Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Kontrollen med virksomhederne
    Kapitel 2Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling
    Kapitel 3Holdighedsundersøgelse og stempling
    Kapitel 4Undersøgelse og kontrolstempling i henhold til Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller
    Kapitel 5Forskellige tekniske bestemmelser og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

 

I medfør af § 6, stk. 6, § 9, stk. 4, § 13 og § 15, stk. 3, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr. 1051 af 11. december 1996, fastsættes:

Kapitel 1

Kontrollen med virksomhederne

§ 1. Kontrollen med arbejder af ædle metaller m.v. varetages af Ædelmetalkontrollen.

    Stk. 2. Som arbejder af ædle metaller anses i denne bekendtgørelse kun arbejder, som i alle enkelte metaldele har en holdighed på mindst 333 guld, mindst 800 sølv, mindst 850 platin og mindst 500 palladium, eller arbejder, der lovligt kan markedsføres som ædle metaller i et andet land i EU/EØS.

    Stk. 3. Arbejder af ædle metaller skal, når de sælges eller udbydes til salg under betegnelserne »guld«, »sølv«, »platin« eller »palladium«, være forsynet med et holdighedsstempel, der på tydelig måde angiver arbejdets holdighed i tusindedele. Der tillades ingen negativ tolerance, jf. § 11, stk. 3.

    Stk. 4. Sådanne holdighedsstempler skal, når de er påført i et andet land i EU/EØS, anerkendes i Danmark, såfremt holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med (ækvivalerer) den danske.

§ 2. Virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller, sælger eller udbyder arbejder af ædle metaller til salg, eller som sælger eller udbyder ædle metaller i uforarbejdet stand til salg, skal inden for normal åbningstid mod behørig legitimation give Ædelmetalkontrollen uhindret adgang til virksomheden for at efterse stemplingen, både for så vidt angår holdigheds- som navnestempler. Ædelmetalkontrollen skal endvidere gives uhindret adgang til efter eget valg at udtage prøver af beholdninger af ædle metaller i uforarbejdet stand, af halvfabrikata af ædle metaller eller af arbejder af ædle metaller.

    Stk. 2. Ved tilrettelæggelsen af prøveudtagningen hos virksomhederne skal Ædelmetalkontrollen tilstræbe, at kontrollen bliver så effektiv som muligt. Med henblik herpå bestemmer Ædelmetalkontrollen det antal prøver, der skal udtages hos den enkelte virksomhed, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, dens salg og den almindelige standard af virksomhedens produktion, således som denne må bedømmes på baggrund af resultaterne af tidligere prøveudtagninger og af undersøgelser af ædelmetalarbejder eller ædelt metal i uforarbejdet stand, der regelmæssigt indsendes i henhold til lovens § 15.

    Stk. 3. Hos virksomheder, der fremstiller arbejder af ædle metaller, skal prøver fortrinsvis udtages af de arbejder af ædle metaller, som er forsynet med holdighedsstempel og navnestempel.

    Stk. 4. Udtages prøver af arbejder af ædle metaller eller dele deraf, som ikke er forsynet med holdighedsstempel, er virksomheden forpligtet til skriftligt over for Ædelmetalkontrollen at angive, med hvilken holdighed det færdige arbejde skal stemples.

    Stk. 5. Virksomheder eller personer, der uden at være omfattet af stk. 1 erhvervsmæssigt formidler salg af arbejder af ædle metaller eller ædle metaller i uforarbejdet stand, skal på opfordring give Ædelmetalkontrollen tilsvarende oplysninger om sådanne arbejder m.v., herunder om hvor de kan besigtiges med henblik på kontrol af stemplingen.

§ 3. Efter undersøgelse af de udtagne prøver underretter Ædelmetalkontrollen vedkommende virksomhed om resultatet af undersøgelserne.

    Stk. 2. Har en undersøgelse vist, at en prøve er underholdig, skal virksomheden drage omsorg for, at ædelmetal fra samme legering tages ud af produktionen og af lagerbeholdningen. Skønnes det påkrævet, udtager Ædelmetalkontrollen snarest muligt nye prøver hos vedkommende virksomhed.

    Stk. 3. Er det arbejde, hvoraf en underholdig prøve er udtaget, en del af en serieproduktion, kan Ædelmetalkontrollen, hvis det skønnes påkrævet, påbyde, at den del af produktionen, som er udleveret til handelen, tilbagekaldes.

Kapitel 2

Rekvireret undersøgelse og kontrolstempling

§ 4. Guld, sølv, platin og palladium i uforarbejdet stand kan enten som barrer eller som arbejdsprøver indsendes til undersøgelse hos Ædelmetalkontrollen.

    Stk. 2. Barrer skal veje mindst 50 g og må højst veje 10 kg. De skal fremtræde med mindst én plan side, der er egnet til stempling. Sidens mål skal være mindst 2 cm x 6 cm.

    Stk. 3. Barrerne præges ved modtagelsen med Ædelmetalkontrollens barrestempel, der er et cirkulært stempel, indeholdende undersøgelsens løbenummer omskrevet med ordet »ÆDELMETALKONTROLLEN« samt årstallet for undersøgelsen.

    Stk. 4. Efter undersøgelsen istemples holdigheden et passende sted på barren, flankeret af Ædelmetalkontrollens kontrolstempel.

    Stk. 5. Prøver, der indsendes til undersøgelse, skal være udvalsede og skal, hvis prøven er af guld, platin eller palladium, veje mindst 1 g. Sølvprøver skal veje mindst 3 g. Efter undersøgelsen udsteder Ædelmetalkontrollen en attest for holdigheden.

§ 5. Arbejder af ædle metaller kan indsendes til undersøgelse hos Ædelmetalkontrollen og kan, hvis de opfylder de i § 1, stk. 2, fastsatte krav til holdigheden, forsynes med Ædelmetalkontrollens kontrolstempel.

    Stk. 2. Ved indsendelse af erhvervsmæssigt fremstillede arbejder af ædle metaller, der angives at opfylde de fastsatte holdighedskrav, skal varerne være forsynet med holdighedsstempel og navnestempel, jf. lovens §§ 5,6 og 7.

§ 6. Ædelmetalkontrollens kontrolstempel, der er vist i bilag 1 til denne bekendtgørelse, indeholder i en oval ramme en gengivelse af tre tårne og derunder en bølgelinje efterfulgt af fem vandrette linier.

    Stk. 2. Kontrolstemplet forefindes i 6 størrelser, hvis længdemål er henholdsvis 5,5 mm, 4 mm, 3 mm, 2,3 mm, 1 mm og 0,75 mm. Ædelmetalkontrollen bestemmer under hensyntagen til arbejdets form og størrelse, hvilket af disse stempler der skal anvendes.

Kapitel 3

Holdighedsundersøgelse og stempling

§ 7. Arbejder af ædle metaller, der er omfattet af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1 og 2, skal opfylde forskrifterne i §§ 8-10 med hensyn til anvendelse af slaglod, anvendelse af uædle metaller og ikke-metalliske materialer og arbejdernes stempling.

§ 8. Holdigheden af slaglod skal have samme holdighed som det pågældende arbejde med følgende undtagelser:

1) Guld:

For guldarbejder med en holdighed på mindst 750 skal slagloddet indeholde mindst 740 guld. For arbejder af hvidguld med en holdighed på mindst 750 skal slagloddet indeholde mindst 585 guld.

2) Sølv:

Slaglod til arbejder af sølv med en holdighed på mindst 925 skal indeholde mindst 650 sølv. Slaglod til arbejder af sølv med en holdighed på under 925 skal indeholde mindst 550 sølv.

3) Platin og palladium:

Slaglod til platin og palladium skal indeholde mindst 995 guld, sølv, platin eller palladium.

    Stk. 2. Slaglod af lavere indhold end det pågældende ædelmetalarbejde må kun anvendes i den for sammenlodningen nødvendige mængde. Dette slaglod må ikke anvendes til forstærkning, vægtforøgelse eller fyldning.

§ 9. Det er kun tilladt at anvende uædelt metal og ikke-metalliske materialer i arbejder af ædle metaller, når følgende bestemmelser er opfyldt:

1) Afgrænsningen mellem ædelmetal og andre materialer skal være tydelig, og andre materialer må ikke ved overfladebelægning eller på anden måde gives udseende af ædelmetal.

2) Uædle metaldele skal, hvor det er praktisk muligt, stemples eller graveres »METAL« eller med en mere præcis angivelse af metallets art.

3) Holdighedsstemplingen skal være placeret på arbejdets ædelmetaldel.

    Stk. 2. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, er arbejder, hvor det er nødvendigt at anvende andre materialer af hensyn til det praktiske formål, varen skal tjene. Dette gælder mekaniske dele i ure, pencils, cigarettændere og lignende. Det er tillige tilladt at anvende ikke-synlige andre materialer til fastgørelse af skafter i bestikvarer og til fyldning af lysestager.

§ 10. Et arbejde af ædelmetal, der består af mere end ét ædelmetal, skal anses for og stemples som bestående af det mindst ædle af metallerne. Sølv anses for mindre ædelt end palladium, palladium anses for mindre ædelt end guld, og guld anses for mindre ædelt end platin.

    Stk. 2. Består et arbejde af flere dele af forskellige ædelmetaller, og er delene ikke sammenføjede eller kun mekanisk sammenføjede, kan delene af mere ædelt metal forsynes med holdighedsstempel for de pågældende ædelmetaller.

    Stk. 3. Består et arbejde af flere dele af forskellige ædelmetaller, og er delene sammenføjede ved lodning eller lignende, er det kun tilladt at holdighedsstemple delene af mere ædelt metal, når afgrænsningen mellem de enkelte dele er tydelig og i øvrigt ikke kan give anledning til tvivl om udstrækningen af de enkelte dele.

    Stk. 4. Det er tilladt at forsyne et arbejde af ædelmetal med en overfladebelægning af et mere ædelt metal, forudsat at holdigheden af overfladebelægningen mindst svarer til de holdigheder, som er foreskrevet i § 1, stk. 2. Det er desuden tilladt at forsyne et arbejde af ædelmetal med en overfladebelægning af rhodium.

§ 11. Ved undersøgelsen af holdigheden af arbejder af ædle metaller og af ædle metaller i uforarbejdet stand skal følgende analysemetoder anvendes:

1) Guld: Kupellation.

2) Sølv: Volhard eller potentiometrisk titrering.

3) Platin og

palladium: Gravimetrisk eller atomabsorption eller optisk emission eller spektrofotometrisk analyse.

    Stk. 2. Det antal prøver, der udtages og analyseres, skal være tilstrækkeligt til, at Ædelmetalkontrollen kan overbevise sig om, at alle dele af de undersøgte varer opfylder de krævede holdigheder.

    Stk. 3. Der tillades ingen negativ tolerance. Ædelmetalkontrollen kan dog godkende prøveresultater, der udviser en mindre afvigelse, når denne ligger inden for grænserne af de anerkendte unøjagtigheder ved godkendte prøvemetoder.

Kapitel 4

Undersøgelse og kontrolstempling i henhold til Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller

§ 12. Arbejder af ædle metaller kan, såfremt de opfylder de krav, der er fastsat ved Konventionen om kontrol og stempling af varer af ædle metaller, forsynes med Konventionens fælles kontrolstempel. Eksempler på det fælles kontrolstempel er vist i bekendtgørelsens bilag 2.

§ 13. Arbejder, der ønskes stemplet med det fælles kontrolstempel, skal ved indsendelsen til Ædelmetalkontrollen være forsynet med rekvirentens her i landet registrerede navnestempel og med et holdighedsstempel, der angiver en af følgende holdigheder:

1) Guld: 750 585 375

2) Sølv: 925 830 800

3) Platin: 950

§ 14. På arbejder af ædle metaller, der i henhold til bestemmelserne i §§ 12 og 13 ønskes stemplet med Konventionens kontrolstempel, anvendes alene forskrifterne om undersøgelse og stempling af sådanne arbejder i Konventionens bilag I og II, der er optaget som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

Kapitel 5

Forskellige tekniske bestemmelser og ikrafttræden

§ 15. Ædelmetalkontrollen kan med tilslutning af Ædelmetalnævnet give sådanne bestemmelser af teknisk beskaffenhed, der er nødvendige for gennemførelsen af de ved denne bekendtgørelse og dens bilag fastsatte forskrifter med hensyn til undersøgelse og stempling af arbejder af ædle metaller og af ædle metaller i uforarbejdet stand.

§ 16. Fragt og portoudgifter ved forsendelse af varer af ædle metaller samt barrer og prøver afholdes af rekvirenten.

§ 17. Med metalrester fra prøveudtagninger og undersøgelser forholdes som følger: Metalrester fra undersøgelser af guld tilbageleveres vedkommende virksomhed samtidig med undersøgelsens resultat. Metalrester af platin og palladium tilbageleveres vedkommende virksomhed med undtagelse af den del af de respektive metaller, som opløses ved undersøgelserne. Metalrester fra undersøgelser af sølv sælges bedst muligt, og provenuet føres til indtægt for Ædelmetalkontrollen.

§ 18. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 1999.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1088 af 12. december 1996 om Ædelmetalkontrollens virksomhed.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 22. marts 1999

Anders Kretzschmar

/Bjarne Bang Christensen


Bilag 1

Ædelmetalkontrollens kontrolstempel

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilag 2

Eksempler på det fælles kontrolstempel

For guldvarer af holdighed 750:

For sølvvarer af holdighed 925:

For platinvarer af holdighed 950:


Bilag 3

Bilag I til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 19721)

Definitioner og tekniske krav

1. I denne Konvention betyder »varer af ædle metaller« varer, der består af eller indeholder guld, sølv, platin eller legeringer, hvori disse indgår, og som er komplette med hensyn til alle deres metalliske dele, bortset fra:

a) varer bestående af legeringer med en holdighed på under 375 for guld, 800 for sølv eller 950 for platin;

b) dele eller ukomplette halvfabrikata;

c) råmaterialer, herunder barrer, plader, blik, folie, stænger, tråd, bånd og rør.

Holdigheder

2. For denne Konventions formål anerkendes følgende holdigheder:

a) for guld: 750, 585 og 375;

b) for sølv: 925, 830 og 800;

c) for platin: 950.

3. »Holdighed« betyder det antal vægtenheder rent guld eller sølv eller platin, der findes i 1000 vægtenheder legering.

4. Hvis holdigheden af en vare af ædelt metal er højere end en holdighed for det pågældende metal, som er nævnt i punkt 2, skal den for denne Konventions formål anses som værende af den nærmeste lavere holdighed som defineret i nævnte punkt.

5. Holdigheden af alle dele af varen, bortset fra slaglod og de i medfør af punkterne 7-14 tilladte dele, må ikke være lavere end holdigheden for den pågældende vare.

Anvendelse af slaglod

6. Holdigheden af slaglod skal være som følger:

a) Guld: Slaglod til guldvarer skal have samme holdighed som den pågældende vare, med følgende undtagelser:

For så vidt angår guldvarer i filigran samt urkasser med en holdighed på 750 skal slagloddet indeholde mindst 740 promille guld. For varer af hvidguld med en holdighed på 750 skal slagloddet indeholde mindst 585 promille guld.

b) Sølv: Slaglod til varer af sølv af holdighed 925 skal indeholde mindst 650 promille sølv. Slaglod til varer af sølv af holdighed 800 og 830 skal indeholde mindst 550 promille sølv.

c) Platin: Slaglod til platin skal indeholde mindst 995 promille guld, sølv, platin eller palladium.

Slaglod af lavere holdighed end den pågældende ædelmetalvare må kun anvendes i den for sammenlodningen nødvendige mængde. Dette slaglod må ikke anvendes til forstærkning, vægtforøgelse eller fyldning.

Anvendelse af dele af uædelt metal

7. Dele af uædelt metal i ædelmetalvarer er forbudt, bortset fra følgende tilfælde:

a) Mekaniske dele i skrueblyanter, ure og armbåndsure, indre mekaniske dele i cigarettændere samt lignende mekaniske dele, hvor ædle metaller er uegnede af tekniske årsager;

b) knivblade og de dele af kapselåbnere og proptrækkere og lignende genstande, som af tekniske grunde ikke kan fremstilles af ædle metaller;

c) fjedre;

d) hængseltråd til sølvhængsler;

e) nåle til sølvbrocher.

8. Dele af uædelt metal, som er tilladt i henhold til punkt 7, litra a), c), d) og e), må ikke loddes til det ædle metal.

9. Hvor det er praktisk muligt, skal uædle metaldele stemples eller graveres med ordet »METAL« eller med en særlig betegnelse for metallet. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal disse dele ved deres farve skille sig klart ud fra det ædle metal. Dette krav gælder ikke for værker til ure. Uædelt metal må ikke anvendes udelukkende til forstærkning, vægtforøgelse eller fyldning.

Brug af ikke-metalliske stoffer

10. Anvendelse af ikke-metalliske dele er tilladt, når disse skiller sig klart ud fra det ædle metal, ikke er belagt eller farvet, således at de ligner ædelt metal, og når deres udstrækning er klart synlig. Ikke-metalliske fyldmaterialer i skafter til knive, gafler og skeer er også tilladt, når sådanne fyldstoffer kun anvendes i det omfang, der er nødvendigt for sammenføjningen.

Brug af mere end ét ædelt metal i samme vare

11. Anvendelse af mere end et ædelt metal i samme vare er forbudt, bortset fra følgende tilfælde:

a) Anvendelse af dele af platin i varer, der indeholder gulddele, og hvor gulddelene overstiger 50 vægtprocent af de samlede metalliske dele, forudsat at varen er stemplet som guld på gulddelen med de stempler, der er nærmere beskrevet i bilag II, punkt 5.

b) Anvendelse af dele af guld og/eller platin i varer, der indeholder sølvdele, og hvor sølvdelen overstiger 50 vægtprocent af de samlede metalliske dele, forudsat at varen er stemplet som sølv på sølvdelen med de stempler, der er nærmere beskrevet i bilag II, punkt 5.

c) Anvendelse af små mekaniske dele af mindre ædelt metal, f.eks. tunger til låse, som af tekniske årsager ikke kan fremstilles af det ædlere metal, såfremt den mindre ædle del er stemplet eller graveret med en særlig betegnelse for metallet.

12. Det er tilladt at belægge sølvvarer med guld, forudsat at hele varen i sin helhed stemples som sølv. Det er tilladt at belægge varer af hvidguld, sølv eller platin med rhodium, forudsat at varen i sin helhed stemples som henholdsvis guld, sølv eller platin.

13. Underbelægning og slutbelægning på ædelmetalvarer med andre metaller end dem, der er tilladt i henhold til punkt 12, er forbudt.

14. De i punkt 11, litra a), omtalte platindele, de i punkt 11), litra b), omtalte guld- eller platindele, de i punkt 11, litra c), omtalte dele af mindre ædelt metal samt den i punkt 12 omtalte guldbelægning skal mindst have den minimumsholdighed, der er foreskrevet for disse metaller i punkt 2.

Bilag II til Konvention om kontrol og stempling af varer af ædle metaller af 15. november 19721)

Kontrol ved de autoriserede kontrolmyndigheder

1. En autoriseret kontrolmyndighed skal undersøge, hvorvidt varer af ædle metaller, der forelægges den til stempling med det fælles kontrolstempel, opfylder betingelserne i bilag I til denne Konvention.

Analysemetoder

2. Den autoriserede kontrolmyndighed skal anvende følgende analysemetoder til prøvning af varer af ælde metaller:

Guld: Kupellation

Sølv: Gay-Lussac eller Volhard eller potentiometrisk analyse

Platin: Gravimetrisk (ammoniumchloroplatinat) eller atomabsorption eller spektrografisk eller spektrofotometrisk analyse.

3. Det antal prøver, der udtages og analyseres, skal være tilstrækkeligt til, at kontrolmyndigheden kan overbevise sig om, at alle dele af de undersøgte varer opfylder de krævede holdigheder.

4. Der tillades ingen negativ tolerance. Kontrolmyndigheden kan dog godkende prøveresultater, der udviser en mindre afvigelse, når denne ligger inden for grænserne af de anerkendte unøjagtigheder ved de godkendte prøvemetoder.

Stempling

5. Følgende stempler skal påføres:

a) et registreret navnestempel som beskrevet i punkt 7;

b) et tal i arabiske taltegn, der angiver varens holdighed i promille;

c) den autoriserede kontrolmyndigheds stempel;

d) det fælles kontrolstempel som beskrevet i punkt 8.

De under litra a) og b) nævnte stempler skal stemples eller indstøbes i genstanden. De under litra c) og d) nævnte stempler skal stemples i genstanden.

6. Dersom en vare består af dele, hvoraf en eller flere er hængslet eller med lethed kan adskilles fra varens hoveddel, skal ovennævnte stempler kun påføres hoveddelen. I sådanne tilfælde skal kontrolmyndigheden, hvor det er praktisk muligt, påføre de andre dele det fælles kontrolstempel.

7. Det i punkt 5, litra a) nævnte navnestempel skal bestå af den ansvarliges navn, en forkortelse for dette, eller et symbol, der er optaget i den kontraherende stats officielle register, eller i et af dens autoriserede kontrolmyndigheders registre, inden for hvis territorium den pågældende vare kontrolleres.

8. Det fælles kontrolstempel skal bestå af en afbildning af en vægt tillige med det tal i arabiske taltegn, der angiver arbejdets holdighed i promille, i relief på en linieret baggrund, omgivet af en ramme, der viser arten af det ædle metal:

for guldvarer:

for sølvvarer:

for platinvarer:

Eksempler på udformningen af det fælles kontrolstempel er vist i vedføjede tillæg.*)

9. Hvis den autoriserede kontrolmyndighed finder, at den pågældende vare opfylder bestemmelserne i bilag I til denne Konvention, kan den autoriserede kontrolmyndighed påføre varen sit eget stempel og det fælles kontrolstempel. Når det fælles kontrolstempel er påført, skal den autoriserede kontrolmyndighed, førend den giver varen fra sig, sikre sig, at den er fuldstændig stemplet i henhold til bestemmelserne i punkterne 5 og 6. Hvor det er muligt, placeres alle stempler i umiddelbar nærhed af hinanden.

*) Se bekendtgørelsens bilag 2

1) Oprindelig tekst ændringer kan forekomme