Den fulde tekst

Lov om ændring af sømandsloven, lov om skibes besætning og lov om beskyttelse af havmiljøet

(Ændringer som følge af lov om sikkerhed til søs, fravigelse af krav om indfødsret, koordinationsudvalg for skibsrelaterede miljøspørgsmål)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 14 af 13. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 11, ophæves.

Nr. 12-18 bliver herefter nr. 11-17.

2. § 51, stk. 2 og 3, § 52, stk. 2, § 54, § 68 og § 69 ophæves.

3. I § 66, nr. 2, litra b, udgår »§ 54, stk. 1,«.

4. I § 67, stk. 1, nr. 1, udgår », § 54, stk. 1 og 2,«.

5. I § 67, stk. 2, udgår 2. pkt.

6. I § 71, stk. 1, 1. pkt., udgår »eller en skibsofficer i overtrædelse af § 68, stk. 1 og 2,«.

7. § 71, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, ophæves.

§ 2

I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Sønæringsbeviser og dispensationer fra lovens krav om indfødsret«.

2. I § 19, stk. 2, 2. pkt., ændres »kravet om indfødsret« til: »lovens krav om indfødsret«.

3. § 20, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Sønæringsbeviser, der giver ret til tjeneste som navigatør, maskinmester eller radiooperatør i handels- og fiskeskibe, er gyldige i op til fem år fra udstedelsesdatoen.«

§ 3

I lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som ændret bl.a. ved lov nr. 435 af 10. juni 1997 og senest ved § 2 i lov nr. 317 af 3. juni 1998, foretages følgende ændringer:

1. §§ 10, 15, 16, 20 a, 37 og 46 ophæves.

2. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 10, stk. 1 og 3,«, »§ 16, stk. 1 og 3,«, »§ 20 a, stk. 1 og 3,« og »§ 37, stk. 1,«.

3. § 59, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-8 bliver herefter nr. 2-7.

4. I § 61 udgår »§ 10, stk. 2,«, »§ 16, stk. 2,«, »§ 20 a, stk. 2,« og »§ 46,«.

5. Efter § 47 indsættes:

»Kapitel 14 a

§ 47 a. Miljø- og energiministeren nedsætter et koordinationsudvalg, der skal

1) følge den tekniske udvikling vedrørende forebyggelse af forurening fra skibe,

2) bistå Miljøstyrelsen med at samordne myndighedernes arbejde inden for dette område og

3) medvirke ved udarbejdelsen af regler vedrørende skibsrelaterede miljøspørgsmål.

    Stk. 2. Ved behandlingen af spørgsmål i henhold til stk. 1, nr. 1 og 3, tiltrædes koordinationsudvalget af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Miljø- og energiministeren fastsætter, hvilke organisationer der skal være repræsenteret i udvalget.

    Stk. 3. Miljø- og energiministeren fastsætter en forretningsorden for koordinationsudvalget.«

§ 4

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 1999.

    Stk. 2. Regler udstedt i medfør af §§ 10, 15, 16, 20 a, 37 og 46 i lov nr. 476 af 30. juni 1993 om havmiljøet, som ændret bl.a. ved lov nr. 435 af 10. juni 1997 og senest ved § 2 i lov nr. 317 af 3. juni 1998, og i medfør af § 52, stk. 2, og § 54 i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som ændret ved § 1 i lov nr. 14 af 13. januar 1997, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af lov om sikkerhed til søs. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, der følger af de særlige færøske eller grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup