Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om transport af til søs af bestrålet nukleart brændsel m.m. (INF-koden)

 

I medfør af §§ 3-5, § 17, stk. 5, og § 28 i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs, og i medfør af § 2, stk. 5, § 4, § 11, stk. 2, § 23a, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., med senere ændringer, og efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands hjemmestyre, samt efter bemyndigelse fra erhvervsministeren fastsættes:

§ 1. Transport til søs af bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald skal udføres som foreskrevet i bilaget til denne forskrift.

Stk. 2. Bilagets bestemmelser er udformet på grundlag af "Code for the Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High level Radioactive Wastes in Flasks on Board Ships" (INF-koden), IMO Resolution A.748(18), som ændret ved IMO Resolution A.853(20).

§ 2. Forskriften gælder for nye og eksisterende skibe uanset størrelse.

§ 3. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt overtrædelsen alene omfatter lov om skibes sikkerhed m.v., kan der alene idømmes straf af bøde eller hæfte.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 10 af 2. december 1994 om transport til søs af bestrålet nukleart brændsel m.m. ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 31. maj 1999

Christian Breinholt

/Steen Nielsen

 


Bilag 1

 

KODE FOR SIKKER TRANSPORT AF BESTRÅLET NUKLEART BRÆNDSEL, PLUTONIUM OG HØJRADIOAKTIVT AFFALD

I BEHOLDERE OM BORD I SKIBE

 

 

GENERELT:

 

1 Denne kode gælder for nye og eksisterende skibe uanset størrelse, inklusive lastskibe med en bruttonnage mindre end 500, som transporterer bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald i beholdere godkendt i overensstemmele med "Regler for Sikker Transport af Radioaktivt Materiale", vedtaget af den Internationale Atomenergiorganisation og transporteret i overensstemmelse med klasse 7 i "Den Internationale Maritime Farligt Gods Kode" (IMDG-Koden), forsendelsestypenummer 10, 11, 12 eller 13.

 

 

2 I denne kode forstås ved:

 

.1 "Bestrålet nukleart brændsel": Et materiale, som indeholder uranium, thorium og/eller plutoniumisotoper, og som er blevet anvendt til at opretholde en selvbærende nuklear kædereaktion.

 

.2 "Plutonium": Slutblandingen af isotoper, udvundet af bestrålet materiale ved genoparbejdning.

 

.3 "Højradioaktivt affald": Flydende affald, som er genereret i et anlæg, der oparbejder bestrålet nukleart brændsel eller fast stof fra efterfølgende trin i udvindingen.

 

.4 "Administrationen": Søfartsstyrelsen.

 

 

3 Hvad angår denne kode, er skibe, som i beholdere transporterer stoffer omfattet af koden, blevet opdelt i tre klasser afhængig af den totale mængde radioaktive stoffer, som må transporteres om bord:

 

Klasse INF 1

Skibe, som transporterer stoffer med en samlet radioaktivitet på mindre end 4.000 TBq.

 

Klasse INF 2

Skibe, som transporterer bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald med en samlet radioaktivitet på mindre end 2 x 106 TBq, samt skibe, som transporterer plutonium med en samlet radioaktivitet på mindre ned 2 x 105 TBq.

 

Klasse INF 3

Skibe, som transporterer bestrålet nukleart

brændsel eller højradioaktivt affald, samt skibe, som transporterer plutonium uden restriktioner med hensyn til stoffernes samlede radioaktivitet.

 

 

4 Alle skibe uanset størrelse, som trans-porterer materialer, som er dækket af denne Kode skal være i overensstemmelse med kravene i SOLAS 74, med ændringer, og yderligere med kravene som foreskrev-et i tabel 1 og punkterne 7 til 30 om læk-stabilitet, brandsikring, temperaturkontrol af lastrummene, konstruktionsmæssige hensyn, arrangementer til sikring af lasten, elektrisk forsyning, strålebeskyt-telsesudstyr, ledelse og træning, samt nød- og rapporteringsplaner i tilfælde af et uheld, der indrager INF-KODE materialer."

 

 

5 Udover kravene i denne kode, er også bestemmelserne i IMDG-koden gældende.

 

 

6 Administrationen skal forsyne skibet med et behørigt dokument som bevis på, at konstruktion og udstyr opfylder bestemmelserne i denne kode.

 

 

Tabel 1.

 

Krav til skibe som transporterer bestrålet nukleart brændsel, plutonium og højradioaktivt affald i beholdere

 

Skibs klasse

Lækstabilitet

Brand sikring

Temperatur- kontrol i lastrum

Konstruktions-mæssige hensyn

Arrangementer til sikring af lasten

Elektrisk forsyning

Stråle- beskyttelses-udstyr

Ledelse og træning

Skibsbaserede Nødbered-skabsplaner

Rapportering i tilfælde af uheld

 

Passager- skibe*

Last- skibe

Passager- skibe*

Last- skibe

               

INF 1

7

7

11

11

14 + 15 + 16

17

18 + 19

20

24

25

26 + 27 + 28

29 + 30

INF 2

8

9

13

13

14 + 15 + 16

17

18 + 19

21 + 22

24

25

26 + 27 + 28

29 + 30

INF 3

N/A

10

N/A

12 + 13

14 + 15 + 16

17

18 + 19

21 + 22 + 23

24

25

26 + 27 + 28

29 + 30

 

 

 

N/A: INF 3 er ikke tilladt på passagerskibe.

 

* Som defineret i SOLAS 74, kapitel 1, afsnit A, regel 2(f).

 

LÆKSTABILITET:

 

7 Til Administrationens tilfredshed, hvilket vil sige, at passagerskibe og lastskibe skal opfylde bestemmelserne i henholdsvis punkt 8 og 9.

 

 

8 Afsnit B, kapitel II-1, i 1974 SOLAS-Konventionen som ændret ved MSC Resolution 12(56) og MSC Resolution 26(60) for ro-ro passagerskibe, eller Resolution A.265(VIII).

 

 

9 Afsnit B-1, kapitel II-1 i 1974 SOLAS-Konventionen (Resolution MSC.19(58)), uanset skibets længde.

 

 

10 Type 1 skibe, som der refereres til i kapitel 2 i IBC-Koden, eller, uanset skibets længde, reglerne i afsnit B-1, kapitel II-1 i 1974 SOLAS-Konventionen (Resolution MSC.19(58) gældende, med inddelingsindeks RINF , som angivet herunder:

RINF = R + 0.2(1 - R)

 

 

BRANDSIKRING:

 

11 Til Administrationens tilfredshed, hvilket vil sige, at skibene skal opfylde bestemmelserne i kapitel II-2 i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

 

 

12 Aptering, tjenesterum, kontrolstationer og maskinrum af kategori A, som defineret i regel II-2/3.19 i SOLAS 74 med ændringer, skal være installeret enten foran for eller agten for lastrummene under hensyntagen til skibets generelle sikkerhed.

 

 

13 Skibet skal være forsynet med følgende systemer og udstyr, uanset skibets bruttotonnage, d.v.s. også lastskibe med en bruttotonnage mindre end 500:

 

.1 Et vandbrandslukningssystem, som er i overensstemmelse med kravene i regel II-2/4 i SOLAS 74 med ændringer;

 

.2 Et fastanbragt brandslukningssystem i maskinrummene (som defineret oven for), og som er i overensstemmelse med kravene i regel II-2/7 i SOLAS 74 med ændringer;

 

.3 Fastanbragte kølearrangementer i lastrummene, som er i overensstem-melse med kravene i regel II-2/54.2.1.3 i SOLAS 74 med ændringer; og

 

.4 Et fastanbragt branddetektor- og brandalarmsystem, som beskytter maskinrummene, apteringen og tjenesterummene, og som er i overensstemmelse med kravene i regel II-2/13 i SOLAS 74 med ændringer.

 

 

TEMPERATURKONTROL AF LASTRUMMENE:

 

14 Der skal forefindes passende ventilation eller afkøling af lukkede lastrum, således at den gennemsnitlige omgivelsestem-peratur i sådanne rum ikke på noget tidspunkt overskrider 55° C.

 

 

15 Ventilations- eller afkølingssystemer, som betjener de lastrum, som er bestemt for transport af stoffer, som er dækket af denne kode, skal være uafhængige af de systemer, som betjener andre rum.

 

 

16 De dele, som er væsentlige for driften, såsom ventilatorer, kompressorer, varmeudvekslere, vandkølingsforsyning etc., skal forefindes in dublo for hvert lastrum. Ligeledes skal reservedele være til rådighed til Administrationens tilfredshed.

 

 

KONSTRUKTIONSMÆSSIGE HENSYN:

 

17 Den konstruktionsmæssige styrke af dæksarealer og understøtningsarrange-menter skal udformes med hensyntagen til den store belastning, som konstruktionen skal kunne bære. I eksisterende skibe skal den konstruktionsmæssige styrke vurderes med henblik på at begrænse områderne, hvor beholdere må stuves.

 

 

ARRANGEMENTER TIL SIKRING AF LASTEN:

 

18 Der skal forefindes egnede, permanente anordninger til at forebygge, at beholderne bevæger sig i lastrummene. Ved udformningen af permanente anordninger bør der tages hensyn til beholdernes orientering (placering), og der skal tages hensyn til nedenstående accelerationsniveauer for skibet:

 

1.5 g langskibs;

1.5 g tværskibs;

1.0 g lodret opad;

2.0 g lodret nedad;

alternativt,

 

hvor beholderne transporteres på åbent dæk eller vogndæk, skal de sikres i overensstemmelse med de principper for sikker stuvning og sikring af tunge, samlede og hjulbaserede (rolling) laster, som er indeholdt i:

 

.1 Assembly Resolution A.714(17) af 6. november 1991, "Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing", der indeholder

 

.2 Assembly Resolution A.581(14) af 20. november 1985, "Guidelines for Securing Arrangements for the Transport of Road Vehicles on Ro-Ro Ships", og

 

.3 MSC/Circ.385 af 8. januar 1985 vedrørende bestemmelserne, der skal indføjes i "Cargo Securing Manual",

 

der alle skal være om bord på skibene.

 

 

19 I de tilfælde hvor kollisionsabsorberende arrangementer anvendes, skal de være således anbragt, at de ikke hæmmer eller hindrer nødvendig luftafkøling (se punkt 14, 15, og 16).

 

 

ELEKTRISKE FORSYNINGER:

 

20 Til Administrationens tilfredshed, hvilket vil sige, at de elektriske forsyningskrav skal opfylde regel 54, kapitel II-2, i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B.

 

 

21 En alternativ kilde til elektrisk kraft, som er i overensstemmelse med kravene i "International Electrotechnical Commission (IEC)", skal forefindes, således at skade, der involverer hovedforsyningen, ikke også får indflydelse på den alternative kilde.

 

 

22 Kraften, der er til rådighed fra den alternative kilde, skal være tilstrækkelig til at forsyne følgende drifsområder i mindst 36 timer:

 

.1 Udstyr, der forefindes til vand- og andre kølearrangementer, som der refereres til i punkt 13.3, 14, 15 og 16; og

 

.2 alle nødhandlingsfunktioner, som er krævet i SOLAS 74 med ændringer.

 

 

23 Den alternative kilde refereret til under punkt 21 skal anbringes uden for rækkevidde af en hvilkensomhelst skade, der kan forudses (se punkt 7, 8, 9 og 10).

 

 

STRÅLEBESKYTTELSESUDSTYR:

 

24 Afhængig af aktivitetsgraden af de stoffer, der transporteres, og som er dækket af denne kode, er det muligt, at skibets udformning nødvendigør, at der forefindes yderligere arrangementer eller udstyr til strålebeskyttelse, som er til Administrationens tilfredshed. Kravene fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

 

 

LEDELSE OG TRÆNING

 

25 Ledelse og træning for et skib skal tage højde for udviklingen i Organisation til vedkommende Administrations tilfredshed, hvilket vil sige, at for alle skibe omfattet af denne forskrift skal rederier og skibe være certificeret i henhold til ISM-koden.

 

 

Skibsbaseret Nødberedskabsplan

 

26 Ethvert skib, der efter 1. juli 1998 transporterer materialer, som er dækket af denne Kode, skal have en nødplan om bord.

 

  1. En sådan plan skal godkendes af Administrationen baseret på Vejledningerne1)  udarbejdet af Organisationen, og skal være skrevet på et arbejdssprog, som er forståeligt for skibsførerne og officererne. Som et minimum skal planen bestå af:

 

  1. proceduren, som skal følges af skibsføreren og andre personer, som er ansvarshavende for skibet, når der skal indrapporteres et uheld, der inddrager INF-KODE materialer, som krævet i punkterne 29 og 30 i denne Kode;
  2.  

  3. listen af myndigheder eller personer, der skal kontaktes i tilfælde af et uheld, som inddrager INF-KODE materialer;
  4.  

  5. en detaljeret beskrivelse af de forholdsregler, der omgående skal tages af personer om bord for at forbygge, reducere eller kontrollere udslippet, og formindske konsekvenserne af tabet af INF-KODE materialerne som følge af uheldet; og
  6.  

  7. procedurer og kontaktpunkter på skibet til koordinering, af skibsbaserede aktioner, med nationale og lokale myndigheder.

 

 

28 Hvis det kræves, at et skib har en nødplan om bord af anden international karakter, kan de forskellige planer kombineres til én plan. I så fald skal titlen på en sådan kombineret plan være "Skibsbaseret Nødberedskabsplan".

 

Underretning i tilfælde af et uheld, som inddrager INF-kode materialer

 

29 Rapporteringskravene i kapitel VII, regel 7-1 i SOLAS, skal gælde både for tab af- eller det sandsynlige tab overbord af INF-KODE gods og for et hvilket som helst uheld, som medfører et udslip eller muligt udslip af INF-KODE materialer (f.eks. fejl ved pakningen), uanset hvad grunden til et sådant tab eller udslip er, inklusive formålet med at sikre skibets sikkerhed eller redde liv til søs.

 

 

30 En sådan rapport skal også udfærdiges i tilfælde af skade, svigt eller nedbrud af skibe, som transporterer materialer dækket af denne Kode som:

 

.1 berører skibets sikkerhed, inklusive, men ikke begrænset til kollision, grundstødning, brand, eksplosion, konstruktionsmæssige svigt, vandfyldning og forskydning af lasten; eller

 

.2 resulterer i svækkelse af sikker navigation, inklusive, men ikke begrænset til svigt eller nedbrud i styremaskinen, fremdriftssystemet, det elektriske generatorsystem og væsentlige navigationshjælpemidler om bord.

 

 


1) Der refereres til vejledningerne om udvikling af nødplaner om bord i skibe, som transporterer materialer i henhold til INF KODEN, vedtaget ved resolution A.854(20)

 

Officielle noter