Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om stedbarnsadoptioner for registrerede parnere af 15. juni 1999

 

Til statsamterne og Københavns Overpræsidium

 

Efter § 3, stk. 1, i lov om registreret partnerskab har registrering af et partnerskab med de undtagelser, der er nævnt i lovens § 4, samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab. Efter samme lovs § 3, stk. 2, skal bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, anvendes tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere.

 

Efter § 4, stk. 1, finder adoptionslovens regler om ægtefæller dog ikke anvendelse på det registrerede partnerskab.

 

Ved lov nr. 360 af 2. juni 1999 er der imidlertid indsat følgende nye bestemmelse i § 4, stk. 1, 2. pkt., i lov om registreret partnerskab:

 

"Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land."

 

Bestemmelsen indebærer, at der fremover er mulighed for, at en registreret partner kan adoptere den anden partners barn (stedbarnsadoption).

 

Udtrykket "barn" i bestemmelsen omfatter både den anden partners biologiske barn og adoptivbarn. Efter bestemmelsen er adoptivbørn fra andre lande dog udtrykkeligt undtaget fra adgangen til stedbarnsadoption for registrerede partnere.

 

Lovændringen indebærer, at adoptionslovgivningens regler om en ægtefælles adoption af den anden ægtefælles barn - med den ovenfor anførte begrænsning i forhold til adoptivbørn fra andre lande - skal anvendes tilsvarende på en registreret partners adoption af den anden registrerede partners barn. Den nu indførte adgang til stedbarnsadoption for registrerede partnere følger i øvrigt adoptionslovgivningens almindelige regler, herunder for så vidt angår betingelserne for meddelelse af adoptionsbevilling, adoptionens retsvirkninger og eventuel ophævelse.

 

Der er med den nye bestemmelse alene åbnet mulighed for stedbarnsadoption. Der er således ikke tale om en generel adgang for registrerede partnere til sammen at adoptere på lige fod med ægtefæller. En registreret partner vil heller ikke i øvrigt kunne adoptere et barn alene, jf. adoptionslovens § 5, stk. 1, 1. pkt.

 

Den nye bestemmelse i § 4, stk. 1, 2. pkt., træder i kraft den 1. juli 1999.

Civilretsdirektoratet, den 15. juni 1999

Anne Thalbitzer