Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskeskibe1

 

I medfør af § 3, § 17, stk. 5, og § 32 i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs, og i medfør af § 2, stk. 5, § 6, § 11, stk. 2, og § 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980 om skibes sikkerhed m.v., med senere ændringer og efter samråd med Færøernes Landsstyre og Grønlands hjemmestyre, fastsættes:

§ 1. Forskriften gælder for fiskeskibe med en bruttotonnage på 5 og derover eller Loa ´ B (angivet i meter) på 20 og derover, hvis køl er lagt eller som var på et tilsvarende konstruktionsstadium på eller efter den 15. maj 1999.

Stk. 2. For fiskeskibe bygget før den 15. maj 1999, gælder forskriften fra den 15. maj 2000.

Stk. 3. Åbne fiskeskibe, hvor en eventuel vandindtrængen umiddelbart vil kunne konstateres, er ikke omfattet af forskriften.

Stk. 4. Ved fiskeskib forstås et skib der anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk, hvaler, sæler, hvalrosser, skaldyr eller andre levende ressourcer fra havet, heri indbefattet skibe, der forarbejder deres egen fangst, eller hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer.

§ 2. Fiskeskibenes motorrum skal være forsynet med en alarm, der aktiveres, når vandstandsniveauet i rummet er over det normale.

Stk. 2. Alarmenheden skal være anbragt ved styrepladsen, og signalet skal kunne observeres visuelt og akustisk..

§ 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. Såfremt overtrædelsen alene omfatter lov om skibes sikkerhed m.v., kan der alene idømmes straf af bøde eller hæfte.

§ 4. Forskriften træder i kraft den 15. maj 1999.

Søfartsstyrelsen, den 29. marts 1999

Christian Breinholt

/O. Adamsen

 

Officielle noter