Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om Forbrugerinformationen

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Formål

§ 1. Der oprettes en selvejende institution kaldet Forbrugerinformationen, som har til formål at drive uvildig forbrugeroplysning.

    Stk. 2. Forbrugerinformationen skal gennem egne undersøgelser og ved indsamling og bearbejdelse af viden om forbrugerrelevante forhold formidle information til forbrugerne, som giver dem et bedre grundlag for køb, anvendelse og bortskaffelse af varer og tjenesteydelser m.v. Formidlingen kan ske i samarbejde med forbrugerorganisationer m.v. eller ved egen virksomhed.

Ledelse

§ 2. Forbrugerinformationen ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.

    Stk. 2. Erhvervsministeren udpeger 33 medlemmer samt en formand, jf. stk. 4, til Forbrugerinformationens repræsentantskab. Fem medlemmer udpeges efter indstilling fra forbrugerorganisationer, tre medlemmer udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet, tre medlemmer udpeges efter indstilling fra organisationer med forbrugeroplysningsformål, fire medlemmer udpeges efter indstilling fra faglige forbund, fire medlemmer udpeges efter indstilling fra oplysningsforbund, syv medlemmer udpeges efter indstilling fra paraplyorganisationer, og syv medlemmer udpeges efter indstilling fra ministerier med forbrugeroplysningsopgaver. Antallet af organisationer og ministerier i førnævnte grupper fastsættes i vedtægterne, jf. § 3.

    Stk. 3. Repræsentantskabets medlemmer udpeges for en periode op til 4 år. Repræsentantskabets medlemmer kan genudpeges.

    Stk. 4. Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Formanden udpeges af erhvervsministeren. Formanden er tillige medlem af og formand for repræsentantskabet. Syv medlemmer vælges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet, som repræsenterer organisationerne. To medlemmer udpeges af erhvervsministeren blandt medlemmerne af repræsentantskabet, som repræsenterer ministerier med forbrugeroplysningsopgaver.

    Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode op til 4 år. Et bestyrelsesmedlem kan genudpeges.

    Stk. 6. Forbrugerinformationen sekretariatsbetjenes m.v. af Forbrugerstyrelsen.

Vedtægter

§ 3. Repræsentantskabet fastsætter Forbrugerinformationens vedtægter, som skal godkendes af erhvervsministeren. Vedtægterne kan ændres med tre fjerdedeles flertal og kræver ministerens godkendelse.

    Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Økonomi og årsberetning

§ 4. Der ydes offentlig støtte til Forbrugerinformationen i form af sekretariatsbetjening m.v., som stilles til rådighed af Forbrugerstyrelsen. Forbrugerinformationen kan tillige oppebære indtægter ved salg af informationsmateriale og ydelse af informationsbistand. Forbrugerinformationen kan modtage gaver og søge offentlige og private tilskud.

    Stk. 2. I forbindelse med den offentlige støtte indgås aftale mellem Forbrugerinformationen og erhvervsministeren om støttens anvendelse og de aktivitetsmæssige forudsætninger. Forbrugerinformationen udarbejder en årsberetning om anvendelse af den offentlige støtte og målopfyldelse til erhvervsministeren.

Ophør

§ 5. Ved Forbrugerinformationens ophør tilfalder en eventuel nettoformue statskassen.

Ikrafttræden m.v.

§ 6. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Lovens §§ 2 og 3 træder i kraft den 15. juni 1999.

    Stk. 3. Erhvervsministeren fastsætter midlertidige vedtægter for Forbrugerinformationen med henblik på konstitution af dens bestyrelse og repræsentantskab. Disse vedtægter erstattes af repræsentantskabet i overensstemmelse med § 3, stk. 1, 1. pkt.

    Stk. 4. Lov om Statens Husholdningsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 232 af 13. april 1988, ophæves med virkning fra den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup

Redaktionel note
  • Loven træder først i kraft den 1. januar 2000