Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 2 Rådets direktiv 97/70/EF, 1. februar 1999

 

Bilag 2

RÅDETS DIREKTIV 97/70/EF

af 11. december 1997om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 m og derover

 

 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 84, stk. 2,

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen1)  ,

 

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2) ,

 

i overensstemmelse med fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C3) , og

 

ud fra følgende betragtninger:

 

(1) Fællesskabets foranstaltninger inden for søtransport bør tage sigte på forbedring af sikkerheden til søs;

 

(2) den 2. april 1993 blev Torremolinos-protokollen til den internationale Torremolinos-konvention af 1997 om fiskeskibes sikkerhed vedtaget, i det følgende benævnt »Torremolinos-protokollen«;

 

(3) håndhævelse af denne protokol på fællesskabsniveau for fiskeskibe, der fører en medlemsstats flag, opererer i en medlemsstats indre fanvande eller søterritorium eller lander deres fangst i en medlemsstats havn, vil forbedre disse skibes sikkerhed, da forskellige nationale lovgivninger endnu ikke lever op til sikkerhedsniveauet i protokollen; et sådant fælles sikkerhedsniveau vil tilnærme de forskelligartede og afvigende nationale sikkerhedskrav til hinanden og derved sikre, at der bliver lige konkurrence for alle fiskeskibe, der opererer inden for samme område, uden at der slækkes på sikkerheden;

(4) på baggrund navnlig af betydningen for det indre marked er foranstaltninger på fællesskabsniveau den mest effektive metode til at indføre et fælles sikkerhedsniveau for fiskeskibe i hele Fællesskabet;

 

(5) et rådsdirektiv er det rette juridiske instrument, da det skaber rammerne om en ensartet og bindende anvendelse af sikkerhedsstandarderne i medlemsstaterne samtidig med, at den enkelte medlemsstat kan bestemme den form og de midler for gennemførelsen, der bedst passer i dens interne system;

 

(6) flere vigtige kapitler i Torremolinos-protokollen gælder kun for fiskeskibe med en længde på 45 m og derover; at begrænse protokollens anvendelse i Fællesskabet til sådanne skibe vil skabe et sikkerhedsmæssigt tomrum mellem disse skibe og skibe med en længde mellem 24 og 45 m og dermed forvride konkurrencen;

 

(7) ifølge protokollens artikel 3, stk. 4, bestemmer parterne, hvilke af dens regler med en længdegrænse over 24 m der helt eller delvis skal anvendes på skibe, som fører deres flag, og hvis længde er mindre end den foreskrevne længde grænse, men over 24 m; ifølge protokollens artikel 3, stk. 5, søger parterne at indføre ensartede standarder for disse fiskeskibe, som opererer i samme område;

 

(8) for at øge sikkerheden og undgå konkurrenceforvridninger må det tilstræbes, at direktivets sikkerhedsregler anvendes på alle fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, som opererer i Fællesskabets fiskerizoner, uanset hvilke flag de fører; for fiskeskibe, der fører et tredjelands flag, og som opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller lander deres fangst i en medlemsstats havn, skal dette opnås i overensstemmelse med folkerettens almindelige regler;

 

(9) de relevante bestemmelser i rådsdirektiver, der er vedtaget i henhold til Fællesskabets socialpolitik, skal fortsat finde anvendelse;

 

(10) af alle disse grunde bør medlemsstaterne for nye, samt i visse tilfælde allerede eksisterende, fiskeskibe med en længde på 45 m og derover anvende bestemmelserne i bilaget til Torremolinos-protokollen af 1993, under hensyntagen til de relevante bestemmelser i bilag I til nærværende direktiv; medlemsstaterne bør ligeledes anvende bestemmelserne i kapitel IV, V, VII og IX i bilaget til Torremolinos-protokollen som ændret ved bilag II til nærværende direktiv for alle nye skibe med en længde på 24 m og derover, men under 45 m, som fører deres flag;

 

(11) med begrundelse i specifikke regionale forhold som f.eks. geografiske og klimatiske forhold kan særlige krav være berettigede, jf. bilag III; der er udarbejdet sådanne forskrifter for fart i henholdsvis nordlige og sydlige zoner;

(12) for yderligere at øge sikkerheden bør skibe, der fører en medlemsstats flag, opfylde de specifikke krav i bilag IV;

 

(13) fiskeskibe, der fører et tredjelands flag, bør ikke få tilladelse til at operere i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller til at lande deres fangst i en medlemsstats havn og derigennem konkurrere med skibe, der fører en medlemsstats flag, medmindre deres flagstat har attesteret, at de opfylder de tekniske forskrifter i dette direktiv;

 

(14) udstyr, som opfylder kravene i Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr om bord på skibe4) , og som er installeret om bord på fiskeskibe, bør uden videre anses for at opfylde de særlige bestemmelser for sådant udstyr i nærværende direktiv, da kravene i direktiv 96/98/EF mindst er ækvivalente med kravene i Torremolinos-protokollen og i nærværende direktiv;

 

(15) der kan i medlemsstaterne foreligge lokale omstændigheder, der berettiger til indførelse af specifikke sikkerhedskrav for alle fiskeskibe, der opererer i bestemte områder; medlemsstaterne kan også finde det hensigtsmæssigt at vedtage undtagelser fra eller krav, der svarer til bestemmelserne i bilaget til Torremolinos-protokollen; de bør have ret til at vedtage sådanne foranstaltninger, forudsat at der føres kontrol hermed efter udvalgsproceduren;

 

(16) på indeværende tidspunkt findes der ingen ensartede internationale tekniske standarder for fiskeskibe med hensyn til skrogets styrke, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg; sådanne standarder kan fastlægges ifølge reglerne fra en anerkendt organisation eller den nationale administration;

 

(17) for at kontrollere, at dette direktiv gennemføres og håndhæves effektivt, bør medlemsstaterne foretage syn og udstede overensstemmelsescertifikat for fiskeskibe, når de opfylder direktivets specifikke krav;

 

(18) for at sikre fuld anvendelse af dette direktiv og i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 i Torremolinos-protokollen bør fiskeskibe være underlagt havnestatskontrol; en medlemsstat kan også foretage inspektion om bord på tredjelandes fiskeskibe, som ikke opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller lander deres fangst i en medlemsstats havne, hvis de befinder sig i en af denne medlemsstats havne, for at kontrollere, om de opfylder kravene i denne protokol, når protokollen er trådt i kraft;

 

(19) det er nødvendigt, at et udvalg bestående af medlemsstaternes repræsentanter bistår Kommissionen med den faktiske anvendelse af dette direktiv; det udvalg, der er nedsat ved artikel 12 i Rådets direktiv 93/75/EF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne med farligt eller forurenende gods5) , kan varetage denne funktion;

 

(20) for at sikre en ensartet gennemførelse af dette direktiv kan visse bestemmelser tilpasses via dette udvalg for at tage hensyn til relevante udviklinger på internationalt plan;

 

(21) Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) bør underrettes om dette direktiv i henhold til Torremolinos-protokollen;

 

(22) for at sikre fuld anvendelse af dette direktiv bør medlemsstaterne fastsætte sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold hertil -

 

 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

 

 

Artikel 1

Formål

 

(1) Formålet med dette direktiv er at fastlægge sikkerhedskrav for søgående fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, såvel nye som eksisterende, dersom sidstnævnte er omfattet af bilaget til Torremolinos-protokollen, og

 

som fører en medlemsstats flag og er registreret i Fællesskabet, eller

 

som opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium, eller

 

som lander deres fangst i en medlemsstats havn.

 

Fritidsfartøjer, der driver ikke-erhvervsmæssigt fiskeri, er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde.

 

(2) Direktivet berører ikke bestemmelserne i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 6)  og dertil hørende særdirektiver, særlig Rådets direktiv 931103/EF af 23. november 1993 om minimumsforskrifer for sikkerhed og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer (trettende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).7)

 

 

Artikel 2

Definitioner

 

I dette direktiv forstås ved:

 

1) »fiskeskib« eller »skib« et skib, der er udstyret til eller anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk eller andre levende ressourcer fra havet

 

2) »nyt fiskeskib« et fiskeskib, for hvilket:

 

a) kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået den 1. januar 1999 eller senere

 

b) kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået før den 1. januar 1999, og som leveres tre år eller mere efter denne dato, eller

 

c) hvis der ikke foreligger nogen byggekontrakt:

 

kølen er lagt, eller

 

byggeri, der kan identificeres med et bestemt skib, er påbegyndt, eller

 

samling er påbegyndt omfattende mindst 50 tons eller 1% af den anslåede samlede skrogvægt, hvis sidstnævnte er mindre den 1. januar 1999 eller senere

 

3) »eksisterende fiskeskib« et fiskeskib, som ikke er et nyt fiskeskib

 

4) »Torremolinos-protokollen« Torremolinos-protokollen af 1993 til den internationale Torremolinos-konvention af 1977 om fiskeskibes sikkerhed, med senere ændringer

 

5) »certifikat« det overensstemmelsescertifikat, som er omhandlet i artikel 6

 

6) »længde« medmindre andet er angivet længden fra forstævnens forkant til rorstammens midte på en vandlinje, som ligger ved 85 % af den mindste sidehøjde målt fra kølens overkant, dog mindst 96% af den totale længde målt på nævnte vandlinje. I skibe konstrueret med styrlastighed skal den vandlinje, på hvilken længden måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen

 

7) »operere« at fange eller fange og forarbejde fisk eller andre levende ressourcer fra havet, dog således at retten til uskadelig passage i søterritoriet og retten til fri sejlads inden for den eksklusive økonomiske zone på 200 sømil ikke indskrænkes

 

8) »anerkendt organisation« en organisation, der er anerkendt i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe8) .

 

 

Artikel 3

Almindelige forskrifter

 

1 Medlemsstaterne sørger for, at forskrifterne i bilaget til Torremolinos-protokollen anvendes på de berørte fiskeskibe, der fører deres flag, medmindre andet er fastsat i bilag I til dette direktiv.

 

Medmindre andet er fastsat i dette direktiv, skal eksisterende fiskeskibe opfylde de relevante krav i bilaget til Torremolinos-protokollen senest den 1. juli 1999.

 

2 Medlemsstaterne sørger for, at de krav i kapitel IV, V, VII og IX i bilaget til Torremolinos-protokollen, som anvendes på skibe med en længde på 45 m og derover, også anvendes på nye fiskeskibe med en længde på 24 m og derover, som fører deres flag, medmindre andet er fastsat i bilag II til dette direktiv.

 

3 Medlemsstaterne sørger for, at skibe, der fører deres flag og opererer i bestemte områder, opfylder forskrifterne for de pågældende områder, jf. bilag III.

 

4 Medlemsstaterne sørger for, at skibe, der fører deres flag, opfylder de specifikke sikkerhedskrav i bilag IV.

 

5 Medlemsstaterne forbyder fiskeskibe, der fører et tredjelands flag, at operere i deres indre farvande eller søterritorium, eller at lande fangsten i deres havne, medmindre deres flagstats administration har attesteret, at de opfylder kravene i stk. 1, 2, 3 og 4 og i artikel 5.

 

6 Udstyr, som er opregnet i bilag A.1 til direktiv 96/98/EF, som opfylder nævnte direktivs bestemmelser, og som er installeret om bord på fiskeskibe med henblik på opfyldelse af direktivets bestemmelser, anses for at være i overensstemmelse med nævnte bestemmelser, uanset om bestemmelserne kræve: at udstyret skal godkendes og prøves med tilfredsstillende resultat af flagstatens administration.

 

 

Artikel 4

Særlige forskrifter, undtagelser og ækvivalente bestemmelser

 

1 Hvis en medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater finder, at visse situationer, som skyldes lokale omstændigheder eller skibets særlige karakteristika, berettiger til indførelse af specifikke sikkerhedskrav for fiskeskibe, der opererer i et bestemt område, og hvis det godtgøres, at der er behov for det, kan de efter proceduren i stk. 4 vedtage sådanne specifikke sikkerhedskrav for at tage hensyn til de lokale omstændigheder, f.eks. forholdene og de klimatiske forhold i de farvande, de pågældende skibe opererer i, togternes varighed eller skibets særlige karakteristika, f.eks. konstruktionsmaterialerne.

 

De vedtagne foranstaltninger indføjes i bilag III.

 

2 Medlemsstaterne anvender efter proceduren i stk. 4 bestemmelserne i kapitel I, regel 3, stk. 3, i bilaget til Torremolinos-protokollen ved vedtagelse af undtagelsesbestemmelser.

 

3 En medlemsstat kan efter proceduren i stk. 4 vedtage bestemmelser om ækvivalens i henhold til kapitel I, regel 4, stk. 1, i bilaget til Torremolinos-protokollen.

 

4 En medlemsstat, der benytter sig af bestemmelserne i stk. 1, 2 eller 3, skal anvende følgende procedure:

 

a) Medlemsstaten underretter Kommissionen om de bestemmelser, den agter at vedtage, så detaljeret, at det godtgøres, at sikkerhedsniveauet fortsat er forsvarligt.

 

b) Hvis det inden for en periode på seks måneder efter underretningen efter proceduren i artikel 9 besluttes, at de foreslåede foranstaltninger er ubegrundede, kan medlemsstaten anmodes om at ændre eller undlade at vedtage de foreslåede foranstaltninger.

 

c) De foranstaltninger, der vedtages, skal fremgå af den pågældende nationale lovgivning og meddeles Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater om alle detaljer heri.

d) Alle sådanne foranstaltninger finder anvendelse på alle fiskeskibe, når de opererer under de samme nævnte forhold, uden forskelsbehandling på grund af flagstat eller rederiets nationalitet.

 

e) De i stk. 2 omhandlede foranstaltninger må kun anvendes, så længe fiskeskibet opererer under de beskrevne forhold.

 

 

Artikel 5

Standarder for konstruktion, bygning og vedligehold

 

For fiskeskibe gælder, at standarderne for konstruktion, bygning og vedligehold af skrog, hoved- og hjælpemaskineri samt elektriske og automatiske anlæg skal være de regler, som gjaldt på tidspunktet for deres bygning, og som er specificeret for klassifikation af en anerkendt organisation eller anvendes af en administration.

 

For nye skibe skal disse regler for så vidt angår procedure og vilkår opfylde artikel 14, stk. 2, i direktiv 94/57/EF.

 

 

Artikel 6

Syn og certifikater

 

1 Medlemsstaterne udsteder for fiskeskibe, der sejler under deres flag og opfylder kravene i artikel 3 og 5, et certifikat til bekræftelse af, at de opfylder direktivets bestemmelser, suppleret med en udstyrsfortegnelse og eventuelle undtagelsescertifikater. Overensstemmelsescertifikat, udstyrsfortegnelse og undtagelsescertifikat udformes som vist i bilag V. Certifikaterne udstedes af flagstatens administration eller af en anerkendt organisation, som handler på dens vegne, efter at der af flagstatens administrations egen autoriserede tilsynsførende eller af tilsynsførende fra en anerkendt organisation eller af den medlemsstat, som flagstaten har bemyndiget til at foretage syn, er foretaget et syn, før skibet sættes i fart, jf. kapitel 1, regel 6, stk. 1, litra a), i bilaget til Torremolinos-protokollen.

 

2 Gyldighedsperioden for de i stk. 1 omhandlede certifikater må ikke være længere end de i kapitel 1, regel 11, i bilaget til Torremolinosprotokollen anførte. Overensstemmelsescertifikatet fornyes, efter at der er foretaget et periodisk syn, jf. kapitel 1, regel 6, i bilaget til Torremolinosprotokollen.

 

 

Artikel 7

Bestemmelser om kontrol

 

1 Fiskeskibe, der opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller lander deres fangst i dens havne, og som ikke sejler under denne medlemsstats flag, er underlagt medlemsstatens kontrol i overensstemmelse med artikel 4 i Torremolinos-protokollen og uden forskelsbehandling på grundlag af flagstat eller rederiets nationalitet, så den kan sikre sig, at de opfylder dette direktivs krav.

 

2 Fiskeskibe, der ikke opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller lander deres fangst i en medlemsstats havne, og som fører en anden medlemsstats flag, er underlagt medlemsstatens kontrol i overensstemmelse med artikel 4 i Torremolinos-protokollen og uden forskelsbehandling på grundlag af flagstat eller rederiets nationalitet, når de befinder sig i sidstnævnte medlemsstats havne, så denne kan sikre sig, at de opfylder dette direktivs krav.

 

3 Fiskeskibe, der fører et tredjelands flag, og som ikke opererer i en medlemsstats indre farvande eller søterritorium eller lander deres fangst i en medlemsstats havne, er underlagt medlemsstatens kontrol i overensstemmelse med artikel 4 i Torremolinos-protokollen, når de befinder sig i dennes havne, så den kan sikre sig, at de opfylder kravene i Torremolinosprotokollen, når den er trådt i kraft.

 

 

Artikel 8

Tilpasninger

 

Efter proceduren i artikel 9:

 

a) kan der vedtages og indarbejdes bestemmelser om

 

harmoniseret fortolkning af de bestemmelser i bilaget til Torremolinosprotokollen, som er overladt til de enkelte kontraherende parters administrationers fortolkning, i det omfang, det er nødvendigt for at sikre ensartet gennemførelse i Fællesskabet

 

gennemførelsen af dette direktiv uden at udvide dets anvendelsesområde.

 

b) kan direktivets artikel 2, 3, 4, 6 og 7 tilpasses og bilagene dertil ændres med henblik på gennemførelse i direktivet af senere ændringer til Torremolinos-protokollen, som træder i kraft efter direktivets vedtagelse.

 

Artikel 9

Udvalg

 

1 Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 12, stk. 1, i direktiv 93/75/EØF.

 

2 Når der henvises til denne artikel, følges følgende procedure:

 

a) Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne; den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

 

b) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

 

c) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

 

Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse inden otte uger regnet fra forslagets forelæggelse for det, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

 

 

Artikel 10

Underretning af IMO

 

Formanden for Rådet og Kommissionen underretter IMO om vedtagelsen af dette direktiv, idet der henvises til artikel 3, stk. 5, i Torremolinos-protokollen.

 

 

Artikel 11

Sanktioner

 

Medlemsstaterne fastsætter selv sanktionerne for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til dette direktiv, og træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at sanktionerne gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssigt afpassede og have en afskrækkende virkning.

 

 

Artikel 12

Gennemførelse

 

1 Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 1999. De underretter straks Kommissionen herom.

 

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

 

2 Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til alle de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

 

 

Artikel 13

Ikrafttræden

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

 

 

Artikel 14

Adressater

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

 

Udfærdiget i Luxembourg, den 11. december 1997.

 

 

 

På Rådets vegne

 

M. DELVAUX-STEHRES

 

Formand

 

Direktivets BILAG I

 

Tilpasning af forskrifterne i bilaget til Torremolinos-protokollen med henblik på anvendelse af artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 97/70/EF

 

(Tilpasningen er gennemført i bilag 1 til teknisk forskrift E ovenfor og gentages ikke her)

 

 

Direktivets BILAG II

 

Tilpasning af forskrifterne i kapitel IV, V, VII og IX i bilaget til Torremolinosprotokollen, jf. artikel 3, stk. 4, i protokollen, med henblik på anvendelse på nye fiskeskibe med en længde på 24 m og derover

 

(Tilpasningen er gennemført i bilag 1 til teknisk forskrift E ovenfor og gentages ikke her)

 

 

Direktivets BILAG III

 

Regionale og lokale bestemmelser (artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 1)

A. Bestemmelser gældende for »nordlige« regioner

 

(bestemmelserne findes som kapitel XI i bilag 1 til teknisk forskrift E)

 

 

Direktivets BILAG IV

 

Specifikke sikkerhedskrav (artikel 3, stk. 4)

 

(De specifikke sikkerhedskrav er indført i bilag 1 til teknisk forskrift E ovenfor og gentages ikke her)

 

 

Direktivets BILAG V

 

FORMULARER FOR OVERENSSTEMMELSESCERTIFIKAT, UNDTAGELSES-CERTIFIKAT OG UDSTYRS FORTEGNELSE

 

(Certifikaterne og formularerne er optrykt som tillæg til forskriftens bilag 1 ovenfor og gentages ikke her)

 

 

 

Søfartsstyrelsen, den 15. december 1998

 

Officielle noter

1) EFT nr. C 292 af 4.10.1996, s.29.

 

 

2) EFT nr. C 66 af 3.3.1997, s. 31

3) Europa-Parlamentets udtalelse af 24. april 1997 (EFT nr. C 150 af 19.5.1997, s. 30), Rådets fælles holdning af 30. juni 1997 (EFT C 246 af 12.8.1997, s 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 6. november 1997 (EFT C 358 af 24.11.1997).

4) EFT nr. L 46 af 17.2.1997, s 25

5) EFT nr. L 247 af 5.10.1993, s. 19. Direktivet er senest ændrer ved direktiv 96/39/EF (EFT nr. L 196 af 7.8.1996, s.7).

6) EFT nr. L 183 af 29.6.1989, s. 1.

7) EFT nr. L 307 af 13.12.1993, s. 1.

8) EFT nr. L 319 af 12.12.1994, s. 20.

Redaktionel note
  • Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E består af en kort indledende forskrift, samt et antal bilag. Forskriften indeholder en liste over bilagenes indhold og disses datering. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E i sin helhed findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "populærtitel" skrives "meddelelser e"