Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om kontraktbetinget driftsstøtte til skibsbygning1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Der kan efter denne lov ydes støtte til nybygning og ombygning af selvdrevne, søgående handelsskibe, jf. stk. 2 og 3.

    Stk. 2. Støtte til nybygning kræver, at der er tale om

1) skibe på mindst 100 bruttotons til person- eller godsbefordring,

2) skibe på mindst 100 bruttotons til særlige formål, herunder opmudringsfartøjer og isbrydere,

3) bugserbåde på mindst 365 kilowatt eller

4) fiskerfartøjer på mindst 100 bruttotons til eksport uden for Fællesskabet.

Stk. 3. Støtte til ombygning kræver, at

1) der er tale om et skib på mindst 1.000 bruttotons og

2) det udførte arbejde medfører en gennemgribende ændring af lasteplanen, skroget, fremdriftssystemet eller passagerforholdene.

Kontraktbetinget driftsstøtte

§ 2. Er der indgået en endelig nybygningskontrakt med en kontraktværdi på mindst 10 mio. euro før støtte, kan erhvervsministeren bevilge støtte på op til 9 pct. af kontraktværdien for støtte. Er der indgået en endelig nybygningskontrakt med en kontraktværdi på under 10 mio. euro før støtte eller en endelig ombygningskontrakt, kan ministeren bevilge støtte på op til 4,5 pct. af kontraktværdien før støtte.

§ 3. Den i § 2 nævnte støtte kan efter ansøgning bevilges til værfter beliggende i Danmark.

    Stk. 2. Den bevilgede støtte kan tidligst udbetales til værftet ved værftets aflevering af skibet.

Administration

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om administration af loven, herunder om kontrol med overholdelse af de betingelser, hvorunder der er ydet støtte efter denne lov.

    Stk. 2. Henlægger ministeren sine beføjelser efter loven til Erhvervsfremme Styrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser truffet af Erhvervsfremme Styrelsen ikke kan indbringes for ministeren.

Straf

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der til erhvervsministeren afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter denne lov.

    Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 6. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven har gyldighed til og med den 31. december 2000.

§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup

 

Officielle noter

1) I loven er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 1540/98 af 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skibsbygningsindustrien. Ifølge artikel 189 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrænset af praktiske hensyn og berører ikke den relevante forordnings udmiddelbare gyldighed i Danmark.