Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om VækstFonden

 

Herved bekendtgøres lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 888 af 26. oktober 1994 med de ændringer, der følger af lov nr. 366 af 14. juni 1995 og lov nr. 1204 af 27. december 1996.

Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en fond, VækstFonden, med indskud fra staten på 2 mia. kr. med det formål at styrke erhvervslivets udviklingspotentiale.

§ 2. VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af især små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af risikobetonede udviklingsprojekter inden for følgende områder:

1) Forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser.

2) Markedsudvikling.

3) Kompetenceudvikling.

    Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem medfinansiering af mindre virksomheders investeringer i væsentlige kapacitetsudvidelser.

    Stk. 3. Medfinansiering kan ydes til projekter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken ville kunne forventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.

    Stk. 4. Medfinansiering kan ydes som tilskud, lån og garantier.

    Stk. 5. Fonden skal i forbindelse med medfinansieringen kunne henvise til kvalificeret og uafhængig ledelsesmæssig rådgivning.

    Stk. 6. Medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling skal ved kommerciel udnyttelse tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten. Medfinansiering til kompetenceudviklingsprojekter skal altid tilbagebetales. Tilbagebetalingen og tilskrivningen af renter til kompetenceudviklingsprojekter skal senest påbegyndes efter 2 år. Medfinansiering til forprojekter skal ikke tilbagebetales. Medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling kan også ydes som garantier, som pålægges en risikopræmie. Medfinansieringen af kapacitetsudvidelser kan alene ydes som garanti for betaling af lån, og garantien gives i form af en selvskyldnerkaution fra VækstFonden.

Kapitel 2

Fondens ledelse

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervsministeren for indtil 3 år ad gangen og kan udpeges i alt 2 gange. Blandt medlemmerne udpeges 3 efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes af personer med bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige problemer, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.

    Stk. 2. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat placeret i Erhvervsfremme Styrelsen.

    Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om finansieringstilsagn på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

    Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål.

    Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at indskudskapitalen som minimum bevares intakt. En del af indskudskapitalen kan anvendes aktivt i medfinansieringen.

    Stk. 6. Fondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab samt en beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed, herunder bestemmelser om fondens tilknytning til det øvrige erhvervsfremmesystem.

§ 4 a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 3, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 4 b. Hypotekbanken kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive fondens tilgodehavende efter misligholdte garantier, ydet efter § 2, stk. 2, ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende samt hos personer, der har påtaget sig en kautionsforpligtigelse for fondens tilgodehavende, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klageadgang og klagefrist.

    Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb ved lønindeholdelse efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk.

Kapitel 3

Fondens midler

§ 5. Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver.

§ 6. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i medfinansieringen, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

    Stk. 2. Afkastet af VækstFondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fonden.

    Stk. 3. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler.

Kapitel 4

Tilsyn og revision

§ 7. Erhvervsministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler efter §§ 3 og 6.

§ 8. Fondens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor, som bestyrelsen udnævner for 3 år ad gangen. Valget skal godkendes af erhvervsministeren. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervsministeren.

§ 10. Erhvervsministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervsministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

    Stk. 2. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 11. VækstFonden kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser. Gaver, som tilføres fonden, vil dog skulle anvendes til formål som beskrevet i § 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som formand for eller medlem af bestyrelsen

  1. undlader at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter loven,
  2. giver urigtige eller vildledende oplysninger til Rigsrevisionen, erhvervsministeren eller andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrører fonden,
  3. gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for fonden.

    Stk. 2. Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden er under ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

    Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden efter aftale med finansministeren. 1)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

1) Lov nr. 366 af 14. juni 1995 trådte i kraft den 5. juli 1998 og lov nr. 1204 af 27. december 1996 trådte i kraft den 1. januar 1997.

 

 

Erhvervsministeriet, den 28. september 1998

Pia Gjellerup

/Hanne Haarup Thomsen