Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XI Regionale og lokale bestemmelser, 1. februar 1999

 

KAPITEL XI

 

Regionale og lokale bestemmelser

 

 

(Direktivets BILAG III) Regionale og lokale bestemmelser
(artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 1)

 

 

A. Bestemmelser gældende for »nordlige« regioner

 

 

1. Anvendelsesområde

Medmindre andet er anført, farvande nord for grænsen som vist på kortet i tillægget til dette bilag bortset fra Østersøen. Grænsen bestemmes af 62° nordlig bredde fra Norges vestkyst til 4° vestlig længde, derefter 4° vestlig længde til 60°30' nordlig bredde, derefter 60°30' nordlig bredde til 5° vestlig længde, derefter 5° vestlig længde til 60° nordlig bredde, derefter 60° nordlig bredde til 15° vestlig længde, derefter 15° vestlig længde til 62° nordlig bredde, derefter 62° nordlig bredde til 2° vestlig længde, derefter 27° vestlig længde til 59° nordlig bredde og derefter 59° nordlig bredde mod vest.

 

 

2. Definitioner

Ved svær drivis forstås drivis, der dækker 80% eller mere af havoverfladen.

 

 

3. Regel III/7, stk. 1 (Driftskonditioner)

Ud over de specifikke driftskonditioner, der er anført i regel III/7, stk. 1, skal der tillige foretages beregning af følgende konditioner:

 

e) kondition b), c) eller d), alt efter hvilken der giver den laveste værdi for parametrene i stabilitetskriterierne i regel 2, idet der tages højde for overisning som anført i regel III/8

 

f) for skibe til notfiskeri: afgang fra fiskeplads med fiskeredskaber, ingen fangst og 30% bunkers, idet der tages højde for overisning som anført i regel III/8.

 

 

4. Regel III/8 (Overisning)

De specifikke krav i regel III/8 og de specifikke retningslinjer i Torremolinos-konferencens rekommandation nr. 2 anvendes inden for den pågældende region, dvs. også uden for de grænser, der er afmærket på det til nævnte rekommandation knyttede kort.

 

Uanset bestemmelserne i regel III/8, stk. 1, litra a) og b), skal der ved beregning af stabiliteten af skibe, der opererer i området nord for 63° nordlig bredde og mellem 28° vestlig længde og 11° vestlig længde, indregnes følgende tillæg for is:

 

a) 40 kg/m2 på udsatte vejrdæk og løbebroer

 

b) 10 kg/m2 på det projicerede lateralareal over vandlinien i begge sider af skibet.

 

 

5. Regel VII/5, stk. 2, litra b), og stk. 3, litra b) (Antal overlevelses-fartøjer og mand-overbord-både og deres art)

Uanset bestemmelserne i regel VII/5, stk. 2, litra (b), stk. 3, litra (b), og stk. 33, gælder det for fiskeskibe, hvis skrog er bygget til at opfylde en anerkendt organisations regler for sejlads i farvande med svær drivis, jf. regel 11/1, stk. 2, i bilaget til Torremolinos-protokollen al 1993, at de i regel VII/5, stk. 2, litra (b), stk. 3, litra (b), og stk. 3a, litra (b) krævede mand-overbord-både og redningsbåde skal være mindst delvis lukkede (som defineret i regel VII/181 og have tilstrækkelig kapacitet til at optage samtlige ombordværende.

 

 

6. Regel VII/9 (Redningsdragter og termiske beskyttelsesmidler)

Uanset bestemmelserne i regel VI/9 skal der til hver ombordværende være en godkendt redningsdragt af passende størrelse, som opfylder bestemmelserne i regel VII/25, herunder de i forbindelse med denne regel anførte tilføjelser, der er opstillet i dette bilags punkt 1.8.

 

 

7. Regel VII/14 (Radartransponder)

Ud over bestemmelserne i kapitel VII, del B, gælder det, at alle redningsbåde, mand-overbord-både og redningsflåder skal være fast udstyret med en godkendt radartransponder, der skal kunne arbejde i 9 GHz-båndet.

 

 

8. Regel VII/25 (Redningsdragter)

Uanset bestemmelserne i regel VII/25 skal alle de i punkt 1.6 krævede redningsdragter i det hele være fremstillet af et materiale med indbygget isolation og tillige opfylde opdriftskravene i regel VII/24, stk. 1, litra (c), nr. (i) Alle andre relevante krav i regel VII/25 skal også være opfyldt.

 

 

9. Regel X/3, stk. 7 (Radaranlæg)

Uanset bestemmelserne i regel X/3, stk. 7, skal alle skibe med en længde på 24 m og derover være udrustet med et radaranlæg, der er godkendt af Administrationen. Radaranlægget skal kunne arbejde i 9 GHz-båndet.

 

 

10. Regel X/5 (Signaludstyr)

Ud over bestemmelserne i regel X/5 skal alle skibe, der arbejder i farvande, hvor der kan forekomme drivis, være udrustet med mindst en projektør med en lysstyrke på mindst 1 lux målt i en afstand af 750 m.

 

 

B. Bestemmelser gældende for »sydlige« regioner

 

1. Anvendelsesområde

Middelhavet og kystområderne inden for 20 sømil fra Spaniens og Portugals kyst i Atlanterhavets sommerzone, som defineret på lasteliniezonekortet (Chart of zones and seasonal areas) i tillæg II til den internationale lastelinjekonvention af 19661)  med senere ændringer.

 

 

2. Regel VII/B19, stk. I (Redningsdragter)

I betragtning af bestemmelserne i samme regels stk. 4 tilføjes følgende punktum til stk. 1:

 

»For skibe med en længde på under 45 m behøver der kun være to redningsdragter.«

 

 

3. Regel IX/1 (Radiokommunikation)

Der indsættes følgende nye stk. 1a:

 

»Dette kapitel finder ligeledes anvendelse for nye skibe med en længde på 24 m og derover, forudsat at deres Fartsområde er passende dækket af kyststationer, der drives i overensstemmelse med IMO s Master Plan.«

 

 

KORT, NORDLIGE OMRÅDE

 

AD350_1.GIF Size: (30666 X -19248)

 

 

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1998

 

Officielle noter

1) Den internationale lastelinekonvention af 1966 vedtaget 5. april 1966 af Den Internationale Lasteliniekonference, som blev afholdt i London på opfordring fra Den Mellemstatslige Rådgivende Søfartsorganisation (IMCO).

 

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"