Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om VækstFonden

 

Herved bekendtgøres lov om VækstFonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 28. september 1998 med de ændringer, der følger af lov nr. 1008 af 23. december 1998.

Kapitel 1

Fondens oprettelse og formål

§ 1. Der oprettes en fond, VækstFonden, med indskud fra staten på 2 mia. kr. med det formål at styrke erhvervslivets udviklingspotentiale.

    Stk. 2. Miljømæssige og etiske aspekter inddrages ved, at ansøgere skal oplyse, hvilke etiske og miljømæssige overvejelser de har gjort sig om de aktiviteter, der søges medfinansieret.

§ 2. VækstFondens formål tilgodeses gennem medfinansiering af små og mellemstore virksomheders omkostninger til gennemførelse af perspektivrige og risikobetonede udviklingsprojekter inden for følgende områder:

1) Forskning og udvikling af produkter, produktionsmetoder eller serviceydelser.

2) Markedsudvikling.

    Stk. 2. VækstFondens formål tilgodeses ligeledes gennem medfinansiering af udviklingsselskaber og innovationsfonde, der har til hovedformål at investere i små og uafhængige virksomheder, der igangsætter udviklingsaktiviteter.

    Stk. 3. Ved innovationsfonde forstås fonde, der etableres med indskud fra VækstFonden og private investorer. Tidspunktet for fondenes opløsning aftales i forbindelse med fondenes etablering. Ved udviklingsselskaber forstås ventureselskaber, der tilfører kapital og kompetence til små og uafhængige virksomheder, og som opnår medfinansiering fra VækstFonden i medfør af denne lov.

    Stk. 4. VækstFondens formål tilgodeses endvidere gennem medfinansiering af mindre virksomheders investeringer i væsentlige kapacitetsudvidelser.

    Stk. 5. Medfinansiering kan ydes til projekter med et langt eller mellemlangt sigte, som ikke uden fondens medvirken ville kunne ventes gennemført, eller som vil blive væsentligt fremskyndet som følge af medfinansieringen. VækstFondens stillingtagen til projekter skal ske uafhængigt af, om den virksomhed, der søger medfinansiering, helt eller delvis ejes af et udviklingsselskab, som VækstFonden har medfinansieret ved kapitalindskud eller garanti. Udvikling og markedsføring af fysiske og immaterielle produkter kan opnå medfinansiering.

    Stk. 6. Medfinansiering kan ydes som tilskud, lån, garantier og kapitalindskud.

    Stk. 7. Fonden skal i forbindelse med medfinansieringen kunne henvise til kvalificeret og uafhængig ledelsesmæssig rådgivning.

    Stk. 8. For medfinansiering til enkeltprojekter gælder, at medfinansiering til forskning og udvikling og til markedsudvikling ved kommerciel udnyttelse skal tilbagebetales og forrentes på et niveau svarende til markedsrenten. I tilfælde, hvor VækstFonden yder medfinansiering til meget risikobetonde udviklingsprojekter, kan VækstFonden i forbindelse med beslutning om medfinansiering bestemme, at betalingen skal ske i form af en basisrente og en omsætnings- eller overskudsafhængig betaling. Medfinansiering af forprojekter skal ikke tilbagebetales. Medfinansieringen af kapacitetsudvidelser kan alene ydes som garanti for betaling af lån, og garantien gives i form af en selvskyldnerkaution fra VækstFonden. VækstFondens medfinansiering af innovationsfonde kan ydes i form af kapitalindskud, og medfinansiering af udviklingsselskaber kan ydes i form af garantier og kapitalindskud.

Kapitel 2

Fondens ledelse

§ 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fem andre medlemmer. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervsministeren for indtil tre år ad gangen og kan udpeges i alt to gange. Tre medlemmer udpeges efter indstilling fra Erhvervsudviklingsrådet. Bestyrelsen sammensættes således, at der er repræsenteret bred erhvervsmæssig indsigt inden for ledelse, afsætning, finansiering og ventureinvestering, arbejdsmarkedsforhold, teknologi samt de særlige forhold, der knytter sig til små og mellemstore virksomheder.

    Stk. 2. Til administration af fonden etablerer bestyrelsen et selvstændigt sekretariat placeret i Erhvervsfremme Styrelsen. Fondens daglige ledelse varetages af en direktør, der refererer til bestyrelsen. Fondens direktør udnævnes af erhvervsministeren efter indstilling fra bestyrelsen.

    Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om finansieringstilsagn på grundlag af indstilling fra fondens sekretariat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for henlæggelse af visse afgørelser til sekretariatet. Bestyrelsens afgørelser er endelige.

    Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte fondens midler til størst mulig gavn for fondens formål.

    Stk. 5. Bestyrelsen skal i forvaltningen af fondens midler sigte mod, at egenkapitalen udgør mindst 1,75 mia. kr. Egenkapitalen kan anvendes aktivt til medfinansiering til gavn for erhvervsudviklingen.

    Stk. 6. Fondens bestyrelse aflægger årligt et regnskab samt en beretning om sin virksomhed til erhvervsministeren.

    Stk. 7. VækstFonden kan fastsætte et årligt gebyr til dækning af fondens administrationsomkostninger, som udviklingsselskaberne skal betale for at være omfattet af garantien fra VækstFonden. Endvidere betaler udviklingsselskaberne fra og med det syvende år, de er omfattet af en garanti, en garantipræmie på 2 pct. pr. år af den tilbageværende garantiramme.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser for fondens virksomhed, herunder bestemmelser om fondens tilknytning til det øvrige erhvervsfremmesystem.

§ 4 a. Op til 20 pct. af tilskud efter § 2, stk. 5, kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

§ 4 b. Finansstyrelsen kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive fondens tilgodehavende efter misligholdte garantier, ydet efter § 2, stk. 4, ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende samt hos personer, der har påtaget sig en kautionsforpligtigelse for fondens tilgodehavende, efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

    Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder regler om klageadgang og klagefrist.

    Stk. 3. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb ved lønindeholdelse efter stk. 1, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan overføres elektronisk.

Kapitel 3

Fondens midler

§ 5. Fondens indskudskapital tilvejebringes gennem indskud fra staten. Herudover kan fonden modtage gaver.

§ 6. Den del af indskudskapitalen, der ikke anvendes aktivt i medfinansieringen, placeres i værdipapirer m.v. til højest mulig forrentning kombineret med en betryggende sikkerhed.

    Stk. 2. Afkastet af VækstFondens midler, tilbagebetalte ydelser, renteindtægter og lignende indgår i fonden.

    Stk. 3. Udgifterne til fondens administration afholdes af fondens midler.

Kapitel 4

Tilsyn og revision

§ 7. Erhvervsministeren fører tilsyn med fonden, herunder med fondens anbringelse af midler efter §§ 3 og 6.

§ 8. Fondens regnskab skal revideres af Rigsrevisionen og en statsautoriseret revisor, som bestyrelsen udnævner for 3 år ad gangen. Valget skal godkendes af erhvervsministeren. Udnævnelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

    Stk. 2. Bestemmelserne i § 17, stk. 2 og 3, og § 18 i lov om revision af statens regnskaber m.m. finder tilsvarende anvendelse.

§ 9. Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af bestyrelsen til erhvervsministeren.

§ 10. Erhvervsministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervsministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens bøger, regnskaber og virksomhed i øvrigt.

    Stk. 2. Revisorerne kan til enhver tid foretage revision og regnskabsgennemgang på det sted, hvor regnskaberne føres, eller hvor det nødvendige materiale i øvrigt findes.

§ 11. VækstFonden kan ophæves ved lov. Ved ophævelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser. Gaver, som tilføres fonden, vil dog skulle anvendes til formål som beskrevet i § 1.

Kapitel 5

Straffebestemmelser m.v.

§ 12. Med bøde eller hæfte straffes, hvis ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, den, der som formand for eller medlem af bestyrelsen

1) undlader at opfylde de pligter, der påhviler vedkommende efter loven,

2) giver urigtige eller vildledende oplysninger til Rigsrevisionen, erhvervsministeren eller andre offentlige myndigheder om forhold, der vedrører fonden,

3) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed, der kan medføre tab for fonden.

    Stk. 2. Formanden, bestyrelsesmedlemmerne og ansatte i fonden er under ansvar efter borgerlig straffelovs §§ 152-152 e forpligtede til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres virksomhed bliver vidende om.

    Stk. 3. Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse, straffes med bøde eller hæfte, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

    Stk. 4. I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne.

    Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12 A. Hvis et udviklingsselskab afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at overholde sine forpligtigelser i henhold til denne lov, kan VækstFonden fratage udviklingsselskabet den garantiramme, som selskabet har fået af VækstFonden i medfør af denne lov, med den virkning at udviklingsselskabets investeringer ikke længere er omfattet af garantien.

    Stk. 2. Er der foretaget garantiudbetalinger på et fejlagtigt grundlag, jf. stk. 1, kan VækstFonden efterfølgende kræve disse betalt tilbage.

Kapitel 6

Ikrafttrædelse

§ 13. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden efter aftale med finansministeren1) .

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1008 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter efter samråd med skatteministeren tidspunktet for lovens ikrafttræden. § 2 træder dog i kraft den 1. januar 19992) .

 

Erhvervsministeriet, den 23. marts 1999

Pia Gjellerup

/Hanne Haarup Thomsen

 

Officielle noter

1) Lov nr. 937 af 27. december 1991 blev sat i kraft den 19. oktober 1992 ved bekendtgørelse nr. 844 af 16. oktober 1992.

2) § 2 vedrører lov om statsgaranti til udviklingsvirksomhed.