Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

 

I medfør af § 2 i lov nr. 253 af 25. april 1990 om Handelsflådens Velfærdsråd, § 2, stk. 1, § 3, stk. 2, § 5, stk. 1 og 3, § 13, stk. 3, og § 14 i lov nr. 16 af 13. januar 1997 om søfartsuddannelse, § 1, § 2, § 3, § 4, stk. 1 og 4, § 5, stk. 1, og § 7 i lov nr. 350 af 1. juli 1988 om uddannelse af maskinmestre, § 16, stk. 4 og 5, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, § 1, stk. 2, § 3, § 4, stk. 1 - 3, § 6, § 7, § 16, stk. 3, § 17, stk. 1, 5 og 6, § 20, stk. 2 og 3, § 21, stk. 1 og 3, § 22, stk. 1 og 2, § 23, § 25, § 26, stk. 1 og 3, § 27, stk. 1, 3 og 4, og § 29, stk. 4, i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs, § 2, stk. 1, og § 12, stk. 1, i lov om måling af skibe, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 29. september 1988, § 2, stk. 4, og § 10, stk. 2, i lov om skibsmåling, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 2. februar 1993, § 11 c, stk. 5, § 11 f, og § 12, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 11. april 1997, § 4, stk. 2, § 5, § 6, stk. 1, § 13, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 2, § 17, § 19, § 20, og § 25, stk. 6, i lov nr. 307 af 17. maj 1995 om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, § 9, § 18 c, stk. 1, § 61, § 64 a, stk. 1, § 64 b, stk. 2, § 71, stk. 1 og 2, § 72, § 73 og § 75, i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, som senest ændret ved lov nr. 902 af 16. december 1998, § 1, stk. 3, § 2, stk. 3, og § 3, stk. 1, i lov om forhyring af skibsmandskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 589 af 29. september 1988, § 1, stk. 1 og 2, § 2, § 3, § 4 og § 5, i lov nr. 351 af 1. juli 1988 om statstilskud til godkendte maskinmesterskoler og værkstedsskoler, § 25 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 29. juni 1998, § 2, stk. 1, § 3, stk. 3, § 7, stk. 1, § 12, stk. 2 og 4, § 14, stk. 2, § 15, stk. 3, § 24, stk. 5, § 27, § 33, § 39, stk. 1, 3 og 4, § 40, § 142, § 198, § 199, § 201, stk. 1, § 202, stk. 2, § 454, § 461, § 471, stk. 1, 2 og 5, § 473, § 475, § 479, § 480, § 481, § 482, stk. 3, og § 485 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 1998 som ændret ved lov nr. 901 af 16. december 1998, samt § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, i lov om et skibsfartsnævn, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 29. september 1988, fastsættes:

Henlæggelse af beføjelser

§ 1. Beføjelser som efter følgende love er tillagt erhvervsministeren, udøves af Søfartsstyrelsen, jf. dog §§ 2 og 3:

1)   Lov om Handelsflådens Velfærdsråd,

2)   Lov om søfartsuddannelse,

3)   Lov om uddannelse af maskinmestre,

4)   Lov om skibes besætning,

5)   Lov om sikkerhed til søs,

6)   Lov om måling af skibe (1954),

7)   Lov om skibsmåling (1977),

8)   Lov om Dansk Internationalt Skibsregister,

9)   Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.,

10) Søloven,

11) Lov om forhyring af skibsmandskab,

12) Lov om statstilskud til godkendte maskinmesterskoler og værkstedsskoler,

13) Lov om ferie,

14) Sømandslov,

15) Lov om et skibsfartsnævn.

Stk. 2. Beføjelser, der er tillagt erhvervsministeren i den for Grønland fortsat gældende Skibsregistreringslov, udøves af Søfartsstyrelsen. Beføjelsen i lovens § 58, stk. 3, til efter forhandling med Statsministeriet at fastsætte særlige regler om registrering af skibe, hjemmehørende eller under bygning i Grønland, udøves dog af erhvervsministeren.

§ 2. Følgende beføjelser henlægges ikke til Søfartsstyrelsen:

1)   Beføjelser efter § 2 og § 3 i lov om Handelsflådens Velfærdsråd til at udnævne Rådets medlemmer samt til at godkende Velfærdsrådets vedtægter.

2)   Beføjelser efter § 5, stk. 1 og 3, i lov om søfartsuddannelse til at udnævne formanden for søfartens uddannelsesråd og fastsætte rådets forretningsorden.

3)   Beføjelser efter § 7, stk. 1 og 3, i lov om uddannelse af maskinmestre til at udnævne formanden for uddannelsesrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

4)   Beføjelser efter § 16, stk. 4 og 5, i lov om skibes besætning til at udnævne formanden for besætningsnævnet og fastsætte nævnets forretningsorden.

5)   Beføjelser efter § 4, stk. 3, i lov om sikkerhed til søs til at fastsætte regler om undersøgelse af ulykker til søs mv. Beføjelser efter § 21, stk. 1 og 3, og § 26, stk. 1-3, i samme lov til at nedsætte et tilbageholdelsesnævn, udnævne formanden for tilbageholdelsesnævnet og fastsætte nævnets forretningsorden, samt at nedsætte et skibstilsynsråd, at udnævne formanden for skibstilsynsrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

6)   Beføjelser efter § 12, nr. 1, 5, 6 og 7, i lov om Dansk Internationalt Skibsregister til fastsættelse af regler om, i hvilket omfang sølovens bestemmelser om skibsregistrering skal finde anvendelse på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, om krav til dansk kapitalandel eller indflydelse, om indbringelse af skibsregistrators afgørelser for højere administrativ myndighed, samt om betaling af gebyr.

7)   Beføjelser efter § 17, stk. 2 og 3, i lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. til at udnævne formanden for Dykkerrådet og fastsætte rådets forretningsorden.

8)   Beføjelsen i § 482 i søloven til at nedsætte en særlig undersøgelseskommission.

Stk. 2. Erhvervsministeren udøver beføjelsen til at nedsætte et helbredsnævn for søfarende, udnævne formand og søkyndigt medlem, samt fastsætte nævnets forretningsorden.

§ 3. Beføjelsen efter § 14, stk. 2, i søloven til at træffe afgørelse om registrering af skibe, selv om betingelserne herfor efter sølovens § 1 ikke er til stede, udøves af skibsregistrator, hvis afgørelser efter denne bestemmelse kan indbringes for erhvervsministeren.

Klageadgang

§ 4. De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om et skibsfartsnævn og §§ 21, 22 og 23 i lov om skibes besætning trufne afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Besætningsnævnet, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, Tilbageholdelsesnævnet, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, og Helbredsnævnet, jf. § 2, stk. 2, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Registrering og videregivelse af oplysninger

§ 5. Søfartsstyrelsen registrerer og videregiver oplysninger om fysiske og juridiske personer i det omfang, det er nødvendigt for administrationen af de i § 1 nævnte love. Lovgivningens almindelige bestemmelser om registrering og videregivelse finder anvendelse, såfremt der ikke i særlige forskrifter er gjort undtagelse herfra.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 6. december 1996, ophæves.

Erhvervsministeriet, den 29. juni 1999

Pia Gjellerup

/Jesper Dyre Jespersen