Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter

 

I medfør af § 7, stk. 9, § 16, stk. 3, § 17 og § 18, stk. 4, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr. 1051 af 11. december 1996, fastsættes:

§ 1. For hvert finansår (kalenderår) opstiller Ædelmetalkontrollen i samråd med Ædelmetalnævnet et budget for Ædelmetalkontrollens virksomhed.

Stk. 2. Udgifterne til Ædelmetalkontrollens virksomhed efter loven dækkes af årlige afgifter og bidrag, der pålignes virksomheder, der er indehavere af registreret navnestempel, og virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, samt ved gebyrer, der opkræves for rekvireret arbejde m.v.

Stk. 3. Virksomheder, der eksporterer arbejder af ædle metaller eller importerer konventionsstemplede arbejder, jf. lovens § 7, stk. 5, eller arbejder, der efter reglerne i lovens §§ 6 og 7 er kontrolleret og stemplet i et andet land i EU/EØS, skal ikke svare bidrag for så vidt angår sådan eksport og import.

§ 2. Ved anmeldelse til registrering betales 300 kr. i anmeldelsesgebyr for hvert navnestempel.

Stk. 2. For hvert registreret navnestempel betaler navnestempelindehavere en fast årlig afgift. Afgiften udgør 1.750 kr. for 1 navnestempel. For hvert registreret navnestempel herudover betales 300 kr.

Stk. 3. Afgiften forfalder til betaling hver 1. januar.

Stk. 4. Afgiften dækker eet årligt kontrolbesøg inklusive prøveudtagninger og prøvninger i denne forbindelse. For yderligere kontrolbesøg inklusive prøveudtagninger og prøvninger i denne forbindelse opkræves et gebyr på 1.000 kr. pr. besøg.

Stk. 5. Ved kontrolbesøg, der gennemføres som følge af fund af underholdige arbejder ved et tidligere kontrolbesøg, opkræves yderligere gebyrer for prøvning af samtlige udtagne arbejder, såfremt et eller flere arbejder ved prøvningen findes underholdige. Der opkræves gebyrer for prøvning som følger:

1) Sølvprøver 250 kr.

2) Guldprøver 500 kr.

3) Platinprøver 900 kr.

4) Palladiumprøver 800 kr.

Stk. 6. Virksomheder, der erhvervsmæssigt sælger eller formidler salg af arbejder af ædle metaller uden at have et registreret navnestempel, og virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, betaler ikke gebyr for et ordinært kontrolbesøg og prøveudtagninger i denne forbindelse. For yderligere kontrolbesøg som følge af underholdige prøver opkræves et gebyr på 2.000 kr. pr. besøg, som også dækker omkostninger i forbindelse med ekstra prøveudtagninger.

Stk. 7. Prøveudtagninger sker efter vedtagne principper.

Stk. 8. For en udskrift af navnestempelregisteret betales et gebyr på 400 kr.

§ 3. Den del af udgifterne, der ikke kan forventes dækket af de afgifter og gebyrer, der er nævnt i § 2, af de gebyrer for rekvireret undersøgelse og stempling, der er nævnt i § 6, samt af visse andre indtægter, dækkes ved bidrag, der pålignes virksomheder, der er indehavere af registreret navnestempel, og virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand.

Påligningen sker efter en bedømmelse, som Ædelmetalkontrollen foretager, under hensyn til virksomhedens størrelse, således som denne kan fastslås efter vægten af virksomhedens forbrug af ædle metaller i produktion af ædelmetalarbejder, vægten af ædle metaller i importerede færdigvarer og vægten af importerede ædle metaller i uforarbejdet stand og halvfabrikata til videresalg.

Stk. 2. Vægten af henholdsvis guld, platin og palladium og vægten af sølv indgår i beregningen af de bidragspligtige virksomheders bidrag i forholdet 50:1.

Stk. 3. Ædelmetalnævnet fastsætter i samråd med Foreningen af Grossister i Ædelmetalbranchen forholdet mellem det bidrag, der skal svares af henholdsvis navnestempelindehavere og ædelmetalgrossister.

§ 4. Påligningen af de enkelte virksomheders bidrag sker på grundlag af spørgeskemaer, der i januar måned udsendes til samtlige indehavere af registrerede navnestempler og samtlige virksomheder, der sælger ædle metaller i uforarbejdet stand. Ved spørgeskemaernes tilbagesendelse senest 15. februar skal produktionsvirksomheder, ædelmetalvaregrossister og importvirksomheder oplyse vægten af ædle metaller anvendt i produktionen og/eller vægten af ædle metaller i importerede færdigvarer i det forudgående kalenderår. Ædelmetalgrossister skal oplyse vægten af ædle metaller i uforarbejdet stand og halvfabrikata af ædle metaller, der i det forudgående kalenderår er solgt til de virksomheder, der er omfattet af kontrollen.

Stk. 2. Indehavere af registrerede navnestempler, der i det forudgående kalenderår har eksporteret arbejder af ædle metaller eller har importeret konventionsstemplede arbejder af ædle metaller eller har importeret arbejder fra et andet land i EU/EØS, der kontrolmæssigt og stemplingsmæssigt kan sidestilles med danske arbejder, jf. lovens §§ 6 og 7, skal opgive vægten af ædelmetaller. Dette kvantum kommer til fradrag i den samlede ædelmetalvægt, der lægges til grund ved beregningen af vedkommende virksomheds bidrag.

Stk. 3. Virksomheder, der lader varer fremstille hos andre, eventuelt som lønarbejde, men med påførelse af eget navnestempel, skal medregne dette forbrug af ædle metaller i den metalvægt, der opgives til Ædelmetalkontrollen, og specificere sådanne leverancer. Virksomheder, der forarbejder varer for andre, eventuelt som lønarbejde, uden påførelse af eget navnestempel, skal ikke medregne dette forbrug af ædle metaller i den metalvægt, der opgives til Ædelmetalkontrollen, men skal specificere sådanne leverancer.

Stk. 4. Med henblik på kontrol af de oplysninger, der afgives af de bidragspligtige, kan Ædelmetalkontrollen hos andre myndigheder indhente oplysninger til belysning af bidragspligtiges forbrug af ædle metaller i uforarbejdet stand og af halvfabrikata af ædle metaller. Leverandører af ædle metaller eller ædelmetalarbejder er pligtige til efter anmodning fra Ædelmetalkontrollen at give denne tilsvarende oplysninger.

§ 5. De bidrag, der omhandles i § 4, pålignes for finansåret på baggrund af oplysninger fra foregående finansår, jf. § 4, og forfalder til betaling forud i tre rater, 1. maj, 1. august og 1. november. Betales et bidrag ikke senest én måned efter forfaldsdagen, er hele det resterende bidrag forfaldent til betaling.

Stk. 2. Bidragspligtige virksomheder, der anmoder om af få navnestemplet slettet eller afgiver erklæring om, at virksomheden er ophørt, skal betale en forholdsmæssig andel af det bidrag, der er pålignet virksomheden for finansåret.

Stk. 3. Ædelmetalkontrollen kan efter samråd med Ædelmetalnævnet fastsætte nærmere retningslinier for påligningen af de bidrag, som påhviler de virksomheder, der er omfattet af kontrollen. Det kan herunder bestemmes, at virksomheder i det år, hvor tilmelding til navnestempelregisteret foretages, eller hvor ædle metaller i uforarbejdet stand sælges eller udbydes til salg første gang, skal bidrage med et a conto-beløb på baggrund af eget skøn over forbruget af ædle metaller i resten af kalenderåret. På baggrund af opgørelsen for tilmeldingsåret reguleres a conto-beløbet i op- eller nedadgående retning i forbindelse med påligning for det efterfølgende finansår.

§ 6. Gebyrer for rekvireret undersøgelse og stempling for navnestempelindehavere og ædelmetalgrossisterer er fastsat som angivet nedenfor.

Stk. 2. Undersøgelse af holdighed.

1) Sølvprøver 120 kr.

2) Guldprøver 220 kr.

3) Platinprøver 650 kr.

4) Palladiumprøver 600 kr.

Stk. 3. Undersøgelse og stempling af barrer.

1) Sølv 220 kr.

2) Guld 360 kr.

3) Platin 725 kr.

4) Palladium 650 kr.

For undersøgelse af flere metaller i samme barre betales den for hvert enkelt metal fastsatte afgift med et fradrag på 25%.

Stk. 4. Kontrolstempling og stempling i henhold til Konventionen.

Gebyrerne er sammensat af et vægtgebyr og et stemplingsgebyr. Ved indsendelse af et vareparti skal rekvirenten opgive vægten og antal enheder.

1) Vægtgebyret beregnes for hvert ensartede vareparti som følger:

a) Sølv 0,20 kr. pr. g

b) Guld 1,40 kr. pr. g

c) Platin 5,00 kr. pr. g

d) Palladium 5,00 kr. pr. g

Vægtgebyret udgør dog mindst 140 kr. for sølv- og guldvarer og mindst 400 kr. for platin- og palladiumvarer.

2) Stemplingsgebyret beregnes af antallet af enheder, der forsynes med stempel. Kontrolstempling betales med 2,00 kr. pr. enhed. Konventionsstempling betales med 4,00 kr. pr. enhed.

3) Viser undersøgelsen, at et vareparti ikke kan stemples, betales kun vægtgebyret. Ædelmetalkontrollen træffer foranstaltninger til at sikre, at et vareparti, der ikke opfylder betingelserne for stempling, ikke bringes i handelen.

Stk. 5. Øvrige undersøgelser og stempling faktureres efter anvendt tid.

§ 7. Afgifter, bidrag og gebyrer efter denne bekendtgørelse tillægges udpantningsret.

§ 8. Undlader nogen, der er bidragspligtig i henhold til denne bekendtgørelse, rettidigt og i den foreskrevne form at indsende de oplysninger, der er nødvendige til fastsættelse af bidragsgrundlaget, kan Ædelmetalkontrollen som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

§ 9. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1089 af 12. december 1996 om afgifter m.v. til dækning af Ædelmetalkontrollens udgifter.

 

 

 

 

Erhvervsfremme Styrelsen, den 22. marts 1999

Anders Kretzschmar

/Bjarne Bang Christensen