Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v.

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1070 af 20. december 1995 om Dansk Eksportkreditfond m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 1, 1. pkt., indsættes efter »Eksportkreditfond«: »med navnet Eksport Kredit Fonden«.

2. Overalt i loven ændres »Eksportkreditfonden« til: »Eksport Kredit Fonden« og »Eksportkreditfondens« til: »Eksport Kredit Fondens«.

3. § 2, stk. 1, affattes således:

»Eksport Kredit Fonden er en selvstændig, statslig forvaltningsenhed.«

4. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Erhvervsministeren kan oprette og henlægge varetagelsen af andre statslige eksportfinansieringsordninger til Eksport Kredit Fonden. Lovens bestemmelser finder tilsvarende anvendelse ved administrationen af disse ordninger.«

5. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Eksport Kredit Fonden kan forestå formidlingen af ordninger, herunder ordninger oprettet i henhold til stk. 3, hvis formål er at yde garantistillelse og renteudligning i forbindelse med subsidierede kreditter, der medgår til hel eller delvis finansiering af leverancer af udenlandsk oprindelse, og som ydes i overensstemmelse med gældende EU-regler og andre internationale aftaler, som Danmark er forpligtet af.«

Stk. 4-6 bliver herefter til stk. 5-7.

6. § 2, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ophæves.

7. Overskriften før § 3 affattes således:

»Eksport Kredit Fondens ledelse m.v.«

8. § 3 affattes således:

»§ 3. Eksport Kredit Fonden ledes af en af erhvervsministeren udpeget bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af en direktør, som udpeges af erhvervsministeren.

    Stk. 2. De nærmere regler for Eksport Kredit Fondens virksomhed fastsættes i en vedtægt, som godkendes af erhvervsministeren.

    Stk. 3. Afgørelser truffet af Eksport Kredit Fonden kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

    Stk. 4. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for den virksomhed, der udøves af Eksport Kredit Fonden.

    Stk. 5. I sager vedrørende eksportkreditpolitik, hvor Eksport Kredit Fonden repræsenterer regeringen nationalt eller internationalt, eller i andre sager, der ikke er omfattet af bestyrelsens kompetence, er direktøren underlagt instruktion fra Erhvervsministeriet og refererer dertil.«

9. § 4 affattes således:

»§ 4. Eksportfremmerådet drøfter principielle spørgsmål på eksportkreditområdet. Rådet skal løbende holdes orienteret om Eksport Kredit Fondens aktivitet og økonomi og forelægges principielle spørgsmål på eksportkreditområdet til udtalelse. Eksportfremmerådet kan fremsætte forslag herom over for Eksport Kredit Fonden.«

10. I overskriften før § 5 indsættes efter »økonomi«: »m.v.«

11. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom efter forelæggelse for Folketingets Finansudvalg«.

12. § 5 stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Eksport Kredit Fonden kan formidle statslig eksportfinansiering ved renteudligning eller efter forelæggelse for Finansudvalget ved at optage lån med det formål at stille langsigtet eksportfinansiering til rådighed.«

13. § 5, stk. 10, ophæves.

14. § 6, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Risikodækning kan ydes i danske kroner samt i andre valutaer, der i almindelighed anvendes ved afvikling af internationale forretninger, eller i en anden valuta, såfremt ydelse af garantien i en anden valuta er hensigtsmæssig for at fjerne eller minimere risici.«

15. I § 6, stk. 2, udgår »individuelle«.

16. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Risici for tab dækkes, jf. § 1, dog kun i det omfang, hvori det private, kommercielle forsikrings- og kapitalmarked ikke normalt påtager sig risici af den pågældende art og omfang.«

17. §§ 7 og 8 ophæves.

18. Overskriften før § 9 affattes således:

»Regnskab, revision, beretning, tilsyn m.v.«

19. § 9, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Eksport Kredit Fonden aflægger regnskab efter årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der følger af Eksport Kredit Fondens særlige forhold som en selvstændig, statslig forvaltningsenhed.

    Stk. 2. Eksport Kredit Fondens regnskab revideres efter årsregnskabslovens regler af rigsrevisor og en statsautoriseret revisor. Den statsautoriserede revisor udnævnes af erhvervsministeren efter indstilling fra bestyrelsen. Udnævnelsen gælder for ét år ad gangen og kan til enhver tid tilbagekaldes.

    Stk. 3. Rigsrevisor reviderer endvidere Eksport Kredit Fondens regnskab efter reglerne i lov om revision af statens regnskaber m.m.

    Stk. 4. Det af bestyrelsen underskrevne og af revisorerne påtegnede regnskab forelægges til ministerens endelige godkendelse.

    Stk. 5. Erhvervsministeren og revisorerne kan til enhver tid afkræve Eksport Kredit Fonden enhver oplysning, som ministeren og revisorerne anser for fornøden. Erhvervsministeren og revisorerne skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med Eksport Kredit Fondens bøger, regnskaber m.v. og virksomhed i øvrigt.

    Stk. 6. Erhvervsministeren fører tilsyn med Eksport Kredit Fonden og fastsætter nærmere regler for Eksport Kredit Fondens regnskabsaflæggelse, beretning og tilsyn.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter til stk. 7 og 8.

20. I overskriften til § 10 ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltnings« til: »Finansstyrelsens«.

21. I § 10, stk. 1, ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« til: »Finansstyrelsen«.

22. § 10, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

23. I § 10, stk. 3, ændres »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen«.

§ 2

Stk. 1. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

    Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter en midlertidig vedtægt for Eksport Kredit Fonden, som gælder, indtil Eksport Kredit Fonden har fastsat og fået godkendt en vedtægt efter lov om Dansk Eksportkreditfond § 3, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8.

    Stk. 3. De statstjenestemænd, der ved omlægningen af Eksport Kredit Fonden til en selvstændig statslig forvaltningsenhed gør tjeneste i Erhvervsfremme Styrelsen med administration af Eksport Kredit Fonden som arbejdsopgave, er forpligtede til at lade sig udlåne til Eksport Kredit Fonden. De pågældende tjenestemænd bevarer under udlånet deres ansættelsesforhold til staten.

    Stk. 4. Til de tjenestemænd, som udlånes til Eksport Kredit Fonden, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

    Stk. 5. Eksport Kredit Fonden refunderer fra det tidspunkt, hvor de i stk. 3. omhandlede tjenestemænd overgår til tjeneste i Eksport Kredit Fonden, de lønninger m.v., der udbetales efter stk. 4, og indbetaler de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens pensionsudgifter.

    Stk. 6. Eksport Kredit Fonden oprettes, for så vidt angår finanslovsbevilling og regnskab, med virkning fra 1. januar 1999. Tilsvarende gælder efter erhvervsministerens nærmere bestemmelse øvrige ordninger, som administreres af Eksport Kredit Fonden, jf. lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. § 2, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup