Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af søloven

(Gennemførelse af 1996-protokollen til Globalbegrænsningskonventionen af 1976 m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 901 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 111, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Renten svarer til den procesrente, der følger af renteloven.«

2. Efter § 169 indsættes som kapitel 8 a:

»Kapitel 8 a

Om ansvarsbegrænsning

§ 170. Reglerne i kapitel 9 finder anvendelse i alle tilfælde, hvor begrænsning af ansvaret påberåbes ved dansk domstol.

    Stk. 2. Dog finder reglerne i kapitel 9 a anvendelse, hvis den, der begrænser sit ansvar, begærer det og på tidspunktet for begæringens fremsættelse havde sin bopæl eller sit hovedforretningssted i en stat, som er bundet af Londonkonventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav (1976-konventionen), men ikke af 1996-protokollen hertil.«

3. Overskriften til kapitel 9 affattes således:

»Kapitel 9

Om ansvarsbegrænsning efter reglerne i Londonkonventionen af 1976, som ændret ved 1996-protokollen hertil (1996-protokollen)«.

4. § 173, nr. 1, affattes således:

»1) krav på bjærgeløn, herunder krav på særligt vederlag efter § 449, vederlag i henhold til kontrakt for forholdsregler som nævnt i § 172, stk. 1, nr. 4, 5 eller 6, eller groshavaribidrag,«.

5. § 175, stk. 1-3, affattes således:

»For krav som følge af, at skibets egne passagerer dør eller kommer til skade, er ansvarsgrænsen 175.000 SDR multipliceret med det antal passagerer, som skibet ifølge dets certifikat har tilladelse til at medføre.

    Stk. 2. For andre krav i anledning af dødsfald eller personskade er ansvarsgrænsen 2 mio. SDR for skibe med en tonnage på 2.000 tons og derunder. For et skib med en større tonnage forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 2.001 til 30.000 tons med 800 SDR,

2) for hvert ton fra 30.001 til 70.000 tons med 600 SDR og

3) for hvert ton over 70.000 tons med 400 SDR.

    Stk. 3. Ansvarsgrænsen for alle andre krav, samt en eventuel udækket del af krav som nævnt i stk. 2, er 1 mio. SDR for skibe med en tonnage på 2.000 tons og derunder. For et skib med en større tonnage forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 2.001 til 30.000 tons med 400 SDR,

2) for hvert ton fra 30.001 til 70.000 tons med 300 SDR og

3) for hvert ton over 70.000 tons med 200 SDR.«

6. I § 175, stk. 5, ændres »1.500 tons« til: »2.000 tons«.

7. I § 175 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Erhvervsministeren kan ændre ansvarsgrænserne i stk. 1-3 i overensstemmelse med vedtagelser truffet i henhold til artikel 8 i 1996-protokollen. Erhvervsministeren kan endvidere fastsætte særlige ansvarsgrænser for skibe under 300 tons.«

8. I § 177, stk. 2, 1. pkt., ændres »samme ansvarsgrænse« til: »ansvarsbegrænsning« og »ansvarsgrænsen« til: »ansvarsbegrænsningen«.

9. § 178, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder tilsvarende, hvis en begrænsningsfond er oprettet i Danmark i henhold til kapitel 9 a eller i en anden stat, der er bundet af 1976-konventionen. Reglerne i stk. 1 og 3 kan anvendes tilsvarende, såfremt det godtgøres, at en begrænsningsfond, som er oprettet i en stat, som ikke er konventionsstat, kan sidestilles med en begrænsningsfond som nævnt i § 177.«

10. § 178, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ved 1996-protokollen forstås i dette kapitel 1996-protokollen til Londonkonventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav. Ved en konventionsstat forstås i dette kapitel en stat, som er bundet af 1996-protokollen.«

11. I § 180, stk. 1, ændres »samme ansvarsgrænse« til: »ansvarsbegrænsning«.

12. § 182, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»§§ 171-181 finder anvendelse i alle tilfælde, hvor begrænsning af ansvaret påberåbes ved dansk domstol, jf. § 170, stk. 1.«

13. Efter § 182 indsættes som kapitel 9 a:

»Kapitel 9 a

Om ansvarsbegrænsning efter reglerne i Londonkonventionen af 1976 om begrænsning af ansvaret for søretlige krav (1976-konventionen)

§ 183. For skader, der er omfattet af ansvarsbegrænsningerne i dette kapitel, jf. § 170, stk. 2, finder §§ 171-174, § 175, stk. 4-6, og § 177 tilsvarende anvendelse. Dog beregnes den i § 175, stk. 5 anførte ansvarsgrænse på grundlag af en tonnage på 1.500 tons.

§ 184. For krav som følge af, at skibets egne passagerer dør eller kommer til skade, er ansvarsgrænsen 46.666 SDR multipliceret med det antal passagerer, som skibet ifølge dets certifikat har tilladelse til at medføre, dog højst 25 mio. SDR.

    Stk. 2. For andre krav i anledning af dødsfald eller personskade er ansvarsgrænsen 333.000 SDR. For skibe med en tonnage på mere end 500 tons forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 501 til 3.000 tons med 500 SDR,

2) for hvert ton fra 3.001 til 30.000 tons med 333 SDR,

3) for hvert ton fra 30.001 til 70.000 tons med 250 SDR og

4) for hvert ton over 70.000 tons med 167 SDR.

    Stk. 3. Ansvarsgrænsen for alle andre krav samt en eventuel udækket del af krav som nævnt i stk. 2 er 167.000 SDR. For skibe med en tonnage på mere end 500 tons forhøjes ansvarsgrænsen således:

1) For hvert ton fra 501 til 30.000 tons med 167 SDR,

2) for hvert ton fra 30.001 til 70.000 tons med 125 SDR og

3) for hvert ton over 70.000 tons med 83 SDR.

§ 185. § 176, stk. 1, 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse ved fordeling af begrænsningsbeløb efter § 184.

    Stk. 2. Såfremt beløbet i medfør af § 184, stk. 2, ikke er tilstrækkeligt til at dække de dér nævnte fordringer, dækkes den udækkede del i lige forhold med andre krav af det i § 184, stk. 3, nævnte begrænsningsbeløb.

§ 186. § 178, stk. 1-3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, om virkningen af oprettelsen af en begrænsningsfond finder tilsvarende anvendelse.

    Stk. 2. Ved en konventionsstat forstås i dette kapitel en stat, som er bundet af 1976-konventionen.

§ 187. Bestemmelserne i kapitel 9 a finder anvendelse i alle tilfælde, hvor begrænsning af ansvaret påberåbes ved dansk domstol og betingelserne i § 170, stk. 2, er opfyldt. For så vidt angår krav som nævnt i § 173, nr. 5, skal spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret er begrænset og i bekræftende fald til hvilket beløb, afgøres efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning finder anvendelse på tjenesteaftalen, såfremt det pågældende land er en konventionsstat, jf. § 186.

    Stk. 2. Bestemmelserne i dette kapitel er ikke til hinder for anvendelsen af ellers gældende regler om adgang til at lempe en skadevolders ansvar over for en skadelidt.«

14. I § 194 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Erhvervsministeren kan ændre ansvarsgrænsen i stk. 1 i overensstemmelse med vedtagelser truffet i henhold til artikel 15 i 1992-ansvarskonventionen, jf. kapitel 10.«

15. § 231, stk. 1, affattes således:

»Reglerne i dette kapitel gælder begrænsningsfonde oprettet efter §§ 177, 183 og 195.«

16. § 232, stk. 1, affattes således:

»En begrænsningsfond efter § 177 eller § 183 skal svare til det fulde begrænsningsbeløb efter henholdsvis § 175 og § 184 for de krav, med hensyn til hvilke ansvarsbegrænsningen gøres gældende, og som er opstået ved samme hændelse. Fonden skal tillige omfatte renter af begrænsningsbeløbet fra den ansvarspådragende hændelse og indtil oprettelsen af fonden med et beløb, der svarer til den procesrente, der følger af renteloven.«

17. § 232, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En begrænsningsfond efter § 195 skal svare til begrænsningsbeløbet efter § 194.«

18. I § 234, stk. 2, indsættes efter »§ 177«: »eller § 183«.

19. I § 235, stk. 1, indsættes efter »§§ 177, stk. 3,«: »183,«.

20. § 244, stk. 1, affattes således:

»Når samtlige tvister er afgjort, skal retten ved dom fordele fonden efter §§ 176, 183 eller 195.«

§ 2

Stk. 1. Erhvervsministeren sætter loven eller dele heraf i kraft i det omfang, det ikke strider mod internationale forpligtelser.

    Stk. 2. Erhvervsministeren kan ved nærmere bekendtgørelse herom ophæve kapitel 8 a, § 178, stk. 4, 1. pkt., og kapitel 9 a i søloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 9 og 13.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 21. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup