Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Varemærkerne McMOON og EGG McMUFFIN fundet forvekslelige

 

År 1996, den 29. november afsagde Patentankenævnet

 

 

(Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Finn Mikkelsen)

følgende

 

KENDELSE

i sagen j.nr. V 25/94: Klage fra

McDonald's Corporation

USA

v/Chas. Hude A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse

af 29. marts 1994 vedrørende

gyldigheden af varemærkeregi-

strering VR 5894 1993 for

Vaasan Leipomot Oy,

Finland

v/Hofman-Bang & Boutard,

Lehmann & Ree A/S.

Den 14. juni 1993 indleverede Vaasan Leipomot Oy, Finland, v/Hofman-Bang & Boutard, en ansøgning om registrering af varemærket McMOON for alle varer i klasse 30.

Varemærket blev registreret den 6. august 1993.

Den 8. september 1993 blev registreringen offentliggjort i Dansk Varemærketidende.

Ved skrivelse af 21. oktober 1993 nedlagde klageren, McDonald's Corporation, USA, v/Chas. Hude indsigelse mod registreringens gyldighed.

Som begrundelse for indsigelsen anførtes:

"Det pågældende varemærke må anses for forveksleligt med mine klienters registrering nr. 3653/79 EGG McMUFFIN.

Registreringen for McMOON omfatter "alle varer" i klasse 30, medens mine klienters registrering omfatter klasse 30: biscuits, brød, kager, småkager, chokolade, kaffe, kaffeerstatning, te, sandwiches, sennep, havregryn, havremel, havregrød, konditorivarer, sauce, krydderier, sukker, konfekt, bolsjer, sukkervarer og desserter.

For så vidt angår disse specielle varer i klasse 30, er der vareidentitet og det spørgsmål, der herefter skal besvares er, hvorvidt mærkerne McMOON og EGG McMUFFIN er forvekslelige.

Det bør lægges til grund, at begge mærker indeholder forstavelsen Mc kombineret med et yderligere led indikerende et skotsk afstammende personnavn og da begge mærker i andet led starter med M og yderligere har en udtalemæssig lighed, idet dobbel-O udtales som U, er der en så høj grad af lighed, at disse to mærker i den daglige omsætning vil kunne forveksles.

Det forhold, at mine klienters varemærke tillige indeholder ordet EGG, finder jeg ikke bør bevirke et andet resultat, idet ordet EGG er rent beskrivende og derfor ganske og aldeles uden varemærkemæssig særpræg.

Det bør i denne sammenhæng også lægges til grund, at mine klienter er indehaver af en lang række mærker med dækning for varer i klasse 30, hvori forstavelsen Mc indgår, nemlig

VR 3524/93 McLEAN DELUXE,

VR 0789/89 McDONALD'S CHICKEN L.T.,

VR 0628/91 McDONALDLAND,

VR 1959/77 McDONALD'S figur,

VR 3329/93 McBACON,

VR 0730/87 McPIZZA,

VR 2370/74 McDONALD'S figur,

VR 3239/78 McDONALD'S,

VR 3849/81 McCHICKEN,

VR 3343/82 McRIB,

VR 0140/92 McBURGER.

Det afgørende i indsigelsen er, at varemærket McMOON kommer så tæt på mine klienters varemærke McMUFFIN, at forveksling kan opstå, men et yderligere moment, der uvægerlig må medtages i sagens bedømmelse, er det forhold, at mine klienter er indehaver af en serie varemærker, der har forstavelsen Mc, hvilken forstavelse genfindes i det registrerede varemærke McMOON.

Endvidere bør det lægges til grund, at mine klienter gennem en utrolig indarbejdelse er kendt på det danske marked, idet McDONALD'S er den mest udbredte fast food restaurationskæde her i landet og kendt gennem TV-reklamer og anden form for reklame i en sådan grad, at endelig registrering af betegnelsen McMOON vil kunne bevirke en udvanding af mine klienters rettigheder og en utilbørlig snylten på mine klienters varemærkerettigheder.

På baggrund heraf skal jeg anmode om, at reg. nr. 5894/93 McMOON nægtes endelig registrering."

Ved skrivelse af 8. december 1993 bestred mærkeindehaveren, at de to mærker er forvekslelige og udtalte:

"I anledning af Direktoratets brev af 26. oktober 1993 hvormed fulgte kopi af indsigelse af 21. oktober 1993 fra Firma Chas. Hude på vegne McDonald's Corporation mod registreringen af ovennævnte varemærke McMOON skal vi herved fremkomme med vort svar på indsigelsen.

Vi kan ikke på nogen måde være enige med indsiger i, at det registrerede varemærke McMOON kan anses for forveksleligt med det af indsiger tidligere registrerede varemærke EGG McMUFFIN.

Ganske vist må vi medgive indsiger, at der foreligger fuldstændigt varesammenfald, men for så vidt angår mærkeligheden har vi en række indvendinger til det af indsiger anførte.

Betragter man mærkerne overfor hinanden

McMOON

EGG McMUFFIN

fremgår det ganske tydeligt efter vor opfattelse, at disse varemærker hverken auditivt eller visuelt kan anses for forvekslelige.

Auditivt er mærkerne ikke forvekslelige, idet de for det første har vidt forskellig længde og for det andet har vidt forskellig udtale, idet betegnelsen McMOON udtales i to stavelser, mens betegnelsen EGG McMUFFIN udtales i fire stavelser.

Visuelt er mærkerne også på grund af deres længde og vidt forskellige antal bogstaver samt de enkelte bogstavers karakter uhyre forskellige.

Vor klients varemærke McMOON udmærker sig ved dobbeltvokalen O, mens indsigers registrering både har dobbeltkonsonanten G i det første ord og dobbeltkonsonanten F i de sidste to stavelser.

Begrebsmæssigt er der også meget stor forskel på de to varemærker.

McMOON er sammensat af forkortelsen Mc og ordet MOON, som enhver dansk forbruger med det mindste kendskab til engelsk kender som det engelske ord for måne.

EGG McMUFFIN, der egentlig fremtræder som et personnavn (Egg som fornavn og McMuffin som efternavn), indeholder ordet EGG, som også er forbrugerne kendt som det engelske ord for æg. Betegnelsen McMUFFIN indeholder ordet Muffin, der kan slåes op i enhver ordbog og bagebog som værende det engelske ord to tekager eller boller. I øvrigt er muffins blevet en stor salgsartikel i bagerforretninger som betegnelse for enten små friskbagte boller med eller uden rosiner eller chokoladestumper eller som boller med eller uden rosiner eller chokoladestumper eller som boller (såkaldte cup cakes). Vi vedlægger til Direktoratets orientering en kopi af Gyldendals engelsk/dansk ordbog, hvoraf denne betegnelse fremgår.

Mærkerne har således efter vor opfattelse et så vidt forskelligt begrebsmæssigt indhold, at dette forhold også medvirker til, at mærkerne ikke kan anses for forvekslelige.

Indsiger anfører bl.a., at mærkerne let kan forveksles, da disse begge indeholder forstavelsen Mc kombineret med et yderligere led indikerende et skotsk afstammende personnavn.

Vi er ikke enige i, at den fælles forstavelse Mc og den fælles konsonant M i begyndelsen af sidste led af mærkerne bevirker, at de to mærker McMOON og EGG McMUFFIN på nogen måde kan anses for forvekslelige i daglig omsætning.

Vi er heller ikke enige i de af indsiger rejste betragtninger omkring ordet EGG, som indsiger finder er rent beskrivende og derfor ganske og aldeles uden varemærkemæssig særpræg.

Ganske vist kan ordet EGG, som egentlig henføres til klasse 29, indgå som ingrediens i varer i klasse 30, herunder i varearten muffins og benyttes vel ofte for at opnå en blødere dej med en større hæveevne, men at påstå, at ordet EGG McMUFFIN ikke skulle have varemærkemæssigt særpræg, er en ganske udokumenteret påstand.

Vi er også klar over, at indsiger har kreeret en række varemærker af samme karakter som EGG McMUFFIN, nemlig i følgende McBACON, McPIZZA, McCHICKEN, McRIB og McBURGER , men det forhold, at indsiger i forvejen er indehaver af de pågældende registreringer, berettiger vel ikke til at forhindre registrering af sammensætninger med betegnelsen Mc, som i øvrigt ikke har tilstrækkelige lighedspunkter med allerede registrerede varemærker til, at mærkerne kan anses for forvekslelige.

I øvrigt har samtlige varemærker McBACON, McPIZZA, McCHICKEN, McRIB, McBURGER og EGG McMUFFIN vel et helt bestemt formål, nemlig at karakterisere de varer blandt indsigers varesortiment, som indeholder f.eks. bacon, pizza, kylling, ribben, hamburgers og muffins (boller), men netop vor klients varemærke McMOON er jo sammensat med et navneord, som i hvert fald ikke har noget som helst med næringsmidler at gøre.

Vi skal derfor anode Direktoratet om at afvise indsigelsen, således at nærværende registrering af varemærket McMOON kan stå ved magt."

Patentdirektoratet traf afgørelse i sagen den 29. marts 1994 og afviste indsigelsen med følgende begrundelse:

"To varemærker er forvekslelige i henhold til varemærkelovens ? 15, stk. 1, nr. 2, jfr. ? 4 stk. 1, når der foreligger mærkelighed og varesammenfald eller vareartslighed.

Der foreligger sammenfald af varer omfattet af de to registreringer. Det er derimod direktoratets opfattelse, at mærkelighed ikke er til stede.

Indledningsvis bemærkes, at det forhold, at mærket McDONALD'S er indarbejdet på det danske marked kombineret med, at indsiger har en række mærker registreret, hvori stavelsen Mc indgår, efter direktoratets opfattelse ikke i sig selv indebærer, at mærker, hvori stavelsen Mc indgår, er forvekslelige med indsigers, herunder heller ikke ved antagelse af en forbindelse mellem mærkerne. Der må foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Indsigers varemærker består - bortset fra mærkerne McDONALD'S og McDONALDLAND - af elementet Mc efterfulgt af en betegnelsen for et næringsmiddel eller en betegnelse, der leder tanken hen på et næringsmiddel. Det foreliggende varemærke adskiller sig herfra ved at indeholde ordet MOON, der er det engelske ord for måne, og derfor ikke associerer til næringsmidler. Mærket McMOON er således ikke opbygget på samme måde som indsigers mærker, herunder det påberåbte mærke EGG McMUFFIN, der indeholder de engelske ord for æg og tekage.

Herudover adskiller det foreliggende mærke sig fra mærket EGG McMUFFIN ved mærkernes forskellige længde og antallet af ord og stavelser. De har anført, at mærkerne har udtalemæssig lighed, idet de dobbelte vokaler O i mærket McMOON udtales U. Imidlertid vil bogstavet U i EGG McMUFFIN efter direktoratets opfattelse snarere blive udtalt som et Å end et U. Direktoratet finder således ikke, at mærkerne visuelt eller auditivt ligger tæt på hinanden.

Efter en samlet vurdering af mærkernes opbygning, samt visuelle og auditive indtryk finder direktoratet ikke, at mærkerne ligner hinanden i et sådant omfang, at risiko for forveksling er til stede, eller at det vil kunne antages, at der er en forbindelse mellem mærkerne."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 27. maj 1994 indbragt for Patentankenævnet.

Klageren udtaler i skrivelsen bl.a.:

"Den nævnte sag angår spørgsmålet om, hvorvidt VR 5894/93 McMOON kan endelig registreres, når henses til, at mine klienter McDonald's Corporation er indehavere af en lang række registreringer karakteriseret ved forstavelsen Mc med et efter følgende element."

Klageren anmodede samtidig om en frist til indlevering af yderligere begrundelse og dokumentation for anken og henviste til igangværende forligsforhandlinger mellem parterne.

Efter at klageren i flere omgange havde anmodet om udsættelse af svarfristen, der senest ved Patentankenævnets skrivelse af 29. maj 1995 var udsat til den 28. august 1995, meddelte mærkeindehaveren, at man ikke ønskede at udtale sig i sagen inden fristens udløb.

Patentankenævnet meddelte herefter den 4. september 1995 klageren, at skriftvekslingen i sagen ansås for afsluttet.

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 26. juni 1996.

Ingen af parterne gav møde.

Ankenævnet skal udtale:

Uanset det af Direktoratet anførte findes Sø- og Handelsrettens dom af 24. august 1995 i sagen mellem klageren og Allan Bjerrum Pedersen (V 85/94) at måtte føre til, at registreringen ophæves.

Herefter bestemmes:

Varemærkeregistrering VR 5894/1993 erklæres ugyldig.

Redaktionel note
  • Indsigelsessag