Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Forsvarets formål og opgaver

§ 1 . Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.

Stk. 2 . Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål

  • 1) at forebygge konflikter og krig,
  • 2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
  • 3) at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Stk. 3 . Dansk forsvar skal på mandat af FN eller CSCE med militære midler, direkte eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Stk. 4 . Forsvaret skal som en integreret del af NATO

  • 1) kunne løse konfliktforebyggende opgaver og krisestyringsopgaver samt yde effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføre egentligt forsvar af Danmark og tilstødende nærområder i samarbejde med allierede styrker, herunder rettidigt kunne modtage, støtte og gennemføre operationer med allierede styrker indsat i forstærkningsøjemed, samt
  • 2) kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar inden for NATO's område, herunder demonstration af solidaritet ved indsættelse af reaktionsstyrker, i overensstemmelse med Alliancens strategi.

Stk. 5 . Forsvaret skal råde over styrker af alle tre værn, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4 nævnte opgaver.

Kapitel 2

Forsvarets organisation m.v.

§ 2 . Forsvarsministeren er højeste ansvarlige myndighed for det militære forsvar.

§ 3 . Forsvarsministeren fastsætter størrelsen, sammensætningen og organisationen af hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder styrker m.v. til løsning af internationale opgaver, samt af organer til støtte for forsvaret.

§ 4 . Forsvarschefen har under ansvar over for forsvarsministeren kommandoen over hæren, søværnet og flyvevåbnet samt organer til støtte for forsvaret.

Stk. 2 . Forsvarsstaben bistår forsvarschefen ved løsning af de opgaver, der påhviler denne. Chefen for Forsvarsstaben er stedfortræder for forsvarschefen.

Stk. 3 . Forsvarschefen og Forsvarsstaben udgør Forsvarskommandoen.

§ 5 . Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over militære styrker m.v., der indsættes til løsning af opgaver under FN og CSCE, jf. § 1, stk. 3, til chefen for den pågældende internationale styrke eller mission.

Stk. 2 . Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over militære styrker m.v., der indsættes til løsning af opgaver i NATO-regi, jf. § 1, stk. 4, til NATO's øverstkommanderende for Den Fælles Forsvarsstyrke i Europa (SACEUR) eller til NATO's øverstkommanderende for De Fælles Forsvarsstyrker i Atlantområdet (SACLANT).

Stk. 3 . Forsvarschefen kan efter bemyndigelse fra forsvarsministeren delegere dele af sin kommando over de militære styrker til chefen for Forsvarets Operative Styrker.

§ 6 . Private sammenslutninger af personer, der organiseres, uddannes eller udrustes til militær virksomhed, må ikke oprettes.

§ 7 . Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren

  • 1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, post- og telegramforsendelser og anden kommunikation,
  • 2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og
  • 3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.

Stk. 2 . Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler, som er indeholdt i beredskabsloven.

§ 8 . Overtrædelse af § 6 straffes efter straffelovens § 114, stk. 2.

Stk. 2 . I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 7, stk. 1, nr. 2 og 3, kan fastsættes straf af bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 . Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af § 7, stk. 1, nr. 2 eller 3, straffes med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år.

Stk. 4 . Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 3

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 9 . Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2 . Lov om forsvarets organisation m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 825 af 7. december 1990, ophæves.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. december 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/Hans Hækkerup

Officielle noter

Ingen