Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Ankenævnet stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse, hvorefter ansøgning var afslået.

Ankenævnet udtalte:

"Det bag ansøgningen liggende princip er kendt. Der er tale om en nykonstruktion, bygget på en udvikling af allerede kendt teknik. "

Den fulde tekst

Ansøgning om patent på et redskab til overskæring af tyndvæggede rør af metalplade afslået

 

 

År 1996, den 29. november afsagde Patentankenævnet  Grønning-Nielsen, Hans Chr. Thomsen, Grønbæk, Terndrup Pedersen) følgende

KENDELSE

i sagen j.nr. P 4/95:

Klage fra Johannes Blücher Skibild, Metal A/S, Vildbjerg, v/K. Skøtt-Jensen Patentingeniører A/S

over

Patentdirektoratets afgørelse af 6. december 1994 vedrørende patentansøgning nr. 0039/1992.

Den 10. januar 1992 indleverede klageren en ansøgning om patent på et redskab til overskæring af tyndvæggede rør af metalplade.

Ansøgningens krav lød således:

"1. Redskab til overskæring af tyndvæggede rør, navnlig pladerør af rustfrit metal, omfattende et sæt rulleskær og midler til føring af disse rundt om et overskæringssted under antrykning af rulleskærene mod rørydersiden, kendetegnet ved, at der i forbindelse med en bærering er anbragt klembakker til i hovedsagen centreret fastklemning af et i bæreringen indført rør og et roterbart ringlegeme, som bærer rulleskærene, idet disse er således lejret, at de på fjederbelastet måde er bevægelige fra en ydre stilling udenfor rørperiferien til en inderstilling lidt indenfor denne; rulleskærene er udløseligt arreterbare i den ydre stilling, og ringlegemet er i drivforbindelse med en drivmotor anbragt på bæreringen.

2. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at rulleskærene er bevægeligt og fjederbelastet anbragt i skæreholdere, der er fikserbart omstillelige mellem en ydre stilling, hvori rulleskærene indtager nævnte ydre stilling, og en indre stilling, hvori rulleskærene i fri tilstand indta-ger deres inderstilling.

3. Redskab ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at midlerne til arretering og aktivering af rulleskærene omfatter en i ringlegemet koncenttrisk drejelig betjeningsring, som er drejelig ved hjælp af et betjeningsgreb, og som er således koblet til hvert af rulleskærene, henholdsvis hver af skærholderne, at disse er samtidigt omstillelige ved hjælp af betjeningsgrebet.

4. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det omfatter et eller flere udforingsstykker egnet til indklemning mellem klembakkerne for centreret fastklemning af rør med mindre diameter.

5. Redskab ifølge krav 4, kendetegnet ved, at rulleskærene eller skærholderne er anbragt på således flytbar måde, at de kan justeres til aktivt samvirke med rør af de to eller flere forskellige diametre.

6. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at motordrevet for ringlegemet er indrettet til at rotere ringlegemet med 50-250, fortrinsvis 150, omdrejninger pr. minut, medens rulleskærene antrykkes mod røroverfladen med en kraft af størrelsesordenen 750-2000 N, fortrinsvis 1000-1500 N."

Patentdirektoratet udtalte i skrivelse af 10. november 1992:

"1. Vi kan ikke imødekomme Deres ansøgning, fordi Deres opfindelse efter vores vurdering ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag, sådan som det fordres i patentlovens § 2.

Vi begrunder vurderingen nærmere i det følgende:

2. Fra US patentskrift nr. 3.839.791 kendes en rørskærer, hvor der i forbindelse med en bærering er anbragt klembakker til i hovedsagen centreret fastklemning af et i en bærering indført rør og et roterbart, motordrevet ringlegeme, der bærer et regulerbart skæreorgan. Fra US patentskrift nr. 1.677.922 kendes en rørskærer, hvor skæreorganet på fjederbelastet måde er bevægeligt fra en yderstilling til en inderstilling.

At skæreorganerne i en rørskærer er rulleskær er almindelig kendt, se f.eks. hvad der kendes fra DE offentliggørelsesskrift nr. 2.206.934 og DE B 1.919.525.

Det meste af det der angives i kravene er således kendt.

3. Vi kan godt se, at Deres konstruktion afviger fra dem, der er beskrevet i de ovennævnte skrifter ved nogle detaljer ved midlerne til arretering og aktivering af rulleskærene. Efter vores vurdering ligger disse detaljer inden for de valgmuligheder en sagkyndig har til rådighed ved udformningen af et redskab til overskæring af rør. De repræsenterer derfor ikke den nødvendige adskillelse fra det kendte."

Klageren indleverede derefter ved skrivelse af 10. september 1993 følgende nye krav:

"1. Redskab til overskæring af især tyndvæggede pladerør af rustfrit metal, og af den type, der har en ringformet bæredel med midler til centreret fastholdelse af det røremne, der skal overskæres, på hvilken bærering der er roterbart lejret en værktøjsholdering, som bærer skæreværktøjer i værktøjsholdere, der under rotation af holderringen kan tilspændes radialt indad for overskæring af røremnet, idet der på bæreringen er anbragt en motor til rotation af værktøjsholderringen, kendetegnet ved kombinationen af:

- at der på bæreringen er anbragt sammenspændelige klembakker, som direkte eller ved anvendelse af udforingsmidler kan spændes og låses i en stilling, hvori røremnet er indspændt i hovedsagen ved fladeberøring hele vejen rundt,

- at skæreværktøjerne udgøres af rulleskær, fortrinsvis med rotationssymmetrisk lejring i et antal på 2-5,

- at værktøjsholderne er fjederpåvirkede indefter, fra en ydre, arreterbar og udløselig fristilling til en indre slutstilling svarende til endt gennemskæring af røremnet, med tilstrækkelig fjedereffekt til fremkaldelse af det fulde tilspændingsforløb,

- at motoren og drivsystemet for værktøjsholderringen er indrettet til rotation af denne ring med et omdrejnings-tal på over 50 pr. minut, fortrinsvis i området 100-200 pr. minut, og

- at fjederkraften på rulleskærene er mindst 500 N og fortrinsvis i området 1000-2000 N.

2. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at værktøjsholderringen roteres med et omdrejningstal af størrelsesor-denen 150 pr. minut.

3. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at midlerne til arretering og udløsning af rulleskærene omfatter en i ringlegemet koncentrisk drejelig betjeningsring, som er drejelig ved hjælp af et betjeningsgreb, og som er således koblet til hvert af rulleskærene, henholdsvis hver af skæreholderne, at disse er samtidigt omstillelige ved hjælp af betjeningsgrebet.

4. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det omfatter et eller flere udforingsstykker egnet til indklemning mellem klembakkene for centreret fastklemning af rør med mindre diameter.

5. Redskab ifølge krav 4, kendetegnet ved, at skæreholderne med tilhørende fjederorganer anbragt på således flytbar måde, at de kan monteres for aktivt samvirke med rør af to eller flere forskellige diametre."

Efter sin 2. behandling af ansøgningen udtalte Patentdirektoratet i skrivelse af 12. januar 1994 som følger:

"1. Vi kan stadig ikke imødekomme Deres ansøgning, fordi Deres opfindelse efter vores vurdering ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad der var kendt før ansøgningens indleveringsdag, sådan som det fordres i patentlovens § 2.

Vi begrunder vurderingen nærmere i det følgende:

2. Vi er blevet opmærksomme på US patent nr. 4.402.136. Det meste af den teknik, De har foreslået, er kendt herfra. Skriftet omhandler nemlig en rørskærer, hvor der på bæreringen er anbragt sammenspændelige klembakker, som direkte eller ved anvendelse af udforingsmidler kan spændes og løses i en stilling, hvori røremnet er indspændt, idet udforingsmidlerne er tilpasset forskellige rørdiametre og hvor skæreværktøjerne udgøres af mindst et rulleskær. At en værktøjsholder i en rørskærer er fjederpåvirket med tilstrækkelig fjedereffekt til fremkaldelse af det fulde tilspændingsforløb er, som tidligere anført, kendt fra US patent nr. 1.677.922. De angivne driftsbetingelser er kun sådanne, som kan findes ved passende forsøg.

3. Vi kan godt se, at Deres konstruktion afviger fra dem, der er beskrevet i de ovennævnte skrifter ved nogle detaljer ved midlerne til arretering og aktivering af rulleskærene. Efter vores vurdering ligger disse detaljer inden for de valgmuligheder en sagkyndig har til rådighed ved udformningen af et redskab til overskæring af rør. De repræsenterer derfor ikke den nødvendige adskillelse fra det kendte."

Hertil bemærkede klageren i skrivelse af 12. juli 1994:

"Med henvisning til Deres skrivelse af 12. januar 1994 skal vi bemærke følgende:

De har givetvis ret i, at det nymodholdte US'136 strukturelt kommer opfindelsen nærmere end de hidtidige modhold, men der ændres ikke ved billedet af, at det er nyt at frembringe en rørskærer, der kan overskære et tyndvægget pladerør på forholdsvis få sekunder. Også det nymodholdte apparat vil være fuldstændig uanvendeligt til formålet, og vi kan ikke se, at det ville blive anderledes, om apparatet var udrustet til at bringe et enkelt skær igennem hele emnet, jfr. US'922. Det er ikke helt loyalt at angive tilspændingsforløbet ved dette modhold med et ordvalg, der stemmer med opfindelsen, da der ved denne alene er tale om en radialt indadgående tilspænding over en strækning svarende til rørets vægtykkelse. US'922 har absolut intet med dette at gøre.

En umiddelbar overføring af de kendte træk til et redskab til det omhandlede formål ville ikke - endda slet ikke - give det ønskede resultat. Under udviklingen af opfindelsen var man på nippet til at opgive det hele, fordi opgaven syntes uløselig. Det viste sig, at opgaven på overraskende måde lod sig løse ved anvendelse af kombinationen af en mærkbart større rotationshastighed end først antaget og et mærkbart højere skæretryk end det, der umiddelbart kunne ventes at være tilladeligt af hensyn til en deformation af røret. Til gengæld blev det til et krav, at røret skulle opspændes med god støtte hele vejen rundt - og sandeligt ikke som vist i US'922.

Det, De omtaler som "passende forsøg" ud fra det generalbillede, den kendte teknik viser, f.eks. med brug af manuel eller taktstyret tilspænding, gav til resultat, at opgaven ikke kunne løses. Først med den konstruktion, der er angivet i krav 1, fremstod det overraskende resultat.

Vi kan kun bede Dem revurdere sagen på den baggrund, at US'136 så langt fra opviser de nødvendige midler til løsning af opgaven, og at US'922 ikke giver noget, der bare ligner et brugbart bidrag til en løsning."

Direktoratet afslog ved skrivelse af 6. december 1994 ansøgningen med følgende begrundelse:

"1. Vi har tidligere meddelt Dem, at vi af nærmere angivne grunde ikke kunne imødekomme ansøgningen. Vi mener, at disse grunde stadigvæk er til hinder for, at ansøgningen kan imødekommes, og vi har derfor afslået den under henvisning til patentlovens § 16.

Den nærmere begrundelse følger nedenfor.

2. Fra den fremdragne beskrivelse til US patent nr. 4.402.136 kendes et redskab til overskæring af rør, hvilket redskab har en ringformet bæredel med midler til centreret fastholdelse af det røremne, der skal overskæres, på hvilken bæredel, der roterbart er lejret en værktøjsholderring, som bærer skæreværktøjer i værktøjsholdere, der under rotation af holderringen kan tilspændes radial indad for overskæring af røremnet, og der kan monteres en motor til at drive skæreværktøjet, og hvor der på bæreringen er anbragt sammenspændelige klembakker, som direkte eller ved anvendelse af udforingsmidler kan spændes og låses i en stilling, hvori røremnet er indspændt i hovedsagen ved fladeberøring hele vejen rundt og hvor skæreværktøjerne udgøres af rulleskær. Fra den fremdragne beskrivelse til US patent nr. 1.677.922 er det kendt ved overskæring af et emne, at skæreværktøjet tilspændes ved hjælp af en fjeder. Krav 1 ses således i hovedsagen at angive en kombination, der ikke ses at opnås nogen særlig virkning ud over den rent additive. De i kravet angivne driftsbetingelser er kun sådanne, der kan findes ved passende forsøg og kan ikke tjene som noget patentbegrundende.

3. Det i de uselvstændige krav omhandlede ses ikke at afvige fra det fra de ovennævnte trykskrifter kendte ved sådanne træk, at de repræsenterer den nødvendige adskillelse fra det kendte."

Denne afgørelse har klageren ved skrivelse af 3. februar 1995 indbragt for Patentankenævnet.

I klagebegrundelse af 10. juli 1995 har klageren principalt påstået patent meddelt på grundlag af de bestående krav. Subsidiært på grundlag af følgende patentkrav :

"1. Redskab til overskæring af især tyndvæggede pladerør af rustfrit metal, og af den type, der har en ringformet bæredel (2) med midler til centreret fastholdelse af det røremne, der skal overskæres, på hvilken bærering (2) der er roterbart lejret en værktøjsholderring (24), som bærer skæreværktøjer (34) i værktøjsholdere (30,46), der under rotation af holderringen kan tilspændes radialt indad for overskæring af røremnet, idet der på bæreringen (2) er anbragt en motor (28) til rotation af værktøjsholderringen (24), kendetegnet ved kombinationen af:

- at der på den ubrudte bærering (2) er anbragt sammenspændelige klembakker (4), som direkte eller ved anvendelse af udforingsmidler (16) kan spændes og låses i en stilling, hvori røremnet (50) er indspændt i hovedsagen ved fladeberøring hele vejen rundt,

- at skæreværktøjerne udgøres af flere ensarbejdende rulleskær (34), fortrinsvis med rotationssymmetrisk lejring og i et antal på 2-5,

- at værktøjsholderne (46) er fjederpåvirkede indefter, fra en ydre, arreterbar og udløselig fristilling til en indre slutstilling svarende til endt gennemskæring af røremnet, med tilstrækkelig fjedereffekt til fremkaldelse af det fulde tilspændingsforløb,

- at midlerne til arretering og udløsning af rulleskærene omfatter en i værktøjsringlegemet (24) koncentrisk drejelig betjeninsring (38), som er drejelig ved hjælp af et betjeningsgreb (42), og som er således koblet til hvert af rulleskærene (34), henholdsvis hver af skærholderne (46), at disse er samtidigt omstillelige ved hjælp af betjeningsgrebet.

- at motoren (28) og drivsystemet for værktøjsholderringen (24) er indrettet til rotation af denne ring med et omdrejningstal på over 50 pr. minut, fortrinsvis i området 100-200 pr. minut, og

- at fjederkraften på rulleskærene (34) er mindst 500 N og fortrinsvis i området 1000-2000 N.

2. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at værktøjsholderringen roteres med et omdrejningstal af størrelsesor-denen 150 pr. minut.

3. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at betjeningsgrebet udgøres af en svingarm (42), der via betjeningsringen (38) arreterer rulleskærene i udsvunget tilstand med svingarmen (42) i en fra ringhovedet udstående stilling, medens svingarmen til udløsning af skærene er svingbar til en beliggenhed indenfor periferien af ringhovedet.

4. Redskab ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det omfatter et eller flere opslidsede udforingsstykker (16) egnet til indklemning mellem klembakkerne (4) for centreret fastklemning af rør med mindre diameter.

5. Redskab ifølge krav 4, kendetegnet ved, at skærholderne (30,46) med tilhørende fjederorganer er anbragt på således flytbar måde, at de kan monteres for aktivt samvirke med rør af to eller flere forskellige diametre."

Klagebegrundelsen lyder som følger:

"Opfindelsen angår en rørskærer, som er specielt relateret til overskæringen af tyndvæggede pladerør af rustfrit stål. Direktoratet bygger sit afslag på to modholdsskrifter, US 4,402,136 og US 1,677,922, der hver for sig angiver indretninger, som er fremmede for dette specialformål og vil være direkte uegnede dertil. Førstnævnte skrift angiver vitterligt flere af de redskabstræk, som er fundet nødvendige ved opfindelsen, men dog langtfra dem alle, og det sidstnævnte skrift angiver et enkelt af de pågældende yderligere træk uden selv at foreslå, at dette træk skulle kunne kombineres med andre træk for at nå et resultat med nogen som helst relevans for opfindelsen.

Kombinationshenvisningen til de to nævnte skrifter er altså et rent resultat af anvendt bagklogskab baseret på de angivelser, som er karakteristiske for opfindelsen. Der er i ingen af skrifterne anført nogen til formålet brugbar teknik, og der er heller ikke i nogen af skrifterne angivet det ringeste om, hvordan den angivne teknik eventuelt kan modificeres for anvendelse til det her betragtede, særlige formål.

Vi opfatter det som direkte illoyalt, når Direktoratets sagsbehandler vælger at gengive US'922 på den måde, at man derfra kender at tilspænde skæreværktøjet med en fjeder, når det herved forties, at denne tilspænding gælder for hele emnets diameter! Således kan en sagsbehandler få noget ud af et reelt fuldstændigt irrelevant modhold, når først han af opfinderen har lært, hvad det er, han skal søge efter. I samme perspektiv må noteres, at sagsbehandleren også helt bortser fra, at US'922 end ikke nærmer sig det specielt kritiske felt m.h.t. tyndvæggede pladerør. Meningen med saglige modhold må være at påvise, at en given ny teknik til løsning af en specifik opgave anvises i modholdet, hvilket helt åbenlyst ikke er tilfældet her. Modholdet anviser intet om, hvorvidt man ved skæring af et pladerør skal bruge en fjedertilspænding eller tværtimod en nøje dirigeret tvangsført tilspænding.

Sagsbehandleren taler om en additiv virkning af træk, som han selv har udvalgt og formuleret ud fra det, han har lært ved opfindelsen, uden mindste tilløb til at påvise, om modholdene i sig selv peger frem imod den særlige kombination, som ifølge opfindelsen er nødvendig for at frembringe det ønskede resultat. Som omtalt var de første forsøg med opfindelsen direkte negative, idet der fremkom en ekstra hærdning fremfor en overskæring, ligesom der var problemer m.h.t. deformation af rørene. Den slags løses ikke ved betragtning af en skæremaskine til plastrør (US'136), hvor skæreværktøjet (som i afslagsbegrundelsen er manipuleret til at være værktøjer) angiveligt skal være fjederbelastet for at følge med i den deformation af rørvæggen, som vil finde sted under skæringsforløbet, medens US'922 vil være totalt intetsigende i sammenhængen. Det er os umuligt at se, hvilken additiv virkning, der her skulle være tale om, i og med at begge de kendte indretninger er lige ubrugelige til formålet.

En af de meget store overraskelser ved arbejdet med opfindelsen var, at man lige inden den endelige opgivelse af det øjensynligt fejlslagne projekt opdagede bedringstendenser ved anvendelse af en atypisk høj omdrejningshastighed i kombination med et relativt højt tilspændingstryk; der var her ingen vejledning at hente i noget modhold, og man havde på det tidspunkt lagt de "passende forsøg" bag sig, nemlig med konklusionen om, at der nok måtte findes på en helt anden teknik. Direktoratets clicheagtigt udtrykte opfattelse vedr. driftsbetingelserne er helt uden føling med virkeligheden. Det skal vedgås, at det opstillede hovedkrav er et kombinationskrav, hvori der på sædvanligvis acceptabel måde indgår kendte træk fra indretninger til andre formål. Vi finder det rigtigst at opretholde denne kravform også efter henvisningen til US'136, idet det fortsat vil gælde, at det ikke er nogen selvfølge, at et apparat til behandling af rør af metalplade kan bygge på en teknik, der delvis kan genfindes ved behand-lingen af plastrør. Det samme gælder brugen af rulleskær, henholdsvis flere ens arbejdende rulleskær; US'136 omtaler også flere skær, men af indbyrdes forskellige typer. I øvrigt ville det være vanskeligt at udgå fra US'136, fordi det der omhandlede apparat ikke er af den type, der har en fast bærering og dermed også kan have en sammenhængende, fast værktøjsholderring. I US'136 er begge ringene åbnelige, hvorved der i afslagsbegrundelsen må opereres med den lidt kantede angivelse af, at bæreringen "har midler til fasthol-delse af røret", medens den altså reelt er sammenklappelig om røret. En sådan åbnelighed af begge ringene, ikke mindst værktøjsringe, vil i praksis byde på alvorlige komplikationer, hvis der skal opnås en sikker og jævn arbejdsgang. Dette betyder vel mindre, hvor det drejer sig om plastrør, der bearbejdes med lav hastighed under sindigt rundsving af tilspændergrebet 9', men ved opfindelsen ville man ikke turde forlade sig på en sådan indretning af det hurtigtroterende hoved.

På denne baggrund må vi opfatte de bestående krav som principale.

Som subsidiære krav vedlægger vi et kravsæt, hvor indholdet af krav 3 er indkorporeret i krav 1, medens der er indføjet et nyt krav 3. Det erkendes, at redskabet for at være virkeligt velanvendeligt bør være forsynet med en indretning til fælles udløsning og tilbageføring af skæreværktøjerne, uanset at dette kun er en ekstra hensigtsmæssighed ved den overordnede opfindelse. Også her er det fordelagtigt, at der kan arbejdes med en ubrudt ringstruktur. Det nye krav 3 tilgodeser arbejdssikkerheden ved brugen af det relativt hurtigt roterende skærehoved.

Vi anmoder om, at sagen tilbagesendes til slutbehandling, fortrinsvis på basis af de principale krav."

Ankenævnet har behandlet sagen på sit møde den 23. maj 1996.

Klageren gav ikke møde.

Ankenævnet skal udtale:

Det bag ansøgningen liggende princip er kendt. Der er tale om en ny konstruktion, bygget på en udvikling af allerede kendt teknik.

Herefter og i øvrigt af de af direktoratet anførte grunde bestemmes:

Den påklagedes afgørelse stadfæstes.

 

Grønning-Nielsen

Hans Chr. Thomsen

Finn Grønbæk

P. Terndrup Pedersen