Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certifikater for betjening af radiostationer i den mobile maritime radiotjeneste


I medfør af § 3 og § 6 i lov om radiokommunikation, jfr.

lovbekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1976 som ændret ved lov nr.

933 af 19. december 1986, fastsættes:

Certifikater

§ 1. Med baggrund i det internationale radioreglement (Geneve 1982 med senere revisioner), artikel 55, om prøver for opnåelse af certifikat for betjening af radioanlæg i den mobile maritime radiotjeneste udstedes certifikater af Teleinspektionen efter bestået prøve. Følgende certifikater udstedes:

 • 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS.
 • 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS.
 • 3) Generelt certifikat som radiotelefonist.
 • 4) Begrænset certifikat som radiotelefonist.

Stk. 2. GMDSS er forkortelsen for »Global Maritime Distress and Safety System« (det globale nød- og sikkerhedssystem for søfarten).

Stk. 3. Certifikater kan udstedes til personer, der er fyldt 15 år.

Stk. 4. Prøve kan afholdes tidligst 3 måneder før det fyldte 15. år.

Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS

§ 2. For udstedelse af generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS stilles krav om:

 • 1) Kendskab til elementære principper for
 • a) radiotelefoni,
 • b) radiotelex,
 • c) digitalt selektivt kald (DSC),
 • d) satellitkommunikation,
 • e) nødradiopejlsendere (EPIRB's) og
 • f) radartranspondere (SART).
 • 2) Detaljeret kendskab til indstilling, praktisk funktion og afprøvning af
 • a) radiotelefonanlæg, inkl. DSC-anlæg,
 • b) radiotelexanlæg, herunder NAVTEX-anlæg, og
 • c) satellitkommunikationsanlæg.
 • 3) Færdighed i elementær fejlfinding ved hjælp af indbyggede måleinstrumenter samt i elementær fejlretning såsom udskiftning af sikringer, indikatorlamper og lignende.
 • 4) Detaljeret kendskab til praktisk funktion og afprøvning af
 • a) nødradiopejlsendere (EPIRB's) og
 • b) radartranspondere (SART).
 • 5) Færdighed i korrekt anvendelse af alt kommunikationsudstyr i GMDSS, herunder ekspedition af
 • a) nød-, il- og sikkerhedsmeldinger,
 • b) radiotelexskrivninger,
 • c) radiotelegrammer og
 • d) radiosamtaler.
 • 6) Et sådant kendskab til engelsk, såvel i skriftlig som mundtlig form, som er nødvendigt for at afvikle den under nr. 5 nævnte korrespondance.
 • 7) Detaljeret kendskab til de reglementer og instrukser, der vedrører korrespondance nævnt under nr. 5, og særlig den del af disse bestemmelser, der vedrører menneskelivs sikkerhed.
 • 8) Kendskab til, hvorledes GMDSS er opbygget, og hvordan de forskellige tjenester griber ind i hinanden.
 • 9) Elementært kendskab til
 • a) de vigtigste skibsfartsruter,
 • b) de vigtigste telekommunikationsveje,
 • c) placeringen af INMARSAT-kystjordstationer og
 • d) placeringen af de vigtigste HF-kyststationer med DSC.

Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS

§ 3. For udstedelse af begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS stilles krav om:

 • 1) Kendskab til elementære principper for
 • a) radiotelefoni,
 • b) digitalt selektivt kald (DSC),
 • c) nødradiopejlsendere (EPIRB's) og
 • d) radartranspondere (SART).
 • 2) Detaljeret kendskab til indstilling, praktisk funktion og afprøvning af
 • a) VHF-radiotelefonanlæg, inkl. DSC-anlæg, og
 • b) NAVTEX-anlæg.
 • 3) Færdighed i elementær fejlfinding ved hjælp af indbyggede måleinstrumenter samt i elementær fejlretning såsom udskiftning af sikringer, indikatorlamper og lignende.
 • 4) Kendskab til praktisk funktion og afprøvning af
 • a) nødradiopejlsendere (EPIRB's) og
 • b) radartranspondere (SART).
 • 5) Færdighed i korrekt anvendelse af VHF-radiotelefonanlæg, inkl. DSC-anlæg, herunder ekspedition af
 • a) nød-, il- og sikkerhedsmeldinger og
 • b) radiosamtaler.
 • 6) Et sådant kendskab til engelsk, såvel i skriftlig som mundtlig form, som er nødvendigt for at afvikle den under nr. 5 nævnte korrespondance.
 • 7) Detaljeret kendskab til de reglementer og instrukser, der vedrører korrespondance nævnt under nr. 5, og særlig den del af disse bestemmelser, der vedrører menneskelivs sikkerhed.
 • 8) Kendskab til, hvorledes GMDSS er opbygget, og hvordan de forskellige tjenester griber ind i hinanden.

Generelt certifikat som radiotelefonist

§ 4. For udstedelse af generelt certifikat som radiotelefonist stilles krav om:

 • 1) Kendskab til elementære principper for
 • a) radiotelefoni og
 • b) radiotelex.
 • 2) Detaljeret kendskab til indstilling og praktisk funktion af
 • a) radiotelefonanlæg og
 • b) radiotelexanlæg, herunder NAVTEX-anlæg.
 • 3) Færdighed i korrekt ekspedition af
 • a) nød-, il- og sikkerhedsmeldinger,
 • b) radiotelexskrivninger,
 • c) radiotelegrammer og
 • d) radiosamtaler.
 • 4) Detaljeret kendskab til de reglementer, der vedrører korrespondance pr. radiotelex- og radiotelefonanlæg, og særlig den del af disse reglementer, der vedrører menneskelivs sikkerhed.

Begrænset certifikat som radiotelefonist

§ 5. For udstedelse af begrænset certifikat som radiotelefonist stilles krav om:

 • 1) Detaljeret kendskab til radiotelefonanlægs indstilling og praktiske funktion (MF- og/eller VHF-anlæg, jfr. § 5, stk. 2).
 • 2) Kendskab til de reglementer, der vedrører korrespondance pr. radiotelefonanlæg, og særlig den del af disse reglementer, der vedrører menneskelivs sikkerhed.
 • 3) Færdighed i korrekt ekspedition af
 • a) nød-, il- og sikkerhedsmeldinger og
 • b) radiosamtaler.

Stk. 2. Begrænset certifikat som radiotelefonist er forsynet med påtegning om, at det kun er gyldigt til betjening af MF- og VHF-radiotelefonanlæg eller af VHF-radiotelefonanlæg alene.

Stk. 3. Det begrænsede certifikat som radiotelefonist til betjening af MF- og VHF-radiotelefonanlæg kan forsynes med påtegning om, at det også er gyldigt til betjening af HF-radiotelefonanlæg. De nærmere prøvebetingelser herfor fastsættes af Teleinspektionen.

Indstilling til prøve

§ 6. Ansøgning om indstilling til prøve indgives til den skole, hvor forberedelsen til prøven har fundet sted. Ved ansøgningen anvendes den af Teleinspektionen udarbejdede blanket »Indstilling til prøve«. Blanketten udleveres af skolen eller kan rekvireres hos Teleinspektionen.

Stk. 2. På indstillingen skal afgives tavshedsløfte.

Stk. 3. Indstillingen, der vedlægges foto, skal foreligge udfyldt ved prøvens begyndelse.

Stk. 4. I forbindelse med prøven skal ansøgeren forevise gyldig legitimation.

Stk. 5. For deltagelse i prøver betales gebyrer, som fastsættes af P&T.

Afholdelse af prøve

§ 7. Prøve afholdes normalt på den skole, hvor forberedelsen har fundet sted. Prøven er dels teoretisk, dels praktisk.

Stk. 2. Prøven er offentlig.

Stk. 3. Eksaminationen foretages så vidt muligt af den lærer, som har forberedt eksaminanden.

Stk. 4. Der gives een karakter i hvert af nedennævnte fag:

 • 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS:
 • a) kendskab til radioanlæg, jfr. § 2, nr. 1-4,
 • b) ekspedition af korrespondance, jfr. § 2, nr. 5-6, og
 • c) reglement, jfr. § 2, nr. 7-9.
 • 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS:
 • a) kendskab til radioanlæg, jfr. § 3, nr. 1-5, og
 • b) reglement, jfr. § 3, nr. 6-8.
 • 3) Generelt certifikat som radiotelefonist:
 • a) kendskab til radioanlæg, jfr. § 4, nr. 1-2,
 • b) ekspedition af korrespondance, jfr. § 4, nr. 3, og
 • c) reglement, jfr. § 4, nr. 4.
 • 4) Begrænset certifikat som radiotelefonist:
 • a) kendskab til radioanlæg, jfr. § 5, stk. 1, nr. 1 og 3, og
 • b) reglement, jfr. § 5, stk. 1, nr. 2.

Bedømmelse

§ 8. Ved prøven anvendes karaktererne »Bestået« og »Ikke-bestået«. Bedømmelsen foretages af Teleinspektionens censor og eksaminator i fællesskab. I tilfælde af uenighed om bedømmelsen er censors bedømmelse endeligt afgørende.

Stk. 2. Den, som ikke består prøven, kan indstille sig til en ny prøve. Der skal hengå mindst 14 dage mellem prøverne.

Certifikaters gyldighed

§ 9. Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS er kun gyldigt for indehaverens betjening af radioanlæg i GMDSS-skibe,

 • 1) hvis certifikatet er udstedt/fornyet inden for de seneste 5 år før påmønstringen, eller
 • 2) hvis indehaveren har udført mindst 12 måneders tjeneste med betjening af radioanlæg i GMDSS-skibe inden for de seneste 5 år før påmønstringen.

Stk. 2. Gyldigheden kan generhverves ved at bestå en ny prøve. Fornyelsen gives i form af et brev til eksaminanden.

Stk. 3. Det påhviler radiooperatøren selv at fremskaffe dokumentation for udført tjeneste med betjening af radioanlæg i GMDSS-skibe.

§ 10. Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS samt radiotelefonistcertifikater har ubegrænset gyldighed.

§ 11. Radiotelegrafistcertifikat udstedt i medfør af hidtil gældende regler er kun gyldigt for indehaverens betjening af skibsradiotelegrafstationer,

 • 1) hvis certifikatet er udstedt/fornyet inden for de seneste 5 år før påmønstringen, eller
 • 2) hvis indehaveren har udført mindst 12 måneders telegrafisttjeneste på en skibs- eller kyststation inden for de seneste 5 år før påmønstringen.

Stk. 2. Teleinspektionen fastsætter kravene til prøver i forbindelse med fornyelse af forældede radiotelegrafistcertifikater. For deltagelse i prøver betales gebyrer, som fastsættes af P&T.

Stk. 3. Det påhviler radiotelegrafisten selv at fremskaffe dokumentation for udført telegrafisttjeneste på en skibs- eller kyststation.

Overgangsbestemmelser

§ 12. Personer med radiotelegrafistcertifikat eller generelt telefonistcertifikat kan få udstedt et generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS efter bestået tillægsprøve. For deltagelse i tillægsprøver betales gebyrer, som fastsættes af P&T.

Stk. 2. Ved tillægsprøven eksamineres i henhold til kravene i § 2, dog fortrinsvis i de emner, der omfatter DSC-udstyr, satellitudstyr, radiotelexudstyr, nødradiopejlsendere og radartranspondere.

Ikrafttræden m.m.

§ 13. For prøver i Grønland, som er omfattet af denne bekendtgørelse, varetages de funktioner, der i bekendtgørelsen er henlagt til Teleinspektionen, af Grønlands hjemmestyre.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1990.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 619 af 9. december 1975 om prøver for radiotelegrafister og radiotelefonister og
 • 2) § 14, stk. 1-5, i bekendtgørelse nr. 49 af 7. februar 1984 om radiostationer i skibe og luftfartøjer.

Stk. 3. Teleinspektionen fastsætter i samarbejde med Søfartsstyrelsen overgangsregler for personer, der har påbegyndt uddannelsen som radiotelegrafist inden den 1. juli 1990, og som ønsker at færdiggøre uddannelsen efter de hidtidige regler.

Stk. 4. Certifikater udstedt i medfør af hidtil gældende regler forbliver gældende i overensstemmelse med nærværende bekendtgørelse.

Kommunikationsministeren, Generaldirektoratet for P&T, den 18. juni 1990

Torben Rechendorff

/ Jørgen Abild Andersen

Officielle noter

Ingen