Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af dykkere

 

I medfør af § 6 , stk. 1, og § 20 i lov nr. 307 af 17. maj 1995 om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995, og efter samråd med Sundhedsstyrelsen fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for personer, der udfører dykkerarbejde.

    Stk. 2. Forinden en aspirant optages på en godkendt dykkerskole, skal personen gennemgå en lægeundersøgelse efter Søfartsstyrelsens gældende vejledning. Den læge, der er knyttet til den pågældende dykkerskole, skal rådspørges.

Lægeundersøgelse af dykkere, der udfører dykkerarbejde

§ 2. Dykkere, der udfører dykkerarbejde, skal være i besiddelse af bevis for at have gennemgået lægeundersøgelse for dykkere, der er gyldigt til vedkommende dykkerarbejde.

§ 3. Lægen foretager ved undersøgelsen, der skal foregå ved brug af et fælles sprog, et skøn over, hvorvidt dykkerens fysiske og psykiske tilstand er således, at den pågældende dykker/aspirant er egnet til dykkerarbejde, jf. ovennævnte vejledning.

    Stk. 2. Findes nogen, der gennemgår lægeundersøgelsen, at lide af en eller flere af de sygdomme, der er anført i vejledningen, skønner den godkendte læge, om den pågældende kan anses som egnet eller uegnet til vedkommende arbejde, eller om egnetheden skal begrænses i henseende til tid eller arbejdsområde. Hvor det i vejledningen udtrykkeligt er anført, at sygdommen medfører uegnethed, skal lægen erklære den undersøgte uegnet.

    Stk. 3. Resultatet af undersøgelsen indføres af lægen i dykkerbeviset.

§ 4. Lægeundersøgelser efter § 3 må i Danmark kun foretages af særlige dykkerlæger, der er udpeget af Søfartsstyrelsen.

§ 5. Dykkere skal med højst 1 års mellemrum ved lægeundersøgelse være fundet egnet til at udføre dykkerarbejde.

    Stk. 2. Der må for dykkeraspiranters vedkommende ikke gå mere end 3 måneder mellem lægeundersøgelsen og påbegyndelse af uddannelse til dykker.

§ 6. Søfartsstyrelsen kan kræve, at dykkere, der har gyldigt dykkerbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse hos en læge, der er anvist af Søfartsstyrelsen, når det på grundlag af foreliggende helbredsoplysninger må anses for tvivlsomt, om dykkeren fortsat er egnet til dykkerarbejde. Sådanne undersøgelser er gratis for dykkeren.

Inddragelse af dykkerbevis

§ 7. Opfylder dykkeren ikke de fastsatte helbredskrav, mister dykkerbeviset sin gyldighed og kan inddrages af Søfartsstyrelsen. Det samme gælder, hvis en dykker nægter at gennemgå lægeundersøgelse, som beskrevet under § 5 og § 6.

    Stk. 2. Inddragelse af dykkerbeviset kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

    Stk. 3. Når inddragelsen af dykkerbeviset forlanges indbragt for domstolene, anlægger Søfartsstyrelsen sag mod den pågældende dykker i den borgerlige retsplejes former.

    Stk. 4. Anmodning om indbringelse for domstolene af en afgørelse efter stk. 1, har opsættende virkning. Søfartsstyrelsen kan dog bestemme, at en anmodning ikke har opsættende virkning. Denne afgørelse kan ved kendelse ophæves af retten, inden afgørelse af spørgsmålet om inddragelsens lovlighed.

§ 8. Et dykkerbevis, der er inddraget, skal afleveres til Søfartsstyrelsen.

    Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan til enhver tid tilbagegive et dykkerbevis, der er inddraget efter § 7, når de omstændigheder, der har begrundet inddragelsen, ikke længere findes at være til stede.

    Stk. 3. Afslås en ansøgning om tilbagegivelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet indbragt for domstolene. Hvis sagen tidligere har været indbragt for domstolene, kan indbringelse dog kun ske, hvis der er forløbet mindst et år efter, at inddragelsen senest er stadfæstet ved dom. § 7, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Dykkerlæger

§ 9. Søfartsstyrelsen udpeger dykkerlæger efter, at lægerne har gennemgået et af Søfartsstyrelsen godkendt kursus.

    Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan udpege andre læger til dykkerlæge, hvis de har et indgående kendskab til dykkermedicin.

    Stk. 3. Søfartsstyrelsen udpeger dykkerlægen for en periode på 5 år og fastsætter vilkår for udøvelsen.

Almindelige bestemmelser

§ 10. Lægeundersøgelser af dykkere skal så vidt muligt finde sted i Danmark.

§ 11. Søfartsstyrelsen fastsætter dykkerbevisets form og indhold, samt godkender den lægeattestblanket, der skal anvendes.

Klage

§ 12. Inden 4 uger fra undersøgelsen kan dykkeren eller aspiranten indbringe resultatet af en lægeundersøgelse efter § 4 for Søfartsstyrelsen.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 501 af 25. november 1985 om lægeundersøgelse af erhvervsdykkeraspiranter og erhvervsdykkere ophæves samtidig, idet helbredsundersøgelser foretaget efter den ophævede bekendtgørelses regler fortsat bevarer deres gyldighed, dog længst i 12 måneder regnet fra denne bekendtgørelses ikrafttræden.

 

Søfartsstyrelsen, den 17. juni 1999

HANS CHRISTENSEN

/Palle Kristensen