Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S

Herved bekendtgøres lov nr. 814 af 19. december 1989 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S med de ændringer, der følger af lov nr. 289 af 29. april 1992.


§ 1. Tele Sønderjylland A/S der er oprettet med henblik på overtagelse af statsvirksomheden Tele Sønderjylland pr. 1. januar 1990, tilbyder statstjenestemænd i statsvirksomheden ansættelse i aktieselskabet på tjenestemandslignende vilkår.

Stk. 2. De tjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i Tele Sønderjylland A/S efter stk. 1, bevarer ansættelsesforholdet til staten. Tjenestemændene er forpligtet til at gøre tjeneste i Tele Sønderjylland A/S.

Stk. 3. Selskabet refunderer de af staten i henhold til stk. 2 udbetalte lønninger m.v.

§ 2. For statstjenestemænd, som pr. 1. januar 1990 eller på et tidspunkt indtil 2 år derefter overgår fra staten til ansættelse i Tele Sønderjylland A/S, såvel som for statstjenestemænd, der i henhold til § 1, stk. 2, udlånes til Tele Sønderjylland A/S, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Tele Danmark A/S indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for det tidsrum, hvor den ansatte optjener pensionsalder i selskabet. Tele Danmark-koncernen kan med de enkelte personer aftale, at tilsvarende gælder for de pågældendes eventuelle efterfølgende ansættelse i eller udlån til andre, nuværende eller fremtidige selskaber i Tele Danmark-koncernen.

Stk. 2. Det i stk. 1 omtalte pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 289 af 29. april 1992 af lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S indeholder følgende bestemmelse:

§ 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Kommunikationsministeren, Generaldirektoratet for P&T, den 13. maj 1992

Torben Rechendorff

/ Susanne Andersen

Officielle noter

Ingen