Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om registrering af navigationsdata i hurtigfærger1)

 

I medfør af § 2, stk. 5, § 4, § 11, stk. 2, § 14, stk.2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 26. juni 1996, som ændret ved lov nr. 887 af 3. december 1997, efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 og efter forhandling med miljø- og energiministeren fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne forskrift finder anvendelse på alle fartøjer af typen "hurtigfærger", som defineret i § 4.

§ 2. Forskriften gælder for såvel nye som eksisterende hurtigfærger, der går i fast rutefart på dansk havn eller mellem danske havne.

Formål

§ 3. Formålet med denne forskrift er at give myndighederne mulighed for at kontrollere hurtigfærgers sejladsmønstre med henblik på øget beskyttelse af natur- og kulturværdier på og i havet, de rekreative interesser samt forbedret sejladssikkerhed.

Definitioner

§ 4. I denne forskrift forstås ved:

1) "Hurtigfærge": Et fartøj, der opfylder de til enhver tid gældende internationale koder for højhastighedsfartøjer vedtaget i den Internationale Maritime Organisation (IMO).

2) "Positionsangivelse": Skibets position udlæst fra en navigationsmodtager.

3) "Hastighed": Skibets beholdne fart.

4) "Kurs": Skibets kurs udlæst fra et gyrokompas eller fra en navigationsmodtager.

5) "Vanddybde": Enten den aktuelle vanddybde taget fra skibets ekkolod eller den teoretiske vanddybde udregnet på baggrund af skibets position.

6) "Tidsangivelse": Lokaltid eller Universal Time Co-ordinated (UTC).

Tilsyn og kontrol

§ 5. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i denne forskrift.

Udstyrskrav og opbevaring af data m.v.

§ 6. Der skal om bord i alle hurtigfærger ske en automatisk, elektronisk indsamling, registrering og lagring af navigationsdata fra det tidspunkt, skibet påbegynder sin rejse til rejsen er slut. Registrering er ikke påkrævet sålænge skibet ligger i havn.

§ 7. Navigationsdata skal som minimum omfatte elektronisk positionsangivelse, hastighed, kurs, vanddybde og tidsangivelse.

Stk. 2. Nøjagtigheden af positionen skal som hovedregel være bedre end 50 meter. Data fra satellitmodtager kan anvendes som kilde til ovennævnte navigationsdata.

§ 8. Indsamlingen af data på rejsen skal være hastighedsafhængig og skal som minimum ske for hver 0,1 sømil, skibet har tilbagelagt over grunden.

§ 9. De indsamlede data skal opbevares om bord i elektronisk form i en periode på minimum 6 måneder. Det må ikke være muligt at ændre i oplysningerne i denne periode.

Stk. 2. De indsamlede data skal på forlangende stilles til rådighed for Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan til andre offentlige myndigheder videregive data som nævnt i stk. 2, såfremt disse myndigheder vurderer, at nævnte data kan være af betydning for myndighedernes virksomhed eller en afgørelse, sådanne myndigheder skal træffe.

§ 10. I tilfælde, hvor tekniske problemer om bord i et skib allerede indsat i fast rutefart midlertidigt forhindrer registreringen af data, skal skibsføreren straks bestille service på udstyret, og samtidig give Søfartsstyrelsen underretning herom.

Straffebestemmelser

§ 11. Overtrædelse af forskriften straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 12. Forskriften træder i kraft den 1. april 1998.

Søfartsstyrelsen, den 4. december 1997

Christian Breinholt

/P.G. Jeppesen

 

Officielle noter

1) Forskriften er notificeret i overensstemmelse med Rådets Direktiv 83/189/EØF, som ændret senest ved direktiv 94/10/EF.