stk. 2, ansættes og afskediges af det enkelte lodseri.

Stk. 4. Lodser og faste hjælpelodser kan ikke pålægges borgerlige ombud, der skal udføres personligt.

§ 5. Lodser og faste hjælpelodser kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned og skal afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte personale kan afskediges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at den ansatte som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

§ 6. Forsvarsministeren nedsætter et lodsråd, der sammensættes af 2 repræsentanter udpeget af Forsvarsministeriet, 1 repræsentant udpeget af Industriministeriet, 3 repræsentanter udpeget af lodserne og 2 repræsentanter udpeget af skibsfartserhvervet.

Stk. 2. Lodsrådet er rådgivende i sager vedrørende udfærdigelse af generelle bestemmelser angående lodsvæsenets personale og dettes arbejdsopgaver samt lodsvæsenets økonomiske forhold. Forsvarsministeren fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser for rådets virksomhed.

Kapitel 3

Lodsning

§ 7. Lodsning i dansk territorialfarvand må kun udføres af lodsvæsenet eller autoriserede havnelodser, medmindre andet er bestemt i internationale aftaler og traktater. Lodser ved kommunale lodserier og private havnes lodser, der ikke er autoriseret af farvandsdirektøren, kan dog fortsat udføre lodsning inden for deres hidtidige lodsningsområde.

Stk. 2. Lodsning af danske skibe uden for dansk territorialfarvand i Store Bælt, Lille Bælt og Øresund, mellem dele af dansk territorialfarvand eller fra dansk territorialfarvand til Østersøen og Nordsøen må kun udføres af lodsvæsenet eller autoriserede havnelodser, medmindre fremmed territorialfarvand passeres under sejladsen, eller andet er bestemt i internationale aftaler og traktater.

Stk. 3. Pligten til kun at anvende lodser som nævnt i stk. 1 og 2 påhviler skibsføreren.

Stk. 4. Farvandsdirektøren fastsætter de nærmere regler for lodsningers udførelse, herunder regler for tilkaldelse af lods.

§ 8. Ved besejling af indre og ydre danske territorialfarvande er der lodspligt for følgende handelsskibe:

  • 1) Olietankskibe, der er lastede.
  • 2) Kemikalietankskibe, der er lastede med farlige flydende kemikalier, som er omfattet af IMO's kemikaliekode (International Maritime Organization's »Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk«).
  • 3) Gastankskibe.
  • 4) Skibe, der medfører radioaktive laster.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke skibe, som ifølge international aftale eller i medfør af folkeretlige regler har ret til sejlads i danske farvande uden at tage lods om bord.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan under særlige omstændigheder fritage visse skibe for lodspligt.

Stk. 4. Forsvarsministeren kan under særlige omstændigheder fritage for lodspligt i visse farvande.

Stk. 5. Ud over bestemmelsen i stk. 1 kan forsvarsministeren fastsætte regler om, at der skal anvendes lods, når hensyn til den almindelige skibsfart og samfærdsel eller væsentlige offentlige interesser, herunder miljøhensyn i øvrigt, gør det nødvendigt.

Stk. 6. Pligten til at anvende lods i henhold til stk. 1 og 5 påhviler skibsføreren.

Kapitel 4

Betaling for lodsning m.v.

§ 9. Betaling for lodsning eller anden sejladsvejledning ydes efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse på grundlag af:

  • 1) det lodsede skibs størrelse og dybgang,
  • 2) lodsningens længde og varighed samt
  • 3) farvandets beskaffenhed.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan dog fastsætte særlige betalingsbestemmelser for et lodseri, hvis økonomiske forhold afgørende taler for det.

Stk. 3. Forsvarsministeren kan endvidere fastsætte regler for nedsættelse eller forhøjelse af betalingen for visse lodsninger under særlige omstændigheder.

§ 10. Ud over betaling i henhold til § 9 modtager lodser betaling for forgæves fremmøde, ventetid samt opholds- og rejseudgifter efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Under lodsning har lodspersonalet ret til fri kost og hvileplads om bord i det lodsede skib.

Stk. 3. Forsvarsministeren fastsætter i øvrigt de nærmere regler for betalingen.

§ 11. Forsvarsministeren kan bestemme, at betaling for lodsning, der udføres i medfør af § 8, under særlige omstændigheder helt eller delvis afholdes af statskassen.

§ 12. Såfremt en skibsfører unddrager sig betaling i henhold til § 9 og § 10 stk. 1, og det lodsede skib senere anløber dansk havn, må skibet ikke udklareres, før der er stillet fornøden sikkerhed for betalingen og de dermed forbundne omkostninger.

Kapitel 5

Lodsreguleringsfonden

§ 13. Betaling i henhold til § 9 deles mellem Lodsreguleringsfonden og lodser efter bestemmelser, der fastsættes af forsvarsministeren.

§ 14. Lodsreguleringsfonden stiller materiel, bygninger og personale m.v. til rådighed for lodserne og afholder de dermed forbundne udgifter. Fonden betaler endvidere lodsernes bidrag til Lodspensionskassen eller anden pensionsordning.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for fondens virksomhed.

Stk. 3. Såfremt fondens midler ikke er tilstrækkelige til betaling af de i stk. 1 nævnte ydelser, udredes det manglende beløb af statskassen.

Kapitel 6

Lodsers aflønning

§ 15. Betaling til lodser i medfør af § 13 deles mellem lodserne ved lodseriet efter forsvarsministerens bestemmelse.

§ 16. Farvandsdirektøren afgør, i hvilket omfang en lods, der på grund af sygdom har været fraværende fra lodseriet uafbrudt i mere end 6 måneder, skal bevare sin ret til de i § 15 nævnte ydelser under fortsat fravær.

Kapitel 7

Pensionsforhold

§ 17. Lodser, bortset fra lodser, der inden lovens ikrafttræden er ansat ved Københavns Lodseri, har pligt til at være medlemmer af Lodspensionskassen.

§ 18. Pensionskassens indtægter består af bidrag fra Lodsreguleringsfonden, udbyttet af kassens formue og indbetaling fra lodser i medfør af § 19.

§ 19. Lodser, der optages i pensionskassen efter det fyldte 35. år, skal til denne indbetale det beløb, hvormed optagelsen efter en af kassens aktuar foretagen beregning belaster kassens status.

§ 20. Pensionskassen yder pension til medlemmer samt efterindtægt og pension til deres efterlevende ægtefæller og børn.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte ydelser beregnes efter tilsvarende regler som fastsat i tjenestemandspensionsloven, medmindre særlige forhold begrunder en afvigelse.

Stk. 3. De berettigede efter stk. 1 kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over pension, der ikke er udbetalt.

Stk. 4. De nærmere regler om pensionskassens virksomhed fastsættes af forsvarsministeren.

§ 21. Pensionskassen er underkastet forsvarsministerens tilsyn og kontrol og er ikke omfattet af lovgivningen om statens tilsyn med pensionskasser.

§ 22. Indtil lodserne ved det tidligere København Lodseri er optaget som medlemmer af Lodspensionskassen eller der er oprettet en særlig pensionskasse for disse lodser, udreder Lodsreguleringsfonden for disse lodser et beløb, der beregnes og anvendes efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.

Kapitel 8

Straffe- og erstatningsbestemmelser m.v.

§ 23. Den, der overtræder bestemmelserne i § 7, stk. 3, og § 8, stk. 6, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, som udstedes i henhold til loven, kan fastsættes straf i form af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 24. Farvandsdirektøren kan suspendere en lods, der har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der gør det betænkeligt, at han vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

Stk. 2. Medens en lods er suspenderet, modtager lodsen af Lodsreguleringsfonden et beløb svarende til garantibetalingen, hvis størrelse fastsættes af forsvarsministeren.

§ 25. Der påhviler ikke statskassen erstatningspligt for skader, der forvoldes af det i § 4 nævnte personale.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 26. Loven træder i kraft den 1. april 1979.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om lodsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 29. juli 1964.

§ 27. Lodser og faste hjælpelodser, der ved lovens ikrafttræden er ansat i lodsvæsenet, skal uanset bestemmelsen i § 5, stk. 1, først afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.

Lov nr. 367 af 7. juni 1989, ved hvis § 1 der blev foretaget ændringer af § 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 13, § 14, stk. 1 og 2, § 15, § 22, § 23, stk. 1, og § 24, stk. 2, samt ophævelse af § 18, stk. 2, indholder i § 2 følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Forsvarsministeriet, den 4. august 1989

Knud Enggaard

/ Kasper Jespersen

Officielle noter

Ingen