Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statsgaranti til udviklingsvirksomhed

 

I medfør af § 5, stk. 2, § 6, stk. 3, § 7, stk. 4, § 8, stk. 10 samt § 11, stk. 3 i lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 28. september 1998 som ændret ved lov nr. 1008 af 23. december 1998 om ændring af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for godkendte udviklingsselskaber, der er tildelt en garantiramme i medfør af lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.

§ 2. Ved små og mellemstore virksomheder (SMV'ere) forstås virksomheder, der er omfattet af den definition, der anvendes i Europa-Kommissionens meddelelse om rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Den for tiden gældende definition er virksomheder, der har under 250 ansatte og enten en årlig omsætning på ikke over 40 mio. ECU eller en årlig samlet balance på ikke over 27 mio. ECU. Endvidere skal virksomhederne opfylde følgende uafhængighedskriterium:

En enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder kriterierne for en SMV, må ikke besidde 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne. Denne tærskel kan overskrides i følgende to tilfælde:

1) Hvis virksomheden ejes af offentlige investeringsselskaber, venture-selskaber eller institutionelle investorer, forudsat at de hverken kontrollerer virksomheden individuelt eller i fællesskab.

2) Hvis kapitalen er spredt på en sådan måde, at det ikke er muligt at afgøre, hvem der ejer den, og virksomheden erklærer, at den med rette kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionen på en SMV eller en lille virksomhed alt efter tilfældet ikke ejer 25 pct. eller derover af den.

Kapitel 2

Garantirammer

§ 3. Udviklingsselskabet kan få nedsat sin garantiramme ved at give meddelelse herom til VækstFonden. En sådan meddelelse får virkning efter den først følgende regnskabsopgørelse, jf. § 10, stk. 1 i lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.

§ 4. Garantirammer tildelt efter 1. oktober 1997 har virkning i fem år fra det tidspunkt, hvor tildelingen er trådt i kraft. Tidligere tildelte garantirammer har virkning i otte år fra ikrafttrædelsestidspunktet.

    Stk. 2. Efter det femte hhv. det ottende år vil den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen fortsat være omfattet af statsgarantien, men der kan ikke henføres ny ansvarlig kapital til udviklingsporteføljen.

Kapitel 3

Udviklingsporteføljen

§ 5. Udviklingsporteføljen indeholder udviklingsselskabets beholdning af statsgaranteret ansvarlig kapital i porteføljevirksomheder opgjort til anskaffelsesværdien.

    Stk. 2. Hvis udviklingsselskabet udtager ansvarlig kapital fra udviklingsporteføljen til selskabets almindelige beholdning, ophører statsgarantien for denne kapital fra udtagelsestidspunktet.

    Stk. 3. Hvis et udviklingsselskab afhænder ansvarlig kapital i en porteføljevirksomhed, skal udviklingsselskabet meddele VækstFonden køberens identitet.

§ 6. På tidspunktet for investering af ny kapital med statsgaranti må denne nye kapital tillagt allerede investeret kapital med statsgaranti i porteføljevirksomheden eller i alle porteføljevirksomheder i samme koncern ikke overstige 20 pct. af udviklingsselskabets tildelte garantiramme.

    Stk. 2. Udviklingsselskabet må ikke være koncernforbundet med en porteføljevirksomhed ved udviklingsporteføljens kapitalandele. Herefter kan der maksimalt gives statsgaranti for investeret selskabskapital op til 50 pct. af porteføljevirksomhedens nominelle selskabskapital minus 1.000 kr. Investeringer af ansvarlig lånekapital er alene begrænset af bestemmelsen i stk. 1.

§ 7. VækstFonden kan efter ansøgning tildele et selskab status som en virksomhed under tilsyn, jf. bestemmelserne i lovens § 5, stk. 4.

§ 8. Udviklingsselskabet skal i forbindelse med indberetning af erhvervet ansvarlig kapital i en porteføljevirksomhed godtgøre, at erhvervelsen er i overensstemmelse med loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

    Stk. 2. Kapitaltilførslen skal være begrundet i udviklingsprojekter, jf. lovens § 5, stk. 1.

    Stk. 3. Finder VækstFonden, at kapitaltilførslen ikke lever op til betingelserne i enten stk. 1 eller stk. 2, kan VækstFonden bestemme, at den ansvarlige kapital ikke kan henføres til selskabets udviklingsportefølje.

    Stk. 4. Har udviklingsselskabet ikke fået meddelelse efter stk. 3 senest 10 hverdage fra VækstFondens modtagelse af indberetningen, kan udviklingsselskabet anse erhvervelsen af ansvarlig kapital som værende omfattet af statsgarantien og henført til udviklingsporteføljen.

§ 9. Udviklingsselskabet kan anmode om forhåndstilsagn med hensyn til erhvervelse af ansvarlig kapital i en porteføljevirksomhed.

    Stk. 2. Har udviklingsselskabet ikke modtaget forhåndstilsagn senest 10 hverdage fra VækstFondens modtagelse af anmodning herom, kan udviklingsselskabet anse forhåndstilsagnet som givet på grundlag af de fremlagte oplysninger.

§ 10. Udviklingsselskabet skal ved skriftlig aftale med porteføljevirksomheden sikre, at udviklingsselskabets revisor kan få adgang til alle oplysninger vedrørende porteføljevirksomheden, der er nødvendige for at kontrollere dens regnskab.

Kapitel 4

Opgørelse af tab og udbetaling af statsgarantien

§ 11. Det er en forudsætning for udbetaling af garantibeløb, at udviklingsselskabet har haft et realiseret tab på sin investering i porteføljevirksomheden. For at kunne anse tabet som realiseret skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Udviklingsselskabet skal have afhændet hele investeringen der er henført til udviklingsporteføljen til et selskab, som det ikke er koncernforbundet med eller har ejerandele i.

2) Investeringen skal værdiansættes til markedsværdi eller en værdi, der er sammenlignelig hermed.

    Stk. 2. Det realiserede tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsesværdi og afhændelsesværdi, jf. stk. 1, nr. 2, hhv. tillagt og fratrukket offentlige afgifter. Fra forskellen trækkes udbytter, renter og anden økonomisk kompensation, afdrag på ansvarlige lån samt overskud på ydelser fra udviklingsselskabet til porteføljevirksomheden.

    Stk. 3. Ved overskud på ydelser forstås en positiv forskel mellem salgsprisen på ydelser, som udviklingsselskabet har leveret porteføljevirksomheden, og disse ydelsers kostpris inklusive indirekte produktionsafhængige omkostninger. Underskud på ydelser fra udviklingsselskabet til porteføljevirksomheden kan ikke indregnes i det realiserede tab.

    Stk. 4. Hvis udviklingsselskabet har ansvarlig kapital i porteføljevirksomheden, som ikke indgår i udviklingsporteføljen, skal de årlige overskud på ydelser fra udviklingsselskabet til porteføljevirksomheden fordeles forholdsmæssigt på ansvarlig kapital uden for og inden for udviklingsporteføljen på grundlag af værdiansættelsen ultimo seneste regnskabsår.

    Stk. 5. Hvis et realiseret tab skyldes konkurs, likvidation, rekonstruktion, eller såfremt realisering sker med henblik på at begrænse et eventuelt større tab, kan VækstFonden bestemme, at statsgarantien kan udbetales, selvom den ansvarlige kapital har været henlagt til udviklingsporteføljen i mindre end tre år, jf. lovens § 8, stk. 2.

§ 12. Hvis det gennemsnitlige akkumulerede afkast af udviklingsporteføljen overstiger 13 pct. p.a. kan der ikke udbetales statsgaranti på tab på den pågældende investering i det pågældende regnskabsår.

    Stk. 2. Udviklingsporteføljens gennemsnitlige anskaffelsesværdi for et regnskabsår opgøres om angivet i bilag 1.

    Stk. 3. Udviklingsporteføljens afkast i et regnskabsår opgøres som angivet i bilag 2. Afkastprocenten opgøres på grundlag af den gennemsnitlige anskaffelsesværdi, jf. bilag 1.

    Stk. 4. Den gennemsnitlige akkumulerede afkastprocent opgøres som det vægtede gennemsnit af hvert regnskabsårs afkastprocenter. Som vægt anvendes udviklingsporteføljens gennemsnitlige anskaffelsesværdi.

    Stk. 5. Opgørelserne i §§ 11 og 12 skal være revideret af den revisor, som udfører den lovpligtige revision af udviklingsselskabets årsregnskab.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 13. Afgørelser, som VækstFonden træffer i medfør af loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999. Samtidig ophæves Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 749 af 24. september 1997 om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.

Erhvervsministeriet, den 23. december 1998

Pia Gjellerup

/Christian Motzfeldt


Bilag 1

Opgørelse af udviklingsporteføljens gennemsnitlige anskaffelsesværdi for regnskabsåret foretages således:

+ Udviklingsporteføljens anskaffelsesværdi primo

+ Anskaffelsesværdi af erhvervet ansvarlig kapital i regnskabsåret

Anskaffelsesværdi af realiseret eller udtagen ansvarlig kapital i regnskabsåret

= Udviklingsporteføljens anskaffelsesværdi ultimo

Udviklingsporteføljens gennemsnitlige anskaffelsesværdi opgøres som summen af udviklingsporteføljens anskaffelsesværdi primo og ultimo, divideret med 2.

 


Bilag 2

Opgørelse af udviklingsporteføljens afkast i regnskabsåret foretages således:

+ modtagne udbytter, rente, anden kompensation, overskud på ydelser fra udviklingsselskabet til porteføljevirksomheden

+/- forskellen mellem anskaffelses- og afhændelsesværdien for realiseret ansvarlig kapital

+/- forskellen mellem anskaffelses- og udtagningsværdien for udtagen ansvarlig kapital, hvor udtagningsværdien opgøres til den ansvarlige kapitals regnskabsmæssige indre værdi

+/- forskellen mellem udtagnings- og afhændelsesværdien for udtagen ansvarlig kapital, der er realiseret mindre end et år efter udtagningstidspunktet

+ garantibetalinger vedr. forrige regnskabsår

præmie for regnskabsåret

= udviklingsporteføljens afkast.