Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999

 

KAPITEL VIII

 

Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser

 

 

Regel 1 Anvendelse

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på nye og eksisterende skibe på 15 m i længde og derover.

 

 

Regel 2 Hovedalarmsystem, mønstringsruller og nødinstruktioner

(1) Hovedalarmsignalsystemet skal kunne få hovedalarmsignalet til at lyde; dette skal bestå af en række på syv eller flere korte toner efterfulgt af en lang tone, afgivet med fløjten eller sirenen og derudover fra en elektrisk klokke, horn eller tilsvarende lydgiver, som skal få sin energi fra skibets hovedforsyning og den elektriske nødenergikilde, der er foreskrevet i regel IV/17.

 

(2) Alle skibe skal være forsynet med tydelige instrukser om, hvad hver af de ombordværende skal foretage sig i en nødsituation.

 

(3) Mønstringsruller og nødinstruktioner skal opslås på iøjnefaldende steder om bord på skibet, herunder på broen, i maskinrummet og i besætningens opholdsrum og skal indeholde informationen, der er specificeret i følgende punkter.

 

(4) Mønstringsrullen skal specificere detaljer om det i regel 50 foreskrevne hovedalarmsignal og også de foranstaltninger, der skal træffes af besætningen og passagererne, når alarmen lyder. Mønstringsrullen skal endvidere anføre, hvordan ordren til at forlade skibet vil blive givet.

 

(5) Mønstringsrullen skal anføre de opgaver, der påhviler de forskellige besætningsmedlemmer, herunder:

 

(a) lukning af vandtætte døre, branddøre, ventiler, spygatter, sideluger, skylights, koøjer og andre lignende åbninger i skibet;

 

(b) udrustning af redningsbåde og -flåder og andre redningsmidler;

 

(c) klargøring og udsætning af redningsbåde og -flåder;

 

(d) almindelig klargøring af andre redningsmidler;

 

(e) brug af kommunikationsudstyr; og

 

(f) bemanding af brandslukningshold udpeget til at tage sig af brande.

 

(6) I skibe der er mindre end 45 m i længde kan Administrationen tillade en lempelse af bestemmelserne i punkt (5) hvis den finder, at mønstringsruller ikke er nødvendige på grund af det lille antal besætningsmedlemmer.

 

(7) Mønstringsrullen skal anføre hvilke officerer, det påhviler at sikre, at rednings- og brandudstyr holdes i god stand og klar til øjeblikkelig brug.

 

(8) Mønstringsrullen skal anføre stedfortrædere for nøglepersoner, der måtte blive utjenstdygtige under hensyntagen til, at forskellige nødsituationer kan kræve forskellige foranstaltninger.

 

(9) Mønstringsrullen skal være udfærdiget, før skibet afsejler. Sker der en ændring i besætningen, som nødvendiggør en ændring af mønstringsrullen, skal skibsføreren enten revidere rullen eller udarbejde en ny rulle.

 

 

Regel 3 Evakueringstræning og øvelser

(1) Mønstringer og øvelser

 

(a) Hvert medlem af besætningen skal deltage i mindst én bådøvelse og brandøvelse hver måned. Dog kan Administrationen modificere dette krav for skibe mindre end 45 m i længde, under forudsætning af at mindst en evakueringsøvelse og en brandøvelse afholdes mindst hver tredje måned. Hvis mere end 25% af besætningen ikke har deltaget i båd- og brandøvelse om bord på det pågældende skib i den forudgående måned, skal en øvelse for besætningen finde sted inden 24 timer efter skibets afgang fra havn. Når et skib går i fart for første gang, efter en større ombygning, eller når en ny besætning er forhyret, skal disse øvelser afholdes inden afsejling. For klasser af skibe, hvor dette ikke er muligt, kan andre ordninger, der som et minimum svarer hertil, godkendes af Administrationen.

 

(b) Hver evakueringsøvelse skal inkludere:

 

(i) besætningsmedlemmerne tilkaldes til mønstringsstederne ved hjælp af hovedalarmsignalet og det sikres, at de er

 

gjort opmærksom på ordren til at forlade skibet specificeret i mønstringsrullen;

 

(ii) alle melder sig ved stationerne og gør sig klar til de opgaver, som er beskrevet i mønstringsrullen;

 

(iii) kontrol af, at besætning er hensigtsmæssigt påklædt;

 

(iv) kontrol af, at redningsvestene er taget korrekt på;

 

(v) affiring af mindst en redningsbåd efter eventuel nødvendig forberedelse til udsætning;

 

(vi) redningsbådens motor startes og betjenes;

 

(vii) betjening af davider, der anvendes til udsætning af redningsflåder.

 

(c) Hver brandøvelse skal inkludere:

 

(i) alle melder sig ved brandstationerne og gør klar til de opgaver, som er beskrevet i brandrullerne;

 

(ii) start af en brandpumpe og brug af mindst to vandstråler for at vise, at systemet er i korrekt funktionsdygtig stand;

 

(iii) kontrol af brandudrustninger og andet personligt redningsudstyr;

 

(iv) kontrol af relevant kommunikationsudstyr;

 

(v) kontrol af funktionen af vandtætte døre, branddøre, brandspjæld og evakueringsmidler, og

 

(vi) kontrol af arrangementer, der er nødvendige for en efterfølgende evakuering af skibet.

 

(d) Under de på hinanden følgende bådøvelser skal affires forskellige redningsbåde i overensstemmelse med bestemmelserne i underpunkt (b)(v), for så vidt det er praktisk muligt.

 

(e) Øvelser skal i så stor udstrækning som muligt udføres, som om der var en virkelig nødsituation.

 

(f) Hver redningsbåd skal udsættes med den besætning om bord, der er udpeget til at betjene båden, og den skal manøvreres på vandet mindst en gang hver 3. måned under en bådøvelse.

(g) For så vidt det er rimeligt og praktisk muligt, skal mand-overbord-både med undtagelse af redningsbåde, som også er mand-overbord-både, udsættes hver måned med den udpegede besætning om bord og manøvreres på vandet. Under alle omstændigheder skal dette krav opfyldes mindst en gang hver 3. måned.

 

(h) Udføres der udsætningsøvelser med redningsbåd og mand-overbord-båd, mens skibet gør fart gennem vandet, må sådanne øvelser, af hensyn til risikoen, kun udføres i beskyttet farvand, og de skal være overvåget af en officer, der er erfaren i sådanne øvelser.

 

(i) Nødbelysningen for mønstring og evakuering skal afprøves ved hver evakueringsøvelse.

 

(j) Øvelserne kan justeres i henhold til det relevante udstyr, som kræves i disse bestemmelser. Hvis udstyr medføres på frivillig basis, skal det dog anvendes under øvelserne, og øvelserne skal justeres i overensstemmelse hermed.

 

(2) Træning og instruktion om bord

 

(a) Træning om bord i brugen af skibets redningsmidler, herunder redningsbådes og redningsflåders udrustning, og i brugen af skibets brandslukningsudstyr, skal finde sted så snart som muligt, og senest 2 uger efter at et besætningsmedlem påmønstrer skibet. Hvis besætningsmedlemmet er på en planlagt, regelmæssigt tilbagevendende tjeneste om bord i skibet, skal sådan træning dog gives senest 2 uger efter, at besætningsmedlemmet første gang tiltræder tjenesten på skibet.

 

(b) Instruktion i brugen af skibets redningsudstyr og i redning til søs skal gives med samme interval som øvelserne. Den enkelte instruktion kan omfatte forskellige dele af skibets redningsudstyr, men alle skibets redningsmidler og -udstyr skal dækkes inden for en periode af 2 måneder. Hvert medlem af besætningen skal gives instruktioner, som skal omfatte, men ikke nødvendigvis er begrænset til:

 

(i) betjening og brug af skibets oppustelige redningsflåder,

 

(ii) problemer med underafkøling (hypothermia), førstehjælpsbehandling af personer, som er underafkølede (hypothermia) og andre relevante førstehjælpsprocedurer,

 

 

(iii) specielle instruktioner, der er nødvendige for brug af skibets redningsmidler under forhold med hårdt vejr og høj sø, og

 

(c) Om bord i skibe forsynet med nedfirbare redningsflåder skal træning i brugen af disse finde sted med mellemrum af højst 4 måneder. Når det er praktisk muligt, skal træningen omfatte oppustning og affiring af en redningsflåde. Denne redningsflåde kan være en speciel redningsflåde, der udelukkende er beregnet til træningsformål, og som ikke indgår i skibets redningsmiddeludrustning; en sådan speciel redningsflåde skal være mærket på en iøjnefaldende måde.

 

(3) Registreringer

 

Datoen for mønstringers afholdelse, og enkeltheder om båd- og brandøvelser, øvelser med andre redningsmidler og træning om bord skal indføres i »Tilsynsbogen« eller i »Instruktionsbog i vedligeholdelse af redningsmidler«. Afholdes ikke en fuldstændig mønstring, øvelse eller træning på det foreskrevne tidspunkt, skal der i tilsynsbogen redegøres for omstændighederne ved og omfanget af den afholdte mønstring, øvelse eller træning.

 

(4) Øvelses instruktionsbog

 

(a) Der skal forefindes en instruktionsbog i hver af besætningens messer og fritidsrum eller i hvert besætningskammer. Instruktionsbogen, der kan bestå af flere bind, skal på et letforståeligt sprog og hvor muligt med illustrationer give instruktioner for og oplysninger om de redningsmidler, der forefindes på skibet og om de bedste overlevelsesmetoder. I stedet for instruktionsbogen kan enhver del af sådanne oplysninger gives i form af audiovisuelle midler. Følgende skal være detaljeret forklaret:

 

(i) påtagning af redningsveste og redningsdragter, hvor relevant;

 

(ii) mønstring på de foreskrevne steder;

 

(iii) entring, udsætning og frigøring af redningsbåde, redningsflåder og mand-overbord-både;

 

(iv) udsætningsmetode inde fra redningsbådene eller

-flåderne;

 

(v) frigøring fra udsætningsanordningerne;

 

(vi) metoder og brug af midler til beskyttelse i udsætningsområderne, hvor relevant;

 

(vii) belysning af udsætningssteder;

 

(viii) brugen af alt redningsudstyr;

 

(ix) brugen af detekteringsudstyr;

 

(x) med assistance fra illustrationer, brugen af radio-redningsmidler;

 

(xi) brugen af drivankre;

 

(xii) brugen af motor med tilbehør;

 

(xiii) ombordtagning af redningsfartøjer og mand-overbord-både, herunder anbringelse og surring;

 

(xiv) farer ved vejrligets påvirkning og behovet for varm påklædning;

 

(xv) bedste brug af redningsbåde- og -flådefaciliteter for at blive reddet;

 

(xvi) bjærgningsmetoder, herunder brug af helikopterredningsudstyr (slynger, kurve, bårer), redningsstole og kystredningsudstyr samt skibets linekastningsapparat;

 

(xvii) alle andre funktioner i mønstringsrullen og nødinstrukserne;

 

(xviii) instruktioner vedrørende nødreparation af redningsmidlerne.

 

(b) På skibe mindre end 45 meter i længde kan Administrationen tillade en lempelse af kravene i punkt (a). Dog skal passende sikkerhedsinformation altid medføres om bord.

 

 

Regel 4 Træning i nødprocedurer

Administrationen skal tage sådanne forholdsregler, som den må finde nødvendige for at sikre, at besætningerne er tilstrækkeligt trænede i deres pligter i tilfælde af en nødsituation. Sådan træning skal inkludere, hvor relevant:

 

 

(a) typer af nødsituationer som kan opstå, såsom kollisioner, brand og synkning;

 

(b) typer af redningsmidler der normalt medføres om bord på skibe;

 

(c) nødvendigheden af at følge principperne for overlevelse;

 

(d) værdien af træning og øvelser;

 

(e) nødvendigheden af at være forberedt på en hvilken som helst nødsituation og være konstant klar over:

 

(i) informationen i mønstringslisterne, specielt:

 

hvert besætningsmedlems særlige pligter i en nødsitu-ation;

 

hvert besætningsmedlems egen redningsstation; og

 

signalet som kalder besætningen til deres redningsfartøjer eller brandstationer;

 

(ii) placeringen af hvert besætningsmedlems egen redningsvest og reserveredningsveste;

 

(iii) placeringen af brandalarmkontroller;

 

(iv) evakueringsveje;

 

(v) konsekvenserne af panik;

 

(f) handlinger der skal udføres med hensyn til helikopteroptagning af en person fra skibe og redningsfartøjer;

 

(g) handlinger, der skal udføres, når der bliver kaldt til redningsstationerne, herunder:

 

(i) iføring af passende beklædning;

 

(ii) påtagning af redningsvest; og

 

(iii) indsamling af yderligere beskyttelse så som tæpper, hvis tiden tillader det;

 

(h) handlinger, der skal udføres, når der bliver givet ordre til at forlade skibet, såsom:

(i) hvordan man entrer redningsfartøjer fra skibet og vandet; og

 

(ii) hvordan man hopper ned i vandet fra en højde og reducerer risikoen for skader, når man rammer vandet;

 

(i) handlinger, der skal udføres i vandet, så som:

 

(i) hvordan man overlever under forhold som:

 

brand eller olie på vandet;

 

kolde forhold; og

 

haj-befængte farvande;

 

(ii) hvordan man genopretter et kæntret redningsfartøj;

 

(j) handlinger, der skal udføres om bord i et redningsfartøj, såsom:

 

(i) at få redningsfartøjer hurtigt på afstand af skibet;

 

(ii) beskyttelse mod kulde og ekstrem varme;

 

(iii) brug af drivanker;

 

(iv) holde udkig;

 

(v) bjærgning og behandling af overlevende;

 

(vi) forbedre muligheden for at blive set af andre;

 

(vii) kontrol af udstyr er i redningfartøjer og korrekt brug af udstyret; og

 

(viii) så vidt muligt at holde sig i nærheden af forlisstedet;

 

(k) de vigtigste farer som truer overlevende og de almindelige principper for overlevelse, herunder:

 

(i) forholdsregler som skal tages i kolde klimaer;

 

(ii) forholdsregler som skal tages i tropiske klimaer;

 

(iii) udsættelse for sol, vind, regn og sø;

 

(iv) vigtigheden af at bære egnet beklædning;

(v) beskyttende foranstaltninger i redningsfartøjer;

 

(vi) effekterne af nedsænkning i vand og af hyperthermi;

 

(vii) vigtigheden af at bevare kropsvæskerne;

 

(viii) beskyttelse mod søsyge;

 

(ix) korrekt brug af ferskvand og føde;

 

(x) følgerne af at drikke havvand;

 

(xi) midler til rådighed for at forbedre muligheden for at blive set af andre; og

 

(xii) vigtigheden af at opretholde moralen;

 

(l) handlinger, som skal udføres i tilfælde af brandslukning:

 

(i) brug af brandslanger med forskellige dyser;

 

(ii) brug af transportable ildslukkere;

 

(iii) kendskab til placeringen af branddøre; og

 

(iv) brug af friskluftapparater.

 

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1998

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"