Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om amatør-radiostationer


Uddrag af det internationale radioreglement ...................................................................

Artikel 1 (definitioner)

3.34 Amatørtjeneste: En radiokommunikationstjeneste til brug for selvoplæring, indbyrdes kommunikation og tekniske undersøgelser, som udføres af amatører, d.v.s. behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik udelukkende med personligt sigte og uden økonomisk interesse.

3.35 Amatør-satellittjeneste: En radiokommunikationstjeneste, som anvender rumstationer på jordsatellitter med samme formål som for amatørtjenesten. .................................................................

Uddrag af bekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1976 af lov om radiokommunikation

§ 1

Oprettelse og drift af anlæg af enhver art for radiokommunikation (radioanlæg) må på dansk territorium kun ske med tilladelse fra ministeren for offentlige arbejder. ...................................................................

Stk. 2. Ved radiokommunikation forstås enhver overføring, udsendelse eller modtagning af tegn, signaler, skrift, billeder, lyd eller efterretninger af enhver art ved hjælp af radiobølger. ...................................................................

§ 3

Ministeren for offentlige arbejder fastsætter nærmere bestemmelser om vilkår for tilladelse samt om indretning og benyttelse af radioanlæg, hvortil der kræves tilladelse efter § 1, herunder anlæg i skibe og luftfartøjer under dansk flag. ...................................................................

Stk. 2. Ministeren for offentlige arbejder kan fastsætte afgifter for tilladelser efter § 1 samt for kontrol og typegodkendelse af radioanlæg. ...................................................................

§ 5

Når hensynet til statens sikkerhed gør det nødvendigt, kan ministeren for offentlige arbejder forbyde anvendelsen af radioanlæg bortset fra modtageanlæg, der alene er indrettet til modtagning af radiospredning. Radioanlæg, der omfattes af et sådant forbud, kan forlanges afleveret til offentlig myndighed til deponering.

§ 6

Ministeren for offentlige arbejder fastsætter nærmere bestemmelser om tavshedspligt for brugere af radioanlæg, hvortil der kræves tilladelse efter § 1.

§ 7

Den, der uden tilladelse opretter eller driver et radioanlæg, til hvis oprettelse eller drift der kræves tilladelse efter § 1, straffes med bøde. ...................................................................

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. ...................................................................

Uddrag af borgerlig straffelov nr. 126 af 15. april 1930 med senere ændringer

Medvirken

§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen.

Konfiskation

§ 75. Stk. 2. Såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, eller særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor, kan der ske konfiskation af

 • 1) genstande, der har været brugt eller bestemt til at bruges ved en strafbar handling,
 • 2) genstande, der er frembragt ved en strafbar handling, og
 • 3) genstande, med hensyn til hvilke der i øvrigt er begået en strafbar handling.

Stk. 3. I stedet for konfiskation af de i stk. 2 nævnte genstande kan der konfiskeres et beløb svarende til deres værdi eller en del heraf.

Stk. 4. I stedet for konfiskation efter stk. 2 kan der træffes bestemmelse om foranstaltninger vedrørende genstande til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser. ...................................................................

Forbrydelser mod den offentlige myndighed

§ 119. Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer (* 1) hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med hæfte eller bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.

§ 126. Stk. 1. Den, der fjerner eller ødelægger noget ved offentlig foranstaltning anbragt segl eller mærke, straffes med bøde, hæfte eller med fængsel indtil 6 måneder.

Uddrag af bekendtgørelse om indretning og benyttelse af radiomodtagere

§ 1. Der skal ikke indhentes særskilt tilladelse til benyttelse af følgende kategorier af radiomodtagere:

 • 1) Radiomodtagere, der alene er indrettet for radiospredningsbånd, eller modtagere, der foruden radiospredningsbånd dækker frekvensområder under 30 MHz.
 • 2) Amatør-radiomodtagestationer, for så vidt der alene er tale om modtagning af amatør-radiokorrespondance på de for amatørradiostationer anviste frekvenser, jfr. bekendtgørelse om amatørradiostationer.

§ 2. For øvrige kategorier af radiomodtagere skal der indhentes tilladelse fra generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet efter særlig motiveret ansøgning. Tilladelse gives evt. i forbindelse med tilladelse for en tilhørende radiosender.

Bekendtgørelse om amatør-radiostationer

I henhold til § 1, § 3, § 4, § 6 og § 7 i lov om radiokommunikation, jfr. lovbekendtgørelse nr. 210 af 6. april 1976, fastsættes nedenstående bestemmelser for oprettelse og benyttelse af amatør- radiostationer.

For amatør-radiostationer i motorkøretøjer, der omfattes af færdselsloven, gælder endvidere de bestemmelser vedr. radioanlægs installation og benyttelse, som justitsministeren måtte fastsætte.

Kapitel 1

Tilladelse til oprettelse og benyttelse af amatør-radiostationer

§ 1. En amatør-radioSENDEstation må kun oprettes og kun benyttes af personer med gyldig amatør-radiosendetilladelse (i det følgende benævnt sendetilladelse) fra Post- og Telegrafvæsenet (P&T). For så vidt angår udenlandske radioamatører henvises til bestemmelserne i § 11.

Stk. 2. En amatør-radioSENDEstation anses for oprettet, såfremt den er driftsklar for sending og er tilsluttet eller forefindes med umiddelbar adgang til strømforsyning og antenne.

§ 2. I henhold til bekendtgørelse nr. 140 af 13. marts 1974 om indretning og benyttelse af radiomodtagere, § 1, stk. 1, kræves ikke tilladelse fra P&T for amatør-radioMODTAGEstationer. De benyttede radiomodtagere må kun være indrettet for:

 • 1) frekvensbånd under 30 MHz,
 • 2) frekvensbånd, der her i landet er anvist for amatørradio eller for radiospredning (radiofoni og fjernsyn).

Bestemmelserne i § 7 og § 8 i denne bekendtgørelse gælder også for amatør-radioMODTAGEstationer.

§ 3. Ansøgning om sendetilladelse i Danmark eller på Færøerne indgives på et særligt skema til P&T, Radioteknisk Tjeneste (RTT), Islands Brygge 83.C, 2300 København S, (telefon (01) 54 47 96).

Stk. 2. Ansøgninger om sendetilladelse i Grønland indsendes til Grønlands tekniske Organisation, Teleafdelingen, Hauser Plads 20, 1127 København K, (telefon (01) 38 30 55).

Stk. 3. Forinden sendetilladelse kan udstedes, skal ansøgeren bestå en teknisk prøve, der skal sikre, at ansøgeren har det nødvendige kendskab til radioteknik, herunder til undgåelse og til afhjælpning af forstyrrelser af andre radiotjenester. For at opnå sendetilladelse for frekvenser under 30 MHz skal ansøgeren endvidere bestå en prøve i aftelegrafering og høremodtagning (morseprøve). For deltagelsen i prøverne betales et gebyr.

Stk. 4. P&T fastsætter bestemmelserne vedrørende prøverne og aldersgrænse for opnåelse af sendetilladelse.

Stk. 5. Udstedelse af sendetilladelse kan være betinget af andre myndigheders samtykke og kan nægtes, hvis der er nærliggende fare for forstyrrelser fra amatør-radiostationen.

§ 4. Sendetilladelse udstedes, når P&T finder de nødvendige krav opfyldt. Der opkræves et gebyr for udstedelsen samt en forholdsmæssig andel af et årligt gebyr frem til første fornyelse, som normalt sker ved kalenderårets udgang.

Stk. 2. Inddragne sendetilladelser kan fås genudstedt mod betaling af gebyr.

Stk. 3. For kortvarige sendetilladelser betales et særligt gebyr.

Stk. 4. Såfremt en sendetilladelse eller kvitteringen for betaling af det i stk. 1 nævnte gebyr beskadiges eller bortkommer, kan genpart fås udstedt mod betaling af gebyr.

Kapitel 2

Indretning og benyttelse

§ 5. Der må kun benyttes de af P&T til enhver tid anviste frekvenser.

Stk. 2. Der må ikke benyttes højere effekt end den, der af P&T er fastsat som maksimum for den pågældende sendetilladelse.

Stk. 3. Amatør-radiosendestationers indretning skal tage sigte på, at der kun må sendes inden for de frekvensbånd, som af P&T er anvist for amatørradio. Sendere for frekvensbånd under 30 MHz må ikke være indrettet for sending i frekvensområdet 25-28 MHz. Sendere for frekvensbånd over 30 MHz skal være indrettet således, at der kun kan sendes inden for de frekvensbånd, som af P&T er anvist for amatørradio.

§ 6. Amatør-radiokorrespondance skal foregå i klart sprog og skal begrænses til meddelelser af teknisk art, der vedrører amatør- radioforsøg, og til bemærkninger af så ringe betydning, at det ikke ville være naturligt at bruge de offentlige teletjenester.

Stk. 2. Opkald skal foregå på dansk, færøsk, grønlandsk, norsk, svensk, engelsk, fransk, spansk eller tysk.

Stk. 3. Ved opkald og ved afslutningen af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut, skal stationens kaldesignal udsendes. Der må ikke anvendes falske kaldesignaler.

Stk. 4. Udsendelse af musik, underholdnings-, oplysnings-, reklame- og propagandastof og lignende samt udsendelse af falske eller vildledende nødsignaler eller nødopkald er forbudt.

Stk. 5. Amatør-radiostationer må ikke benyttes til befordring af meddelelser fra eller til trediemand.

Stk. 6. P&T kan fastsætte yderligere bestemmelser om amatør- radiostationers indretning og benyttelse, herunder om brug i skibe, lystfartøjer og fly.

Kapitel 3

Hemmeligholdelse

§ 7. Amatør-radiostationer må kun modtage korrespondance, der i henhold til § 6 må udveksles mellem amatør-radiostationer, eller som er bestemt for offentlig udbredelse.

Stk. 2. Indehaveren af en amatør-radiostation skal iagttage tavshed med hensyn til anden korrespondance, der tilfældigt modtages. Sådan korrespondance må ikke gengives, meddeles til trediemand eller benyttes til noget som helst formål; dens eksistens må end ikke røbes.

Kapitel 4

Forstyrrelser

§ 8. Ved oprettelse og benyttelse af en amatør-radiostation skal det i muligt omfang sikres, at andre radiotjenester, herunder radiofoni og fjernsyn, ikke forstyrres.

Stk. 2. Ejeren og brugeren af en amatør-radiostation er forpligtet til uopholdeligt at afhjælpe enhver fejl eller mangel ved amatør-radiostationen, som kan medføre forstyrrelse af andre radiotjenester, herunder radiofoni og fjernsyn, eller som medfører, at stationen ikke opfylder de betingelser, der er fastsat af P&T.

Stk. 3. Ejeren og brugeren af en amatør-radiostation er endvidere forpligtet til uopholdeligt at træffe de efter P&T's skøn nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe forstyrrelser af andre radiotjenester. Udgifter hertil afholdes af radioamatøren, medmindre der af P&T træffes anden bestemmelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan efter P&T's skøn også gøres gældende i tilfælde af forstyrrelser i andre elektriske anlæg, som f.eks. telefoner, båndoptagere, grammofoner, stereoanlæg og højttaleranlæg.

Kapitel 5

Kontrol

§ 9. P&T kan når som helst foretage kontrol af amatør- radiostationer og sendetilladelser. De til kontrollen bemyndigede personer skal til enhver tid mod forevisning af særlig legitimation have uhindret adgang til at undersøge og afprøve anlæggene på de steder, hvor anlæggene er installeret, og/eller hvorfra de normalt benyttes.

Stk. 2. De oplysninger, der forlanges af P&T's kontrollanter om anlæggenes indretning og benyttelse, skal uopholdeligt gives. Kontrollanternes påbud med hensyn til forhold, der er reguleret i denne bekendtgørelse eller i vilkårene for sendetilladelsen, skal efterkommes.

Stk. 3. Der skal på tilsvarende måde gives Politiet, Statens Bilinspektion, Toldvæsenet og andre kompetente myndigheder adgang til at kontrollere amatørradiostationer og sendetilladelser. Konstaterede overtrædelser kan af disse myndigheder indberettes til P&T til videre foranstaltning.

Stk. 4. Såfremt der under amatør-radiostationens benyttelse modtages opkald fra P&T's kontroltjeneste, skal opkaldet besvares, og der skal uopholdeligt gives de af hensyn til kontrollen forlangte oplysninger.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 10. Der fastsættes følgende gebyrer:

 

 1) teknisk prøve:........................................... 100 kr. 

 2) morseprøve:.............................................. 100 kr. 

 3) udstedelse eller genudstedelse af sendetilladelse:....... 150 kr. 

 4) årligt gebyr for sendetilladelse:........................ 100 kr. 

 5) kortvarig sendetilladelse:............................... 100 kr. 

 6) genpart af sendetilladelse eller kvittering:............. 100 kr. 

Stk. 2. Der skal ikke betales merværdiafgift af ovennævnte gebyrer.

Kapitel 7

Amatør-radiostationer, der medbringes fra udlandet til Danmark og

fra Danmark til udlandet

§ 11. Udenlandsk licenserede radioamatører må oprette og benytte en amatør-radiostation under midlertidigt ophold i Danmark, hvis der er indhentet sendetilladelse fra P&T. I henhold til aftaler, som kan indgås mellem P&T og fremmede landes teleadministrationer, kan udenlandske teleadministrationer udstede en særlig sendetilladelse (licence), der gælder under kortvarigt ophold i Danmark.

Stk. 2. Danske amatør-radiostationer, der medtages til udlandet, er underkastet vedkommende lands bestemmelser. Sendetilladelse må i hvert enkelt tilfælde i forvejen indhentes hos vedkommende lands teleadministration. I henhold til aftaler, som kan indgås mellem P&T og fremmede landes teleadministrationer, kan P&T udstede en særlig sendetilladelse (licence), som gælder under kortvarigt ophold i vedkommende land. For sendetilladelsen opkræves et gebyr.

Stk. 3. Oplysning om de i stk. 1 og 2 nævnte aftaler mellem P&T og udenlandske teleadministrationer kan fås hos P&T.

Kapitel 8

Særlige bestemmelser

§ 12. P&T er bemyndiget til, når ganske særlige forhold gør sig gældende, at dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 13. Klage over afgørelser, som er truffet af P&T's Radioteknisk Tjeneste eller af teleregionerne, indsendes til ministeriet for offentlige arbejder, generaldirektoratet for P&T.

Kapitel 9

Overtrædelser

§ 14. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 5 - § 9 og § 11, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Den, som har foretaget installation af radioanlæg, apparater eller dele dertil, der ikke opfylder de bestemmelser, der er fastsat i radiokommunikationsloven eller i medfør heraf, herunder vilkår for den pågældende sendetilladelse, eller som bringer allerede eksisterende anlæg i strid med bestemmelserne, kan idømmes bøde.

Stk. 3. Den, der i øvrigt medvirker til overtrædelse, kan idømmes bøde.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en selvejende institution eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant eller institutionen som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Ved overtrædelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse eller de af P&T givne forskrifter kan P&T inddrage sendetilladelsen. Den pågældende amatør-radiostation skal i så fald straks sættes effektivt ud af drift, og P&T kan ved dertil bemyndigede personer lade amatør-radiostationen plombere.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1986.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 53 af 15. februar 1971 om amatør- radiostationer med senere ændringer ophæves.

Stk. 3. Sendetilladelser, som er gældende ved bekendtgørelsens ikrafttræden, omfattes herefter af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Ministeriet for offentlige arbejder, den 4. december 1985

POST- 0G TELEGRAFVÆSENET

Særlige bestemmelser for amatør-radiosendetilladelse

Med hjemmel i foranstående bekendtgørelse om amatør-radiostationer, §

3, stk. 4, § 6, stk. 6, og § 9 har P&T fastsat følgende

bestemmelser, der indtil videre vil være gældende i forbindelse med bekendtgørelsen:

A. Betingelser for opnåelse af sendetilladelse.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                      Prøve i aftelegra- 

      Særlige       Teknisk   fering og høremod- Alders- 

 Kategori betingelser     prøve    tagning       grænse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  A   Tilladelse af ka-  Udvidet   60 tegn pr. minut  18 år 

      tegori B i mindst 

      1 år.*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

  B             Udvidet   60 tegn pr. minut  16 år 

                eller 

                almindelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

  C             Udvidet   40 tegn pr. minut  15 år 

                eller 

                almindelig 

 --------------------------------------------------------------------- 

  D             Almindelig Ingen prøve     14 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

  E   Tilladelse af ka-  Udvidet   Ingen prøve     18 år 

      kategori D i mindst 

      1 år.*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • *) Ændring af kategori sker kun efter særskilt anmodning til P&T, radioteknisk tjeneste (RTT). Der kræves ikke aflagt fornyede prøver, såfremt de for den nye kategori krævede prøver tidligere er bestået, jfr. ovenstående skema.

I Grønland og på Færøerne udstedes der ikke tilladelser af kategori B og C. Adgangsbetingelserne for tilladelser af kategori A er som anført ovenfor under kategori B, idet aldersgrænsen er nedsat til 15 år. Tilladelser af kategori E udstedes på grundlag af adgangsbetingelserne som anført ovenfor under kategori D og efter tilladelse af kategori D i mindst 1 år.

A.1. Tekniske prøver.

Tekniske prøver, jfr. nedenstående emneoversigter, afholdes normalt hvert år i maj og november måned i København og enkelte provinsbyer. Ved tilmelding til teknisk prøve benyttes et særligt ansøgningsskema, som skal være RTT i hænde senest 15. april for prøven i maj og senest 15. oktober for prøven i november. Ansøgningsskemaer modtaget efter 15. april hhv. 15 oktober henlægges til næstfølgende prøve.

De tekniske prøver er obligatoriske uanset ansøgerens eventuelle særlige kvalifikationer.

For ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland vil der være mulighed for aflæggelse af tekniske prøver på Færøerne hhv. i Grønland. Henvendelse herom rettes til telegrafbestyreren i Torshavn hhv. telestationerne i Grønland eller til RTT.

Almindelig teknisk prøve.

Prøven afholdes som en skriftlig prøve, hvor ansøgeren skal besvare 20 spørgsmål med fortrykte alternative svar (flervalgsopgave). For at bestå prøven kræves 14 rigtige besvarelser. Af hjælpemidler må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke- programmerbare lommeregnere. Egentlige formelsamlinger og lærebøger må ikke anvendes. Ansøgeren skal have elementære begreber om og kunne udføre enkle beregninger indenfor nedenstående afsnit af radioteknikken:

-1. Anvendelse af Ohms lov.

-2. Måling af spænding og strøm.

-3. Kapacitet og selvinduktion.

-4. Afstemte kredse, højpas- og lavpasfiltre.

-5. Måling af frekvens.

-6. Transistorer.

-7. Strømforsyning til sender og modtager.

-8. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.

-9. Modtagere.

10. Oscillatorer.

11. Krystaloscillatorer.

12. Fordobler- og udgangstrin.

13. VHF- og UHF-teknik.

14. Nøgling af sender.

15. Amplitudemodulation, herunder SSB.

16. Frekvensmodulation.

17. Modulationskontrol ved AM og FM.

18. Radiobølgernes udbredelsesforhold.

19. Halvbølgeantenner.

20. Flerbåndsantenner, retningsantenner.

21. Fødeledninger, antennekobling.

22. Foranstaltninger på sendersiden til undgåelse af forstyrrelser.

23. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælpning af forstyrrelser.

24. Stationsbetjening.

25. Licensbestemmelser.

Litteratur: F.eks. »Vejen til sendetilladelsen« og »Vejen til sendetilladelsen Opgavebog«, udgivet af Radioamatørernes Forlag ApS.

Udvidet teknisk prøve.

Der kræves kendskab til de ved den almindelige tekniske prøve behandlede emner, idet der specielt lægges vægt på nedenstående spørgsmål. For at bestå prøven, der er skriftlig, kræves, at 2/3 af de stillede spørgsmål besvares tilfredsstillende. Af hjælpemidler må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke-programmerbare lommeregnere. Egentlige formelsamlinger og lærebøger må ikke anvendes.

1. Amplitudemodulation, herunder modulationsgrad, frekvensspektrum og forskellige metoder til amplitudemodulation, herunder SSB.

2. Frekvensmodulation, herunder modulationsindeks, frekvensspektrum og forskellige metoder til frekvensmodulation og detektering.

3. Modulationskontrol ved AM og FM, herunder metoder til bestemmelse af modulationsgrad og modulationsindeks. Endvidere anordninger til hindring af overmodulation og udsendelse af unødvendige sidebånd.

4. Effektforstærker med rør eller transistorer, herunder sikkerhedsforanstaltninger ved høj effekt og høje spændinger.

5. Foranstaltninger på sendersiden til undgåelse af forstyrrelser, herunder antenner, antennekobling, netfilter og nøglefilter.

6. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælpning af forstyrrelser, herunder dimensionering af bølgefælder og HF-filtre.

7. Licensbestemmelser.

Litteratur: F. eks. »Vejen til sendetilladelsen« og »Vejen til sendetilladelsen Opgavebog«, udgivet af Radioamatørernes Forlag Aps.

A.2. Prøve i aftelegrafering og høremodtagning.

I forbindelse med de tekniske prøver vil der være mulighed for over for P&T at aflægge prøve i aftelegrafering og høremodtagning. Anmodning om deltagelse anføres i ansøgningsskemaet. Prøverne afholdes efter følgende retningslinier:

Aftelegrafering: 5 minutters klart sprog med højst 5 fejl. Morseskriften skal være let læselig, og omprikninger er tilladt.

Høremodtagning: 5 minutters klart sprog med højst 15 fejl. Der skal være god overskuelighed i det nedskrevne.

Hvert manglende, overkomplet eller forkert tegn regnes for 1 fejl. Hastigheden må være mindst 60 hhv. 40 tegn pr. minut.

Endvidere vil følgende attester, såfremt de indeholder oplysning om, at prøve har været afholdt i overensstemmelse med ovenstående retningslinier, som regel kunne godkendes:

 • a) Attester udstedt af telegrafbestyreren i Torshavn.
 • b) Attester udstedt af teledistriktsbestyrere i Grønland.
 • c) Attester udstedt af ansatte i P&T, der er uddannet i aftelegrafering og høremodtagning (det forudsættes, at de pågældende indvilliger heri, samt at ansøgeren afholder alle omkostninger i forbindelse med prøven).
 • d) Attester udstedt af cheferne for navigationsskolerne.
 • e) Attester udstedt af cheferne for forsvarets radioskoler.
 • f) Attester udstedt af landsforeningen »Eksperimenterende Danske Radioamatører«.
 • g) Attester udstedt af foreningen »Føroyskir Radioamatørar«.

Indehavere af radiotelegrafistcertifikat udstedt i henhold til det internationale radioreglement er fritaget for prøven i aftelegrafering og høremodtagning, i ansøgningsskemaet gives oplysning om certifikatets nummer og årstal.

A.3. Midlertidig sendetilladelse til udenlandske statsborgere.

Udenlandsk licenserede radioamatører kan oprette og benytte en amatørradiostation under midlertidige ophold i Danmark, såfremt de er i besiddelse af en særlig sendetilladelse, udstedt af vedkommende udenlandske teleadministration på grundlag af aftaler truffet med P&T i henhold til § 11 i bekendtgørelse om amatør-radiostationer.

I andre tilfælde kan udenlandske statsborgere, der i deres hjemland har gyldig amatør-radiosendetilladelse, normalt få udstedt midlertidig dansk amatørradiosendetilladelse af P&T til brug under ophold her i landet for en periode af maksimalt 3 måneder. Disse tilladelser kan være betinget af, at andre danske myndigheders samtykke opnås. Sådanne tilladelser udstedes på grundlag af et særligt ansøgningsskema, der skal være indsendt til P&T i udfyldt stand senest 1 måned, før tilladelsen ønskes udstedt. Til bekræftelse af, at ansøgeren har gyldig amatør-radiosendetilladelse i hjemlandet, må ansøgningsskemaet være påtegnet af vedkommende lands teleadministration eller vedlægges en bekræftet kopi af ansøgerens tilladelse.

Statsborgere i lande, med hvilke Danmark ikke har aftale om udstedelse af særlig sendetilladelse i henhold til § 11 i bekendtgørelse om amatør-radiostationer, eller ikke har særlig aftale i øvrigt om gensidig udstedelse af amatør-radiosendetilladelse, må endvidere fremlægge dokumentation af kravene ved de prøver, ansøgeren har bestået for at opnå sendetilladelse, samt oplysning om de frekvensbånd, effekter og sendetyper, tilladelsen i vedkommende land giver adgang til, f. eks. i form af et eksemplar af vedkommende lands vilkår og bestemmelser for amatør-radiostationer.

B. Bestemmelser i forbindelse med sendetilladelse.

B.1. Tilladte effekter:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

           Maksimal anodejævnstrømseffekt 

           (kollektorjævnstrømseffekt) 

 Kategori  Bånd  tilført senderens udgangstrin 

 --------------------------------------------------------------------- 

   A    HF        500 W 

       VHF        500 W 

       UHF        500 W 

 --------------------------------------------------------------------- 

   B    HF        100 W 

       VHF        100 W 

       UHF        100 W 

 --------------------------------------------------------------------- 

   C    HF         10 W 

       VHF        100 W 

       UHF        100 W 

 --------------------------------------------------------------------- 

   D    VHF        100 W 

       UHF        100 W 

 --------------------------------------------------------------------- 

   E    VHF        500 W 

       UHF        500 W 

 --------------------------------------------------------------------- 

Ved brug af sendere, hvor der i udgangstrinet benyttes rør eller transistorer af en sådan størrelse, at den tilladte grænse for sendereffekt kan opnås eller overskrides ved optimale ydre omstændigheder, skal radioamatøren kunne kontrollere, at effektgrænsen ifølge den i tabellen angivne definition i praksis ikke overskrides.

SSB-sendere skal være således indrettet, at effektgrænsen ikke kan overskrides ved en vilkårlig kraftig modulation med en vilkårlig tone indenfor talebåndet. Af hensyn til evt. overbelastning kan målingen gøres ganske kortvarig.

B.2. Tilladte frekvensbånd og sendetyper:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

          ö      Tilladelse af kategori 

   HF-bånd   --------------------------------------------------- 

          ö        A og B          ö  C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3500 - 3600 kHz ö A1A             F1B     ö A1A 

 F1B 

 3600 - 3800 - ö A1A A3E R3E H3E J3E C3F   F1B F3E F3F ö A1A 

 F1B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7000 - 7040 kHz ö A1A             F1B     ö A1A 

 F1B 

 7040 - 7100 - ö A1A A3E R3E H3E J3E C3F   F1B F3B F3F ö A1A 

 F1B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14000 - 14100 kHz ö A1A             F1B     ö A1A 

 F1B 

 14100 - 14350 - ö A1A A3E R3E H3E J3E C3F   F1B F3E F3F ö A1A 

 F1B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21000 - 21150 kHz ö A1A             F1B     ö A1A 

 F1B 

 21150 - 21450 - ö A1A A3E R3E H3E J3E C3F   F1B     ö A1A 

 F1B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 28000 - 28200 kHz ö A1A             F1B     ö A1A 

 F1B 

 28200 - 29700 - ö A1A A3E R3E H3E J3E C3F   F1B     ö A1A 

 F1B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

  VHF- og   ö      Tilladelse af kategori 

  UHF-bånd   ö      A, B, C, D og E 

 --------------------------------------------------------------------- 

 144 - 146 MHz  ö A1A A2A A3E R3E H3E J3E C3F F1B F2B F3E F3F 

 --------------------------------------------------------------------- 

 432 - 438 MHz  ö A1A A2A A3E R3E H3E J3E J3C C3F F1B F2B F3E F3C F3F 

 --------------------------------------------------------------------- 

Der gøres opmærksom på, at følgende frekvensbånd i henhold til international aftale også benyttes af andre radiotjenster:

 

 3500 - 3800 kHz: faste og mobile radiotjenster 

 14250- 14350 - : faste radiotjenester i USSR 

  432 - 438 MHz: radiolokaliseringstjenester og 

          radiofjernstyringstjenester m.m. 

Der er af IARU (den Internationale Amatør Radio Union) udarbejdet båndplaner for benyttelse af amatørbåndene. Det anbefales, at disse følges.

Båndplanerne rekvireres hos landsforeningen EDR.

Udover de i omstående skema nævnte frekvensbånd kan frekvensbåndene i nedenstående skema benyttes på de anførte betingelser:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Frekvensbånd ö Tilladelses- ö Sendereffekt ö Sendetype 

   kHz    ö kategori   ö   *)   ö 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1830 - 1850 ö A, B, C   ö   10 W  ö 

 --------------------------------------------- 

 10100 - 10150 ö A, B     ö   100 W  ö A1A 

 18068 - 18168 ------------------------------- 

 24890 - 24990 ö C      ö   10 W  ö 

 --------------------------------------------------------------------- 

 *): Maksimal anodejævnstrømseffekt (kollektoreffekt) tilført 

   senderens sidste trin. 

 --------------------------------------------------------------------- 

For disse frekvensbånd gælder, at radioamatørernes benyttelse er betinget af, at der ikke forvoldes skadelige forstyrrelser af de lovlige radiotjenester i de pågældende frekvensbånd (maritime tjenester hhv. faste tjenester).

Der må i disse bånd i særlig grad tages forholdsregler til undgåelse af forstyrrelser, bl.a. gennem aflytning før og under aktuel sending. Der må kun benyttes almindelig manuel morsetelegrafi, og det er ikke tilladt at deltage i amatør-konkurrencer (contests) i disse bånd til forskel fra, hvad der er tilfældet i de øvrige frekvensbånd.

Det understreges, at der med disse frekvensbånd er indført en i forhold til vedtagelserne ved WARC-79 speciel ordning, der har karakter af en prøveordning, som P&T forbeholder sig at kunne bringe til ophør med øjeblikkelig varsel, såvel generelt som overfor enkelte radioamatører, såfremt der konstateres skadelige forstyrrelser, eller såfremt der internationalt fremføres principielle indvendinger mod ordningen.

Sendetyper.

 

 AM (amplitudemodulation): 

 A1A betegner umoduleret telegrafi 

 A2A  -   moduleret telegrafi 

 A3E  -   dobbeltsidebåndstelefoni (DSB) 

 R3E  -   enkeltsidebåndstelefoni (SSB), reduceret bærebølge 

 H3E  -   enkeltsidebåndstelefoni (SSB), fuld bærebølge 

 J3E  -   enkeltsidebåndstelefoni (SSB), undertrykt bærebølge 

 J3C  -   faksimile 

 C3F  -   fjernsyn (i frekvensbånd under 432 MHz maksimal 

       båndbredde 3 kHz). 

 FM (frekvensmodulation): 

 F1B betegner frekvensskifttelegrafi (maksimalt frekvensskift 1 kHz) 

 F2B  -   tonemoduleret telegrafi (maksimalt frekvenssving som for 

       F3E (VHF/UHF)) 

 F3E  -   telefoni (maksimalt frekvenssving HF: +/- 4 kHz, VHF: 

 +/- 

       5 kHz og UHF: +/- 30 kHz) 

 F3C  -   faksimile 

 F3F  -   fjernsyn (i frekvensbånd under 432 MHz maksimal 

       båndbredde 3 kHz). 

B.3. Andre tekniske specifikationer.

Det benyttede radioudstyr skal være indrettet med tydeligt henblik på amatør-radiovirksomhed.

For amatør-radiosendere for frekvensbånd under 30 MHz skal indretningen således tage klart sigte på, at sending alene skal ske inden for de på side 17 og 18 nævnte danske amatørbånd, og der må ikke være mulighed for sending i frekvensbåndet 25 - 28 MHz.

Amatør-radiosendere og -modtagere for VHF- og UHF-båndene skal være således indrettet, at de alene kan sende eller modtage på frekvenser i frekvensbånd, der af P&T er anvist for amatørradio.

Ved modulerede udsendelser skal de ved modulationen frembragte sidefrekvenser ligge inden for det tilladte bånd.

Ved telegrafiudsendelser skal morsealfabetet eller - ved radiofjernskriver - følgende alfabeter benyttes:

1. Det internationale fjernskrivealfabet nr. 2 (1932). Sendehastighed 45,5 eller 50 baud.

2. Det internationale fjernskriveralfabet nr. 2 som beskrevet i CCIR- anbefaling 476-2 (RTTY med særlig error correction).

3. Det internationale fjernskriveralfabet nr. 5 (ASCII-koden). Sendehastighed højst 110 baud på frekvenser under 30 MHz og højst 1200 baud på frekvenser over 30 MHz.

Ved fjernsynsudsendelser må billederne for den overvejende del af sendetidens vedkommende være faststående med kaldesignal eller med geometriske figurer til bedømmelse af udsendelsernes eller modtagningens kvalitet. Kun i kortere perioder under udsendelserne kan der sendes kamerabilleder med andet indhold (ikke-faststående billeder). Udsendelserne må kun være beregnet på modtagning hos en eller eventuelt flere radioamatører, og udsendelserne må i øvrigt være af en art, som kan påregnes at være uden nogen som helst interesse for fjernseere, bortset fra de nævnte radioamatører.

Forsøg i andre frekvensbånd end de i foranstående tabel anførte vil på særlige betingelser efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde kunne tillades på enkelte frekvenser inden for følgende bånd, som i det internationale radioreglement er tildelt amatørtjenesten foruden andre radiotjenester:

 

            1240 - 1300 MHz 

            2300 - 2450 MHz 

            5650 - 5850 MHz 

            10,0 - 10,5 GHz 

            24,0 - 24,25 GHz 

Med ansøgningen må indsendes nærmere oplysninger om arten og omfanget af de ønskede forsøg, herunder oplysning om ønsker om tilladelse til brug af andre sendetyper end de ovenfor nævnte (f. eks. impulsmodulation).

C. Forstyrrelser.

Da tilladelsen til benyttelse af amatør-radiosendestation bl. a. er betinget af, at udsendelserne ikke forstyrrer andre lovligt bestående radiotjenester, herunder radiofoni og fjernsyn, må oversvingninger og andre utilsigtede svingninger være dæmpet effektivt.

Det skal særligt bemærkes, at alle udsendelser fra de danske radiofoni- og fjernsynsstationer, det være sig programudsendelser eller prøveudsendelser, må være beskyttet mod forstyrrelser fra radioamatørers side, uanset hvorledes forstyrrelserne opstår.

Desuden skal forstyrrelser ved radiolytteres modtagning af udenlandske radiofoni- og fjernsynsstationer i almindelighed afhjælpes, såfremt forstyrrelserne skyldes oversvingninger eller andre utilsigtede svingninger fra amatørsenderen. Man forbeholder sig i særlige tilfælde også at kræve sådanne forstyrrelser af udenlandske stationer afhjulpet, som skyldes utilstrækkelig modtagerselektivitet, forudsat de pågældende modtagerinstallationer efter P&T's vurdering er i overensstemmelse med sædvanlig anvendt teknik.

Såfremt amatørstationen forårsager forstyrrelser, der i henhold til ovenstående skal afhjælpes, må der ikke - bortset fra prøvesending efter aftale med klageren - foretages udsendelser i sendetiden for den pågældende radiofoni- eller fjernsynsstation, før forstyrrelserne er afhjulpet; det påhviler radioamatøren selv til enhver tid at undersøge, hvorvidt der sendes fra den pågældende station, herunder at holde sig underrettet om eventuelle ændringer i sendetiden.

Såfremt det forstyrrede modtageanlæg efter P&T's vurdering er mere følsomt over for forstyrrelser end sædvanligt for sådanne anlæg eller er opstillet på særlig uhensigtsmæssig måde, kan P&T efter omstændighederne kræve, at ejeren af modtageanlægget afhjælper disse forhold, forinden der eventuelt stilles krav til ejeren af amatørstationen om yderligere foranstaltninger.

I øvrigt må klageren, såfremt der skal kunne tages hensyn til den rejste klage, være villig til at lade foretage sådanne rimelige foranstaltninger ved sit modtageanlæg (f. eks. indsættelse af bølgefælde ved antennetilslutningen), som er nødvendige for afhjælpning af forstyrrelserne. Såfremt det er nødvendigt at foretage indgreb i modtageren, kan klageren forlange dette udført af en fagmand. Det er en betingelse, at foranstaltningerne foretages uden væsentlige gener for klageren. Udgifterne til de her nævnte foranstaltninger afholdes af ejeren af den forstyrrende amatør-radiosender.

De trufne foranstaltninger må ikke uden klagerens samtykke medføre væsentlig forringelse af kvaliteten af modtagningen af danske og udenlandske radiofoni- og fjernsynsudsendelser. Tvivlstilfælde afgøres om fornødent af P&T.

Foranstående retningslinier for afhjælpning af forstyrrelser vil i almindelighed også blive bragt i anvendelse ved forstyrrelser i andre elektriske anlæg, som f. eks. båndoptagere, grammofonanlæg, telefoner, stereoanlæg og højttaleranlæg.

Forstyrrelser af en amatør-radiostation fra støjkilder i form af elektriske apparater og anlæg, der ikke ejes eller bruges af radioamatøren, behandles efter reglerne i radiostøjloven, jfr. ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 528 af 17. oktober 1978 af lov om foranstaltninger mod forstyrrelser af radiomodtagning.

D. Amatør-stationens oprettelse og benyttelse.

Amatør-radiosendestationer må ikke oprettes, før P&T's sendetilladelse er modtaget, og afgiften er betalt.

Amatør-radiostationer kan være fabriksfremstillede eller hjemmebyggede. De skal ikke typegodkendes af P&T, men skal opfylde de betingelser, der fremgår af sendetilladelsen.

Oprettelse anses at foreligge, såfremt senderen er driftsklar, d.v.s. f. eks. forsynet med sendekrystaller og med umiddelbar adgang til strømforsyning og antennetilslutning.

Et kombineret sende/modtageanlæg anses under tilsvarende forhold for en oprettet sendestation, medmindre senderdelen er sat effektivt ud af funktion ved foranstaltninger, der går væsentligt videre end simpel fjernelse af sendekrystaller og mikrofon. Dette gælder, uanset om anlægget er anskaffet alene med henblik på modtagning. Det vil f.eks. være acceptabelt, at senderdelen er sat ud af drift ved fralodning af tilledningerne til udgangstrinnet eller ved fralodning af strømforsyningen til hele senderdelen.

E. Andre bestemmelser.

E.1. Betjening af en amatør-radiostation.

Amatør-radiostationen må kun betjenes af licenserede radioamatører. Kaldesignal, frekvensbånd, sendetyper og effekter (jfr. side 16-19) skal være i overensstemmelse med sendetilladelsen for den, der betjener stationen. Om brug af kaldesignal, når en station benyttes fra en anden adresse end den, der er oplyst til P&T, henvises til afsnit E.8., side 23.

E.2. Udveksling af korrespondance.

Der må ikke korresponderes med andre end amatør-radiostationer, bortset fra tilfælde af nød samt ved opkald fra P&T's stationer.

Der må ikke korresponderes med amatør-radiostationer, der er ulicenserede, såfremt dette er bekendt. Tilsvarende må der ikke korresponderes med amatørradiostationer i lande, hvis myndighed ikke tillader forbindelser med udlandet.

E.3. Det offentlige telenet.

Amatør-radiostationen må ikke tilsluttes offentlige telenet.

E.4. Retransmission og repeater-stationer.

Det er i almindelighed ikke tilladt at foretage retransmission af andre stationers udsendelser. Ved duplexforbindelse mellem amatør- radiostationer må det således sikres, at de modtagne signaler ikke genudsendes over senderen. Til brug ved modulationskontrol er det dog tilladt at retransmittere en amatør-radiostations udsendelse i højst 1 minut, såfremt den pågældende radioamatør anmoder derom. En sådan retransmission, hvad enten den foretages direkte eller via båndoptager, må før og efter retransmissionen klart identificeres som sådan, og endvidere skal angives kaldesignaler for såvel den sendende som den retransmitterede station.

Efter særskilt motiveret ansøgning til RTT vil der i enkelte tilfælde kunne gives tilladelse på særlige betingelser til oprettelse og drift af separate sende/modtage-stationer, der er specielt indrettet til retransmission (repeaterstationer).

E.5. Mobil og bærbar station.

Gældende sendetilladelse giver adgang til på dansk territorium at gøre brug af mobil og bærbar amatør-radiostation. Endvidere giver gældende sendetilladelse adgang til at gøre brug af amatør- radiostation fra lystbåd (mobil station), der befinder sig i dansk territorialfarvand eller i internationalt farvand, samt fra privatfly i dansk luftrum (mobil station).

Mobile og bærbare amatør-radiostationer er i øvrigt underkastet de for amatør-radiostationer i almindelighed gældende bestemmelser. Det bemærkes, at amatør-radiostationer i lystbåd (mobil station) ikke må benyttes til udveksling af korrespondance af sådan art, som hører hjemme i den normale maritime radiotjeneste.

E.6. Anvendelse af amatør-radiostation i privatfly.

For anvendelse af amatør-radiostationer ombord i privatfly gælder følgende bestemmelser:

- Faste installationer, der er nødvendige for eksperimentets gennemførelse, såsom antenner og antennekabler m.v., skal udføres af dertil godkendte værksteder.

- Flyvningen er begrænset til privatflyvning under visuelle flyveforhold (VFR).

- Eksperimenterne er begrænset til sådanne mindre luftfartøjer, hvor der er umiddelbar kontakt mellem føreren og de eksperimenterende.

- Før flyvningen skal det bedst muligt sikres, at eksperimentaludstyret ikke influerer væsentligt på det til VFR flyvning benyttede udstyr, som eksempelvis VHF kommunikation og autopilot.

E.7. Amatør-radiostation i skibe tilhørende handelsflåden.

Efter særlig ansøgning i hvert enkelt tilfælde vil der kunne gives tilladelse til brug af amatør-radiosendestation om bord i danske skibe. Udstedelse af tilladelse er betinget af, at der sammen med ansøgningen indsendes en af vedkommende rederi afgivet skriftlig erklæring om, at rederiet er indforstået med, at den pågældende amatør-radiostation installeres og benyttes i vedkommende skib.

E.8. Kaldesignal.

Efter bestået teknisk prøve tildeles ansøgeren et kaldesignal efter nedennævnte principper med tal og bogstaver i stigende rækkefølge. Der vil ikke kunne tages hensyn til ansøgerens ønsker om tildeling af specielle kaldesignaler, og de tildelte kaldesignaler vil normalt ikke kunne ændres.

Kaldesignalerne består af bogstaverne OX, OY eller OZ efterfulgt af et tal fra 1 til 9 samt et, to eller tre bogstaver. De to første bogstaver angiver, at tilladelsen er gældende i følgende områder:

 

      OX i Grønland (f. eks. OX3AA) 

      OY på Færøerne (f. eks. OY5AA) 

      OZ i det øvrige Danmark (f. eks. OZ6AAA) 

Ved permanent flytning mellem nævnte områder må sendetilladelsen og kaldesignalet ændres. Dog kan der under kortvarigt ophold benyttes det sædvanlige kaldesignal indledt med OX/, OY/ hhv. OZ/ afhængig af, hvorfra amatør-radiostationen benyttes.

Amatør-radiostationer skal ved opkald og ved afslutningen af hver forbindelse samt ved længere udsendelser mindst hvert tiende minut benytte de kaldesignaler, der er tildelt dem.

Ved fjernsyns- og faksimileudsendelser samt ved brug af radiofjernskriver skal kaldesignalet sendes med telefoni eller telegrafi i morsealfabetet (maksimal sendehastighed 125 tegn i minuttet) ved modulation eller tastning af bærebølgen (ved fjernsynsudsendelser: billedbærebølgen).

Ved midlertidig benyttelse fra alternativ adresse skal der til kaldesignalet føjes /A, f. eks 0Z6XX/A.

Under brug af amatør-radiostation fra køretøj, privatfly eller lystbåd (mobil station) skal der til kaldesignalet føjes /M, f. eks. OZ6XX/M.

Under brug af amatør-radiostation i skibe tilhørende handelsflåden skal der til kaldesignalet føjes /MM, f.eks. OZ6XX/MM.

Under brug af bærbar amatør-radiostation skal der til kaldesignalet føjes /P, f. eks. OZ6XX/P.

Udenlandske radioamatører, der i henhold til bekendtgørelsens kap. 7, § 11, anvender deres amatør-radiostation i Danmark, Grønland eller på Færøerne, skal benytte deres eget kaldesignal i forbindelse med OZ, OX eller OY, f.eks. OZ/DL4XX eller OX/I4ABZ/P.

E.9. Sikkerhedsforskrifter.

Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i det af ministeriet for offentlige arbejder udgivne stærkstrømsreglement.

E.10. Øvrige bestemmelser.

RTT må til enhver tid holdes underrettet om sendestationens beliggenhed, ligesom ændring af indehaverens postadresse straks må meddeles RTT. Meddelelse om brug af mobil eller bærbar amatør- radiostation samt midlertidig brug af amatør-radiostationen fra alternativ adresse, jfr. afsnit E.8., er dog ikke nødvendig.

P&T's tilladelse skal opbevares ved amatør-radiostationen og skal på begæring forevises kompetente myndigheder.

Under brug af mobil og bærbar amatør-radiostation samt ved benyttelse fra alternativ adresse vil det være tilstrækkeligt at forevise

kvitteringsdelen fra det af P&T udsendte giroindbetalingskort forsynet med postkvittering for betaling af beløbet.

P&T udarbejder hvert år fortegnelsen, »Amatør-radiostationer i Danmark«. Fortegnelsen indeholder navn og adresse på radioamatører, der har gældende amatør-radiosendetilladelse.

Fortegnelsen vil normalt være til salg pr. 1. oktober og kan bestilles hos Teletrafiktjenesten, Telegade 2, 2630 Tåstrup., tlf. (02) 52 91 11, lokal 2122.

E.11. Fornyelse af sendetilladelsen.

Sendetilladelsen er kun gældende i forbindelse med gyldig kvittering for betaling af den årlige afgift. Ved sendetilladelsens udløb udsendes fra P&T giroindbetalingskort for fornyelsen, medmindre der senest en uge forinden er modtaget meddelelse om, at sendetilladelsen ikke ønskes opretholdt.

Ønskes en inddraget sendetilladelse udstedt påny, vil dette i almindelighed kunne ske, uden at der skal aflægges fornyede prøver; for genudstedelse af sendetilladelsen betales et gebyr.

Genudstedelse af en sendetilladelse vil dog altid ske i henhold til de på genudstedelsestidspunktet gældende bestemmelser.

E.12. Inddragelse af sendetilladelsen.

Som angivet i bekendtgørelsen om amatør-radiostationer, § 14, stk. 5, vil sendetilladelsen kunne inddrages, såfremt der sker overtrædelse af de vilkår (bestemmelser), der er fastsat for sendetilladelsen.

De pågældende vilkår (bestemmelser) er indeholdt i §§ 5-9 og § 11 i bekendtgørelsen samt i afsnit A-E på side 16-24 i nærværende hæfte. Endvidere kan der i særlige tilfælde være fastsat særskilte vilkår i den enkelte sendetilladelse med hjemmel i foregående bestemmelser.

Officielle noter

(* 1) Personer, som det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv.