Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om optælling og registrering af de ombordværende i passagerskibe1

 

I medfør af § 6, § 11, stk. 2, § 14, stk. 2, og § 28 i lov om skibes sikkerhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 26. juni 1996, som ændret senest ved lov nr. 311 af 3. juni 1998 og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 694 af 17. august 1995 fastsættes:

§ 1. Denne forskrift gælder for passagerskibe med følgende undtagelser:

1) Krigsskibe og troppetransportskibe.

2) Fritidsfartøjer, medmindre de bemandes og med erhvervsformål befordrer flere end tolv passagerer.

§ 2. I denne forskrift forstås ved:

1) »Ombordværende«: Alle ombordværende uanset alder.

2) »Passagerskib«: Et søgående skib eller et søgående højhastighedsskib, som befordrer flere end tolv passagerer.

3) »Højhastighedsskib«: Et højhastighedsskib som defineret i regel 1 i kapitel X i SOLAS-konventionen af 1974 i den på direktivets vedtagelsestidspunkt gældende udformning.

4) »Rederi«: Passagerskibets ejer eller ethvert andet foretagende eller enhver anden person, som f.eks. den operatør eller totalbefragter, der har overtaget ejerens ansvar for passagerskibets drift.

5) »ISM-kode«: Den internationale kode for sikker skibsdrift og forhindring af forurening, vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) ved resolution A.741 (18) af 4. november 1993.

6) »Registeransvarlig«: Den landbaserede person, som et rederi har udpeget som ansvarlig for opfyldelse af forpligtelserne i henhold til ISM-koden (designeret person), eller en landbaseret person, som et rederi har pålagt ansvaret for varetagelse af oplysningerne om de ombordværende på et rederiet tilhørende passagerskib.

7) »Udpeget myndighed«: De kompetente myndigheder i en medlemsstat, som er ansvarlige for eftersøgnings- og redningstjenesterne, eller som tager sig af en ulykkes eftervirkninger.

8) »En sømil«: 1.852 meter.

9) »Beskyttet havområde«: Et havområde, som ikke modtager påvirkninger fra åbent hav, hvor et skib på intet tidspunkt er mere end seks sømil fra et sted, hvor skibbrudne kan komme i land, og hvor der findes eftersøgnings- og redningstjenester i nærheden.

10) »Rutefart«: En række sejladser, der drives så de betjener trafikken mellem de samme to eller flere havne, enten

a) i henhold til en offentliggjort fartplan, eller

b) med så regelmæssige eller hyppige overfarter, at disses systematiske karakter umiddelbart kan konstateres.

11) »Tredjeland«: Et land, som ikke er en EU-medlemsstat.

§ 3. Alle ombordværende på danske passagerskibe, uanset hvor skibene befinder sig, og på udenlandske passagerskibe, der afgår fra en dansk havn, skal optælles inden skibets afsejling.

Stk. 2. Antallet af ombordværende skal meddeles inden afsejlingen fra havn til skibets fører og til rederiets registeransvarlige eller et landbaseret system, som tilhører rederiet, og som tjener til registrering.

§ 4. Følgende oplysninger skal registreres for alle passagerskibe, der afsejler fra havne i EU-medlemsstaterne for at tilbagelægge en rejse på mere end 20 sømil fra afsejlingsstedet:

1) Efternavn på alle ombordværende.

2) Deres fornavne eller initialer.

3) Deres køn.

4) Angivelse af den alderskategori (voksen, barn eller spædbarn), som den enkelte passager tilhører, eller den pågældendes alder eller fødselsår.

5) På en passagers anmodning alle oplysninger, som kræves af hensyn til særlig behandling eller bistand i ulykkestilfælde.

Stk. 2. Disse oplysninger indsamles inden afsejlingen og videregives senest 30 minutter efter skibets afsejling til rederiets registeransvarlige eller et landbaseret system, som tilhører rederiet, og som tjener til registrering.

Stk. 3. Passagerskibe, der går i international fart, og som på grund af rejsens længde alene er omfattet af krav om optælling af de ombordværende i § 3, men ikke registrering af navne m.v. i § 4, stk. 1 og 2, er dog stadig omfattet af SOLAS-konventionens krav om oplysninger om passagererne. Afvigelse fra bestemmelserne i SOLAS må kun finde sted, såfremt skibet er meddelt undtagelse herfra af Administrationen og skibet har et Undtagelsescertifikat som dokumenterer dette.

§ 5. Rederier, hvis passagerskibe fører dansk flag, skal sikre, at oplysningerne i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, bringes til veje som anført i henholdsvis § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, når skibene forlader en havn uden for Fællesskabet for at sejle til en havn i Fællesskabet.

Stk. 2. Rederier, hvis passagerskibe fører tredjelandes flag, skal sikre, at de i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, nævnte oplysninger indsamles og opbevares, så de af hensyn til eftersøgnings- og redningsaktioner og en ulykkes eftervirkninger er til rådighed for den udpegede myndighed, når et skib forlader en havn uden for Fællesskabet for at sejle til en havn i Fællesskabet.

§ 6. Skibsføreren skal inden afsejlingen sikre, at antallet af ombordværende på et passagerskib, der afsejler fra en havn i en medlemsstat, ikke overskrider det antal, som passagerskibet har tilladelse til at befordre.

§ 7. Rederier, der driver sejlads med passagerskibe, skal, når det kræves i §§ 3 og 4:

1) Indføre et system for registrering af oplysninger vedrørende passagererne; systemet skal være i overensstemmelse med kriterierne i § 10.

2) Udpege en registeransvarlig, som skal være ansvarlig for opbevaring og videregivelse af disse oplysninger, såfremt der opstår en katastrofesituation, eller i perioden efter en ulykke.

Stk. 2. Rederiet skal sikre, at de oplysninger, som kræves i denne forskrift, på ethvert tidspunkt uden vanskelighed kan stilles til rådighed for den udpegede myndighed i eftersøgnings- og redningsøjemed, såfremt der opstår en katastrofesituation, eller i perioden efter en ulykke. Ved en eventuel søulykke skal oplysning om antal ombordværende meddeles Søværnets Operative Kommando med henblik på redningsindsatsen, og en liste med de ombordværendes navne m.v. skal afleveres til politimesteren i den politikreds, der er ansvarlig for den politimæssige indsats i forbindelse med søulykken.

Stk. 3. Personoplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, må ikke opbevares længere, end det er nødvendigt for at efterleve denne forskrift.

Stk. 4. Rederiet skal sikre, at oplysninger om personer, der har opgivet behov for særlig behandling eller bistand i ulykkestilfælde, registreres forsvarligt og videregives til skibsføreren inden et passagerskibs afsejling.

§ 8. En medlemsstat, hvori et skib har afsejlingshavn, kan fritage passagerskibe, der udelukkende sejler i et beskyttet havområde i rutefart på under en time mellem anløbshavnene, fra forpligtelsen i § 4, stk. 2, til at videregive oplysninger om antallet af ombordværende til den registeransvarlige eller til et landbaseret system, som tilhører rederiet, og som tjener til registrering.

Stk. 2. En medlemsstat kan fritage passagerskibe, som udelukkende sejler i beskyttede havområder mellem to havne eller fra og til samme havn uden at lægge til andre steder, fra forpligtelserne i § 4.

Stk. 3. I de i stk. 2 beskrevne tilfælde gælder følgende procedure:

1) Medlemsstaten anmelder straks til Kommissionen en beslutning om undtagelse eller fritagelse fra de relevante bestemmelser i §§ 3 og 4 og giver en udførlig begrundelse for denne.

2) Hvis Kommissionen inden seks måneder efter anmeldelsen finder, at beslutningen ikke er berettiget eller kan få skadelige virkninger på konkurrencen, kan den efter proceduren i artikel 13 i direktiv 98/41/EF pålægge medlemsstaten at ændre beslutningen eller trække den tilbage.

Stk. 4. En medlemsstat, fra hvis havn passagerskibe sejler i indenrigsfart, eller to medlemsstater, mellem hvis havne der sejler passagerskibe, kan for rutefart i et område, hvor sandsynligheden for, at bølgehøjden overstiger to meter, er mindre end 10 %, målt på årsbasis, og

1) hvis rejsen ikke overstiger ca. 30 sømil fra afsejlingsstedet, eller

2) hvis hovedformålet med ruten er at tilvejebringe regelmæssige forbindelser til fjerntliggende samfund til dagligdags formål, anmode Kommissionen om, hvis de finder det uigennemførligt for rederierne at registrere oplysningerne i § 4, stk. 1, helt eller delvis at fritage dem for kravet herom.

Stk. 5. Registreringens uigennemførlighed skal i dette øjemed godtgøres. Endvidere skal det dokumenteres, at det område, som de pågældende skibe besejler, er forsynet med landbaserede navigationshjælpemidler, og at der udsendes pålidelige vejrudsigter for det, samt at der findes fyldestgørende og tilstrækkelige eftersøgnings- og redningsfaciliteter. Undtagelser, der indrømmes i henhold til dette stykke, må ikke have nogen skadelig virkning på konkurrencen.

Stk. 6. En medlemsstat må ikke på grundlag af direktiv 98/41/EF fritage eller indrømme undtagelser til passagerskibe, som afsejler fra dens havne under et flag, der tilhører et tredjeland, som er kontraherende part i SOLAS-konventionen, hvis landet ikke tilslutter sig fritagelsen efter de relevante SOLAS-bestemmelser.

§ 9. Registreringssystemer, der oprettes i henhold til § 7, skal godkendes af Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kontrollerer ved stikprøvekontrol, at registreringssystemer, som er oprettet på dansk område i henhold til dette direktiv, fungerer tilfredsstillende.

§ 10. Med henblik på denne forskrift skal registreringssystemerne opfylde følgende funktionskriterier:

1) Læselighed: De ønskede oplysninger skal være i et letlæseligt format.

2) Tilgængelighed: De ønskede oplysninger skal være lettilgængelige for de udpegede myndigheder, som oplysningerne i systemet er relevante for.

3) Anvendelighed: Systemet skal være således indrettet, at det ikke skaber unødige forsinkelser for passagerne i forbindelse med ombordstigning og/eller landgang.

4) Sikkerhed: Oplysningerne skal beskyttes tilstrækkeligt mod tilfældig eller ulovlig tilintetgørelse eller bortkomst og mod ubeføjet ændring, udlevering eller adgang.

Stk. 2. Forskellige systemer bør undgås på samme rute eller på ruter, som svarer til hinanden.

§ 11. Overtrædelse af §§ 3-7 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 3. Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det betragtes som en skærpende omstændighed,

1) at der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) at der tidligere er afgivet påbud efter § 15 i lov om skibes sikkerhed m.v. for samme eller tilsvarende forhold, eller

3) at der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4. Det skal betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 6. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Forskriften træder i kraft den 1. januar 1999. For skibe, der ikke går i international farti , finder bestemmelserne i § 4 dog først anvendelse fra 1. januar 2000.

Stk. 2. Teknisk forskrift nr. 3 af 4. maj 1990 om optælling og registrering af passagerer ophæves.

§ 13. Forskriften gælder ikke for færøske og grønlandske passagerskibe medmindre de anløber danske havne.

 

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1998

Christian Breinholt

/Peter Lauridsen

 

Officielle noter

1 Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiv nr.98/41/EF, EF-Tidende 1998 L 188, s. 35.

i Passagerskibe, der går i international fart, er omfattet af

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel III, regel 27, der kræver registrering af navn m.v. fra 1. januar 1999.