Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2002

 

1. Reguleringsprocent til brug for opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte.

I henhold til § 3, stk. 2, i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 722 af 15. september 1999 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte opreguleres husstandsmedlemmernes personlige indkomst, som noteret af kommunen i boligstøttesagen den 1.december 2001 ved den årlige omregning af boligstøtten pr. 1. januar 2002 med en procentsats, som er fastsat i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2002. Til brug for opregulering af 2001-indkomster til 2002-indkomster er der fastsat en opreguleringsprocent for pensionister på 2,7 og for andre på 3,0.

2. Beboerindskudslån - grænsebeløb for 2002.

Efter reglerne i § 56 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 31. januar 2001, beregnes et grænsebeløb for ydelse af beboerindskudslån. På baggrund af oplysninger fra Socialministeriet om pensionen for 2002 kan grænsebeløbene beregnes til 162.112 kr. for lejligheder og 110.666 kr. for enkeltværelser.

3. Grænsen for ophør af rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån, ydet før 1. januar 1993.

For beboerindskudslån, som er ydet før 1. januar 1993, gælder en indkomstgrænse, som medfører ophør af rente- og afdragsfrihed, jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 82 a i den fra 1. januar 1993 gældende lov om individuel boligstøtte. Denne grænse svarer til den indkomstgrænse, der indtil udgangen af februar 1999 var gældende for opgørelse af grænsebeløb ved beregning af boligydelse efter den dagældende lov om individuel boligstøtte. Dette beløb udgjorde i 1998-niveau 144.600 kr. Indkomstgrænsen for 2002 er reguleret til 164.200 kr.

4. Boligstøttelovens satser og grænsebeløb for 2002.

Efter reglerne i § 72 i lov om individuel boligstøtte reguleres en række beløb årligt. Ved bekendtgørelse nr. 735 af 21. august 2001 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v. er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansår 2002 udgør 1,0. Reguleringen pr. 1. januar 2002 sker med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, det vil sige i alt 3,0 pct. Beløbene afrundes i henhold til lovens § 72, stk. 2. I 1998 og senere år anvendes ved regulering med tilpasningsprocenten beløbsstørrelser, reguleringstal m.v. for 1996 svarende til en tilpasningsprocent for 1996 på 0,0.

Herefter udgør boligstøttelovens beløb for 2002:

1) Fradragsbeløb for enlige pensionister (§ 8, stk. 4, 3. pkt.)

11.900 kr.

2) Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 5)

15.200 kr.

3) Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

- 500.000 kr.

- 1.000.000 kr.

567.700 kr.

1.135.400 kr.

4) for udgifter til (§ 10, stk. 2)

 

- varme

- varmt vand

- elforbrug

58,00 kr.

18,50 kr.

43,75 kr.

5) Standardbeløb for vandtillæg til: (§ 10, stk. 3)

 

- vandafgift

- vandafledningsafgift

9,75 kr.

14,00 kr.

6) Standardbeløb for vedligholdelsestillæg (§ 10, stk. 4)

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

43,75 kr.

21,75 kr.

7) Standardbeløb for varmetillæg (§ 10, stk. 5)

22,25 kr.

8) Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14)

60.500 kr.

9) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)

8.700 kr.

10) Tillægget til boligudgiften (§ 21 a, stk. 4)

2.300 kr.

11) Indkomstgrænserne for

 

- boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

119.200 kr.

113.500 kr.

12) Forøgelsen af indkomstgrænsen ( § 21 a, stk. 3, § 22 a, stk. 3 og § 56, stk. 1, 2. pkt.)

28.400 kr.

13) Mindstebeløb for årlig egenbetaling

 

- boligydelse (§ 21 a, stk. 5)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 5)

11.400 kr.

18.200 kr.

Grænsebeløbets mindstebeløb

 

- boligydelse (§ 21 a, stk. 2)

- boligsikring (§ 22 a, stk. 2)

2.300 kr.

3.700 kr.

14) Maksimumsbeløb for årlig boligstøtte (§ 23, stk. 1)

31.920 kr.

15) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift (§ 24 d, stk. 2)

20.100 kr.

16) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte (§ 24 e, stk. 3)

10.644 kr.

17) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (§ 25, stk. 9)

9.200 kr.

18) Minimumsbeløbet for boligsikring og boligydelse som tilskud (§ 33)

2.340 kr.

19) Minimumsbeløb for boligydelse som lån (§ 34)

2.340 kr.

20) Indkomststigningsgrænsen ved omberegning eller efterregulering (§ 46, stk. 2 og § 47, stk. 1)

18.200 kr.

21) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (§ 47, stk. 8)

792 kr.

22) Indkomstgrænsen for fradrag i kompensationsbeløb (§ 83, stk. 2, 3 og 4)

124.900 kr.

By- og Boligministeriet, den 12. oktober 2001

Vibeke Køie

/Jacob Østlund Jacobsen

Redaktionel note
  • Vejledningen er offentliggjort i Ministerialtidende den 13. oktober 2001. Den korrigerede tekst er indlagt den 16. oktober 2001 på grund af fejl i underskriftsdatoen. Datoen rettes fra "den 12. december 2001" til "den 12. oktober 2001".