Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ekspropriation i militære øjemed.

    VI FREDERIK DEN Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1

Bebygget eller ubebygget ejendom, der i henhold til den til enhver tid gældende forsvarsordning skal bruges til oprettelse eller udvidelse af anlæg til landets forsvar, herunder til mandskabets garnisonering og uddannelse samt til materiellets og beholdningernes fremskaffelse og oplagring, kan af forsvarsministeren, eller af en kommune med forsvarsministerens samtykke, erhverves ved ekspropriation.

Ekspropriation kan ske til eje eller brug, herunder således at der kun erhverves en begrænset rettighed over den pågældende ejendom.

     § 2

Ekspropriationer til de af nærværende lov omfattede formål finder sted efter reglerne i forordning af 5. marts 1845, jfr. lov nr. 6 af 10. januar 1928 om tillæg til samme.

     § 3

Brugen af stemplet papir og afgift til statskassen for tinglysning og aflysning eftergives for alle overenskomster og forskrivninger, der udfærdiges i anledning af de i nærværende lov omhandlede overdragelser af ejendoms- og brugsrettigheder o.lign. Endvidere bortfalder afgift til stat og kommune i anledning af de i forbindelse med anlæggene m.v. stående ejendomsoverdragelser.

     § 4

Lov nr. 117 af 11. april 1934 ophæves.

Givet på Christiansborg slot, den 11. juni 1954.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

Frederik R.

Rasmus Hansen.

Officielle noter

Ingen