Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om et skibsfinansieringsinstitut

 

Herved bekendtgøres lov nr. 143 af 17. maj 1961 om et skibsfinansieringsinstitut med de ændringer der følger af lov nr. 1005 af 23. december 1998.

§ 1. Erhvervsministeren bemyndiges til efter forhandling med finansministeren at godkende oprettelsen af et skibsfinansieringsinstitut.

    Stk. 2. Instituttets navn og vedtægter skal godkendes af erhvervsministeren.

§ 2. Det godkendte finansieringsinstitut kan udstede ustemplede kasseobligationer lydende på navn eller ihændehaver. Transporter på de af instituttet udstedte obligationer er ligeledes stempelfrie.

§ 3. De til instituttet af låntagerne udstedte skylderklæringer tjener til sikkerhed for instituttets forpligtelser. Skylderklæringerne skal være udstedt på sådanne vilkår, at ydelserne i henhold til dem gennemsnitligt vil afgive fornøden dækning for instituttets løbende forpligtelser.

§ 4. Erhvervsministeren udnævner en tilsynsførende ved instituttet. Denne skal påse, at bestemmelserne i denne lov og i instituttets vedtægter overholdes, og at hensynet til kasseobligationernes sikkerhed tilbørligt iagttages af ledelsen.

Stk. 2. Instituttets ledelse er pligtig at meddele den tilsynsførende enhver oplysning, som affordres ledelsen angående instituttets forhold.

§ 5. Nærmere regler til gennemførelse af denne lovs bestemmelser kan fastsættes af erhvervsministeren.

§ 5 a. Den tilsynsførendes ansatte, herunder personer, der udfører serviceopgaver som led i den tilsynsførendes drift, samt eksperter, der handler på dennes vegne, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtede til at hemmeligholde oplysninger, som de gennem deres virksomhed bliver vidende om. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

Stk. 2. Samtykke fra skibsfinansieringsinstituttet berettiger ikke den tilsynsførendes ansatte eller eksperter, der handler eller har handlet på dennes vegne, til at videregive fortrolige oplysninger.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at den tilsynsførende af egen drift videregiver fortrolige oplysninger i summarisk eller sammenfattende form, når hverken instituttet eller dets kunder kan identificeres.

Stk. 4. Fortrolige oplysninger kan videregives under en civil retssag, når instituttet er erklæret konkurs, og såfremt oplysningerne ikke vedrører kundeforhold eller tredjemand, der er eller har været involveret i forsøg på at redde instituttet.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til

1) Fondsrådet,

2) offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold omfattet af straffeloven eller tilsynslovgivningen,

3) vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn,

4) administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af den tilsynsførende,

5) Folketingets Ombudsmand,

6) en parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget,

7) kommissionsdomstole eller undersøgelsesretter nedsat ved lov eller i henhold til retsplejelovens §§ 21 eller 21 a,

8) Folketingets stående udvalg vedrørende instituttets generelle økonomiske forhold som led i den parlamentariske kontrol med forvaltningen, såfremt instituttet er i betalingsstandsning eller under konkurs, når staten yder garanti eller stiller midler til rådighed for afvikling af instituttet,

9) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen,

10) skifteretten og andre myndigheder, der medvirker ved instituttets konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af instituttets regnskaber, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver,

11) Danmarks Nationalbank og udenlandske centralbanker, under forudsætning af at oplysningerne er nødvendige for dem i deres egenskab af pengepolitisk myndighed eller i bankens overvågning af betalingssystemer,

12) en institution, der forestår clearing af værdipapirer eller penge, såfremt det er nødvendigt for at sikre, at institutionen reagerer behørigt på misligholdelser eller potentielle misligholdelser på det marked, hvor institutionen er ansvarlig for clearingen,

13) myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne og organer, der medvirker ved instituttets konkursbehandling og lignende procedurer, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver,

14) myndigheder i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, der har ansvaret for tilsynet med kreditinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber eller med kapitalmarkederne eller

15) myndigheder og organer, der medvirker ved instituttets konkursbehandling eller lignende procedurer, samt personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af instituttets regnskaber, i lande uden for Den Europæiske Union eller uden for lande, som Fællesskabet har indgået aftale med.

Stk. 6. Alle, der i henhold til stk. 4 og 5 modtager fortrolige oplysninger fra den tilsynsførende, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

Stk. 7. Fortrolige oplysninger, som den tilsynsførende modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet, til pålæggelse af sanktioner, eller hvis tilsynets afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

Stk. 8. Adgangen til udlevering af fortrolige oplysninger til Folketingets stående udvalg i henhold til stk. 5, nr. 8, er begrænset til dokumenter i sager, der er oprettet hos den tilsynsførende efter den 16. september 1995.

Stk. 9. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14 eller 15, kan alene ske

1. på baggrund af en international samarbejdsaftale og

2. under forudsætning af, at modtagerne mindst er underlagt lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

Stk. 10. Videregivelse efter stk. 5, nr. 14 eller 15, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra et andet land inden for Den Europæiske Union, kan alene ske, såfremt de kompetente myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

§ 5 b. Som part i forholdet til den tilsynsførende anses alene instituttet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Som part anses i øvrigt et bestyrelsesmedlem, en revisor, en direktør eller andre ledende medarbejdere i instituttet, hvis den tilsynsførendes påtale eller pålæg i medfør af loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven er rettet direkte mod den pågældende.

§ 5 c. Afgørelser truffet af den af vedkommende minister udnævnte tilsynsførende i henhold til loven eller forskrifter udstedt i medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

§ 5 d. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 2, og § 3, 2. pkt., straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af repræsentantskab, revisorer og direktører samt øvrige ansatte, som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 3. Giver personer, der er knyttet til instituttet, urigtige eller vildledende oplysninger om forhold vedrørende instituttet til den tilsynsførende, offentlige myndigheder eller til noget selskabsorgan, straffes den pågældende med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 4. På samme måde straffes personer, som er knyttet til instituttet, og som forsætligt eller ved grov uagtsomhed giver urigtige eller vildledende oplysninger til offentligheden eller til indehavere af obligationer udstedt af instituttet eller påfører eller fremkalder nærliggende fare for, at der påføres instituttet et tab ved dets virksomhed.

Stk. 5. Undlader et medlem af instituttets bestyrelse eller direktion at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse, straffes vedkommende med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven.

Stk. 6. Undlader instituttets repræsentantskab, bestyrelse eller direktion i rette tid at efterkomme de pligter, der efter loven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven påhviler dem over for den tilsynsførende, kan vedkommende minister som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige eller ugentlige bøder.

Stk. 7. I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.

Stk. 8. Der kan pålægges instituttet som sådant strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Stk. 9. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

§ 6. Denne lov træder i kraft den 15. maj 1961.

 

Lov nr. 105 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Loven1) træder i kraft den 1. januar 1999.

1) Lovbekendtgørelsens §§ 5a-5d.

 

 

Erhvervsministeriet, den 4. maj 1999

Pia Gjellerup

/Henrik Bjerre-Nielsen