Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om VækstFonden, lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)

(Lån til meget risikobetonede udviklingsprojekter, medfinansiering af innovationsfonde og udviklingsselskaber og VækstFondens overtagelse af administrationen af loven om statsgaranti til udviklingsvirksomhed)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Miljømæssige og etiske aspekter inddrages ved, at ansøgere skal oplyse, hvilke etiske og miljømæssige overvejelser de har gjort sig om de aktiviteter, der søges medfinansieret.«

2. § 2, stk. 1, affattes således:

»VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter inden for følgende områder:

1) Forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser.

2) Markedsudvikling.«

3. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses ligeledes gennem medfinansiering af udviklingsselskaber og innovationsfonde, der har til hovedformål at investere i små og uafhængige virksomheder, der igangsætter udviklingsaktiviteter.

Stk. 3. Ved innovationsfonde forstås fonde, der etableres med indskud fra VækstFonden og private investorer. Tidspunktet for fondenes opløsning aftales i forbindelse med fondenes etablering. Ved udviklingsselskaber forstås ventureselskaber, der tilfører kapital og kompetence til små og uafhængige virksomheder, og som opnår medfinansiering fra VækstFonden i medfør af denne lov.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 4-8.

4. § 2, stk. 3, som bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Medfinansiering kan ydes til projekter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken ville kunne ventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. VækstFondens stillingtagen til projekter skal ske uafhængigt af, om den virksomhed, der søger medfinansiering, helt eller delvis ejes af et udviklingsselskab, som VælkstFonden har medfinansieret ved kapitalindskud eller garanti. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.«

5. § 2, stk. 4, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Medfinansiering kan ydes som tilskud, lån, garantier og kapitalindskud.«

6. § 2, stk. 6, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. For medfinansiering til enkeltprojekter gælder, at medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling ved kommerciel udnyttelse skal tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten. I tilfælde, hvor VækstFonden yder medfinansiering til meget risikobetonede udviklingsprojekter, kan VækstFonden i forbindelse med beslutning om medfinansiering bestemme, at betalingen skal ske i form af en basisrente og en omsætnings- eller overskudsafhængig betaling. Medfinansiering af forprojekter skal ikke tilbagebetales. Medfinansiering af kapacitetsudvidelser kan alene ydes som garanti for betaling af lån, og garantien gives i form af en selvskyldnerkaution fra VækstFonden. VækstFondens medfinansiering af innovationsfonde kan ydes i form af kapitalindskud, og medfinansiering af udviklingsselskaber kan ydes i form af garantier og kapitalindskud.«

7. § 3, stk. 1, affattes således:

»Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fem andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervsministeren for indtil tre år ad gangen og kan udpeges i alt to gange. Tre medlemmer udpeges efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.«

8. I § 3, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Fondens daglige ledelse varetages af en direktør, der refererer til bestyrelsen. Fondens direktør udnævnes af erhvervsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.«

9. § 3, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at egenkapitalen udgør mindst 1,75 mia. kr. Egenkapitalen kan anvendes aktivt til medfinansiering til gavn for erhvervsudviklingen.«

10. Overalt i loven ændres »industriministeren« til: »erhvervsministeren«, og »Industriministeren« ændres til: »Erhvervsministeren«.

11. I § 3 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. VækstFonden kan fastsætte et årligt gebyr til dækning af fondens administrationsomkostninger, som udviklingsselskaberne skal betale for at være omfattet af garantien fra VækstFonden. Endvidere betaler udviklingsselskaberne fra og med det syvende år, de er omfattet af en garanti, en garantipræmie på 2 pct. pr. år af den tilbageværende garantiramme.«

12. I § 4 a ændres »§ 2, stk. 3« til: »§ 2, stk. 5«.

13. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 2, stk. 2« til: »§ 2, stk. 4«.

14. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Straffebestemmelser m.v.«

15. I § 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

16. Efter § 12 indsættes i kapitel 5:

»§ 12 A. Hvis et udviklingsselskab afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til denne lov, kan VækstFonden fratage udviklingsselskabet den garantiramme, som selskabet har fået af VækstFonden i medfør af denne lov, med den virkning, at udviklingsselskabets investeringer ikke længere er omfattet af garantien.

    Stk. 2. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, kan VækstFonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage.«

§ 2

I lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 699 af 28. september 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 1 A affattes således:

»§ 1 A. Selskaber, der opnår en statsgaranti i henhold til denne lov, betegnes i denne lov udviklingsselskaber.«

2. § 2 ophæves.

3. I § 3, stk. 1 og 2, § 4, § 7, stk. 1-3, § 10, stk. 1 og 3, og § 12, stk. 3, ændres »erhvervsministeren« til: »VækstFonden«.

4. I § 3, stk. 2, ændres »ministeren« til: »fonden«.

5. I § 3, stk. 3, § 5, stk. 4, § 8, stk. 3, og § 9, stk. 1, ændres »Erhvervsministeren« til: »VækstFonden«.

6. I § 8, stk. 9, § 10, stk. 2, og § 12, stk. 1, ændres »erhvervsministerens« til: »VækstFondens«, og i § 10, stk. 3, ændres »Erhvervsministerens« til : »VækstFondens«.

7. § 6, stk. 1, affattes således:

»Den garantiramme, et udviklingsselskab har fået i medfør af denne lov, udgør den maksimale samlede værdi af den ansvarlige kapital i udviklingsporteføljen.«

8. § 13 affattes således:

»§ 13. De afgørelser, VækstFondens bestyrelse træffer i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

9. § 15, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 838 af 2. december 1998, foretages følgende ændring:

1. I § 7 D ændres »§ 2, stk. 6, 1. pkt.« til: »§ 2, stk. 8, 1. og 2. pkt.«.

§ 4

Stk. 1. Erhvervsministeren fastsætter efter samråd med skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 2 træder dog i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. Forpligtelserne på de hidtil tildelte garantirammer, der er tildelt i henhold til lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed før den 1. januar 1999, overtages af VækstFonden pr. 1. januar 1999.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup