Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg Certifikater, formularer og udstyrsfortegnelser, 1. februar 1999

 

Tillæg - Certifikater, formularer og udstyrslister

 

 

FORMULARER FOR OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT,

UNDTAGELSESCERTIFIKAT OG UDSTYRS FORTEGNELSE

 

OVERENSSTEMMELSESCERFIKAT

 

Dette overensstemmelsescertifikat skal ledsages al en udstyrsfortegnelse

 

 

 

( Myndighedens stempel) (Stat)

 

 

 

for et nyt/eksisterende ) fiskeskib

 

udstedt i henhold til

 

 

(betegnelse på medlemsstatens relevante retsforskrifter)

 

til bekræftelse af, ar nedennævnte skib opfylder forskrifterne i Rådets direktiv 97/.. /EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover

 

 

efter bemyndigelse fra regeringen i

(medlemsstatens fuldstændige officielle betegnelse)

 

af

(fuldstændig officiel betegnelse for den kompetente organisation, det et anerkendt i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 94/57/EF)

 

Skibets navn

Kendingsnummer eller

-bogstav

Hjemsted

Længde )

 

 

 

     

 

Dato for kontrakt om bygning eller større ombygning )

 

Dato, hvor kølen var lagt eller skibet befandt sig på et tilsvarende byggetrin 3)

 

Dato for aflevering eller afslutning al større ombygning 3)

(certifikatets bagside)

 

Førstegangssyn

 

DET ATTESTERES HERVED:

 

1. at skibet er synet i overensstemmelse med regel I/6, stk. 1, litra a), i bilaget til Torremolinos-protokollen af 1993

 

2. at synet viste:

1. at skibet opfylder samtlige krav i Rådets direktiv 97/70/EF, og

2. at den største tilladte dybgang ved alle lastekonditioner er indført i stabilitetsbogen af

;

 

3. at der er/ikke er ) udstedt undtagelsescertifikat.

 

 

Dette certifikat er gyldigt indtil med forbehold af syn foretaget i overensstemmelse med reglerne i I/6, stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), og litra c).

 

 

 

 

Udstedt i ______________________________________ , den ______________________________

(sted for udstedelsen a f certifikatet) (udstedelsesdato)

 

 

 

_____________________________

(den udstedende persons underskrift)

og/eller

(den udstedende myndigheds stempel)

 

 

 

Hvis erklæringen er underskrevet, tilføjes følgende sætning:

 

Undertegnede erklærer at være behørigt bemyndiget af nævnte medlemsstat til at udstede dette certifikat.

 

 

 

___________________________________

(underskrift)

 

(certifikaters næste side)

 

Påtegning om forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode, når regel I/11, stk. 1, finder anvendelse

 

Dette certifikat skal i henhold til regel I/11, stk. 1, anerkendes som gyldigt indtil ________________________

 

Underskrift: ______________________________________________________________________

(den påtegningsberettigedes undersknit)

 

Sted: ___________________________________________________________________________

 

Dato: ___________________________________________________________________________

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og/eller stempel)

 

 

 

 

 

Påtegning om forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode, indtil skibet når den havn, hvor skibet skal synes, når regel 1,11, stk. 2 eller 4, finder anvendelse

 

 

Dette certifikat skal i henhold til regel 1/11, stk. 2 eller 4, anerkendes som gyldigt indtil

 

 

Underskrift: ____________________________________________________________________________

(den påtegningsberettigedes underskrift)

 

Sted: _____________________________________________________________________________

 

Dato: ____________________________________________________________________________

 

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og/eller stempel)

 

 

(certifikaters næste side)

 

Påtegning om fornyelsesyn

 

 

 

Syn af udstyr

 

DET ATTESTERES HERVED, at skibet er synet som krævet i regel I/6, stk. 1, litra b), nr. ii), og at synet viste, at skibet opfylder alle relevante krav.

 

Underskrift:

(den påtegningeberettigedes underskrift)

 

Sted:

 

 

Dato:

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiosyn

 

DET ATTESTERES HERVED, at skibet er synet som krævet i regel I/6, stk. 1, litra b), nr. iii), og at synet viste, at skibet opfylder alle relevante krav.

 

Underskrift:

(den påtegningeberettigedes underskrift)

 

Sted:

 

 

Dato:

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

 

(certifikaters næste side)

 

2. periodiske radiosyn

 

Underskrift:

(den påtegningeberettigedes underskrift)

 

Sted:

 

 

Dato:

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

 

 

 

3. periodiske radiosyn

 

Underskrift:

(den påtegningeberettigedes underskrift)

 

Sted:

 

 

Dato:

 

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

 

 

 

 

 

 

Påtegning om midlertidigt syn

 

DET ATTESTERES HERVED, at skibet er synet som krævet i regel I/6, stk. 1, litra b), nr. iii), og at synet viste, at skibet opfylder alle relevante krav.

 

 

Underskrift:

(den påtegningeberettigedes underskrift)

 

Sted:

 

 

Dato:

 

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

 

UNDTAGELSESCERTIFIKAT

 

 

 

 

( Myndighedens stempel) (Stat)

 

 

for et nyt/eksisterende fiskeskib

 

udstedt i henhold til

 

 

 

(betegnelse på medlemsstatens relevante retsforskrifter)

 

Til bekræftelse af, at nedennævnte skib opfylder forskrifterne i Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover

 

 

 

efter bemyndigelse fra regeringen i

(medlemsstatens fuldstændige officielle betegnelse)

 

 

af

(fuldstændig officiel betegnelse for den kompetente organisation, det et anerkendt i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 94/57/EF)

 

 

 

 

Skibets navn

Kendingsnummer eller

-bogstav

Hjemsted

Længde )

 

 

 

 

 

     

 

 

(certifikatets næste side)

 

 

DET ATTESTERES HERVED

 

 

at skibet i henhold til regel

 

er undtaget fra kravene til

 

 

 

 

 

 

Dette certifikat er gyldigt indtil under forudsætning af, at det overensstemmelsescertifikat, hvortil dette certifikat er knyttet, fortsat er gyldigt.

 

 

Udstedt i ______________________________________ , den ______________________________

(sted for udstedelsen a f certifikatet) (udstedelsesdato)

 

 

 

(den udstedende persons underskrift) og/eller (den udstedende myndigheds stempel)

 

 

 

Hvis erklæringen er underskrevet, tilføjes følgende sætning:

 

Undertegnede erklærer at være behørigt bemyndiget af nævnte medlemsstat til at udstede dette certifikat.

 

 

 

 

 

___________________________________

(underskrift)

 

 

(certifikaters næste side)

 

 

Påtegning om forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode, når regel I/11, stk. 1, finder anvendelse

 

 

Dette certifikat skal i henhold til regel I/11, stk. 1, anerkendes som gyldigt indtil ________________________

 

 

Underskrift: ______________________________________________________________________

(den påtegningsberettigedes undersknit)

 

 

Sted: ___________________________________________________________________________

 

 

Dato: ___________________________________________________________________________

 

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og/eller stempel)

 

 

 

 

 

Påtegning om forlængelse af certifikatets gyldighedsperiode, indtil skibet når den havn, hvor skibet skal synes, når regel 1,11, stk. 2 eller 4, finder anvendelse

 

 

Dette certifikat skal i henhold til regel 1/11, stk. 2 eller 4, anerkendes som gyldigt indtil ________________

 

 

Underskrift: ____________________________________________________________________________

(den påtegningsberettigedes underskrift)

 

 

Sted: _____________________________________________________________________________

 

 

Dato: ____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

(den udstedende myndigheds underskrift og/eller stempel)

 

(Suppleringsformular til overensstemmelsescertifikat)

 

 

UDSTYRSFORTEGNELSE

 

til overensstemmelsescertifikat

 

Denne fortegnelse skal til stadighed være vedhæftet overensstemmelsescertifikatet

 

 

Fortegnelse over udstyr med henblik på overensstemmelse mod Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover

 

 

1. Skibets karakteristika

 

Skibets navn

Kendingsnummer eller

-bogstav

Hjemsted

Længde )

 

 

 

 

 

     

 

2. Redningsmidler

 

1. Samlet antal personer, hvortil der er redningsmidler

 

   

 

 

Bagbord side

Styrbord side

2. Samlet antal redningsbåde

   

2.1 Samlet antal personer, de kan optage

   

2.2 Antal delvis lukkede redningsbåde (regel VII/18)

   

2.3 Antal helt lukkede redningsbåde (regel VII/19)

   

3. Antal mand-overbord-både

   

3.1 Antal både, der er indregnet i det ovenfor anførte samlede antal redningsbåde

   

4. Redningsflåder

   

4.1 Redningsflåder, hvortil der kræves godkendt udsætningsanordning

   

4.1.1 Antal redningsflåder

   

4.1.2 Antal personer, de kan optage

   

4.2 Redningsflåder, hvortil der ikke kræves godkendt udsætningsanordning

   

4.2.1 Antal redningsflåder

   

4.2.2 Antal personer, de kan optage

   

5. Antal redningskranse

   

6. Antal redningsveste

   

7. Redningsdragter

   

7.1 Samlet antal

   

7.2 Antal redningsdragter, der opfylder kravene til redningsveste

   

8. Antal termiske beskyttelsesmidler 1)

   

9. Radioudstyr i redningsmidler

   

9.1 Antal radartranspondere

   

9.2 Antal tovejs VHF-radiotelefonapparater

   

(1) Undtagen dem, der kræves i regel VII/17, stk. 8 nr. xxi) og VII/20, stk. 5, litra a), nr. xxiv).

 

3. Specifikation af radiofaciliteter

 

Benævnelse

Faktisk udstyr

1. Primære systemer

 

1.1 VHF-radioanlæg

 

1.1.1 DSC-koder

 

1.1.2 DSC-vagtmodtaer

 

1.1.3 Radiotelefoni

 

1.2 MF-radioanlæg

 

1.2.1 DSC-koder

 

1.2.3 Radiotelefoni

 

1.3 MF/HF-radioanlæg

 

1.3.1 DSC-koder

 

1.3.2 DSC-vagtmodtager

 

1.3.4 Direkte skrivende radiotelegrafi

 

1.4 INMARSAT-skibsjordstation

 

2. Sekundære alarmeringssystemer

 

3. Faciliteter til modtagelse af maritime sikkerhedsinformationer

 

3.1 NAVTEX-modtager

 

3.2 EGC-modtager

 

3.3 Direkte skrivende HF-radiomodtager

 

4. Satellit-EPIRB

 

4.1 COSPAS-SARSAT

 

4.2 INMARSAT

 

5. UKW-EPIRB

 

6. Radartransponder på skibet

 

7. 2.182 kHz-vagtmodtager (1)

 

8. Udstyr til automatisk udsendelse af det radiotelefoniske nødsignal på 2.182 kHz (2)

 

(1) Medmindre en anden dato besluttes af IMO s Maritime Safety Committee, behøver dette punkt ikke at fremgå af fortegnelsen, der vedlægges certifikater udstedt efter den 1. februar 1999.

(2) Dette punkt behøver ikke at fremgå af fortegnelsen, der vedlægges certifikater udstedt efter den 1. februar 1999.

 

4. Metoder benyttet til sikring af rådighed over radiofaciliteter

 

4.1 Dublering af udstyr:

 

4.2 Landbaseret vedligehold:

 

4.3 Muligheder for vedligeholdelse under sejlads:

 

 

DET ATTESTERES HERVED, at denne udstyrsfortegnelse er korrekt i enhver henseende.

 

 

 

Udstedt i ______________________________________ , den ______________________________

(sted for udstedelsen a f certifikatet) (udstedelsesdato)

 

 

(den udstedende persons underskrift) og/eller (den udstedende myndigheds stempel)

 

 

Hvis erklæringen er underskrevet, tilføjes følgende sætning:

 

Undertegnede erklærer at være behørigt bemyndiget af nævnte medlemsstat til at udstede dette certifikat.

 

___________________________________

 

 

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1998

 

Officielle noter
Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"