Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde i en artikel beskyldt en unavngiven - nu fyret socialpædagog for at have holdt en døv pige som "slave".

Hensynet til offentlighedens krav på information vedrørende den offentlige forvaltning måtte tillægges vægt. Endvidere havde bladet også havde forsøgt at indhente hendes kommentar. God presseskik var derfor ikke overtrådt.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 116/1994

 

Socialpædagogernes Landsforbund har på vegne en socialpædagog [A] klaget over en artikel i B.T. den 10. november 1994, idet forbundet finder, at bladet har overtrådt god presseskik.

På B.T.'s spiseseddel den 10. november 1994 var anført:

"Fyret af borgmesteren: PÆDAGOG HOLDT DØV KLIENT SOM SLAVE.

Gennem to måneder udnyttede en socialpædagog den døve Belinda Carlson til at arbejde gratis for sig. Kæresten blev også narret."

Teksten var ledsaget af et billede af Belinda Carlson og dennes kæreste.

I artiklen inde i avisen, der havde overskriften "Socialpædagog fyret med øjeblikkelig virkning: Døv klient holdt som slave. Lokket af løfter om at få sit tvangsfjernede barn tilbage arbejdede en mor fra tidlig morgen til sen aften gratis for den kommunale familievejleder", hed det:

"Borgmester Ole P. Nielsen skred øjeblikkelig til handling, da han fik bekræftet, at en socialpædagog, der er ansat som familievejleder i Hvidebæk kommune, havde holdt en døv kvinde som slave, mod at kvinden senere fik en udtalelse, som sikrede hende forældreretten over sin seks-årige datter.

Den kvindelige familierådgiver, der er uddannet socialpædagog, og ansat i Hvidebæk kommune på Vestsjælland, har indrømmet, at hun lod sin klient, Belinda Carlson, 36, arbejde for sig fra kl. 8.00 til kl. ca. 23.00 hver dag i to måneder. Den samlede arbejdstid er opgjort til 700 timer.

" Belinda er fraskilt, og ved skilsmissen fik hendes mand forældreretten over deres fælles datter. Han magtede ikke at passe pigen, som er anbragt i familiepleje i Kalundborg."

Malede hele huset.

"Da Belinda søgte hjælp hos en familierådgiver i Hvidebæk kommune, fik hun den besked, at hvis hun ville arbejde hjemme hos familierådgiveren med at passe huset, sørge for at der blev gjort rent, samt muge ud under deres får, høns og ænder, så ville familierådgiveren skrive en rapport, der var til Belindas fordel, så hun kunne få datteren hjem", fortæller hendes kæreste, maler Thomas Monzon, og fortsætter:

"Jeg talte også med familierådgiveren, og jeg fik det indtryk, at hvis jeg gav et nap med, så ville det styrke Belindas situation, så jeg har malet stort set hele familierådgiverens 200 kvadratmeter store hus og alt træværket. Der var ikke tale om, at jeg skulle have penge for det, men det var vores klare indtryk, at Belinda skulle have løn for det arbejde, hun udførte.

Da Belinda havde arbejdet i to måneder for familierådgiveren, bad vi om, at hun fik sin løn. Men familierådgiveren sagde, at det kunne der ikke blive tale om. Belinda skulle arbejde for at få en god udtalelse i rapporten. Familierådgiveren sagde, at hvis Belinda fastholdt, hun skulle have penge, ville hun skrive en negativ rapport, så Belinda under ingen omstændigheder ville få forældreretten til sin datter.

Det mente jeg ikke var rimeligt. Så jeg tog omgående kontakt til organisationen "Børnenes Stemme" og til borgmester Ole P. Nielsen, som øjeblikkelig tog sagen op på byrådsmødet tirsdag aften.

Onsdag morgen blev sagsbehandleren og hendes organisation kaldt til møde med borgmesteren, hvor hun blev fyret med tre måneders løn og straks fratrådte", siger Thomas Monzon.

Kræver 52.000 kr.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ole P. Nielsen, der er den eneste, som må udtale sig i personsager. Men et byrådsmedlem bekræftede i aftes sagsforløbet og fyringen over for B.T.

Belinda Carlson har gennem sin advokat foreløbig fremsat krav om 52.000 kr., for det arbejde, hun har udført for familierådgiveren, men betinget sig, at dette krav kan forhøjes.

Britt Bartenbach fra Børnenes Stemme er chokeret over, at en kommunalansat i den grad kan udnytte en mor, der af kærlighed kæmper for sin datter.

"Det er en forfærdelig sag, som jeg finder skærpende, fordi Belinda er handicappet. Det er grimt at udnytte folk på den måde.

Fordi man er døv, er det jo ikke ensbetydende med, at man er en dårlig mor. Jeg vil samtidig sige, at det er fantastisk så flot, Hvidebæks borgmester har handlet. Normalt ser man, at den ansatte bare overflyttes til andet arbejde", siger Britt Bartenbach."

Artiklen var ledsaget af et billede af Belinda Carlson, der holdt et billede af sin datter i hænderne.

Efter offentliggørelse af artiklen rettede Socialpædagogernes Landsforbund henvendelse til B.T. Af skrivelsen fremgår bl.a.:

"Socialpædagogernes Landsforbund skal herved meddele, at ovenstående artikel ikke er korrekt citeret, idet det af artiklen fremgår, at Hvidebæks borgmester skred til øjeblikkelig handling, da han fik bekræftet, at en socialpædagog - ansat i kommunen - havde holdt en døv kvinde som slave.

I denne anledning skal Socialpædagogernes Landsforbund herved meddele, at vort medlem selv har opsagt sin stilling med fratræden til udgangen af januar måned 1995. Dette er behandlet i Hvidebæks kommunes økonomiudvalg ved møde den 8. november 1994. Dokumentation vedlægges.

Endvidere er Socialpædagogernes Landsforbund uforstående overfor B.T.'s version af, at vort medlem skulle have indrømmet, at hun lod sin klient arbejde for sig hver dag i 2 måneder.

Idet ovenstående påstande er udokumenterede skal Socialpædagogernes Landsforbund hermed anmode avisen om STRAKS at dementere sagen, ...."

Herefter hed det i en artikel den 11. november 1994 i B.T. under overskriften "Socialpædagoger truer med retssag - Familievejleder sagde selv op":

"Pædagogernes Landsforbund går nu i brechen for deres medlem, som gennem to måneder lod en døv klient arbejde privat for sig, mod at klienten, den 36-årige Belinda Carlson, blev stillet en rapport i udsigt, som ville sikre hende forældremyndigheden over hendes seks-årige datter.

Landsforbundet truer både B.T. og Hvidebæks borgmester Ole P. Nielsen med retssag, hvis ikke det dementeres, at medlemmet, en socialpædagog ansat som familievejleder, blev fyret.

Fagforbundet vedlægger et udskrift fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde. Af den fremgår det, at kommunen 3. november modtog en klage over familierådgiveren. 8. november blev familierådgiveren og hendes organisation indkaldt til møde, hvor kommunaldirektøren indstiller, at kommunen accepterer en afskedsansøgning fra familierådgiveren.

"Min officielle kommentar til den sag har hele tiden været følgende:

Hvidebæk kommune har afsluttet undersøgelsen af klagen mod familievejlederen, resultatet af undersøgelsen er resulteret i, at samarbejdet d.v.s. ansættelsesforholdet med den pågældende familievejleder er ophørt med omgående virkning."

Siger borgmester Ole P. Nielsen, og fortsætter:

Korrekt.

"Hvordan pressen udlægger det, kan og vil jeg ikke blande mig i. Jeg har forsøgt at gøre det sobert, og jeg kan bekræfte, at B.T.'s artikel om sagen er korrekt.

Om man skal bruge ordet fyring, bortvisning eller afskedsansøgning, vil jeg ikke tage stilling til. Familievejlederen har foretaget nogle dispositioner, og de forhold gør, at hun ikke er egnet til en ansættelse i Hvidebæk kommune. Jeg kan kun fastholde min udtalelse: "ansættelsesforholdet er ophørt med øjeblikkelig virkning". Vi forsøgte at gøre det så pænt som muligt. Kald det en mellemløsning, og det får vi utak for nu.

Familierådgiveren har over for os indrømmet, at hun lod sin klient, Belinda Carlson, arbejde for sig. Om det er syv timer eller 700 timer er i den forbindelse ligegyldig. En time er en time for meget", siger Hvidebæks borgmester Ole P. Nielsen."

Om baggrunden for sagen har Socialpædagogernes Landsforbund oplyst, at "pædagog [A] havde fået til opgave, i en 3 måneders periode at observere, hvorvidt klienten ville være i stand til at have uovervåget samvær med sin 6-årige datter. Under observationsperioden opstod der et tæt forhold mellem klienten, dennes kæreste og pædagog [A], som medførte en uheldig sammenblanding af et professionelt arbejdsliv og privatliv, hvilket resulterede i, at klienten og dennes kæreste privat kom i pædagog hjem.

Socialpædagogernes Landsforbund er naturligvis medvidende om, at denne sammenblanding af arbejde og privatliv ikke må ske, og rent ansættelsesretligt fik det også den konsekvens, at mistede sit arbejde, idet hun valgte at opsige sin stilling som hjemmevejleder i kommunen på grund af sagen."

Til støtte for klagen har Socialpædagogernes Landsforbund gjort gældende, at det er uhyre kritisabelt, at B.T. har udråbt [A] som slaveholder på forsiden samt på "spisesedler" rundt i hele landet. Uanset hensynet til ytringsfriheden bør pressen udvise respekt for den personlige integritet og behovet for ubeføjede krænkelser.

Artiklen indeholdt flere beskyldninger mod [A], som tangerer beskyldninger om misbrug af offentlig stilling og således indebærer en overtrædelse af straffeloven.

Endvidere er det gjort gældende, at der er flere ukorrekte oplysninger i artiklen. Sagen drejede sig ikke om forældremyndighed, men om hvorvidt den pågældende klient var egnet til at have uovervåget samvær med sin 6-årige datter.

Endvidere arbejdede klienten kun på eget initiativ hos [A], der havde bedt klienten om at undlade dette. [A] har aldrig erkendt, at hun ville foretage en positiv indstilling vedrørende klientens egnethed mod, at denne udførte arbejde for hende.

Endelig er det gjort gældende, at B.T. ikke har hørt [A] inden offentliggørelsen af artiklen.

I en udtalelse om klagen har B.T. anført, at kommunens borgmester i artiklen den 11. november 1994 bekræfter, at B.T.'s beskrivelse er korrekt.

B.T. har endvidere anført, at bladet forinden offentliggørelsen forsøgte at få en kommentar fra [A], der ikke var at træffe på sin bopæl, ligesom hendes telefonnummer ikke fremgår af den lokale telefonbog. Det bemærkes dog, at B.T. ikke i artiklerne har identificeret pædagogen. Muligvis har en snæver kreds i lokalsamfundet kunnet identificere pædagogen på baggrund af B.T.'s omtale, men den grove sag og kommunens reaktion herpå er af væsentlig offentlig interesse.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behandling: Else Mols, Henrik Antonsen, Kate Bluhme og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at oplysningerne i B.T.'s artikel den 10. november 1994 kan virke krænkende for den omtalte socialpædagog. Der må imidlertid i sager som den foreliggende foretages en afvejning af hensynene til personer og til den almene interesse.

Pressenævnet finder, sådan som sagen foreligger oplyst, at B.T.'s artikel, trods unøjagtigheder, beskriver et af alle erkendt kritisabelt forhold i forbindelse med den offentlige forvaltning, og at hensynet til offentlighedens krav på information må stå over krav om beskyttelse af de involverede personer.

Da B.T. desuden ikke bringer socialpædagogens navn, og da der har været gjort forsøg på at indhente hendes kommentar, finder Pressenævnet ikke, at B.T. har overtrådt god presseskik.

Afsagt den 19. januar 1995.