Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller

 

I medfør af § 7, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr. 1051 af 11. december 1996, fastsættes:

§ 1. Navnestempler for arbejder af ædle metaller skal bestå af indehaverens navn eller firma eller en forkortelse heraf.

Stk. 2. Når et navnestempel anbringes på et arbejde af ædle metaller, er det tilladt at omgive det med en ramme, der på naturlig måde afgrænser det felt, hvori navnestemplet er anbragt.

§ 2. Anmeldelse om registrering af navnestempler indgives skriftligt til Ædelmetalkontrollen på dertil bestemte blanketter, der kan fås udleveret i Ædelmetalkontrollen. Anmeldelsen skal indeholde en tydelig gengivelse af navnestemplet, oplysninger om anmelderens navn og CPR/SE-nr. samt hjemsted og postadresse. Anmeldelsen skal være ledsaget af anmeldelsesafgiften, jf. § 7, samt, hvis anmelderen er registreringspligtig i henhold til Merværdiafgiftsloven (Momsloven), af bevis for registreringen.

Stk. 2. Samme person eller firma kan anmelde flere navnestempler ved særskilt anmeldelse for hvert stempel.

Stk. 3. Importøren eller forhandleren eller den, der erhvervsmæssigt formidler salg af arbejder af ædle metaller, skal afgive oplysninger til Ædelmetalkontrollen om navnestempler på importerede arbejder af ædle metaller fra et andet land i EU/EØS, jf. lovens § 7, stk. 3, jf. stk. 2.

Oplysningerne skal indgives skriftligt på dertil bestemte oplysningsblanketter, der kan fås udleveret i Ædelmetalkontrollen, første gang arbejder med et bestemt navnestempel markedsføres. Oplysningerne skal indeholde en tydelig gengivelse af navnestemplet samt oplysning om såvel importørens eller forhandlerens som fabrikantens navn og postadresse.

Stk. 4. Navnestempler efter lovens § 7, stk. 2, sidestilles med danske navnestempler, hvorved arbejderne ikke skal underkastes yderligere kontrol og stempling, under forudsætning af,

1) at det kan dokumenteres, at holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske, jf. lovens § 6, stk. 2,

2) at det er muligt at identificere fabrikanten,

3) at fabrikanten kan dokumentere sin ret til at påføre arbejderne det pågældende navnestempel, samt

4) at den benyttede mærkning ikke er forvekslelig med en mærkning, der allerede er benyttet i Danmark.

Stk. 5. Det påhviler importøren eller forhandleren eller den, der erhvervsmæssigt formidler salg af arbejder af ædle metaller, at oplyse Ædelmetalkontrollen om navnestempler som anført i stk. 4, jf. stk. 3, herunder at sikre sig, at sådanne navnestempler kan sidestilles med danske navnestempler, samt at der på anmodning fra Ædelmetalkontrollen kan fremlægges dokumentation herfor.

Stk. 6. Såfremt navnestempler på importerede arbejder af ædle metaller fra et andet land i EU/EØS ikke kan sidestilles med danske navnestempler efter stk. 4, skal importøren have et registreret navnestempel i det danske navnestempelregister, som skal være påført de fremstillede arbejder af ædle metaller.

§ 3. Anmeldelserne forsynes af Ædelmetalkontrollen med påtegning om dato for deres modtagelse, og der gives anmelderen kvittering for modtagelsen af anmeldelsen.

§ 4. Et navnestempel må ikke registreres:

1) når stemplet indeholder navn, firma eller forkortelse heraf, som er forskellig fra anmelderens eget navn eller firma,

2) når stemplet ikke tydeligt adskiller sig fra tidligere anmeldte stempler,

3) når stemplet ikke tydeligt adskiller sig fra EU/EØS-navnestempler, hvorom der tidligere er indgivet oplysning til Ædelmetalkontrollen, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 2. Afgørelsen af, om et navnestempel tydeligt adskiller sig fra et andet, træffes af Ædelmetalkontrollen på baggrund af en samlet vurdering af alle foreliggende oplysninger.

Stk. 3. Et navnestempel, der er slettet af registeret, kan i 3 år herefter ikke på ny registreres for nogen anden end den tidligere navnestempelindehaver, medmindre denne giver sit samtykke.

§ 5. Godkendes anmeldelsen, registreres navnestemplet i navnestempelregisteret, og anmelderen underrettes om registreringen.

Stk. 2. Har anmelderen ikke iagttaget de om anmeldelse givne forskrifter, fastsætter Ædelmetalkontrollen en frist til at berigtige anmeldelsen.

Stk. 3. Er anmeldelsen ikke berigtiget inden udløbet af den fastsatte frist eller findes i øvrigt noget til hinder for navnestemplets registrering, meddeler Ædelmetalkontrollen anmelderen, at registrering ikke har kunnet finde sted.

§ 6. Et navnestempel skal slettes af registeret, når indehaveren eller dennes bo anmoder herom, eller hvis navnestempelindehaverens virksomhed ophører.

Stk. 2. Såfremt en navnestempelindehaver ophører med at drive virksomhed, skal dette anmeldes til Ædelmetalkontrollen.

Stk. 3. Såfremt en navnestempelindehavers navn eller firma ændres, skal ændringen anmeldes til Ædelmetalkontrollen, der afgør, om navnestemplet kan opretholdes uændret.

Stk. 4. Ændring af en navnestempelindehavers hjemsted skal ligeledes anmeldes til Ædelmetalkontrollen.

Stk. 5. Registreringer og ændringer i registeret bekendtgøres af Ædelmetalkontrollen i Dansk Varemærketidende.

§ 7. For anmeldelse om registrering af et navnestempel betales et anmeldelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke i tilfælde af, at registreringen nægtes eller anmeldelsen tilbagekaldes.

Stk. 2. For en udskrift af navnestempelregisteret betales et gebyr.

Stk. 3. Størrelsen af de gebyrer, der er anført i stk. 1 og 2, fastsættes i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter.

§ 8. Overtrædelse af § 2, stk. 3 og 5, straffes med bøde.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der undlader at gøre anmeldelse til Ædelmetalkontrollen om de forhold, der er omhandlet i denne bekendtgørelses § 6, stk. 2-4.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1090 af 12. december 1996 om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 22. marts 1999

Anders Kretzschmar

/Bjarne Bang Christensen