Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift.

 

 

Minimumskrav/Vejledning.

I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse om kontrol med måling af leverance af koldt og varmt vand skal leverandøren etablere et kontrolsystem, der er opbygget således, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

Som minimumskrav for størrelsen af tilstrækkelig sikkerhed kan anses et kvalitetsniveau på AQL 4% for tilfredsstillende (AQL acceptable quality level).

Kontrolsystemer, der baseres på stikprøveudtagning, kan opbygges ved hjælp af standarden DS/ISO 2859 "Metoder og Tabeller for stikprøveudtagning for inspektion ved alternativ måling", eller den internationale ISO 3951 "Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming".

Dette Måletekniske Direktiv har som grundlag taget udgangspunkt i DS/ISO 2859, AQL 4%, inspektionsniveau II.

Efterfølgende er der anført eksempel på et kontrolsystem baseret på inspektion ved alternativ måling, idet der for enkelt stikprøvekontrol ved partier under 90 målere er anvendt en lavere AQL værdi end 4%.

Ved anvendelse af inspektion ved kontinuert variation henvises til standarden ISO 3951. Det kan være hensigtsmæssigt at udtage en stikprøvestørrelse svarende til inspektion ved alternativ variation for i givet fald at kunne skifte til denne metode, hvis testresultaterne viser sig ikke at kunne betragtes som normalfordelt.

Stikprøvekontrol - Alternativ måling.

Stikprøven kan enten baseres på enkelt eller på dobbelt stikprøveudtagning.

1. Partiinddeling.

Målerbestanden skal inddeles i partier med ensartede karakteristika således, at stikprøveresultatet kan betragtes som repræsentativt for det målerparti, som målerne er udtaget fra.
Eksempelvis:

Målerne skal have samme måleprincip fx vingehjulsmålere, magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere o.s.v.

Samme målerstørrelse.

Målerne skal have tilnærmelsesvis samme alder fra opsætningstidspunktet.

2. Parti- og stikprøvestørrelser.

Parti- og stikprøvestørrelser kan vælges, som anført i punkt 3.1 og 3.2. Større målerantal bør opdeles i flere partier, idet der dog for større partier kan anvendes sammenhængen mellem parti- og stikprøvestørrelse i henhold til den danske standard, DS/ISO 2859, AQL 4% og inspektionsniveau II.

3. Godkendelses-/forkastelseskriterier.

3.1 Enkelt stikprøve.

Partistørrelse max.

antal målere

Stikprøve antal målere

Godkendelse max. antal målere med afvigelser

 

5

Alle

0 AQL 2,5

25

5

0 - 2,5

50

8

0 - 1,5

AQL 4

90

13

1

150

20

2

280

32

3

500

50

5

1200

80

7

3200

125

10

 

 

3.2 Dobbelt stikprøve.

Partistørrelse

max. antal

målere

Antal i

første

stikprøve

1.

Antal

total

antal

i

1. + 2.

Godkendelse max. antal med

afvigelser

Forkastelse min.

antal med

afvigelser

 

 

90

8

0

2

16

1

2

 

150

13

0

3

26

3

4

 

280

20

1

4

40

4

5

 

500

32

2

5

64

6

7

1200

50

3

7

100

8

9

3200

80

5

9

160

12

13

4. Procedure for stikprøveudtagning.

Målerne i stikprøven skal være udtaget ved tilfældig udvælgelse fra det parti, som de tilhører.

4.1 Målerne skal nedtages og bringes til målelaboratoriet på betryggende måde. Det kan eksempelvis indebære, at målerne ved nedtagning proppes, så de ikke tørrer ind.

4.2 Af hensyn til at opnå det største udbytte af stikprøveresultatet bør særlige forhold ved installationen og nedtagningen noteres. Fx noteres filterets tilstand.

4.3 Viser en måler tegn på transportskade, skal måleren udgå af stikprøven. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at nedtage to målere flere end stikprøveplanen foreskriver.

4.4 Anvendes en dobbelt stikprøveplan, skal målerne i anden stikprøveudtagning være udvalgt samtidig med, at målerne til første stikprøveudtagning udvælges.

5. Godkendelse/forkastelse af parti.

En måler anses for afvigende, dersom den overskrider grænseværdierne ved en af de prøvede volumenstrømme (flow).

5.1 Enkelt stikprøveudtagning.

Partiet godkendes, dersom antallet af afvigende målere i stikprøven er mindre end eller lig med tabellernes godkendelsestal.

5.2 Dobbelt stikprøveudtagning.

Ved dobbelt stikprøveudtagning godkendes partiet efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig godkendelsesantallet for 1. stikprøve.

Partiet kasseres efter 1. stikprøve, hvis antallet afvigende målere er større end eller lig med tallet for forkastelse (2. stikprøve undersøges derfor ikke).

Er antallet af afvigende målere med 1. stikprøve større end godkendelsesantallet, men mindre end tallet for forkastelse, undersøges 2. stikprøve.

Partiet godkendes, dersom det samlede antal afvigende målere for 1. plus 2. stikprøve er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 1. plus 2. stikprøve.

6. Kontrolsystemet

6.1 Generelt.

Vandværket/varmtvandsleverandøren skal enten turnusudskifte eller stikprøvekontrollere sine målere med et tidsinterval på maks 8 år.

Får leverandøren formodning om, at visse målere overskrider de tilladte grænser for måleunøjagtighed, skal leverandøren umiddelbart undersøge disse målere uafhængigt af det normale driftskontrolsystem.

Formodningen kan fx være begrundet i reklamationer, målere opsat i et område med vand, der i særlig grad påvirker måleren, erfaring fra kontrol af partier med tilsvarende målere eller lignende.

Giver stikprøvens resultater formodning om, at forkastelsen skyldes en særlig årsag, der kan henføres til en afgrænset del af partiet, kan partiet opdeles til mindre partier. Disse partier skal derefter umiddelbart kontrolleres hver for sig.

 

6.2 Nøjagtighedskrav til volumenregistreringen.

 

Maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed

Volumenstrøm / flow

Q

nye og reverificerede målere

målere i drift

Qmin £ Q < Qt

± 5 %

± 10 %

Qt £ Q < Qmax

Koldtvandsmåler

± 2 %

 

± 4 %

Varmtvandsmåler

± 3 %

 

± 6 %

 

6.3 Kalibreringsvolumenstrømme (kalibreringsflow).

Målere kalibreres ved mindst 2 volumenstrømme:

Som nedre målepunkt skal for målere med QN £ 15 m3/h måles med et flow mellem 0,1 og 0,12 gange Qn og for større målere mellem 0,3 og 0,35 gange QN.

Som øvre målepunkt vælges altid mellem 0,9 og 1,0 gange QN.

 

Har man kendskab til, at måleren er kritisk ved en bestemt værdi eller at måleren typisk måler ved lavere værdier, skal driftskontrollen også omfatte sådanne værdier.

NB: Det bemærkes, at det er tilladt ved driftskontrollen at anvende de målepunkter, som er krævet ved verifikation.

6.4 Afvigende målere.

Målere, der overskrider grænsen ved et eller flere målepunkter, anses for afvigende.

6.5 Måleunøjagtighed.

I overensstemmelse med international praksis for verifikation, gælder følgende:

a) Er det udførende laboratoriums måleusikkerhed (bedste måleevne dokumenteret ved akkrediteringen) mindre end 1/5 af ovenfor anførte tolerancer, kan der ved den enkelte måling ses bort fra usikkerheden.

b) Er usikkerheden større end 1/5 reduceres gældende krav med usikkerheden før det vurderes, om der er tale om afvigere.

6.6 Rapportering.

Laboratoriet skal i ethvert enkelt tilfælde skriftlig orientere rekvirenten om, hvorvidt måleren overholder verifikationsgrænserne og i modsat fald om den overholder driftskontrolgrænserne.

Såfremt laboratoriet er vidende om, at der i det konkrete tilfælde er tale om kalibrering af en række målere, der udgører en stikprøve af et parti, skal laboratoriet meddele rekvirenten, hvorvidt partiet fortsat kan forblive opsat i endnu 4 eller 8 år eller om det skal nedtages inden 1 år.

7. Fornyet kontrolperiode/Nedtagning

7.1 Målerpartier, der forkastes ved stikprøvekontrollen på grund af overskridelse af grænserne for måleunøjagtighed for målere i drift jf. punkt 6.2, skal nedtages for renovering eller udskiftning inden et år fra stikprøvetidspunktet.

7.2 For målere der genopsættes renoveret og verificeret efter en forkastelse er tidsintervallet til næste stikprøvekontrol eller turnusudskiftning maks 6 år.

7.3 Målerpartier, der godkendes ved stikprøvekontrollen i forhold til driftskontrolgrænserne jf. punkt 6.2 kan forblive opsat hos forbrugerne i endnu maks 4 år, før der igen udtages en stikprøve.

7.4 Målerpartier, hvor godkendelseskriterierne for stikprøven kan anvendes på grænseværdierne for målenøjagtighed for nye og verificerede målere jf. punkt 6.2, kan for blive opsat hos forbrugerne i endnu maks. 8 år, før der igen udtages en stikprøve.

Bestemmelserne i afsnit 7 er opført i skemaform side 7.

Erhvervsfremme Styrelsen, den 19. november 1997

J. Kaavé